Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis"

Transcriptie

1 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw pname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invled hebben p de ksten ervan. U met die keuzes aanduiden in het dcument pnameverklaring. Om te kunnen kiezen, met u gede infrmatie hebben ver de keuzemgelijkheden en ver de invled hiervan p de ksten. Deze infrmatie vindt u hiernder. Een medewerker van ns ziekenhuis zal deze telichting k in een gesprek met u drnemen. U kan zich tijdens dit gesprek laten bijstaan dr een vertruwenspersn, die u zelf kiest. In het kader van de wet rechten van de patiënt met elke berepsbeefenaar swies de patiënt duidelijk infrmeren ver de begde behandeling. Deze infrmatie heeft k betrekking p de financiële gevlgen van de behandeling. Indien u meer ver uw rechten als patiënt wil weten, vraag dit dan aan een medewerker van het ziekenhuis. Hebt u na het lezen van deze telichting ng vragen ver de ksten van uw medische behandeling f ziekenhuisverblijf? Neem dan cntact p met een medewerker van de sciale dienst van de afdeling waar u verblijft. U kan k terecht bij uw ziekenfnds. Bijkmende infrmatie ver de ksten verbnden aan uw verblijf en behandeling kan u k vinden p nze website 1. Uw verzekering De ksten van uw ziekenhuispname zijn vr een aantal elementen afhankelijk van uw recht p terugbetaling van geneeskundige verstrekking in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Dat recht p terugbetalingen wrdt beheerd dr uw ziekenfnds.

2 Indien u NIET in rde bent met uw verplichte ziekteverzekering betaalt u alle ksten zelf. Die ksten kunnen zeer sterk plpen. Het is dus van het grtste belang dat uw verzekeringsstatuut in rde is. Is er een prbleem, dan neemt u best z snel mgelijk cntact p met uw ziekenfnds. Indien u WEL in rde bent met uw verplichte ziekteverzekering betaalt de ziekteverzekering via uw ziekenfnds een deel van de ksten. Het verblijvende gedeelte met u als patiënt zelf betalen. Dit is het remgeld en wrdt dr de verheid vastgelegd. Ongeacht de keuzes die u hierna maakt, betaalt u zelf k een deel van de ksten. De hgte van het remgeld is afhankelijk van het feit f u al dan niet recht heeft p een verhgde tegemetkming van de ziekteverzekering. Indien u recht heeft p een verhgde tegemetkming betaalt de ziekteverzekering een grter deel van de ksten van uw ziekenhuispname. Bijgevlg betaalt u zelf minder dan een gewn verzekerde. Vlgens de huidig beschikbare gegevens : bent u NIET in rde, en met u alle ksten van uw ziekenhuispname zelf betalen. bent u WEL in rde, en behrt u tt één van nderstaande categrieën U bent gewn verzekerde U bent langer dan 12 maanden werkls U bent als kind ten laste Andere U heeft recht p verhgde tegemetkming De ziekteverzekering betaalt een grter deel van de kstprijs van de ziekenhuispname vr mensen in een kwetsbare psitie nder meer p basis van inkmen en/f gezinssituatie. U heeft persnen ten laste f u betaalt alimentatiegeld beschikken we vandaag ver te weinig gegevens m uw rechten te kunnen vaststellen Indien u zichzelf niet terugvindt in één van de gevallen hierbven beschreven (bijvrbeeld: patiënt ten laste van een OCMW, patiënt verzekerd in een andere lidstaat van de Eurpese Unie, ) neem dan cntact p met de sciale dienst van het ziekenhuis m verdere infrmatie te verkrijgen ver uw rechten. Indien u een bijkmende hspitalisatieverzekering heeft, dan kan uw verzekeringsmaatschappij eventueel bijkmend tussenkmen in de ksten van uw ziekenhuispname. Enkel uw verzekeringsmaatschappij kan u infrmeren ver de ksten die zij al dan niet zullen terugbetalen. Infrmeer u daarm bij uw verzekeraar. Indien uw pname het gevlg is van een arbeidsngeval, dan met u dat bij uw pname meedelen. Indien de arbeidsngevallenverzekering het ngeval erkent, zal zij de ksten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Bepaalde ksten wrden nit dr de

3 arbeidsngevallenverzekering verged, bijvrbeeld de bijkmende ksten vr een eenpersnskamer. Deze met u zelf betalen. 2. De ksten verbnden aan uw ziekenhuispname De ksten van uw ziekenhuispname bestaan uit een aantal nderdelen. 1. Er zijn een aantal ksten waarver u GEEN cntrle heeft en waarvr u geen keuze kan maken 1.1. De ksten van uw verblijf ; 1.2. De ksten vr medicatie en medische hulpmiddelen; 1.3. De fficieel dr de ziekteverzekering vastgelegde hnraria (= erelnen) die de artsen en kinesitherapeuten aanrekenen znder supplementen. 2. Er zijn een aantal ksten waarp u WEL invled kan uitefenen en waarvr u wel een keuze kan maken: 2.1. Bijkmende ksten wanneer u kiest vr een eenpersnskamer: - Kamersupplement 2.2. De ksten van eventuele bijkmende prducten en diensten die u verbruikt 3. Ksten waarver u geen cntrle heeft Hiernder leggen we de 3 ksten uit die u niet kan beïnvleden De prijs van uw verblijf in het ziekenhuis De prijs per dag vr een verblijf in een ziekenhuis wrdt vastgesteld dr de verheid. Deze bedraagt vr ns ziekenhuis 318,80 eur. Heveel u zelf (via een remgeld) van deze ttale prijs van uw verblijf met betalen, hangt af van de manier waarp u verzekerd bent (zie punt 1). In functie van uw situatie bedraagt het remgeld: Vr de eerste dag 5,44-42,58-32,71 Van de tweede dag Tt en met de 90 ste dag 5,44-15,31 Vanaf de 91ste dag Tt en met dag 365 (=1 jaar) 5,44-15,31 Vanaf dag 366 Tt 5 jaar 5,44-15,31 Meer dan 5 jaar 5,44-15,31-25,52 U betaalt GEEN remgeld wanneer u enkel verdag wrdt behandeld en s nachts niet in het ziekenhuis verblijft.

4 3.2. Ksten vr medicatie en medische hulpmiddelen Vr het verbruik van alle geneesmiddelen betaalt u enkel een vast persnlijk aandeel van 0,80 eur per dag. Dit is het geneesmiddelenfrfait. U met dit frfait steeds betalen, ngeacht f en welke geneesmiddelen u werkelijk verbruikt. Het ziekenhuis bezrgt u k medicatie tijdens krte afwezigheden in het kader van uw behandeling. Het frfait van 0,80 eur zal u k gefactureerd wrden tijdens dagen van deze afwezigheden. Bent u in dagbehandeling f verblijft u enkel s nachts in het ziekenhuis dan ntvangt u enkel de medicatie vr de dagen/nachten dat u aanwezig bent. Bijgevlg betaalt u k enkel het frfait vr medicatie vr de dagen f nachten van aanwezigheid. Indien tijdens uw behandeling medische hulpmiddelen ndig zijn zal u vrafgaand aan het gebruik ver de ksten ervan wrden geïnfrmeerd Ksten vr prestaties van artsen en kinesitherapeuten Prestaties waarvr er een tussenkmst van de ziekteverzekering is De ziekteverzekering bepaalt het basisbedrag dat een arts mag aanrekenen vr zijn prestaties. Dit fficieel tarief is het hnrarium (ereln) dat de arts mag aanrekenen. Het hnrarium van de arts bestaat uit twee delen: - een bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt; - een bedrag dat je als patiënt zelf met betalen, het zgenaamde remgeld. Bvenp dit hnrarium mag de arts in bepaalde gevallen een hnrariumsupplement aanrekenen (zie punt ). U betaalt eenmalig een remgeld vr een aantal medisch-technische prestaties in ns psychiatrisch ziekenhuis : radilgie, lab,... Dit is een vast bedrag (frfait) dat u eenmalig betaalt. Rekening hudende met uw situatie (punt 1) bedraagt uw eenmalig persnlijk aandeel 16,40 eur f 0 eur. Een aantal medisch-technische prestaties zijn echter niet in dit frfait inbegrepen. Vr deze prestaties kan het ziekenhuis u bijkmend een remgeld aanrekenen. Een vrbeeld van dergelijke prestaties zijn prestaties dr kinesitherapeuten wanneer het gaat m een therapie die niet is verbnden met de psychiatrische prblematiek.

5 U betaalt een remgeld wanneer de psychiater bij het begin van uw pname een pname-nderzek uitvert. 4,86 eur. U betaalt een remgeld wanneer de psychiater aan het einde van uw verblijf een ntslagnderzek uitvert: 4,86 eur. Als u GEEN RECHT hebt p een verhgde tegemetkming, betaalt u een remgeld vr het tezicht dat de psychiater f neurpsychiater uitefent. Dit tezichtshnrarium wrdt elke dag aangerekend k al heeft u de arts die dag niet gezien. Het bedrag hiervr is afhankelijk van de dienst waarp u verblijft en van de tijd die u reeds in het ziekenhuis verblijft. Het tezicht van de psychiater f neurpsychiater p de dagen dat u afwezig was vr een gepland therapeutisch verlf uit een psychiatrisch ziekenhuis. Als u recht heeft p een verhgde tegemetkming, betaalt u GEEN remgeld vr tezichtshnraria Prestaties waarvr er geen tussenkmst van de ziekteverzekering is Er bestaan k prestaties waarvr er geen tussenkmst van de ziekteverzekering is en waarvr niet de ziekteverzekering maar de arts zelf vrij het hnrarium bepaalt. In dat geval betaalt u zelf dat hnrarium. Uw arts zal u p vrhand inlichten ver de ksten van deze prestaties Prestaties in een ander ziekenhuis Het kan gebeuren dat er tijdens uw pname nd is aan nderzeken f medischtechnische behandelingen die het psychiatrisch ziekenhuis niet kan aanbieden. In dat geval kunnen er p uw factuur prestaties vrkmen die in een ander ziekenhuis werden verricht. 4. Ksten waarver u WEL cntrle heeft Er zijn een aantal ksten van een ziekenhuispname die u wel kan beïnvleden en waarvr u wel een keuze kan maken Ksten verbnden aan de keuze van een individuele kamer Als patiënt in vlledige hspitalisatie f in nachthspitalisatie kan u kiezen vr: een gemeenschappelijke kamer

6 een tweepatiëntenkamer een individuele kamer Uw kamerkeuze heeft geen invled p de kwaliteit van de zrgverstrekking en k niet p uw vrije keuze van uw behandelende psychiater. Op de ksten van uw ziekenhuispname heeft uw kamerkeuze wel een invled. Enkel als u uitdrukkelijk kiest vr een verblijf in een individuele kamer en er k effectief verblijft, mag het ziekenhuis u een bijkmende vergeding vr de kamer aanrekenen. Dit is het kamersupplement. Bvendien mgen de artsen bvenp het dr de ziekteverzekering vastgestelde hnrarium een hnrariumsupplement aanrekenen. Als u bij een pname kiest vr een verblijf in een gemeenschappelijke kamer f een tweepatiëntenkamer betaalt u geen kamersupplementen en geen hnrariumsupplementen. Het verblijf in een individuele kamer kan meer ksten dan het verblijf in een gemeenschappelijke f een tweepatiëntenkamer. Indien u geen keuze wenst te maken, zal u, behudens medische uitznderingen, verblijven in een gemeenschappelijke kamer f een tweepatiëntenkamer, znder aanrekening van kamersupplementen en hnrariumsupplementen. Als patiënt in dagbehandeling (znder vernachting) bezet u geen kamer en bijgevlg betaalt u nit supplementen Kamersupplement Indien u uitdrukkelijk kiest vr een individuele kamer en er k effectief verblijft, kan het ziekenhuis u een kamersupplement aanrekenen. Het kamersupplement in ns ziekenhuis bedraagt: 4,96 eur /dag (Sint-Elisabeth I en II, Dageraad, Klimp en Meander) 3,72 eur / dag (De Kaap en Vlnder) 3,10 eur / dag (Jerich) Hnrariumsupplementen In ns ziekenhuis wrden geen hnrariumsupplementen aangerekend.

7 Situaties waarin geen kamer- en hnrariumsupplementen mgen wrden aangerekend In de vlgende uitznderlijke situaties mag het ziekenhuis u wettelijk nit een kamer- en hnrariumsupplement aanrekenen: Indien u gekzen heeft vr een gemeenschappelijke kamer f een tweepatiëntenkamer en u in een individuele kamer wrdt behandeld: mdat uw behandelende arts heeft beslist dat een verblijf p een individuele kamer aangewezen is mdat er geen gemeenschappelijke kamer f tweepatiëntenkamer beschikbaar is. Indien u gekzen heeft vr een individuele kamer maar u verblijft p een tweepatiëntenkamer f een gemeenschappelijke kamer (bijvrbeeld mdat er geen individuele kamer beschikbaar is). Schematisch verzicht van de supplementen bij een ziekenhuispname met vernachting Indien u kiest vr gemeenschappelijke f tweepatiëntenkamer Indien u kiest vr een individuele kamer Kamersupplement Hnrariumsupplement NEEN NEEN JA behalve wanneer: - uw arts beslist dat uw gezndheidstestand, nderzek, behandeling f tezicht een individuele kamer vereisen; - u gekzen heeft vr een gemeenschappelijke f tweepatiëntenkamer en die niet beschikbaar is; - het een pname van een kind betreft, samen met een begeleidende uder. JA behalve wanneer: - uw arts beslist dat uw gezndheidstestand, nderzek, behandeling f tezicht een individuele kamer vereisen; - u gekzen heeft vr een gemeenschappelijke f tweepatiëntenkamer en die niet beschikbaar is.

8 4.2. Ksten vr eventueel bijkmende diensten en/f prducten die u verbruikt Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan u m medische en/f cmfrtredenen gebruik maken van een aantal prducten en diensten (bv. kapper, wasserij, enz.). Ongeacht het kamertype dat u gekzen heeft met u deze ksten vlledig zelf betalen. U ntvangt als bijlage bij deze telichting een lijst met de prijzen van meest vrkmende prducten en diensten. Deze lijst ligt eveneens ter inzage aan het nthaal en kan k gecnsulteerd wrden p de website van het ziekenhuis. Hiernder kan u enkele vrbeelden vinden van veel gevraagde diensten en prducten: - kamercmfrt, bijvrbeeld: gebruik van een telefn; - extra eten en drinken, bijvrbeeld: tussendrtjes, snacks en dranken; - hygiënische prducten, bijvrbeeld: basistiletprducten (bijvrbeeld zeep, tandpasta en eau de clgne) en basistiletgerief (bijvrbeeld kam, tandenbrstel, scheergerei en papieren zakdekjes); - was (persnlijk wasged); - in geval een kind wrdt begeleid: bezetting van een kamer f bed, maaltijden en dranken; - andere diverse gederen en diensten(bijvrbeeld rdpjes en kleine bureaubendigdheden, manicure, pedicure, kapper en wasserij); - uitstappen, vakantieverblijf. Indien er bijkmende diensten en/f prducten zijn die niet p deze lijst vrkmen, zal het ziekenhuis u p vrhand infrmeren ver de kstprijs van de bijkmende gederen en diensten waarvan u gebruik wenst te maken. Het ziekenhuis geeft u k de ndige uitleg ver de inhud van de gederen en diensten. Z kan u p basis van de vlledige infrmatie beslissen f u al dan niet gebruik wenst te maken van de bijkmende gederen en diensten. 5.Simulatie U krijgt als bijlage een vrlpige eerste berekening vr 1 maand verblijf m al een idee te hebben van de ksten van uw ziekenhuispname. Deze vrlpige eerste berekening is gemaakt p basis van de gegevens ver uw situatie (zie punt 1), vlgens de gegevens waarp we vandaag beschikken. 6. Facturatie De elementen die u zelf dient te betalen wrden gefactureerd. Zwel de inhud als de vrm van deze factuur zijn dr de verheid bepaald.

9 Alle ksten en kamer- en hnrariumsupplementen wrden gefactureerd dr het ziekenhuis. Onze artsen en andere hulpverleners zullen u nit vragen m hen rechtstreeks te betalen. Betaal dan k enkel de dr het ziekenhuis bezrgde factuur. Indien u vragen heeft in verband met uw factuur neem dan cntact p met een medewerker van de sciale dienst van uw afdeling. U kan k terecht bij uw ziekenfnds. 8. Patiëntenrechten In het kader van de wet rechten van de patiënt met elke berepsbeefenaar de patiënt.a. duidelijk infrmeren ver de begde behandeling. Deze infrmatie heeft k betrekking p de financiële gevlgen van de behandeling. Infrmatie ver de patiëntenrechten kan u verkrijgen bij de mbudspersn van ns ziekenhuis Carine Eeckhut,0490/ , elke wensdag tussen 9u en 10u p de sciale dienst De Getijden (ingang bureel), 9. Varia Alle in dit dcument vermelde bedragen kunnen geïndexeerd wrden en daardr in de lp van de pname wijzigen. We herhalen hier dat deze bedragen gelden vr patiënten die in rde zijn met hun verplichte ziekteverzekering (zie hger). Hebt u ng vragen ver de ksten van uw medische behandeling f ziekenhuisverblijf? neem dan cntact p met een medewerker van de sciale dienst van uw afdeling. u kan k terecht bij uw ziekenfnds. Bijkmende infrmatie ver de ksten verbnden aan uw verblijf en behandeling kan u k vinden p nze website

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis VZW SINT-LUCIA ANKERSTRAAT 91 9100 SINT-NIKLAAS Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken in verband met uw opname in het ziekenhuis, keuzes die een belangrijke

Nadere informatie

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis 1 Bijlage 3 bij het kninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij pname in een ziekenhuis (exemplaar vr de patient) Versie p 01.01.2017 BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring IMELDA VZW Imeldaziekenhuis 9 2820 Bonheiden 7-10-689-30 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent Erkenningsnummer:

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring St.-Rembertziekenhuis, St.-Rembertlaan 21, 8820 Torhout, tel. 050/23.21.11 Rizivnr. 71037850000 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of opname in dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Gasthuisstraat 1 2400 Mol 014/71 20 00 www.azmol.be Toelichting bij de opnameverklaring 01/01/2017 U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS IDENTIFICATIE VAN HET ZIEKENHUIS 1. Doel van de opnameverklaring: recht

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

De ziekenhuisopnameverklaring

De ziekenhuisopnameverklaring De ziekenhuisopnameverklaring Silva medical, site Geriatrisch centrum Scheutbos te Sint-Jans- Molenbeek Dienst G (geriatrie) IDENTIFICATIE SILVA Medical vzw VAN DE PATIËNT Site Scheutbos G dienst Gelukkige

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling AZ NIKOLAAS vzw Moerlandstraat 1 9100 Sint-Niklaas Erk. Nr. 71059527 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

KAMERKEUZE EN FINANCIËLE VOORWAARDEN

KAMERKEUZE EN FINANCIËLE VOORWAARDEN Opnameverklaring Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 9 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis PSYCHIATRISCH

Nadere informatie

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Aanvullende Vrzieningen Werkgever Gegevens

Nadere informatie

Opnameverklaring. toelichting

Opnameverklaring. toelichting Opnameverklaring toelichting Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief.

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. GO! MEMO GO!mem/GPD/GB/2011-7 01-07-2011 Medische check-up Deze mem heeft betrekking p alle persneelsleden van de centrale administratie van het GO! die 50 jaar zijn f uder. Sinds enkele jaren biedt het

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Agrement nr : 710 406 22 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE: kamerkeuze & financiële voorwaarden U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMMINGSFORMULIER. vaginaprolapsherstel met mesh

INFORMATIE- EN TOESTEMMMINGSFORMULIER. vaginaprolapsherstel met mesh INFORMATIE- EN TOESTEMMMINGSFORMULIER vaginaprlapsherstel met mesh De BAU geeft de testemming aan urlgen m het nderstaand infrmatie- en testemmingsfrmulier te gebruiken vr hun praktijk. Het is echter niet

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

1. Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening Asielprocedure (en opvang asielzoekers) Mensen zonder wettig verblijf 2

1. Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening Asielprocedure (en opvang asielzoekers) Mensen zonder wettig verblijf 2 3 MA ART 20 17 Thematische vrmingen Inhud 1. Basisvrming verblijfsrecht en hulpverlening 1 2. Asielprcedure (en pvang asielzekers) 2 3. Mensen znder wettig verblijf 2 4. Verblijf burgers van de Unie 3

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen HET IKG-SYSTEEM infrmatiebrchure vr gezinnen INHOUDSTABEL 1. Inkmensgerelateerde kinderpvang f het ikg-systeem?... 4 1.1. Wat is het IKG-systeem?... 4 1.2. Wel f niet instappen in het IKG-systeem?...

Nadere informatie

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages)

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) Guidelines ver de sectr van ndernemingen die banden verkpen en plaatsen (bandencentrales en garages) In verleg met de berepsrganisatie FEDERTYRE heeft de FOD Ecnmie beslist m aanbevelingen te geven ver

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Aan: de ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen Betreft: Regeling Ouderbijdragen Amsterdam, 17 juni 2015

Aan: de ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen Betreft: Regeling Ouderbijdragen Amsterdam, 17 juni 2015 Aan: de uders/verzrgers van nze nieuwe leerlingen Betreft: Regeling Ouderbijdragen Amsterdam, 17 juni 2015 Beste uder/verzrger, In deze brief wil ik u graag infrmeren ver nze Regeling Ouderbijdragen. Op

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. inguïnale orchidectomie voor een testistumor

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. inguïnale orchidectomie voor een testistumor INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER inguïnale rchidectmie vr een testistumr De BAU geeft de testemming aan urlgen m het nderstaand infrmatie- en testemmingsfrmulier te gebruiken vr hun praktijk. Het is

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

FAQ : Projectoproep AAZW

FAQ : Projectoproep AAZW FAQ : Prjectprep AAZW 2015-2017 Vragen Antwrden Wat betekent: «De mdaliteiten vr de drverwijzing en werking zullen later wrden bepaald in een bijlage bij de vereenkmst» (lastenbek, artikel 3.1.3., p. 13.)

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie