Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW."

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK: ), hierna te nemen Sparkling. Artikel 1 Definities Opdracht: een vereenkmst van pdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Opdrachtgever: de (rechts-)persn die met Sparkling is vereengekmen pdrachten te (den) verrichten. Sparkling: de (rechts-)persn die de pdracht uitvert, zijnde de persnen die namens Sparkling ptreden. Diensten: webdiensten, advisering, trainingen en caching p het gebied van business cnsulting, (nline) marketing en sales die Sparkling verricht. Artikel 2 Algemeen De vrwaarden zijn met uitsluiting van andersluidende inkpvrwaarden van de Opdrachtgever van tepassing p alle aanbiedingen, werkzaamheden, ffertes en vereenkmsten vr pdrachten p het gebied van webdiensten, advisering, trainingen en caching, tussen Sparkling en Opdrachtgever. Afwijkingen p deze algemene vrwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vereengekmen, f dr Sparkling schriftelijk f per zijn bevestigd. Niet alleen Sparkling maar k alle persnen f ndernemingen die bij de uitvering van enige pdracht vr de Opdrachtgever zijn betrkken, kunnen p deze algemene vrwaarden een berep den. Deze algemene vrwaarden zijn k van tepassing p aanvullende pdrachten en vervlgpdrachten van de Opdrachtgever. Indien een bepaling uit deze Algemene Vrwaarden f uit een vereenkmst nietig is en dr welke andere rzaak dan k niet kan wrden tegepast, treedt vr deze bepaling autmatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die z veel mgelijk beantwrdt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehuden ver de tekst van deze nieuwe bepaling z ndig met elkaar in redelijk verleg te treden. In dat geval gehuden de verige bepalingen van de Algemene Vrwaarden f van de vereenkmst z veel mgelijk nverminderd hun geldigheid. Sparkling is gerechtigd diens algemene vrwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

2 Artikel 3 Ttstandkming van de pdracht Opdrachten kmen tt stand dr ndertekening van een fferte f pdrachtbevestiging, dan wel drdat Sparkling daadwerkelijk uitvering geeft aan de geffreerde werkzaamheden. Een fferte f pdrachtbevestiging bevat tenminste een mschrijving van de pdracht en het tarief. Artikel 4 Grndslag ffertes De ffertes van Sparkling zijn gebaseerd p de infrmatie die dr de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervr in, dat hij naar beste weten alle essentiële infrmatie vr de pzet en uitvering van de werkzaamheden heeft verstrekt. Sparkling zal de dr haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermgen, en vereenkmstig de eisen van ged vakmanschap uitveren (inspanningsverplichting). Sparkling behudt zich het recht vr m bepaalde werkzaamheden te laten verrichten dr anderen. Sparkling rapprteert regelmatig aan de Opdrachtgever inzake de vrtgang van de pdracht en eventuele andere belangrijke ntwikkelingen. Sparkling is niet aansprakelijk vr schade, van welke aard k, drdat Sparkling is uitgegaan van dr de Opdrachtgever verstrekte njuiste en/f nvlledige gegevens, tenzij deze njuistheid f nvlledigheid vr haar kenbaar behrde te zijn. Artikel 5 Verplichtingen en verantwrdelijkheden Opdrachtgever De Opdrachtgever dient ervr zrg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvering van de pdracht dr Sparkling frustreren dan wel nmgelijk maken. Op de Opdrachtgever rust de verplichting aan de Sparkling tijdig, vlledig en p de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke bendigd zijn vr uitvering van de pdracht. Indien de vr de uitvering van de vereenkmst bendigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Sparkling het recht de uitvering van de vereenkmst p te schrten en/f de uit de vertraging vrtvleiende extra ksten in rekening te brengen. Een uitveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Sparkling beschikking heeft gesteld.

3 Artikel 6 Webdiensten Opdrachtgever mag uitsluitend in vereenstemming met de vereenkmst gebruik maken van de Diensten. Opdrachtgever kan maximaal de vereengekmen heveelheid megabytes aan infrmatie p de server van Sparkling pslaan dan wel laten pslaan. Sparkling is niet aansprakelijk vr schade die uit de (verschrijding van) deze pslag vrtvleit. Vr het verschrijden van de pslagcapaciteit alsmede dataverkeer is een vergeding verschuldigd. Opdrachtgever zal algemeen aanvaarde waarden en nrmen die gelden vr de cmmunicatie ver het Internet in acht nemen, in het bijznder de regels van de Netiquette. Opdrachtgever verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermeden dat dit de verige gebruikers van het internet en/f daarp aangeslten netwerken hindert. Opdrachtgever zal de Diensten niet p enigerlei wijze (den) gebruiken vr nrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/f vr handelingen die de Diensten f het Internetverkeer belasten f verstren, waarnder maar niet beperkt tt: Het plegen van inbreuk p intellectuele eigendmsrechten; Diefstal van gegevens; De nrechtmatige en/f strafbare verspreiding van geheime f vertruwelijke infrmatie; De nrechtmatige en/f strafbare verspreiding van teksten en/f beeld- en geluidsmateriaal, waarnder racistische uitingen, kinderprn, criminele activiteiten; Znder testemming binnendringen van cmputers f netwerken; Vernieling, beschadiging f nbruikbaar maken van systemen f geautmatiseerde werken en/f sftware van anderen; Het drbreken van technische beveiligingen; Het verspreiden van virussen f het anderszins pzettelijk verstren van cmmunicatie f gegevenspslag; Het zich verschaffen van tegang dr middel van een valse sleutel, valse cde f valse hedanigheid; Het in gang zetten f laten vrtbestaan van prcessen waarvan redelijkerwijs kan wrden vermed dat dit de verige gebruikers van het Internet hindert f de Diensten nadelig beïnvledt. Sparkling heeft het recht met nmiddellijke ingang Opdrachtgever af te sluiten, de ruimte te blkkeren, de vereenkmst te ntbinden f andere maatregelen te nemen die haar geraden vrkmen indien zij p grnd van haar ter beschikking staande infrmatie vermedt dat Opdrachtgever de beschikbare ruimte gebruikt in strijd met een van de bepalingen in dit artikel. In dit geval heeft Opdrachtgever geen recht p restitutie van enige vruitbetaalde gebruiksvergeding f vergeding van schade.

4 Sparkling behudt zich het recht vr m de eventuele schade die in verband hiermee is geleden p Opdrachtgever te verhalen. Sparkling garandeert bij Hsting 99,9% uptime van websites. Deze 99,9% geldt niet vr: DDS aanvallen Geplande dwntime f gepland nderhud Blkkeringen in diensten dr het nbetaalde facturen f misbruik van de gebruiker ISP f lcale verbindingsprblemen Dwntime verrzaakt dr de klant Natuurrampen en vermacht die Sparkling niet kan vrkmen Internal dienten zals MySQL, Apache, PHP, etc. Sparkling is p geen enkele wijze aansprakelijk vr schade, derving f srtgelijke welke Opdrachtgever ndervindt dr het niet naar wens functineren van de faciliteiten f diensten van Sparkling. Artikel 7 Verlenging en beëindiging van de vereenkmst Artikel 7.1 (Incmpany)training In het geval van een vereengekmen (incmpany)training, gelden de vlgende vrwaarden: annulering dient schriftelijk (kan per ) te geschieden; bij annulering tt vier weken vr aanvang van de training zijn geen ksten verschuldigd; bij annulering tussen vier en twee weken vr de aanvang van de training is 50% van de vlledige trainingsksten verschuldigd; bij annulering twee weken vr de aanvang van de training zijn de vlledige trainingsksten verschuldigd. Bij het uitvallen van een training dr vermacht bij Sparkling, wrdt deze p een later mment alsng gegeven. Artikel 7.2 Overige training, advies, begeleiding f caching Annulering dr de Opdrachtgever van de pdracht kan tt 4 weken vr aanvang van een advies-, begeleidings- f cachingstraject kstels geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het ttaalbedrag van het betreffende advies-, begeleidingsf cachingstraject te vlden. Bij annulering binnen 4 weken tt 1 week vr aanvang van een advies-, trainings-, begeleidings- f cachingstraject is Sparkling gerechtigd m 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het vlledige bedrag. Artikel 7.3 Webdiensten Hsting wrdt aangebden vr een peride van minimaal 1 jaar en heeft een

5 pzegtermijn van 1 maand. Deze pzegging dient schriftelijk (kan per ) gebeuren. Dmeinen wrden geregistreerd vr minimaal 1 jaar en heeft een pzegtermijn van 1 maand. Deze pzegging dient schriftelijk (kan per ) gebeuren. Artikel 7.4 Overig Als één der partijen wezenlijk tekrt schiet in de nakming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk dr de andere partij p gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsng nakmt, is de andere partij bevegd de vereenkmst te beëindigen znder dat de beëindigende partij de tekrt kmende partij enige vergeding verschuldigd is. De tt de beëindiging wel geleverde prestaties wrden p de vereengekmen wijze betaald. Artikel 8 Betalingsvrwaarden Betaling dient te geschieden znder enige krting f schuldvergelijking binnen de vereengekmen termijn, dch uiterlijk binnen 14 dagen (variabel) na factuurdatum. Na verlp van vrnemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Betaling kan uitsluitend geschieden p de dr de Sparkling aangegeven wijze. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal znder nadere ingebrekestelling aanspraak wrden gemaakt p: de berekening van de wettelijke rente (f een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tt de algehele vldening; (indien de Opdrachtgever cnsument is) de berekening van buitengerechtelijke ksten cnfrm het Besluit Vergeding vr Buitengerechtelijke Incassksten, zals genemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze ksten wrden verhgd met de daarver verschuldigde btw; (afhankelijk van de Opdrachtgever f deze de mzetbelasting kan verrekenen) (indien de Opdrachtgever een rechtspersn is, f een natuurlijk persn die handelt in de uitefening van een berep f bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke ksten, welke ksten 15% van de verschuldigde hfdsm bedragen, met een minimum van 40,00; Het hnrarium en de ksten wrden maandelijks, vrafgaand f na uitvering van de pdracht gefactureerd, cnfrm de dr Opdrachtgever getekende fferte. Alle dr Sparkling medegedeelde tarieven zijn exclusief mzetbelasting (BTW). Artikel 9 Overmacht Tijdens vermacht wrden de verplichtingen van Sparkling pgeschrt. Indien de peride waarin dr vermacht nakming van de verplichtingen dr Sparkling niet

6 mgelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevegd de vereenkmst te ntbinden znder dat er in dat geval een verplichting tt schadevergeding bestaat. Onder vermacht wrdt in ieder geval verstaan, dch niet uitsluitend, iedere mstandigheid waarmee Sparkling en/f vr haar werkzame persnen ten tijde van het aangaan van de vereenkmst geen rekening knden huden en ten gevlge waarvan de nrmale uitvering van de vereenkmst redelijkerwijs niet dr de wederpartij kan wrden verlangd zals bijvrbeeld ziekte, arbeidsngeschiktheid, rlg f rlgsgevaar, burgerrlg en prer, mlest, sabtage, energiestring, verstrming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde verheidsmaatregelen, transprtmeilijkheden, en andere stringen in ns bedrijf. Vrts wrdt nder vermacht verstaan de mstandigheid dat televeringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn vr de uitvering van de vereenkmst, niet aan de cntractuele verplichtingen jegens ns vldet, tenzij zulks aan ns verwijtbaar is. Indien Sparkling bij het intreden van de vermacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft vldaan, f slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan vlden, is hij gerechtigd het reeds uitgeverde c.q. uitverbare deel afznderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehuden deze factuur te vlden. Sparkling is nimmer aansprakelijk vr dr de wederpartij geleden schade indien wij niet, niet tijdig f niet behrlijk aan nze verplichtingen uit de vereenkmst kunnen vlden wegens vermacht. Ingeval van vermacht hebben wij het recht m de termijn van aflevering en/f plevering te veranderen en indien aflevering en/f plevering nmgelijk f nredelijk bezwarend is gewrden m de vereenkmst te annuleren met nmiddellijke ingang znder rechterlijke tussenkmst en znder gehuden te zijn tt het betalen van schadevergeding. Ingeval het alsng leveren en/f pleveren verhging van ksten met zich meebrengt, zijn deze vr rekening van de wederpartij. Na annulering van de vereenkmst hebben wij recht p vergeding van de dr ns gemaakte ksten c.q. uitgeverde werkzaamheden vr zver de wederpartij daardr is gebaat. Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de pdracht Partijen kunnen de vereenkmst tussentijds per de laatste dag van de eerstvlgende kalendermaand beëindigen, indien één van hen van mening is dat de pdrachtuitvering niet meer kan plaatsvinden cnfrm de bevestigde fferte. Dit dient krt gemtiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te wrden bekend gemaakt. Sparkling behudt daarbij aanspraak p betaling van facturen vr de tt dan te verrichte werkzaamheden.

7 Artikel 11 Intellectueel eigendm Onverminderd het verigens in deze algemene vrwaarden bepaalde behudt gebruiker zich de rechten en bevegdheden vr die gebruiker tekmen p grnd van de Auteurswet. Alle dr Sparkling verstrekte stukken, zals trainingsmateriaal, rapprten, adviezen, vereenkmsten, ntwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd m te wrden gebruikt dr de Opdrachtgever en mgen niet dr hem znder vrafgaande testemming van gebruiker wrden verkcht, verveelvudigd, penbaar gemaakt, f ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders vrtvleit. In het geval van het ntwikkelen van een website en sftware, zal na pleveren van de pdracht en/f p het mment dat de desbetreffende relatie tussen Opdrachtgever en Sparkling eindigt, vr zver zij aan de Sparkling tebehren en vr verdracht vatbaar zijn, aan de Opdrachtgever wrden vergedragen, nadat al hetgeen waarnder mede te begrijpen de afkp van eventuele ntwikkelingsksten en rechten van intellectuele eigendm de Opdrachtgever aan de Sparkling verschuldigd is, zal zijn vldaan. Dit betekent dat de Opdrachtgever de vlledige beschikking heeft ver de cde en sftware, maar dat deze niet verkcht dan wel verhandeld mag wrden. Sparkling hudt het auteursrecht en intellectueel eigendmsrecht ver de cde. Vr zver rechten van intellectuele eigendm van derden in het geding zijn, zal de Sparkling vr het inschakelen van deze derden, p verzek van de Opdrachtgever, met deze verleg plegen f vlledige verdracht gewenst c.q. mgelijk is, mede gelet p de daaraan verbnden ksten. De Opdrachtgever zal aanduidingen van Sparkling f haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen f andere rechten van intellectuele eigendm niet verwijderen f wijzigen. Artikel 12 Vertruwelijkheid Sparkling is verplicht tt geheimhuding van alle infrmatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Sparkling zal in het kader van de pdracht alle redelijkerwijs mgelijke vrzrgsmaatregelen nemen ter bescherming van de redelijke belangen van de Opdrachtgever. Artikel 13 Nn-cncurrentie Beide partijen verplichten zich m gedurende de duur van de vereenkmst, alsmede een peride van een half jaar na het einde van de vereenkmst, generlei relatie aan te

8 (den) gaan met elkanders medewerkers en/f hulppersnen, die bij de uitvering van de pdracht betrkken zijn, f zijn geweest, tenzij partijen anders vereenkmen. Artikel 14 Onderzek, reclames Klachten ver de verrichte werkzaamheden dienen dr de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ntdekking, dch uiterlijk binnen 30 dagen na vltiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te wrden gemeld aan Sparkling. De ingebrekestelling dient een z gedetailleerd mgelijke mschrijving van de tekrtkming te bevatten, zdat Sparkling in staat is adequaat te reageren. Indien het alsng verrichten van de vereengekmen dienstverlening niet meer mgelijk f zinvl is, zal Sparkling slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. Artikel 15 Aansprakelijkheid Sparkling is niet aansprakelijk vr schade van Opdrachtgever die ntstaat drdat Opdrachtgever aan Sparkling njuiste f nvlledige bescheiden heeft verstrekt. Sparkling is niet aansprakelijk vr de tekrtkmingen van (dr haar ingeschakelde f aanbevlen) derden nch vr indirecte schade, daarnder begrepen gevlgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade dr bedrijfsstagnatie. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgeslten. Iedere aansprakelijkheid van Sparkling en van al diegenen die vr f namens Sparkling werkzaam zijn, is in ttaal beperkt tt het bedrag van het hnrarium dat Sparkling vr haar werkzaamheden in het kader van de pdracht heeft ntvangen. Bij pdrachten met een langere drlptijd dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedelde aansprakelijkheid tt maximaal het factuurbedrag ver de laatste zes maanden. De Opdrachtgever vrijwaart Sparkling tegen alle aanspraken van derden, daarnder begrepen redelijke ksten van verweer dr Sparkling. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedelde zin dienen binnen één maand na het ntdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Opdrachtgever is gehuden m schadebeperkende maatregelen te nemen. Sparkling heeft het recht m de schade ngedaan te maken f te beperken dr herstel f verbetering van uitgeverde werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Sparkling vr aanspraken van derden (medewerkers van Sparkling en dr Sparkling ingeschakelde derden daarnder begrepen) die in verband met de uitvering van de pdracht schade lijden welke het gevlg is van het handelen f nalaten van Opdrachtgever f van nveilige situaties in diens bedrijf f rganisatie.

9 De in dit artikel pgenmen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van tepassing indien en vr zver sprake is van pzet f bewuste rekelsheid van Sparkling f haar leidinggevend management. Artikel 16 Opschrtingsrecht Sparkling is bevegd m na een zrgvuldige belangenafweging de nakming van al zijn verplichtingen p te schrten, waarnder begrepen de afgifte van bescheiden f andere zaken aan Opdrachtgever f derden, tt p het mment dat alle peisbare vrderingen p Opdrachtgever vlledig zijn vldaan. Het eerste lid is niet van tepassing met betrekking tt bescheiden van Opdrachtgever die (ng) geen bewerking dr Sparkling hebben ndergaan. Artikel 17 Tepasselijk recht Op de rechtsverhuding tussen Sparkling en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van tepassing. Ieder geschil tussen partijen terzake van de dr hen geslten vereenkmst zal bij uitsluiting wrden vrgelegd aan de daarte bevegde rechter te Utrecht.

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

3. Aanbiedingen en offertes. 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3. Aanbiedingen en offertes. 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ingmar Webdesign 2012

Algemene Voorwaarden Ingmar Webdesign 2012 Algemene Voorwaarden Ingmar Webdesign 2012 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Page 1 of 11 1. Geldigheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VD- Design.be / VD-Hosting.be en een opdrachtgever waarop VD-Design.be / VD-Hosting.be deze

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening BVF Projectmanagement b.v. Rijksweg 102 1906 BK Limmen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37062015. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Betreft: Algemene Voorwaarden Versie: 1.2 Datum: 07 oktober 2014 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1 Het Digitaal Coach Dossier is een online software-applicatie voor coaches. Coaches kunnen hun coachklanten toegang geven tot het Digitaal

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Intention. Algemene voorwaarden Intention

Intention. Algemene voorwaarden Intention De Vlonder 217 i Algemene voorwaarden Intention ARTIKEL 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden van Deursen Onderwijsgroep BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie