Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities"

Transcriptie

1 Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) en voor de uitvoering van deze opdracht een samenwerkingsovereenkomst met het FRGE heeft afgesloten. Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen is erkend als Lokale Entiteit van het FRGE. 1.2 Particulier is de natuurlijke persoon die financiële middelen ontleent bij de Lokale Entiteit met het oog op energiebesparende investeringen in zijn/haar privé-woning en niet behoort tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. 1.3 Een rechtspersoon met een sociale doelstelling is de rechtspersoon met een sociale doelstelling die financiële middelen ontleent bij de Lokale Entiteit met het oog op energiebesparende investeringen in zijn/haar woningen/wooneenheden. 1.4 Specifiek bepaalde doelgroep FRGE is vastgelegd per KB. 2 juni Volgens dit KB. gaat het over personen die voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden; personen die in aanmerking komen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen en uitkering personen die als jaarlijks bruto-inkomen van hun huishouden niet meer hebben dan het bedrag vastgelegd in het KB. van 2 juni 2006 betreffende de definitie van de specifiek bepaalde doelgroep FRGE of de doelgroep van de meest behoeftigen van het FRGE. Op 1 september 2011 is het grensbedrag ,71 verhoogd met 2.901,44 per persoon ten laste. Personen die beroep doen op schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen Personen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor rekeningen voor gas en elektriciteit. 1.5 Leentermijn is de periode waarbinnen het geleende bedrag dient terugbetaald te worden aan het FRGE. Deze periode begint op de datum van de uitbetaling van de (laatste) factuur en eindigt nooit later dan 5 jaar na de begindatum. 1.6 Terugverdientijd is de periode waarbinnen de kostprijs van de gedane investering in de energiebesparende maatregel wordt terugverdiend, rekening houdend met de vermindering van de energiefactuur, de verkregen premies en subsidies. 1.7 Energiescan is een huisbezoek door een energiesnoeier, dat de woning en de bewoners doorlicht op vlak van energie- en waterverbruik. De energiesnoeier geeft energie- en waterbesparende tips die weinig financiële investeringen vergen. De bewoner is vrij om deze tips al dan niet te hanteren. Een energiesnoeier die een energiescan uitvoert in het kader van de goedkope of renteloze leningen, zal bovendien de bestaande toestand van de woning beschrijven, met aandacht voor de dakisolatie, het buitenschrijnwerk en de verwarmingsinstallatie. 1.8 Energieaudit is een doorlichting van de woning door een erkende energieauditeur op vlak van energie- en waterverbruik. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie De resultaten van de audit kunnen resulteren in energiebesparende tips die kleine en grote investeringen vergen. Een energieaudit is niet gratis en wordt niet uitgevoerd door de Lokale Entiteit van het FRGE. 1.9 Officiële openingsdatum lening; de datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier (het kredietaanvraagdossier met alle nodige bijlagen) bij de Lokale Entiteit, Welzijnsconsortium vzw Zuid- West-Vlaanderen, wordt ontvangen. Dit wordt u per post meegedeeld door het lokaal bestuur van de gemeente waar de woning waarin u energiebesparende investeringen/maatregelen doet zich bevindt of door de Lokale Entiteit indien de aanvrager een rechtspersoon met een sociaal doel is.

2 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 2 /8 2 Doelstelling Lokale Entiteit Werken aan energiebesparing en het realiseren van een reductie van de energiekost, door het ter beschikking stellen van - leningen zonder begeleiding: o Goedkope leningen aan particulieren (2% ) o Goedkope leningen aan particulieren die vallen onder de definitie van de specifiek bepaalde doelgroep FRGE maar een leningsaanvraag indienen als verhuurder-eigenaar (2% ) o Goedkope leningen aan rechtspersonen met een sociale doelstelling (2% ) - of leningen met begeleiding; o Renteloze leningen (0% 0%) met begeleiding specifiek aan particulieren die vallen onder de definitie van de specifiek bepaalde doelgroep FRGE (voor woningen op grondgebied van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem) voor energiebesparende investeringen met t een maximum van in een wooneenheid die dienst doet als hoofdverblijfplaats op het werkingsgebied (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem) van de Lokale Entiteit Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen. 3 Wie komt in aanmerking? 3.1 De lening zonder begeleiding is van toepassing voor: - Een particulier,, niet behorend tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE, als; o Bewoner-eigenaar van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit met domicilie daar. o Bewoner-huurder van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit met domicilie daar. o Verhuurder-eigenaar van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit, waarvan een huurder zijn domicilie daar heeft staan. De verhuurder kan, in een gebouw met meerdere wooneenheden, per wooneenheid een lening aanvragen, op voorwaarde dat er een huurder is gedomicilieerd. - Een particulier, behorend tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE; als verhuurder-eigenaar van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit, waarvan een huurder zijn domicilie daar heeft staan. De verhuurder kan, in een gebouw met meerdere wooneenheden, per wooneenheid een lening aanvragen, op voorwaarde dat er een huurder is gedomicilieerd. - Een rechtspersoon met een sociale doelstelling die een wooneenheid verhuurt in het werkgebied van de Lokale Entiteit, waarvan een huurder zijn domicilie daar heeft. De verhuurder kan, in een gebouw met meerdere wooneenheden, per wooneenheid een lening aanvragen, op voorwaarde dat er een huurder is gedomicilieerd. De naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder, worden voor toepassing van dit reglement ook beschouwd als eigenaar. 3.2 De lening met begeleiding is van toepassing voor: - Een particulier als; o Bewoner-eigenaar van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit met domicilie daar. o Bewoner-huurder van een wooneenheid in het werkgebied van de Lokale Entiteit met domicilie daar. en behorend tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE.

3 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 3 /8 De naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder, worden voor toepassing van dit reglement ook beschouwd als eigenaar. 3.3 Specifieke bepalingen naar huurders en verhuurders: - Een verhuurder-eigenaar die een lening aangaat dient via een onderhandse overeenkomst met de huurder aan te tonen dat hij de investering met de huurder heeft besproken. Deze onderhandse overeenkomst moet worden bijgevoegd bij het kredietaanvraagdossier en moet aantonen dat de lening leidt tot een win-win situatie voor zowel huurder als verhuurder. De onderhandse overeenkomst mag niet leiden tot een huurvermeerdering. - Leningen door huurders aangegaan worden niet aangemoedigd. De eigenaarverhuurder moet aangesproken worden de lening op zich te nemen. Indien toch een lening op naam van de huurder wordt aangegaan, dient er een akkoord van de verhuurder en een onderhandse overeenkomst met de verhuurder worden bijgevoegd bij het kredietaanvraagdossier. Hierin moet de win-win situatie voor zowel huurder als eigenaar worden aangetoond, waarin de verhuurder een financieel engagement in de investering op zich neemt en/of een vermindering van de huurprijs en een engagement met betrekking tot de duur van overeenkomst opneemt en/of de woning in sociaal beheer geeft. - Bij niet naleven van de bepalingen in de onderhandse overeenkomst, kan de toegekende lening teruggevorderd worden volgens de procedures vermeld in de algemene voorwaarden van de kredietovereenkomst betreffende niet volledige of tijdige betaling. 4 Hoeveel kan de lening bedragen en? 4.1 Leningen zonder begeleiding,, niet-rechtspersonen met een sociaal doel - Het maximum te ontlenen bedrag is per wooneenheid. - Het minimum te ontlenen bedrag is De lening is terug te betalen op een maximum van 5 jaar na uitbetaling van de (laatste) factuur. - Er kan gedurende 5 jaar maar 1 lening aangegaan worden per wooneenheid. Meerdere renovaties in eenzelfde wooneenheid, behoren tot eenzelfde leningsdossier. - Voor eigenaars-verhuurders met meerdere wooneenheden in bezit, wordt het maximaal leenbedrag per aanvrager tot beperkt per 5 jaar voor kredietaanvragen bij de Lokale Entiteit Welzijnsconsortium. 4.2 Leningen zonder begeleiding, rechtspersonen met een sociaal doel - Het maximum te ontlenen bedrag is per wooneenheid. - Het minimum te ontlenen bedrag is De lening is terug te betalen op een maximum van 5 jaar na uitbetaling van de (laatste) factuur. - Een afwijking van het maximum te ontlenen bedrag per wooneenheid is mogelijk voor rechtpersonen met een sociaal doel en dient de uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Bestuur van het FRGE te verkrijgen. Deze beslissing kan dus niet autonoom door de Lokale Entiteit worden genomen. - Er kan gedurende 5 jaar maar 1 lening aangegaan worden per wooneenheid. Meerdere renovaties in eenzelfde wooneenheid, behoren tot eenzelfde leningsdossier. - Voor rechtspersonen met een sociaal doel is er in totaal maximum 35% van de jaarlijkse per gemeente beschikbare middelen beschikbaar voor aanvragen. Afwijkingen worden beslist met uitdrukkelijke toestemming van de Lokale Entiteit. 4.3 Leningen met begeleiding - Het maximum te ontlenen bedrag is per wooneenheid. - Het minimum te ontlenen bedrag naar de bewoners-eigenaars of huurders-bewoners die behoren tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE, is De lening is terug te betalen op een maximum van 5 jaar na uitbetaling van de (laatste) factuur.

4 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 4 /8 - De investeringen worden zoveel mogelijk beperkt naar projecten met een terugverdientijd die binnen de looptijd van de lening valt (5 jaar of minder). - Er kan gedurende 5 jaar maar 1 lening aangegaan worden per wooneenheid. Meerdere renovaties in eenzelfde wooneenheid, behoren tot eenzelfde kredietaanvraagdossier. 5 Beperking van de ontleningcapaciteit en voorrangsregels van de Lokale Entiteit - De ontleningcapaciteit van de Lokale Entiteit is beperkt door de samenwerkingsovereenkomst met het FRGE. Gezien de beperkte jaarlijkse ontleningcapaciteit kunnen de beheersorganen van de Lokale Entiteit beslissen op welke wijze al of niet wordt omgegaan met wachtlijsten. Het lokaal bestuur zal u op de hoogte brengen indien er geen ontleningcapaciteit meer is voor energiebesparende leningen voor woningen op het grondgebied van deze gemeente. Er worden bij beperkte tot geen ontleningcapaciteit geen kredietaanvraagdossiers meer behandeld vanuit de deelnemende gemeenten. - Het FRGE stelt een voorwaarde tot het bereiken van een minimaal percentage specifiek bepaalde doelgroepdossiers FRGE naar voor als te halen jaarverbintenis voor de Lokale Entiteit. Het is de ambitie van de lokale besturen om een hoger percentage dan dit minimaal percentage specifiek bepaalde doelgroepdossiers FRGE te behalen, daarom wordt jaarlijks 15% van de te behalen dossier per gemeente vastgezet voor energiebesparende leningen die ten goede komen aan de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. Na 1 jaar zal de 15% regel bekeken worden en eventueel worden opgetrokken, zodat meer kredietaanvraagdossiers kunnen voorbehouden worden voor de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. De lokale besturen zullen hier een actieve rol in opnemen. 6 Welke energiebesparende structurele maatregelen komen in aanmerking voor deze lening? Deze energiebesparende structurele maatregelen die recht geven op fiscale aftrek en hierna ook worden opgesomd; 1. Plaatsing van dakisolatie 2. Installatie van gasconvector ter ondersteuning van de maatregel van het gas- en electriciteitsfonds ter toekenning van steun bij de aankoop van een gasconvector 3. Vervanging of plaatsing van een stookketel (condensatieketel/bio-massa ketel) 4. Plaatsing van hoogrendementsbeglazing 5. Plaatsing van muurisolatie 6. Plaatsing van vloerisolatie 7. Plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling 8. Laten uitvoeren van een energieaudit Deze maatregelen dienen aan de technische voorwaarden te voldoen zoals ook bepaald in het kader van de fiscale aftrek. De woning waar deze maatregelen of investeringen worden uitgevoerd moet 5 of meer jaar oud zijn. 7 Uitvoering van de energiebesparende maatregelen - Indien de werken worden uitgevoerd door een aannemer dan moet de aannemer een geregistreerd aannemer zijn, tenzij dit voor de aard van de werken niet vereist is. - De werken kunnen ook zelf uitgevoerd worden, maar enkel facturen van het aangekochte materiaal komen dan in aanmerking. Er kan steeds een controle ter plaatse gebeuren. - Voor uitvoering van energiebesparende investeringen kan ook gewerkt worden met sociale economie of uitvoerders die werken aan een sociaal tarief of inkomensgerelateerd tarief.

5 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 5 /8 8 Duurtijd van de lening - De lening kan maximaal voor een periode van 5 jaar worden aangegaan en start vanaf de uitbetaling van de (laatste) factuur. 9 Aanvraag van de lening 9.1 Leningen zonder begeleiding, niet-rechtspersonen met een sociaal doel - De lening wordt aangevraagd via het hiertoe aangeduide lokaal bestuur van de gemeente waar de wooneenheid ligt waar de energiebesparende investeringen zullen worden uitgevoerd. - U krijgt een in te vullen kredietaanvraagdossier mee als men op basis van enkele vragen oordeelt dat u in aanmerking zou kunnen komen voor de aanvraag van een lening bij het FRGE en er voor de desbetreffende gemeente nog ontleencapaciteit beschikbaar is. - Van zodra een volledig kredietaanvraagdossier is opgemaakt en bezorgd aan het hiertoe aangeduide lokaal bestuur, wordt dit dossier binnen de 2 werkdagen door het hiertoe aangeduide lokaal bestuur overgemaakt aan de Lokale Entiteit van het FRGE in deze regio voor het opstarten van de beslissingsprocedure. U ontvangt van het lokaal bestuur een brief met de datum waarop het volledig dossier werd overgemaakt. 9.2 Leningen zonder z begeleiding, rechtspersonen met een sociaal doel - Voor de aanvraag van een lening door een rechtspersoon met een sociaal doel, neemt u contact op met de Lokale Entiteit. - U krijgt een in te vullen kredietaanvraagdossier mee als men op basis van enkele vragen oordeelt dat u in aanmerking zou kunnen komen voor de aanvraag van een lening bij het FRGE en er voor de desbetreffende gemeente nog ontleencapaciteit beschikbaar is. - Van zodra een volledig kredietaanvraagdossier is opgemaakt en bezorgd aan de Lokale Entiteit, wordt de beslissingsprocedure opgestart. U ontvangt van de Lokale Entiteit een brief met de datum waarin het volledig dossier werd ontvangen. 9.3 Leningen met begeleiding - De lening wordt aangevraagd via het hiertoe aangeduide lokaal bestuur van de gemeente waar de wooneenheid ligt waar de energiebesparende investeringen zullen worden uitgevoerd. - Er wordt gestart met het invullen van het kredietaanvraagdossier als men op basis van enkele vragen oordeelt dat u in aanmerking zou kunnen komen voor de aanvraag van een lening bij het FRGE en er voor de desbetreffende gemeente nog ontleencapaciteit beschikbaar is. Het lokaal bestuur zal u bijstaan in het invullen van dit kredietaanvraagdossier en helpen om de nodige bijlagen te verzamelen. - Het ingevulde kredietaanvraagdossier wordt door het hiertoe aangeduide lokaal bestuur binnen de 2 werkdagen overgemaakt aan de Lokale Entiteit van het FRGE voor het opstarten van de verdere procedure. - In een afspraak met de Lokale Entiteit en/of het aangeduide lokaal bestuur zal het kredietaanvraagdossier vervolledigd worden. - Als het dossier is voorbereid moet het betrokken OCMW een officieel advies uitspreken over de leningsaanvraag. Na dit advies is het dossier volledig. - Van zodra een volledig kredietaanvraagdossier (+ OCMW-advies) bij de Lokale Entiteit is toegekomen, ontvangt u vanuit het lokaal bestuur een brief met de datum waarin het volledige kredietaanvraagdossier ter beslissing werd overgemaakt aan de Lokale Entiteit.

6 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 6 /8 10 Energiescan/energieaudit - Een reeds bestaand energiescan of energieaudit-rapport van maximum 5 jaar oud moet bijgevoegd worden bij het volledig kredietaanvraagdossier. Dit is verplicht voor de aanvragers behorend tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. Een energiescan of energieaudit-rapport is aangewezen doch niet verplicht naar de aanvragers niet behorend tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. - Bij het bekijken of u in aanmerking komt voor een lening zal de vraag naar een energiescan of energieaudit worden gesteld. Indien u als doelgroep FRGE wilt beroep doen op de gratis energiescans, zal dit bekeken worden en kan een bericht gegeven worden aan de Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen. De Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen gaan, volgens de beschikbare capaciteit gratis huishoudelijke energiescans in uitvoering van de lokale besturen, langs in de woonst om een huishoudelijke energiescan uit te voeren. Het rapport wordt hierbij ook rechtstreeks bezorgd aan de Lokale Entiteit om bij het kredietaanvraagdossier te voegen. 11 Beoordeling en toekenning van de lening - Enkel op basis van een volledig kredietaanvraagdossier met alle nodige bijlagen, kan een beslissing genomen worden en kan de aanvraag behandeld worden door de Lokale Entiteit. - Het OCMW geeft een bindend advies inzake toekenning van leningen aan aanvragers die behoren tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE. Dit advies is gebaseerd op het kredietaanvraagdossier bezorgd door de Lokale Entiteit aan het bevoegde OCMW. - Uw kredietaanvraagdossier wordt door de Lokale Entiteit gecontroleerd op: o volledigheid van het dossier (waaronder o.a. loonattesten, energieaudit of scanrapport, toestemming van de verhuurder/huurder en onderhandse overeenkomst, OCMW-advies, ) o ontvankelijkheid van het dossier, voldoet u aan de voorwaarden tot ontlening aan het FRGE en de bijkomende bepalingen gesteld door de Lokale Entiteit van het FRGE (bij wijze van dit reglement of interne bepalingen) o inhoudelijke en financiële controle van het project en de aanvrager: voldoet ingreep aan technische voorwaarden, is voorgestelde uitvoeringswijze correct, zijn voorlegde prijsoffertes realistisch, wat is de terugverdientijd, worden premies voldoende benut financiële mogelijkheden van de aanvrager, lopende leninglast - informatie CPK, voldoende terugbetalingcapaciteit. - Op basis van deze interne controle van de Lokale Entiteit, wordt een advies ter bekrachtiging voorgelegd aan de hiertoe gemandateerde kredietcommissie van de Lokale Entiteit van het FRGE. - De leningen worden voor finaal akkoord aan het FRGE overgemaakt. 12 Tijdsverloop van de procedure van aanvraag tot beslissing - De openingsdatum van de kredietaanvraag is de datum waarop het volledige kredietaanvraagdossier (het kredietaanvraagdossier met alle nodige bijlagen, inclusief OCMW-advies voor leningen met begeleiding) naar de Lokale Entiteit, Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen, wordt opgestuurd. Dit wordt u per post meegedeeld door het lokaal bestuur van de gemeente waar de woning zich bevindt en waar u de energiebesparende investeringen doet. - U ontvangt tussen de 35 tot 80 dagen na de openingsdatum van de kredietaanvraag bericht van het lokaal bestuur of de Lokale Entiteit over de al of niet goedkeuring van de lening en de vraag om de kredietovereenkomst te komen ondertekenen. Deze opgegeven duurtijd is indicatief maar geenszins bindend. - Na de ondertekening van de kredietovereenkomst heeft de kredietnemer tot 7 werkdagen de tijd om per aangetekende zending van de kredietovereenkomst af te zien.

7 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 7 /8 13 Uitbetaling van de lening 13.1 Leningen zonder begeleiding - De uitbetaling van de lening gebeurt op basis van facturen, het aannemingscontract en het formulier stand der werken en kan in delen gebeuren. Het FRGE schrijft het bedrag van de deelfactuur over de eerstvolgende 1ste of 15de van de maand na ontvangst van de factuur door de Lokale Entiteit. 1 maand na overschrijving van deze factuur door het FRGE, start de kredietnemer met de betaling van de intresten op het opgenomen bedrag. Na ontvangst van de laatste factuur herberekent de Lokale Entiteit de aflossingstabel. Exact 1 maand na uitbetaling van de laatste factuur of ten laatste de 1 ste van de 16 de maand na ondertekening van de overeenkomst, start de kredietnemer met de terugbetaling van het kapitaal en de interesten op basis van de nieuwe aflossingstabel. - De maximum opnameperiode van het krediet is 12 maanden, geteld vanaf de ondertekening van de kredietovereenkomst. Wanneer de kredietnemer deze periode laat verstrijken vooraleer een eerste factuur in te dienen, is het krediet verlopen en dient de kredietnemer een nieuwe kredietaanvraag te doen. De laatste factuur dient binnen de periode van 15 maanden, geteld vanaf de ondertekening van de kredietovereenkomst, ingediend worden Leningen met begeleiding - De uitbetaling van de facturen aan kredietnemers die behoren tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE, gebeurt rechtstreeks door de Lokale Entiteit aan de aannemers, na akkoord van de kredietnemer door een schriftelijke goedkeuring der werken. 14 Terugbetaling - De aflossingen van de FRGE-lening gebeuren verplicht via domiciliëring. - Voor de terugbetaling gelden de bepalingen zoals opgenomen in de algemene voorwaarden die worden doorgenomen bij ondertekening van de kredietovereenkomst. Deze bepalen o.a. dat wanneer de kredietnemer ten minste twee afbetalingen geheel of gedeeltelijk achterstaat of 20% van de totale door de kredietnemer terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald, er via een aangetekend schrijven een aanmaning tot betaling zal volgen. - Voor de leningen met begeleiding wordt bepaald dat er binnen de 6 maanden gevolg moet gegeven worden aan de aanmaning via aangetekend schrijven tot opstarten van schuldbemiddeling. Dit gevolg bestaat er uit dat de schuldbemiddeling moet opgestart zijn binnen de 6 maanden na ontvangst van dit aangetekend schrijven en dat binnen deze 6 maanden de maandelijkse afbetalingen stipt dienen te verlopen en er reeds stappen werden gezet om de achterstal weg te werken. 15 Start van dit reglement - Dit reglement start op 1/09/2009. Het reglement is geldig tot 30/08/2014 of tot het gewijzigd of afgeschaft wordt. - Enkel facturen met een datum later dan de officiële openingsdatum van de kredietaanvraag komen in aanmerking. De kredietaanvrager dient een kredietaanvraag in op basis van een offerte. 16 Schuldsaldoverzekering? - De kredietaanvrager is niet verplicht een schuldsaldoverzekering te nemen.

8 Reglement energielening FRGE Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen pag. 8 /8 17 Is een waarborg verplicht? - Afhankelijk van het type kredietnemer vraagt het FRGE verschillende waarborgen. De kredietnemer particulier dient steeds de waarborg door loonsafstand te ondertekenen. - De rechtspersoon met sociale doelstelling dient een borg voor te dragen. Deze borg dient de borgstelling te ondertekenen. - De kredietnemer die tot de specifiek bepaalde doelgroep FRGE behoort, aanvaardt door ondertekening van de kredietovereenkomst budgetbegeleiding of beheer bij wanbetaling. 18 Beroep aantekenen tegen een beslissing - Er is steeds de mogelijkheid om een nieuw dossier in te dienen indien het dossier door de Lokale Entiteit negatief en het FRGE negatief wordt geadviseerd. - Bij negatief advies vanuit het OCMW is er beroep mogelijk tegen de OCMW beslissing via de arbeidsrechtbank.

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Financieel en Materieel beleid

Financieel en Materieel beleid 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie