De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;"

Transcriptie

1 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA , Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene Vrwaarden Rijksgebuwendienst (Regeling Algemene Vrwaarden Rijksgebuwendienst 2011) De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties, Gelet p artikel 11 van het Besluit Rijksgebuwendienst 1999; Besluit: Artikel 1 De Algemene Vrwaarden Rijksgebuwendienst 2011 wrden vastgesteld vereenkmstig de bij deze regeling behrende bijlage. Artikel 2 1. De Regeling Algemene Vrwaarden Rijksgebuwendienst wrdt ingetrkken. 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 met dien verstande dat p vereenkmsten tussen de Rijksgebuwendienst en een pdrachtgever, zals bedeld in de bijlage, die vr deze datum tt stand zijn gekmen de daarp van tepassing verklaarde algemene vrwaarden van kracht blijven. 3. Deze regeling wrdt aangehaald als: Regeling Algemene Vrwaarden Rijksgebuwendienst Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscurant wrden geplaatst. Den Haag, 24 nvember 2010 De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties, J.P.H. Dnner. BIJLAGE Algemene Vrwaarden Rijksgebuwendienst 2011 Artikel 1. Algemene bepalingen

2 a. besluit: 1. Deze vrwaarden zijn van tepassing p iedere fferte en vereenkmst tussen de Rijksgebuwendienst en een pdrachtgever, zals bedeld in het derde lid, nderdeel b, waarp de Rijksgebuwendienst deze vrwaarden van tepassing heeft verklaard, vr zver van deze vrwaarden niet dr partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Algemene inkpvrwaarden f bijzndere inkpvrwaarden van de pdrachtgever zijn niet van tepassing. 3. Begripsbepalingen: Besluit Rijksgebuwendienst 1999; b. pdrachtgever: c. fferte: d. fase: hge clleges van staat, de nderscheidene ministeries, de daarnder ressrterende rijksdiensten en baten- en latendiensten, alsmede andere lichamen en rganisaties waarvan de zrg vr de huisvesting krachtens artikel 4, eerste lid, van het besluit, aan de Rijksgebuwendienst is pgedragen; schriftelijke aanbieding van een prduct f dienstverlening p basis waarvan de pdrachtgever kan berdelen welke prestatie dr de Rijksgebuwendienst wrdt aangebden en welke tegenprestatie dr de Rijksgebuwendienst van de pdrachtgever wrdt verwacht; prcesmatig nderdeel van een prject vlgens de Methde Prject Management van de Rijksgebuwendienst; e. fasedcument: schriftelijk dcument waarin het resultaat van de vrliggende fase wrdt geëvalueerd en het resultaat van de kmende fase wrdt vastgesteld; f. interne verhuurvereenkmst: huurvereenkmst als bedeld in artikel 8, eerste lid van het besluit; g. gebruiksvergeding: vergeding, als bedeld in artikel 10, eerste lid, van het besluit; h. investeringsksten: investeringsksten zals beschreven in de bijlage bij de RmR;

3 i. RmR: j. RTR: k. RTB: Regeling Rekenmethdiek Rijksgebuwendienst 2008; Regeling Tarieven Rijksgebuwendienst 2003; Regeling Taakverdeling Rijksgebuwendienst Artikel 2. Offertes en vereenkmsten 1. De Rijksgebuwendienst det de fferte gedurende zes weken gestand, te rekenen vanaf de verzenddatum, tenzij in de fferte een afwijkende termijn is pgenmen. 2. Op 1 april en 1 ktber wrdt het rentepercentage dr het Ministerie van Financiën, pnieuw vastgesteld. In afwijking van het vrige lid geldt dat een dr de Rijksgebuwendienst aangebden rentepercentage indicatief is en niet gestand wrdt gedaan. Het definitieve rentepercentage wrdt vastgesteld nadat de vereenkmst tussen de pdrachtgever en de Rijksgebuwendienst tt stand is gekmen en is gelijk aan het p dat mment geldende rentepercentage. 3. De Rijksgebuwendienst baseert zijn fferte p de RmR, de RTR en de RTB, tenzij in de fferte anders is bepaald. 4. Indien in de fferte van de Rijksgebuwendienst wrdt aangebden m de werkzaamheden uit te veren in nader mschreven fasen is de Rijksgebuwendienst gehuden m vr de aanvang en vr het einde van iedere fase een fasedcument ter gedkeuring aan de pdrachtgever vr te leggen. 5. De Rijksgebuwendienst verricht slechts werkzaamheden vr zver deze zijn vastgelegd in een schriftelijke vereenkmst tussen de Rijksgebuwendienst en de pdrachtgever. 6. De schriftelijke instemming van de pdrachtgever met een fferte van de Rijksgebuwendienst wrdt met een in het vrgaande lid bedelde vereenkmst gelijkgesteld. Artikel 3. Psitie Rijksgebuwendienst 1. De Rijksgebuwendienst is een baten-lastendienst die in rganisatrische zin ressrteert nder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties. 2. Als uitgangspunten bij de advisering en de werkzaamheden die in pdracht van de Rijksgebuwendienst wrden uitgeverd zijn mede van tepassing de zrg vr het geïnvesteerd vermgen in vastged en het algemeen regeringsbeleid, zals p de terreinen: stedenbuw, architectuur,

4 mnumenten, kunst, aanbesteding, veiligheid, integriteit en duurzaam buwen. Artikel 4. Tarieven 1. De in rekening te brengen tarieven wrden, indien de pdrachtgever geen deel uitmaakt van de rechtspersn staat, verhgd met mzetbelasting. 2. Overschrijding van geffreerde tariefbedragen is slechts tegestaan vr zver daarver met de pdrachtgever nadere afspraken zijn gemaakt. Van verschrijding det de Rijksgebuwendienst, vrdat die situatie zich vrdet, mededeling aan de pdrachtgever en treden partijen met elkaar in verleg ver de vrtzetting van de werkzaamheden en de in dat verband te maken aanvullende afspraken. Artikel 5. Declaratiewijze tarieven 1. De declaraties, p basis van de werkelijk bestede tijd en de daarbij behrende tarieven, wrden tweemaandelijks dr de Rijksgebuwendienst verznden. Bij krtlpende vereenkmsten kan van deze termijn wrden afgeweken. 2. De declaratie dient binnen 30 dagen na de factuurdatum dr de pdrachtgever te zijn vldaan. 3. Na beëindiging van de werkzaamheden zendt de Rijksgebuwendienst een eindafrekening aan de pdrachtgever. 4. Dit artikel blijft buiten tepassing indien en vr zver verrekening van de tarieven met de pdrachtgever plaats vindt p grnd van enige andere regeling f vereenkmst met de pdrachtgever. Artikel 6. Tussentijdse beëindiging dr de pdrachtgever 1. De pdrachtgever kan de pdracht tussentijds beëindigen. 2. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de pdracht is de pdrachtgever verplicht aan de Rijksgebuwendienst te vergeden: a. de hnrering naar de stand van de werkzaamheden; b. de gemaakte ksten; c. de ksten vrtvleiend uit de eventueel dr de Rijksgebuwendienst vr de vervulling van de pdracht reeds in redelijk aangegane verbintenissen met derden. 3. De in het vrgaande lid genemde verplichtingen gelden niet indien de pdracht tussentijds wrdt ntbnden wegens een aan de Rijksgebuwendienst te te rekenen ernstige tekrtkming. Artikel 7. Tussentijdse beëindiging dr de Rijksgebuwendienst 1. De Rijksgebuwendienst kan de pdracht tussentijds beëindigen ingeval van een nvrziene gebeurtenis, zals bedeld in artikel 14 en ingeval van

5 wanprestatie van de pdrachtgever. Vrts kan de Rijksgebuwendienst de pdracht tussentijds beëindigen wegens gewichtige redenen. 2. De Rijksgebuwendienst is niettemin gehuden de ksten vr de pdrachtgever als gevlg van de beëindiging te beperken. 3. De pdrachtgever is verplicht aan de Rijksgebuwendienst te vergeden: a. de hnrering naar de stand van de werkzaamheden; b. de gemaakte ksten; c. de ksten vrtvleiend uit de eventueel dr de Rijksgebuwendienst vr de vervulling van de pdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden. Artikel 8. Kstenraming 1. Indien de vereenkmst tussen de Rijksgebuwendienst en de pdrachtgever betrekking heeft p een investeringsprject det de Rijksgebuwendienst een gespecificeerde pgave van de te verwachten investeringsksten, echter niet eerder dan na de afrnding van de definitiefase. 2. Indien de vereenkmst tussen de Rijksgebuwendienst en de pdrachtgever betrekking heeft p de realisatie van een investeringsprject vrmen de werkelijk gemaakte investeringsksten de basis van de berekening van de gebruiksvergeding dan wel van de berekening van het bedrag dat dr de pdrachtgever dient te wrden betaald aan de Rijksgebuwendienst (à fnds perdu) dan wel de cmbinatie daarvan. 3. Overschrijding van geffreerde investeringsbedragen is slechts tegestaan vr zver daarver met de pdrachtgever nadere afspraken zijn gemaakt. Van verschrijdingen det de Rijksgebuwendienst, vrdat die situatie zich vrdet, mededeling aan de pdrachtgever en treden partijen met elkaar in verleg ver de vrtzetting van de werkzaamheden en de in dat verband te maken aanvullende afspraken. Artikel 9. Planning 1. Iedere fferte bevat een planning met betrekking tt de aangebden werkzaamheden. De mate van gedetailleerdheid van de planning is afhankelijk van de aard van de pgedragen werkzaamheden. 2. De Rijksgebuwendienst en de pdrachtgever verrichten hun werkzaamheden p basis van de in het eerste lid bedelde planning f p basis van een tussen partijen vereengekmen herziene planning. 3. Indien, dr welke mstandigheid dan k, de planning bijstelling beheft, stelt de Rijksgebuwendienst een herziene planning p, p basis van de gegevens die p dat mment beschikbaar zijn. De herziening van de planning beheft de schriftelijke instemming van de pdrachtgever. 4. Indien een bijstelling van een planning aanleiding geeft tt bijstelling van de financiële uitgangspunten f schade plevert vr één f beide partijen dient te wrden vrzien in een aanvullende vereenkmst, waarbij als beginsel geldt dat de schade aan partijen wrdt tegerekend

6 naar rat van terekenbaarheid, tenzij sprake is van een mstandigheid zals bedeld in artikel 14. Artikel 10. Infrmatie en Organisatie 1. De Rijksgebuwendienst en de pdrachtgever verleggen ver de vrtgang van de pgedragen werkzaamheden. 2. De wijze waarp tussen de Rijksgebuwendienst en de pdrachtgever het verleg wrdt vrmgegeven is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. In de fferte, f in vrkmende gevallen in het fasedcument, wrdt de vrmgeving van het verleg pgenmen. Artikel 11. Uitbesteden werkzaamheden 1. De Rijksgebuwendienst behudt zich het recht vr m werkzaamheden, die nrmaal dr de Rijksgebuwendienst zelf wrden uitgeverd, f delen daarvan uit te besteden aan derden. De pdrachtgever zal zijn testemming niet dan p redelijke grnden weigeren. 2. De verantwrdelijkheid vr de kwaliteit van de geleverde prestaties van derden blijft vlledig berusten bij de Rijksgebuwendienst. Artikel 12. Eigendm stukken 1. Bij de Rijksgebuwendienst berusten alle (intellectuele) eigendmsrechten p de adviezen, mdellen, technieken, instrumenten, mede mvattende sftware, en andere schriftelijke stukken die dr f in pdracht van de Rijksgebuwendienst tt stand kmen bij de uitvering van een vereenkmst, vr zver de Rijksgebuwendienst de bedelde rechten verwerft. 2. De pdrachtgever verkrijgt het recht m deze stukken te vermenigvuldigen, penbaar te maken en te gebruiken alleen vr het met de vereenkmst begde del en ten beheve van de eigen rganisatie, zulks nverlet het bepaalde in artikel 13. Artikel 13. Geheimhuding 1. De Rijksgebuwendienst en de pdrachtgever nemen strikte vertruwelijkheid in acht ten aanzien van de kennis en infrmatie ver elkaars rganisatie, werkzaamheden en werkwijze. 2. Het gebruik van kennis f infrmatie vr externe publicitaire deleinden f vr reclame-uitingen is aan de ene partij slechts tegestaan na schriftelijke instemming van de andere bij de vereenkmst betrkken partij f partijen. 3. De pdrachtgever is gerechtigd m uit het gpunt van veiligheid vrwaarden te stellen aangaande de persnen die in pdracht van de Rijksgebuwendienst werkzaamheden verrichten. Met de vrwaarden wrdt rekening gehuden vr zver zij bekend zijn p het mment

7 waarp de fferte wrdt uitgebracht. Aanvullende f later gestelde vrwaarden kunnen vr de Rijksgebuwendienst, indien vldening daaraan dr de pdrachtgever wrdt geëist, leiden tt een herziening van de fferte f de vereenkmst. Artikel 14. Onvrziene gebeurtenis 1. Onder een nvrziene gebeurtenis wrdt verstaan een gebeurtenis f een reeks van gebeurtenissen waarvan het mment van plaatsvinden niet kn wrden vrzien f waarvan de tedracht zich aan de vrspelbaarheid heeft nttrkken. 2. In deze vrwaarden wrdt nder nvrziene gebeurtenis in ieder geval verstaan: a. veranderende mstandigheden waardr investeringsksten (- ramingen) sterk afwijken van eerder geraamde ksten; b. een stagnerende verwerving van de lcatie; c. werkstaking; d. natuurrampen; e. nder curatele stelling, het faillissement en de surseance van betaling van derden die bij de uitvering van de vereengekmen werkzaamheden zijn betrkken; f. stagnatie in bestemmingsplanprcedures; g. niet f later verkrijgen van diverse vrmen van vergunningen f beschikkingen, indien dr de aanvrager daarvan vldaan is aan de vrmvrschriften en aan de termijnvrschriften; h. niet verzekerde ngelukken tijdens de buw; i. grndvervuiling; j. vervuiling van de lcatie f het werk als gevlg van een calamiteit; k. archelgische vndsten en vndsten van munitie l. gewijzigde buwregelgeving; m. elke andere mstandigheid, waarnder vermacht, waardr de nrmale gang binnen de Rijksgebuwendienst wrdt belemmerd ten gevlge waarvan de nakming van de vereenkmst in redelijkheid niet van de Rijksgebuwendienst kan wrden verlangd. 3. Indien een nvrziene gebeurtenis daarte aanleiding geeft zijn de Rijksgebuwendienst en de pdrachtgever gerechtigd m de vereenkmst vrtijdig te beëindigen f de vereenkmst zdanig te herzien dat daardr het effect van de nvrziene gebeurtenis wrdt weggenmen. Ingeval van vrtijdige beëindiging van de vereenkmst zijn de artikelen 6 en 7 van tepassing.ingeval van herziening van de vereenkmst zijn de Rijksgebuwendienst en de pdrachtgever gehuden m zich naar redelijkheid in te spannen m tt vereenstemming te kmen. Artikel 15. Aansprakelijkheid 1. De Rijksgebuwendienst kan dr de pdrachtgever aansprakelijk wrden gesteld:

8 a. indien sprake is van een terekenbare tekrtkming en, b. de pdrachtgever de Rijksgebuwendienst schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij de Rijksgebuwendienst heeft gesmmeerd m de gevlgen van de tekrtkming binnen een redelijke termijn te herstellen en bvendien, c. de Rijksgebuwendienst aan deze smmatie niet f niet tijdig heeft vldaan. 2. Indien sprake is van aansprakelijkheid van de Rijksgebuwendienst, dan is hij gehuden tt vergeding van de dr de pdrachtgever dientengevlge geleden directe schade. 3. Tt de directe ksten behren in geen geval: bedrijfsschade, prductieverlies, mzet- en/f winstderving, waardevermindering van gederen. 4. De dr de Rijksgebuwendienst te vergeden schade is per pdracht beperkt tt een bedrag gelijk aan de tarieven die de pdrachtgever aan de Rijksgebuwendienst verschuldigd zu zijn, met een maximum van ,. 5. De in dit artikel pgenmen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan pzet f grve schuld van de Rijksgebuwendienst. 6. Bij uitbesteding van werkzaamheden vergewist de Rijksgebuwendienst zich ervan dat de partij aan wie wrdt uitbesteed zich in vldende mate heeft verzekerd tegen schaderisic s die naar redelijkheid en billijkheid aan de pgedragen activiteit kunnen wrden tegerekend. Artikel 16. Geschillen en tepasselijk recht 1. Geschillen in verband met de vereenkmst f afspraken die daarmee samenhangen wrden, indien de pdrachtgever deel uitmaakt van de rechtspersn staat, beslecht dr een bindend advies, te geven dr de Geschillencmmissie vr de Rijkshuisvesting. 2. Indien de pdrachtgever geen deel uitmaakt van de rechtspersn staat wrden geschillen tussen partijen ter zake van de vereenkmst bij uitsluiting vrgelegd aan de daarte bevegde rechter in het arrndissement s-gravenhage tenzij partijen alsng arbitrage f bindend advies vereenkmen. 3. Een geschil bestaat, indien een van de partijen dat schriftelijk aan de andere partij meedeelt. 4. Op vereenkmsten tussen partijen is het Nederlands recht van tepassing, k indien het een vereenkmst betreft waaraan geheel f gedeeltelijk buiten Nederland uitvering wrdt gegeven f indien de wederpartij buiten Nederland dmicilie heeft. Artikel 17. Wijziging vrwaarden 1. Wijzigingen van deze vrwaarden treden in werking p het mment zals bepaald in het besluit waarin de wijzigingen wrden vastgesteld en

9 zijn van tepassing p vereenkmsten die na de datum van inwerkingtreding tt stand kmen. 2. De Nederlandse tekst van de vrwaarden is steeds bepalend vr de uitleg daarvan. Den Haag, 24 nvember 2010 De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties, J.P.H. Dnner. TOELICHTING Artikel 11 van het Besluit Rijksgebuwendienst 1999 geeft aan de minister de bevegdheid m nadere regels te stellen mtrent de taken, bevegdheden, werkwijze en inrichting van de dienst. Op grnd van deze bepaling zijn de Algemene Vrwaarden Rijksgebuwendienst (AVR 2011) ntwikkeld, ter vervanging van de Algemene Vrwaarden Rijksgebuwendienst (AVR) van 17 augustus De AVR 2011 hebben betrekking p alle ffertes van en vereenkmsten met de Rijksgebuwendienst. In hfdzaak zal het daarbij gaan m vereenkmsten met betrekking tt prjecten die na gereedkmen ter beschikking zullen wrden gesteld aan de afnemer en m adviesvereenkmsten. Algemene vrwaarden zijn van tepassing indien partijen niets anders vereenkmen. In een fferte kan de Rijksgebuwendienst afwijkende vrwaarden pnemen en partijen kunnen gedurende de uitvering van de vereenkmst van de AVR 2011 afwijkende vrwaarden vereenkmen. Artikelsgewijs Artikel 1 In dit artikel wrdt naast een aantal begripsbepalingen de reikwijdte van de AVR 2011 gegeven. Inkpvrwaarden van de pdrachtgever zijn niet van tepassing. De kring van de pdrachtgevers waarp de AVR 2011 van tepassing zijn is gekppeld aan het begrip afnemer in het Besluit Rijksgebuwendienst Het gaat m afnemers waarvr de Rijksgebuwendienst krachtens artikel 3 van het Besluit Rijksgebuwendienst 1999 de zrg vr de huisvesting van rechtswege draagt en m lichamen en rganisaties waarvr de Rijksgebuwendienst de zrg vr de huisvesting p grnd van artikel 4 van het besluit pgedragen heeft gekregen. De verzelfstandigde rijksmusea zijn een vrbeeld van de laatstgenemde categrie. Artikel 2 Bewust is ervr gekzen m de afspraken tussen de Rijksgebuwendienst en de pdrachtgever schriftelijk vast te leggen. Een en ander draagt er te bij dat partijen het aanbd en de instemming met het aanbd ged kunnen verwegen en dat duidelijkheid ntstaat ver de inhud van hetgeen is vereengekmen.

10 Artikel 3 In dit artikel wrdt de psitie van de Rijksgebuwendienst binnen het rijkshuisvestingsstelsel nder de aandacht gebracht. De psitie van de Rijksgebuwendienst is in het Besluit instelling agentschap Rijksgebuwendienst en in het Besluit Rijksgebuwendienst 1999 vldende vastgelegd; het is echter ged m in deze AVR 2011 duidelijk te maken dat de Rijksgebuwendienst handelt vanuit uitgangspunten die zich meilijk laten vergelijken met uitgangspunten die in de markt gebruikelijk zijn. Artikel 4 De Rijksgebuwendienst vert werkzaamheden uit p basis van dr de minister vastgestelde tarieven. Jaarlijks, p 1 januari, wrden de tarieven aangepast dr indexering van het tarief van het vrafgaande jaar p de wijze zals die wrdt vrgeschreven in de Regeling Tarieven Rijksgebuwendienst Dr partijen kan bijvrbeeld wrden vereengekmen dat geffreerde bedragen met een bepaald percentage kunnen wrden verschreden znder dat daarvr een aanvullende pdracht bendigd is. Een en ander is afhankelijk van de aard van het prject. Indien een dergelijke afspraak vraf niet is gemaakt geldt de regel dat elke verschrijding schriftelijk met wrden vereengekmen tussen partijen. Artikel 5 Dit artikel gaat in p de declaratie van tarieven. Het vierde lid bepaalt dat het gehele artikel buiten tepassing blijft indien en vr zver in de verrekening van tarieven p een andere wijze is vrzien. Indien, bijvrbeeld, in een fferte van de Rijksgebuwendienst een aanbieding wrdt gedaan vr een ingebruikgeving van een bject f vr een herziening van een reeds bestaande ingebruikgeving, dan wrden de ksten van de tarieven van de Rijksgebuwendienst verwerkt in de gebruiksvergeding f in de aangepaste gebruiksvergeding. Artikel 6 De pdrachtgever kan een vereenkmst met de Rijksgebuwendienst tussentijds beëindigen. Als de beëindiging een rechtstreeks gevlg is van een tekrtkming die de Rijksgebuwendienst is te te rekenen dan kan het tweede lid buiten tepassing blijven. Artikel 7 Ok de Rijksgebuwendienst kan de vereenkmst tussentijds beëindigen ingeval van nvrziene gebeurtenissen f als de pdrachtgever niet presteert. Dat kan het geval zijn als betalingen uitblijven f als de pdrachtgever niet f nvldende bijdraagt (b.v. infrmatie, gegevens, instemmingen) aan het succesvl uitveren van een vereenkmst.

11 Artikel 8 Evenals bij de tarieven is bepaald geldt vr de dr de Rijksgebuwendienst pgegeven investeringsksten dat vraf tussen partijen een verschrijdingsmarge kan wrden vereengekmen. Binnen die marge beheven verschrijdingen geen nieuwe schriftelijke pdracht van de pdrachtgever. Alle mgelijke en verwachte verschrijdingen, k indien die beperkt blijven tt de vereengekmen marge, dienen dr de Rijksgebuwendienst te wrden gemeld aan de pdrachtgever. Artikel 9 Iedere pdracht kan wrden beschuwd als een prject. Een van de kenmerken van een prject is dat het een begin en een einde heeft. Vandaar de bepaling dat vr iedere vereenkmst een planning dient te wrden gegeven. Bij eenvudige werkzaamheden kan wrden vlstaan met het nemen van het begin en het einde van de werkzaamheden. Naarmate de vereengekmen werkzaamheden cmplexer zijn zal k de cmplexiteit van de planning tenemen. De planning dient te wrden beschuwd als een middel m de werkzaamheden vraf in de tijd te plaatsen. Artikel 10 Ok vr de infrmatie en rganisatie van de vereengekmen werkzaamheden geldt dat de inrichting daarvan afhankelijk is van de aard en de cmplexiteit. Grte prjecten brengen veel en gestructureerd verleg p diverse niveaus met zich mee; vr kleine prjecten kan veelal wrden vlstaan met eenvudige verlegstructuren. De AVR 2011 hebben niet de bedeling m bepaalde vrmen van verleg vr te schrijven maar bieden de ruimte m het verleg ver de werkzaamheden in te richten naar het inzicht van partijen en naar de aard van de vereengekmen werkzaamheden. In het vierde lid is bepaald dat, tenzij sprake is van nvrziene mstandigheden zals bedeld in artikel 14, de verrzaker betaalt. Artikel 11 De Rijksgebuwendienst besteedt een grte heveelheid werk uit aan adviseurs en aannemers. Deze bepaling heeft slechts betrekking p de werkzaamheden die de Rijksgebuwendienst nrmaliter zelf zu uitveren en als zdanig aan de pdrachtgever heeft aangebden en waarvan men in een later stadium tt de cnclusie kmt dat het beter ware m die werkzaamheden uit te besteden. De pdrachtgever is gehuden m daaraan mee te werken tenzij er redelijke grnden zijn m de testemming te weigeren. Een en ander betekent dat een pdrachtgever niet het recht van de Rijksgebuwendienst kan weerleggen maar wel de wijze waarp de Rijksgebuwendienst invulling geeft aan dit recht. Artikel 12

12 In dit artikel is een verband gelegd tussen de intellectuele eigendmsrechten en degene die de pdracht vr het prduct waarp dat recht betrekking heeft. De Rijksgebuwendienst is dus eigenaar vr zver hij pdracht heeft verstrekt tt vervaardiging f ntwikkeling. Uiteraard vr zver de Rijksgebuwendienst de intellectuele eigendmsrechten kan verwerven. De Rijksgebuwendienst blijft buiten beeld indien de pdrachtgever van de Rijksgebuwendienst zelf, k in het kader van de vereengekmen werkzaamheden, pdracht aan een derde heeft gegeven vr de vervaardiging van een prduct waarbij intellectuele eigendmsrechten ntstaan. Artikel 13 Bij de ttstandkming van de vereenkmst dient duidelijkheid te bestaan ver de vrwaarden die de pdrachtgever met betrekking tt de veiligheid stelt. Eisen die wrden gesteld nadat de vereenkmst tt stand is gekmen kunnen een nredelijke verzwaring van de mstandigheden vr de Rijksgebuwendienst pleveren waarmee de Rijksgebuwendienst bij het uitbrengen van de fferte geen rekening heeft kunnen huden. Een en ander kan vr de Rijksgebuwendienst aanleiding zijn m de aanvankelijk vereengekmen vrwaarden (bijvrbeeld ten aanzien van de ksten en de planning) te herzien. Artikel 14 Dit artikel geeft naast de algemene mschrijving van de nvrziene gebeurtenis, een aantal mstandigheden die in ieder geval als nvrziene gebeurtenis wrden aangemerkt. De werkstaking kan slechts als nvrziene gebeurtenis wrden aangemerkt indien nch de Rijksgebuwendienst nch de pdrachtgever dr een eigen inspanning de werkstaking hadden kunnen vrkmen. Onvrziene gebeurtenissen kunnen vr partijen aanleiding zijn m de vereenkmst te beëindigen f m de vereenkmst zdanig te herzien dat de gevlgen van de gebeurtenis zveel mgelijk wrden weggenmen. Artikel 15 De hgte van de aansprakelijkheid vr schade als gevlg van terekenbaar tekrtschieten dr de Rijksgebuwendienst is, vereenkmstig hetgeen gebruikelijk is in de markt gekppeld aan het hnrarium en gemaximeerd p ,. Artikel 16 Vr de gevallen waarin partijen deel uitmaken van de rechtspersn staat geldt dat geschillen wrden vrgelegd aan de Geschillencmmissie vr de rijkshuisvesting. Als de cntractpartij van de Rijksgebuwendienst geen nderdeel is van de rechtspersn staat kunnen beide de gewne rechter vragen m zich ver het geschil uit te spreken. Het staat partijen echter vrij m alsng arbitrage f bindend advies vereen te kmen.

13 De Rijksgebuwendienst vert niet slechts prjecten uit p het Nederlandse grndgebied maar k daarbuiten. Vandaar de rechtskeuze in de AVR Artikel 17 Dit artikel bepaalt wat de gevlgen zijn van herzieningen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties, J.P.H. Dnner.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van 6 februari 2003, hudende regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan wrden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk) Telichting p het Dienstverleningsdcument Vermgen pbuwen (Guden handdruk) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdcument (DVD) van ns ntvangen. Dit DVD is pgesteld cnfrm de vrschriften van de AFM; in dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS Algemene Vrwaarden Van Dijk Services Januari 2014, Gedepneerd bij de Kamer Van Kphandel Artikel 1 Definitie 1. Onder "gebruiker" wrdt in deze Algemene Vrwaarden verstaan degene die deze Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering technische berepen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Fleece-it! Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Uitsluiting van herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie