Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :"

Transcriptie

1 De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare weg, kunnen naar keuze van de cnsument andere waarbrgen afgeslten wrden. Deze bijkmende dekkingen dienen dus niet verplicht te wrden nderschreven en zrgen meestal vr de vergeding van de eigen schade van de verzekeringnemer. Het begrip OMNIUM, dat allriskverzekering betekent, is een cntrversieel begrip en kan aldus aanleiding geven tt misverstand mdat hiernder verschillende nderwerpen kunnen begrepen wrden. Bij een OMNIUM, k wel casc genemd, dient men duidelijk te mschrijven welke risic s men wel degelijk wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende waarbrgen die kunnen afgeslten wrden. In tegenstelling tt de waarbrg BA, waar de bepalingen ervan p wettelijke basis zijn vastgesteld in een mdelvereenkmst, zullen de vrwaarden van de mniumwaarbrgen cntractueel wrden bepaald en dus afhangen van de specifieke cntracten van iedere verzekeraar. Hierbij blijven wel de regels van tepassing die gedicteerd wrden in de algemene verzekeringswet 2. De verschillende waarbrgen die kunnen nderschreven wrden zijn : 1. De materiële f eigen schade aan het vertuig; 2. Brand en Diefstal; 3. Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding dr dieren. Er kan k gepteerd wrden vr een mini-mnium f mini-casc, waarbij enkel de waarbrgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding dr dieren wrden bedeld. Uiteraard kunnen p de markt naargelang de verzekeraar verschillende frmules wrden aangebden. Vallen niet echt nder de rubriek Omnium, maar kunnen k in het kader van een autverzekering wrden afgeslten : 4. Individuele ngevallen; 5. Rechtsbijstand. Tt slt dient ng te wrden pgemerkt dat de verzekeraars de nderschrijving van een OMNIUM vrwaardelijk stellen aan de nderschrijving van de BA-verzekering f althans het pzeggen van die dekking bij een andere verzekeraar. Enkele cijfers : vr de waarbrg eigen schade kan men stellen dat ngeveer 20 % van de vertuigen nder een dergelijke dekking verzekerd is. De schadefrequentie bedraagt 14 % met een gemiddelde kstprijs rnd eur. Vr de andere waarbrgen is 40 % van de vertuigen gedekt. Hier wrdt de hgste schadefrequentie genteerd bij glasbreuk met 6,90 % met een gemiddelde kstprijs van 326 eur. De hgste gemiddelde kstprijs vindt men echter terug in de waarbrg Brand met eur. Hier is het duidelijk dat de frequentie erg laag is maar dat in de meeste gevallen een brand het ttaal verlies van het vertuig betekent. 1 Wet van 21 nvember 1989 betreffende de verplichte verzekering inzake mtrrijtuigen, k WAM-wet genemd. 2 Wet van 25 juni 1992 p de landverzekeringsvereenkmst (WLVO). 1

2 1. Eigen schade Vrwerp van de dekking Deze dekking zrgt vr de vergeding van de schade aan het vertuig pgelpen na een ngeval ngeacht f men vr dat ngeval al dan niet in fut is. Is men niet in fut dan zal de verzekeraar eigen schade de vergeding aan zijn eigen verzekerde betalen vlgens de cntractuele vrwaarden, dus nder aftrek van een eventuele van tepassing zijnde vrijstelling, m zich daarna te keren tegen de verzekeraar van de aansprakelijke vr het ngeval m die vergeding terug te vrderen. De verzekerde kan zijn Rechtsbijstandverzekeraar aanspreken m die eventuele vrijstelling terug te vrderen van de aansprakelijke vr het ngeval. Is men echter in fut dan zal de vergeding p dezelfde manier geschieden maar zal de eventuele vrijstelling ten laste blijven van de verzekerde. In smmige cntracten wrdt het begrip ngeval ruim geïnterpreteerd en kunnen andere rzaken vr de schade, zals vandalisme, mkantelen, vallen, aanvaard wrden. Een heel gamma van specifieke nksten kunnen in de verschillende cntracten teruggevnden wrden : de vrlpige en dringende herstellingen, de ksten vr vrlpige stalling van het wrak, de takelksten, de ksten van technische keuring, inschrijvingsksten, expertiseksten, duaneksten, repatriëringksten zwel van het vertuig als vr de passagiers, dekking vr het tijdelijke vervangingsvertuig, pruimingsksten en de schade vrtvleiend uit de ververde gederen. Smmige cntracten stellen een vervangingsvertuig ter beschikking van de verzekerde. Vrijstelling Zals reeds aangegeven kunnen vrijstellingen wrden tegepast. Dit betekent dat de verzekerde het betreffende bedrag van die vrijstelling ten laste zal meten nemen, tenzij hij die kan terugvrderen van de aansprakelijke partij. Hier k bestaan variaties in de tepassingen. Er bestaan frmules waarin de vrijstelling enkel van tepassing is nder bepaalde mstandigheden, bijvrbeeld bij vandalisme f nder specifieke herstellingsvrwaarden. De bedragen van die vrijstelling kunnen uitgedrukt wrden in vaste bedragen maar meestal vindt men een bepaald percentage terug dat tegepast wrdt p de catalguswaarde van het te verzekeren vertuig f p het bedrag van de vergeding. Bepaling van de vergeding De schade aan het vertuig kan p verschillende manieren wrden verged. In eerste instantie zal bij een gedeeltelijke schade de vergeding vereenkmen met het bedrag vermeld p de herstellingsfactuur. 2

3 In geval van ttaal verlies kan men kiezen tussen twee vergedingmethdes, namelijk de bepaling in werkelijke waarde f in aangenmen waarde. Bij de werkelijke waarde zal de bepaling van de vergeding gebeuren p basis van de expertise van een autdeskundige die de waarde van het vertuig vóór het ngeval zal bepalen p basis van een aantal criteria (marktwaarde, testand van het vertuig, aantal kilmeters, ). Bij aangenmen waarde wrdt de vergeding p vrhand vastgelegd bij het nderschrijven van de vereenkmst. De manier waarp die vraf bepaalde berekening gebeurt kan k verschillend zijn. De meest vrkmende frmules huden rekening met een cëfficiënt vr de bepaling van de waardevermindering van het vertuig in functie van zijn uderdm, zdat vanaf een bepaalde datum, bvb. vanaf de eerste dag bij ingebruikname van het vertuig f pas na een aantal maanden na dat eerste gebruik, de tepassing van de degressiviteit ingaat. Andere frmules huden rekening met het aantal gereden kilmeters. Er bestaat k een frmule van geherwaardeerde aangenmen waarde waarbij rekening gehuden wrdt met het alsmaar duurder wrden van de nieuwe vertuigen zdat de verzekerde bij een ttaal verlies een vlledig zelfde vertuig kan aanschaffen znder verlies te lijden. Na een zekere peride, meestal 3 jaar, vervalt de tepassing van de aangenmen waarde m terug te vallen p de werkelijke waarde. Bepaling van de premie De bepaling van de premie blijft uiteraard eigen aan iedere verzekeraar en zal afhangen van de verschillende frmules die aangebden wrden zals hierbven beschreven. Als basis vertrekt men meestal vanuit de te verzekeren waarde van het vertuig, zijnde de catalguswaarde f nieuwwaarde van dat vertuig met inbegrip van alle bijhrigheden en pties die in het vertuig vrzien zijn. Hiervan mgen bekmen krtingen (bvb. ingevlge het autsaln) niet wrden afgetrkken. Bij een later ngeval is het immers niet zeker dat men diezelfde krtingen terug kan bekmen waardr verzekerde een financieel verlies zu lijden. Daarnaast kunnen verschillende parameters de premie den variëren zals het merk en type van het vertuig, de leeftijd van de gewne bestuurder f van zijn rijbewijs, de gezinstestand (met f znder kinderen die rijgerechtigd zijn), de wnplaats, het berep (dus het gebruik van het vertuig), het eventueel sprtief karakter van het vertuig (sprtwagen, cabrilet, ), de frmule van verzekering (met f znder vrijstelling, aangenmen f werkelijke waarde, ). Tt slt kan wrden meegegeven dat smmige verzekeraars vr deze dekking de premie bepalen in functie van de schadestatistiek. 2. Brand & Diefstal Vrwerp van de waarbrg Brand Deze dekking zrgt vr de vergeding van de schade aan het vertuig ingevlge brand maar kan, naargelang de verzekeraar, uitgebreid wrden naar de schade verrzaakt dr vuur, ntplffing, bliksem en krtsluiting in de elektrische leidingen en dit ngeacht de plaats waar dit gebeurt. Er dient dus duidelijk een nderscheid te wrden gemaakt tussen de dekking die verleend wrdt in het kader van een wningverzekering, waar de schade alleen maar gedekt is wanneer het vertuig als inhud gezien wrdt in een garage en dus niet p de weg, terwijl in een autplis de dekking ruimer is naar zwel de garage te als p de weg. In smmige cntracten wrden de blusksten gedekt. 3

4 Op gebied van de tepassing van een vrijstelling, de bepaling van de vergeding en van het tarief, kunnen dezelfde regels van kracht zijn als die pgenmen in de waarbrg Eigen schade (zie hierbven). Vrwerp van de waarbrg Diefstal De dekking zrgt vr de vergeding van de schade verrzaakt dr diefstal f pging tt diefstal met, naargelang de verzekeraar, de mgelijkheid tt uitbreiding naar de situaties van diefstal met geweld (de zgenaamde car- en hmejackings) f dr gebruik van de riginele sleutels. In smmige cntracten wrden medische ksten gedekt vr schade pgelpen tijdens een diefstal f pging tt diefstal f wrdt tijdens de eerste 30 dagen bij vlledige diefstal een frfaitair dagbedrag betaald. Ok kunnen de ksten vr de vervanging van de slten f de herprgrammering van de gecdeerde sleutels in de dekking begrepen zijn. He dan k zal er altijd vereist wrden dat een diefstal binnen de 24 uur aan de plitiediensten met wrden aangegeven. Op gebied van de tepassing van een vrijstelling en van bepaling van de vergeding kunnen dezelfde regels van kracht zijn als die pgenmen in de waarbrg Eigen schade (zie hierbven). Preventie Naargelang de verzekeraar kunnen bepaalde vrwaarden verbnden wrden bij het nderschrijven van een diefstalwaarbrg. Z kan de aanwezigheid van een garage aan de wning een invled hebben p de evaluatie van het risic. Maar drgaans zullen de verzekeraars, naargelang de klasse van het te verzekeren vertuig, eisen dat een beveiligingssysteem p de wagen wrdt geplaatst (een antidiefstal f een na diefstalsysteem). Indien er wrdt verwezen naar een dr Assuralia 3 gedgekeurd systeem dan dient een dergelijk systeem te wrden geplaatst cnfrm de lastenbeken van Assuralia die raadpleegbaar zijn p Op diezelfde site vindt men tevens de lijst van de gedgekeurde prducten en al wat men dient te weten ver diefstalbeveiliging. Maar preventie begint in eerste instantie bij de verzekerde zelf. Neem daarm altijd de vlgende vrzrgen : Alvrens het vertuig te verlaten : Draai de wielen tegen de richting van de penbare weg in ; Verwijder alle vrwerpen van de zetels : de wagen is geen uitstalraam! Leg waardevlle vrwerpen nit vr een lange tijd in de kffer : de wagen is geen brandkast! Leg nit een dubbel van de cntactsleutel en/f brddcumenten in het handschenkastje. Bij het verlaten van het vertuig : Sluit altijd ramen en deuren (vergeet de kffer niet), zelfs al gaat men maar enkele genblikken weg : de dief wacht p zulke gelegenheden! 3 Indien inmiddels de verwijzing gewijzigd is naar Incert dan zal de infrmatie beschikbaar zijn p 4

5 Haal de antenne naar binnen (z kan men ze niet breken!) Indien de autradi verwijderbaar is, neem deze dan k mee! Sluit de tankdp! Tijdens het rijden : En wat na diefstal? Sluit de deuren aan de kant van de niet gebruikte passagierszetels! Hu 's nachts de ramen en deuren geslten! Dien nmiddellijk klacht in bij de dichtstbijzijnde plitiepst Geef de diefstal z snel mgelijk en p een zeer precieze manier aan bij de verzekeraar Bij een gedeeltelijke diefstal, stal het vertuig binnen de snelst mgelijke tijd, f laat nmiddellijk herstellingen uitveren. Alle sleutels van het vertuig meten p vraag vergemaakt wrden. Bij diefstal van de sleutels dient nmiddellijk de garagehuder te wrden bezcht vr een eventuele herprgrammering. 3. Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding dr dieren Vrwerp van de waarbrg Deze dekking zrgt vr de vergeding van de schade aan het vertuig ingevlge glasbreuk van de vrruit en/f de zij- en achterruiten maar kan, naargelang de verzekeraar, uitgebreid wrden naar de schade aan achteruitkijkspiegels en de lichten. Tevens wrdt de schade verzekerd verrzaakt dr natuurelementen (strm, hagel, ) en ingevlge de aanrijding dr dieren. Bij smmige verzekeraars wrden deze dieren beperkt tt wild. Op gebied van de tepassing van een vrijstelling en van bepaling van de vergeding kunnen dezelfde regels van kracht zijn als die pgenmen in de waarbrg Eigen schade (zie hierbven). De vrijstelling kan echter nder bepaalde vrwaarden wrden afgeschaft. *** Belangrijker dan de verzekering van de materiële schade van het vertuig, is de verzekering tegen de lichamelijke schade van de weggebruikers, waar de cnsument ten nrechte minder aandacht aan schenkt. 4. Individuele ngevallen Deze dekking heeft tt del de inzittenden van een vertuig te verzekeren tegen lichamelijke schade en de gevlgen ervan. Al zijn de inzittenden van een vertuig vr dergelijke schade reeds gedekt ingevlge artikel 29bis van de WAM-wet, is een uitbreiding van dekking vr de lichamelijke schade van de bestuurder, die in artikel 29bis uitgeslten is van vergeding, geen verbdige luxe. 5

6 Een bestuurdersverzekering beschermt bijgevlg iedere bestuurder van een mtrvertuig en in het bijznder wanneer die bestuurder verantwrdelijk is vr het ngeval. Op de verzekeringsmarkt bestaat een verscheidenheid aan frmules. Z vindt men verschillende waarbrgen : terugbetaling van de hspitalisatieksten en medische verzrging; terugbetaling van het verlies ingevlge arbeidsngeschiktheid; betaling van een kapitaal f een rente ingevlge invaliditeit; betaling van een kapitaal ingevlge verlijden. De kapitalen kunnen vraf frfaitair wrden vereengekmen f wrden gelijkgesteld aan de terugbetaling vlgens de gemeen recht regels. Tevens vindt men verschillende frmules : dekkingen vr mtrrijders en brmfietsers; dekking van de bestuurder van het mschreven vertuig; dekking van de verzekeringnemer als bestuurder in eender welk vertuig dekking van de hele familie als bestuurder;... En de meest uitgebreide verkeersplis waarin de dekking verleend wrdt in alle mgelijke situaties waarmee een weggebruiker gecnfrnteerd wrdt. Belangrijk binnen deze dekking is het nderscheid dat men dient te maken tussen een cntract waarbij de verzekeraar zich een subrgatierecht te-eigent en een cntract znder die subrgatie: Een cntract met subrgatieclausule : dit betekent dat de verzekeraar na betaling van zijn cntractuele prestaties tt belp van zijn uitgave zich kan keren tegenver een derde die mgelijks aansprakelijk is vr het ngeval. Dit heeft tt gevlg dat de aansprakelijke met deze uitgave zal rekening huden wanneer in gemeen recht tegen hem bijkmende vergeding zal gevraagd wrden. Met andere wrden het slachtffer heeft met dit cntract geen hgere vergeding dan wat in gemeen recht p een aansprakelijke kan verhaald wrden. Een dergelijk cntract zal dus gedkper zijn dan een cntract znder die clausule. In deze mstandigheden dient de vergeding vlgens dit cntract te wrden aanzien als een vrscht in afwachting dat mgelijke discussies ver de aansprakelijkheden pgelst wrden. Een cntract znder subrgatieclausule : dit betekent dat de verzekeraar zich niet kan keren tegen een derde mgelijks aansprakelijke vr het ngeval. Dit heeft tt gevlg dat het slachtffer bvenp de vergeding vlgens dit cntract, zich ng vlledig kan laten vergeden dr de aansprakelijke vlgens de gemeen recht regels. Beide vergedingen zijn dus cumulatief. 5. Rechtsbijstandverzekering Niettegenstaande deze dekking k geen verplicht karakter bezit is het aangewezen deze waarbrg mee af te sluiten van zdra een vertuig in het verkeer wrdt gebracht. Zwel bij ngeval in fut als in recht is deze waarbrg ndzakelijk vr een gede aflp binnen de regeling van het schadegeval. 6

7 Is men in zijn recht dan dient verhaal te wrden uitgeefend tegen de aansprakelijke vr het ngeval. In deze waarbrg wrdt de dekking burgerlijk verhaal vrzien. Is men daartegenver in fut gesteld dan wrden de belangen verdedigd inzake het verhaal dat de andere partij zal instellen. De aanstelling van een advcaat gebeurt p basis van een vrije keuze vr de verzekeringnemer. Naast deze basisprincipes vindt men p de verzekeringsmarkt diverse bijkmende dekkingen zals : De dekking in geval van inslventie van derden; De terugbetaling van duanerechten; Cntractuele geschillen (prblemen met garagist, kper, verkper, ); Vrschieten van te betalen bedragen; Een rechtsbijstandverzekering is uiteraard nuttig bij alle geschillen die kunnen pduiken tijdens een schaderegeling. Naast de gekende discussies rnd de aansprakelijkheden kunnen er k prblemen ntstaan bij de expertise van de materiële schade van het beschadigde vertuig alsk rnd de bepaling van de vergeding inzake de Lichamelijke schade. Cnclusie De grte diversiteit aan verzekeringsfrmules maken vergelijkingen tussen al die prducten meilijk, maar daartegenver staat dat de cnsument hiermee de garantie krijgt ergens een frmule te vinden die wel degelijk bij zijn behefte past. Indien de cnsument hier gemakkelijker wegwijs wilt geraken dan kan hij steeds rekenen p hulp van een klantendienst, agent f makelaar. Det hij dat niet dan kan hij k de ndige infrmatie terugvinden p de website van de verzekeringsndernemingen. 7

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Mii TECHNOLOGY TO ENJOY

Mii TECHNOLOGY TO ENJOY Mii TECHNOLOGY TO ENJOY Welkm in een nieuwe wereld waarin u centraal staat. Waar innvatie en techniek maar één del hebben: uw rijplezier. Een wereld waar technlgie u wil helpen ten vlle van het leven

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie