Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW."

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK: ), hierna te nemen Sparkling. Artikel 1 Definities Opdracht: een vereenkmst van pdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Opdrachtgever: de (rechts-)persn die met Sparkling is vereengekmen pdrachten te (den) verrichten. Sparkling: de (rechts-)persn die de pdracht uitvert, zijnde de persnen die namens Sparkling ptreden. Diensten: webdiensten, advisering, trainingen en caching p het gebied van business cnsulting, (nline) marketing en sales die Sparkling verricht. Artikel 2 Algemeen De vrwaarden zijn met uitsluiting van andersluidende inkpvrwaarden van de Opdrachtgever van tepassing p alle aanbiedingen, werkzaamheden, ffertes en vereenkmsten vr pdrachten p het gebied van webdiensten, advisering, trainingen en caching, tussen Sparkling en Opdrachtgever. Afwijkingen p deze algemene vrwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vereengekmen, f dr Sparkling schriftelijk f per zijn bevestigd. Niet alleen Sparkling maar k alle persnen f ndernemingen die bij de uitvering van enige pdracht vr de Opdrachtgever zijn betrkken, kunnen p deze algemene vrwaarden een berep den. Deze algemene vrwaarden zijn k van tepassing p aanvullende pdrachten en vervlgpdrachten van de Opdrachtgever. Indien een bepaling uit deze Algemene Vrwaarden f uit een vereenkmst nietig is en dr welke andere rzaak dan k niet kan wrden tegepast, treedt vr deze bepaling autmatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die z veel mgelijk beantwrdt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehuden ver de tekst van deze nieuwe bepaling z ndig met elkaar in redelijk verleg te treden. In dat geval gehuden de verige bepalingen van de Algemene Vrwaarden f van de vereenkmst z veel mgelijk nverminderd hun geldigheid. Sparkling is gerechtigd diens algemene vrwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

2 Artikel 3 Ttstandkming van de pdracht Opdrachten kmen tt stand dr ndertekening van een fferte f pdrachtbevestiging, dan wel drdat Sparkling daadwerkelijk uitvering geeft aan de geffreerde werkzaamheden. Een fferte f pdrachtbevestiging bevat tenminste een mschrijving van de pdracht en het tarief. Artikel 4 Grndslag ffertes De ffertes van Sparkling zijn gebaseerd p de infrmatie die dr de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervr in, dat hij naar beste weten alle essentiële infrmatie vr de pzet en uitvering van de werkzaamheden heeft verstrekt. Sparkling zal de dr haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermgen, en vereenkmstig de eisen van ged vakmanschap uitveren (inspanningsverplichting). Sparkling behudt zich het recht vr m bepaalde werkzaamheden te laten verrichten dr anderen. Sparkling rapprteert regelmatig aan de Opdrachtgever inzake de vrtgang van de pdracht en eventuele andere belangrijke ntwikkelingen. Sparkling is niet aansprakelijk vr schade, van welke aard k, drdat Sparkling is uitgegaan van dr de Opdrachtgever verstrekte njuiste en/f nvlledige gegevens, tenzij deze njuistheid f nvlledigheid vr haar kenbaar behrde te zijn. Artikel 5 Verplichtingen en verantwrdelijkheden Opdrachtgever De Opdrachtgever dient ervr zrg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvering van de pdracht dr Sparkling frustreren dan wel nmgelijk maken. Op de Opdrachtgever rust de verplichting aan de Sparkling tijdig, vlledig en p de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke bendigd zijn vr uitvering van de pdracht. Indien de vr de uitvering van de vereenkmst bendigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Sparkling het recht de uitvering van de vereenkmst p te schrten en/f de uit de vertraging vrtvleiende extra ksten in rekening te brengen. Een uitveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Sparkling beschikking heeft gesteld.

3 Artikel 6 Webdiensten Opdrachtgever mag uitsluitend in vereenstemming met de vereenkmst gebruik maken van de Diensten. Opdrachtgever kan maximaal de vereengekmen heveelheid megabytes aan infrmatie p de server van Sparkling pslaan dan wel laten pslaan. Sparkling is niet aansprakelijk vr schade die uit de (verschrijding van) deze pslag vrtvleit. Vr het verschrijden van de pslagcapaciteit alsmede dataverkeer is een vergeding verschuldigd. Opdrachtgever zal algemeen aanvaarde waarden en nrmen die gelden vr de cmmunicatie ver het Internet in acht nemen, in het bijznder de regels van de Netiquette. Opdrachtgever verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermeden dat dit de verige gebruikers van het internet en/f daarp aangeslten netwerken hindert. Opdrachtgever zal de Diensten niet p enigerlei wijze (den) gebruiken vr nrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/f vr handelingen die de Diensten f het Internetverkeer belasten f verstren, waarnder maar niet beperkt tt: Het plegen van inbreuk p intellectuele eigendmsrechten; Diefstal van gegevens; De nrechtmatige en/f strafbare verspreiding van geheime f vertruwelijke infrmatie; De nrechtmatige en/f strafbare verspreiding van teksten en/f beeld- en geluidsmateriaal, waarnder racistische uitingen, kinderprn, criminele activiteiten; Znder testemming binnendringen van cmputers f netwerken; Vernieling, beschadiging f nbruikbaar maken van systemen f geautmatiseerde werken en/f sftware van anderen; Het drbreken van technische beveiligingen; Het verspreiden van virussen f het anderszins pzettelijk verstren van cmmunicatie f gegevenspslag; Het zich verschaffen van tegang dr middel van een valse sleutel, valse cde f valse hedanigheid; Het in gang zetten f laten vrtbestaan van prcessen waarvan redelijkerwijs kan wrden vermed dat dit de verige gebruikers van het Internet hindert f de Diensten nadelig beïnvledt. Sparkling heeft het recht met nmiddellijke ingang Opdrachtgever af te sluiten, de ruimte te blkkeren, de vereenkmst te ntbinden f andere maatregelen te nemen die haar geraden vrkmen indien zij p grnd van haar ter beschikking staande infrmatie vermedt dat Opdrachtgever de beschikbare ruimte gebruikt in strijd met een van de bepalingen in dit artikel. In dit geval heeft Opdrachtgever geen recht p restitutie van enige vruitbetaalde gebruiksvergeding f vergeding van schade.

4 Sparkling behudt zich het recht vr m de eventuele schade die in verband hiermee is geleden p Opdrachtgever te verhalen. Sparkling garandeert bij Hsting 99,9% uptime van websites. Deze 99,9% geldt niet vr: DDS aanvallen Geplande dwntime f gepland nderhud Blkkeringen in diensten dr het nbetaalde facturen f misbruik van de gebruiker ISP f lcale verbindingsprblemen Dwntime verrzaakt dr de klant Natuurrampen en vermacht die Sparkling niet kan vrkmen Internal dienten zals MySQL, Apache, PHP, etc. Sparkling is p geen enkele wijze aansprakelijk vr schade, derving f srtgelijke welke Opdrachtgever ndervindt dr het niet naar wens functineren van de faciliteiten f diensten van Sparkling. Artikel 7 Verlenging en beëindiging van de vereenkmst Artikel 7.1 (Incmpany)training In het geval van een vereengekmen (incmpany)training, gelden de vlgende vrwaarden: annulering dient schriftelijk (kan per ) te geschieden; bij annulering tt vier weken vr aanvang van de training zijn geen ksten verschuldigd; bij annulering tussen vier en twee weken vr de aanvang van de training is 50% van de vlledige trainingsksten verschuldigd; bij annulering twee weken vr de aanvang van de training zijn de vlledige trainingsksten verschuldigd. Bij het uitvallen van een training dr vermacht bij Sparkling, wrdt deze p een later mment alsng gegeven. Artikel 7.2 Overige training, advies, begeleiding f caching Annulering dr de Opdrachtgever van de pdracht kan tt 4 weken vr aanvang van een advies-, begeleidings- f cachingstraject kstels geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het ttaalbedrag van het betreffende advies-, begeleidingsf cachingstraject te vlden. Bij annulering binnen 4 weken tt 1 week vr aanvang van een advies-, trainings-, begeleidings- f cachingstraject is Sparkling gerechtigd m 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het vlledige bedrag. Artikel 7.3 Webdiensten Hsting wrdt aangebden vr een peride van minimaal 1 jaar en heeft een

5 pzegtermijn van 1 maand. Deze pzegging dient schriftelijk (kan per ) gebeuren. Dmeinen wrden geregistreerd vr minimaal 1 jaar en heeft een pzegtermijn van 1 maand. Deze pzegging dient schriftelijk (kan per ) gebeuren. Artikel 7.4 Overig Als één der partijen wezenlijk tekrt schiet in de nakming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk dr de andere partij p gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsng nakmt, is de andere partij bevegd de vereenkmst te beëindigen znder dat de beëindigende partij de tekrt kmende partij enige vergeding verschuldigd is. De tt de beëindiging wel geleverde prestaties wrden p de vereengekmen wijze betaald. Artikel 8 Betalingsvrwaarden Betaling dient te geschieden znder enige krting f schuldvergelijking binnen de vereengekmen termijn, dch uiterlijk binnen 14 dagen (variabel) na factuurdatum. Na verlp van vrnemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Betaling kan uitsluitend geschieden p de dr de Sparkling aangegeven wijze. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal znder nadere ingebrekestelling aanspraak wrden gemaakt p: de berekening van de wettelijke rente (f een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tt de algehele vldening; (indien de Opdrachtgever cnsument is) de berekening van buitengerechtelijke ksten cnfrm het Besluit Vergeding vr Buitengerechtelijke Incassksten, zals genemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze ksten wrden verhgd met de daarver verschuldigde btw; (afhankelijk van de Opdrachtgever f deze de mzetbelasting kan verrekenen) (indien de Opdrachtgever een rechtspersn is, f een natuurlijk persn die handelt in de uitefening van een berep f bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke ksten, welke ksten 15% van de verschuldigde hfdsm bedragen, met een minimum van 40,00; Het hnrarium en de ksten wrden maandelijks, vrafgaand f na uitvering van de pdracht gefactureerd, cnfrm de dr Opdrachtgever getekende fferte. Alle dr Sparkling medegedeelde tarieven zijn exclusief mzetbelasting (BTW). Artikel 9 Overmacht Tijdens vermacht wrden de verplichtingen van Sparkling pgeschrt. Indien de peride waarin dr vermacht nakming van de verplichtingen dr Sparkling niet

6 mgelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevegd de vereenkmst te ntbinden znder dat er in dat geval een verplichting tt schadevergeding bestaat. Onder vermacht wrdt in ieder geval verstaan, dch niet uitsluitend, iedere mstandigheid waarmee Sparkling en/f vr haar werkzame persnen ten tijde van het aangaan van de vereenkmst geen rekening knden huden en ten gevlge waarvan de nrmale uitvering van de vereenkmst redelijkerwijs niet dr de wederpartij kan wrden verlangd zals bijvrbeeld ziekte, arbeidsngeschiktheid, rlg f rlgsgevaar, burgerrlg en prer, mlest, sabtage, energiestring, verstrming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde verheidsmaatregelen, transprtmeilijkheden, en andere stringen in ns bedrijf. Vrts wrdt nder vermacht verstaan de mstandigheid dat televeringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn vr de uitvering van de vereenkmst, niet aan de cntractuele verplichtingen jegens ns vldet, tenzij zulks aan ns verwijtbaar is. Indien Sparkling bij het intreden van de vermacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft vldaan, f slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan vlden, is hij gerechtigd het reeds uitgeverde c.q. uitverbare deel afznderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehuden deze factuur te vlden. Sparkling is nimmer aansprakelijk vr dr de wederpartij geleden schade indien wij niet, niet tijdig f niet behrlijk aan nze verplichtingen uit de vereenkmst kunnen vlden wegens vermacht. Ingeval van vermacht hebben wij het recht m de termijn van aflevering en/f plevering te veranderen en indien aflevering en/f plevering nmgelijk f nredelijk bezwarend is gewrden m de vereenkmst te annuleren met nmiddellijke ingang znder rechterlijke tussenkmst en znder gehuden te zijn tt het betalen van schadevergeding. Ingeval het alsng leveren en/f pleveren verhging van ksten met zich meebrengt, zijn deze vr rekening van de wederpartij. Na annulering van de vereenkmst hebben wij recht p vergeding van de dr ns gemaakte ksten c.q. uitgeverde werkzaamheden vr zver de wederpartij daardr is gebaat. Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de pdracht Partijen kunnen de vereenkmst tussentijds per de laatste dag van de eerstvlgende kalendermaand beëindigen, indien één van hen van mening is dat de pdrachtuitvering niet meer kan plaatsvinden cnfrm de bevestigde fferte. Dit dient krt gemtiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te wrden bekend gemaakt. Sparkling behudt daarbij aanspraak p betaling van facturen vr de tt dan te verrichte werkzaamheden.

7 Artikel 11 Intellectueel eigendm Onverminderd het verigens in deze algemene vrwaarden bepaalde behudt gebruiker zich de rechten en bevegdheden vr die gebruiker tekmen p grnd van de Auteurswet. Alle dr Sparkling verstrekte stukken, zals trainingsmateriaal, rapprten, adviezen, vereenkmsten, ntwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd m te wrden gebruikt dr de Opdrachtgever en mgen niet dr hem znder vrafgaande testemming van gebruiker wrden verkcht, verveelvudigd, penbaar gemaakt, f ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders vrtvleit. In het geval van het ntwikkelen van een website en sftware, zal na pleveren van de pdracht en/f p het mment dat de desbetreffende relatie tussen Opdrachtgever en Sparkling eindigt, vr zver zij aan de Sparkling tebehren en vr verdracht vatbaar zijn, aan de Opdrachtgever wrden vergedragen, nadat al hetgeen waarnder mede te begrijpen de afkp van eventuele ntwikkelingsksten en rechten van intellectuele eigendm de Opdrachtgever aan de Sparkling verschuldigd is, zal zijn vldaan. Dit betekent dat de Opdrachtgever de vlledige beschikking heeft ver de cde en sftware, maar dat deze niet verkcht dan wel verhandeld mag wrden. Sparkling hudt het auteursrecht en intellectueel eigendmsrecht ver de cde. Vr zver rechten van intellectuele eigendm van derden in het geding zijn, zal de Sparkling vr het inschakelen van deze derden, p verzek van de Opdrachtgever, met deze verleg plegen f vlledige verdracht gewenst c.q. mgelijk is, mede gelet p de daaraan verbnden ksten. De Opdrachtgever zal aanduidingen van Sparkling f haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen f andere rechten van intellectuele eigendm niet verwijderen f wijzigen. Artikel 12 Vertruwelijkheid Sparkling is verplicht tt geheimhuding van alle infrmatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Sparkling zal in het kader van de pdracht alle redelijkerwijs mgelijke vrzrgsmaatregelen nemen ter bescherming van de redelijke belangen van de Opdrachtgever. Artikel 13 Nn-cncurrentie Beide partijen verplichten zich m gedurende de duur van de vereenkmst, alsmede een peride van een half jaar na het einde van de vereenkmst, generlei relatie aan te

8 (den) gaan met elkanders medewerkers en/f hulppersnen, die bij de uitvering van de pdracht betrkken zijn, f zijn geweest, tenzij partijen anders vereenkmen. Artikel 14 Onderzek, reclames Klachten ver de verrichte werkzaamheden dienen dr de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ntdekking, dch uiterlijk binnen 30 dagen na vltiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te wrden gemeld aan Sparkling. De ingebrekestelling dient een z gedetailleerd mgelijke mschrijving van de tekrtkming te bevatten, zdat Sparkling in staat is adequaat te reageren. Indien het alsng verrichten van de vereengekmen dienstverlening niet meer mgelijk f zinvl is, zal Sparkling slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. Artikel 15 Aansprakelijkheid Sparkling is niet aansprakelijk vr schade van Opdrachtgever die ntstaat drdat Opdrachtgever aan Sparkling njuiste f nvlledige bescheiden heeft verstrekt. Sparkling is niet aansprakelijk vr de tekrtkmingen van (dr haar ingeschakelde f aanbevlen) derden nch vr indirecte schade, daarnder begrepen gevlgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade dr bedrijfsstagnatie. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgeslten. Iedere aansprakelijkheid van Sparkling en van al diegenen die vr f namens Sparkling werkzaam zijn, is in ttaal beperkt tt het bedrag van het hnrarium dat Sparkling vr haar werkzaamheden in het kader van de pdracht heeft ntvangen. Bij pdrachten met een langere drlptijd dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedelde aansprakelijkheid tt maximaal het factuurbedrag ver de laatste zes maanden. De Opdrachtgever vrijwaart Sparkling tegen alle aanspraken van derden, daarnder begrepen redelijke ksten van verweer dr Sparkling. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedelde zin dienen binnen één maand na het ntdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Opdrachtgever is gehuden m schadebeperkende maatregelen te nemen. Sparkling heeft het recht m de schade ngedaan te maken f te beperken dr herstel f verbetering van uitgeverde werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Sparkling vr aanspraken van derden (medewerkers van Sparkling en dr Sparkling ingeschakelde derden daarnder begrepen) die in verband met de uitvering van de pdracht schade lijden welke het gevlg is van het handelen f nalaten van Opdrachtgever f van nveilige situaties in diens bedrijf f rganisatie.

9 De in dit artikel pgenmen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van tepassing indien en vr zver sprake is van pzet f bewuste rekelsheid van Sparkling f haar leidinggevend management. Artikel 16 Opschrtingsrecht Sparkling is bevegd m na een zrgvuldige belangenafweging de nakming van al zijn verplichtingen p te schrten, waarnder begrepen de afgifte van bescheiden f andere zaken aan Opdrachtgever f derden, tt p het mment dat alle peisbare vrderingen p Opdrachtgever vlledig zijn vldaan. Het eerste lid is niet van tepassing met betrekking tt bescheiden van Opdrachtgever die (ng) geen bewerking dr Sparkling hebben ndergaan. Artikel 17 Tepasselijk recht Op de rechtsverhuding tussen Sparkling en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van tepassing. Ieder geschil tussen partijen terzake van de dr hen geslten vereenkmst zal bij uitsluiting wrden vrgelegd aan de daarte bevegde rechter te Utrecht.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Algemene Verkp- en Leveringsvrwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Artikel I: Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Hildesheim: Hildesheim Grthandel B.V., statutair gevestigd te Purmerend en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk) Telichting p het Dienstverleningsdcument Vermgen pbuwen (Guden handdruk) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdcument (DVD) van ns ntvangen. Dit DVD is pgesteld cnfrm de vrschriften van de AFM; in dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E)

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) KNMVD, juni 2015 Let p: De werkgever kan met werknemer k afspraken maken p basis van de CAO vr dierenartsenpraktijken en het daarin pgenmen mdelcntract.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingvoorwaarden Algemene leverings- en betalingvrwaarden Artikel 1 Algemeen 1. In deze vrwaarden wrdt Snel's WebShp, gevestigd te Geerplderweg 22 in Guda verder aangeduid als Snel's WebShp en haar cntractpartner als kper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Natuurlijk Mooi

Algemene Voorwaarden Webshop Natuurlijk Mooi Algemene Vrwaarden van: Algemene Vrwaarden Webshp Natuurlijk Mi Christel Elbertse, handelend nder de naam: Natuurlijk Mi ingeschreven bij de Kamer van Kphandel Gi- Eemland p 6 nvember 2011 nder nummer

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS Algemene Vrwaarden Van Dijk Services Januari 2014, Gedepneerd bij de Kamer Van Kphandel Artikel 1 Definitie 1. Onder "gebruiker" wrdt in deze Algemene Vrwaarden verstaan degene die deze Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie