OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap vr Maritieme Dienstverlening en Kust, Kapitein Jacques D Havé, waarvan de kantren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Kning Albert II-laan 20, Hierna genemd MDK ; 2. De Prvincie West-Vlaanderen, waarvr ptreedt de Deputatie van de prvincie West- Vlaanderen, waarvan de kantren gevestigd zijn te 8200 Sint-Andries, Kning Lepld IIIlaan 41, Hier vertegenwrdigd dr Patrick Van Gheluwe in zijn hedanigheid van De gedeputeerde vr ruimtelijke rdening vr de prvincie West-Vlaanderen, en Stefaan Barbery in zijn hedanigheid als adviseur vr de prvinciegriffier van de prvincie West-vlaanderen. Handelend in uitvering van de beslissing van de prvincieraad d.d. 7 juli 2011, pgenmen als Bijlage 1 bij deze vereenkmst, Hierna genemd Prvincie West-Vlaanderen ; 3. De Stad Nieuwprt, waarvr ptreedt het Cllege van burgemeester en schepenen, waarvan de kantren gevestigd zijn te 8620 Nieuwprt, Marktplein 7, Hier vertegenwrdigd dr ir. Rland Crabbe in zijn hedanigheid van Burgemeester Stad Nieuwprt, Handelend in uitvering van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 18 juli 2011 pgenmen als Bijlage 2 bij deze vereenkmst, Hierna genemd Stad Nieuwprt ; WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 1

2 Artikel 1. Definities Vr de tepassing van deze Overeenkmst en de uitvering ervan wrden de vlgende begrippen gebruikt vlgens de hierna vlgende definities: 1. Overeenkmst: deze vereenkmst alsmede de hierbij pgenmen bijlagen die er integrerend deel van uitmaken; 2. Partijen: MDK, de Prvincie West-Vlaanderen en de Stad Nieuwprt gezamenlijk aangeduid; 3. Private Rechthebbenden: persnen die ver een langdurig zakelijk recht (eigendm, erfpacht, pstal f vruchtgebruik) beschikken p een nrerend ged gelegen in het Prjectgebied; 4. Prject: de ntwikkeling van het Prjectgebied zals mschreven in de Overeenkmst; 5. Prjectgebied: het gebied waarp het Prject betrekking heeft, bekend als rechterever Nieuwprt, zals aangeduid p het kadastraal plan gevegd als Bijlage 3; 6. Prjectvenntschap: de gezamenlijke venntschap die de Partijen, eventueel samen met bepaalde Private Rechthebbenden en eventuele andere derden, cnfrm hetgeen wrdt bepaald in artikel 6, begen p te richten; 7. Stuurgrep: het rgaan zals bedeld in artikel 12. Artikel 2. Vrwerp van de Overeenkmst Vrliggende Overeenkmst heeft betrekking p de publiek-publieke samenwerking van de Partijen vr de realisatie van het Prject. De Overeenkmst definieert het ruimere kader waarbinnen de Partijen met elkaar zullen samenwerken en legt de nderlinge afspraken vast ter realisatie van het Prject. Artikel 3. Krachtlijnen van het Prject 1. Het Prject heeft betrekking p de integrale ntwikkeling van het Prjectgebied (rechterever Nieuwprt). De Partijen streven ernaar de ntwikkeling te realiseren, met het g p een substantiële versterking van de rl van de haven van Nieuwprt als Nrd-Eurpese jachthaven, alsk van de aanwezigheid en beleving van de jachthaven in het teristisch en ecnmisch netwerk van de kust. 2. Bij de ntwikkeling van het Prjectgebied gaan de Partijen uit van vlgende krachtlijnen : Nieuw insteekdk vr actieve en recreatieve zeilsprt, met bijkmende ligplaatsen; Wnprject met permanente wningen; Ondersteunende teristische verblijfaccmmdaties: tweede verblijven, individuele huurvakantiewningen en htels; Jachthavenndersteunende handelsactiviteiten die geen directe cncurrentie vr de stedelijke cmmerciële functies betekenen; 2

3 Teristisch-recreatieve dagvrzieningen: restaurants, café/cafetaria; Kantren en diensten p schaal van de aanwezige havenactiviteiten; Parkeermgelijkheden vr zeilbten en aut s (bezekers, bewners en evenementen); Jachthavenndersteunende bedrijvigheid; Bestaande niet-jachthavenndersteunende bedrijvigheid: het vrzien in mgelijkheden tt interne f externe herlkalisatie; De ndige publieke infrastructuur vr de ntsluiting van het Prjectgebied, waarnder de realisatie van de brugverbinding vr vetgangers en fietsers tussen het Prjectgebied en de stad Nieuwprt. Het plan gevegd als Bijlage 4 geeft p niet-bindende wijze een mgelijke inrichtingsschets en enkele referentiebeelden weer. 3. Het Prject zal wrden gerealiseerd in twee fasen : - Het vrtraject: dit is de fase die eindigt met de prichting van de Prjectvenntschap. Tijdens het vrtraject zullen Partijen, in vereenstemming met hetgeen verder in de Overeenkmst wrdt bepaald nder meer vlgende acties ndernemen : het uitwerken van een ntwikkelingsmdel vr het Prject in vereenstemming met het bepaalde in artikel 5; het rganiseren van een bevraging nder een geheel f deel van de Private Rechthebbenden, teneinde hen de mgelijkheid te bieden m deel te nemen aan de Prjectvenntschap; het uitveren van de nder artikel 8 beschreven vrstudies vr het planningsprces; het uitveren van een actualisering van het eerder verrichte marktnderzek; het nemen van alle ndige stappen ter vrbereiding van de prichting van de Prjectvenntschap. - De ntwikkelingsfase: dit is de fase die aanvangt met de prichting van de Prjectvenntschap. Tijdens de ntwikkelingsfase zal de eigenlijke ntwikkeling van het Prjectgebied wrden gerealiseerd en dit binnen het kader de Prjectvenntschap die vanaf het genblik van haar prichting de realisatie van het Prject zal pvlgen, sturen en uitveren. Artikel 4. Basisbeginselen van de samenwerking tussen de Partijen 1. De Partijen zullen in nauw verleg en lyaal samenwerken m het Prject te realiseren vereenkmstig het bepaalde in deze Overeenkmst. Partijen zullen bvendien bij de vrbereiding, de gedkeuring en de tenuitverlegging van hun beslissingen die verband huden met f een invled kunnen hebben p het Prject, in de mate dit juridisch is tegestaan, rekening huden met de nden van het Prject en met de belangen van de andere Partijen. 3

4 In aangelegenheden die verband huden met het Prject en tt hun publiekrechtelijke bevegdheden behren, zullen Partijen met de ndige sped handelen, znder dat de Overeenkmst evenwel raakt aan de publiekrechtelijke bevegdheden en verantwrdelijkheden van elk van de Partijen. 2. De Partijen drukken uitdrukkelijk de wil uit m het Prject in elke fase, waar mgelijk, in nauw verleg en afstemming met de belanghebbende private partijen te realiseren. 3. MDK zal tijdens het vrtraject van het Prject een trekkende rl p zich nemen die nder meer, in nauw verleg en met medewerking van de andere Partijen, de vlgende acties mvat : - het rganiseren van de afstemming en het verleg met de private belanghebbenden, inznderheid de Private Rechthebbenden; - het vrbereiden van de prichting en peratinalisering van de Prjectvenntschap; - het rganiseren, namens de Partijen, van een bevraging van het geheel f een deel van de Private Rechthebbenden; - het vrbereiden en cördineren van andere handelingen ndig f nuttig vr de vrtgang van het Prject. In de ntwikkelingsfase wrdt deze rl vergenmen dr de Prjectvenntschap 4. De Prvincie West-Vlaanderen zal tijdens het vrtraject van het Prject, in nauw verleg en met medewerking van de andere Partijen, instaan vr het pstarten en aansturen van de nder artikel 8 bedelde prvinciale ruimtelijke uitveringsplannen en het geïntegreerd planmilieueffectenrapprt, en eveneens vr de actualisering van het eerder verrichte marktnderzek. Artikel 5. Het ntwikkelingsmdel 1. De Partijen zullen tijdens het vrtraject in nauw verleg met elkaar, en waar mgelijk in verleg met de belanghebbende private partijen, een ptimaal ntwikkelingsmdel vr het Prject uitwerken. 2. Bij het uitwerken van het ntwikkelingsmdel zal vertrkken wrden van vlgende uitgangspunten : - Een integrale gebiedsntwikkeling, waarbij het geheel van de binnen het Prject te realiseren publieke infrastructuur, het nieuwe dk en de investeringen en ksten gemaakt dr de Partijen vr het Prject (met inbegrip van eventuele ksten vr herlkalisatie) finaal gefinancierd en gedragen zullen wrden dr en vanuit de pbrengsten die binnen de Prjectvenntschap uit de realisatie van het Prject zullen wrden gehaald; - maximale betrkkenheid bij en deelname in de Prjectvenntschap van het geheel f een deel van de Private Rechthebbenden; - het samenbrengen, p de peratineel, juridisch en fiscaal meest gunstige wijze, van de zakelijke rechten in het Prjectgebied in de scht van de Prjectvenntschap - een billijke en prprtinele vergeding vr alle deelnemende Private Rechthebbenden en de Partijen, ngeacht de finale bestemming van de desbetreffende grnd in het Prject. 4

5 Artikel 6. De Prjectvenntschap 1. De Partijen begen het vrtraject van het Prject z spedig mgelijk af te sluiten met de prichting van en tetreding tt de Prjectvenntschap. Deze venntschap zal dr de Partijen samen, eventueel samen met bepaalde Private Rechthebbenden en eventuele andere derden, wrden pgericht en zal vanaf de prichting instaan vr de verdere uitvering van het Prject. 2. De tetreding van elk van de Partijen tt de Prjectvenntschap zal gebeuren met naleving van de grenzen van het wettelijk, decretaal en reglementair kader dat vr elk van de Partijen vrzien is. 3. De Partijen begen m elk minstens één aandeel in de p te richten Prjectvenntschap te verwerven teneinde de betrkkenheid van elk van de Partijen bij het Prject te benadrukken. Bijkmende aandelen zullen kunnen wrden verwrven in functie van nder meer de inbreng van eventuele zakelijke rechten in het Prjectgebied en/f de inbreng van juridische analyses, marktstudies, nderzeken in het kader van planningsprcessen en andere activa. 4. De Partijen begen m z spedig mgelijk k het geheel f een deel van de Private Rechthebbenden te betrekken als aandeelhuder in de Prjectvenntschap, nder de mdaliteiten vastgesteld in de in artikel 10, 2 bedelde bevraging. Artikel 7. Herlkalisatie van bedrijven aanwezig in het Prjectgebied De Partijen zullen alle ndige en nuttige inspanningen leveren m een herlkalisatie mgelijk te maken van de bedrijven die deelnemen in het Prject en de Prjectvenntschap, indien vr hen een herlkalisatie ndig f wenselijk zu zijn in het kader van het Prject. De Partijen zullen hierbij streven naar een z ecnmisch, juridisch en ruimtelijk verantwrd mgelijke herlkalisatie, indien mgelijk binnen het Prjectgebied. De eventuele ksten en investeringen die de Partijen vr herlkalisatie aangaan in het kader van het Prject, zullen dr de Partijen ten laste kunnen wrden gelegd van de Prjectvenntschap die deze zal dragen vanuit haar pbrengsten bij de realisatie van het Prject f haar eventuele andere middelen. Artikel 8. Bestemmingswijziging 1. De Partijen erkennen dat vereenkmstig de geijkte prcedure een bestemmingswijziging van het Prjectgebied ndzakelijk is m het Prject te realiseren. Partijen erkennen dat de realisatie van het Prject k buiten het Prjectgebied bestemmingswijzigingen kan vereisen, met name in het kader van de herlkalisaties bedeld in artikel 7. Als Bijlage 5 is bij wijze van illustratie, een indicatieve niet-bindende timing vr het planningsprces gevegd. 2. De Partijen zullen in dit kader een geïntegreerd planmilieueffectenrapprt ( plan-mer ) den pmaken. De uitgangspunten van het Prject zals mschreven in deze Overeenkmst, en zals desgevallend nader vastgesteld dr de Stuurgrep, zullen als uitgangspunt wrden genmen vr de pmaak van dit plan-mer. 3. De Partijen streven ernaar m, binnen de mgelijkheden daarte gebden dr de vigerende structuurplannen, de in 1 bedelde bestemmingswijzigingen dr de Prvincie West-Vlaanderen vereenkmstig de daarte geijkte prcedures te laten vastleggen in één f meer prvinciale 5

6 ruimtelijke uitveringsplannen. Indien de vereiste bestemmingswijziging vereenkmstig de tepasselijke regelgeving niet zu kunnen wrden vastgelegd dr de Prvincie West-Vlaanderen, zullen Partijen er naar streven m de bedelde bestemmingswijziging binnen het daarte vrziene tijdskader dr de bevegde verheid te laten vastleggen. De Partijen streven er k naar m samen met de uitveringsplannen de ndige nteigeningsplannen p te (laten) maken en te laten vaststellen met het g p het bepaalde in artikel 10, 3. Artikel 9. Vergunningsprcedures in het kader van het Prject De Partijen verbinden zich erte m de prcedures vr alle dr hun te verlenen vergunningen en telatingen die verband huden met het Prject z snel en efficiënt mgelijk te den verlpen. Artikel 10. Samenbrengen van zakelijke rechten in het Prjectgebied 1. De Partijen streven ernaar m de eigendmsrechten en andere zakelijke rechten p de grnden en eventuele pstallen in het Prjectgebied p minnelijke wijze ter beschikking te stellen en te den stellen van de Prjectvenntschap. 2. Vr het geheel f een deel van de Private Rechthebbenden zal er met het g p het samenbrengen van hun eigendmsrechten en eventuele andere zakelijke rechten p de grnden en eventuele pstallen in het Prjectgebied, namens de Partijen een bevraging wrden gerganiseerd. Deze bevraging zal tt del hebben m vast te stellen welke van de geraadpleegde Private Rechthebbenden bereid zijn m deel te nemen aan het Prject nder de mdaliteiten vastgesteld in de bevraging, nder meer rekening hudend met het ntwikkelingsmdel, het planningsprces en het gedane marktnderzek. 3. Indien zu blijken dat bepaalde eigendmsrechten f andere zakelijke rechten p de grnden en eventuele pstallen in het Prjectgebied niet p minnelijke wijze ter beschikking kunnen wrden gesteld van de Prjectvenntschap, erkennen de Partijen de ndzaak m de pprtuniteit van een verwerving via nteigening dr de stad Nieuwprt en/f de Prvincie West-Vlaanderen te nderzeken. Indien een nteigening dr de stad Nieuwprt en/f de Prvincie West-Vlaanderen binnen het tepasselijke wettelijke kader niet mgelijk zu blijken, zullen Partijen andere mgelijkheden vr een verwerving via nteigening nderzeken. In vrkmend geval zullen de ksten van eventuele nteigeningen ten laste wrden gelegd van de Prjectvenntschap die deze zal dragen vanuit haar (tekmstige) pbrengsten bij de realisatie van het Prject f haar eventuele andere middelen. 4. Vr zveel als ndig, wijzen Partijen erp dat de Overeenkmst en de daarin vrgenmen ntwikkelingen de bestaande rechten van de Partijen in het Prjectgebied tijdens het vrtraject nverlet laten. Artikel 11. Ksten 1. De Partijen spannen zich in m vldende budgetten te reserveren vr de uitvering van de afspraken pgenmen in de Overeenkmst. De Partijen binden zich echter enkel tt financiële inspanningen, binnen de perken van hun budgettaire middelen. 2. De Partijen kmen vereen dat de ksten die Partijen maken vr de uitvering van de Overeenkmst tijdens het vrtraject en die dr de Stuurgrep werden gedgekeurd, in de mate 6

7 van het mgelijke zullen ten laste wrden gelegd van de Prjectvenntschap die deze zal dragen vanuit haar (tekmstige) pbrengsten bij de realisatie van het Prject f haar eventuele andere middelen. 3. Indien vastgesteld wrdt dat niet tt prichting van de Prjectvenntschap zal kunnen wrden vergaan, zal de Stuurgrep beslissen ver de verdeling van de in 2 bedelde ksten tussen de Partijen. Artikel 12. De Stuurgrep 1. Er wrdt een Stuurgrep pgericht. De Stuurgrep heeft als taak het verleg tussen de Partijen te structureren en de samenwerking te ptimaliseren. Hiernder wrdt nder meer begrepen : 1 waar ndig een cncrete invulling geven aan de huidige Overeenkmst; 2 waken ver de realisatie van de basisbeginselen en de delstellingen die aan de huidige Overeenkmst ten grndslag liggen; 3 inspelen p gewijzigde mstandigheden, met dien verstande dat geen wijzigingen kunnen aangebracht wrden aan de Overeenkmst znder schriftelijke instemming van alle Partijen; 4 waken ver en afstemming vrzien vrafgaand aan de frmele cmmunicatie naar derden te vanwege de Partijen ver het Prject; 5 bemiddelen bij geschillen tussen de Partijen, zals vrzien in artikel 18 van de Overeenkmst: 6 beslissingen nemen inzake de ksten zals bepaald in artikel 11van de Overeenkmst. 2. De Stuurgrep bestaat uit twee afgevaardigden van elke Partij. Bij het afsluiten van de Overeenkmst zijn deze afgevaardigden : Vr MDK: * Vr de Prvincie West-Vlaanderen: Dhr. Patrick Van Gheluwe, gedeputeerde en Dhr. Stephaan Barbery, adviseur dienst Ruimtelijke Planning Vr de Stad Nieuwprt: * Elke Partij kan p ieder genblik tijdens de duur van deze Overeenkmst haar afgevaardigden binnen de Stuurgrep vervangen, mits dergelijke vervanging vrafgaand aan de andere Partijen wrdt ter kennis gebracht. Elk lid van de Stuurgrep kan zich, p ksten van de Partij die hem afvaardigde, laten bijstaan dr de deskundigen van binnen f buiten de eigen rganisatie die hij ndig acht. 3. De Stuurgrep vergadert telkens één van de leden hierm verzekt. Eén van de afgevaardigden van MDK zit de vergadering vr. De Stuurgrep beraadslaagt bij cnsensus. 7

8 Elke vergadering van de Stuurgrep maakt het vrwerp uit van een verslag, dat frmeel wrdt gedgekeurd tijdens de eerstvlgende vergadering. 4. De Stuurgrep kan één f meer Werkgrepen prichten. De Werkgrepen kunnen dr de Stuurgrep belast wrden met het vrbereiden f uitwerken van bepaalde nderdelen van het Prject, die vervlgens vr besluitvrming aan de Stuurgrep wrden vrgelegd. Artikel 13. Taalgebruik Alle dcumenten en cntacten tussen de Partijen in uitvering van de Overeenkmst zullen in het Nederlands wrden pgesteld / verlpen. Artikel 14. Geheimhuding Partijen verbinden zich ver en weer tt vertruwelijkheid van alle infrmatie waarvan zij het vertruwelijk karakter kennen f kunnen vermeden en die zij in het kader van de Overeenkmst verkrijgen aangaande de Partijen. Artikel 15. Enige Overeenkmst, ndeelbaarheid van de Overeenkmst en nietigheden 1. Deze Overeenkmst, met inbegrip van zijn bijlagen, is het enige dcument dat de verhudingen tussen Partijen regelt vr de ntwikkeling van het Prject tt p het genblik van de prichting van de Prjectvenntschap. 2. Deze Overeenkmst, met inbegrip van de bijlagen die er deel van uitmaken, is één en ndeelbaar. 3. De nietigheid van een bepaling in deze Overeenkmst zal geenszins de nietigheid van de verige bepalingen van deze Overeenkmst f van de Overeenkmst zelf met zich meebrengen. Partijen zullen zich, in vrkmend geval, inspannen m de nietige bepaling te vervangen dr een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en ecnmisch gelijkaardig resultaat. Artikel 16. Overmacht Partijen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar wanneer zij hun verplichtingen krachtens deze Overeenkmst niet kunnen nakmen ingevlge vermacht. Onder vermacht in het kader van deze Overeenkmst wrdt verstaan iedere nvrziene en nverkmelijke mstandigheid f gebeurtenis nafhankelijk van de wil van de Partijen. Artikel 17. Tepasselijk recht Deze Overeenkmst wrdt beheerst dr en geïnterpreteerd vlgens het Belgisch recht. Artikel 18. Geschillen In geval van een geschil tussen Partijen, zullen zij te geder truw trachten dat geschil minnelijk te regelen in de scht van de Stuurgrep, en dit binnen een termijn van 15 kalenderdagen nadat één der Partijen aan de andere Partij(en) schriftelijk heeft gesteld dat sprake is van een geschil. Een tussen Partijen vereengekmen minnelijke regeling bindt hen slechts indien en vr zver deze schriftelijk tussen hen is vereengekmen. 8

9 Artikel 19. Duurtijd Deze Overeenkmst wrdt aangegaan vr nbepaalde duur. 9

10 Opgesteld te Nieuwprt, p 17 ktber 2011 in drie riginelen, waarvan elke partij verklaart een rigineel exemplaar te hebben ntvangen. Vr het Vlaamse Gewest, vertegenwrdigd dr het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust de administrateur-generaal van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Kapt. Jacques D Havé Vr de Prvincie West-Vlaanderen Vr de prvinciegriffier: De adviseur, Namens de deputatie : De gedeputeerde vr ruimtelijke rdening, Stephaan Barbery Patrick Van Gheluwe Vr de Stad Nieuwprt het cllege van burgemeester en schepenen, ir. Rland Crabbe 10

11 BIJLAGEN 1. Beslissing deputatie van de Prvincie West-Vlaanderen dd. 7/7/ Beslissing gemeenteraad van de Stad Nieuwprt dd. 3. Plan van het Prjectgebied 4. Mgelijke inrichtingsschets en enkele referentiebeelden 5. Indicatieve niet-bindende timing vr het planningsprces 11

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Titel I: definities Reglement: belasting p de leegstand van gebuwen en wningen Artikel 1 Vr de tepassing van dit reglement wrdt verstaan nder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW TECHNO+

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW TECHNO+ HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW TECHNO+ Gedgekeurd p de algemene vergadering van 8 mei 2013 Vrliggend huishudelijk reglement is een aanvulling p de statuten van de VZW Techn+ Zijn bepalingen zijn beslissend

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsvereenkmst Overeenkmst inzake de uitvering van het takenpakket, zals bedeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling SED rganisatie tussen de gemeente Enkhuizen en de SED rganisatie

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering 1. De ntbinding, vereffening en herstructurering 1.1. Ontbinding 1.1.1. Grnden - Zals gemeenrechtelijke venntschap MAAR Kan niet wrden pgezegd (art. 645 lid 2 W.Venn.) Gaat niet teniet dr vereniging van

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie