DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING"

Transcriptie

1 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged van de Vlaamse verheid. De VMSW is met ingang van 1 juli 2006 de rechtspvlger van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM). De activiteiten en werking van de VMSW vleien vrt uit het decreet van 9 juli 1997 hudende de Vlaamse Wncde en de bijhrende uitveringsbesluiten. De hypthecaire leningen wrden dr de VMSW tegestaan p basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 hudende de vrwaarden waarnder de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen en het Vlaams Wningfnds bijzndere sciale leningen aan particulieren kunnen testaan. De repnaam van de bijzndere sciale leningen die de VMSW verstrekt, is de Vlaamse Wnlening. DE TOEKENNING VAN SOCIALE LENINGEN DOOR DE VMSW EN HET VWF De in het besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2013 bedelde hypthecaire leningen wrden tegekend dr zwel de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen (VMSW) als dr het Vlaams Wningfnds (VWF). Er is geen verschil tussen de leningen die dr de VMSW wrden tegekend en de leningen die dr het VWF wrden tegekend. De vrwaarden en tarieven zijn bij beide instellingen immers vlkmen gelijk, en dit met ingang van 1 januari Met andere wrden, de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen en het Vlaams Wningfnds zijn twee verschillende en van elkaar nafhankelijke instellingen die echter wel identiek dezelfde hypthecaire leningen verdelen. Het maakt dus niet uit bij welk van beide u een lening aanvraagt want het tarief en de vrwaarden zijn identiek. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY De ingezamelde persnsgegevens wrden pgenmen in de bestanden van de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen, gevestigd in de Klniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens wrden uitsluitend gebruikt en verwerkt m de efficiënte en crrecte samenstelling van het dssier van aanvragers f ntleners mgelijk te maken en m na te gaan f wrdt vldaan aan de leningsvrwaarden. Mits u uw identiteit aantnt en p uw schriftelijk verzek hebt u vereenkmstig de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens, een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt k ver de mgelijkheid m het penbaar register van de geautmatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Cmmissie vr de bescherming van de persnlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Deze kennisgeving betreffende het gebruik van persnsgegevens geldt niet alleen vr de leningsaanvraag maar k vr de vlledige duur van de lening, en dus k met betrekking tt de vrziene herzieningen van het rentetarief, de naleving van de leningsvrwaarden, en alle andere pzekingen f verwerkingen die betrekking hebben p het leningscntract.

2 2

3 3 Inhud 1 DE VMSW EN DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN 5 2 OVERZICHT VAN DE MOGELIJKHEDEN 6 3 VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN LENING Persnsgebnden vrwaarden Vrwaarden inzake nrerend bezit Vrwaarden verbnden aan de wning Financiële vrwaarden Inkmensvrwaarden Maandelijks nett-inkmen 10 4 BEDRAG VAN DE LENING Vr de aankp van een sciale kpwning Vr alle andere verrichtingen De strikt ndzakelijke werken 11 5 DUUR VAN DE LENING 14 6 AARD VAN DE LENING 14 7 BEREKENING VAN DE RENTEVOET Definities Berekening van de rsprnkelijke rentevet Jaarlijkse aanpassing van de rentevet Vijfjaarlijkse herziening van de rentevet Krting bij vijfjaarlijkse herziening 16 8 DIVERSE BEPALINGEN Verzekeringscntracten aan te hechten aan de leningsvereenkmst _ Hyptheek Persnlijke bewning van de beleende wning Bestemming en ligging van de wning Belening van een buwgrnd f kavel Dssierksten Afbetaling van de lening Vertraging van betaling Vervregde terugbetalingen Bijkmende tegemetkmingen 20 9 VERLOOP VAN EEN LENINGSDOSSIER Administratief verlp 21

4 4 9.2 Uitbetaling van de lening TECHNISCHE RICHTLIJNEN VOOR HET BOUWEN, RENOVEREN, VERBETEREN OF AANPASSEN VAN EEN WONING Leningen vr nieuwbuw Plannen Gebuwen en vlumes Muren en daken Leningen vr renvatie, aanpassing en verbetering Wat wrdt niet beleend en wat tch weer wel? Werkwijze bij de bepaling van de kstprijs van de werken LIJST VAN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN BEVOEGD VOOR DE VLAAMSE WOONLENING 26

5 5 1 DE VMSW EN DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN De VMSW is een penbare instelling die ijvert vr het verschaffen van een degelijke huisvesting aan mensen met een beperkt f bescheiden inkmen. Onder het lg sciaal wnen mgelijk maken zrgt de VMSW niet alleen vr de prgrammatie, ndersteuning en kwaliteitscntrle van sciale wnprjecten, maar biedt de VMSW k zelf sciale hypthecaire leningen aan aan mensen met een begrensd inkmen die zich richten p een bescheiden wning. De beleenbare wningen en grnden wrden dan k beperkt tt die met een bepaalde maximale verkpwaarde. Om lkaal sterker aanwezig te zijn en te kunnen inspelen p de plaatselijke nden, heeft de Vlaamse verheid reginale buwmaatschappijen erkend, verder sciale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) genemd. 23 van deze SHM s treden p als bemiddelaar vr de Vlaamse Wnlening (zie hfdstuk 13, De definitieve gedkeuring en tekenning van een hypthecaire lening berust wel bij de VMSW als wettelijke kredietverstrekker). De SHM staat tt uw dienst vr: 1. bijkmende inlichtingen; 2. hulp bij het indienen van een leningsaanvraag bij de VMSW; 3. het aankpen van een sciale kpwning. De VMSW heeft k zelf twee kantren die, naast het verstrekken van inlichtingen, instaan vr het nderzek, de behandeling en de gedkeuring van de ingediende leningsaanvragen: reginaal kantr Ost Vr de prvincies ANTWERPEN en LIMBURG Begijnenstraat 1 bus 1 te 2200 HERENTALS T F reginaal kantr West Vr de prvincies WEST-VLAANDEREN en OOST-VLAANDEREN Scrates Business Center - 4de verdieping Krtrijksesteenweg 404 te 9000 GENT - T F OPGELET Vanaf mei 2014 verhuist het reginaal kantr West naar vlgend adres: VMSW Reginaal kantr West Virginie Lvelinggebuw Kningin Maria Hendrikaplein Gent Naargelang de gemeente waarin de betrkken wning ligt, kan men vr de prvincie VLAAMS-BRABANT terecht in de regi Ost f West. Die inf bekmt men bij de plaatselijke SHM (zie hfdstuk 13 f de adressen hierbven).

6 6 2 OVERZICHT VAN DE MOGELIJKHEDEN Vr zver er ng vldende budget vrhanden is p het dr de Vlaamse minister van Wnen gedgekeurde prgramma, kan er een hypthecaire lening verkregen wrden bij de VMSW vr de vlgende verrichtingen (eventueel gecmbineerd): 1. de aankp van een wning; 2. het behud van een wning; 3. de renvatie, verbetering f aanpassing van een wning; 4. het buwen van een eigen wning (het vlume mag niet meer bedragen dan 550 m³, te verhgen met 25 m³ per persn ten laste vanaf de derde persn ten laste. Het vlume bven het maaiveld wrdt vr 100 % meegerekend, het vlume ernder vr 50 %.); 5. de aankp van een sciale kavel f daarmee gelijkgestelde buwgrnd f kavel (maximaal 4,5 are ppervlakte); 6. de terugbetaling van vreger aangegane schulden vr de renvatie, aankp f buw van een wning, wanneer vr de afbetaling ervan minstens de helft van het maandelijks nett-inkmen ndig is.

7 7 3 VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN LENING 3.1 Persnsgebnden vrwaarden De aanvrager dient meerderjarig te zijn, en in staat m zich cntractueel te verbinden. De aanvrager dient gemachtigd te zijn m langdurig in België te verblijven. De aanvraag van vreemdelingen met een lpende verblijfsprcedure, f met een telating tt een verblijf p het Belgisch grndgebied van maximaal drie maanden, f znder verblijfstitel zal niet in aanmerking wrden genmen. In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 wrdt met betrekking tt de aanvrager en het inkmen niet alleen verwezen naar de persn die de lening aanvraagt en ndertekent, maar k naar de gezinsleden die eveneens het beleende ged betrekken. Dit betekent dat steeds met het belastbaar gezinsinkmen wrdt gerekend, zelfs in het geval waarbij uw partner het leningscntract niet mee ndertekent. Met andere wrden, het heeft geen enkele zin m iemand buiten de lening te huden alleen maar m diens inkmsten niet te laten meetellen. Onder bepaalde vrwaarden kan k het kind dat niet gedmicilieerd wrdt in de beleende wning maar er wel regelmatig verblijft (bv. ingevlge een regeling c-uderschap) meegerekend wrden als een persn ten laste. In dit geval zal bij vrkeur een vnnis f ntariële akte wrden pgevraagd waarin de verblijfsregeling wrdt mschreven. Indien valse verklaringen wrden afgelegd, is de VMSW wettelijk verplicht m de lening te weigeren, f m ze vervregd p te eisen indien de leningsakte reeds werd ndertekend. 3.2 Vrwaarden inzake nrerend bezit De ntlener mag uiterlijk bij het ndertekenen van de leningsakte geen andere buwgrnd, kavel f wning vlledig in vlle eigendm f vlledig in vruchtgebruik hebben dan het ged waarvr de lening is aangevraagd. 3.3 Vrwaarden verbnden aan de wning De lening kan maar wrden tegestaan als de geschatte verkpwaarde van het te belenen ged niet hger is dan nderstaande bedragen (in eur, geldig in 2014): Vanaf persn laste derde ten Eenmalig als er bij aanvraag een kind < 6jaar is Buwgrnd f kavel Idem in kernstad f Vlaamse Rand Aankp, buw, renvatie, verbetering f aanpassing van een wning Idem in kernstad f Vlaamse Rand

8 8 Telichting bij de maximale verkpwaarden: De lening kan maar wrden tegekend als de dr de VMSW geschatte verkpwaarde niet hger is dan de bedragen in de tabel. Vanaf de derde persn ten laste wrdt er per persn ten laste een verhging tegepast. Dezelfde verhging wrdt eenmalig tegepast indien er bij de aanvraag een persn ten laste is van minder dan zes jaar ud. Vr een kernstad en de Vlaamse Rand gelden hgere bedragen. Een kernstad is een van vlgende steden: Aalst, Antwerpen, Bm, Brugge, Dendermnde, Genk, Gent, Hasselt, Krtrijk, Leuven, Mechelen, Ostende, Reselare, Sint-Niklaas, Turnhut en Vilvrde. De Vlaamse Rand is gelijk aan de gemeenten in het arrndissement Halle-Vilvrde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Krtenberg en Tervuren. Vr een sciale kpwning en een sciale kavel gelden de maximale verkpwaarden niet. Deze kunnen dus altijd wrden beleend. Ok indien de lening wrdt aangegaan vr de vername van het eigendmsaandeel van een partner in het geval van echtscheiding f beëindiging van de samenwning, en p vrwaarde dat de wning reeds bij de VMSW f het VWF werd beleend met een sciale lening, gelden de maximale verkpwaarden niet. De wning, buwgrnd f kavel dient gelegen te zijn in het Vlaams gewest. De lening zal in elk geval niet hger zijn dan de prijs van de te financieren verrichting. Het bedrag van de lening zal k niet hger zijn dan de verkpwaarde van het in hyptheek gegeven ged (in vrkmend geval na de werken). De belening bedraagt dus maximaal 100% van de waarde van het ged. 3.4 Financiële vrwaarden Inkmensvrwaarden De ntlener met p de referentiedatum, vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet vr de persnenbelasting, een inkmen hebben gehad dat niet meer bedraagt dan (in eur): Persnlijke situatie In kernstad f Vlaamse rand Elders Alleenstaande znder persn ten laste Alleenstaande gehandicapte znder persn ten laste Alle andere gevallen Verhging per persn ten laste bij Alle andere gevallen

9 9 Telichting bij de inkmensvrwaarden: Om na te gaan f u in aanmerking kmt, kijkt u naar het gezamenlijk belastbaar inkmen p het laatste aanslagbiljet. Ok vlgende inkmsten wrden meegerekend: de niet belastbare vervangingsinkmsten; het genten leefln; het inkmen dat p basis van supranatinale akkrden niet aan de Belgische persnenbelasting nderwrpen is. Het inkmen wrdt dr de VMSW gewnlijk zelf pgevraagd bij de belastingsdiensten. Het is steeds het bij de belastingsdiensten laatst gekende aanslagbiljet dat telt. Er met aan de inkmensvrwaarde wrden vldaan p de referentiedatum. Dit is de datum waarp u de dssierkst bij aanvraag heeft betaald. Op die datum met u vlden aan de vrwaarden en p die datum wrdt k de rentevet van de lening vastgesteld. Vlgende inkmsten wrden niet meegerekend: de inkmsten van ngehuwde f niet wettelijk samenwnende kinderen die vanaf hun meerderjarigheid znder nderbreking deel uitmaken van het gezin en die minder dan 25 jaar ud zijn p de referentiedatum; de inkmsten van de familieleden van de referentiepersn van de eerste en de tweede graad die als ernstig gehandicapt erkend zijn f die ten minste 65 jaar ud zijn. Vlgende inkmsten wrden vr de helft meegerekend: de inkmsten van de inwnende ascendenten (= uders, grtuders etc. van minder dan 65 jaar ud) van de aanvrager. Als persn ten laste wrdt beschuwd: 1. het kind dat p de referentiedatum gedmicilieerd is p het adres van de aanvrager en dat jnger dan 18 jaar is f vr wie kinderbijslag f wezentelage wrdt uitbetaald. Het uittreksel uit het bevlkingsregister geldt als dmiciliebewijs. (Vr kinderen die 18 jaar f uder zijn, dient een verklaring te wrden afgeleverd dr de Kas vr Gezinsvergedingen waaruit de uitbetaling van kinderbijslag f wezentelage blijkt.) 2. het kind dat p de referentiedatum niet gedmicilieerd is p het adres van de aanvrager maar er wel p regelmatige basis verblijft, en dat jnger dan 18 jaar is f vr wie kinderbijslag wrdt uitbetaald. Een vnnis f ntariële akte f een dr beide uders ndertekende vereenkmst waaruit het regelmatige verblijf blijkt, geldt als bewijs. (Vr kinderen die 18 jaar f uder zijn, dient een verklaring te wrden afgeleverd dr de Kas vr Gezinsvergedingen waaruit de uitbetaling van kinderbijslag blijkt.) 3. de aanvrager die zelf en het gezinslid dat erkend is als ernstig gehandicapt, f als dusdanig erkend was p het genblik van de pensinering. Het bewijs van de handicap met vermelding van de invaliditeitsgraad met steeds afgeleverd wrden dr fwel de bevegde Federale Overheidsdienst, fwel dr de Kas die de invaliditeitsvergeding uitbetaalt.

10 Maandelijks nett-inkmen Slvabiliteit Er mag geen wanverhuding zijn tussen het maandelijkse nett-inkmen en het maandelijks af te lssen bedrag. De ntlener met slvabel zijn, wat wil zeggen dat p basis van het slvabiliteitsnderzek blijkt dat de inkmsten hg geneg zijn m na het betalen van de financiële lasten te vlden aan de nrmale gezinsbeheften. De slvabiliteit van de aanvrager wrdt indien ndig dr het risiccmité van de VMSW berdeeld. Betalingsuitstel De slvabele ntlener kan bij het aangaan van de lening k vragen m een betalingsuitstel van maximaal een jaar. Gedurende de peride van dat betalingsuitstel is de ntlener enkel de intrest p de pgenmen smmen verschuldigd en wrden dus ng geen terugbetalingen van kapitaal gedaan. Het betalingsuitstel kan gevraagd wrden vr 3, 6, 9 f 12 maanden. De ttale duurtijd van de lening wijzigt hierdr niet, maar de terugbetaling van kapitaal gebeurt in een tijdspanne die gelijk is aan de ttale duurtijd verminderd met het aantal maanden betalingsuitstel 1. De aflssingstabel zal z pgesteld wrden. Vr de verrichtingen die alleen uit werken bestaan (nieuwbuw, renvatie, verbetering, f aanpassing van een wning) wrdt altijd een betalingsuitstel tegekend van één jaar. Behalve bij leningen p 30 jaar, wrdt dit jaar betalingsuitstel bij de gevraagde leningsduur pgeteld 2. De ntlener kan er echter k vr kiezen m dit jaar in mindering te brengen van de gevraagde duurtijd. U met er in beide gevallen rekening mee huden dat mgelijks k uw schuldsaldverzekering in die zin aangepast dient te wrden dat vr de duur van het betalingsuitstel het te dekken kapitaal gelijk blijft aan het rsprnkelijk geleende kapitaal. 1 2 Vrbeeld: de duurtijd van uw lening bedraagt 20 jaar en de VMSW staat u een betalingsuitstel te van zes maanden. Uw terugbetaling van kapitaal gebeurt ver 19 jaar en zes maanden en de aflssingstabel start pas na zes maanden. U vraagt een lening vr 20 jaar, de VMSW kent u standaard een betalingsuitstel van een jaar te. Uw ttale leningsduur bedraagt dan 21 jaar en de terugbetaling van kapitaal, vlgens uw aflssingstabel p 20 jaar, start pas een jaar na de datum van uw leningsakte.

11 11 4 BEDRAG VAN DE LENING 4.1 Vr de aankp van een sciale kpwning Vr de aankp van een sciale kpwning is het maximale leningsbedrag gelijk aan de verkpprijs van de wning, de grnd (inclusief btw) en de eventuele kstprijs van de afwerking. Afwerking slaat hier nrmaliter p het plaatsen van vleren in leefruimten, tegels in de badkamer, en keukenuitrusting. Het beleenbare bedrag vr die afwerking wrdt vastgesteld vlgens de bedragen van een frmulier ramend bestek. Als de aanvrager vr de afwerking wilt bijlenen, met de SHM een dr de aanvrager ingevuld en getekend ramend bestek bij het dssier vegen, bestemd vr het reginale kantr. Vr een sciale kpwning geldt geen maximale verkpwaarde zals beschreven p p.8. Een sciale kpwning zal gewnlijk k niet dr de VMSW wrden geschat aangezien mag wrden aangenmen dat de wning dr haar gunstige verkpprijs zeker vldende waarde heeft m als hypthecaire waarbrg te dienen. Vr de aankp van een vrheen wederingekchte sciale kpwning kan een bijzndere sciale lening verkregen wrden vlgens de regeling die geldt vr sciale kpwningen (exclusief registratierechten als de wederverkp nder die heffing valt). 4.2 Vr alle andere verrichtingen Er is p zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Het bedrag van de lening wrdt wel beperkt dr vlgende factren: het beleende ged met vlden aan de maximale verkpwaarden zals uiteengezet p p.8-9; er wrdt nit meer geleend dan 100% van de dr de VMSW geschatte vrije penbare verkpwaarde van het ged; er wrdt k nit meer geleend dan de prijs van de te financieren verrichting (bv. de aankpprijs van de wning en de kstprijs van de werken). 4.3 De strikt ndzakelijke werken Bij elke leningsaanvraag vr een wning zal de VMSW nagaan f de te belenen wning vldet aan de aan de veiligheids-, gezndheids- en wnkwaliteitsnrmen, vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wncde. De ntlener met het bedrag dat ndzakelijk is vr de uitvering van die werkzaamheden, bijlenen m de werkzaamheden uit te veren. Als de ntlener daardr inslvabel zu wrden, kan er geen lening wrden tegestaan. De afgevaardigde van de VMSW zal bepalen welke strikt ndzakelijke werken meten wrden uitgeverd m de wning te laten vlden aan de minimale kwaliteitsvereisten. Hierte wrdt gebruikt gemaakt van een checklist met vaste aandachtspunten. Indien de lening wrdt aangegaan m werken uit te veren, zal k bij het beëindigen van de werken pnieuw wrden nagegaan f de wning vldet aan dezelfde minimale kwaliteitsvereisten. Indien dit niet het geval is, zal de laatste schijf van het geld vr de werken wrden ingehuden zlang de wning niet aan de vereisten vldet.

12 12 Er wrdt gebruik gemaakt van nderstaande checklist m na te gaan f de wning vldet aan de aan de veiligheids-, gezndheids- en wnkwaliteitsnrmen, vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wncde. * * * * * * * CHECKLIST Veiligheids-, gezndheids- en wnkwaliteitsnrmen (art.5 VWC) De berdeling is beperkt tt de waarneembare gebreken die een nmiddellijk negatief effect hebben p de bewning. De berdeling gebeurt bij de leningsaanvraag en pnieuw vrdat de laatste schijf vr de werken wrdt uitbetaald. 1. Buitenstructuur De dragende dakelementen mgen niet aangetast zijn dr bktr. Het dak mag geen vcht drlaten. Het dak f de zldervler met geïsleerd zijn tt een R-waarde van minimaal 0,75m²K/W. De wning mag niet geheel f gedeeltelijk zijn verzakt. De muren mgen niet nstabiel f wankel zijn. Het buitenschrijnwerk mag niet zijn verrt f z beschadigd dat het zijn functie verliest. 2. Binnenstructuur De vleren mgen niet lsliggen f verzakt zijn. Het pleisterwerk mag niet lshangen f van de muren zijn lsgekmen. De vleren van de belangrijke wnruimtes mgen niet rechtstreeks rusten p aarde, zavel, gruis f zand. In dit geval dient een islatiechape te wrden vrzien. De draagstructuur van de verdiepingen mag niet nstabiel f beschadigd zijn. Er met bruikbaar sanitair vrzien zijn in de wning. De wnkamer met wrden verwarmd dr een vast verwarmingsapparaat. Er met een bruikbare keuken zijn in de wning. 3. Veiligheid en gezndheid Per buwlaag is minstens één ged geplaatste rkmelder verplicht. De leefruimtes meten p natuurlijke wijze verlicht en verlucht kunnen wrden. De wning met vrij zijn van pstijgend f insijpelend vcht. De electrische installatie met vlden aan de geldende nrmen. Het tilet met zijn afgescheiden van de wn- en keukenfunctie. Verbrandingsgassen die risic geven p CO-vergiftiging meten efficiënt wrden afgeverd. De wning dient te vlden aan de bezettingsnrm. 4. Bezettingsnrm Bij de berekening wrdt uitgegaan van het aantal wnlkalen (leefruimte(s), keuken en slaapkamer(s)) en de ttale nettvlerppervlakte ervan.

13 13 Bij een wning gebuwd f vergund vr 1/02/2008 wrdt de ppervlakte van de aparte badkamer meegeteld vr maximaal 3m². De nettvlerppervlakte wrdt gemeten in de zne met een plafndhgte van minstens 220 cm. Bijkmend wrdt bij hellende plafnds de nettvlerppervlakte meegerekend met een vrije hgte grter dan 180 cm. Met vlgende lkalen wrdt geen rekening gehuden: - Lkalen waarvan de in aanmerking te nemen nettvlerppervlakte kleiner is dan 4m² - Lkalen die nergens een plafndhgte van minstens 220 cm hebben Berekening (Omcirkel het juiste maximale aantal persnen in nderstaande tabellen. Het laagste van de twee getallen telt dan vr het besluit.) Nettvlerppervlakte in m² Van Tt Maximaal aantal persnen Vanaf 96m² nettvlerppervlakte geldt elke bijkmende 8m² vr één bijkmende persn. Aantal wnlkalen Maximaal aantal persnen Vanaf 6 wnlkalen geldt elk bijkmend lkaal vr één bijkmende persn. Besluit Deze wning is aangepast vr een bezetting van maximaal... persnen. * * * * * * * Indien de wning niet vldet aan een f meerdere punten uit bvenstaande checklist meten er werken wrden uitgeverd m de wning wel te laten vlden, en met er vr deze werken verplicht bij de VMSW wrden geleend. De kstprijs van de werken wrdt dr de VMSW geraamd p basis van een typebestek dat verkrijgbaar is bij de VMSW en de SHM s. Het vr deze werken ntleende bedrag wrdt aan de ntlener vrijgegeven naargelang de werken vrderen. Op die manier kan de VMSW cntrleren f de ndzakelijke werken effectief wrden uitgeverd.

14 14 5 DUUR VAN DE LENING De duur van de lening wrdt in principe vastgesteld p 20 jaar. De VMSW kan, in functie van de kredietwaardigheid (slvabiliteit) van de aanvrager, deze duurtijd verlengen tt maximaal 30 jaar. In ieder geval met de lening zijn afgelpen in het jaar waarin de udste ntlener de leeftijd van 70 jaar bereikt. 6 AARD VAN DE LENING De lening is wederpneembaar 3. Dat wil zeggen dat u nder bepaalde vrwaarden het bedrag, dat u reeds aan kapitaal terugbetaald hebt, pnieuw kunt bijlenen bij de VMSW znder bijkmende ntariële ksten, zlang het ttale ntleend bedrag maar hypthecair gedekt blijft (dit hangt dus af van de verkpwaarde van de beleende grnd en/f wning). Dit kan gewnlijk vr een verdere renvatie, verbetering f aanpassing van de wning. 3 Dit geldt niet vr leningen verstrekt vr het jaar 2008.

15 15 7 BEREKENING VAN DE RENTEVOET 7.1 Definities Referentierentevet: de rentevet die maandelijks dr de VMSW wrdt vastgesteld in functie van de evlutie van de marktrentevet. Het tarief van de referentierentevet vindt u p bijgevegd tarievenblad. Orsprnkelijke rentevet: de rentevet die aan de ntleners wrdt aangerekend bij het aangaan van de lening. Aangepaste rentevet: de rentevet die jaarlijks p de verjaardag van de akte kan wrden tegepast met een bijkmende krting wanneer er ndertussen persnen ten laste zijn bijgekmen. Herziene rentevet: de m de vijf jaar herberekende rsprnkelijke rentevet. 7.2 Berekening van de rsprnkelijke rentevet De berekening van de rsprnkelijke jaarlijkse rentevet kan vereenvudigd wrden vrgesteld als vlgt: Referentierentevet x Inkmen / eur (bedrag 2014) - 10% van referentierentevet per persn ten laste - 10% van de referentierentevet indien kernstad f Vlaamse Rand Met absluut minimum = 50% van referentierentevet en absluut maximum = referentierentevet. De frmule bevat een jaarlijkse indexatie van het vrziene bedrag van eur en afrndingsregels vr de berekening en haar tussenstappen. Deze afrndingen zijn als vlgt: - afrnding naar het dichtstbij liggende vierde decimaal na berekening p eerste regel; - de 10% van de referentierentevet p de tweede en derde regel wrden afgernd naar de dichtstbij liggende tweede decimaal; - het resultaat na de tweede en derde regel wrdt afgernd naar het eersthgere 0,10 prcentpunt. Het gebruikte inkmen is beschreven p pag. 10. Een mschrijving van persn ten laste vindt u k p pag. 10. Kernstad en Vlaamse Rand wrden beschreven p pag Jaarlijkse aanpassing van de rentevet Jaarlijks wrdt p de verjaardag van het verlijden van de leningsakte de p de lening tegepaste rentevet aangepast als het aantal persnen ten laste gestegen is sinds de vaststelling van de rsprnkelijke jaarlijkse rentevet f sinds de vrige jaarlijkse aanpassing f de vijfjaarlijkse herberekening van de rentevet. De ntlener dient zelf en uit eigen beweging de kredietgever p de hgte te brengen van een stijging van het aantal persnen ten laste indien hij deze aanpassing (krting) wil. De VMSW vert de krting dr wanneer de ntlener minimaal vijf werkdagen vr de verjaardag van de leningsakte de VMSW heeft verwittigd. Het is niet ndig m zelf een uittreksel uit het bevlkingsregister te bezrgen. Gewn de VMSW verwittigen vlstaat en de VMSW zal dan zelf het bevlkingsregister cntrleren.

16 16 De jaarlijkse aanpassing gebeurt niet in de jaren waarin de vijfjaarlijkse herziening (zie hiernder) van de rentevet plaatsvindt. Het verschil is dat de jaarlijkse aanpassing een eenvudige bijkmende krting inhudt p het bestaande tarief, terwijl de vijfjaarlijkse herziening een vlledige grndige herberekening van het tarief is. De aangepaste rentevet is gelijk aan de rentevet die p dat genblik p de lening van tepassing is, verminderd met 10 prcent van de referentierentevet, afgernd naar de dichtstbij liggende tweede decimaal, die van tepassing was p de referentiedatum bij het aangaan van de lening, per bijkmende persn ten laste. Het resultaat van die berekening wrdt afgernd en begrensd zals bij de berekening van de rsprnkelijke rentevet. 7.4 Vijfjaarlijkse herziening van de rentevet Om de vijf jaar en vr de eerste maal p de vijfde verjaardag van het verlijden van de leningsakte, wrdt de p de lening tegepaste rentevet herberekend met dezelfde frmule als bij de berekening van de rsprnkelijke rentevet. Het inkmen is dan gelijk aan het gemiddelde inkmen ver een peride van vijf jaar, die ingaat het zevende jaar dat aan de herberekening vrafgaat. Als het inkmen in een f meer van vrmelde jaren nihil bedreg, wrdt dit niet in dat gemiddelde inkmen meegerekend. Vr de herberekening wrdt er rekening gehuden met de gezinstestand van de ntlener, twee maanden vr de herberekeningsdatum. Met een vermindering van het aantal kinderen ten laste ingevlge verlijden wrdt nit rekening gehuden. De herziene rentevet mag nit hger zijn dan de bij het aangaan van de lening gebruikte referentierentevet en nit lager dan de helft van diezelfde referentierentevet, afgernd naar de dichtstbij liggende tweede decimaal. Of anders gezegd: de in de leningsakte vermelde referentierentevet blijft vr de ganse leningsduur het maximaal tarief bij een herberekening. En de helft van die referentierentevet blijft vr de ganse leningsduur het minimaal tarief bij een herberekening. 7.5 Krting bij vijfjaarlijkse herziening Wanneer de herberekende rentevet hger is dan de referentierentevet die geldig is p de dag van de herziening, vermeerderd met 1 prcentpunt, dan wrdt de herberekende rentevet tt p dat niveau verlaagd.

17 17 8 DIVERSE BEPALINGEN 8.1 Verzekeringscntracten aan te hechten aan de leningsvereenkmst 1. Brandverzekering De ntlener is verplicht vr het geval van beschadiging van het in hyptheek gegeven nrerend ged, aan de lening een verzekering te hechten tegen brandgevaar, bliksem en ntplffing, en dit vr de herpbuwwaarde f nieuwbuwwaarde van het ged. De ntlener met deze verzekering in stand huden en vernieuwen zlang hij de lening niet vlledig heeft terugbetaald, en er stipt de premies van betalen. Als de ntlener geen brandverzekering vr de herpbuwwaarde heeft, zal de VMSW een aanmaning zenden waarin wrdt gewezen p de verplichting. De ntlener heeft vanaf de datum van die aanmaning twee maanden m aan te tnen dat een brandverzekering werd geslten vr de herpbuwwaarde f nieuwbuwwaarde van het ged waarp de lening betrekking heeft, z niet wrdt de lening pgeëist. 2. Schuldsaldverzekering De terugbetaling van de lening met p elk genblik vlledig gedekt zijn dr een schuldsaldverzekering. Die verplichting geldt niet vr leningen die zijn aangegaan dr alleenstaanden f als de ntlener m gezndheidsredenen geen schuldsaldverzekering kan sluiten tegen een redelijke premie. De VMSW stelt vast f de premie redelijk is. De VMSW biedt, vlledig vrijblijvend, een schuldsaldverzekering aan tt waarbrg van het verschuldigde blijvend sald van de lening. Meer inlichtingen hiermtrent kunnen bekmen wrden bij de VMSW f bij een van de SHM's. 3. Verzekering gewaarbrgd wnen Deze verzekering wrdt gratis aangebden dr de Vlaamse verheid. Ze is niet verplicht maar wrdt wel sterk aanbevlen. Meer inf hierver vindt u bij de SHM f p vlgende website: https://www.wnenvlaanderen.be/premies 8.2 Hyptheek De aflssing van de lening met gewaarbrgd zijn dr een hypthecaire inschrijving p het ged waarp de lening betrekking heeft. Deze hyptheek met van eerste rang zijn in geval van aankp f nieuwbuw. Een dergelijke inschrijving wrdt wettelijk steeds genmen vr 30 jaar. De in hyptheek gegeven gederen mgen, znder vrafgaandelijke schriftelijke testemming van de VMSW, p generlei wijze brg staan vr handels f berepsactiviteiten. De hypthecaire inschrijving wrdt genmen vr alle tekmstige schulden bij dezelfde kredietinstelling. Daarm wrdt dat type van waarbrg hyptheek vr alle smmen genemd. Het vrdeel hiervan is dat alle tekmstige leningen bij de VMSW nder dezelfde hyptheek vallen, als deze hyptheek de verschuldigde saldi samen kan dekken. Vrbeeld hyptheek vr alle smmen: uitstaand sald: bijkmende lening: bijkmende hyptheek ndig vr: eur eur eur eur De effectieve mdaliteiten wrden bepaald dr de VMSW.

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen)

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen) Datum aanvraag: Dssiernummer: Centrale Lijst 1. Gegevens aanvrager Tekmstige referentiehuurder Straat: Gemeente: Gebrteplaats: Telefn / Gsm: Nummer: Natinaliteit: Gebrtedatum: Burgerlijke stand: Berep:

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015!

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015! Nieuwe Vlaamse renvatiepremie vanaf 1 nvember 2015! Hebt u plannen m uw wning te renveren? Dan kunt u misschien rekenen p de steun van de vernieuwde Vlaamse renvatiepremie. Vanaf 1 nvember 2015 kunt u

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning Inschrijvingsfrmulier: Kandidaat vr een sciale kpwning In te vullen dr Wnpunt Mechelen: initialen medewerker:... Aanmeldingdatum:... Aanmeldingsuur:... Uw persnlijke infrmatie (kper 1) Persnlijke infrmatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR

REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR Artikel 1 - Bekendmaking aan de bevlking Aan de bevlking wrdt via publicatie in nder meer de Lummenaar en via de gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Belasten en subsidiëren van woningen in Vlaanderen

Belasten en subsidiëren van woningen in Vlaanderen Belasten en subsidiëren van wningen in Vlaanderen Katleen Van den Breck Sien Winters HIVA Studiedag Wnfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel Inhud Algemene principes van de Belgische fiscaliteit

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING Klantnummer: ABC/IW WOONHAVEN ANTWERPEN VULT DIT VAK IN Inschrijvingsnummer: Mutatie renvatie Mutatie ratinele bezetting Aantal slaapkamers huidige wning:..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

Overzicht dakisolatiepremies 2011 en 2012

Overzicht dakisolatiepremies 2011 en 2012 Overzicht dakislatiepremies 2011 en 2012 Samengesteld dr Etienne Rubens, KOMOSIE Rel Vermeiren, VEA Update p 23 augustus 2011 In Vlaanderen kunt u via vier kanalen premies en vrdelen krijgen als u energiebesparende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal huren

Infodossier. Sociaal huren Infdssier Sciaal huren Inhud 1. Algemeen 2. Huren bij een sciale huisvestingsmaatschappij (SHM) 3. Huren bij een Sciaal Verhuurkantr (SVK) 4. Huren bij Vlabinvest 5. Huren bij het Vlaams Wningfnds 6. Meer

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR dienst sprt R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30-06-2016 REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR Artikel 1: Algemeen Binnen de grenzen van het gedgekeurde budget verleent de stad

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel Nieuwe beperkingen aan het recht p tijdskrediet en werklsheid met bedrijfsteslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

Voor het overige blijven alle bepalingen en voorwaarden van de akte van kredietopening van toepassing op de heropneming.

Voor het overige blijven alle bepalingen en voorwaarden van de akte van kredietopening van toepassing op de heropneming. PROSPECTUS GELDIG VOOR HYPOTHECAIR KREDIET (geregeld dr Bek VII van het Wetbek van ecnmisch recht) WAT IS HYPOTHECAIR KREDIET? Een hypthecair krediet is een krediet p lange termijn waarmee ONROERENDE gederen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

info@geelsehuisvesting.be

info@geelsehuisvesting.be Lket: Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag 9.00 uur 12.00 uur 9.00 uur 12.00 uur 14.00 uur 18.30 uur Telefn: 014/58 01 55 Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag 11.00 uur 19.00 uur 9.00 uur 16.00

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 7/10/1969 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie