Infodossier. Sociaal lenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infodossier. Sociaal lenen"

Transcriptie

1 Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014

2 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant 4. FRGE-lening 5. Meer weten? 6. Onze gegevens 2/14

3 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij Een sciale kredietmaatschappij is dr de Vlaamse Regering erkend m sciale leningen te te kennen vr het kpen, buwen f behuden van een bescheiden wning. Dankzij een gedeeltelijke waarbrg van het Vlaams Gewest kunnen k gezinnen met weinig f geen startkapitaal bij een erkende kredietmaatschappij terecht, znder een verhging van de rentevet. a) Vrwaarden - het met gaan m een bescheiden wning f appartement (zie hiernder bij maximale waarde); - je mag geen andere wning bezitten; - de lener(s) met(en) de vlle eigendm bezitten van de wning waarvr wrdt geleend; - er is geen maximuminkmen bepaald m een lening te verkrijgen; - je met de wning gedurende minstens 10 jaar zelf bewnen; - de lening met afgelst zijn p het genblik dat de jngste kredietnemer 75 jaar wrdt. b) Maximale waarde van de wning De kredietmaatschappij schat de verkpwaarde van de wning (inclusief buwgrnd) na uitvering van eventuele verbuwingswerken. Je kan tt 100% van deze geschatte waarde van de wning lenen. (Bedragen van januari 2014) Aantal persnen ten laste Wning buiten Vlabinvest Wning in Vlabinvest gebied* eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur *Het Vlabinvest-gebied mvat alle gemeenten van het arrndissement Halle- Vilvrde, alsk Bertem, Huldenberg, Krtenberg en Tervuren gelegen in het arrndissement Leuven. c) Rentevet - een vaste rentevet gedurende de vlledige duur van de lening; - de rentevet hangt af van de leningsduur; - de huidige rentetarieven kan je verkrijgen bij de erkende kredietmaatschappijen. 3/14

4 d) Aanvragen De kredietmaatschappijen zijn niet gebnden aan een regi. Je kan dus lenen bij een kredietmaatschappij naar keuze. e) Cntactgegevens erkende kredietmaatschappijen. Er zijn verschillende kredietmaatschappijen in Vlaanderen. Hiernder geven we de cntactgegevens van de erkende kredietmaatschappijen in de buurt. NV Demer en Dijle Naamsesteenweg Heverlee Tel Fraternitas Grte markt Tienen Tel Fax NV Krediet vr Sciale Wningen Vuurkruisenstraat Halle Tel De Vlaamse Maatschappij Sciaal Wnen (VMSW)1 en het Vlaams Wningfnds (VWF) Er is geen verschil meer tussen de leningen van de VMSW en het VWF. De vrwaarden en tarieven zijn sinds 1 januari 2014 bij beide instellingen vlkmen gelijk. Met andere wrden, de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen en het Vlaams Wningfnds zijn twee verschillende en van elkaar nafhankelijke instellingen die echter wel identieke hypthecaire leningen verdelen. Het maakt dus niet uit bij welk van beide je een lening aanvraagt want het tarief en de vrwaarden zijn identiek. In januari 2014 kan je lenen aan een rentevet tussen 2% en 3,59%. Opgelet: de renteveten kunnen maandelijks stijgen f dalen. Het minimumtarief kan nit lager dan 2%. 1 Brn: 4/14

5 Wanneer je langsgaat bij de SHM is het nuttig vlgende dcumenten mee te brengen: - je identiteitskaart. - Het laatst beschikbare aanslagbiljet van jezelf en alle persnen die in de wning zullen wnen - Alle bewijsstukken in verband met je huidige inkmen en dat van de persnen die mee het krediet aangaan (minstens drie laatste inkmensfiches). Het gaat k m dcumenten mtrent een niet-belastbaar inkmen bij de mutualiteit, het OCMW enz. Dat is ndig m na te gaan f je slvabel bent, m.a.w.: kan je het krediet terugbetalen met je inkmsten. Ok handig: - een attest betreffende je gezinssamenstelling. Dat kan je verkrijgen bij de gemeente, dienst burgerzaken; - een bewijs van betaling van kinderbijslag; - indien dit vr je situatie van tepassing is: een bewijsstuk betreffende de handicap van jezelf f van een gezinslid. Waarvr kan je lenen? Vr zver er vldende budget vrhanden is p het dr de Vlaamse minister van Wnen gedgekeurde prgramma, kan er een hypthecaire lening verkregen wrden vr de vlgende verrichtingen (eventueel gecmbineerd): - de aankp van een wning; - het behud van een wning; - de renvatie, verbetering f aanpassing van de een wning; - het buwen van een eigen wning (het vlume mag niet meer bedragen dan 550 m³, te verhgen met 25 m³ per persn ten laste vanaf de derde persn ten laste. Het vlume bven het maaiveld wrdt vr 100 % meegerekend, het vlume ernder vr 50 %.); - de aankp van een sciale kavel f daarmee gelijkgestelde buwgrnd f kavel (maximaal 4,5 are ppervlakte); - de terugbetaling van vreger aangegane schulden vr de renvatie, aankp f buw van een wning, wanneer vr de afbetaling ervan minstens de helft van het maandelijks nett-inkmen ndig is. De geschatte verkpwaarde mag niet hger zijn dan nderstaande bedragen (in eur, geldig in 2014): 5/14

6 Vanaf derde Eenmalig als er bij aanvraag persn ten laste een kind < 6jaar is Buwgrnd f kavel Idem in kernstad f Vlaamse Rand Aankp, buw, renvatie, verbetering f aanpassing van een wning Idem in kernstad f Vlaamse Rand De verkpwaarde wrdt bepaald dr een schatter van de VMSW. Een kernstad is een van vlgende steden: Aalst, Antwerpen, Bm, Brugge, Dendermnde, Genk, Gent, Hasselt, Krtrijk, Leuven, Mechelen, Ostende, Reselare, Sint-Niklaas, Turnhut en Vilvrde. De Vlaamse Rand is gelijk aan de gemeenten in het arrndissement Halle-Vilvrde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Krtenberg en Tervuren. Vr de aankp van een sciale kpwning en een sciale kavel gelden de maximale verkpwaarden niet. Z een aankp kan dus altijd wrden beleend. Ok indien de lening wrdt aangegaan vr de vername van het eigendmsaandeel van een partner in het geval van echtscheiding f beëindiging van de samenwning, en p vrwaarde dat de wning reeds bij de VMSW f het VWF werd beleend met een sciale lening, gelden de maximale verkpwaarden niet. De wning, buwgrnd f kavel met in het Vlaams gewest liggen. Kan je lenen? Om een Vlaamse Wnlening van de VMSW f het VWF te kunnen krijgen, met je aan een aantal vrwaarden vlden betreffende inkmen, eigendm, leeftijd en slvabiliteit. - Inkmen De ntlener met p de referentiedatum, vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet vr de persnenbelasting, een inkmen hebben gehad dat niet meer bedraagt dan (in eur): 6/14

7 Persnlijke situatie In kernstad f in Vlaamse rand Elders in Vlaanderen Minimuminkmen Alleenstaande znder persn ten laste Alleenstaande gehandicapte znder persn ten laste Alle andere gevallen Verhging per persn ten laste bij "Alle andere gevallen" Om na te gaan f je in aanmerking kmt, kijk je naar het gezamenlijk belastbaar inkmen p het laatste aanslagbiljet. Ok vlgende inkmsten wrden meegerekend: de niet belastbare vervangingsinkmsten; het leefln; het inkmen dat p basis van supranatinale akkrden niet aan de Belgische persnenbelasting nderwrpen is. Het inkmen wrdt dr de VMSW gewnlijk zelf pgevraagd bij de belastingsdiensten. Het is steeds het bij de belastingsdiensten laatst gekende aanslagbiljet dat telt. Er met aan de inkmensvrwaarde wrden vldaan p de referentiedatum. Dit is de datum waarp u de dssierkst bij aanvraag heeft betaald. Op die datum met u vlden aan de vrwaarden en p die datum wrdt k de rentevet van de lening vastgesteld. Vr het minimuminkmen wrdt gekeken naar het inkmen van de ntlener(s). Vr het maximuminkmen wrdt gekeken naar het inkmen van de ntlener(s), maar k naar wie mee de wning betrekt. Vlgende inkmsten wrden niet meegerekend: de inkmsten van ngehuwde f niet wettelijk samenwnende kinderen die vanaf hun meerderjarigheid znder nderbreking deel uitmaken van het gezin en die minder dan 25 jaar ud zijn p de referentiedatum; de inkmsten van de familieleden van de eerste en de tweede graad die als ernstig gehandicapt erkend zijn f die ten minste 65 jaar ud zijn. 7/14

8 Vlgende inkmsten wrden vr de helft meegerekend: de inkmsten van de inwnende ascendenten (= uders, grtuders etc. van minder dan 65 jaar ud) van de aanvrager. Als persn ten laste wrdt beschuwd: kinderen jnger dan 18 jaar die gedmicilieerd zijn p het adres van de aanvrager en/f vr wie kinderbijslag wrdt betaald de aanvrager zelf f een gezinslid met een erkende ernstige handicap - Eigendm De ntlener mag uiterlijk bij het ndertekenen van de leningsakte geen andere buwgrnd, kavel f wning vlledig in vlle eigendm f vlledig in vruchtgebruik hebben dan het ged waarvr de lening is aangevraagd. - Leeftijd De aanvrager dient meerderjarig te zijn, en in staat m zich cntractueel te verbinden. De lening met vlledig zijn afgelpen in het jaar waarin de udste ntlener de leeftijd van 70 jaar bereikt. - Slvabiliteit De VMSW f het VWF gaat na f je slvabel bent, d.i. f je de maandelijkse afbetalingen van de lening aankan én je dan ng geneg geld verhudt m te vlden aan de nrmale gezinsbeheften. Dit wrdt dr de VMSW bepaald p basis van een nderzek dat uitgaat van je huidige fficiële inkmsten. Heveel kan je lenen? Er is p zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Het bedrag van de lening wrdt wel beperkt dr vlgende factren: - vlden aan de maximale verkpwaarden; - maximum 100% van de dr de VMSW geschatte vrije penbare verkpwaarde van het ged; - maximum de prijs van de te financieren verrichting (bv. de aankpprijs van de wning en de kstprijs van de werken). De rentevet De rentevet p je Vlaamse Wnlening is afhankelijk van een aantal factren: - De marktrente (= de referentierentevet) 8/14

9 - Je inkmen en gezinstestand - De ligging van de grnd en/f wning Vr een precieze berekening cntacteer je best een sciale huisvestingsmaatschappij in uw buurt die aan kredietverlening det. Vr de berekening met je het recentste aanslagbiljet meebrengen en weten in welke buurt je een grnd en/f wning wil laten belenen. Een eenvudige regel is alvast: he lager je inkmen en he grter je gezin, he vrdeliger de lening. Lenen bij de Vlaamse maatschappij vr Sciaal Wnen Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen Begijnenstraat Herentals We raden je aan alle vragen via dit mailadres te frmuleren, dan kmt dit bij een grep mensen terecht. Sciaal Wnen arr Leuven Wijgmaalsesteenweg Herent Zals eerder vermeld, kan een dssier gepend wrden bij elke sciale huisvestingsmaatschappij. Lenen bij het Vlaams Wningfnds De Meeûssquare Brussel f Zitdagen in verschillende gemeenten: Aarscht - Stadhuis, Ten Drssaarde 1 Elke wensdagnamiddag van 13.30u tt 16u Diest - OCMW, Hasseltstraat 30 9/14

10 Elke wensdagvrmiddag van 9u tt 12u Leuven - VAC, Diestseprt 6 Elke dinsdag en dnderdag van 9u tt 12u en van 13.30u tt 16.30u 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant 2 Bij de prvincie Vlaams-Brabant kan je een bijkmende nderhandse lening (aanvullend p je lening bij een kredietverlener) aanvragen vr de aanpassing, renvatie en verbetering van een eigen f gehuurde wning. Hiernder smmen we de belangrijkste vrwaarden p. Meer uitgebreide infrmatie vind je in het reglement van de prvincie. - Vrwaarden vr de aanvragers: Geen andere nrerende gederen (met K.I. > 125 eur) in vlledige eigendm f vlledig vruchtgebruik hebben; Bij een ander kredietverlener het maximaal te ntlenen bedrag verkregen hebben. Deze lening met minstens 60% bedragen van de geschatte waarde in gedwngen verkp van het ged (grnd inbegrepen) waarvr je leent; Het gezamenlijk belastbaar inkmen 3 van inkmensjaar 2011 aanslagjaar 2012 ligt niet hger dan: eur vr een alleenstaande; eur vr een gezin van minstens twee persnen. Deze maximumbedragen wrden verhgd met eur per persn ten laste. Een gehandicapt kind wrdt geteld als twee kinderen ten laste. Een gehandicapte vlwassene, die deel uitmaakt van het gezin, wrdt als één kind ten laste geteld. Na aftrek van de te betalen maandelijkse aflssingen vr de verschillende leningen met je minstens beschikken ver vlgend inkmen: 680 eur vr 1 persn 840 eur vr 2 persnen 2 Brn: 3 Bedragen geldig in /14

11 990 eur vr 3 persnen eur vr 4 persnen eur vr 5 persnen eur per bijkmend kind ten laste. - Vrwaarden waaraan de wning met vlden: De ttale geschatte waarde in gedwngen verkp van wningen mag niet meer bedragen dan de gemiddelde verkpprijs van wnhuizen van de vrbijgaande drie jaar. De gemeenten van Vlaams-Brabant wrden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen, aan de hand van de gemiddelde verkpprijzen van wnhuizen van de vrgaande jaren. Klasse 0: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Aarscht, Butersem, Diest, Haacht, Rtselaar, Scherpenheuvel-Zichem Klasse 1: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Bertem, Bierbeek, Herent Klasse 2: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Zaventem, Huldenberg, Krtenberg en Oud-Heverlee Klasse 3: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Tervuren Deze bedragen wrden verhgd met eur vr gezinnen met drie kinderen f met een gezinslid met een handicap. Onbewnbare wningen, gebuwen van de hrecasectr en gebuwen waarvan meer dan 30 m² bestemd is vr de uitefening van een berep f vr handel drijven kmen niet in aanmerking; De wning met gelegen zijn p het grndgebied van de prvincie Vlaams-Brabant; Het met gaan m werken die het leefcmfrt van de wning verhgen, znder daarm luxewerken te zijn. Energiebesparende maatregelen kmen k in aanmerking. De lening - De leningen wrden tegekend tegen een intrestvet van 2% en deze blijft ngewijzigd gedurende de hele leningsduur. - Je kan tussen de eur en de eur lenen. 11/14

12 - De lener kan de lptijd van de lening zelf bepalen, met een maximum van 20 jaar. Vr een huurder is de maximumtermijn 9 jaar. De lening met vlledig afbetaald zijn p het genblik dat de lener 60 jaar wrdt. - Om de terugbetaling van de lening te waarbrgen met je een levensverzekering aangaan. Hiervr regelt de prvincie alles wanneer je de lening aanvraagt. De ksten van de verzekering wrden afgetrkken van je lening. Daarnaast wrdt k 1% van de lening afgehuden, deze wrdt in het waarbrgfnds gestrt. - He aanvragen? Om de lening aan te vragen vul je het aanvraagfrmulier in en stuur je dit samen met de vereiste dcumenten per aangetekende brief naar de prvincie. Dit met gebeuren binnen een termijn van: Het aanvraagfrmulier vind je p de website van de prvincie. Meer infrmatie Prvincie Vlaams-Brabant, dienst Wnen Prvincieplein Leuven tel Wnen en Milieu Wnen en ruimtelijke rdening Leningen, premies en subsidies Wning kpen f buwen 4. FRGE-lening Inwners van de meeste gemeentes in Vlaams-Brabant kunnen een zeer vrdelige lening krijgen vr het uitveren van energiebesparende maatregelen in hun wning (zals bijvrbeeld dakislatie, hgrendementsglas, een cndensatieketel, ). Deze FRGE-lening (Fnds ter Reductie van de Glbale Energiekst) is een verheidsinitiatief en wrdt in samenwerking met de gemeente uitgereikt. Je kan maximum eur lenen aan een vaste rentevet van 2%. De lening is terug te betalen binnen de vijf jaar. Ok lagere bedragen en een krtere lptijd zijn mgelijk. Wie aan bepaalde vrwaarden 4 vldet kan zelfs lenen aan 0% (behalve vr znnepanelen). Vr deze mensen wrdt extra begeleiding vrzien waar ndig. 4 Persnen die in aanmerking kmen vr een lening aan 0% zijn: Persnen die een verhgde tegemetkming in het kader van de verplichte verzekering vr geneeskundige verzrging en uitkering werden tegekend. Persnen met een jaarlijks brut gezinsinkmen niet hger dan ,47 eur, verhgd met 3.140,77 eur per persn ten laste. Persnen die een berep den p schuldbemiddeling f cllectieve schuldenregeling en niet in staat zijn de verwarmingsfactuur te betalen. 12/14

13 De werken meten wrden uitgeverd dr een geregistreerd aannemer en aan een aantal technische vereisten vlden. Meer infrmatie ver de FRGE-lening vind je p het Wnlket en p de website van juw gemeente. 5. Meer weten? De website biedt een handige zekmachine m de geschikte sciale lening te vinden. 6. Cntactgegevens Je bent steeds welkm p het Wninfpunt f wnlket vr meer infrmatie ver premies, de FRGE-lening, f andere vragen ver wnen in de ruimste zin van het wrd. Wnen tussen Dijle en Velp: (spreekuren, infdssiers en aanvraagfrmulieren), f Bertem Bierbeek Butersem Haacht Oud-Heverlee Rtselaar Wnwijzer Midden-Brabant: f (Tervuren en Zaventem) f (Herent, Huldenberg en Krtenberg) Herent Huldenberg Krtenberg Tervuren Zaventem Persnen die dr het OCMW begeleid wrden mwille van betalingsmeilijkheden, meer bepaald vr de rekeningen van gas- en elektriciteit. 13/14

14 Wnen aan de Demer: f f Aarscht Scherpenheuvel-Zichem Diest 14/14