Reglement goedkope energielening FRGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement goedkope energielening FRGE"

Transcriptie

1 Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de delstellingen van het Fnds ter Reductie van de Glbale Energiekst (FRGE) en vr de uitvering van deze pdracht een samenwerkingsvereenkmst met het FRGE heeft afgeslten. Het Welzijnscnsrtium Zuid-West-Vlaanderen is erkend als Lkale Entiteit van het FRGE. 1.2 Particulier is de natuurlijke persn die financiële middelen ntleent bij de Lkale Entiteit met het g p energiebesparende investeringen in zijn/haar privéwning 1.3 Een rechtspersn met een sciale delstelling is de rechtspersn met een sciale delstelling die financiële middelen ntleent bij de Lkale Entiteit met het g p energiebesparende investeringen in zijn/haar wningen/wneenheden. 1.4 Specifiek bepaalde delgrep FRGE is vastgelegd per KB. 2 juni Vlgens dit KB. gaat het ver persnen die vlden aan minstens één van de vlgende vrwaarden: persnen die in aanmerking kmen m een verhgde tegemetkming te genieten in het kader van de verplichte verzekering vr geneeskundige zrgen en uitkering huishudens met een jaarlijks brut inkmen lager f gelijk aan het bedrag vastgelegd in het KB. van 2 juni 2006 betreffende de definitie van de specifiek bepaalde delgrep. Op 1 januari 2013 is het grensbedrag ,81, te verhgen met 3.079,19 per persn ten laste. Persnen die berep den p schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen Persnen die het OCMW sciaal f budgettair begeleidt, wegens betalingsmeilijkheden, meer bepaald vr rekeningen vr gas en elektriciteit. 1.5 Leentermijn is de peride waarbinnen het geleende bedrag dient terugbetaald te wrden aan het FRGE. Deze peride begint p de datum van de uitbetaling van de (laatste) factuur en eindigt nit later dan 5 jaar na de begindatum. 1.6 Terugverdientijd is de peride waarbinnen de kstprijs van de gedane investering in de energiebesparende maatregel wrdt terugverdiend, rekening hudend met de vermindering van de energiefactuur, de verkregen premies en subsidies. 1.7 Energiescan is een huisbezek dr een energiesneier die de wning en de bewners drlicht p het vlak van energie- en waterverbruik. De energiesneier geeft energie- en waterbesparende tips die weinig financiële investeringen vergen. De bewner is vrij m deze tips al dan niet te hanteren. Een energiesneier die een energiescan uitvert in het kader van de gedkpe f rentelze leningen, zal bvendien de bestaande testand van de wning beschrijven, met aandacht vr de dakislatie, het buitenschrijnwerk en de verwarmingsinstallatie. 1.8 Energieaudit is een drlichting van de wning dr een erkende energieauditeur p vlak van energie- en waterverbruik. In een energieaudit kan een nderzek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de islatie van de wning, het gebruik van znne-energie De resultaten van de audit kunnen resulteren in energiebesparende tips die kleine en grte investeringen vergen. Een energieaudit is niet gratis en wrdt niet uitgeverd dr de Lkale Entiteit van het FRGE. 1.9 Officiële peningsdatum lening; de datum waarp het vlledige kredietaanvraagdssier (het kredietaanvraagdssier met alle ndige bijlagen) bij de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid- West-Vlaanderen wrdt ntvangen. Dit wrdt u per pst meegedeeld dr het lkaal bestuur waar de kredietaanvraag werd ingediend f dr de Lkale Entiteit indien de aanvrager een rechtspersn met een sciaal del is.

2 Vrstel reglement gedkpe energielening FRGE, versie 11_19/2/2013 pag. 2 /6 2 Delstelling Lkale Entiteit Werken aan energiebesparing en het realiseren van een vermindering van de energiekst, dr het ter beschikking stellen van gedkpe energieleningen (2%) aan particuliere bewners die niet nder de definitie van de specifiek bepaalde delgrep FRGE vallen en aan particuliere verhuurders. De gedkpe energielening, met een maximum van , kan wrden aangewend vr energiebesparende investeringen, in een wneenheid die dienst det als hfdverblijfplaats p het werkingsgebied van de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem). Als een particuliere verhuurder een lening aangaat vr een wning die, ten minste gedurende de lptijd van de lening, via een SVK, verhuurd wrdt aan een persn die nder de definitie valt van de specifiek bepaalde delgrep FRGE, dan zal de 2% rente dr de Vlaamse Overheid betaald wrden. 3 Wie kmt in aanmerking? 3.1 De gedkpe energielening (2%) is van tepassing vr: - Een particulier, niet behrend tt de specifiek bepaalde delgrep FRGE, als Eigenaar van een wneenheid in het werkgebied van de Lkale Entiteit met dmicilie daar. Huurder van een wneenheid in het werkgebied van de Lkale Entiteit met dmicilie daar. Verhuurder van een wneenheid in het werkgebied van de Lkale Entiteit, waar één f meerdere huurders zijn gedmicilieerd. De verhuurder kan, in een gebuw met meerdere wneenheden, per wneenheid een lening aanvragen, p vrwaarde dat er een huurder is gedmicilieerd. - Een particulier, behrend tt de specifiek bepaalde delgrep FRGE, als Verhuurder van een wneenheid in het werkgebied van de Lkale Entiteit, waar één f meerdere huurders zijn gedmicilieerd. De verhuurder kan, in een gebuw met meerdere wneenheden, per wneenheid een lening aanvragen, p vrwaarde dat er een huurder is gedmicilieerd. De naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de pstalhuder, wrden vr tepassing van dit reglement k beschuwd als eigenaar. 3.2 Specifieke bepalingen naar huurders en verhuurders: - Een verhuurder die een energielening aangaat, dient via een nderhandse vereenkmst met de huurder aan te tnen dat hij de investering met de huurder heeft besprken. Deze nderhandse vereenkmst met wrden bijgevegd bij het kredietaanvraagdssier en met aantnen dat de energielening leidt tt een win-win situatie, zwel vr de huurder als de verhuurder. In deze nderhandse vereenkmst engageert de verhuurder er zicht te de huurprijs niet te verhgen naar aanleiding van de energiebesparende investering(en) die met de energielening FRGE werden gefinancierd. - Energieleningen aan huurders wrden niet aangemedigd. De verhuurder met aangesprken wrden m de energielening p zich te nemen. Indien tch een energielening p naam van de huurder wrdt aangegaan, dient er een nderhandse vereenkmst met de verhuurder bijgevegd wrden bij het kredietaanvraagdssier met daarin: de win-win situatie, zwel vr de huurder als de verhuurder een financieel engagement in de investering van de verhuurder en/f een vermindering van de huurprijs in cmbinatie met een engagement met betrekking tt de duur van de huurvereenkmst en/f het engagement van de verhuurder m de wning via een SVK in sciaal beheer te geven. - Bij niet naleven van de bepalingen in de nderhandse vereenkmst, kan de tegekende energielening teruggevrderd wrden vlgens de prcedures vermeld in de algemene vrwaarden van de kredietvereenkmst betreffende nvlledige f laattijdige betaling. Vr energiebesparende investeringen in wningen p grndgebied Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, kan u in aanmerking kmen vr een lening in het kader van het Fnds ter Reductie van de glbale energiekst. Zie

3 Vrstel reglement gedkpe energielening FRGE, versie 11_19/2/2013 pag. 3 /6 4 Heveel kan de energielening bedragen? - Het maximum te ntlenen bedrag is per wneenheid - Het minimum te ntlenen bedrag is Het maximale leningsbedrag van kan ntleend wrden in meerdere leningsdssiers - Verhuurders van meerdere wneenheden, kunnen, per 5 jaar, maximaal ntlenen 5 Beperking van de ntleningscapaciteit en vrrangsregels - De ttale ntleningscapaciteit van de Lkale Entiteit is afgebakend dr de samenwerkingsvereenkmst met het FRGE. Gezien de limitering van de jaarlijkse ntleningscapaciteit kunnen de beheersrganen van de Lkale Entiteit beslissen p welke wijze al dan niet wrdt mgegaan met wachtlijsten. Het lkaal bestuur zal u p de hgte brengen indien er geen ntleningscapaciteit meer is vr wningen p het grndgebied van deze gemeente. Als het gelimiteerde ntleningsbudget bijna helemaal is pgebruikt, is het mgelijk dat er (tijdelijk) geen nieuwe kredietaanvraagdssiers behandeld wrden. - Het FRGE legt het behalen van een minimaal percentage leningsdssiers aan de specifiek bepaalde delgrep FRGE p als jaarverbintenis aan de Lkale Entiteit. Het is de ambitie van de lkale besturen m meer delgrepdssiers te behalen dan dit minimaal percentage. Daarm wrdt jaarlijks 15% van het ttale aantal leningsdssiers vrbehuden vr energieleningen aan de specifiek bepaalde delgrep FRGE. De Lkale Besturen kunnen dit percentage, na evaluatie, eventueel ptrekken, zdat er meer leningsdssiers vrbehuden wrden vr de specifiek bepaalde delgrep FRGE. 6 Welke energiebesparende werken kmen in aanmerking vr deze lening? De energiebesparende investeringen waarvr u de energielening kunt aangaan zijn dakislatie muurislatie vlerislatie superislerende beglazing (glas en schrijnwerk) cndensatieketel f een Cv-ketel p bimassa warmtepmp gaskachel/cnvectr met het HR+ label pelletkachel thermstatische regeling (digitale klkthermstaat, thermstatische radiatrkranen) znnebiler (warmwatervrziening p znne-energie) warmtepmpbiler gasgeiser/-bulex/-drstrmer vr warmwatervrziening (geen bilers) De vlgende investering kmt niet in aanmerking: Plaatsing ftvltaïsche znnepanelen (PV) - andere energiebesparende maatregelen wrden per aanvraag geëvalueerd - De technische vereisten zijn dezelfde als deze die gehanteerd wrden vr de premies van de Vlaamse verheid en/f de Netbeheerders. Hierbij zijn de strengste nrmen drslaggevend. - De wning waar deze investeringen wrden uitgeverd, met ten minste 5 jaar ud zijn Vr energiebesparende investeringen in wningen p grndgebied Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, kan u in aanmerking kmen vr een lening in het kader van het Fnds ter Reductie van de glbale energiekst. Zie

4 Vrstel reglement gedkpe energielening FRGE, versie 11_19/2/2013 pag. 4 /6 7 Uitvering van de energiebesparende maatregelen - De werken kunnen dr een aannemer f dr de aanvrager zelf uitgeverd wrden. Als de plaatsing dr de aanvrager zelf gebeurt, kmen enkel facturen van het aangekchte materiaal in aanmerking. Er kan steeds een cntrle ter plaatse gebeuren. - Vr uitvering van energiebesparende investeringen kan k gewerkt wrden met sciale ecnmie f uitverders die werken aan een sciaal f inkmensgerelateerd tarief. 8 Duurtijd van de lening - De lening kan maximaal vr een peride van 5 jaar wrden aangegaan. De afbetalingsperide start vanaf de uitbetaling van de laatste factuur. 9 Aanvraag van de lening - De gedkpe energielening wrdt aangevraagd via het hierte aangeduide lkale cntactpunt van de gemeente waar de werf (wneenheid waar de energiebesparende investeringen wrden uitgeverd) zich bevindt. - U krijgt een in te vullen kredietaanvraagdssier mee als men p basis van enkele vrafgaandelijke vragen rdeelt dat u in aanmerking zu kunnen kmen vr de energielening FRGE en er vr de desbetreffende gemeente ng budget beschikbaar is. - Als het kredietaanvraagdssier vlledig is pgemaakt en bezrgd aan het lkale cntactpunt, wrdt het binnen de 2 werkdagen vergemaakt aan de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West- Vlaanderen zdat de beslissingsprcedure kan wrden pgestart. - U ntvangt een brief met de fficiële peningsdatum van de kredietaanvraag. 10 Energiescan/energieaudit - Het rapprt van een in de laatste 5 jaar uitgeverde energiescan f energieaudit met bijgevegd wrden bij het kredietaanvraagdssier. - Bij de vrafgaandelijke vragenrnde, m te bepalen f u in aanmerking kmt vr de energielening FRGE, zal de vraag naar een energiescan f energieaudit gesteld wrden. 11 Berdeling en tekenning van de energielening - Enkel p basis van een vlledig kredietaanvraagdssier, met alle ndige bijlagen, kan een beslissing genmen wrden dr de Lkale Entiteit. - Uw kredietaanvraagdssier wrdt dr de Lkale Entiteit gecntrleerd p: vlledigheid: vlledig ingevulde aanvraagfrmulier, alle gevraagde bijlagen en attesten (.a. lnattesten, energieaudit f scanrapprt, testemming van de verhuurder/huurder en nderhandse vereenkmst, geldige en gedetailleerde fferte, ) ntvankelijkheid: vldet u aan de vrwaarden tt ntlening bij het FRGE en de bijkmende bepalingen gesteld dr de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen (bij wijze van dit reglement f interne bepalingen) inhudelijke en financiële cntrle van het prject en de aanvrager: inhudelijk/technisch: is de investering aangewezen, vldet de investering aan de technische vrwaarden, is de vrgestelde uitveringswijze crrect, zijn de vrlegde ffertes realistisch, wat is de terugverdientijd, wrden de premies vldende benut financieel: is er vldende terugbetalingscapaciteit (inkmsten, lpende leningslast, infrmatie Centrale vr kredieten aan particulieren CKP) Vr energiebesparende investeringen in wningen p grndgebied Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, kan u in aanmerking kmen vr een lening in het kader van het Fnds ter Reductie van de glbale energiekst. Zie

5 Vrstel reglement gedkpe energielening FRGE, versie 11_19/2/2013 pag. 5 /6 - Op basis van deze interne cntrle dr de Lkale Entiteit wrdt een financieel en een inhudelijktechnisch advies pgesteld. Het kredietaanvraagdssier wrdt samen met deze twee adviezen ter berdeling vrgelegd aan de hierte gemandateerde kredietcmmissie van de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen. - Vr finaal akkrd met het gedgekeurde kredietaanvraagdssier dr het FRGE bekrachtigd wrden. 12 Tijdsverlp van de prcedure van aanvraag tt beslissing - De fficiële peningsdatum van de kredietaanvraag is de datum waarp het vlledige kredietaanvraagdssier (het kredietaanvraagdssier met alle ndige bijlagen) dr de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen wrdt ntvangen. Dit wrdt u per pst meegedeeld dr het lkaal bestuur waar de kredietaanvraag werd ingediend f dr de Lkale Entiteit indien de aanvrager een rechtspersn met een sciaal del is. - Tussen de 15 en 60 dagen na de fficiële peningsdatum van de kredietaanvraag krijgt u bericht van het lkaal bestuur f de Lkale Entiteit ver de beslissing aangaande uw kredietaanvraag. Deze pgegeven duurtijd is indicatief maar niet bindend. - Als uw aanvraag gedgekeurd wrdt zal u uitgendigd wrden m de kredietvereenkmst te kmen ndertekenen. - Na de ndertekening van de kredietvereenkmst heeft de kredietnemer ng 7 werkdagen de tijd m, per aangetekende zending, ng van de energielening af te zien. 13 Uitbetaling van de energielening - De uitbetaling van de lening gebeurt p basis van facturen en het aannemingscntract en kan in delen gebeuren. Maximaal 15 dagen na ntvangst van de factuur bij de Lkale Entiteit strt het FRGE het bedrag van de (deel)factuur p een bankrekening naar keuze. Eén maand na de verschrijving van deze factuur start de kredietnemer met de betaling van de intresten p het pgenmen bedrag. Na de ntvangst en uitbetaling van de laatste factuur herberekent de Lkale Entiteit de aflssingstabel. Exact 1 maand na uitbetaling van de laatste factuur start de kredietnemer met de terugbetaling van het kapitaal en de interesten p basis van de nieuwe aflssingstabel. - De maximale pnameperide van de energielening is 12 maanden, geteld vanaf de ndertekening van de kredietvereenkmst. Wanneer de kredietnemer deze peride laat verstrijken znder een eerste factuur in te dienen, is het krediet verlpen en met de kredietnemer een nieuwe kredietaanvraag indienen. - Als het leningsbedrag in delen wrdt pgenmen, met de laatste factuur ten laatste 15 maanden na de ndertekening van de kredietvereenkmst ingediend wrden. - Enkel facturen met een factuurdatum tt 3 maanden vr de fficiële peningsdatum kmen in aanmerking, p vrwaarde dat er ten minste 1 factuur wrdt ingediend met een factuurdatum na de fficiële peningsdatum. 14 Terugbetaling van de energielening - De aflssingen van de FRGE-energielening gebeuren via dmiciliëring. - Vr de terugbetaling gelden de bepalingen zals pgenmen in de algemene vrwaarden van de kredietvereenkmst. Deze bepalen.a. dat wanneer een kredietnemer twee afbetalingen geheel f gedeeltelijk achterstaat f 20% van de ttale dr de kredietnemer terug te betalen sm niet tijdig heeft terugbetaald, er via een aangetekend schrijven een aanmaning tt betaling zal vlgen. Vr energiebesparende investeringen in wningen p grndgebied Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, kan u in aanmerking kmen vr een lening in het kader van het Fnds ter Reductie van de glbale energiekst. Zie

6 Vrstel reglement gedkpe energielening FRGE, versie 11_19/2/2013 pag. 6 /6 15 Start van dit reglement - Dit reglement start p 1/01/2013. Het reglement is geldig tt 30/09/2014 f tt het gewijzigd f afgeschaft wrdt. 16 Schuldsaldverzekering? - De kredietaanvrager is niet verplicht een schuldsaldverzekering te nemen. 17 Is een waarbrg verplicht? - De kredietnemer dient steeds de waarbrg dr lnsafstand te ndertekenen. 18 Berep aantekenen tegen een beslissing - Er is steeds de mgelijkheid m een nieuw kredietaanvraagdssier in te dienen indien het dssier dr de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen geweigerd werd Vr energiebesparende investeringen in wningen p grndgebied Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, kan u in aanmerking kmen vr een lening in het kader van het Fnds ter Reductie van de glbale energiekst. Zie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie