Reglement renteloze energielening FRGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement renteloze energielening FRGE"

Transcriptie

1 Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de delstellingen van het Fnds ter Reductie van de Glbale Energiekst (FRGE) en vr de uitvering van deze pdracht een samenwerkingsvereenkmst met het FRGE heeft afgeslten. Het Welzijnscnsrtium Zuid-West-Vlaanderen is erkend als Lkale Entiteit van het FRGE. 1.2 Particulier is de natuurlijke persn die financiële middelen ntleent bij de Lkale Entiteit met het g p energiebesparende investeringen in zijn/haar privéwning 1.3 Een rechtspersn met een sciale delstelling is de rechtspersn met een sciale delstelling die financiële middelen ntleent bij de Lkale Entiteit met het g p energiebesparende investeringen in zijn/haar wningen/wneenheden. 1.4 Specifiek bepaalde delgrep FRGE is vastgelegd per KB. 2 juni Vlgens dit KB. gaat het ver persnen die vlden aan minstens één van de vlgende vrwaarden: persnen die in aanmerking kmen m een verhgde tegemetkming te genieten in het kader van de verplichte verzekering vr geneeskundige zrgen en uitkering huishudens met een jaarlijks brut inkmen lager f gelijk aan het bedrag vastgelegd in het KB. van 2 juni 2006 betreffende de definitie van de specifiek bepaalde delgrep. Op 1 januari 2013 is het grensbedrag ,81, te verhgen met 3.079,19 per persn ten laste. Persnen die berep den p schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen Persnen die het OCMW sciaal f budgettair begeleidt, wegens betalingsmeilijkheden, meer bepaald vr rekeningen vr gas en elektriciteit. 1.5 Leentermijn is de peride waarbinnen het geleende bedrag dient terugbetaald te wrden aan het FRGE. Deze peride begint p de datum van de uitbetaling van de (laatste) factuur en eindigt nit later dan 5 jaar na de begindatum. 1.6 Terugverdientijd is de peride waarbinnen de kstprijs van de gedane investering in de energiebesparende maatregel wrdt terugverdiend, rekening hudend met de vermindering van de energiefactuur, de verkregen premies en subsidies. 1.7 Energiescan is een huisbezek dr een energiesneier die de wning en de bewners drlicht p het vlak van energie- en waterverbruik. De energiesneier geeft energie- en waterbesparende tips die weinig financiële investeringen vergen. De bewner is vrij m deze tips al dan niet te hanteren. Een energiesneier die een energiescan uitvert in het kader van de gedkpe f rentelze leningen, zal bvendien de bestaande testand van de wning beschrijven, met aandacht vr de dakislatie, het buitenschrijnwerk en de verwarmingsinstallatie. 1.8 Energieaudit is een drlichting van de wning dr een erkende energieauditeur p vlak van energie- en waterverbruik. In een energieaudit kan een nderzek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de islatie van de wning, het gebruik van znne-energie De resultaten van de audit kunnen resulteren in energiebesparende tips die kleine en grte investeringen vergen. Een energieaudit is niet gratis en wrdt niet uitgeverd dr de Lkale Entiteit van het FRGE. 1.9 Officiële peningsdatum lening; de datum waarp het vlledige kredietaanvraagdssier (het kredietaanvraagdssier met alle ndige bijlagen) bij de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid- West-Vlaanderen wrdt ntvangen. Dit wrdt u per pst meegedeeld dr het lkaal bestuur waar de kredietaanvraag werd ingediend f dr de Lkale Entiteit indien de aanvrager een rechtspersn met een sciaal del is Renvatiebegeleiding is een dienstverlening vrbehuden vr de delgrep van de rentelze lening. Indien de aanvrager dit wenst, helpt de Lkale Entiteit bij het bepalen van de geschikte energiebesparende investering, het zeken van een aannemer, het aanvragen van ffertes, het kiezen van een aannemer, het pvlgen van de werken en het aanvragen van subsidies en premies. Deze dienst is znder bijkmende kst vr de aanvrager.

2 Vrstel reglement rentelze energielening FRGE, versie 11_19/2/2013 pag. 2 /6 2 Delstelling Lkale Entiteit Werken aan energiebesparing en het realiseren van een vermindering van de energiekst, dr het ter beschikking stellen van rentelze energieleningen (0%) en het aanbieden van renvatiebegeleiding aan bewners (eigenaars f huurders) die vallen nder de definitie van de specifiek bepaalde delgrep FRGE. De rentelze energielening, met een maximum van , kan wrden aangewend vr energiebesparende investeringen, in een wneenheid die dienst det als hfdverblijfplaats p het werkingsgebied van de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem). 3 Wie kmt in aanmerking? 3.1 De rentelze energielening (0%) met renvatiebegeleiding is van tepassing vr: - Een particulier, behrend tt de specifiek bepaalde delgrep FRGE, als Eigenaar van een wneenheid in het werkgebied van de Lkale Entiteit met dmicilie daar. Huurder van een wneenheid in het werkgebied van de Lkale Entiteit met dmicilie daar. De naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de pstalhuder, wrden vr tepassing van dit reglement k beschuwd als eigenaar. 3.2 Specifieke bepalingen naar huurders: - Energieleningen aan huurders wrden niet aangemedigd. De verhuurder met aangesprken wrden m de energielening p zich te nemen. Indien tch een energielening p naam van de huurder wrdt aangegaan, dient er een nderhandse vereenkmst met de verhuurder bijgevegd wrden bij het kredietaanvraagdssier met daarin: de win-win situatie, zwel vr de huurder als de verhuurder een financieel engagement in de investering van de verhuurder en/f een vermindering van de huurprijs in cmbinatie met een engagement met betrekking tt de duur van de huurvereenkmst en/f het engagement van de verhuurder m de wning via een SVK in sciaal beheer te geven. - Bij niet naleven van de bepalingen in de nderhandse vereenkmst, kan de tegekende energielening teruggevrderd wrden vlgens de prcedures vermeld in de algemene vrwaarden van de kredietvereenkmst betreffende nvlledige f laattijdige betaling. 4 Heveel kan de rentelze energielening bedragen? - Het maximum te ntlenen bedrag is per wneenheid - Het minimum te ntlenen bedrag is Het maximale leningsbedrag van kan ntleend wrden in meerdere leningsdssiers - De investeringen wrden zveel mgelijk beperkt naar prjecten met een terugverdientijd binnen de lptijd van de lening (5 jaar f minder) 5 Beperking van de ntleningscapaciteit en vrrangsregels - De ttale ntleningscapaciteit van de Lkale Entiteit is afgebakend dr de samenwerkingsvereenkmst met het FRGE. Gezien de limitering van de jaarlijkse ntleningscapaciteit kunnen de beheersrganen van de Lkale Entiteit beslissen p welke wijze al dan niet wrdt mgegaan met wachtlijsten. Het lkaal bestuur zal u p de hgte brengen indien er geen ntleningscapaciteit meer is vr wningen p het grndgebied van deze gemeente. Als het gelimiteerde ntleningsbudget bijna helemaal is pgebruikt, is het mgelijk dat er (tijdelijk) geen nieuwe kredietaanvraagdssiers behandeld wrden. Vr energiebesparende investeringen in wningen p grndgebied Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, kan u in aanmerking kmen vr een lening in het kader van het Fnds ter Reductie van de glbale energiekst. Zie

3 Vrstel reglement rentelze energielening FRGE, versie 11_19/2/2013 pag. 3 /6 - Het FRGE legt het behalen van een minimaal percentage leningsdssiers aan de specifiek bepaalde delgrep FRGE p als jaarverbintenis aan de Lkale Entiteit. Het is de ambitie van de lkale besturen m meer delgrepdssiers te behalen dan dit minimaal percentage. Daarm wrdt jaarlijks 15% van het ttale aantal leningsdssiers vrbehuden vr energieleningen aan de specifiek bepaalde delgrep FRGE. De Lkale Besturen kunnen dit percentage, na evaluatie, eventueel ptrekken, zdat er meer leningsdssiers vrbehuden wrden vr de specifiek bepaalde delgrep FRGE. 6 Welke energiebesparende werken kmen in aanmerking vr deze energielening? De energiebesparende investeringen waarvr u de energielening kunt aangaan zijn dakislatie muurislatie vlerislatie superislerende beglazing (glas en schrijnwerk) cndensatieketel f een Cv-ketel p bimassa warmtepmp gaskachel/cnvectr met het HR+ label pelletkachel thermstatische regeling (digitale klkthermstaat, thermstatische radiatrkranen) znnebiler (warmwatervrziening p znne-energie) warmtepmpbiler gasgeiser/-bulex/-drstrmer vr warmwatervrziening (geen bilers) De vlgende investering kmt niet in aanmerking: Plaatsing ftvltaïsche znnepanelen (PV) - andere energiebesparende maatregelen wrden per aanvraag geëvalueerd - De technische vereisten zijn dezelfde als deze die gehanteerd wrden vr de premies van de Vlaamse verheid en/f de Netbeheerders. Hierbij zijn de strengste nrmen drslaggevend. - De wning waar deze investeringen wrden uitgeverd, met ten minste 5 jaar ud zijn 7 Uitvering van de energiebesparende maatregelen - De werken kunnen dr een aannemer f dr de aanvrager zelf uitgeverd wrden. Als de plaatsing dr de aanvrager zelf gebeurt, kmen enkel facturen van het aangekchte materiaal in aanmerking. Er kan steeds een cntrle ter plaatse gebeuren. - Vr uitvering van energiebesparende investeringen kan k gewerkt wrden met sciale ecnmie f uitverders die werken aan een sciaal f inkmensgerelateerd tarief. 8 Duurtijd van de lening - De lening kan maximaal vr een peride van 5 jaar wrden aangegaan. De afbetalingsperide start vanaf de uitbetaling van de laatste factuur. Vr energiebesparende investeringen in wningen p grndgebied Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, kan u in aanmerking kmen vr een lening in het kader van het Fnds ter Reductie van de glbale energiekst. Zie

4 Vrstel reglement rentelze energielening FRGE, versie 11_19/2/2013 pag. 4 /6 9 Aanvraag van de lening - De rentelze energielening wrdt aangevraagd via het hierte aangeduide lkale cntactpunt van de gemeente waar de werf (wneenheid waar de energiebesparende investeringen wrden uitgeverd) zich bevindt. - Er wrdt gestart met het invullen van het kredietaanvraagdssier als men p basis van enkele vrafgaandelijke vragen rdeelt dat u in aanmerking zu kunnen kmen vr de energielening FRGE en er vr de desbetreffende gemeente ng budget beschikbaar is. Het lkale cntactpunt zal u bijstaan bij het invullen van de kredietaanvraag en zal helpen m de ndige bijlagen te verzamelen. - Het ingevulde kredietaanvraagdssier wrdt binnen de 2 werkdagen vergemaakt aan de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen zdat de beslissingsprcedure kan wrden pgestart. Het kredietaanvraagdssier zal in samenspraak met de Lkale Entiteit en/f het lkale cntactpunt vervlledigd wrden. - U ntvangt een brief met de fficiële peningsdatum van de kredietaanvraag. 10 Energiescan/energieaudit - Het rapprt van een in de laatste 5 jaar uitgeverde energiescan f energieaudit met bijgevegd wrden bij het kredietaanvraagdssier. Dit is verplicht vr de aanvragers behrend tt de specifiek bepaalde delgrep FRGE. - Bij de vrafgaandelijke vragenrnde, m te bepalen f u in aanmerking kmt vr de energielening FRGE, zal de vraag naar een energiescan f energieaudit gesteld wrden. Als u berep wilt den p de gratis energiescan, zal uw adres drgegeven wrden aan een energiesneier uit de desbetreffende gemeente. De energiesneier zal langsgaan in de wning m een huishudelijke energiescan uit te veren. Het rapprt wrdt k rechtstreeks bezrgd aan de Lkale Entiteit m bij het kredietaanvraagdssier te vegen. 11 Berdeling en tekenning van de energielening - Enkel p basis van een vlledig kredietaanvraagdssier, met alle ndige bijlagen, kan een beslissing genmen wrden dr de Lkale Entiteit. - Het OCMW zal een bindend advies geven aangaande de tekenning van de energielening. Dit advies is gebaseerd p het kredietaanvraagdssier dat dr de Lkale Entiteit aan het bevegde OCMW bezrgd wrdt. - Uw kredietaanvraagdssier wrdt dr de Lkale Entiteit gecntrleerd p: vlledigheid: vlledig ingevulde aanvraagfrmulier, alle gevraagde bijlagen en attesten (.a. lnattesten, energieaudit f scanrapprt, testemming van de verhuurder/huurder en nderhandse vereenkmst, geldige en gedetailleerde fferte, ) ntvankelijkheid: vldet u aan de vrwaarden tt ntlening bij het FRGE en de bijkmende bepalingen gesteld dr de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen (bij wijze van dit reglement f interne bepalingen) inhudelijke en financiële cntrle van het prject en de aanvrager: inhudelijk/technisch: is de investering aangewezen, vldet de investering aan de technische vrwaarden, is de vrgestelde uitveringswijze crrect, zijn de vrlegde ffertes realistisch, wat is de terugverdientijd, wrden de premies vldende benut financieel: is er vldende terugbetalingscapaciteit (inkmsten, lpende leningslast, infrmatie Centrale vr kredieten aan particulieren CKP) Vr energiebesparende investeringen in wningen p grndgebied Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, kan u in aanmerking kmen vr een lening in het kader van het Fnds ter Reductie van de glbale energiekst. Zie

5 Vrstel reglement rentelze energielening FRGE, versie 11_19/2/2013 pag. 5 /6 - Op basis van deze interne cntrle dr de Lkale Entiteit wrdt een financieel en een inhudelijktechnisch advies pgesteld. Het kredietaanvraagdssier wrdt samen met deze twee adviezen ter berdeling vrgelegd aan de hierte gemandateerde kredietcmmissie van de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen. - Vr finaal akkrd met het gedgekeurde kredietaanvraagdssier dr het FRGE bekrachtigd wrden. 12 Tijdsverlp van de prcedure van aanvraag tt beslissing - De fficiële peningsdatum van de kredietaanvraag is de datum waarp het vlledige kredietaanvraagdssier (het kredietaanvraagdssier met alle ndige bijlagen) dr de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen wrdt ntvangen. Dit wrdt u per pst meegedeeld dr het lkaal bestuur waar de kredietaanvraag werd ingediend f dr de Lkale Entiteit indien de aanvrager een rechtspersn met een sciaal del is. - Tussen de 15 en 60 dagen na de fficiële peningsdatum van de kredietaanvraag krijgt u bericht van het lkaal bestuur f de Lkale Entiteit ver de beslissing aangaande uw kredietaanvraag. Deze pgegeven duurtijd is indicatief maar niet bindend. - Als uw aanvraag gedgekeurd wrdt zal u uitgendigd wrden m de kredietvereenkmst te kmen ndertekenen. - Na de ndertekening van de kredietvereenkmst heeft de kredietnemer ng 7 werkdagen de tijd m, per aangetekende zending, ng van de energielening af te zien. 13 Uitbetaling van de energielening - De uitbetaling van de lening gebeurt p basis van facturen en het aannemingscntract en kan in delen gebeuren. Maximaal 15 dagen na ntvangst van de factuur bij de Lkale Entiteit strt het FRGE het bedrag van de (deel)factuur rechtstreeks p rekening van de aannemer. Na de ntvangst en uitbetaling van de laatste factuur herberekent de Lkale Entiteit de aflssingstabel. Exact 1 maand na uitbetaling van de laatste factuur start de kredietnemer met de terugbetaling van het kapitaal p basis van de nieuwe aflssingstabel. - De maximale pnameperide van de energielening is 12 maanden, geteld vanaf de ndertekening van de kredietvereenkmst. Wanneer de kredietnemer deze peride laat verstrijken znder een eerste factuur in te dienen, is het krediet verlpen en met de kredietnemer een nieuwe kredietaanvraag indienen. - Als het leningsbedrag in delen wrdt pgenmen, met de laatste factuur ten laatste 15 maanden na de ndertekening van de kredietvereenkmst ingediend wrden. - Enkel facturen met een factuurdatum tt 3 maanden vr de fficiële peningsdatum kmen in aanmerking, p vrwaarde dat er ten minste 1 factuur wrdt ingediend met een factuurdatum na de fficiële peningsdatum. 14 Terugbetaling van de energielening - De aflssingen van de FRGE-energielening gebeuren via dmiciliëring. - Vr de terugbetaling gelden de bepalingen zals pgenmen in de algemene vrwaarden van de kredietvereenkmst. Deze bepalen.a. dat wanneer een kredietnemer twee afbetalingen geheel f gedeeltelijk achterstaat f 20% van de ttale dr de kredietnemer terug te betalen sm niet tijdig heeft terugbetaald, er via een aangetekend schrijven een aanmaning tt betaling zal vlgen. - Binnen de 6 maanden met er gevlg met wrden gegeven aan de aanmaning tt pstarting van schuldbemiddeling via een aangetekend schrijven. Dit hudt in dat de schuldbemiddeling pgestart met zijn, dat de maandelijkse afbetalingen stipt dienen te verlpen en er al stappen werden gezet m het achterstal weg te werken. Vr energiebesparende investeringen in wningen p grndgebied Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, kan u in aanmerking kmen vr een lening in het kader van het Fnds ter Reductie van de glbale energiekst. Zie

6 Vrstel reglement rentelze energielening FRGE, versie 11_19/2/2013 pag. 6 /6 15 Start van dit reglement - Dit reglement start p 1/01/2013. Het reglement is geldig tt 30/09/2014 f tt het gewijzigd f afgeschaft wrdt. 16 Schuldsaldverzekering? - De kredietaanvrager is niet verplicht een schuldsaldverzekering te nemen. 17 Is een waarbrg verplicht? - De kredietnemer aanvaardt, dr ndertekening van de kredietvereenkmst, dat hij/zij budgetbegeleiding f beheer dr het OCMW zal pnemen bij wanbetaling. 18 Berep aantekenen tegen een beslissing - Er is steeds de mgelijkheid m een nieuw kredietaanvraagdssier in te dienen indien het dssier dr de Lkale Entiteit Welzijnscnsrtium vzw Zuid-West-Vlaanderen geweigerd werd - Bij negatief advies vanuit het OCMW is er berep mgelijk tegen de OCMW beslissing via de arbeidsrechtbank. Vr energiebesparende investeringen in wningen p grndgebied Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Krtrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, kan u in aanmerking kmen vr een lening in het kader van het Fnds ter Reductie van de glbale energiekst. Zie