Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign"

Transcriptie

1 Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst is aangegaan. Een vereenkmst tussen Eyecatcher Webdesign en Opdrachtgever p grnd waarvan Eyecatcher Webdesign een prduct (p)levert, pdracht uitvert f dienst van welke aard k levert. De uitvering van werkzaamheden. Dmeinnamen, websites en enige sftware f apparatuur, waarnder teksten, afbeeldingen, brncde, prgrammatuur en prgrammacde. 2 Algemeen 2.1 Alle aanbiedingen van en vereenkmsten met Eyecatcher Webdesign zijn nderwrpen aan deze Algemene Vrwaarden en de vrwaarden pgenmen bij de Overeenkmst f diens bijlagen. Deze Algemene Vrwaarden gelden k indien een Dienst f Prduct niet (nader) in deze vrwaarden zijn mschreven, alsk na beëindiging van de Overeenkmst. 2.2 Afwijkende f aanvullende vrwaarden en bedingen zijn slechts geldig indien en vr zver die dr de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij in het aanbd schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2.4 Tepasselijkheid van eventuele inkp- f andere vrwaarden van de Opdrachtgever wrdt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3 Aanvang, duur en einde van een vereenkmst 3.1 Een vereenkmst kmt alléén schriftelijk tt stand na ndertekening van de Overeenkmst dr beide partijen, f na ndertekening van een pdrachtbevestiging dr Opdrachtgever en nadat Opdrachtnemer deze accepteert. Van acceptatie is sprake indien de Overeenkmst schriftelijk dan wel via elektrnische weg dr Opdrachtnemer wrdt bevestigd. 3.2 Een vereenkmst eindigt: 1. Met haar vlbrenging. 2. Dr pzegging zwel regelmatig als nregelmatig. 3.3 Indien de Overeenkmst vr nbepaalde tijd is aangegaan kan ieder der partijen de Overeenkmst beëindigen dr schriftelijke ntbinding met inachtneming van een pzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij schriftelijk anders is vereengekmen. 3.4 Zwel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkmst znder nadere ingebrekestelling f rechterlijke tussenkmst met nmiddellijke ingang te beëindigen indien: 1. De wederpartij in staat van faillissement is verklaard, 2. Het faillissement van de wederpartij is aangevraagd, 3. De wederpartij in surséance van betaling verkeert f surséance van betaling heeft aangevraagd, 4. De wederpartij nder curatele is gesteld, 5. De wederpartij nder bewind is gesteld. 3.5 Overeenkmsten wrden slechts afgeslten p basis van de p het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijsverhgingen tengevlge van enige rechten en/f accijnzen, valuta f arbeidsksten kunnen aan Opdrachtgever wrden drberekend. Opdrachtgever heeft alsdan het recht m binnen veertien (14) dagen na kennisgeving de Overeenkmst schriftelijk en aangetekend te ntbinden. 3.6 Elke beëindiging dient schriftelijk te geschieden. 4 Leveringen 4.1 De levertijd gaat in na het ttstandkmen van een vereenkmst en nadat eventuele verschuldigde vruitbetalingen zijn vldaan. 4.2 Alle levertijden wrden bij benadering bepaald tijdens de afsluiting van een vereenkmst. 4.3 Opdrachtgever heeft het recht een vereenkmst uitdrukkelijk schriftelijk te ntbinden indien de

2 gestelde termijn met meer dan vier (4) weken wrdt verschreden, behudens vermacht mstandigheden. 4.4 Geen van beide partijen is gehuden tt het nakmen van enige verplichting, indien hij/zij daarte verhinderd is als gevlg van vermacht. Onder vermacht wrdt mede verstaan een nietterekenbare tekrtkming van bij de uitvering van de pdracht betrkken derden en/f van televeranciers van Opdrachtnemer. 4.5 Wanneer de vermachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht m de Overeenkmst dr schriftelijke ntbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevlge de Overeenkmst gepresteerd is wrdt dan naar verhuding afgerekend znder dat partijen elkaar verigens iets verschuldigd zullen zijn. 4.6 Indien de pdracht dr Opdrachtgever wrdt gewijzigd na het sluiten van een vereenkmst, heeft Opdrachtnemer het recht znder nadere kennisgeving de gestelde levertijd naar redelijkheid te verlengen, z ndig tegen betaling van de meerksten welke deze wijziging(en) met zich meebrengt (meebrengen). 4.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk vr dr Opdrachtgever geleden schade, van welke aard dan k, wegens het niet leveren binnen de gestelde termijn. 4.8 Indien het uitveringsresultaat van een vereenkmst naanvaardbaar is vr Opdrachtgever, dient deze zijn bezwaren gemtiveerd aan Opdrachtnemer vr te leggen, welke hij de gelegenheid geeft binnen redelijke termijn de ndige verbeteringen aan te brengen, eventueel tegen betaling van de meerksten welke dit met zich meebrengt. 5 Betaling 5.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief mzetbelasting (BTW) en andere heffingen, die van verheidswege wrden pgelegd. 5.2 Facturering vindt een maal drie maanden plaats. Indien de Overeenkmst vr een peride langer dan vier (4) weken is aangegaan, zal de eerste factuur direct na het verstrijken van eerste peride van twee weken verstuurd wrden. 5.3 Alle facturen zullen dr de Opdrachtgever wrden betaald vereenkmstig de p de factuur vermelde betalingscndities. Bij gebreke van specifieke cndities dient de Opdrachtgever gerekend vanaf de factuurdatum binnen veertien (14) dagen alle betalingen te vlden. In geval van betaling later dan veertien (14) dagen is de Opdrachtgever znder smmatie f in gebreke stelling in verzuim, en is ver het gehele bedrag twee (2) prcent rente per maand verschuldigd. 5.4 Bij niet tijdige betaling dr Opdrachtgever stemt deze er mee in dat Opdrachtnemer gerechtigd is de ksten die Opdrachtnemer hierdr heeft gemaakt f met maken van Opdrachtgever te vrderen. 5.5 Bij niet tijdige betaling dr Opdrachtgever stemt deze er mee in dat Opdrachtnemer gerechtigd is 10,00 administratie ksten per verstuurde aanmaning in rekening te brengen tt een maximum van twee aanmaningen en 20,00 per kalendermaand. 5.6 In geval van niet tijdige betaling zal Opdrachtnemer de daardr gerechtelijke en buitengerechtelijke ksten van Opdrachtgever mgen vrderen. 5.7 Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van een gestelde betalingstermijn niet ten vlle aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft vldaan, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkmst te beëindigen en haar uit betreffende Overeenkmst vrtvleiende werkzaamheden met nmiddellijke ingang p te schrten f te staken. Bij hervatting van de vereenkmst zal een bedrag van 75,-- in rekening gebracht wrden vr het hervatten van diensten zals daar zijn webhsting en nderhud van een website. Bij het gebruik van meerdere diensten dr een en dezelfde pdrachtgever is het niet mgelijk diensten apart te heraansluiten. 5.8 Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuurbedrag njuist is dient Opdrachtgever de bezwaren binnen dertig (30) dagen gerekend vanaf de factuurdatum, schriftelijk aan Opdrachtnemer vr te leggen. De factuurbedragen waartegen geen bezwaar wrdt gemaakt dient Opdrachtgever binnen de betaaltermijn te vlden. 6 Medewerking van/dr de Opdrachtgever 6.1 De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle vr een behrlijke uitvering van de Overeenkmst c.q. pdracht nuttige en ndzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

3 6.2 De Opdrachtgever is zelf verantwrdelijk vr het gebruik en de tepassing in zijn/haar rganisatie van apparatuur en prgrammatuur van zichzelf en van Opdrachtnemer, alsmede vr de cntrle- en beveiligingsprcedures en een adequaat systeembeheer. 6.3 Indien is vereengekmen dat de Opdrachtgever prgrammatuur, materialen f gegevens p infrmatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze vlden aan de vr het uitveren van de werkzaamheden ndzakelijke specificaties. 6.4 Indien vr de uitvering van de Overeenkmst ndzakelijke gegevens niet, niet tijdig f niet vereenkmstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan f indien de Opdrachtgever p andere wijze niet aan zijn/haar verplichtingen vldet, heeft Opdrachtnemer in ieder geval het recht tt pschrting van de uitvering van de Overeenkmst en heeft Opdrachtnemer het recht m de daardr ntstane ksten vlgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 6.5 Wanneer medewerkers van Opdrachtnemer p lcatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de Opdrachtgever kstels vr de dr die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zals - indien van tepassing - een werkruimte met telecmmunicatie faciliteiten etc. zrg dragen. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren vr aanspraken van derden, medewerkers van Opdrachtnemer daarnder begrepen, die in verband met de uitvering van de Overeenkmst schade lijden, welke het gevlg is van het handelen f het nalaten van de Opdrachtgever f van nveilige situaties in zijn/haar rganisatie. 7 Rechten van intellectuele- en/f industriële eigendm 7.1 Alle dr Opdrachtnemer verstrekte f beschikbaar gestelde prducten mgen dr Opdrachtgever niet aan derden wrden verstrekt en/f wrden verveelvudigd, behudens backup deleinden. 7.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendm p al hetgeen krachtens de Overeenkmst dr Opdrachtnemer en/f zijn/haar medewerkers ntwikkeld en/f vervaardigd en/f ter beschikking gesteld, alsmede p analyses, ntwerpen, dcumentatie, rapprten, ffertes, alsk vrbereidend materiaal daarvan, berusten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vereengekmen, uitsluitend bij Opdrachtnemer f zijn/haar licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevegdheden, die bij deze vrwaarden f anderszins uitdrukkelijk wrden tegekend en vr het verige zal Opdrachtgever het bedelde, dr Opdrachtnemer ntwikkelde, vervaardigde en/f ter beschikking gestelde werk c.q. de desbetreffende prgrammatuur f andere materialen niet verveelvudigen f daarvan kpieën vervaardigen. 7.3 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvrdering welk gebaseerd is p de bewering dat het dr Opdrachtnemer zelf ntwikkelde werk, prgrammatuur daarnder inbegrepen, inbreuk maakt p een geldend recht van intellectuele f industriële eigendm, nder de vrwaarde dat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer nverwijld schriftelijk infrmeert ver het bestaan en de inhud van de rechtsvrdering en de afhandeling van de zaak, waarnder het treffen van een eventuele schikking, geheel verlaat aan Opdrachtnemer. De Opdrachtgever zal daarte de ndige vlmachten, infrmatie en medewerking aan Opdrachtnemer verlenen, m zich, z ndig in naam van de Opdrachtgever, tegen deze rechtsvrderingen te verweren. Deze verplichting tt vrijwaring vervalt indien en vr zver de desbetreffende inbreuk verband hudt met wijzigingen die de Opdrachtgever in het dr Opdrachtnemer ntwikkelde werk, prgrammatuur daarnder inbegrepen, heeft aangebracht f dr derden heeft laten aanbrengen. 8 Aansprakelijkheid 8.1 Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke verplichtingen tt schadevergeding vrzver dat uit deze Algemene Vrwaarden blijkt. 8.2 De ttale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens terekenbare tekrtkming in de nakming van de Overeenkmst met Opdrachtgever is beperkt tt vergeding van directe schade tt het maximale bedrag van de vr die Overeenkmst bedngen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkmst hfdzakelijk een duurvereenkmst is met een lptijd van meer dan zes (6) maanden, wrdt de bedngen prijs gesteld p het ttaal van de vergedingen (exclusief BTW) bedngen vr zes (6) maanden. In geen geval zal de ttale vergeding vr directe schade echter meer bedragen dan hetgeen de verzekeringsmaatschappij p basis van de WAverzekering terzake uitkeert.

4 8.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk vr indirecte schade, daarnder begrepen gevlgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, schade dr bedrijfsstagnatie en (bijkmende) ksten, vermissing, verwisseling f beschadiging van elektrnische gegevens en/f schade dr vertraging in transprt van dataverkeer, evenals indirecte f directe schade van derden f welke andere schade dan k, tenzij deze schade mcht zijn ntstaan dr pzet f grve schuld van Opdrachtnemer. 8.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens terekenbare tekrtkming in de nakming van een vereenkmst ntstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer nverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Opdrachtgever Opdrachtnemer een redelijke termijn geeft ter zuivering van de tekrtkming, en Opdrachtnemer k na het verstrijken van die termijn terekenbaar in de nakming van haar verplichtingen te krt blijft schieten. De ingebrekestelling dient een z gedetailleerd mgelijke mschrijving van de tekrtkming te bevatten, zdat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Vrwaarde vr het ntstaan van enig recht p schadevergeding is steeds dat Opdrachtgever de schade z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen één (1) maand na het ntstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. 8.5 Opdrachtgever verklaart dat alle dr hem/haar verstrekte prducten eigendm zijn van Opdrachtgever f dat deze vr gebruik schriftelijk testemming heeft gekregen van de rechtmatige eigenaar. Opdrachtgever is in dezen aansprakelijk bij schending van enige eigendm- f auteursrechten. 8.6 Opdrachtgever vrijwaart en zal Opdrachtnemer schadels huden vr iedere vrm van claim, aanklacht f geding, k van een derde, die vrtvleit uit het niet cmpatible zijn van gebruikte sftware. 8.7 Opdrachtgever vrijwaart en zal Opdrachtnemer schadels huden vr iedere vrm van claim, aanklacht f geding ntstaan dr de aanvraag f het gebruik van een dmeinnaam namens f dr Opdrachtgever. 8.8 Opdrachtgever vrijwaart en zal Opdrachtnemer schadels huden vr iedere vrm van claim, aanklacht f geding van een derde ntstaan dr en/f tijdens de wederverhuur f nderverhuur van een Dienst f Prduct. 8.9 Opdrachtgever vrijwaart en zal Opdrachtnemer schadels huden vr iedere vrm van claim, aanklacht f geding van een derde in verband met de infrmatie p de website van Opdrachtgever. 9 Rechten en Plichten 9.1 Opdrachtnemer behud het recht enige diensten aan derden uit te besteden. 9.2 Znder vrafgaande schriftelijke testemming van Opdrachtnemer is Opdrachtgever niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkmst ver te dragen aan een derde. 9.3 Het is de plicht van Opdrachtgever m zelf te zrgen vr een lkale back-up van gegevens f sftware. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk vr het verlies van gegevens f andersrtige sftware. Indien Opdrachtnemer back-ups verzrgd is dit uitsluitend bestemd en bedeld vr het gemak van zwel Opdrachtgever als Opdrachtnemer, nimmer als garantie nch ter vrkming van verlies van gegevens f sftware. 9.4 Opdrachtnemer behudt het recht zijn/haar diensten f een enkele dienst te beëindigen en vereenkmsten waarbij de beëindigde dienst(en) is pgenmen te ntbinden. 10 Geheimhuding 10.1 Iedere partij is verplicht tt geheimhuding jegens derden van gegevens van vertruwelijke aard, in welke vrm dan k, die zijn verkregen van en ver de tegenpartij Partijen hebben in het kader van de Overeenkmst geen plicht tt geheimhuding ten aanzien van infrmatie die: reeds bij de partij bekend was nafhankelijk van de wederpartij dr de partij rechtmatig is verzameld dr de partij rechtmatig znder plicht tt geheimhuding van een derde is verkregen reeds dr de rechthebbende in het publieke dmein is vrijgegeven 10.3 Verstrekking van vertruwelijke infrmatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de vlgende

5 gevallen: aan andere medewerkers en persneelsleden van de eigen nderneming die niet zijn betrkken bij de infrmatieverstrekking en aan derden, slechts vr zver zulks ndzakelijk is in het kader van de Overeenkmst; aan derden, indien de partij die de infrmatie heeft vergedragen hierte vrafgaande schriftelijke testemming heeft verleend; aan derden, indien dit uit hfde van een wettelijke regeling van de partij gevrderd wrdt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vrdering aan de wederpartij 10.4 Vr zver derden betrkken zijn bij uitvering van de Overeenkmst dienen partijen te garanderen, dat vr die derden en hun persneel vereenkmstige bepalingen met betrekking tt de geheimhuding wrden gesteld Bedrijfs- en persnsgegevens die wrden vermeld p fferte aanvragen en/f vereenkmsten wrden dr Opdrachtnemer pgeslagen in een klantenregistratiesysteem. Deze gegevens kunnen vr marketingdeleinden gebruikt wrden tenzij Opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt. Leveranciers van Opdrachtnemer kunnen deze gegevens k pslaan in bestanden die zij ndig hebben m Opdrachtgever ptimaal te kunnen bedienen Indien één der partijen terekenbaar tekrt kmt in de uitvering van dit artikel, verbeurt deze partij een znder rechterlijk tussenkmst nmiddellijk peisbare bete van 5.000,00 (vijfduizend Eur) per gebeurtenis, nverminderd alle verdere rechten, waarnder die p nakming en/f vergeding van de dr haar geleden schade. 11 Gebruik van Prducten 11.1 Het is Opdrachtgever niet tegestaan enige prducten te gebruiken vr handelingen en/f gedragingen die in strijd zijn met de wet, deze Algemene Vrwaarden, de gede zeden, de penbare rde f de Netiquette Opdrachtgever stemt er mee in en dient aanwijzingen van Opdrachtnemer betreffende het gebruik van sftware altijd en binnen redelijke termijn p te vlgen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan f wil vlden heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkmst te ntbinden. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de dr Opdrachtnemer verstrekte Prducten p een andere wijze wrdt gebruikt dan waarvr zij is ntwikkeld f bestemd, nch indien de dr Opdrachtnemer verstrekte Prducten dr Opdrachtgever f dr derden is gewijzigd f aangevuld Indien p grnd van feiten f mstandigheden redelijkerwijs kan wrden vermed dat Opdrachtgever zich niet hudt aan de vrafgaande leden van dit artikel f dat Opdrachtgever nregelmatig handelt, kan Opdrachtnemer Opdrachtgever aanwijzingen geven die pgevlgd dienen te wrden. Indien de ernst van de handeling en/f gedraging van Opdrachtgever die handelt in strijd met het gestelde in de vrgaande leden van dit artikel dit rechtvaardigt, heeft Opdrachtnemer het recht met nmiddellijke ingang, znder restitutie van reeds betaalde facturen, de Overeenkmst te ntbinden. 12 Wijzigingen in specificaties, eigenschappen en prijzen 12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de technische eigenschappen van enige Prducten te wijzigen Opdrachtnemer kan de geldende tarieven en specificaties wijzigen en de gewijzigde tarieven en specificaties p bestaande vereenkmsten van tepassing verklaren. Tariefsverhging kan tweemaal per jaar plaatsvinden, tenzij anders is vereengekmen. Tariefsverhgingen wrden een kalendermaand vr ingangsdatum aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Tariefsverlagingen kunnen nmiddellijk wrden drgeverd Indien een prijsverlaging dr Opdrachtnemer wrdt drgeverd nadat de Overeenkmst tt stand is gekmen heeft Opdrachtgever geen recht p deze prijsverlaging Opdrachtgever heeft het recht de wijziging in tarieven, eigenschappen f specificaties niet te aanvaarden en de Overeenkmst p te zeggen binnen veertien (14) dagen na kennisgeving. 13 Wijziging van Algemene Vrwaarden 13.1 Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Vrwaarden te wijzigen en de gewijzigde

6 Algemene Vrwaarden p bestaande vereenkmsten van tepassing te verklaren Opdrachtgever heeft het recht de wijziging van de Algemene Vrwaarden niet te aanvaarden en de Overeenkmst p te zeggen binnen veertien (14) dagen na kennisgeving Indien enige bepaling van deze Algemene Vrwaarden nietig is f vernietigd wrdt, zullen de verige bepalingen van deze Algemene Vrwaarden vlledig van kracht blijven. Partijen zullen in verleg treden teneinde nieuwe bepalingen ver een te kmen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zveel mgelijk het del en de strekking van de rsprnkelijke bepalingen in acht wrden genmen. 14 Overige bepalingen 14.1 Op de Overeenkmst waarp deze algemene vrwaarden van tepassing zijn is bij uitsluiting Nederlands recht van tepassing Alle geschillen, die vrtvleien uit f verband huden met de vereenkmst, waarp deze algemene vrwaarden van tepassing zijn, alsmede geschillen mtrent deze Algemene Vrwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht wrden vr de bevegde rechter binnen het arrndissement Arnhem.

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Algemene Verkp- en Leveringsvrwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Artikel I: Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Hildesheim: Hildesheim Grthandel B.V., statutair gevestigd te Purmerend en

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Wim Huiskes Webdesign. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Algemene Voorwarden van TheoriePro.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheoriePro.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan theoriekoning.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk) Telichting p het Dienstverleningsdcument Vermgen pbuwen (Guden handdruk) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdcument (DVD) van ns ntvangen. Dit DVD is pgesteld cnfrm de vrschriften van de AFM; in dit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign

Algemene voorwaarden Webdesign Algemene voorwaarden Webdesign Laatst gewijzigd: 17-12-2015 1. Definities Contractant: De natuurlijke- of rechtspersoon met wie Dautzenberg een overeenkomst is aangegaan. Dienst: De levering en/of verhuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Met cursist wordt hier bedoeld; de persoon die aan Rijschool Drive Social een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingvoorwaarden Algemene leverings- en betalingvrwaarden Artikel 1 Algemeen 1. In deze vrwaarden wrdt Snel's WebShp, gevestigd te Geerplderweg 22 in Guda verder aangeduid als Snel's WebShp en haar cntractpartner als kper.

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie