VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTSTELLINGSOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar directeur-bestuurder de heer C.W.J. Theuws (hierna te nemen: "Bergpwaarts"); II. DE GEMEETE DEURE, een publiekrechtelijke rechtspersn, zetelende te Deurne, te dezen ingevlge artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester de heer H.J. Mak, welke handelt ter uitvering van het besluit van burgemeester en wethuders van Deurne d.d. 25 nvember 2014 (hierna te nemen: "de Gemeente"), OVERWEGIGE: A. Begin 2013 hebben de Gemeente en Bergpwaarts een traject ingezet m te kmen tt het actualiseren van de bestaande afspraken ver diverse lcaties. Een actualisatie van de afspraken was ndzakelijk, mdat de bestaande afspraken niet (meer) realiseerbaar en/f gewenst waren. De wningmarkt en de wningbehefte van de inwners van Deurne is veranderd, mede dr de crisis. Ais gevlg van nzekerheid en financiele risic's werden plannen stilgelegd. B. Partijen hebben welbewust, nder afweging van gede en kwade kansen ver en weer, cncessies gedaan en uiteindelijk vereenstemming bereikt m tt actualisatie van bestaande afspraken te kmen, en sluiten daarm deze Overeenkmst als een nderling samenhangend en ndeelbaar geheel van afspraken ter vrkming van nzekerheid f geschil mtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt. C. In de Overeenkmst is neergelegd p welke wijze bestaande afspraken ver diverse lcaties wrden geactualiseerd, waarbij realiteit en een reele verdeling van lusten en lasten, k uit het verleden, uitgangspunt waren. Ogmerk daarbij is geweest m meer (scia Ie huur)wningen te buwen m te vrzien in de wnbeheften in Deurne, en in de tweede plaats am te kmen tt verdracht van grnden dr de Gemeente aan Bergpwaarts. C") C") r-, Paraaf Gemeente Deurne ~ Vaststellingsvereenkmst /9 december 2014

2 Bergpwaarts / PARTIJE ZIJ HET VOLGEDE OVEREEGEKOME: 1. LOCATIE KRUISSTRAAT 1.1. Bergpwaarts verbindt zich: a. de Lcatie Kruisstraat als bedeld in de Intentievereenkmst OMO-Icaties d.d. 24 mei 2005 ("OMO-vereenkmst"), Partijen genegzaam bekend, vrij van bij de gemeente bekende gebruikers - tenzij in verleg tussen de Gemeente en Bergpwaarts anders wrdt vereengekmen - en; b. de aansluitende Grnden Dunantweg (tussen Kruisstraat en Dunantweg) ter grtte van circa m2; in de huidige staat van de Gemeente in eigendm ver te nemen tegen betaling van een ttaalbedrag van ,= exclusief verdrachtsbelasting. Het is de uitdrukkelijke wens van Bergpwaarts m de Lcatie Kruisstraat in de verdrachtsbelasting, en mitsdien niet als fiscaal buwrijpe grnd belast met BTW, in eigendm geleverd te krijgen. In afwijking van de OMO-vereenkmst stemt Bergpwaarts er dan k mee in dat de Gemeente de p de Lcatie Kruisstraat staande pstallen vrafgaand aan de levering niet slpt Ingeval na de juridische levering p enig mment tch beslten wrdt tt slp van de pstallen p de Lcatie Kruisstraat, zijn aile daarmee gemeide ksten vr rekening van Bergpwaarts De Gemeente verbindt zich m zich in te spannen m vr de Lcatie Kruisstraat / Grnden Dunantweg een nieuw bestemmingsplan vr wningbuw in prcedure te brengen indien en zdra Bergpwaarts een naar het rdeel van Partijen kwalitatief haalbare uitwerking van het desbetreffende plan heeft ingediend, en aan de dr de Gemeente te stellen stedenbuwkundige en planlgische randvrwaarden is vldaan. De Gemeente verklaart dat zij het aantal wningen vr de Lcatie Kruisstraat niet via een andere (beleidsmatige) weg p vrhand zal beperken. Aile ksten van het pstellen van het bestemmingsplan, het veren van de desbetreffende prcedure en de bijkmende (plan)ksten kmen vr rekening van Bergpwaarts. Onder planksten wrden tevens verstaan planschade en nadeelcmpensatie ten gevlge van de planntwikkeling. 2. LOCATIE HASPELWEG 2.1. Bergpwaarts verbindt zich de Lcatie Haspelweg als bedeld in de OMOvereenkmst vrij van bij de Gemeente bekende gebruikers - tenzij in verleg tussen de Gemeente en Bergpwaarts anders wrdt vereengekmen - en in de a r-, Paraaf Gemeente Deurne ~ vaststeilingsovereenkmstj9 december 2014 Paraaf Bergpwaarts & 2

3 Bergpwaarts / huidige staat van de Gemeente in eigendm ver te nemen tegen betaling van een ttaalbedrag van ,= exclusief verdrachtsbelasting. Het is de uitdrukkelijke wens van Bergpwaarts m de Lcatie Haspelweg in de verdrachtsbelasting, en mitsdien niet als fiscaal buwrijpe grnd belast met BTW, in eigendm geleverd te krijgen. In afwijking van de OMO-vereenkmst stemt Bergpwaarts er dan k mee in dat de Gemeente de p de Lcatie Haspelweg staande pstallen vrafgaand aan de levering niet slpt Ingeval na de juridische levering p enig mment tch beslten wrdt tt slp van de pstallen p de Lcatie Haspelweg, zijn aile daarmee gemeide ksten vr rekening van Bergpwaarts De Gemeente verbindt zich m zich in te spannen m vr de Lcatie Haspelweg een nieuw bestemmingsplan in prcedure te brengen indien en zdra Bergpwaarts een naar het rdeel van Partijen kwalitatief haalbare uitwerking van het desbetreffende plan heeft ingediend, en aan de dr de Gemeente te stellen stedenbuwkundige en planlgische randvrwaarden is vldaan. aast wningbuw kan daarbij k ruimte qecreeerd wrden vr andere functies die het explitatieresultaat ten gede kunnen kmen, mits de ruimtelijke inpasbaarheid van deze andere functies kan wrden aangetnd en in lijn is met de p dat mment geldende structuurvisie gemeente Deurne. Aile ksten van het pstellen van het bestemmingsplan, het veren van de desbetreffende prcedure en de bijkmende (plan)ksten kmen vr rekening van Bergpwaarts. Onder planksten wrden tevens verstaan planschade en nadeelcmpensatie ten gevlge van de planntwikkeling. 3. EUROPASTRAAT 3.1. Bergpwaarts verbindt zich de resterende grnden Lcatie Eurpastraat als bedeld in de Realisatievereenkmst Ontwikkeling Prject Eurpastraat Mlenstraat d.d. 6 juli 2009 ("ROK Eurpastraat"), Partijen genegzaam bekend, in de huidige staat van de Gemeente in eigendm ver te nemen, tegen betaling van een ttaalbedrag van ,= exclusief BTW f verdrachtsbelasting. Daarmee wrdt 168 m2 grnd en de rente vanaf 1 juli 2009 niet bij Bergpwaarts in rekening gebracht De Gemeente verbindt zich m zich in te spannen m vr de Lcatie Eurpastraat een nieuw bestemmingsplan vr wningbuw vr maximaal 100 wningen in prcedure te brengen indien en zdra Bergpwaarts een naar het rdeel van Partijen kwalitatief haalbare uitwerking van het desbetreffende plan heeft ingediend, en aan de dr de Gemeente te stellen stedenbuwkundige en plan-... Paraaf Gemeente Deurne \ Vaststellingsvereenkmst 1t december

4 Bergpwaarts / lgische randvrwaarden is vldaan. Aile ksten van het pstellen van het bestemmingsplan, het veren van de desbetreffende prcedure en de bijkmende (plan)ksten kmen vr rekening van Bergpwaarts. Onder planksten wrden tevens verstaan planschade en nadeelcmpensatie ten gevlge van de planntwikkeling De Gemeente spant zich in m vr de lcatie hek MlenstraatiEurpastraat, als nderdeel van het in artikel 3.2 bedelde plan, mee te werken aan de ttstandkming van een prjectafwijkingsmgevingsvergunning. Aile ksten vr het veren van de desbetreffende prcedure en de bijkmende (plan)ksten kmen vr rekening van Bergpwaarts. Onder planksten wrden tevens verstaan planschade en nadeelcmpensatie ten gevlge van de planntwikkeling. 4. WOOSERVICEZOE LlESSEL 4.1. Bergpwaarts verbindt zich m het prject Wnservicezne Liessel als vigt af te wikkelen: a. de Ontwikkel-/Realisatievereenkmst Wnservicezne Liessel wrdt afgewikkeld p basis van de huidige situatie, derhalve znder blkken A en T; b. de Gemeente betaalt een bedrag van ,= aan Bergpwaarts. Bergpwaarts ziet af van een rentevergeding ver genemd bedrag; c. de grnd lcatie blkken A wrdt dr de Gemeente in de huidige staat m niet vergedragen aan Bergpwaarts; d. de grnd lcatie blkken T wrdt dr Bergpwaarts in de huidige staat m niet vergedragen aan de Gemeente. 5. HOOFDSTRAAT LlESSEL 5.1. De Gemeente verbindt zich m zich in te spannen m vr de lcaties Hfdstraat (maximaal 10 wningen) en 't Hfke (maximaal 20 wningen inclusief bestaande 8 wningen) een nieuw bestemmingsplan in prcedure te brengen indien en zdra Bergpwaarts een naar het rdeel van Partijen kwalitatief haalbare uitwerking van het desbetreffende plan heeft ingediend, en aan de dr de Gemeente te stellen stedenbuwkundige en planlgische randvrwaarden is vldaan. Aile ksten van het pstellen van het bestemmingsplan, het veren van de desbetreffende prcedure en de bijkmende (plan)ksten kmen vr rekening van Bergpwaarts. Onder planksten wrden tevens verstaan plan schade en nadeelcmpensatie ten gevlge van de planntwikkeling. t- Paraaf Gemeente Deurne / Vaststellingsvereenkmst 19 december

5 Bergpwaarts / 5.2. De medewerking aan de realisatie van maximaal 10 wningen p de lcatie Hfdstraat is nlsmakelijk gekppeld aan de verlaging van de planlgische mgelijkheden p de lcatie 't Hfke tt maximaal 20 wningen. 6. WOOSERVICEZOE ST. JOZEFPAROCHIE 6.1. Bergpwaarts verbindt zich m het prject Wnservicezne St. Jzefparchie als vigt af te wikkelen: a. de Ontwikkel-/Realisatievereenkmst Wnservice St. Jzefparchie wrdt afgewikkeld p basis van de huidige situatie, derhalve znder blk 6a; b. de resterende grnd van lcatie blk 6a blijft eigendm van de Gemeente; c. de Gemeente betaalt een bedrag van ,= aan teveel ntvangen grndpbrengsten terug aan Bergpwaarts. Bergpwaarts ziet af van een rentevergeding ver genemd bedrag. d. Bergpwaarts betaalt de bekwaarde van de ude basisschl - een bedrag van ,83 - aan de Gemeente; e. in het kader van de herziening van het bestemmingsplan vr St. Jzefparchie (dr middel van een bestemmingsplan f beheersverrdening) wrdt de geldende planlgische vrijstelling ('artikel 19') die de realisatie van appartementen mgelijk maakt ingetrkken, en wrdt de lcatie cnfrm de huidige situatie (dat wil zeggen: nbebuwd) bestemd. De (bijkmende) ksten van het pstellen van het bestemmingsplan f de beheersverrdening en het veren van de desbetreffende prcedure kmen vr rekening van de Gemeente Ingeval de lcatie blk 6a als bedeld in het vrige lid nder b binnen 10 jaar na ndertekening van de Overeenkmst pnieuw wrdt bestemd vr wningbuw, rust p de Gemeente een inspanningsverplichting m eerst met Bergpwaarts te verleggen, teneinde Bergpwaarts alsdan in staat te stellen haar eventuele interesse in feitelijke realisatie van de wningbuwbestemming tijdig kenbaar te maken. 7. DRIE WOIGE BEUKESTRAAT 7.1. Bergpwaarts verbindt zich de wningen Beukenstraat 1 a en Beukenstraat 1 b in de huidige staat van de Gemeente in eigendm ver te nemen vr een ttaalbedrag van ,= exclusief verdrachtsbelasting. r-, Paraaf Gemeente Deurne ~ Vaststellingsvereenkmst 11 december

6 Bergpwaarts / 8. KOOLHOF 8.1. De Gemeente vergedt aan Bergpwaarts, znder erkenning van aansprakelijkheid f gehudenheid daarte, in het kader van de nderhavige integrale minnelijke regeling een bedrag van ,- als tegemetkming in de gemaakte ksten vr het prject Klhf. 9. CHRISTIAPLATSOE 9.1. De Gemeente verbindt zich m zich in te spannen m vr de Lcatie Christinaplantsen (het huidige trapveldje, in eigendm van Bergpwaarts) planlgische medewerking te verlenen aan de realisatie van maximaal 4 scia Ie huurwningen indien en zdra Bergpwaarts een naar het rdeel van Partijen kwalitatief haalbare uitwerking van het desbetreffende plan heeft ingediend, en aan de dr de Gemeente te stellen stedenbuwkundige en planlgische randvrwaarden is vldaan. In de beheersverardening die wrdt pgesteld vr Zeilberg wrdt de Lcatie Christinaplantsen niet meegenmen. Aile ksten van het pstellen van het bestemmingsplan, het veren van de desbetreffende prcedure en de bijkmende (plan)ksten kmen vr rekening van Bergpwaarts. Onder planksten wrden tevens verstaan planschade en nadeelcmpensatie ten gevlge van de planntwikkeling. 10. HELEAVEE Bergpwaarts verbindt zich m in het prject Helenaveen nabij De Guden Helm grand met een ttaalppervlakte van circa 450 m2 in de huidige staat van de Gemeente in eigendm ver te nemen ten beheve van de realisatie van 3 sciale huurwningen geschikt vr zrgverlening vr een ttaalbedrag van ,= exclusief BTW f verdrachtsbelasting. De Gemeente zal de mliggende penbare ruimte wnrijp maken. 11. LEVERIG, FISCALITEIT Telkens waar in de Overeenkmst wrdt gespraken ver levering van grnden f ver een financiele afrekening, is deze gesteld p c.q. per (prijspeil) 1 januari De in dit vrstel genemde bedragen wrden in de eerste vier maanden na 1 januari 2015 niet gerndexeerd Daadwerkelijke leveringen en betalingen van granden en panden dienen z spedig mgelijk plaats te vinden, maar in ieder geval vr 1 mei Laatstgenemde datum is een fatale datum. f' Paraaf Gemeente Deurne ) Vaststellingsvereenkmst ~ december

7 Bergpwaarts / Aile ksten verbnden aan grndverdracht en/f aan verkp van panden (waarnder ntarisksten en kadaster) kmen vr rekening van Bergpwaarts De Gemeente werkt mee aan de vr Bergpwaarts fiscaal meest gunstige vrmgeving van de verschillende leveringen, mits zij daardr geen (financieel) nadeel lijdt en/f (financiele) risic's lpt. 12. HOOFDGEBOUWE KRUISSTRAAT E HASPELWEG De Gemeente en Bergpwaarts zullen, zdra levering van de grnden Lcaties Kruisweg en Haspelweg aan de rde is, met elkaar vanuit een 'blanc-situatie' verleggen ver het behud van de (hfd)gebuwen, Partijen genegzaam bekend, aan de Kruisstraat en de Haspelweg. 13. SOCIALE WOIGBOUW LOCATIE KRUISSTRAAT E LOCATIE EUROPASTRAAT Bergpwaarts verbindt zich m in de peride tussen 1 mei 2015 en 31 december 2019 p de Lcatie Kruisstraat en de Lcatie Eurpastraat gezamenlijk ten minste 100 sciale huurwningen te (den) realiseren, waarvan ten minste 22 (30 minus de 8 gerealiseerde wningen p de lcatie Zandbsweg) p de Lcatie Kruisstraat Indien en vr zver de in het vrige lid bedelde 22 wningen p de Lcatie Kruisstraat p 1 januari 2020 niet zijn gerealiseerd, wrdt cnfrm de OMOvereenkmst per niet-gerealiseerde wning een bedrag van ,= dr Bergpwaarts verged aan de Gemeente De in het eerste lid bedelde termijn zal, in geval van publiekrechtelijke belemmeringen die de vr realisatie van de sciale wningen bendigde besluiten van verheidswege vertragen en ten gevlge waarvan vlledige nakming dr Bergpwaarts per uiterlijk 31 december 2019 niet haalbaar is, vr de betreffende lcatie in verleg tussen Partijen wrden verlengd, naar evenredigheid van de duur van de vertraging. De in het vrige lid bedelde datum (1 januari 2020) zal in vrkmend geval p gelijke wijze wrden pgeschven in de tijd. 14. WIJZIGIG PLAOLOGISCHE BESTEMMIGE Daar waar in het kader van de uitvering van deze Overeenkmst sprake zal zijn van een wijziging van planlgische bestemmingen, zal deze vr Bergpwaarts geen aanspraak geven p vergeding van (plan)schade als bedeld in de Wet ruimtelijke rdening, dan wei enige andere vergeding van schade f ksten, dan I' Paraaf Gemeente Deurne ) Vaststellingsvereenkmst 19 december 2014 Paraaf 8ergpwaarts 4t 7

8 Bergpwaarts / die welke Partijen alsdan uitdrukkelijk in de Overeenkmst zijn vereengekmen. De vergeding van aile schade, he k genaamd, wrdt daarmee geacht anderszins te zijn verzekerd. 15. WEDERZIJDSE, VOLLEDIGE E FIALE KWIJTIG Bergpwaarts en de Gemeente verklaren dat met de vlledige nakming van al hetgeen Partijen uit hfde van deze Overeenkmst ver en weer verschuldigd zijn, aile schade, ksten f renten, van welke aard k, geleden f ng te lijden, welke direct f indirect verband hudt f kan huden met de in de verwegingen van deze Overeenkmst vermelde feiten en mstandigheden vlledig is verged. Partijen verlenen elkaar, vr het geval de verplichtingen uit de Overeenkmst vlledig en cnfrm zijn nagekmen, nu vr alsdan, ver en weer nherrepelijk en nvrwaardelijk finale kwijting vr al hetgeen Partijen verband hudend met het nderwerp als geregeld in de Overeenkmst van elkaar te vrderen mchten hebben Met ttstandkming van de Overeenkmst zullen de rsprnkelijke aan de in de Overeenkmst pgenmen dssiers ten grndslag liggende afspraken, vereenkmsten, he k genaamd, waarnder nder meer maar niet uitsluitend de OMO-vereenkmst, de ROK-Eurpastraat, de Ontwikkel-/Realisatievereenkmst Wnservicezne St. Jzefparchie en de Ontwikkel-/Realisatievereenkmst Wnservicezne Liessel, vlledig en definitief zijn uitgewerkt. Partijen kunnen zich niet meer p die vereenkmsten berepen. 16. OPSCHORTEDE VOORWAARDE De Overeenkmst wrdt geslten nder de vr ttstandkming pschrtende vrwaarde van een nvrwaardelijk besluit tt instemming met de Overeenkmst dr de gemeenteraad van Deurne. 17. SLOTBEPALIGE ledere Partij draagt haar eigen ksten verband hudend met deze Overeenkmst, daarnder mede begrepen de ksten verband hudend met de nderhandelingen tussen Partijen Deze Overeenkmst bevat de gehele vereenkmst welke tussen Partijen is geslten mtrent het nderwerp daarvan. I' Paraaf Gemeente Deurne " Vaststellingsvereenkmst l' december

9 Bergpwaarts _/ Geen aanpassing van, wijziging van f teveging aan deze Overeenkmst zal bindend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ndertekend dr aile Partijen bij deze Overeenkmst Partijen den, nverminderd het bepaalde in artikel 16, afstand van hun recht m deze Overeenkmst te (den) ntbinden en/f te (den) vernietigen De rechten en verplichtingen vrtvleiend uit deze Overeenkmst kunnen niet wrden vergedragen f bezwaard. Indien een f meer bepalingen van deze Overeenkmst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkmst vr het verige van kracht blijven. Partijen zullen ver de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn verleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wei rechtsgeldig is en zveel mgelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling. 18. TOEPASSELlJK RECHT E GESCHILLE Deze Overeenkmst is nderwrpen aan ederlands recht Aile geschillen die ntstaan in verband met deze Overeenkmst zullen aanhangig wrden gemaakt bij de bevegde rechter te 's-hertgenbsch De in een dergelijk geschil in het ngelijk gestelde partij zal aile gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere ksten verband hudende met de prcedure vr zijn rekening nemen. Aldus vereengekmen en in tweevud getekend. De vereniging met vlledige rechtsbevegdheid Wningbuwvereniging Bergp aarts De publiekrechtelijke rechtspersn gemeente eurne Functie: directeur-bestuurder Datum: 1 9 december 2014 Functie: burgemeester Datum: 1 9 december 2014,._ Paraaf Gemeente Deurne <., vaststellingsovereenkmst,{g december 2014 Paraaf Bergpwaarts 9 4

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

AZIJNMAKERIJ Maurikstraat 20 te Zeist

AZIJNMAKERIJ Maurikstraat 20 te Zeist HUURAANBIEDING AZIJNMAKERIJ Maurikstraat 20 te Zeist Prject Deze huuraanbieding betreft de huur/verhuur van (bedrijfs)ruimte ten beheve van naam rechtspersn f persn met vrletters en geb. datum deel uitmakend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

17 FEB.Z0G9. Datum 16 februari 2009 Aan De heer F. van Hattem Mevrouw L. Sluyser. Betreft Huurcontract Julianaplein 1, kenmerk 405709 d.d.

17 FEB.Z0G9. Datum 16 februari 2009 Aan De heer F. van Hattem Mevrouw L. Sluyser. Betreft Huurcontract Julianaplein 1, kenmerk 405709 d.d. Gasthuisstraat 32 Pstbus 204 Telefn 023 511 53 00 stadsbib[itheek@haar[em.nl 2011 XP Haarlem 2000 AE Haarlem Telefax 023 511 53 90 www.sbhaarlem.nl Datum 16 februari 2009 Aan De heer F. van Hattem Mevruw

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011 Bijlage 1 Verzekeringsvrwaarden, vrzver relevant en declaratieafspraken inzake de zrg verleend dr een huidtherapeut 2011 Plisvrmen: Basisverzekering: -Basisverzekering Nrd-Nederland Dit is een cmbinatieplis

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE Aanvraagfrmulier behrende bij de Prcedureverrdening planschade Deurne 2008 De Wet ruimtelijke rdening (Wr) geeft in afdeling 6.1 aan dat een belanghebbende

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. Liquidatieregeling en persneelsplan 1. AANLEIDING De gemeenten Westland en Midden-Delfland slten in 2005 een cnvenant waarbij werd vereengekmen dat de gemeente Midden-Delfland uittreedt uit de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Zwartsluis Verlengde Sprtlaan 16 Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

LOCATIE X LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011

LOCATIE X LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011 LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN LOCATIE X ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011 STARTDATUM LOCATIEOVEREENKOMST: 1-5-2012 EINDDATUM LOCATIE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsvereenkmst Overeenkmst inzake de uitvering van het takenpakket, zals bedeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling SED rganisatie tussen de gemeente Enkhuizen en de SED rganisatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Overeenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Stadskanaal

Overeenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Stadskanaal Overeenkmst Bedrijven Investeringszne Centrum Stadskanaal Ondergetekenden, De gemeente Stadskanaal, KvK 01169424, ten deze rechtsgeldig vertegenwrdigd dr mevruw B.A.H. Galama, burgemeester, hierna te nemen

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan.

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan. AANVRAAG VERGUNNING in gebruik name gemeente grnd Telichting vergunning in gebruik name gemeente grnd Aanvraag vergunning: Op grnd van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verrdening 2013 is het verbden

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie