Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities"

Transcriptie

1 Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) en voor de uitvoering van deze opdracht een samenwerkingsovereenkomst met het FRGE heeft afgesloten. Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen is erkend als Lokale Entiteit van het FRGE. 1.2 Particulier is de natuurlijke persoon die financiële middelen ontleent bij de Lokale Entiteit met het oog op energiebesparende investeringen in zijn/haar privé-woning en niet behoort tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. 1.3 Een rechtspersoon met een sociale doelstelling is de rechtspersoon met een sociale doelstelling die financiële middelen ontleent bij de Lokale Entiteit met het oog op energiebesparende investeringen in zijn/haar woningen/wooneenheden. 1.4 Specifiek bepaalde doelgroep FRGE is vastgelegd per KB. 2 juni Volgens dit KB. gaat het over personen die voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden; personen die in aanmerking komen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen en uitkering personen die als jaarlijks bruto gezinsinkomen niet meer hebben dan het bedrag vastgelegd in het KB. van 2 juni 2006 betreffende de definitie van de specifiek bepaalde doelgroep FRGE of de doelgroep van de meest behoeftigen van het FRGE. Op 8 juli 2008 bedraagt dit ,04 verhoogd met 2660,094 per persoon ten laste. Personen die beroep doen op schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen Personen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor rekeningen voor gas en elektriciteit. 1.5 Leentermijn is de periode waarbinnen het geleende bedrag dient terugbetaald te worden aan het FRGE. Deze periode begint op de datum van de ondertekening van de kredietovereenkomst en eindigt nooit later dan 5 jaar na de begindatum. 1.6 Terugverdientijd is de periode waarbinnen de kostprijs van de gedane investering in de energiebesparende maatregel wordt terugverdiend, rekening houdend met de vermindering van de energiefactuur, de verkregen premies en subsidies. 1.7 Energiescan is een huisbezoek door een energiesnoeier, dat de woning en de bewoners doorlicht op vlak van energie- en waterverbruik. De energiesnoeier geeft energie- en waterbesparende tips die weinig financiële investeringen vergen. De bewoner is vrij om deze tips al dan niet te hanteren. Een energiesnoeier die een energiescan uitvoert in het kader van de goedkope of renteloze leningen, zal bovendien de bestaande toestand van de woning beschrijven, met aandacht voor de dakisolatie, het buitenschrijnwerk en de verwarmingsinstallatie. 1.8 Energieaudit is een doorlichting van de woning door een erkende energieauditeur op vlak van energie- en waterverbruik. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonnenergie De resultaten van de audit kunnen resulteren in energiebesparende tips die kleine en grote investeringen vergen. Een energieaudit is niet gratis en wordt niet uitgevoerd door de Lokale Entiteit van het FRGE. 1.9 Officiële openingsdatum lening; de datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier (het kredietaanvraagdossier met alle nodige bijlagen) bij de Lokale Entiteit, Welzijnsconsortium vzw Zuid- West-Vlaanderen, wordt ontvangen. Dit wordt u per post meegedeeld door het lokaal bestuur van de gemeente waar de woning waarin u energiebesparende investeringen/maatregelen doet zich bevindt of door de Lokale Entiteit indien de aanvrager een rechtspersoon met een sociaal doel is.

2 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 2 /7 2 Doelstelling Lokale Entiteit Werken aan energiebesparing en het realiseren van een reductie van de energiekost, door het ter beschikking stellen van - leningen zonder begeleiding: o Goedkope leningen aan particulieren (2% in 2009) o Goedkope leningen aan particulieren die vallen onder de definitie van de specifiek bepaalde doelgroep FRGE maar een leningsaanvraag indienen als verhuurder-eigenaar (2% in 2009) o Goedkope leningen aan rechtspersonen met een sociale doelstelling (2% in 2009) - of leningen met begeleiding; o Goedkope leningen met begeleiding specifiek aan particulieren die vallen onder de definitie van de specifiek bepaalde doelgroep FRGE (2% in 2009 voor de woningen op grondgebied van Harelbeke) o Renteloze leningen met begeleiding specifiek aan particulieren die vallen onder de definitie van de specifiek bepaalde doelgroep FRGE (0% in 2009 voor de woningen op grondgebied van Anzegem, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Wevelgem, Zwevegem) voor energiebesparende investeringen ngen met een maximum van in een wooneenheid die dienst doet als hoofdverblijfplaats op het werkingsgebied (Anzegem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Wevelgem, Zwevegem) van de Lokale Entiteit Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen. 3 Wie komt in aanmerking? 3.1 De lening zonder begeleiding is van toepassing voor: - Een particulier,, niet behorend tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE, als; o Bewoner-eigenaar van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit met domicilie daar. o Bewoner-huurder van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit met domicilie daar. o Verhuurder-eigenaar van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit, waarvan een huurder zijn domicilie daar heeft staan. Per gedomicilieerde huurder kan de verhuurder een lening aanvragen voor de betreffende wooneenheid. - Een particulier, behorend tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE; als verhuurder-eigenaar van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit, waarvan een huurder zijn domicilie daar heeft staan. Per gedomicilieerde huurder kan de verhuurder een lening aanvragen voor de betreffende wooneenheid. - Een rechtspersoon met een sociale doelstelling die een wooneenheid verhuurt in het werkgebied van de Lokale Entiteit, waarvan een huurder zijn domicilie daar heeft. Per gedomicilieerde huurder kan de rechtspersoon met een sociale doelstelling een lening aanvragen voor de betreffende wooneenheid. De naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder, worden voor toepassing van dit reglement ook beschouwd als eigenaar. 3.2 De lening met begeleiding is van toepassing voor: - Een particulier als; o Bewoner-eigenaar van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit met domicilie daar. o Bewoner-huurder van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit met domicilie daar. en behorend tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. De naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder, worden voor toepassing van dit reglement ook beschouwd als eigenaar.

3 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 3 /7 3.3 Specifieke bepalingen naar huurders en verhuurders: - Een verhuurder-eigenaar die een lening aangaat dient via een onderhandse overeenkomst met de huurder aan te tonen dat hij de investering met de huurder heeft besproken. Deze onderhandse overeenkomst moet worden bijgevoegd bij het kredietaanvraagdossier en moet aantonen dat de lening leidt tot een win-win situatie voor zowel huurder als verhuurder. De onderhandse overeenkomst mag niet leiden tot een huurvermeerdering. - Leningen door huurders aangegaan worden niet aangemoedigd. De eigenaarverhuurder moet aangesproken worden de lening op zich te nemen. Indien toch een lening op naam van de huurder wordt aangegaan, dient er een akkoord van de verhuurder en een onderhandse overeenkomst met de verhuurder worden bijgevoegd bij het kredietaanvraagdossier. Hierin moet de win-win situatie voor zowel huurder als eigenaar worden aangetoond, waarin de verhuurder een financieel engagement in de investering op zich neemt en/of een vermindering van de huurprijs en een engagement met betrekking tot de duur van overeenkomst opneemt en/of de woning in sociaal beheer geeft. - Bij niet naleven van de bepalingen in de onderhandse overeenkomst, kan de toegekende lening teruggevorderd worden volgens de procedures vermeld in de algemene voorwaarden van de kredietovereenkomst betreffende niet volledige of tijdige betaling. 4 Hoeveel kan de lening bedragen? 4.1 Leningen zonder begeleiding,, niet-rechtspersonen met een sociaal doel - Het maximum te ontlenen bedrag is per wooneenheid. - Het minimum te ontlenen bedrag is 2.000, terug te betalen op een maximum van 5 jaar na ondertekening kredietovereenkomst. - Er kan gedurende 5 jaar maar 1 lening aangegaan worden per wooneenheid. Meerdere renovaties in eenzelfde wooneenheid, behoren tot eenzelfde leningsdossier. - Voor aanvragers met meerdere wooneenheden in bezit, wordt het maximaal leenbedrag per aanvrager tot beperkt per 5 jaar voor kredietaanvragen bij de Lokale Entiteit Welzijnsconsortium. 4.2 Leningen zonder begeleiding, rechtspersonen met een sociaal doel - Het maximum te ontlenen bedrag is per wooneenheid. - Het minimum te ontlenen bedrag is 2.000, terug te betalen op een maximum van 5 jaar na ondertekening kredietovereenkomst. - Een afwijking van het maximum te ontlenen bedrag per wooneenheid is mogelijk voor rechtpersonen met een sociaal doel en dient de uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Bestuur van het FRGE te verkrijgen. Deze beslissing kan dus niet autonoom door de Lokale Entiteit worden genomen. - Er kan gedurende 5 jaar maar 1 lening aangegaan worden per wooneenheid. Meerdere renovaties in eenzelfde wooneenheid, behoren tot eenzelfde leningsdossier. - Voor rechtspersonen met een sociaal doel is er in totaal maximum 35% van de jaarlijkse per gemeente beschikbare middelen beschikbaar voor aanvragen. Afwijkingen worden beslist met uitdrukkelijke toestemming van de Lokale Entiteit. 4.3 Leningen met begeleiding - Het maximum te ontlenen bedrag is per wooneenheid. - Het minimum te ontlenen bedrag naar de bewoners-eigenaars of huurders-bewoners die behoren tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE, is 500, terug te betalen op een maximum van 5 jaar na ondertekening kredietovereenkomst. - De investeringen worden zoveel mogelijk beperkt naar projecten met een terugverdientijd die binnen de looptijd van de lening valt (5 jaar of minder). - Er kan gedurende 5 jaar maar 1 lening aangegaan worden per wooneenheid. Meerdere renovaties in eenzelfde wooneenheid, behoren tot eenzelfde kredietaanvraagdossier.

4 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 4 /7 5 Beperking van v de ontleningcapaciteit en voorrangsregels van de Lokale Entiteit - De ontleningcapaciteit van de Lokale Entiteit is beperkt door de samenwerkingsovereenkomst met het FRGE. Gezien de beperkte jaarlijkse ontleningcapaciteit kunnen de beheersorganen van de Lokale Entiteit beslissen op welke wijze al of niet wordt omgegaan met wachtlijsten. Het lokaal bestuur zal u op de hoogte brengen indien er geen ontleningcapaciteit meer is voor energiebesparende leningen voor woningen op het grondgebied van deze gemeente. Er worden bij beperkte tot geen ontleningcapaciteit geen kredietaanvraagdossiers meer behandeld vanuit de deelnemende gemeenten. - Het FRGE stelt een voorwaarde tot het bereiken van een minimaal percentage specifiek bepaalde doelgroepdossiers FRGE naar voor als te halen jaarverbintenis voor de Lokale Entiteit. Het is de ambitie van de lokale besturen om een hoger percentage dan dit minimaal percentage specifiek bepaalde doelgroepdossiers FRGE te behalen, daarom wordt jaarlijks 15% van de te behalen dossier per gemeente vastgezet voor energiebesparende leningen die ten goede komen aan de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. Na 1 jaar zal de 15% regel bekeken worden en eventueel worden opgetrokken, zodat meer kredietaanvraagdossiers kunnen voorbehouden worden voor de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. De lokale besturen zullen hier een actieve rol in opnemen. 6 Welke energiebesparende structurele maatregelen komen in aanmerking voor deze lening? Deze energiebesparende structurele maatregelen die recht geven op fiscale aftrek en hierna ook worden opgesomd; 1. Plaatsing van dakisolatie 2. Installatie van gasconvector ter ondersteuning van de maatregel van het gas- en electriciteitsfonds ter toekenning van steun bij de aankoop van een gasconvector 3. Vervanging of plaatsing van een stookketel 4. Plaatsing van hoogrendementsbeglazing 5. Plaatsing van muurisolatie 6. Plaatsing van vloerisolatie 7. Plaatsing van thermosstatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling 8. Laten uitvoeren van een energieaudit Deze maatregelen dienen aan de technische voorwaarden te voldoen zoals ook bepaald in het kader van de fiscale aftrek. De woning waar deze maatregelen of investeringen worden uitgevoerd moet 5 of meer jaar oud zijn. 7 Uitvoering van de energiebesparende maatregelen - Indien de werken worden uitgevoerd door een aannemer dan moet de aannemer een geregistreerd aannemer zijn, tenzij dit voor de aard van de werken niet vereist is. - De werken kunnen ook zelf uitgevoerd worden, maar enkel facturen van het aangekochte materiaal komen dan in aanmerking. - Voor uitvoering van energiebesparende investeringen kan ook gewerkt worden met sociale economie of uitvoerders die werken aan een sociaal tarief of inkomensgerelateerd tarief. 8 Duurtijd van de lening - De lening kan maximaal voor een periode van 5 jaar worden aangegaan en start vanaf ondertekening van de kredietovereenkomst.

5 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 5 /7 9 Aanvraag van de lening 9.1 Leningen zonder begeleiding, niet-rechtspersonen met een sociaal doel - De lening wordt aangevraagd via het hiertoe aangeduide lokaal bestuur van de gemeente waar de wooneenheid ligt waar de energiebesparende investeringen zullen worden uitgevoerd. - U krijgt een in te vullen kredietaanvraagdossier mee als men op basis van enkele vragen oordeelt dat u in aanmerking zou kunnen komen voor de aanvraag van een lening bij het FRGE en er voor de desbetreffende gemeente nog ontleencapaciteit beschikbaar is. - Van zodra een volledig kredietaanvraagdossier is opgemaakt en bezorgd aan het hiertoe aangeduide lokaal bestuur, wordt dit dossier binnen de 2 werkdagen door het hiertoe aangeduide lokaal bestuur overgemaakt aan de Lokale Entiteit van het FRGE in deze regio voor het opstarten van de beslissingsprocedure. U ontvangt van het lokaal bestuur een brief met de datum waarin het volledig dossier werd overgemaakt. 9.2 Leningen zonder begeleiding, rechtspersonen met een sociaal doel - Voor de aanvraag van een lening door een rechtspersoon met een sociaal doel, neemt u contact op met de Lokale Entiteit. - U krijgt een in te vullen kredietaanvraagdossier mee als men op basis van enkele vragen oordeelt dat u in aanmerking zou kunnen komen voor de aanvraag van een lening bij het FRGE en er voor de desbetreffende gemeente nog ontleencapaciteit beschikbaar is. - Van zodra een volledig kredietaanvraagdossier is opgemaakt en bezorgd aan de Lokale Entiteit, wordt de beslissingsprocedure opgestart. U ontvangt van de Lokale Entiteit een brief met de datum waarin het volledig dossier werd ontvangen. 9.3 Leningen met begeleiding - De lening wordt aangevraagd via het hiertoe aangeduide lokaal bestuur van de gemeente waar de wooneenheid ligt waar de energiebesparende investeringen zullen worden uitgevoerd. - Er wordt gestart met het invullen van het kredietaanvraagdossier als men op basis van enkele vragen oordeelt dat u in aanmerking zou kunnen komen voor de aanvraag van een lening bij het FRGE en er voor de desbetreffende gemeente nog ontleencapaciteit beschikbaar is. Het lokaal bestuur zal u bijstaan in het invullen van dit kredietaanvraagdossier en helpen om de nodige bijlagen te verzamelen. - Het ingevulde kredietaanvraagdossier wordt door het hiertoe aangeduide lokaal bestuur binnen de 2 werkdagen overgemaakt aan de Lokale Entiteit van het FRGE voor het opstarten van de verdere procedure. - In een afspraak met de Lokale Entiteit en/of het aangeduide lokaal bestuur zal het kredietaanvraagdossier vervolledigd worden. - Van zodra een volledig kredietaanvraagdossier bij de Lokale Entiteit is ontvangt u vanuit het lokaal bestuur een brief met de datum waarin het volledige kredietaanvraagdossier ter beslissing werd overgemaakt aan de Lokale Entiteit. 10 Energiescan/energieaudit - Een reeds bestaand energiescan of energieaudit-rapport van maximum 5 jaar oud moet bijgevoegd worden bij het volledig kredietaanvraagdossier. Dit is verplicht voor de aanvragers behorend tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. Een energiescan of energieaudit-rapport is aangewezen doch niet verplicht naar de aanvragers niet behorend tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. - Bij het bekijken of u in aanmerking komt voor een lening zal de vraag naar een energiescan of energieaudit worden gesteld. Indien u als doelgroep FRGE wilt beroep doen op de gratis energiescans, zal dit bekeken worden en kan een bericht gegeven worden aan de Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen. De Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen gaan, volgens de beschikbare capaciteit gratis huishoudelijke energiescans in uitvoering van de lokale besturen, langs in de woonst om een huishoudelijke energiescan uit te voeren. Het rapport wordt hierbij ook rechtstreeks bezorgd aan de Lokale Entiteit om bij het kredietaanvraagdossier te voegen.

6 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 6 /7 11 Beoordeling en toekenning van de lening - Enkel op basis van een volledig kredietaanvraagdossier met alle nodige bijlagen, kan een beslissing genomen worden en kan de aanvraag behandeld worden door de Lokale Entiteit. - Het OCMW geeft een bindend advies inzake toekenning van leningen aan aanvragers die behoren tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. Dit advies is gebaseerd op het kredietaanvraagdossier bezorgd door de Lokale Entiteit aan het bevoegde OCMW. - Uw kredietaanvraagdossier wordt door de Lokale Entiteit gecontroleerd op: o volledigheid van het dossier (waaronder o.a. loonattesten, energieaudit of scanrapport, toestemming van de verhuurder/huurder en onderhandse overeenkomst, OCMW-advies, ) o ontvankelijkheid van het dossier, voldoet u aan de voorwaarden tot ontlening aan het FRGE en de bijkomende bepalingen gesteld door de Lokale Entiteit van het FRGE (bij wijze van dit reglement of interne bepalingen) o inhoudelijke en financiële controle c van het project en de aanvrager: voldoet ingreep aan technische voorwaarden, is voorgestelde uitvoeringswijze correct, zijn voorlegde prijsoffertes realistisch, wat is de terugverdientijd, worden premies voldoende benut financiële mogelijkheden van de aanvrager, lopende leninglast - informatie CPK, voldoende terugbetalingcapaciteit. - Op basis van deze interne controle van de Lokale Entiteit, wordt een advies ter bekrachtiging voorgelegd aan de hiertoe gemandateerde kredietcommissie van de Lokale Entiteit van het FRGE. - De leningen worden voor finaal akkoord aan het FRGE overgemaakt. 12 Tijdsverloop van de procedure van aanvraag tot beslissing - De openingsdatum van de kredietaanvraag is de datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier (het kredietaanvraagdossier met alle nodige bijlagen) naar de Lokale Entiteit, Welzijnsconsortium vzw Zuid- West-Vlaanderen, wordt opgestuurd. Dit wordt u per post meegedeeld door het lokaal bestuur van de gemeente waar de woning zich bevindt en waar u de energiebesparende investeringen doet. - U ontvangt tussen de 35 tot 80 dagen na de openingsdatum van de kredietaanvraag bericht van het lokaal bestuur of de Lokale Entiteit over de al of niet goedkeuring van de lening en de vraag om de kredietovereenkomst te komen ondertekenen. Deze opgegeven duurtijd is indicatief maar geenszins bindend. - Na de ondertekening van de kredietovereenkomst heeft de kredietnemer tot 7 werkdagen de tijd om per aangetekende zending van de kredietovereenkomst af te zien. 13 Uitbetaling van de lening 13.1 Leningen zonder begeleiding - De uitbetaling van de lening gebeurt op basis van facturen, het aannemingscontract en het formulier stand der werken en kan in delen gebeuren. Het FRGE schrijft het bedrag van de deelfactuur over de eerstvolgende 1ste of 15de van de maand na ontvangst van de factuur door de Lokale Entiteit. 1 maand na overschrijving van deze factuur door het FRGE, start de kredietnemer met de betaling van de intresten op het opgenomen bedrag. Na ontvangst van de laatste factuur herberekent de Lokale Entiteit de aflossingstabel. Exact 1 maand na uitbetaling van de laatste factuur of ten laatste de 1 ste van de 16 de maand na ondertekening van de overeenkomst, start de kredietnemer met de terugbetaling van het kapitaal en de interesten op basis van de nieuwe aflossingstabel. - De maximum opnameperiode van het krediet is 12 maanden, geteld vanaf de ondertekening van de kredietovereenkomst. Wanneer de kredietnemer deze periode laat verstrijken vooraleer een eerste factuur in te dienen, is het krediet verlopen en dient de kredietnemer een nieuwe kredietaanvraag te doen. De laatste factuur dient binnen de periode van 15 maanden, geteld vanaf de ondertekening van de kredietovereenkomst, ingediend worden.

7 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 7 / Leningen met begeleiding - De uitbetaling van de facturen aan kredietnemers die behoren tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE, gebeurt rechtstreeks door de Lokale Entiteit aan de aannemers, na akkoord van de kredietnemer door een schriftelijke goedkeuring der werken. 14 Terugbetaling - Voor de terugbetaling gelden de bepalingen zoals opgenomen in de algemene voorwaarden die worden doorgenomen bij ondertekening van de kredietovereenkomst. Deze bepalen o.a. dat wanneer de kredietnemer ten minste twee afbetalingen geheel of gedeeltelijk achterstaat of 20% van de totale door de kredietnemer terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald, er via een aangetekend schrijven een aanmaning tot betaling zal volgen. - Voor de leningen met begeleiding wordt bepaald dat er binnen de 6 maanden gevolg moet gegeven worden aan de aanmaning via aangetekend schrijven tot opstarten van schuldbemiddeling. Dit gevolg bestaat er uit dat de schuldbemiddeling moet opgestart zijn binnen de 6 maanden na ontvangst van dit aangetekend schrijven en dat binnen deze 6 maanden de maandelijkse afbetalingen stipt dienen te verlopen en er reeds stappen werden gezet om de achterstal weg te werken. 15 Start van dit reglement - Dit reglement start op 1/09/2009. Het reglement is geldig tot 30/08/2014 of tot het gewijzigd of afgeschaft wordt. - Enkel facturen met een datum later dan de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag komen in aanmerking. De kredietaanvrager dient een kredietaanvraag in op basis van een offerte. 16 Schuldsaldoverzekering? - De kredietaanvrager is niet verplicht een schuldsaldoverzekering te nemen. 17 Is een waarborg verplicht? - Afhankelijk van het type kredietnemer vraagt het FRGE verschillende waarborgen. De kredietnemer particulier dient steeds de waarborg door loonsafstand te ondertekenen. - De rechtspersoon met sociale doelstelling dient een borg voor te dragen. Deze borg dient de borgstelling te ondertekenen. - De kredietnemer die tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE behoort, aanvaardt door ondertekening van de kredietovereenkomst budgetbegeleiding of beheer bij wanbetaling. 18 Beroep aantekenen tegen een beslissing - Er is steeds de mogelijkheid om een nieuw dossier in te dienen indien het dossier door de Lokale Entiteit negatief en het FRGE negatief wordt geadviseerd. - Bij negatief advies vanuit het OCMW is er beroep mogelijk tegen de OCMW beslissing via de arbeidsrechtbank.

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE LENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK

KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK KREDIETREGLEMENT LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE FRGE WESTHOEK 1. Definities FRGE: het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost is een NV van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE

KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE KREDIETREGLEMENT ENERGIELENING WESTHOEK LOKALE ENTITEIT OCMW POPERINGE 1. Definities Lokale entiteit OCMW Poperinge (Energielening Westhoek),: instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN RENTELOZE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING 1. Definities Doelgroep: de doelgroep van de meest behoeftigen

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing vanaf 1.10.

Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing vanaf 1.10. Reglement voor het verstrekken van een goedkope (1) energielening Voor de 2%-leningen aan particulieren en de 1% lening aan een niet-commerciële instelling en coöperatieve vennootschap. Van toepassing

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Pendule cvba-so IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds. Artikel 1: Definities 1 Het Energiebesparingsfonds: het Energiebesparingsfonds, als publieksgerichte

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal oogmerk Duwolim, gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening

Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Reglement voor het verstrekken van een renteloze (1) energielening Voor de 0%-leningen aan de prioritaire doelgroep en aan SVK-verhuurders. Van toepassing vanaf 1.10.2017 Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep:

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Energiebesparingsfonds,

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit WVI, 2015

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit WVI, 2015 KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit WVI, 2015 Lening voor particulieren met een debetrentevoet van 2% Voorwaarden: - Voor alle particulieren (eigenaar, huurder of verhuurder) - GEEN inkomensbeperking,

Nadere informatie

Reglement 3WPLUS ENERGIE

Reglement 3WPLUS ENERGIE Reglement 3WPLUS ENERGIE 1. Definities 1.1. Vzw 3Wplus Energie: vzw 3Wplus Energie, hierna genoemd 3Wplus Energie,vervult de taak als lokale entiteit voor het federale Fonds ter Reductie van de Globale

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen, energieke en sociaal inventieve regio?

Zuid-West-Vlaanderen, energieke en sociaal inventieve regio? Zuid-West-Vlaanderen, energieke en sociaal inventieve regio? OCMW-Trefdag Samen tegen armoede wij ook! KVS Brussel, 13/12/2010 Inhoud presentatie 1. Welzijnsconsortium 2. Preventief energiebeleid op regionale

Nadere informatie

Energielening aan 2% of 0%

Energielening aan 2% of 0% Voor het plaatsen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, thermostatische kranen en kamerthermostaat, het vervangen van uw oude stookketel, het uitvoeren van een energieaudit.

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: Inge Faes/Martine Maes/Dennis Peeters Campus Blairon200 2300 Turnhout Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit wvi, 2013 versie 2

KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit wvi, 2013 versie 2 KREDIETREGLEMENT van de lokale entiteit wvi, 2013 versie 2 Lening voor particulieren met een debetrentevoet van 2% Voorwaarden: - Voor alle particulieren (eigenaar, huurder of verhuurder) - GEEN inkomensbeperking,

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit AANVRAAGFORMULIER Vlaamse Energielening Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr. Mevr. Naam Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats Identiteitskaartnr. Rijksregisternr. - -.. -. Geboortedatum

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS VAN DE REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba Duwolim: cvba Duwolim,

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan bij Interwaas een Vlaamse energielening aanvragen voor elke woning die gelegen is op grondgebied

Nadere informatie

ENERGIELENING PARTICULIEREN

ENERGIELENING PARTICULIEREN Torhoutsesteenweg 287, 8400 Oostende T 059 33 91 30 eos@oostende.be ENERGIELENING PARTICULIEREN 1. Voor welke investeringen kan je lenen? 2. Hoeveel kan je lenen? 3. Wie kan lenen? 4. Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Kredietaanvraag Vlaamse energielening

Kredietaanvraag Vlaamse energielening Kredietaanvraag Vlaamse energielening Depso-DOE/17/2012-08/01 ontvangstdatum: (In te vullen door de verantwoordelijke afdeling) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan via

Nadere informatie

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15/10/2013 Bekendgemaakt op 16/10/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement vzw REGent: premie dakisolatie Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019

Subsidiereglement vzw REGent: premie dakisolatie Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Subsidiereglement vzw REGent: premie dakisolatie Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15/10/2013 Bekendgemaakt op 16/10/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) Voor wie? Sinds 1 januari 2016 wordt de Vlaamse energielening renteloos (met 0% interest) aangeboden

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een energiezuinige renovatie

Wedstrijdreglement Win een energiezuinige renovatie Wedstrijdreglement Win een energiezuinige renovatie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied...

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR Wooninfopunt Tel. 0497 11

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit vanuit energieperspectief Studiedag Boeverbos Beter wonen voor iedereen Inge Vervaecke, Stafmedewerker Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen Valerie Vanhoutte, Energiesnoeiers

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST DUURZAME ONTWIKKELING

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST DUURZAME ONTWIKKELING PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST DUURZAME ONTWIKKELING N. 2009 2568 [C 2009/11315] 6 JULI 2009. Koninklijk besluit tot vaststelling van het beheerscontract van het «Fonds ter reductie van de

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 4 - juli/augustus 2017 WEEGT DE HUUR OOK OP JOUW BUDGET? SCHRIJF JE

Nadere informatie

VR DOC.1136/2BIS

VR DOC.1136/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen en de energieleningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1 Energielening: goedkope (2 % rente) of renteloze (0 % rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen

Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Reglement voor het verstrekken van Energieleningen Artikel 1: definities 1 Energielening: goedkope (2 % rente) of renteloze (0 % rente) lening die wordt verstrekt ter financiering van energiebesparende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Kredietgever Energielening Westhoek Lokale entiteit OCMW Poperinge Veurnestraat 22 8970 Poperinge Uw Contactpersoon: Adres Loket: Tel loket: DEELFORMULIER IN TE VULLEN DOOR

Nadere informatie

Aanvraagformulier Vlaamse Energielening. contactpersoon Veronique Vanlaer Secretariaatsmedewerker T

Aanvraagformulier Vlaamse Energielening. contactpersoon Veronique Vanlaer Secretariaatsmedewerker T Aanvraagformulier Vlaamse Energielening datum bijlage(n) x contactpersoon Veronique Vanlaer Secretariaatsmedewerker T 09 218 99 12 Veronique.vanlaer@veneco.be Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr.

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor VME s aan te vragen en

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie