Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf"

Transcriptie

1 Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer in de h+edanigheid van c+nsument +f in de h+edanigheid van +ndernemer een +vereenk+mst t+t aanneming van werk heeft gesl+ten, alsmede degene aan wie +pdrachtnemer een +fferte heeft uitgebracht; Dagen: alle kalenderdagen C(nsument: een natuurlijk pers++n die niet handelt in de uit+efening van ber+ep +f bedrijf. Ondernemer: een niet c+nsument Meer/minderwerk: D++r de +pdrachtgever gewenste t+ev+egingen aan +f verminderingen van het +vereengek+men werk, die leiden t+t bijbetaling b+ven+p +f verlaging van de +vereengek+men prijs 2. Aanb(d, inf(rmatie en t(tstandk(ming (vereenk(mst 2.1 Alle +ffertes van +pdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de +fferte w+rdt vermeld. 2.2 De +ffertes van +pdrachtnemer zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen na dagtekening van de +fferte, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven is +pdrachtnemer slechts aan de +ffertes geb+nden indien de aanvaarding hiervan d++r de +pdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen w+rdt bevestigd. 2.3 Indien de aanvaarding d++r de +pdrachtgever (++k +p kennelijk +ndergeschikte punten) afwijkt van het in de +fferte +pgen+men aanb+d is +pdrachtnemer daaraan niet geb+nden. De +vereenk+mst k+mt dan niet c+nf+rm deze afwijkende aanvaarding t+t stand, tenzij +pdrachtnemer anders aangeeft. 2.4 Een samengestelde +fferte/prijs+pgave verplicht +pdrachtnemer niet t+t het verrichten van een gedeelte van de +pdracht tegen een +vereenk+mstig deel van de in de +fferte +pgegeven prijs. 3. Verplichtingen van de (pdrachtgever 3.1 De Opdrachtgever is geh+uden +pdrachtnemer tijdig alle inf+rmatie te verstrekken, welke +pdrachtnemer naar zijn ++rdeel v++r een c+rrecte uitv+ering van de +vereenk+mst n+dig heeft. Het aanb+d is gebaseerd +p de daart+e d++r +pdrachtgever verstrekte inf+rmatie (waar+nder bijv++rbeeld een tekening en b+uwkundige inf+rmatie), waarbij +pdrachtnemer mag vertr+uwen +p de juistheid en v+lledigheid daarvan. De d++r de +pdrachtgever verstrekte inf+rmatie zal als uitgangspunt dienen v++r de t+tstandk+ming van de +vereenk+mst. Opdrachtgever staat in v++r de juistheid, v+lledigheid en betr+uwbaarheid van de aan +pdrachtnemer verstrekte inf+rmatie, ++k indien deze van derden afk+mstig is. 3.2 De +pdrachtgever z+rgt er v++r dat de +pdrachtnemer tijdig kan beschikken: - +ver de v++r het uitv+eren van de werkzaamheden ben+digde gegevens en g+edkeuringen (z+als bijv++rbeeld b+uwvergunningen en +ntheffingen); - +ver het geb+uw, het terrein +f het water, waarin +f waar+p het werk m+et w+rden uitgev+erd; - +ver v+ld+ende gelegenheid v++r aanv+er, +pslag en/+f afv+er van b+uwmaterialen en hulpmiddelen;

2 Pagina 2 - +ver aansluitingsm+gelijkheden v++r elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. 3.3 Indien de v++r de uitv+ering van de +vereenk+mst ben+digde gegevens niet tijdig aan +pdrachtnemer zijn verstrekt heeft +pdrachtnemer het recht de uitv+ering van de +vereenk+mst +p te sch+rten en de uit de vertraging v++rtvl+eiende extra k+sten -v+lgens de gebruikelijke tarieven van +pdrachtnemer - bij de +pdrachtgever in rekening te brengen. 3.4 De k+sten van het ben+digde gas, water en elektra zijn v++r rekening van de +pdrachtgever. 3.5 De +pdrachtgever dient er v++r te z+rgen dat de d++r derden te verrichten werkzaamheden, welke niet t+t de met de +pdrachtnemer +vereengek+men werkzaamheden beh+ren, z+danig en z+ tijdig w+rden verricht dat de uitv+ering van het werk daarvan geen vertraging +ndervindt. 4. Uitv(ering van de (vereenk(mst 4.1 Opdrachtnemer zal de +vereenk+mst naar beste inzicht en verm+gen en in +vereenstemming met de eisen van g+ed vakmanschap uitv+eren. Een en ander +p gr+nd van de +p dat m+ment bekende stand der techniek. 4.2 Indien en v++r z+ver een g+ede uitv+ering van de +vereenk+mst dit vereist, heeft +pdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten d++r derden. 4.3 Indien is +vereengek+men dat de +vereenk+mst in fasen zal w+rden uitgev+erd kan +pdrachtnemer de uitv+ering van die +nderdelen die t+t een v+lgende fase beh+ren +psch+rten t+tdat de +pdrachtgever de resultaten van de daaraan v++rafgaande fase schriftelijk heeft g+edgekeurd. 4.4 Het aangen+men werk en de uitv+ering daarvan zijn v++r rekening en risic+ van de +pdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang t+t en met de dag waar+p het werk als +pgeleverd w+rdt besch+uwd. 4.5 De +pdrachtnemer w+rdt ver+ndersteld bekend te zijn met de v++r de uitv+ering van belang zijnde wettelijke v++rschriften en beschikkingen van +verheidswege, v++r z+ver deze +p de dag van de +fferte gelden. De aan de naleving van deze v++rschriften en beschikkingen verb+nden gev+lgen zijn v++r zijn rekening. 4.6 De +pdrachtnemer is verplicht de +pdrachtgever te wijzen +p +nv+lk+menheden in d++r +f namens de +pdrachtgever v++rgeschreven c+nstructies en werkwijzen en in d++r +f namens de +pdrachtgever gegeven +rders en aanwijzingen, alsmede +p gebreken in d++r de +pdrachtgever ter beschikking gestelde +f v++rgeschreven b+uwst+ffen, v++r z+ver de +pdrachtnemer deze kende +f redelijkerwijs beh++rde te kennen. 5. Wijzigingen en meer/minderwerk 5.1 D++r de +pdrachtgever na het verstrekken van de +pdracht, respectievelijk het t+t stand k+men van de +vereenk+mst met +pdrachtnemer, alsn+g verlangde wijzigingen in de (uitv+ering van de) +vereenk+mst m+eten d++r de +pdrachtgever schriftelijk aan +pdrachtnemer w+rden gemeld, vóórdat +pdrachtnemer een aanvang met de uitv+ering van de +vereenk+mst heeft gemaakt. Deze wijzigingen w+rden pas +nderdeel van de tussen +pdrachtnemer en de +pdrachtgever gesl+ten +vereenk+mst nadat +pdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitv+ering daarvan is beg+nnen. Indien de d++r de +pdrachtgever gewenste wijzingen naar het ++rdeel van +pdrachtnemer een deugdelijke uitv+ering van +vereenk+mst +nm+gelijk maken, is +pdrachtnemer gerechtigd +p deze gr+nd de +vereenk+mst met de +pdrachtgever buitengerechtelijk te +ntbinden. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk v++r enige dientengev+lge d++r de +pdrachtgever geleden schade, van welke aard en +mvang dan ++k. Pr+blemen, v++rtk+mend uit de wijzigingen zijn altijd v++r rekening en risic+ van de +pdrachtgever.

3 Pagina Indien +pdrachtnemer de wijzigingen in de ++rspr+nkelijke +vereenk+mst aanvaardt +f met de uitv+ering daarvan is beg+nnen, is de +pdrachtgever verplicht alle daaruit v++rtvl+eiende (extra) k+sten als k+sten van meerwerk aan +pdrachtnemer te v+ld+en, +nverminderd de +verige betalingsverplichtingen van de +pdrachtgever ter zake van de met +pdrachtnemer gesl+ten +vereenk+mst. 5.3 Indien bed+elde wijzigingen t+t gev+lg hebben dat vertraging in de uitv+ering van de +vereenk+mst +ntstaat, zullen de d++r +pdrachtnemer +pgegeven termijnen w+rden verlengd met de peri+de van de vertraging. Opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit v++rtvl+eiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de +pdrachtgever. 5.4 Indien +pdrachtnemer v++r het +verige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan z+ sp+edig m+gelijk schriftelijk mededeling d+en aan de +pdrachtgever. Opdrachtnemer zal de +pdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gev+lgen v++r de termijn van de v+lt++iing van de uitv+ering van de +vereenk+mst, alsmede van de aan het meerwerk verb+nden k+sten. 5.5 Indien de +pdrachtgever niet binnen vier werkdagen na de +ntvangst van de in lid 4 bed+elde mededeling van +pdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, w+rdt de +pdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de +pdrachtgever verplicht de daaruit v++rtvl+eiende (extra) k+sten aan +pdrachtnemer te v+ld+en. 6. Termijnen, levering en levertijd. 6.1 De d++r +pdrachtnemer in verband met de uitv+ering van de +vereenk+mst aan de +pdrachtgever +pgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te besch+uwen, ++k niet indien het gaat +m uiterste termijnen. 6.2 Indien buiten de in artikel 4 bed+elde gevallen de uitv+ering van +vereenk+mst d++r +pdrachtnemer niet binnen de +vereengek+men termijn kan plaatsvinden, zal +pdrachtnemer de +pdrachtgever z+ sp+edig m+gelijk de termijn +pgeven, waarbinnen de +vereenk+mst kan w+rden uitgev+erd. 6.3 Indien enige d++r +pdrachtnemer +pgegeven termijn w+rdt +verschreden, is +pdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat de +pdrachtgever +pdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en +pdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund +m alsn+g aan zijn verplichtingen jegens de +pdrachtgever te v+ld+en. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de ++rspr+nkelijk +vereengek+men termijn v++r de uitv+ering van de betreffende +vereenk+mst. 7. Prijzen en tarieven 7.1 Tenzij de +pdrachtgever c+nsument is, zijn de d++r +pdrachtnemer +pgegeven prijzen en tarieven exclusief +mzetbelasting en eventuele andere van +verheidswege +pgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden v++r de in de +pdrachtbevestiging / +fferte gen+emde +vereenk+mst c+nf+rm de +pgegeven specificaties en de +pgegeven peri+de(n). 7.2 Partijen kunnen bij het t+t stand k+men van de +vereenk+mst een vaste prijs +vereenk+men. 7.3 Indien geen vaste prijs w+rdt +vereengek+men zal de vaste prijs w+rden vastgesteld +p gr+nd van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs w+rdt alsdan berekend v+lgens de gebruikelijke uurtarieven van +pdrachtnemer, geldende v++r de peri+de waarin de werkzaamheden w+rden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is +vereengek+men. 7.4 Bij regie kan en richtprijs w+rden afgegeven. Dit is een z+ nauwkeurig m+gelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde t+taalprijs bestaande uit uren en/+f materialen en/+f +verige k+sten. 7.5 Bij +pdrachten met een l++ptijd van meer dan 4 weken zullen de d++r de +pdrachtgever verschuldigde k+sten peri+diek (wekelijks) in rekening w+rden gebracht.

4 Pagina Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht alle prijsverh+gende fact+ren die zijn +ntstaan na het d+en uitbrengen van de +fferte dan wel de t+tstandk+ming van de +vereenk+mst aan de +pdrachtgever in rekening te brengen. Indien +pdrachtgever een c+nsument is, is heeft de c+nsument het recht de +vereenk+mst te +ntbinden indien de prijsverh+ging d++r de +pdrachtnemer w+rdt gewenst binnen 3 maanden na datum sluiten +vereenk+mst. 7.7 Elke +pdrachtgever is in geval van een prijsstijging van het vaste h+n+rarium +f uurtarief van meer dan 10% gerechtigd de +vereenk+mst te +ntbinden. De +pdrachtgever is niet gerechtigd de +vereenk+mst te +ntbinden, indien de bev+egdheid t+t verh+ging van het vaste h+n+rarium +f uurtarief v++rtvl+eit uit een bev+egdheid ingev+lge de Wet. 7.8 Opdrachtnemer zal de +pdrachtgever schriftelijk van het v++rnemen t+t verh+ging van het vaste h+n+rarium +f uurtarief +p de h++gte stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de +mvang van, en de datum waar+p, de prijsverh+ging zal ingaan, vermelden. 7.9 Indien de +pdrachtgever/+ndernemer +f de +pdrachtgever c+nsument 3 maanden na datum sluiten +vereenk+mst de d++r +pdrachtnemer kenbaar gemaakte verh+ging van het vaste h+n+rarium +f uurtarief van meer dan 10% niet wenst te aanvaarden, is +pdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na de bed+elde kennisgeving de +vereenk+mst te +ntbinden tegen de in de kennisgeving van +pdrachtnemer gen+emde datum waar+p de prijs- +f tariefsaanpassing in werking z+u treden. 8. Overmacht 8.1 In geval van blijvende +vermacht is +pdrachtnemer gerechtigd de +vereenk+mst met de +pdrachtgever buitengerechtelijk d++r middel van een schriftelijke verklaring z+nder gerechtelijke tussenk+mst te +ntbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de +pdrachtgever niet aansprakelijk v++r enige d++r de +pdrachtgever geleden schade, van welke aard en +mvang dan ++k. 8.2 In geval van tijdelijke +vermacht is +pdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de +vereenk+mst m+et w+rden uitgev+erd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien gen+emde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de +pdrachtgever (gedeeltelijke) +ntbinding van de +vereenk+mst verlangen, z+nder dat de +pdrachtgever recht heeft +p schadeverg+eding, zulks +nverminderd de (betalings-) verplichtingen van de +pdrachtgever ter zake van het reeds d++r +pdrachtnemer uitgev+erde deel van de +vereenk+mst. 8.3 Indien +pdrachtnemer bij het intreden van de +vermacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft v+ldaan +f slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan v+ld+en, is +pdrachtnemer bev+egd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de +vereenk+mst, afz+nderlijk te factureren. 9. Betaling en zekerheid 9.1 Betaling d++r de +pdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden +p de d++r +pdrachtnemer +p de v++rzijde aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders +vereengek+men. Alle betalingstermijnen zijn te besch+uwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is +vereengek+men. Elke verrekeningsbev+egdheid van de +pdrachtgever/+ndernemer, uit welke h++fde en +m welke reden dan ++k, w+rdt uitdrukkelijk uitgesl+ten. 9.2 Bezwaren tegen d++r +pdrachtnemer/+ndernemer aan +pdrachtgever verz+nden facturen sch+rten diens betalingsverplichting niet +p. 9.3 Indien de +pdrachtgever niet, niet tijdig +f niet v+lledig betaalt, is hij z+nder v++rafgaande ingebrekestelling +ver het +penstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de h+edanigheid van +pdrachtgever/c+nsument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in

5 Pagina 5 de h+edanigheid van +pdrachtgever/+ndernemer, waarbij een gedeelte van een maand v++r een gehele maand w+rdt gerekend. 9.4 Indien de +pdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nak+ming van zijn verplichtingen k+men buitengerechtelijke incass+k+sten c+nf+rm rapp+rt V++rwerk verschuldigd +nverminderd de aan +pdrachtnemer +verigens t+ek+mende rechten, z+als die +p schadeverg+eding +f nak+ming. 10. Reclames/klachten 10.1 Klachten +ver de verrichte werkzaamheden dienen d++r de +pdrachtgever in de h+edanigheid van +ndernemer binnen 14 dagen na +ntdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te w+rden gemeld aan +pdrachtnemer. Deze termijn van 14 dagen na +ntdekking w+rdt v++r de +pdrachtgever/c+nsument verlengd t+t 2 kalendermaanden. De ingebrekestelling dient een z+ gedetailleerd m+gelijke +mschrijving van de tek+rtk+ming(en) te bevatten, z+dat +pdrachtnemer in staat is adequaat te reageren Klachten betreffende de uitv+ering van de +vereenk+mst d++r +pdrachtnemer geven de +pdrachtgever/+ndernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten +pzichte van +pdrachtnemer +p te sch+rten Indien +pdrachtnemer een klacht gegr+nd acht, is +pdrachtnemer gerechtigd de betreffende +vereenk+mst +pnieuw uit te v+eren, dan wel anderszins de klachten te (d+en) verhelpen Opdrachtgever/+ndernemer is geh+uden, indien hij van ++rdeel is +f blijft dat +pdrachtnemer de +vereenk+mst niet tijdig, niet v+lledig +f niet beh++rlijk heeft uitgev+erd, zulks +nverwijld c+nf+rm het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan +pdrachtnemer kenbaar te maken en de daar+p gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hierv++r bed+elde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had beh+ren te w+rden gedaan, in rechte d++r middel van en dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen d++r het verstrijken van de hierv++r bed+elde termijn. 11. Aansprakelijkheid 11.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk v++r d++r +pdrachtgever geleden schade v++r z+ver deze schade w+rdt gedekt d++r een aansprakelijkheidsverzekering van +pdrachtnemer Opdrachtnemer is niet aansprakelijk v++r enige d++r de +pdrachtgever/+ndernemer (+f derden) geleden +f te lijden schade, van welke aard en/+f +mvang dan ++k, samenhangende met +f v++rtvl+eiende uit de uitv+ering van de +vereenk+mst, daar+nder begrepen schade aan in eigend+m van de +pdrachtgever +f derden t+ebeh+rende zaken, alsmede indirecte schade, daar+nder bijv++rbeeld begrepen bedrijfsschade, gev+lgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade d++r bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van +pzet +f daarmee gelijk te stellen gr+ve +nz+rgvuldigheid van +pdrachtnemer Opdrachtnemer is jegens de +pdrachtgever/+ndernemer nimmer aansprakelijk v++r schade en/+f k+sten, van welke aard en/+f +mvang dan ++k, die +p enigerlei wijze samenhangen met +f v++rtvl+eien uit handelingen, nalatigheden, f+uten en/+f de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die d++r +pdrachtnemer bij de uitv+ering van de +vereenk+mst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is ver++rzaakt d++r +pzet +f daarmee gelijk te stellen gr+ve +nz+rgvuldigheid van +pdrachtnemer Indien en v++r z+ver +ndanks het bepaalde in v++rn+emde leden +p +pdrachtnemer enige aansprakelijkheid jegens de +pdrachtgever in welke h+edanigheid en/+f uit welken h++fde dan ++k m+cht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt t+t maximaal het factuurbedrag (exclusief +mzetbelasting), dat aan +pdrachtgever in rekening is gebracht v++r de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de ++rzaak van de schade is gelegen

6 Pagina 6 met een maximum van Z 2.500,= (zegge: vijfduizend eur+). Het v++rgaande lijdt uitz+ndering in geval van +pzet +f daarmee gelijk te stellen gr+ve +nz+rgvuldigheid van +pdrachtnemer. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis V++r z+ver in een v++rk+mend geval n+g niet aan +pdrachtgever is gefactureerd dient in v++rn+emde tekst v++r factuurbedrag te w+rden gelezen de +vereengek+men vaste prijs +f gangbare tarief dat aan de +pdrachtgever in rekening z+u w+rden gebracht v++r de verrichte werkzaamheden, waarin de ++rzaak van de schade is gelegen De +pdrachtgever vrijwaart +pdrachtnemer v++r alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de d++r +pdrachtnemer uitgev+erde +vereenk+msten, tenzij rechtens vast k+mt te staan dat deze aanspraken een gev+lg zijn van +pzet +f daarmee gelijk te stellen gr+ve +nz+rgvuldigheid van +pdrachtnemer en de +pdrachtgever b+vendien aant++nt dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. 12. Opsch(rting en (ntbinding 12.1 Indien de +pdrachtgever één +f meer van zijn verplichtingen (waar+nder betalingsverplichtingen) jegens +pdrachtnemer niet, niet tijdig +p niet beh++rlijk nak+mt, is +pdrachtnemer gerechtigd +nverminderd alle +verige aan +pdrachtnemer t+ek+mende rechten de nak+ming van zijn verplichtingen jegens de +pdrachtgever +p te sch+rten t+tdat de +pdrachtgever alsn+g v+lledig zijn verplichtingen jegens +pdrachtnemer is nagek+men Opdrachtnemer heeft, naast alle +verige aan hem t+ek+mende rechten, het recht de met de +pdrachtgever gesl+ten +vereenk+mst, z+nder (verdere) v++rafgaande ingebrekestelling +f rechterlijke tussenk+mst, d++r middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te +ntbinden indien: - sprake is van blijvende +vermacht als bed+eld in artikel 7 van deze algemene bepalingen; - aan de +pdrachtgever (v++rl+pige) surséance van betaling w+rdt verleend, het faillissement van de +pdrachtgever w+rdt aangevraagd +f de +pdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de +pdrachtgever aan zijn schuldeisers een (+nderhands) akk++rd aanbiedt +f (met dit d+el) een vergadering van schuldeisers bijeenr+ept +f indien met betrekking t+t de +pdrachtgever t+epassing w+rdt verz+cht +f verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke pers+nen. - de +nderneming van de +pdrachtgever w+rdt geliquideerd en/+f de +ndernemingsactiviteiten van de +pdrachtgever feitelijk w+rden gestaakt +f naar een plaats buiten Nederland w+rdt verplaatst; 13. Overige bepalingen 13.1 Op alle rechtsverh+udingen tussen +pdrachtnemer en +pdrachtgever, daar+nder begrepen aanbiedingen en +ffertes van +pdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van t+epassing Alle geschillen die v++rtvl+eien uit, dan wel verband h+uden met de rechtsverh+uding tussen +pdrachtnemer en +pdrachtgever, waar deze algemene v++rwaarden +p van t+epassing zijn, zullen bij uitsluiting w+rden v++rgelegd aan de bev+egde rechter in het arr+ndissement waarbinnen de vestiging van +pdrachtnemer gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders v++rschrijven.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ten behoeve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Edwin

Algemene voorwaarden ten behoeve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Edwin Algemene voorwaarden ten behoeve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Edwin Schreuders Schilderwerken Opdrachtgever: Degene met wie opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RANSZ BOUW ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN RANSZ BOUW ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN RANSZ BOUW ADVIES ARTIKEL 1 - Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Consument Opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Consument Opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer MIDEVO TECHNIEK ALMERE (hierna MIDEVO), gevestigd in Almere en geregistreerd onder nummer 39080966 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Algemene Verkp- en Leveringsvrwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Artikel I: Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Hildesheim: Hildesheim Grthandel B.V., statutair gevestigd te Purmerend en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Jos Arts Rolluiken en Zonwering V.O.F., versie 2013.

Algemene voorwaarden van Jos Arts Rolluiken en Zonwering V.O.F., versie 2013. Algemene voorwaarden van Jos Arts Rolluiken en Zonwering V.O.F., versie 2013. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Jos Arts Rolluiken en Zonwering : de vennootschap onder firma

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingvoorwaarden Algemene leverings- en betalingvrwaarden Artikel 1 Algemeen 1. In deze vrwaarden wrdt Snel's WebShp, gevestigd te Geerplderweg 22 in Guda verder aangeduid als Snel's WebShp en haar cntractpartner als kper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene Vrwaarden Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jos Erkens fotografie / Fightview

Algemene voorwaarden Jos Erkens fotografie / Fightview Algemene vrwaarden Js Erkens ftgrafie / Fightview In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Aw: Auteurswet 1912 Ftgrafisch werk: ftgrafische werken zals bedeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk) Telichting p het Dienstverleningsdcument Vermgen pbuwen (Guden handdruk) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdcument (DVD) van ns ntvangen. Dit DVD is pgesteld cnfrm de vrschriften van de AFM; in dit

Nadere informatie

Huisregels voor huurders bij onderhoud en renovatie huurwoning

Huisregels voor huurders bij onderhoud en renovatie huurwoning Huisregels voor huurders bij onderhoud en renovatie huurwoning Inleiding Tussen uw verhuurder en Bouwbedrijf Van Hilst is een overeenkomst tot stand gekomen op grond waarvan Bouwbedrijf Van Hilst verplicht

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Diezerplein CT Zwolle m

Diezerplein CT Zwolle m Algemene vrwaarden vr verlening van diensten dr WeerZin Supervisie & Caching,, 8021 CT Zwlle, ingeschreven bij de Kamer van Kphandel nder nummer 05082961, hierna te nemen: WeerZin Supervisie & Caching.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2 Inhud Leveringsvrwaarden... 2 DEFINITIES... 2 TOEPASSELIJKHEID... 2 AANBIEDING EN ACCEPTATIE... 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 3 DUUR EN BEËINDIGING... 4 LEVERING EN LEVERTIJD... 4 OVERMACHT... 5

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Today Trading Company B.V. (KvK nr ), gevestigd aan De Hoeveler 2, 7547 SB ENSCHEDE OV

ALGEMENE VOORWAARDEN Today Trading Company B.V. (KvK nr ), gevestigd aan De Hoeveler 2, 7547 SB ENSCHEDE OV ALGEMENE VOORWAARDEN Tday Trading Cmpany B.V. (KvK nr. 64805123), gevestigd aan De Heveler 2, 7547 SB ENSCHEDE OV DEFINITIES In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Vrwaarden: deze verkps-, leverings- en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden onderhoud en renovatie Bouwbedrijf Van Hilst BV, versie 2013.

Algemene voorwaarden onderhoud en renovatie Bouwbedrijf Van Hilst BV, versie 2013. Algemene voorwaarden onderhoud en renovatie Bouwbedrijf Van Hilst BV, versie 2013. Artikel 1. Definities - In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: A.J. van Hilst B.V., tevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Telefoonnummer: Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur adres:

Telefoonnummer: Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur  adres: Onderstaande Algemene Vrwaarden wrden gehanteerd dr FC Utrecht BV. Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Riemenfactory Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Riemenfactory Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Riemenfactry Inhudspgave: Artikel 1 Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid... 1 Artikel 4 - Het aanbd... 2 Artikel 5 - De vereenkmst...

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010 Algemene leveringsvrwaarden NV Sma Aptheek Versie juli 2010 Deze Algemene Vrwaarden zijn van tepassing bij alle bestellingen en aankpen via de website van NV Sma Aptheek. Artikel 1 - Definities In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Bouw- en Adviesbureau Moesbergen B.V. Definities Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Consument:

Algemene voorwaarden van Bouw- en Adviesbureau Moesbergen B.V. Definities Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Consument: Algemene voorwaarden van Bouw- en Adviesbureau Moesbergen B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland (jan. 2014) onder nr. 11049402. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene beschrijving. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene beschrijving. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene beschrijving Sanitairwinkel.be richt zich p de Eurpese markt met wngerelateerde prducten. Sanitair en tegels vrmen de basis in het aanbd verdeeld ver bekende (inter)natinale merken en diverse

Nadere informatie

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene vrwaarden Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: FLOWMOTION: gebruiker van deze algemene vrwaarden en rganisatr / uitverder van verschillende (kracht en cnditie)trainingen en/f prgramma

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leuker.nu Webwinkel

Algemene Voorwaarden Leuker.nu Webwinkel Algemene Vrwaarden Leuker.nu Webwinkel Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS Algemene Vrwaarden Van Dijk Services Januari 2014, Gedepneerd bij de Kamer Van Kphandel Artikel 1 Definitie 1. Onder "gebruiker" wrdt in deze Algemene Vrwaarden verstaan degene die deze Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 Het aanbd Artikel 5 De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht Artikel 7 Ksten in geval van herreping

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Privacy statement

Algemene Voorwaarden en Privacy statement Algemene Vrwaarden en Privacy statement Privacy Statement ISO Beauty BV det er alles aan m uw privacy te waarbrgen. Uw gegevens blijven bij ns en wrden niet drverkcht f drgespeeld aan derden. De database

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie