DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING"

Transcriptie

1 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged van de Vlaamse verheid. De VMSW is met ingang van 1 juli 2006 de rechtspvlger van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM). De activiteiten en werking van de VMSW vleien vrt uit het decreet van 9 juli 1997 hudende de Vlaamse Wncde en de bijhrende uitveringsbesluiten. De hypthecaire leningen wrden dr de VMSW tegestaan p basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 hudende de vrwaarden waarnder de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen en het Vlaams Wningfnds bijzndere sciale leningen aan particulieren kunnen testaan. De repnaam van de bijzndere sciale leningen die de VMSW verstrekt, is de Vlaamse Wnlening. DE TOEKENNING VAN SOCIALE LENINGEN DOOR DE VMSW EN HET VWF De in het besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2013 bedelde hypthecaire leningen wrden tegekend dr zwel de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen (VMSW) als dr het Vlaams Wningfnds (VWF). Er is geen verschil tussen de leningen die dr de VMSW wrden tegekend en de leningen die dr het VWF wrden tegekend. De vrwaarden en tarieven zijn bij beide instellingen immers vlkmen gelijk, en dit met ingang van 1 januari Met andere wrden, de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen en het Vlaams Wningfnds zijn twee verschillende en van elkaar nafhankelijke instellingen die echter wel identiek dezelfde hypthecaire leningen verdelen. Het maakt dus niet uit bij welk van beide u een lening aanvraagt want het tarief en de vrwaarden zijn identiek. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY De ingezamelde persnsgegevens wrden pgenmen in de bestanden van de Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen, gevestigd in de Klniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens wrden uitsluitend gebruikt en verwerkt m de efficiënte en crrecte samenstelling van het dssier van aanvragers f ntleners mgelijk te maken en m na te gaan f wrdt vldaan aan de leningsvrwaarden. Mits u uw identiteit aantnt en p uw schriftelijk verzek hebt u vereenkmstig de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens, een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt k ver de mgelijkheid m het penbaar register van de geautmatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Cmmissie vr de bescherming van de persnlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Deze kennisgeving betreffende het gebruik van persnsgegevens geldt niet alleen vr de leningsaanvraag maar k vr de vlledige duur van de lening, en dus k met betrekking tt de vrziene herzieningen van het rentetarief, de naleving van de leningsvrwaarden, en alle andere pzekingen f verwerkingen die betrekking hebben p het leningscntract.

2 2

3 3 Inhud 1 DE VMSW EN DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN 5 2 OVERZICHT VAN DE MOGELIJKHEDEN 6 3 VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN LENING Persnsgebnden vrwaarden Vrwaarden inzake nrerend bezit Vrwaarden verbnden aan de wning Financiële vrwaarden Inkmensvrwaarden Maandelijks nett-inkmen 10 4 BEDRAG VAN DE LENING Vr de aankp van een sciale kpwning Vr alle andere verrichtingen De strikt ndzakelijke werken 11 5 DUUR VAN DE LENING 14 6 AARD VAN DE LENING 14 7 BEREKENING VAN DE RENTEVOET Definities Berekening van de rsprnkelijke rentevet Jaarlijkse aanpassing van de rentevet Vijfjaarlijkse herziening van de rentevet Krting bij vijfjaarlijkse herziening 16 8 DIVERSE BEPALINGEN Verzekeringscntracten aan te hechten aan de leningsvereenkmst _ Hyptheek Persnlijke bewning van de beleende wning Bestemming en ligging van de wning Belening van een buwgrnd f kavel Dssierksten Afbetaling van de lening Vertraging van betaling Vervregde terugbetalingen Bijkmende tegemetkmingen 20 9 VERLOOP VAN EEN LENINGSDOSSIER Administratief verlp 21

4 4 9.2 Uitbetaling van de lening TECHNISCHE RICHTLIJNEN VOOR HET BOUWEN, RENOVEREN, VERBETEREN OF AANPASSEN VAN EEN WONING Leningen vr nieuwbuw Plannen Gebuwen en vlumes Muren en daken Leningen vr renvatie, aanpassing en verbetering Wat wrdt niet beleend en wat tch weer wel? Werkwijze bij de bepaling van de kstprijs van de werken LIJST VAN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN BEVOEGD VOOR DE VLAAMSE WOONLENING 26

5 5 1 DE VMSW EN DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN De VMSW is een penbare instelling die ijvert vr het verschaffen van een degelijke huisvesting aan mensen met een beperkt f bescheiden inkmen. Onder het lg sciaal wnen mgelijk maken zrgt de VMSW niet alleen vr de prgrammatie, ndersteuning en kwaliteitscntrle van sciale wnprjecten, maar biedt de VMSW k zelf sciale hypthecaire leningen aan aan mensen met een begrensd inkmen die zich richten p een bescheiden wning. De beleenbare wningen en grnden wrden dan k beperkt tt die met een bepaalde maximale verkpwaarde. Om lkaal sterker aanwezig te zijn en te kunnen inspelen p de plaatselijke nden, heeft de Vlaamse verheid reginale buwmaatschappijen erkend, verder sciale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) genemd. 23 van deze SHM s treden p als bemiddelaar vr de Vlaamse Wnlening (zie hfdstuk 13, De definitieve gedkeuring en tekenning van een hypthecaire lening berust wel bij de VMSW als wettelijke kredietverstrekker). De SHM staat tt uw dienst vr: 1. bijkmende inlichtingen; 2. hulp bij het indienen van een leningsaanvraag bij de VMSW; 3. het aankpen van een sciale kpwning. De VMSW heeft k zelf twee kantren die, naast het verstrekken van inlichtingen, instaan vr het nderzek, de behandeling en de gedkeuring van de ingediende leningsaanvragen: reginaal kantr Ost Vr de prvincies ANTWERPEN en LIMBURG Begijnenstraat 1 bus 1 te 2200 HERENTALS T F reginaal kantr West Vr de prvincies WEST-VLAANDEREN en OOST-VLAANDEREN Scrates Business Center - 4de verdieping Krtrijksesteenweg 404 te 9000 GENT - T F OPGELET Vanaf mei 2014 verhuist het reginaal kantr West naar vlgend adres: VMSW Reginaal kantr West Virginie Lvelinggebuw Kningin Maria Hendrikaplein Gent Naargelang de gemeente waarin de betrkken wning ligt, kan men vr de prvincie VLAAMS-BRABANT terecht in de regi Ost f West. Die inf bekmt men bij de plaatselijke SHM (zie hfdstuk 13 f de adressen hierbven).

6 6 2 OVERZICHT VAN DE MOGELIJKHEDEN Vr zver er ng vldende budget vrhanden is p het dr de Vlaamse minister van Wnen gedgekeurde prgramma, kan er een hypthecaire lening verkregen wrden bij de VMSW vr de vlgende verrichtingen (eventueel gecmbineerd): 1. de aankp van een wning; 2. het behud van een wning; 3. de renvatie, verbetering f aanpassing van een wning; 4. het buwen van een eigen wning (het vlume mag niet meer bedragen dan 550 m³, te verhgen met 25 m³ per persn ten laste vanaf de derde persn ten laste. Het vlume bven het maaiveld wrdt vr 100 % meegerekend, het vlume ernder vr 50 %.); 5. de aankp van een sciale kavel f daarmee gelijkgestelde buwgrnd f kavel (maximaal 4,5 are ppervlakte); 6. de terugbetaling van vreger aangegane schulden vr de renvatie, aankp f buw van een wning, wanneer vr de afbetaling ervan minstens de helft van het maandelijks nett-inkmen ndig is.

7 7 3 VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN LENING 3.1 Persnsgebnden vrwaarden De aanvrager dient meerderjarig te zijn, en in staat m zich cntractueel te verbinden. De aanvrager dient gemachtigd te zijn m langdurig in België te verblijven. De aanvraag van vreemdelingen met een lpende verblijfsprcedure, f met een telating tt een verblijf p het Belgisch grndgebied van maximaal drie maanden, f znder verblijfstitel zal niet in aanmerking wrden genmen. In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 wrdt met betrekking tt de aanvrager en het inkmen niet alleen verwezen naar de persn die de lening aanvraagt en ndertekent, maar k naar de gezinsleden die eveneens het beleende ged betrekken. Dit betekent dat steeds met het belastbaar gezinsinkmen wrdt gerekend, zelfs in het geval waarbij uw partner het leningscntract niet mee ndertekent. Met andere wrden, het heeft geen enkele zin m iemand buiten de lening te huden alleen maar m diens inkmsten niet te laten meetellen. Onder bepaalde vrwaarden kan k het kind dat niet gedmicilieerd wrdt in de beleende wning maar er wel regelmatig verblijft (bv. ingevlge een regeling c-uderschap) meegerekend wrden als een persn ten laste. In dit geval zal bij vrkeur een vnnis f ntariële akte wrden pgevraagd waarin de verblijfsregeling wrdt mschreven. Indien valse verklaringen wrden afgelegd, is de VMSW wettelijk verplicht m de lening te weigeren, f m ze vervregd p te eisen indien de leningsakte reeds werd ndertekend. 3.2 Vrwaarden inzake nrerend bezit De ntlener mag uiterlijk bij het ndertekenen van de leningsakte geen andere buwgrnd, kavel f wning vlledig in vlle eigendm f vlledig in vruchtgebruik hebben dan het ged waarvr de lening is aangevraagd. 3.3 Vrwaarden verbnden aan de wning De lening kan maar wrden tegestaan als de geschatte verkpwaarde van het te belenen ged niet hger is dan nderstaande bedragen (in eur, geldig in 2014): Vanaf persn laste derde ten Eenmalig als er bij aanvraag een kind < 6jaar is Buwgrnd f kavel Idem in kernstad f Vlaamse Rand Aankp, buw, renvatie, verbetering f aanpassing van een wning Idem in kernstad f Vlaamse Rand

8 8 Telichting bij de maximale verkpwaarden: De lening kan maar wrden tegekend als de dr de VMSW geschatte verkpwaarde niet hger is dan de bedragen in de tabel. Vanaf de derde persn ten laste wrdt er per persn ten laste een verhging tegepast. Dezelfde verhging wrdt eenmalig tegepast indien er bij de aanvraag een persn ten laste is van minder dan zes jaar ud. Vr een kernstad en de Vlaamse Rand gelden hgere bedragen. Een kernstad is een van vlgende steden: Aalst, Antwerpen, Bm, Brugge, Dendermnde, Genk, Gent, Hasselt, Krtrijk, Leuven, Mechelen, Ostende, Reselare, Sint-Niklaas, Turnhut en Vilvrde. De Vlaamse Rand is gelijk aan de gemeenten in het arrndissement Halle-Vilvrde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Krtenberg en Tervuren. Vr een sciale kpwning en een sciale kavel gelden de maximale verkpwaarden niet. Deze kunnen dus altijd wrden beleend. Ok indien de lening wrdt aangegaan vr de vername van het eigendmsaandeel van een partner in het geval van echtscheiding f beëindiging van de samenwning, en p vrwaarde dat de wning reeds bij de VMSW f het VWF werd beleend met een sciale lening, gelden de maximale verkpwaarden niet. De wning, buwgrnd f kavel dient gelegen te zijn in het Vlaams gewest. De lening zal in elk geval niet hger zijn dan de prijs van de te financieren verrichting. Het bedrag van de lening zal k niet hger zijn dan de verkpwaarde van het in hyptheek gegeven ged (in vrkmend geval na de werken). De belening bedraagt dus maximaal 100% van de waarde van het ged. 3.4 Financiële vrwaarden Inkmensvrwaarden De ntlener met p de referentiedatum, vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet vr de persnenbelasting, een inkmen hebben gehad dat niet meer bedraagt dan (in eur): Persnlijke situatie In kernstad f Vlaamse rand Elders Alleenstaande znder persn ten laste Alleenstaande gehandicapte znder persn ten laste Alle andere gevallen Verhging per persn ten laste bij Alle andere gevallen

9 9 Telichting bij de inkmensvrwaarden: Om na te gaan f u in aanmerking kmt, kijkt u naar het gezamenlijk belastbaar inkmen p het laatste aanslagbiljet. Ok vlgende inkmsten wrden meegerekend: de niet belastbare vervangingsinkmsten; het genten leefln; het inkmen dat p basis van supranatinale akkrden niet aan de Belgische persnenbelasting nderwrpen is. Het inkmen wrdt dr de VMSW gewnlijk zelf pgevraagd bij de belastingsdiensten. Het is steeds het bij de belastingsdiensten laatst gekende aanslagbiljet dat telt. Er met aan de inkmensvrwaarde wrden vldaan p de referentiedatum. Dit is de datum waarp u de dssierkst bij aanvraag heeft betaald. Op die datum met u vlden aan de vrwaarden en p die datum wrdt k de rentevet van de lening vastgesteld. Vlgende inkmsten wrden niet meegerekend: de inkmsten van ngehuwde f niet wettelijk samenwnende kinderen die vanaf hun meerderjarigheid znder nderbreking deel uitmaken van het gezin en die minder dan 25 jaar ud zijn p de referentiedatum; de inkmsten van de familieleden van de referentiepersn van de eerste en de tweede graad die als ernstig gehandicapt erkend zijn f die ten minste 65 jaar ud zijn. Vlgende inkmsten wrden vr de helft meegerekend: de inkmsten van de inwnende ascendenten (= uders, grtuders etc. van minder dan 65 jaar ud) van de aanvrager. Als persn ten laste wrdt beschuwd: 1. het kind dat p de referentiedatum gedmicilieerd is p het adres van de aanvrager en dat jnger dan 18 jaar is f vr wie kinderbijslag f wezentelage wrdt uitbetaald. Het uittreksel uit het bevlkingsregister geldt als dmiciliebewijs. (Vr kinderen die 18 jaar f uder zijn, dient een verklaring te wrden afgeleverd dr de Kas vr Gezinsvergedingen waaruit de uitbetaling van kinderbijslag f wezentelage blijkt.) 2. het kind dat p de referentiedatum niet gedmicilieerd is p het adres van de aanvrager maar er wel p regelmatige basis verblijft, en dat jnger dan 18 jaar is f vr wie kinderbijslag wrdt uitbetaald. Een vnnis f ntariële akte f een dr beide uders ndertekende vereenkmst waaruit het regelmatige verblijf blijkt, geldt als bewijs. (Vr kinderen die 18 jaar f uder zijn, dient een verklaring te wrden afgeleverd dr de Kas vr Gezinsvergedingen waaruit de uitbetaling van kinderbijslag blijkt.) 3. de aanvrager die zelf en het gezinslid dat erkend is als ernstig gehandicapt, f als dusdanig erkend was p het genblik van de pensinering. Het bewijs van de handicap met vermelding van de invaliditeitsgraad met steeds afgeleverd wrden dr fwel de bevegde Federale Overheidsdienst, fwel dr de Kas die de invaliditeitsvergeding uitbetaalt.

10 Maandelijks nett-inkmen Slvabiliteit Er mag geen wanverhuding zijn tussen het maandelijkse nett-inkmen en het maandelijks af te lssen bedrag. De ntlener met slvabel zijn, wat wil zeggen dat p basis van het slvabiliteitsnderzek blijkt dat de inkmsten hg geneg zijn m na het betalen van de financiële lasten te vlden aan de nrmale gezinsbeheften. De slvabiliteit van de aanvrager wrdt indien ndig dr het risiccmité van de VMSW berdeeld. Betalingsuitstel De slvabele ntlener kan bij het aangaan van de lening k vragen m een betalingsuitstel van maximaal een jaar. Gedurende de peride van dat betalingsuitstel is de ntlener enkel de intrest p de pgenmen smmen verschuldigd en wrden dus ng geen terugbetalingen van kapitaal gedaan. Het betalingsuitstel kan gevraagd wrden vr 3, 6, 9 f 12 maanden. De ttale duurtijd van de lening wijzigt hierdr niet, maar de terugbetaling van kapitaal gebeurt in een tijdspanne die gelijk is aan de ttale duurtijd verminderd met het aantal maanden betalingsuitstel 1. De aflssingstabel zal z pgesteld wrden. Vr de verrichtingen die alleen uit werken bestaan (nieuwbuw, renvatie, verbetering, f aanpassing van een wning) wrdt altijd een betalingsuitstel tegekend van één jaar. Behalve bij leningen p 30 jaar, wrdt dit jaar betalingsuitstel bij de gevraagde leningsduur pgeteld 2. De ntlener kan er echter k vr kiezen m dit jaar in mindering te brengen van de gevraagde duurtijd. U met er in beide gevallen rekening mee huden dat mgelijks k uw schuldsaldverzekering in die zin aangepast dient te wrden dat vr de duur van het betalingsuitstel het te dekken kapitaal gelijk blijft aan het rsprnkelijk geleende kapitaal. 1 2 Vrbeeld: de duurtijd van uw lening bedraagt 20 jaar en de VMSW staat u een betalingsuitstel te van zes maanden. Uw terugbetaling van kapitaal gebeurt ver 19 jaar en zes maanden en de aflssingstabel start pas na zes maanden. U vraagt een lening vr 20 jaar, de VMSW kent u standaard een betalingsuitstel van een jaar te. Uw ttale leningsduur bedraagt dan 21 jaar en de terugbetaling van kapitaal, vlgens uw aflssingstabel p 20 jaar, start pas een jaar na de datum van uw leningsakte.

11 11 4 BEDRAG VAN DE LENING 4.1 Vr de aankp van een sciale kpwning Vr de aankp van een sciale kpwning is het maximale leningsbedrag gelijk aan de verkpprijs van de wning, de grnd (inclusief btw) en de eventuele kstprijs van de afwerking. Afwerking slaat hier nrmaliter p het plaatsen van vleren in leefruimten, tegels in de badkamer, en keukenuitrusting. Het beleenbare bedrag vr die afwerking wrdt vastgesteld vlgens de bedragen van een frmulier ramend bestek. Als de aanvrager vr de afwerking wilt bijlenen, met de SHM een dr de aanvrager ingevuld en getekend ramend bestek bij het dssier vegen, bestemd vr het reginale kantr. Vr een sciale kpwning geldt geen maximale verkpwaarde zals beschreven p p.8. Een sciale kpwning zal gewnlijk k niet dr de VMSW wrden geschat aangezien mag wrden aangenmen dat de wning dr haar gunstige verkpprijs zeker vldende waarde heeft m als hypthecaire waarbrg te dienen. Vr de aankp van een vrheen wederingekchte sciale kpwning kan een bijzndere sciale lening verkregen wrden vlgens de regeling die geldt vr sciale kpwningen (exclusief registratierechten als de wederverkp nder die heffing valt). 4.2 Vr alle andere verrichtingen Er is p zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Het bedrag van de lening wrdt wel beperkt dr vlgende factren: het beleende ged met vlden aan de maximale verkpwaarden zals uiteengezet p p.8-9; er wrdt nit meer geleend dan 100% van de dr de VMSW geschatte vrije penbare verkpwaarde van het ged; er wrdt k nit meer geleend dan de prijs van de te financieren verrichting (bv. de aankpprijs van de wning en de kstprijs van de werken). 4.3 De strikt ndzakelijke werken Bij elke leningsaanvraag vr een wning zal de VMSW nagaan f de te belenen wning vldet aan de aan de veiligheids-, gezndheids- en wnkwaliteitsnrmen, vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wncde. De ntlener met het bedrag dat ndzakelijk is vr de uitvering van die werkzaamheden, bijlenen m de werkzaamheden uit te veren. Als de ntlener daardr inslvabel zu wrden, kan er geen lening wrden tegestaan. De afgevaardigde van de VMSW zal bepalen welke strikt ndzakelijke werken meten wrden uitgeverd m de wning te laten vlden aan de minimale kwaliteitsvereisten. Hierte wrdt gebruikt gemaakt van een checklist met vaste aandachtspunten. Indien de lening wrdt aangegaan m werken uit te veren, zal k bij het beëindigen van de werken pnieuw wrden nagegaan f de wning vldet aan dezelfde minimale kwaliteitsvereisten. Indien dit niet het geval is, zal de laatste schijf van het geld vr de werken wrden ingehuden zlang de wning niet aan de vereisten vldet.

12 12 Er wrdt gebruik gemaakt van nderstaande checklist m na te gaan f de wning vldet aan de aan de veiligheids-, gezndheids- en wnkwaliteitsnrmen, vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wncde. * * * * * * * CHECKLIST Veiligheids-, gezndheids- en wnkwaliteitsnrmen (art.5 VWC) De berdeling is beperkt tt de waarneembare gebreken die een nmiddellijk negatief effect hebben p de bewning. De berdeling gebeurt bij de leningsaanvraag en pnieuw vrdat de laatste schijf vr de werken wrdt uitbetaald. 1. Buitenstructuur De dragende dakelementen mgen niet aangetast zijn dr bktr. Het dak mag geen vcht drlaten. Het dak f de zldervler met geïsleerd zijn tt een R-waarde van minimaal 0,75m²K/W. De wning mag niet geheel f gedeeltelijk zijn verzakt. De muren mgen niet nstabiel f wankel zijn. Het buitenschrijnwerk mag niet zijn verrt f z beschadigd dat het zijn functie verliest. 2. Binnenstructuur De vleren mgen niet lsliggen f verzakt zijn. Het pleisterwerk mag niet lshangen f van de muren zijn lsgekmen. De vleren van de belangrijke wnruimtes mgen niet rechtstreeks rusten p aarde, zavel, gruis f zand. In dit geval dient een islatiechape te wrden vrzien. De draagstructuur van de verdiepingen mag niet nstabiel f beschadigd zijn. Er met bruikbaar sanitair vrzien zijn in de wning. De wnkamer met wrden verwarmd dr een vast verwarmingsapparaat. Er met een bruikbare keuken zijn in de wning. 3. Veiligheid en gezndheid Per buwlaag is minstens één ged geplaatste rkmelder verplicht. De leefruimtes meten p natuurlijke wijze verlicht en verlucht kunnen wrden. De wning met vrij zijn van pstijgend f insijpelend vcht. De electrische installatie met vlden aan de geldende nrmen. Het tilet met zijn afgescheiden van de wn- en keukenfunctie. Verbrandingsgassen die risic geven p CO-vergiftiging meten efficiënt wrden afgeverd. De wning dient te vlden aan de bezettingsnrm. 4. Bezettingsnrm Bij de berekening wrdt uitgegaan van het aantal wnlkalen (leefruimte(s), keuken en slaapkamer(s)) en de ttale nettvlerppervlakte ervan.

13 13 Bij een wning gebuwd f vergund vr 1/02/2008 wrdt de ppervlakte van de aparte badkamer meegeteld vr maximaal 3m². De nettvlerppervlakte wrdt gemeten in de zne met een plafndhgte van minstens 220 cm. Bijkmend wrdt bij hellende plafnds de nettvlerppervlakte meegerekend met een vrije hgte grter dan 180 cm. Met vlgende lkalen wrdt geen rekening gehuden: - Lkalen waarvan de in aanmerking te nemen nettvlerppervlakte kleiner is dan 4m² - Lkalen die nergens een plafndhgte van minstens 220 cm hebben Berekening (Omcirkel het juiste maximale aantal persnen in nderstaande tabellen. Het laagste van de twee getallen telt dan vr het besluit.) Nettvlerppervlakte in m² Van Tt Maximaal aantal persnen Vanaf 96m² nettvlerppervlakte geldt elke bijkmende 8m² vr één bijkmende persn. Aantal wnlkalen Maximaal aantal persnen Vanaf 6 wnlkalen geldt elk bijkmend lkaal vr één bijkmende persn. Besluit Deze wning is aangepast vr een bezetting van maximaal... persnen. * * * * * * * Indien de wning niet vldet aan een f meerdere punten uit bvenstaande checklist meten er werken wrden uitgeverd m de wning wel te laten vlden, en met er vr deze werken verplicht bij de VMSW wrden geleend. De kstprijs van de werken wrdt dr de VMSW geraamd p basis van een typebestek dat verkrijgbaar is bij de VMSW en de SHM s. Het vr deze werken ntleende bedrag wrdt aan de ntlener vrijgegeven naargelang de werken vrderen. Op die manier kan de VMSW cntrleren f de ndzakelijke werken effectief wrden uitgeverd.

14 14 5 DUUR VAN DE LENING De duur van de lening wrdt in principe vastgesteld p 20 jaar. De VMSW kan, in functie van de kredietwaardigheid (slvabiliteit) van de aanvrager, deze duurtijd verlengen tt maximaal 30 jaar. In ieder geval met de lening zijn afgelpen in het jaar waarin de udste ntlener de leeftijd van 70 jaar bereikt. 6 AARD VAN DE LENING De lening is wederpneembaar 3. Dat wil zeggen dat u nder bepaalde vrwaarden het bedrag, dat u reeds aan kapitaal terugbetaald hebt, pnieuw kunt bijlenen bij de VMSW znder bijkmende ntariële ksten, zlang het ttale ntleend bedrag maar hypthecair gedekt blijft (dit hangt dus af van de verkpwaarde van de beleende grnd en/f wning). Dit kan gewnlijk vr een verdere renvatie, verbetering f aanpassing van de wning. 3 Dit geldt niet vr leningen verstrekt vr het jaar 2008.

15 15 7 BEREKENING VAN DE RENTEVOET 7.1 Definities Referentierentevet: de rentevet die maandelijks dr de VMSW wrdt vastgesteld in functie van de evlutie van de marktrentevet. Het tarief van de referentierentevet vindt u p bijgevegd tarievenblad. Orsprnkelijke rentevet: de rentevet die aan de ntleners wrdt aangerekend bij het aangaan van de lening. Aangepaste rentevet: de rentevet die jaarlijks p de verjaardag van de akte kan wrden tegepast met een bijkmende krting wanneer er ndertussen persnen ten laste zijn bijgekmen. Herziene rentevet: de m de vijf jaar herberekende rsprnkelijke rentevet. 7.2 Berekening van de rsprnkelijke rentevet De berekening van de rsprnkelijke jaarlijkse rentevet kan vereenvudigd wrden vrgesteld als vlgt: Referentierentevet x Inkmen / eur (bedrag 2014) - 10% van referentierentevet per persn ten laste - 10% van de referentierentevet indien kernstad f Vlaamse Rand Met absluut minimum = 50% van referentierentevet en absluut maximum = referentierentevet. De frmule bevat een jaarlijkse indexatie van het vrziene bedrag van eur en afrndingsregels vr de berekening en haar tussenstappen. Deze afrndingen zijn als vlgt: - afrnding naar het dichtstbij liggende vierde decimaal na berekening p eerste regel; - de 10% van de referentierentevet p de tweede en derde regel wrden afgernd naar de dichtstbij liggende tweede decimaal; - het resultaat na de tweede en derde regel wrdt afgernd naar het eersthgere 0,10 prcentpunt. Het gebruikte inkmen is beschreven p pag. 10. Een mschrijving van persn ten laste vindt u k p pag. 10. Kernstad en Vlaamse Rand wrden beschreven p pag Jaarlijkse aanpassing van de rentevet Jaarlijks wrdt p de verjaardag van het verlijden van de leningsakte de p de lening tegepaste rentevet aangepast als het aantal persnen ten laste gestegen is sinds de vaststelling van de rsprnkelijke jaarlijkse rentevet f sinds de vrige jaarlijkse aanpassing f de vijfjaarlijkse herberekening van de rentevet. De ntlener dient zelf en uit eigen beweging de kredietgever p de hgte te brengen van een stijging van het aantal persnen ten laste indien hij deze aanpassing (krting) wil. De VMSW vert de krting dr wanneer de ntlener minimaal vijf werkdagen vr de verjaardag van de leningsakte de VMSW heeft verwittigd. Het is niet ndig m zelf een uittreksel uit het bevlkingsregister te bezrgen. Gewn de VMSW verwittigen vlstaat en de VMSW zal dan zelf het bevlkingsregister cntrleren.

16 16 De jaarlijkse aanpassing gebeurt niet in de jaren waarin de vijfjaarlijkse herziening (zie hiernder) van de rentevet plaatsvindt. Het verschil is dat de jaarlijkse aanpassing een eenvudige bijkmende krting inhudt p het bestaande tarief, terwijl de vijfjaarlijkse herziening een vlledige grndige herberekening van het tarief is. De aangepaste rentevet is gelijk aan de rentevet die p dat genblik p de lening van tepassing is, verminderd met 10 prcent van de referentierentevet, afgernd naar de dichtstbij liggende tweede decimaal, die van tepassing was p de referentiedatum bij het aangaan van de lening, per bijkmende persn ten laste. Het resultaat van die berekening wrdt afgernd en begrensd zals bij de berekening van de rsprnkelijke rentevet. 7.4 Vijfjaarlijkse herziening van de rentevet Om de vijf jaar en vr de eerste maal p de vijfde verjaardag van het verlijden van de leningsakte, wrdt de p de lening tegepaste rentevet herberekend met dezelfde frmule als bij de berekening van de rsprnkelijke rentevet. Het inkmen is dan gelijk aan het gemiddelde inkmen ver een peride van vijf jaar, die ingaat het zevende jaar dat aan de herberekening vrafgaat. Als het inkmen in een f meer van vrmelde jaren nihil bedreg, wrdt dit niet in dat gemiddelde inkmen meegerekend. Vr de herberekening wrdt er rekening gehuden met de gezinstestand van de ntlener, twee maanden vr de herberekeningsdatum. Met een vermindering van het aantal kinderen ten laste ingevlge verlijden wrdt nit rekening gehuden. De herziene rentevet mag nit hger zijn dan de bij het aangaan van de lening gebruikte referentierentevet en nit lager dan de helft van diezelfde referentierentevet, afgernd naar de dichtstbij liggende tweede decimaal. Of anders gezegd: de in de leningsakte vermelde referentierentevet blijft vr de ganse leningsduur het maximaal tarief bij een herberekening. En de helft van die referentierentevet blijft vr de ganse leningsduur het minimaal tarief bij een herberekening. 7.5 Krting bij vijfjaarlijkse herziening Wanneer de herberekende rentevet hger is dan de referentierentevet die geldig is p de dag van de herziening, vermeerderd met 1 prcentpunt, dan wrdt de herberekende rentevet tt p dat niveau verlaagd.

17 17 8 DIVERSE BEPALINGEN 8.1 Verzekeringscntracten aan te hechten aan de leningsvereenkmst 1. Brandverzekering De ntlener is verplicht vr het geval van beschadiging van het in hyptheek gegeven nrerend ged, aan de lening een verzekering te hechten tegen brandgevaar, bliksem en ntplffing, en dit vr de herpbuwwaarde f nieuwbuwwaarde van het ged. De ntlener met deze verzekering in stand huden en vernieuwen zlang hij de lening niet vlledig heeft terugbetaald, en er stipt de premies van betalen. Als de ntlener geen brandverzekering vr de herpbuwwaarde heeft, zal de VMSW een aanmaning zenden waarin wrdt gewezen p de verplichting. De ntlener heeft vanaf de datum van die aanmaning twee maanden m aan te tnen dat een brandverzekering werd geslten vr de herpbuwwaarde f nieuwbuwwaarde van het ged waarp de lening betrekking heeft, z niet wrdt de lening pgeëist. 2. Schuldsaldverzekering De terugbetaling van de lening met p elk genblik vlledig gedekt zijn dr een schuldsaldverzekering. Die verplichting geldt niet vr leningen die zijn aangegaan dr alleenstaanden f als de ntlener m gezndheidsredenen geen schuldsaldverzekering kan sluiten tegen een redelijke premie. De VMSW stelt vast f de premie redelijk is. De VMSW biedt, vlledig vrijblijvend, een schuldsaldverzekering aan tt waarbrg van het verschuldigde blijvend sald van de lening. Meer inlichtingen hiermtrent kunnen bekmen wrden bij de VMSW f bij een van de SHM's. 3. Verzekering gewaarbrgd wnen Deze verzekering wrdt gratis aangebden dr de Vlaamse verheid. Ze is niet verplicht maar wrdt wel sterk aanbevlen. Meer inf hierver vindt u bij de SHM f p vlgende website: https://www.wnenvlaanderen.be/premies 8.2 Hyptheek De aflssing van de lening met gewaarbrgd zijn dr een hypthecaire inschrijving p het ged waarp de lening betrekking heeft. Deze hyptheek met van eerste rang zijn in geval van aankp f nieuwbuw. Een dergelijke inschrijving wrdt wettelijk steeds genmen vr 30 jaar. De in hyptheek gegeven gederen mgen, znder vrafgaandelijke schriftelijke testemming van de VMSW, p generlei wijze brg staan vr handels f berepsactiviteiten. De hypthecaire inschrijving wrdt genmen vr alle tekmstige schulden bij dezelfde kredietinstelling. Daarm wrdt dat type van waarbrg hyptheek vr alle smmen genemd. Het vrdeel hiervan is dat alle tekmstige leningen bij de VMSW nder dezelfde hyptheek vallen, als deze hyptheek de verschuldigde saldi samen kan dekken. Vrbeeld hyptheek vr alle smmen: uitstaand sald: bijkmende lening: bijkmende hyptheek ndig vr: eur eur eur eur De effectieve mdaliteiten wrden bepaald dr de VMSW.

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie