dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden."

Transcriptie

1 Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren van uw te kp staande wning p basis van de Leegstandwet heeft als vrdeel dat de huurder minder huurbescherming geniet dan nrmaal gesprken het geval zu zijn. Dat maakt dat u gemakkelijker het huurcntract kunt pzeggen als u een kper vr de wning heeft gevnden. Om de huurbeschermingsregels buiten werking te stellen, met u wel aan bepaalde vereisten vlden, zals het nemen van de vr de verhuur verkregen vergunning, het tijdvak waarvr die vergunning is verleend en de daarin vermelde huurprijs. Indien u zich hieraan niet hudt, geniet de huurder tch huurbescherming. In het vrbeeldcntract wrdt de vergunning in artikel 3 genemd. Vr het tijdelijk verhuren van uw wning p grnd van de Leegstandwet heeft u testemming van uw hyptheekverstrekker ndig. De hyptheekverstrekkers hechten veel waarde aan een degelijk pgesteld huurcntract. Vereniging Eigen Huis krijgt via haar leden regelmatig te hren dat haar mdelcntract dr hyptheekverstrekkers niet wrdt geaccepteerd, mdat de hyptheekverstrekkers dit cntract niet kennen. Veel hyptheekverstrekkers werken namelijk samen met zgenemde preferred suppliers. Op dit mment zijn dat de Stichting Tijdelijk Twee Wningen, Huisver.nl en Overbruggingsverhuur B.V. Deze hyptheekverstrekkers staan de verhuur alleen te als het cntract tegen betaling van bemiddelingsksten - wrdt geregeld via één van de bvengenemde partijen. Artikelsgewijze telichting Enkele artikelen in het vrbeeldcntract vergen ng een nadere telichting, die hiernder wrdt gegeven. Artikel 1: het gehuurde 1.1. Hier vult u in m wat vr srt wnruimte het gaat en f daar ng zaken bij hren, zals een tuin f schuur. Bijvrbeeld: het appartement met parkeerplaats f het wnhuis met garage, erf en tuin. Zrg vr een z vlledig mgelijke mschrijving. Artikel 3: vergunning vr het aangaan van deze vereenkmst De Leegstandwet schrijft in artikel 16 lid 11 vr dat zwel de vergunning p basis waarvan wrdt verhuurd als het tijdvak waarvr de vergunning is verleend en de in de vergunning vermelde huurprijs in het huurcntract genemd wrden. Gebeurt dat niet, dan geniet de huurder tch de huurbescherming die de Leegstandwet nu juist uitsluit.

2 3.3. Artikel 3.3. kan wrden drgehaald als sprake is van geliberaliseerde verhuur. Daarvan is sprake als de aanvangshuurprijs bven de Є 664,66 ligt. Met die aanvangshuurprijs wrdt bedeld de kale huurprijs plus eventuele ksten vr: - het in bedrijf zijn van lift-, ventilatie-, hydrfr- en alarminstallaties, en van verlichting van dr de huurder met anderen gemeenschappelijk gebruikte ruimten, met een maximum van 12 per maand; - schnmaak van de lift en andere gemeenschappelijke ruimten, met een maximum van 12 per maand; - de diensten van een huismeester, met een maximum van 12 per maand; - kapitaal en nderhud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten, met een maximum van 12 per maand. Liggen bvengenemde ksten inclusief de kale huurprijs hger dan Є 664,66, dan zal het gaan m geliberaliseerde verhuur en zal in de vergunning geen maximale huurprijs vastgesteld zijn, laat staan dat het ndig is deze in de huurvereenkmst te vermelden. De uitzndering met betrekking tt geliberaliseerde verhuur geldt p basis van de Crisis- en Herstelwet tt 1 januari Artikel 4: kale huurprijs Bij niet-geliberaliseerde verhuur (d.w.z. als de kale huurprijs nder de Є 664,66 ligt) is het van belang m de huurprijs en de serviceksten (waarnder bijvrbeeld k ksten vr het gebruik van meubels f stffering kunnen vallen) van elkaar te scheiden. Spreken huurder en verhuurder een allin-prijs af, dan bestaat bij niet-geliberaliseerde verhuur namelijk het risic dat de huurcmmissie p verzek van een huurder de vereengekmen huurprijs anders vaststelt, namelijk p 55% van de maximale huurprijsgrens met een percentage serviceksten van 25%. 4.2 Dit percentage kunnen huurder en verhuurder samen afspreken. Het artikel kan k als mgelijkheid wrden pgenmen, bijvrbeeld als vlgt: De kale huurprijs p vrstel van verhuurder kan jaarlijks per., vr het eerst p wrden verhgd met een percentage van maximaal %. 4.3 Dr het pnemen van dit artikel wrdt jaarlijkse indexering van de huurprijs (p basis van een standaard berekening vlgens de cijfers van het CBS) gegarandeerd in het geval dat andere huurprijsverhgingen wettelijk niet mgelijk zijn. Artikel 5: serviceksten 5.2 Het is verstandig m de cntracten met energieleveranciers, telefnbedrijven etc. p naam van de huurder te laten zetten. Op die manier kan de verhuurder dr die leveranciers en bedrijven niet wrden aangesprken wanneer de huurder niet betaalt.

3 U kunt het k z regelen dat de cntracten p naam van de verhuurder blijven staan en dat de huurder daarvr een maandelijks vrschtbedrag aan verhuurder betaalt. In dat geval blijft de verhuurder echter jegens de leveranciers en bedrijven verantwrdelijk, k als er bijvrbeeld heel veel elektriciteit wrdt verbruikt dr de huurder en de huurder zijn vrschtbedragen aan verhuurder niet vldet. De bedrijven kunnen dan de verhuurder rechtstreeks aanspreken, wat niet kan als de cntracten p naam van de huurder staan. Wilt u het tch z regelen dat dergelijke cntracten p naam van de verhuurder blijven staan, dan kunt u bijvrbeeld de vlgende tekst pnemen: 5.2. Dr verhuurder zal wel zrg wrden gedragen vr de levering van zaken en/f diensten (service) in verband met de bewning van het gehuurde dr huurder 5.3 Met de levering van zaken en/f diensten als vermeld in het vrige artikellid, wrden de vlgende zaken en/f diensten bedeld: gas water verwarming elektriciteit telefn kabel [eventueel ng een artikellid ver de te gebruiken zaken zals wasmachine tevegen; zie k cntract] 5.4 Vr het gebruik maken van de in het vrige lid genemde zaken zal huurder aan verhuurder maandelijks tegen elke eerste van de maand een bedrag ad Є als vrscht vlden. 5.5 De vrschtbedragen wrden tenminste één keer per jaar verrekend aan de hand van een gespecificeerde schriftelijke afrekening van de bijkmende ksten, pgesteld dr de verhuurder. Overschtten betaalt de verhuurder binnen één maand terug; tekrten meten dr de huurder binnen één maand wrden bijbetaald. [Kiest u vr de ptie van betaling van de energie- en andere cntracten als vrscht dr de huurder aan u, waarbij de cntracten dus p uw naam blijven staan, dan dient artikel 6 als vlgt te wrden aangepast:] Artikel 6: betaling [Dit artikel luidt iets anders wanneer u ervr kiest de cntracten met energieleveranciers etc. p uw naam te laten staan (zie k hiervr bij artikel 5). In dat geval kunt het beste de vlgende tekst pnemen:] De kale huurprijs en de vrschtbijdrage vr bijkmende leveringen en diensten, wrdt bij vruitbetaling vldaan en dient derhalve uiterlijk p de eerste dag van elke maand te zijn bijgeschreven p gir- / bankrekening met nummer ten name van bij de <bank>.

4 Artikel 7: huurperide 7.1 De Leegstandwet schrijft vr dat een huurcntract p basis van die wet minimaal 6 maanden duurt. In die eerste 6 maanden kan het cntract dan k niet wrden pgezegd, k niet met wederzijds gedvinden. Er is in de Leegstandwet geen sanctie vrgeschreven wanneer partijen tch binnen 6 maanden met wederzijds gedvinden de huur beëindigen. Er is in dit cntract bewust geen einddatum pgenmen, mdat tussentijdse pzegging van een huurcntract vr bepaalde tijd niet mgelijk is. Spreekt de verhuurder een einddatum af met huurder, bijvrbeeld na verlp van een jaar, en verkpt verhuurder vervlgens zijn wning binnen een jaar, dan kan verhuurder in dat geval niet pzeggen en zal de huurvereenkmst meten wrden uitgediend (tenzij huurder akkrd gaat met eerdere beëindiging, want dat kan in dit geval wel). Spreekt u tch liever een vaste peride af met de huurder, dan kunt u in artikel 6 lid 1 pnemen dat de huur wrdt aangegaan vr een peride van. Tt Artikel 6 lid 2 kan dan geschrapt wrden, want indien het huurcntract vr een vraf bepaalde peride wrdt geslten, kan zals gezegd niet tussentijds wrden pgezegd. Ok niet als u dit expliciet afspreekt. De wet schrijft namelijk vr dat een vr bepaalde tijd geslten huurcntract niet eerder kan eindigen dan na mmekmst van die bepaalde tijd. Van deze regel kan k niet wrden afgeweken wanneer u verhuurt p basis van de Leegstandwet. Wilt u wel de mgelijkheid hebben m na de verplichte eerste zes maanden dan p te zeggen, dan kunt u de einddatum dus beter penlaten en de mgelijkheid pnemen het cntract p ieder gewenst mment na het verstrijken van die 6 maanden te beëindigen. Het huurcntract eindigt vlgens de Leegstandwet in ieder geval p het mment dat k de in het kader van de Leegstandwet verleende vergunning verlpt. De einddatum van die vergunning met in het huurcntract genemd wrden, maar wij gaan er vralsng van uit dat deze einddatum van de vergunning niet wrdt berdeeld als einddatum van het cntract. In dat geval zu een huurcntract p basis van de Leegstandwet immers altijd vr bepaalde tijd zijn en zu tussentijdse pzegging nit mgelijk zijn. Over dit nderwerp is ng geen jurisprudentie. VEH prbeert langs plitieke weg antwrd te krijgen p de vraag he de einddatum van de verleende vergunning geïnterpreteerd met wrden. Artikel 8: pzegging 8.2. en 8.3 De leegstandwet schrijft de hier genemde termijnen vr. 8.5 De Leegstandwet zelf schrijft in artikel 16 lid 7 vr dat de huurvereenkmst eindigt p het tijdstip waarp de vergunning haar geldigheid verliest. Het is verstandig m vr de zekerheid tch ng p te zeggen, met inachtneming van de juiste termijnen. De meningen zijn erver verdeeld f dit ndig is, nu de Leegstandwet het eindigen van de huurvereenkmst bij eindigen van de vergunning z expliciet nemt. Omdat het vr een nrmale huurvereenkmst (niet p basis van de Leegstandwet) kenmerkend is dat deze met wrden pgezegd, zelfs al is hij vr bepaalde tijd geslten, adviseert Vereniging Eigen Huis vr de zekerheid tch p te zeggen.

5 8.6 Dit artikellid bevat een ntruimingsverklaring. Banken eisen meestal dat een dergelijke verklaring in het huurcntract staat. Zij gaan anders niet akkrd met tijdelijke verhuur van de wning. Artikel 15: energielabel 15.1 Als er een energieprestatiecertificaat wrdt verstrekt, is het verstandig dit als bijlage aan de vereenkmst te hechten 15.2 Een Eurpese Richtlijn schrijft vr dat verkpers en verhuurders van een gebuw uder dan 10 jaar bij de verkp f verhuur een afschrift van een energieprestatiecertificaat aan de kper f huurder meten verstrekken. De Richtlijn schrijft k vr dat lidstaten vanaf 2013 sancties meten stellen p het niet verhandigen van een energieprestatiecertificaat in die situaties. De tt ng te dr de minister vrgestelde sancties waren k in de gen van Vereniging Eigen Huis veel te zwaar. De Tweede kamer vnd dit k en daarm zijn er tt p heden ng geen sancties vastgesteld. Zlang dat niet het geval is, kan artikel 15.2 ng in deze vrm wrden pgenmen.

072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 info@072huren.nl www.072huren.nl

072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 info@072huren.nl www.072huren.nl 072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 inf@072huren.nl www.072huren.nl INHOUDSOPGAVE 1. 072huren p. 3 2. Beheer, alle gemak nder één dak p. 4 3. Ksten p. 5 4. Q & A s vr de verhuurder

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

De do s en dont s omtrent de nieuwe wetgeving

De do s en dont s omtrent de nieuwe wetgeving De d s en dnt s mtrent de nieuwe wetgeving Abnnementenland januari 2011 De wet is p 30 nvember 2010 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt in werking per 1 januari 2012. Vr wie geldt de nieuwe wet? De

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren,

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie