Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;"

Transcriptie

1 I besluit van de gemeenteraad vrstelnummer nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en wethuders van Guda van 29 nvember 2011; Gelet p artikel 8, eerste lid, nderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat deze verrdening een zdanig karakter dient te hebben dat de belanghebbenden daaruit cncreet kunnen aflezen vr welke categrieën de landelijke nrm wrdt verhgd f verlaagd en p grnd van welke criteria de mvang van die verhging f verlaging wrdt bepaald; besluit: vast te stellen de vlgende Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda Hfdstuk 1 - algemene bepalingen Artikel 1 Begripsmschrijving In deze verrdening wrdt verstaan nder: a. wet: Wet werk en bijstand (WWB); b. nrm: bedrag per maand bedeld in hfdstuk 3, paragraaf 3.2 van de wet; c. bijstandsnrm: bedrag als bedeld nder nderdeel b, vermeerderd f verminderd met de p grnd van hfdstuk 3, paragraaf 3.3 van de wet en deze verrdening dr het cllege vastgestelde verhging f verlaging; d. gezinsnrm: nrm bedeld in artikel 21, eerste lid, van de wet; e. verzrgingsbeheftige: degene die, indien hij niet samen met een ander persn de wning zu bewnen, zu zijn aangewezen p verzrging in een verzrgingstehuis f in een andere inrichting ter verpleging f verzrging; f. wning: nder een wning wrdt mede verstaan een wneenheid, wnwagen en een wnschip; g. wnksten: - indien een huurwning wrdt bewnd, de geldende huurprijs; - indien een eigen wning wrdt bewnd, de tt een bedrag per maand mgerekende sm van de rente die verschuldigd is in verband met een lening die is aangegaan vr de aanschaf van de wning, de in verband met het in eigendm hebben van de wning te betalen zakelijke lasten en een naar de mstandigheden vast te stellen bedrag vr nderhud; - nder zakelijke lasten wrdt verstaan: de rilrechten, zakelijke verntreinigingsheffing (eigenaarsdeel), de nrerendzaakbelasting (eigenaarsdeel), de brand/pstalverzekering, waterschapslasten (eigenaarsaandeel) en ksten vr grt nderhud; gemeente guda f\ Mixed Surces J T g ^ nnijl^m* Ctrtnt; SOS COt-C0t3M

2 h. daklze: degene die niet beschikt ver, f niet langdurig gebruik maakt van, zelfstandige f residentiële huisvesting f nderdak bij familie f vrienden. Hij leidt gedurende langere tijd een zwervend bestaan en brengt dan: - de nacht dr p straat, in parken, penbare gebuwen en al die plaatsen die enige beschutting tegen weer en wind bieden; - een beperkt aantal nachten dr in pvangcentra; i. thuislze: degene die niet beschikt ver, f niet langdurig gebruik maakt van, zelfstandige reguliere huisvesting, maar gebruik maakt van residentiële huisvesting (waarnder k sciale pensins etc. wrden gerekend); j. instelling vr maatschappelijke pvang: instelling die tijdelijk nderdak biedt en begeleiding, infrmatie en advies aan persnen geeft die dr één f meerdere prblemen al dan niet gedwngen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich p eigen kracht te handhaven in de samenleving. Hfdstuk 2 - categrieën Artikel 2 Vr belanghebbenden aan wie bijstand kan wrden verleend, geldt de vlgende categrieaanduiding: a. alleenstaanden; b. b. alleenstaande uders; c. c. gezinnen. Hfdstuk 3 - criteria vr alleenstaanden en alleenstaande uders Artikel 3 1, De nrm, bedeld in artikel 20, eerste lid, nderdeel b, en tweede lid, nderdeel b, van de wet wrdt verhgd met een teslag indien de alleenstaande f de alleenstaande uder hgere algemeen ndzakelijke ksten van het bestaan heeft dan waarin de nrm vrziet, als gevlg van het niet f niet geheel kunnen delen van deze ksten met een ander. 2. De teslag als bedeld in het eerste lid wrdt vr de alleenstaande en de alleenstaande uder in wiens wning geen ander zijn hfdverblijf heeft, bepaald p 20% van de gezinsnrm. 3. De teslag als bedeld in het eerste lid bedraagt vr de alleenstaande en de alleenstaande uder, 10% van de gezinsnrm indien: a. een wning wrdt bewnd waarin één f meer anderen hun hfdverblijf hebben; b. de alleenstaande f alleenstaande uder zijn wnadres heeft in een instelling vr maatschappelijke pvang. 4. In afwijking van het derde lid, wrdt de teslag bepaald p 20% van de gezinsnrm indien in de wning van de alleenstaande f de alleenstaande uder vrts slechts het hfdverblijf hebben: a. thuisinwnende kinderen van 18 jaar f uder die een in aanmerking te nemen inkmen hebben van ten hgste het nrmbedrag vr de ksten van levensnderhud vr hger nderwijs, genemd in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000, f; b. asielzekers met geen ander inkmen dan een telage p grnd van de Regeling verstrekkingen asielzekers en andere categrieën vreemdelingen (Rva) 2005 en het Zelf Zrg Arrangement, f; c. degenen die de belanghebbende als verzrgingsbeheftige verzrgt f die als verzrgingsbeheftige dr de belanghebbende wrdt verzrgd. Artikel 4 Ontbreken wnksten lh afwijking van artikel 3, eerste lid, wrdt de nrm niet verhgd met een teslag indien de alleenstaande f alleenstaande uder geen wnksten heeft als gevlg van: a. het niet bewnen van een wning; b. het bewnen van een wning waaraan geen wnksten zijn verbnden. Artikel 5 Schlverlaters 1. In afwijking van het in artikel 3 gestelde wrdt vr de schlverlater de nrm en/f de teslag verlaagd met 25% van de gezinsnrm. De verlaging vindt bij vrrang plaats p de teslag. 2. De verlaging van de nrm en/f de teslag bedeld in het eerste lid vindt plaats tt uiterlijk zes maanden na het tijdstip van beëindiging van de pleiding.

3 Artikel 6 Alleenstaanden van 21 en 22 jaar 1. De teslag als bedeld in artikel 3 wrdt verlaagd met een percentage gelijk aan dat van de teslag, dch maximaal met 15% van de gezinsnrm, indien de belanghebbende een alleenstaande van 21 f 22 jaar is. 2. Het vrige lid is niet van tepassing ten aanzien van belanghebbenden p wie e artikel 5 van tepassing is. Hfdstuk 4 - criteria vr gezinnen Artikel 7 1. De nrm als bedeld in artikel 21, eerste lid, van de wet wrdt verlaagd met 10% van de gezinsnrm indien: a. het gezin het hfdverblijf heeft in een wning waar tevens een ander zijn hfdverblijf heeft; b. het gezin zijn wnadres heeft in een instelling vr maatschappelijke pvang. 2. Het eerste lid nder a is niet van tepassing vr gezinnen in wiens wning vrts slechts het hfdverblijf hebben: a. thuisinwnende kinderen van 18 jaar f uder die een in aanmerking te nemen inkmen hebben van ten hgste het nrmbedrag vr de ksten van levensnderhud vr hger nderwijs, genemd in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000, f; b. asielzekers met geen ander inkmen dan een telage p grnd van de Regeling verstrekkingen asielzekers en andere categrieën vreemdelingen (Rva) 1997 en het Zelf Zbrg Arrangement; f c. een persn die een verzrgingsbeheftige belanghebbende verzrgt f die als verzrgingsbeheftige dr een belanghebbende verzrgd wrdt. O Artikel 8 Ontbreken wnksten 1. De nrm, als bedeld in artikel 21, eerste lid, van de wet wrdt verlaagd met 20% van de gezinsnrm indien het gezin geen wnksten heeft als gevlg van: a. het niet bewnen van een wning; b. het bewnen van een wning waaraan geen wnksten zijn verbnden. O Artikel 9 Schlverlaters 1. De nrm, als bedeld in artikel 21, eerste lid, wrdt verlaagd met 25% van de gezinsnrm indien de bijstand wrdt verstrekt aan twee gehuwden tezamen, danwel aan twee gehuwden met minderjarige kinderen, en minstens één van de gehuwden schlverlater is. 2. De verlaging in het eerste lid vindt plaats tt uiterlijk zes maanden na het tijdstip van beëindiging van de pleiding. Hfdstuk 5 - anti-cumulatiebepaling Artikel 10 1.Tepassing van een cmbinatie van verlagingen p grnd van de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 geschiedt zdanig dat de bijstandsnrm tenminste bedraagt: a vr een alleenstaande: 25% van de gezinsnrm; b. vr een alleenstaande uder: 45% van de gezinsnrm; c. vr gezinnen: 65% van de gezinsnrm. Hfdstuk 6 - sltbepalingen Artikel 11 Hardheidscausule In bijzndere gevallen kan het cllege afwijken van de bepalingen van de verrdening als strikte tepassing van de verrdening tt nbillijkheden van zwaarwegende aard leidt. Artikel 12 Intrekking ude verrdening De Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2010 wrdt ingetrkken.

4 Artikel 13 Inwerkingtreding Deze verrdening treedt in werking met ingang van de dag waarp het bij Kninklijke bdschap van 17 juni 2011 ingediende vrstel van wet tt wijziging van de Wet werk en bijstand en samenveging van die wet met de Wet investeren in jngeren gericht p bevrdering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergrting van de eigen verantwrdelijkheid van uitkeringsgerechtigden (kamerstukken ) tt wet is verheven en in werking treedt. Artikel 14 Citeertitel Deze verrdening wrdt aangehaald als: Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda Aldus vastgesteld dr de raad van de gemeente Guda in de penbare vergadering van 14 december De raad van de gemeente vrnemd,, vrzitter ^griffier n^.drs. B. Lubbers

5 Telichting p de Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 Artikelgewijze telichting Artikel 1 Begripsmschrijving Eerste lid Alle begrippen die in deze verrdening wrden gebruikt en die niet nader wrden mschreven in deze verrdening en de telichting, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Omdat uit de verrdening met blijken waar belanghebbenden recht p hebben, zijn hiernder in de telichting een aantal begrippen uit de wet nader mschreven. a. gehuwden Hiernder wrden k ngehuwd samenlevenden, al dan niet met een geregistreerd partnerschap, verstaan. Dit betekent dat ngehuwd samenlevenden bij de vaststelling van het recht p en de hgte van de bijstand wrden behandeld als waren zij gehuwd. Alleen bledverwanten in de eerste graad (uder en kind) en bledverwanten in de tweede graad (grtuder en kleinkind; brers en zussen), indien er bij één van de bledverwanten in de tweede graad sprake is van zrgbehefte, vallen niet nder het begrip gehuwden. b. alleenstaande uder Alleen degene die als alleenstaande de vlledige zrg heeft vr één f meer tt zijn last kmende kinderen (jnger dan 18 jaar), kan als alleenstaande uder wrden aangemerkt. Dit betekent dat de c-uder, die niet de vlledige zrg heeft, nch als alleenstaande nch als alleenstaande uder kan wrden aangemerkt. Op grnd van het algemene individualiseringsartikel 18, eerste lid, WWB dient te wrden vastgesteld welke nrm p de c-uder van tepassing is. c. kind Het gaat hierbij m in Nederland wnachtige eigen kind(eren) f stiefkind(eren). Geadpteerde kinderen wrden eveneens hiernder begrepen. Pleegkinderen wrden vr de tepassing van de artikelen 25, eerste lid, 26 en 30, tweede lid, gelijk gesteld met een kind. Deze artikelen bepalen wanneer een belanghebbende de ksten kan delen met inwnende kinderen (en die, mdat de kinderen studeren en minder dan 80% van het minimumln ntvangen, niet in de gezinsbijstand vallen). d. ten laste kmend kind Hiernder wrdt verstaan het kind jnger dan 18 jaar vr wie de alleenstaande uder f de gehuwden aanspraak p kinderbijslag kunnen maken. Niet vereist is dat het kind bij de uders inwnt. Wnt het kind echter in het buitenland, dan kan het niet wrden aangemerkt als een ten laste kmend kind in de zin van de WWB, aangezien de werkingssfeer van deze wet zich niet uitstrekt tt degenen die buiten Nederland wnachtig zijn. Tweede lid Dit artikellid definieert een aantal begrippen. b. nrm: landelijke basisnrm. c. bijstandsnrm: nrm + gemeentelijke teslag/verlaging als bedeld in artikel 5, nderdeel c van de wet. d. gezinsnrm: nrm als bedeld in artikel 21, eerste lid, van de wet. De teslagen en verlagingen wrden uitgedrukt als een percentage van deze gezinsnrm. e. verzrgingsbeheftige: deze mschrijving is ntleend aan het vrmalige Bijstandsbesluit Landelijke Nrmering. f. wning: het in deze verrdening vastgelegde beleid heeft mede betrekking p bewners van een wneenheid, wnwagen en een wnschip. Onder wneenheid wrdt verstaan een gedeelte van een wngebuw, dat geschikt en bestemd is vr bewning maar niet een wning is. Deze mschrijving is ntleend aan de vrmalige Huursubsidiewet. g. wnksten: Vr de wnksten van een huurwning wrdt aangeslten bij de per maand geldende huurprijs als ntleend aan vrmalige Huursubsidiewet. Vr de wnksten van een eigen wning wrdt rekening gehuden met de te betalen rente (in het geval van een wnhuis de hyptheekrente) en de zakelijke lasten die aan de eigen wning verbnden zijn. Een bijdrage aan een beheersvereniging f stichting wrdt niet gerekend tt de wnksten, met dien verstande dat het deel dat wrdt afgedragen aan de eigenaar f verhuurder wel als zdanig wrdt aangemerkt.

6 h. daklze: de daklze znder adres kan aanspraak maken p bijstand indien hij ingeschreven staat p een dr burgemeester en wethuders ter beschikking gesteld briefadres. Onder residentiële huisvesting wrdt verstaan huisvesting in bijvrbeeld een pvanghuis f ziekenhuis. i. thuislze: de thuislzen beschikt - in tegenstelling tt de daklze - ver een wnadres. j. instelling vr maatschappelijke pvang: Enkele vrbeelden van instellingen vr maatschappelijke pvang in Guda zijn het Vruwen Opvang Centrum en de crisispvang van het Leger des Heils. Artikel 2 Artikel 30 van de wet schrijft vr dat de verrdening vaststelt vr welke categrieën de nrm wrdt verlaagd f verhgd. De categrie-indeling is gebaseerd p de wet. De nrm bedraagt vr de alleenstaande, de alleenstaande uder en gezinnen als bedeld in artikel 21, eerste lid, van de wet, respectievelijk 50%, 70% en 100% van de gezinsnrm. Alleenstaanden en alleenstaande uders kunnen in aanmerking kmen vr een teslag van ten hgste 20% van de gezinsnrm. Verlagingen blijven vr de alleenstaande (uder) beperkt tt de teslag, behalve als hij tevens schlverlater is. Vr gezinnen (en schlverlaters) geldt dat de nrm verlaagd kan wrden. Artikel 3 Eerste lid Bij de vaststelling van de nrm vr de alleenstaande en de alleenstaande uder is de wetgever uitgegaan van de vernderstelling dat belanghebbende de bestaansksten geheel met een ander kan delen. Indien dit niet het geval is, wrdt de nrm verhgd met een teslag. Vr het bepalen van de hgte van de teslag wrden alle extra algemeen ndzakelijke bestaansksten in aanmerking genmen die de alleenstaande f de alleenstaande uder heeft ten pzichte van degene die met zijn partner een gezamenlijk huishuding vert. Tweede lid Degene die vr een teslag in aanmerking wenst te kmen, met aannemelijk maken dat er sprake is van ksten die niet kunnen wrden gedeeld en dat derhalve terecht aanspraak p een teslag wrdt gemaakt. De teslag maakt een integraal deel van de bijstandsnrm uit. De algemene inlichtingenverplichting die p de aanvrager rust, geldt k vr het teslagendeel. De aanvrager zal dan k dr middel van het verleggen van gegevens het recht meten aantnen. Artikel 30, tweede lid, WWB schrijft vr dat de teslag, nverminderd het bepaalde in de artikelen 27, 28 en 29 van de wet, vr de alleenstaande en de alleenstaande uder met zijn ten laste kmende kinderen in wiens wning geen ander zijn hfdverblijf heeft, wrdt bepaald p het maximumbedrag, genemd in artikel 25, tweede lid, WWB. De maximale teslag bedraagt 20% van de gehuwdennrm. Derde lid Artikel 25, eerste lid, WWB schrijft vr dat de nrm verhgd met wrden met een teslag vr zver de belanghebbende hgere algemeen ndzakelijke ksten van het bestaan heeft dan waarin de nrm vrziet, als gevlg van het niet f niet geheel kunnen delen van die ksten met een ander. In dit artikel wrdt bepaald dat p belanghebbenden die de algemene ndzakelijke ksten van het bestaan niet geheel kunnen delen met een ander een teslag van 10% van tepassing is. Van deze situatie kan sprake zijn indien in de wning van belanghebbende een ander zijn hfdverblijf heeft (artikel 3, derde lid, nderdeel a van deze verrdening), f indien belanghebbende als thuisls kan wrden aangemerkt en zijn wnadres heeft in een instelling vr maatschappelijke pvang (artikel 3, derde lid, nderdeel b). Aangezien in dergelijke situaties sprake is van schaalvrdelen als gevlg van het kunnen delen van diverse ksten (huur, stkksten, veding, gebruiksgederen, verzekeringen), is gekzen vr een teslag van 10%. Vierde lid In het derde en vierde lid is bepaald dat in geval van inwning van uitsluitend de in dit lid genemde persnen, de teslag tch wrdt vastgesteld p het maximale bedrag. Vr wat betreft de inwnende kinderen van 18 jaar f uder die niet meer inkmen hebben dan het nrmbedrag van de ksten van levensnderhud vr hger nderwijs, genemd in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000 (te weten e 604,15 per maand), is de reden hiervan dat van deze kinderen niet aannemelijk is dat zij kunnen bijdragen in de ksten van het huishuden, zdat er geen sprake is van het kunnen delen van deze ksten. Deze uitzndering is ntleend aan artikel 25, eerste lid, van de wet. Deze uitzndering heeft uiteraard alleen zin als het inwnend kind niet in de gezinsbijstand is begrepen. Dat is alleen het geval als het kind valt nder artikel 4, tweede lid, van de wet (samengevat: kind studeert en verdient minder dan E 1.023,42 per maand. Laatstgenemd bedrag is 80% van het minimumln per januari 2012 en dit kan ng geïndexeerd wrden). De vlgende situaties kunnen zich vrden:

7 Kind studeert en verdient e 1.023,42 per maand f meer: kind valt in de gezinsbijstand, eventueel kan bijstand wrden verleend in aanvulling p inkmen van het kind. Het inkmen van het kind wrdt slechts in aanmerking genmen vr zver het meer bedraagt dan 1.023,42 per maand (artikel 32, vijfde lid, van de wet). Kind studeert en verdient tussen de e 604,15 en E 1.023,42 per maand: kind wrdt aangemerkt als alleenstaande. De uders die met het kind samenwnen krijgen een krting p de bijstand mdat zij de ksten van het bestaan kunnen delen. Kind studeert en verdient minder dan E 604,15 per maand: kind is alleenstaand maar zijn uders wrden niet gekrt p de bijstand mdat zij de ksten van bestaan niet kunnen delen. Kind studeert niet: kind valt, ngeacht zijn inkmen, nder de gezinsbijstand. Artikel 3, vierde lid, van de verrdening is dan niet van tepassing. Ok vr asielzekers die buiten een pvangcentrum nderdak hebben in het kader van een zgeheten Zelf Zrg Arrangement (zie hiervr CRvB. JABW, 2003,129) geldt dat zij gezien de hgte van hun inkmen niet kunnen bijdragen in de ksten van het huishuden. De uitzndering nder c is pgenmen m te vrkmen dat de belanghebbende vanwege de financiële cnsequenties zu afzien van het in huis nemen van een verzrgingsbeheftige, f de verzrgingsbeheftige belanghebbende zu afzien van het in huis nemen van een ander als verzrger. De belanghebbende f de ander zu dan p verzrging in een verzrgingstehuis, verpleeg- f andere inrichting zijn aangewezen, hetgeen vele malen meer geld zu ksten. Daarbij kmt dat dit in strijd zu zijn met het Rijksbeleid m verzrgingsbeheftigen z lang mgelijk thuis te laten wnen. Artikel 4 Ontbrekende wnksten De bijstandsnrm dient vldende te zijn m in de algemeen ndzakelijke ksten van bestaan te kunnen vrzien. De ksten van het wnen maken daar deel van uit. Indien de betrkkene geen wnksten heeft, mdat aan de bewning geen ksten zijn verbnden dan wel mdat de betrkkene geen wning heeft, wrdt de nrm niet verhgd met een teslag. Dit betekent dat de alleenstaande (uder), die geen wnksten heeft, slechts recht heeft p de basisnrm. Daklzen maken deel uit van deze categrie belanghebbenden, zij hebben immers geen wnksten. Artikel 5 Schlverlaters Op de bijstandsnrm van schlverlaters vindt een verlaging plaats van 25% van de gehuwdennrm. De krting is (gedeeltelijk) gerelateerd aan het bedrag dat in de studiefinanciering zit vr de ksten van levensnderhud. De reden m de schlverlater een lagere bijstandsnrm te geven is dat hij tijdens de studieperide de bestedingen heeft afgestemd p het beperkte inkmen en zijn ndzakelijke bestaansksten niet nmiddellijk te zullen nemen p het mment dat de studie wrdt beëindigd en de schlverlater p bijstand aangewezen raakt. De krting wrdt tegepast gedurende een halfjaar, te rekenen vanaf de beëindiging van de pleiding. De verlaging vindt bij vrrang plaats p de teslag. Artikel 6 De nrmsystematiek in de WWB kent geen afznderlijke nrmen vr 21-en 22-jarige alleenstaanden. Om te vrkmen dat de bijstandsnrm hger is dan het wettelijk minimumln vr deze grep is bepaald dat de teslag afwijkend vastgesteld wrdt. De verlaging wrdt gelijkgesteld aan de teslag, zij het dat de verlaging maximaal 15% mag bedragen. Per sald krijgen alleenstaanden dus alleen een teslag als ze de ksten niet met een ander kunnen delen. De teslag is dan 5%. Artikel 7 Eerste lid In dit artikel wrdt bepaald dat vr een gezin dat de ksten geheel f gedeeltelijk kan delen met een ander de nrm als bedeld in artikel 21, eerste lid, van de wet wrdt verlaagd met 10% van de gezinsnrm. Hiervan kan sprake zijn indien in de wning van het gezin een ander zijn hfdverblijf heeft, f indien het gezin zijn wnadres heeft in een instelling vr maatschappelijke pvang. Deze verlagingen in dit hfdstuk zijn niet van tepassing p de nrmen genemd in artikel 21, tweede lid, van de wet. Hier staan, krt gezegd, de nrmen die lager zijn vanwege de.aanwezigheid in het gezin van jngeren van 18,19 f 20 jaar. Deze nrmen zijn al dusdanig laag dat artikel 12 van de wet bepaalt dat ze kunnen wrden aangevuld met bijzndere bijstand. Verlaging van deze nrmen zu in veel gevallen betekenen dat er meer bijzndere bijstand verstrekt zu meten wrden m de nrm aan te vullen. Tweede lid

8 Zie de telichting p artikel 3, vierde lid. Artikel 8 Ontbreken wnksten Zie de telichting p artikel 4. Artikel 9 Schlverlaters Zie de telichting p artikel 5. Deze verlaging is alleen van tepassing p bijstand die wrdt verleend aan de gehuwden tezamen (eventueel met minderjarige kinderen) indien minstens een van beide partners schlverlater is. Veelal zal het gaan m samenwnende jngeren waarvan een van beide recent een pleiding heeft afgernd. De verlaging geldt niet vr gezinnen, als bedeld in artikel 4, eerste lid, sub c, nder 2 en 3 van de wet, te weten gehuwden respectievelijk alleenstaande uders met meerderjarige (en eventueel minderjarige) kinderen. De bepaling wil vrkmen dat als een (van de) kind(eren) van de zjuist genemde gezinnen een pleiding afrndt, de gezinsuitkering met 25% verlaagd meten wrden. Dit is niet wenselijk mdat de rati achter de verlaging hier ntbreekt; het gezin zal immers niet het uitgavenpatrn van een student hebben aangenmen alleen mdat een van de gezinsleden een pleiding vlgt. Artikel 10 Anti-cumulatiebepaling Alleenstaande (uders), niet zijnde schlverlaters, hebben met tepassing van deze verrdening minstens recht p de nrm als bedeld in artikel 20 van de wet. Vr gehuwden geldt dat nverkrte tepassing van de diverse verlagingen vr schlverlaters zu betekenen dat de bijstand dermate laag wrdt vastgesteld, dat er feitelijk geen sprake meer is van adequate bijstandsverlening. Daarm is de bijstandsnrm vr gehuwden vastgesteld p 65% van de gezinsnrm. Vr niet-schlverlaters zal de anti-cumulatiebepaling niet van tepassing zijn. Dit artikel laat nverlet dat de belanghebbende minder dan de bijstandsnrm kan ntvangen, wanneer deze wrdt verlaagd met tepassing van de geldende afstemmingsverrdening. Artikel 11 Hardheidsclausule De gemeente behudt de bevegdheid m de bijstandsnrm afwijkend vast te stellen als de individuele mstandigheden van de belanghebbende daarte aanleiding geven. Deze individualiseringsbevegdheid is in dit artikel pgenmen. Artikel 12 en 13 Inwerkingtreding en citeertitel Deze artikelen spreken vr zich.

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 787194 30 nvember 2012 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2013 De raad van de gemeente Guda Gezien het vrstel van burgemeester en wethuders van

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 787194 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2013 30 nvember 2012 De raad van de gemeente Guda Gezien het vrstel van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Toeslagenverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Toeslagenverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 5 regeling nummer 11.1.4 Toeslagenverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.4 De raad

Nadere informatie

de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente gouda

de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente gouda regeling nummer 11.1.4(a) Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Gouda 2006 vastgesteld 12 december 2005 bekendgemaakt 14 december 2005 inwerkingtreding 1 januari 2006 laatste wijziging 8 november 2005

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET Met dit frmulier kunt u een vergunning tt tijdelijke verhuur van leegstaande wnruimte aanvragen. Lees vr u dit frmulier invult

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010; Raadsbesluit De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010; gelet op het bepaalde in artikelen 8 lid 1, onderdeel c en 30

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 15 maart 2016,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 15 maart 2016, Het cllege van burgemeester en wethuders, in zijn vergadering van 15 maart 2016, gelet p artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel(en) 5 tt en met 12 van Bek 5 van het Burgerlijk Wetbek en 160,

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schinnen;

De raad van de gemeente Schinnen; De raad van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3april 2012 gezien het advies van de Beleidscommissie d.d. 23 april 2012 gezien het advies van de Sociaal Maatschappelijke

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2010 nr.28

GEMEENTEBLAD 2010 nr.28 GEMEENTEBLAD 2010 nr.28 De raad van de gemeente Maassluis; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2012, nummer

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2017 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3 en 12.4 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2017, waarin aan

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. december 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A De raad van de gemeente Diemen; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders [datum], met overneming van de daarin

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Onderbanken d.d.

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb020 d.d. 25 april 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2016

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen Huurverhging 2016 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Kernbdschap: Geen huurverhging

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; Nr. 12A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; gelet op artikel 8 eerste lid, onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Toeslagenverordening WIJ. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.; 1 december 2009

Toeslagenverordening WIJ. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.; 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp: Toeslagenverordening WIJ Registratienummer: 09.13040 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.; 1 december

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wwb 2010

Toeslagenverordening Wwb 2010 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010; gelet op de artikelen 8, eerste lid onderdeel c, en 30 van de Wet werk en bijstand; overwegende dat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7 Deelsubsidieverrdening stimuleringsregeling afkppelen hemelwater private terreinen Mk en Middelaar 201 7 De gemeenteraad van de gemeente Mk en Middelaar, Overwegende dat het van belang is te stimuleren

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB Algemene toelichting De Wwb kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

Raadsbesluit Jaar 2012/03/07/.. Besluit

Raadsbesluit Jaar 2012/03/07/.. Besluit Raadsbesluit Jaar 2012/03/07/.. Onderwerp: Aanpassen Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Roerdalen 2013 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011 De raad van de gemeente Leusden; Gelezen het voorstel van het college d.d. 21 september 2010 nummer: 146598 overwegende dat het gewenst is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving Om te voorkomen dat de betekenis van de begrippen van de WWB en de verordening uiteen lopen

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2013, nr. 0188; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2013, nr. 0188; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2013 B E S L U I T Registratienummer: R-2013-0188 D E R A A D V A N D E G E M E E N T E B E E M S T E R ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE BUREN

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE BUREN VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8, lid 1, onderdeel

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

vast te stellen de: Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand.

vast te stellen de: Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand. De raad van de gemeente Sint Anthonis; overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65

Nadere informatie

*D14.006035* D14.006035

*D14.006035* D14.006035 *D14.006035* D14.006035 ZAAKNUMMER: Technische telichting Cllegeadvies Onderwerp: Gemeentelijke belastingverrdeningen 2015 Ambtenaar: Rb van den Heuvel Ieder jaar stelt de raad de Verrdeningen gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Leusden; Gelezen het voorstel van het college van 26 februari 2013 nr 200516 overwegende dat het gewenst is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012 nieuwkoop II III IIIIIII11IIIIII G12.0240 VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Cumulatie 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Nummer: 7a. De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het advies van de Adviescommissie sociale

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren

Tekstuitgave van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren Tekstuitgave van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2009; gelet op artikel

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45);

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); 2012, no. 45 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 De raad van de gemeente Losser; - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, - gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Onderwerp: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 13.

Onderwerp: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 13. GEMEENTERAAD Onderwerp: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Registratienummer: 13.01885 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2012 B E S L U I T:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2012 B E S L U I T: Raadsbesluit 2012 Nr. 66227/66446 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2012 B E S L U I T: gelet op de artikelen 8 lid 1 onderdeel c juncto

Nadere informatie

Raadsbesluit Jaar 2010/05/20..

Raadsbesluit Jaar 2010/05/20.. Raadsbesluit Jaar 2010/05/20.. Onderwerp: Toeslagenverordening WWB gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 De raad van de gemeente Hattem; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Raadsbesluit Vergadering van : 24 april 2012 Agendanummer : 11b Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Programma : Met elkaar voor elkaar / R. Dijksterhuis De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie