ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK"

Transcriptie

1 ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun p het vlak van energie A- BEDOELDE WERKEN EN GEBOUWEN Deze premie is tegankelijk vr : Residentieel (= eengezinswning, appartement f appartementsgebuw) JA Tertiair en industrieel (= andere) JA Deze premie is tegankelijk vr een : Renvatie (gebuw 10 jaar) Nieuwbuw JA JA Werken die in aanmerking kmen vr de tekenning van de premie B5 : Intensief dak (f daktuin) = dak dat als een echte grene ruimte werd aangelegd en waarvan de vegetatie bestaat uit gras met planten, blemen, heesters, enz. Het dak en de dragende structuur meten hiervr p een speciale wijze ntwrpen zijn, mdat er een dikke laag aarde met wrden aangebracht. extensief grendak (f vegetatiedak) = bestaat uit een kruidlaag, vetplanten type sedum en ms. Hiervr is slechts een dunne laag aarde ndig. Dit type grendak kan dan k p een bestaand gebuw wrden aangelegd. B- BEDRAG VAN DE PREMIE Bedrag Basiscategrie : 20 /m² geïsleerd extensief grendak Gemiddelde inkmens : 30 /m² geïsleerd extensief grendak Lage inkmens : 40 /m² geïsleerd extensief grendak BONUS INDIEN INTENSIVE GROENDAK + 30 /m² geïsleerd intensief grendak De premie wrdt slechts tegekend vr maximum 100 m² per gebuw. Vr wngebuwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zne (Ruimte vr Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renvatie), wrdt het premiebedrag verhgd met 10 %. De werken f investeringen die in aanmerking kmen m het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : de levering, de werkuren en de plaatsing van alleen het grendak, met inbegrip van de aanplantingswerken ; De werken f investeringen die niet in aanmerking kmen m het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn: de levering, de werkuren en de plaatsing van islatie de materiaal- en lnksten vr afwerking en decratie. De verschillende psten meten p de saldfactuur wrden uitgesplitst. Ingeval van een glbale factuur, vegt de aanvrager het gedetailleerde bestek te, zdat de verschillende kstenpsten kunnen wrden gescheiden. PAGINA 1 VAN 9 B5 : GROENDAK

2 C- NA TE LEVEN TECHNISCHE VOORWAARDEN 1. Dakhelling: maximaal 30 ; 2. Het dak met geïsleerd zijn: de warmteweerstandscëfficiënt R van het islatiemateriaal p het dak (bestaand f nieuw) met 4,00 m 2 K/W. Deze eis is niet van tepassing, indien het dak waarp de aanvraag betrekking heeft, nverwarmde bijgebuwen zals een carprt, garage enz. bedekt. Vr meer infrmatie ver de berekening van de R van het islatiemateriaal, zie premie B1: Islatie van het dak. 3. Het grendak met bestaan uit de vlgende elementen: a. een afdichtingslaag; b. een membraan dat bestand is tegen het drschieten van wrtels als de afdichtingslaag niet wrteldicht is; c. een draineermat; d. een filtrerende laag; e. een substraatlaag; f. indien ndig, een verankeringsnet; g. de planten zelf. 4. Een extensief dak met een substraatlaag hebben met een dikte van 5 tt 15 cm. Een intensief dak met een substraatlaag hebben met een dikte van meer dan 15 cm. 5. De aanvrager van de premie dient zich ervan te vergewissen dat de dragende structuur het extra gewicht kan dragen. Hij verbindt zich erte het dak ged te nderhuden m verstpping van de regenwaterafveren te vermijden. D- MEER INFORMATIE Vr alle infrmatie ver de premies, dcumentatie f vragen ver de verwerking van de premieaanvragen kunt u terecht bij: Leefmilieu Brussel Dienst Inf p het nummer 02/ & Vr meer infrmatie ver grendaken kunt u terecht p nze website a. ns dcumentatiecentrum b. nze gids duurzame gebuwen Vr meer specifieke infrmatie zie de vlgende fiche : NAT02 Een grendak realiseren E- ADVIEZEN Vr het geval u uw dak met isleren, herinneren wij eraan dat de islatiewerken niet ten kste mgen gaan van een ged ventilatiesysteem. In smmige gevallen kan het interessant zijn m deze premie te cmbineren met: a. de islatie van een dak waarvr k een premie B1 kan wrden verkregen; b. de uitvering van een deltreffende ventilatie waarvr eveneens een premie B8 kan wrden verkregen. PAGINA 2 VAN 9 B5 : GROENDAK

3 Vul binnen de 4 maanden vanaf de datum van de saldfactuur van de werken uw aanvraagfrmulier in en stuur het naar behren ingevulde en ndertekende frmulier met de bijlagen per aangetekende pst f per terug naar: Leefmilieu Brussel Energiepremies Site van Thurn & Taxis Havenlaan, 86C/ Brussel f : AANVRAAGFORMULIER ENERGIEPREMIE 2015 B5 GROENDAK Vergewis u ervan dat u vldet aan alle administratieve en technische criteria vr het verkrijgen van de premie en neem kennis van de Algemene Vrwaarden Gelieve p na te gaan f u ver de laatste versie van het frmulier beschikt. OPGELET: Gelieve één frmulier per type aangevraagde premie in te vullen en alle bijlagen te te vegen, waar p het einde van het frmulier naar wrdt gevraagd. Vergeet tt slt k niet m het frmulier dr de aannemer te laten ndertekenen VOORWERP VAN DE PREMIEAANVRAAG 2 AANVRAAG VAN EEN ENERGIEPREMIE ZONDER PREMIEBELOFTE AANVRAAG VAN EEN PREMIEBELOFTE (alleen als de gevraagde premie > ) Verwachte einddatum van de werkzaamheden : / 201 AANVRAAG TOT UITBETALING VAN EEN PREMIEBELOFTE Dssiernr. vermeld p het psitief advies van Leefmilieu Brussel: 2. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER (natuurlijke persn f vertegenwrdiger van de rechtspersn) U bent : Bewnend eigenaar Niet-bewnend eigenaar Huurder Beheerder U vertegenwrdigt : Gezin Gebuwsyndicus Mede-eigendm (VME, nverdeeldheid, residentie, ) Privénderneming Openbare nderneming Vereniging (VZW) Gemeente OCMW Overheidsinstantie (Gecnslideerde parareginale instelling) Sciaal Verhuurkantr Openbare Vastgedmaatschappij Wningfnds (SVK) (OVM) Gemeenteschl Vrije schl Openbare gemeenschapsschl EU-instellingen Franse en Vlaamse gemeenschap Internatinale niet-eu-instelling (NAVO, ) Gemeenschapscmmissie EU-land Niet-EU-land 1 Met het g p een vlttere verwerking van uw aanvraag vragen we u het frmulier in hfdletters in te vullen en het gebruik van nietjes en plakband te vermijden 2 Gelieve het desbetreffende vakje aan te vinken zie hfdstuk 7 van de algemene vrwaarden 2015 PAGINA 3 VAN 9 B5 : GROENDAK

4 Uw gegevens (aanvrager): Dhr Mevr. Naam Vrnaam Vertegenwrdiger (benaming rechtspersn) Straat Nr. Bus Pstcde Gemeente Land Telefn Alle crrespndentie aangaande uw premieaanvraag zal u persnlijk per mail verstuurd wrden tenzij u een van de vlgende twee vakjes aankruist : Brief per pst geadresseerd aan de aanvrager OF aan de cntactpersn Gegevens van de cntactpersn (indien dit niet de aanvrager is): Dhr Mevr. Naam Vrnaam Telefn 3. ADRES VAN DE WERKEN Eengezinswning Appartementsgebuw Niet-residentieel gebuw Straat Nr. Bus Gemeente Pstcde Buwjaar van het gebuw :. 4. FINANCIËLE GEGEVENS 4.1 BELGISCH BANKREKENINGNUMMER VAN DE AANVRAGER 3 IBAN-cde : B E VOOR WELKE INKOMENSCATEGORIE DIENT U DE AANVRAAG IN 4? : Basiscategrie Gemiddelde inkmens Lage inkmens Cntract afgeslten met een SVK 4.3 BRENGT U DE BTW VOOR DE WERKEN WAAROP UW AANVRAAG BETREKKING HEEFT, IN MINDERING? JA NEE Z JA, vr welk percentage :.% 4.4 OEFENT U EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UIT ZOALS OMSCHREVEN IN HET EUROPEES RECHT (TER BESCHIKKING STELLEN OP DE MARKT VAN GOEDEREN OF DIENSTEN? 5 JA (gelieve bijlage 3 in te vullen : Naleving van de zgenaamde eurpese de-minimisverrdening) NEE 3 Het met gaan m een rekening waarvan de aanvrager de huder (f medehuder) is. Indien de aanvrager een rechtspersn is, met de bankrekening gepend zijn p naam ervan. 4 zie hfdstuk 6.4 van de algemene vrwaarden Eurpese rechtspraak en verrdening (EG) 1998/2006 van de Cmmissie van 15 december 2006 betreffende de tepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag p de-minimissteun. PAGINA 4 VAN 9 B5 : GROENDAK

5 4.5 TOTAAL GERAAMD BEDRAG VAN DE AANGEVRAAGDE PREMIE ANDERE PREMIES : Werd vr uw werken een aanvraag ingediend vr de renvatiepremie van het Brussels Hfdstedelijk Gewest? JA NEE Z JA, dssiernr. : 51/ 5. LIJST VAN DE TOE TE VOEGEN STUKKEN 7 Dank m uw dcumenten niet aan elkaar te nieten vóór u deze pstuurt, dit vereenvudigt de behandeling van uw dssier. 5.1 VERPLICHTE BIJLAGEN VOOR ALLE AANVRAGERS Een kpie van alle GEDETAILLEERDE FACTUREN 8 vr de uitgeverde prestaties p naam van de aanvrager. Met minimale vermelding van : het adres van het betrffen gebuw; type van gebruikte materialen ; ppervlakte van het grendak ; in vrkmend geval, type van de gebruikte islatie (type van gebruikte materialen, waarde λ (W/mK), dikte, R-waarde (m²k/w); de gedetailleerde ksten per pst ; het ndernemingsnummer van de aannemer die de werken heeft uitgeverd. Vr de belfteaanvragen: In plaats van de gedetailleerde facturen, een kpie van het bestek f de gedetailleerde prijspgave, vergezeld van een beschrijvende nta van de uit te veren werken en de te plaatsen materialen. Kpie van de BETALINGSBEWIJZEN: Vr werken vr een bedrag < : een kpie van de/het bankuittreksel(s) f een factuur met de vermelding vldaan, de datum en de handtekening van de schuldeiser; Vr werken vr een bedrag : enkel een kpie van het (de) bankuittreksel(s). Indien bestaand dak al geïsleerd: EEN BEWIJS dat het dak geïsleerd is (R bestaand islatiemateriaal 4,00 m²k/w).) Dat bewijs met dr de aannemer wrden vrgelegd en met melding maken van het type en het merk van het islatiemateriaal, de geïsleerde ppervlakte, de waarde λ van de islatie, de dikte van de islatie en de R-waarde (m²k/w) FOTO S, genmen na de werken, die een ttaalbeeld van het grendak tnen (max. 4). 5.2 VERPLICHTE SPECIFIEKE BIJLAGEN VOOR NATUURLIJKE PERSONEN DIE VERKLAREN TOT DE CATEGORIE VAN DE LAGE OF DE GEMIDDELDE INKOMENS TE BEHOREN Een attest van gezinssamenstelling, afgeleverd dr het gemeentebestuur. Dit dcument mag niet uder zijn dan drie maanden p de dag dat het premieaanvraagfrmulier wrdt ingediend. Vr persnen die belast wrden dr de Belgische Staat: 6 Dit ttale geraamde bedrag wrdt luter ter infrmatie verstrekt dr de aanvrager en is in geen enkel pzicht bindend vr Leefmilieu Brussel 7 Leefmilieu Brussel behudt zich het recht vr aanvullende infrmatie te vragen m tegenstrijdigheden nader te te lichten. 8 Opgelet: Gelieve geen eindfactuur te accepteren vr het beëindigen van de werken. Dit m de tijdsmarge van 4 maanden m uw dssier in te dienen niet in het gedrang te brengen. Indien deze tijdsmarge niet gerespecteerd wrdt, zal uw aanvraag bij gevlg geweigerd wrden. PAGINA 5 VAN 9 B5 : GROENDAK

6 Een kpie van het/de laatst beschikbare aanslagbiljet(ten) van de dienst Belastingen met betrekking tt de inkmsten van alle meerderjarige gezinsleden (inkmsten 2012 f zelfs inkmsten 2013). Vr persnen die niet belast wrden dr de Belgische Staat: Hetzij een kpie van een buitenlands dcument dat vereenstemt met het aanslagbiljet; OF Hetzij een kpie van een gelijkwaardig dcument van een internatinale instelling; Hetzij, indien de persn niet ver inkmsten beschikte in het buitenland, een fficieel attest dat dit bewijst. Vr de aanvragers die een huurcntract hebben afgeslten met een Sciaal Verhuurkantr (SVK): Een kpie van de vereenkmst, huurvereenkmst f beheerderscntract die de aanvrager met een SVK verbinden Vr de rechthebbenden p het «leefln» : Een attest van het OCMW. Vr de RVV-begunstigden : Een Attest van het ziekenfnds vr de beschermde klanten : Een attest van Sibelga. VOOR MEDE-EIGENAARS Bijlage 2 : «Tabel van de aandeelsverhuding», te dwnladen via de website van Leefmilieu Brussel. VOOR GEBOUWENSYNDICUSSEN een dcument dat bewijst dat de vereniging van mede-eigenaars u als syndicus heeft aangewezen. VOOR DE AANVRAGERS DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN Bijlage 3: Naleving van de zgenaamde Eurpese de-minimisverrdening, te dwnladen via de website van Leefmilieu Brussel 5.3 ANDERE TOEGEVOEGDE BIJLAGEN : 5.4 TOTAAL AANTAL TOEGEVOEGDE STUKKEN : PAGINA 6 VAN 9 B5 : GROENDAK

7 6. HANDTEKENING EN VERBINTENIS VAN DE AANVRAGER: Ondergetekende: Dhr. Mevr. Naam Vrnaam verklaart hierbij: kennis te hebben genmen van de ALGEMENE EN TECHNISCHE VOORWAARDEN 2015 vr de aangevraagde premie en deze te aanvaarden; dat alle p dit aanvraagfrmulier vermelde gegevens juist en precht zijn ingevuld; dat hij/zij de administratie (Leefmilieu Brussel), in vrkmend geval, testemming verleent m de bij de aanvraag gevegde fiscale gegevens en de gezinssamenstelling te cntrleren; dat hij/zij zich erte verbindt m alle bendigde dcumenten die in dit frmulier wrden gevraagd, ter beschikking te stellen van de administratie (Leefmilieu Brussel), evenals alle gegevens met betrekking tt de installatie, en p verzek cntrlebezeken te te staan m de in de premieaanvraag vermelde gegevens en de gede uitvering van de werken ter plaatse te verifiëren; dat hij/zij ermee instemt m, in vrkmend geval, het bedrag van de ten nrechte ntvangen premie terug te betalen. Leefmilieu Brussel behudt zich het recht vr m de bij de premieaanvraag ingediende gegevens en de gede uitvering van de werken te cntrleren en hierte een deskundige ter plaatse te sturen. Datum: / / 201 Handtekening van de aanvrager Bescherming van de persnlijke levenssfeer: vereenkmstig de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer wrden de gegevens die u ns bezrgt dr dit frmulier in te vullen, gebruikt vr de pvlging van uw dssier. U kunt uw gegevens altijd inkijken f ze in vrkmend geval laten rechtzetten. U kunt dit recht uitefenen bij de dienst waarnaar u het frmulier stuurt. PAGINA 7 VAN 9 B5 : GROENDAK

8 ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR GEGEVENS VAN DE AANNEMER / DE INSTALLATEUR Naam van de venntschap & rechtsvrm, naam van de aannemer en/f cntactpersn Straat Nr Bus Pstcde Gemeente Land Ondernemingsnr. - - Tel : Gsm : ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR Verklaart hierbij deze werken te hebben uitgeverd: (Beschrijving van de tekmstige werken indien het een premiebelfte betreft.) Op het nderstaande adres : Straat Nr. Bus Pstcde Gemeente En de vlgende factu(u)r(en) te hebben pgesteld 9 : Datum Factuur Nr. 9 In het geval van een aanvraag van een premiebelfte de datum vermelden, evenals de referentie van het bestek in kwestie PAGINA 8 VAN 9 B5 : GROENDAK

9 DAKHELLING 30 JA NEE TYPE VAN GROENDAK extensief (5 tt 15 cm dik) intensief (dikte > 15 cm) OPPERVLAKTE m² grendak: m² DAK ISOLATIE Het grendak bedekt een verwarmd vlume : JA NEE Z ja, gelieve de kenmerken van het islatiemateriaal te specificeren: Materiaal van de 1 ste laag 10 Type van islatiemateriaal:... Merk:... Brn waarde λ (NBN B62-002, ATG f ander):... In vrkmend geval, materiaal van de 2 de laag Type van islatiemateriaal:... Merk:... Brn waarde λ (NBN B62-002, ATG f ander):... Dikte Cëfficiënt λ R = D / λ 1 e laag m W/mK m²k/w 2 e laag (in vrkmend geval) 3 e laag (in vrkmend geval) R Ttaal (= R 1 e laag + R 2 e laag) m W/mK m²k/w m W/mK m²k/w - - m²k/w Bevestigt dat de technische vrwaarden van C.3 gerespecteerd werden. Datum : / / 201 Handtekening en stempel van de aannemer/ installateur 10 Als er p eenzelfde werf meerdere types van islatie gebruikt wrden vr verschillende ppervlakken, kpieer dit gedeelte dan evenveel keer als er ppervlakken geïsleerd werden met verschillend islatiemateriaal. PAGINA 9 VAN 9 B5 : GROENDAK

200.000 (ongeacht het aantal betroffen gebouwen)

200.000 (ongeacht het aantal betroffen gebouwen) ENERGIEPREMIE E1 WARMTENETWERK Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 8 nvember 2012 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun p het vlak

Nadere informatie

NEE. Voornamelijk verwarmingscirculatiepompen met snelheidsregelaar van EEI 0,23 bij individuele woningen.

NEE. Voornamelijk verwarmingscirculatiepompen met snelheidsregelaar van EEI 0,23 bij individuele woningen. ENERGIEPREMIE E5 FREQUENTIEREGELAAR (waarnder verwarmingscirculatiepmp EEI 0,23) Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende

Nadere informatie

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : ENERGIEPREMIE B1 DAKISOLATIE Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun p het vlak

Nadere informatie

Opgelet : de betaling van de verschillende premies gebeurt onafhankelijk van de betaling van de bonus.

Opgelet : de betaling van de verschillende premies gebeurt onafhankelijk van de betaling van de bonus. ENERGIEPREMIE C1 BONUS VOLLEDIGE RENOVATIE VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de

Nadere informatie

Superisolerende beglazing

Superisolerende beglazing ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun

Nadere informatie

30% van de in aanmerking komende kosten

30% van de in aanmerking komende kosten ENERGIEPREMIE D2 FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun

Nadere informatie

Opgelet: Per kalenderjaar mag men maximaal 2 premies van verschillende types B (behalve B8) voor eenzelfde gebouw aanvragen.

Opgelet: Per kalenderjaar mag men maximaal 2 premies van verschillende types B (behalve B8) voor eenzelfde gebouw aanvragen. ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 8 nvember 2012 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun p het vlak van energie

Nadere informatie

BONUS voor nieuwe houten ramen met FSC- of PEFC-label Bonus voor nieuwe ramen ZONDER FSC- of PEFC-label

BONUS voor nieuwe houten ramen met FSC- of PEFC-label Bonus voor nieuwe ramen ZONDER FSC- of PEFC-label ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 8 nvember 2012 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun

Nadere informatie

de prestaties en kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de test en het opstellen van het rapport.

de prestaties en kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de test en het opstellen van het rapport. ENERGIEPREMIE A5 BLOWERDOORTEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op

Nadere informatie

+20% van het totale bedrag van de gecumuleerde premies

+20% van het totale bedrag van de gecumuleerde premies ENERGIEPREMIE C1 HRTOP CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma

Nadere informatie

BONUS voor nieuwe houten ramen met FSC- of PEFC-label Bonus voor nieuwe ramen ZONDER FSC- of PEFC-label

BONUS voor nieuwe houten ramen met FSC- of PEFC-label Bonus voor nieuwe ramen ZONDER FSC- of PEFC-label ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 8 nvember 2012 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum

Nr. Betreft Bedrag Maximum ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en gas ten

Nadere informatie

NEE NEE PAGINA 1 VAN 9 C6 : VERBUIZING VAN EEN COLLECTIEVE SCHOORSTEEN

NEE NEE PAGINA 1 VAN 9 C6 : VERBUIZING VAN EEN COLLECTIEVE SCHOORSTEEN ENERGIEPREMIE C6 VERBUIZING VAN EEN COLLECTIEVE SCHOORSTEEN Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

NEE PAGINA 1 VAN 10 E4 : RELIGHTING EN OPTIMALISERING VAN DE VERLICHTINGSINSTALLATIES

NEE PAGINA 1 VAN 10 E4 : RELIGHTING EN OPTIMALISERING VAN DE VERLICHTINGSINSTALLATIES ENERGIEPREMIE E4 RELIGHTING EN OPTIMALISERING VAN DE VERLICHTINGSINSTALLATIES Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende

Nadere informatie

Superisolerende beglazing

Superisolerende beglazing ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : ENERGIEPREMIE B3 VLOERISOLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op

Nadere informatie

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : ENERGIEPREMIE B1 DAKISOLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

+ 30 /m² glasoppervlakte Bonus voor nieuwe houten ramen ZONDER duurzaam gecertificeerd hout

+ 30 /m² glasoppervlakte Bonus voor nieuwe houten ramen ZONDER duurzaam gecertificeerd hout ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F1 KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B7 BUITENZONWERING

ENERGIEPREMIE B7 BUITENZONWERING ENERGIEPREMIE B7 BUITENZONWERING Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 8 nvember 2012 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun p het vlak

Nadere informatie

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur ENERGIEPREMIE A2 HAALBAARHEIDS- OF ENERGIEONTWERPSTUDIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum Basiscategorie: 25 % van de in aanmerking komende kosten van de

Nr. Betreft Bedrag Maximum Basiscategorie: 25 % van de in aanmerking komende kosten van de ENERGIEPREMIE E1 WARMTENETWERK (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en

Nadere informatie

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum

Nr. Betreft Bedrag Maximum ENERGIEPREMIE C3 TEMPERATUURREGELING (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

Bedrag PAGINA 1 VAN 10 C1 : CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS

Bedrag PAGINA 1 VAN 10 C1 : CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS ENERGIEPREMIE C1 CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober

Nadere informatie

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur ENERGIEPREMIE C4 WARMTEPOMP (WP) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE D1 ZONNEBOILER

ENERGIEPREMIE D1 ZONNEBOILER ENERGIEPREMIE D1 ZONNEBOILER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op het

Nadere informatie

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur ENERGIEPREMIE C5 WARMTEPOMP (WP) SANITAIR WARM WATER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

+ 30 /m² glasoppervlakte Bonus voor nieuwe houten ramen ZONDER duurzaam gecertificeerd hout PAGINA 1 VAN 11 B4 : SUPERISOLERENDE BEGLAZING

+ 30 /m² glasoppervlakte Bonus voor nieuwe houten ramen ZONDER duurzaam gecertificeerd hout PAGINA 1 VAN 11 B4 : SUPERISOLERENDE BEGLAZING ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober 2013 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

NEE. De investeringen en studies die in aanmerking komen om het bedrag van de premie te bepalen, zijn:

NEE. De investeringen en studies die in aanmerking komen om het bedrag van de premie te bepalen, zijn: ENERGIEPREMIE D3 WINDENERGIE, HYDRO- ELEKTRISCHE ENERGIE, BIOMASSABRANDSTOF, GEOTHERMISCHE ENERGIE (behalve warmtekrachtkoppeling) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober 2013

Nadere informatie

30 % van de in D1 Zonneboiler. Gemiddelde inkomens: 2.000 /tot 4 m² + 200 /m² vanaf 4 m²

30 % van de in D1 Zonneboiler. Gemiddelde inkomens: 2.000 /tot 4 m² + 200 /m² vanaf 4 m² ENERGIEPREMIE D1 ZONNEBOILER (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en gas

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW ENERGIEPREMIE B1 DAKISOLATIE (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

Enkel voor energieontwerpstudies

Enkel voor energieontwerpstudies ENERGIEPREMIE A2 HAALBAARHEIDS- OF ENERGIEONTWERPSTUDIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum

Nr. Betreft Bedrag Maximum ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum VOOR ALLE SECTOREN (Voornamelijk verwarmingscirculatiepompen met snelheidsregelaar van klasse A bij individuele woningen)

Nr. Betreft Bedrag Maximum VOOR ALLE SECTOREN (Voornamelijk verwarmingscirculatiepompen met snelheidsregelaar van klasse A bij individuele woningen) ENERGIEPREMIE E5 FREQUENTIEREGELAAR (waaronder verwarmingscirculatiepomp klasse A) (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum. Basiscategorie: 1200 tot 40 kw, dan 10 /kw extra Gemiddelde inkomens: 1400 tot 40 kw, dan 10 /kw extra

Nr. Betreft Bedrag Maximum. Basiscategorie: 1200 tot 40 kw, dan 10 /kw extra Gemiddelde inkomens: 1400 tot 40 kw, dan 10 /kw extra ENERGIEPREMIE C1 CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum. Basiscategorie: 4 250 /woning Gemiddelde inkomens: 4 500 /woning Lage inkomens: 4 750 /woning. Nr. Betreft Bedrag Maximum

Nr. Betreft Bedrag Maximum. Basiscategorie: 4 250 /woning Gemiddelde inkomens: 4 500 /woning Lage inkomens: 4 750 /woning. Nr. Betreft Bedrag Maximum ENERGIEPREMIE C4 WARMTEPOMP (WP) (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en

Nadere informatie

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur ENERGIEPREMIE C4 WARMTEPOMP (WP) - VERWARMING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES Leest u vral de telichting vr het invullen en indienen van het aanvraagfrmulier ged dr. Dit kan vrkmen dat de subsidieaanvraag te laat f nvlledig

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE C7 ZONNEBOILER

ENERGIEPREMIE C7 ZONNEBOILER ENERGIEPREMIE C7 ZONNEBOILER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

NIEUWBOUW. Nr. Voorwerp bedrag Plafond Warmtepomp (onomkeerbaar)

NIEUWBOUW. Nr. Voorwerp bedrag Plafond Warmtepomp (onomkeerbaar) ENERGIEPREMIE C4 WARMTEPOMP (WP) (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW. B- BEDRAG VAN DE PREMIE n Voorwerp Bedrag plafond C1

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW. B- BEDRAG VAN DE PREMIE n Voorwerp Bedrag plafond C1 ENERGIEPREMIE C1 CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning Inschrijvingsfrmulier: Kandidaat vr een sciale kpwning In te vullen dr Wnpunt Mechelen: initialen medewerker:... Aanmeldingdatum:... Aanmeldingsuur:... Uw persnlijke infrmatie (kper 1) Persnlijke infrmatie

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum PAGINA 1 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

Nr. Betreft Bedrag Maximum PAGINA 1 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW ENERGIEPREMIE D1 ZONNEBOILER (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave)

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) Beste relatie, U heeft bij ns znnepanelen gekcht en laten mnteren. De mgelijkheid bestaat dat u de BTW p uw znnepanelen terug kunt vragen. Deze mgelijkheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

JA (alleen systeem D)

JA (alleen systeem D) ENERGIEPREMIE B5 PERFORMANTE MECHANISCHE VENTILATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van

Nadere informatie

Overzicht dakisolatiepremies 2011 en 2012

Overzicht dakisolatiepremies 2011 en 2012 Overzicht dakislatiepremies 2011 en 2012 Samengesteld dr Etienne Rubens, KOMOSIE Rel Vermeiren, VEA Update p 23 augustus 2011 In Vlaanderen kunt u via vier kanalen premies en vrdelen krijgen als u energiebesparende

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen)

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen) Datum aanvraag: Dssiernummer: Centrale Lijst 1. Gegevens aanvrager Tekmstige referentiehuurder Straat: Gemeente: Gebrteplaats: Telefn / Gsm: Nummer: Natinaliteit: Gebrtedatum: Burgerlijke stand: Berep:

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Documenten voor de aanvraag van premies

Documenten voor de aanvraag van premies Documenten voor de aanvraag van premies Documenten voor de aanvraag van premies Premieaanvraag voor gevelisolatie brussel Niet aannieten aub ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Besluit van de Brusselse

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen In te vullen dr de ambtenaar Dssiernummer:.. Aanvraagdatum:. Aanvraagfrmulier subsidie Duurzaam Wnen Naam en vrnaam:... Straat en nr.:.. Pstcde:.. Gemeente:.. Uitveringsadres (indien verschillend van bvenstaand

Nadere informatie

JA (alleen systeem D)

JA (alleen systeem D) ENERGIEPREMIE B8 PERFORMANTE MECHANISCHE VENTILATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van

Nadere informatie

Naam :... Gehuwd/samenwonend met : Adres :.. Telefoonnr/GSM :.. Email :.. IBAN : BE...

Naam :... Gehuwd/samenwonend met : Adres :.. Telefoonnr/GSM :.. Email :.. IBAN : BE... DUURZAAM RENOVEREN Vr inlichtingen kan u steeds terecht in de Wnwinkel, Welzijnshuis, Abingdnstraat 99, 9100 Sint-Niklaas tijdens de peningsuren f telefnisch p 03 778 32 42. AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING Klantnummer: ABC/IW WOONHAVEN ANTWERPEN VULT DIT VAK IN Inschrijvingsnummer: Mutatie renvatie Mutatie ratinele bezetting Aantal slaapkamers huidige wning:..

Nadere informatie

B- BEDRAG VAN DE PREMIE

B- BEDRAG VAN DE PREMIE ENERGIEPREMIE B10b PASSIEF- OF LAGE-ENERGIEBOUW WOONGEBOUWEN Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Dit formulier kunt u ingevuld en. Postbus BB te Wijk bij Duurstede t (0343) e

Dit formulier kunt u ingevuld en. Postbus BB te Wijk bij Duurstede t (0343) e Aanvraagfrmulier drank- en hrecavergunning mdel B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning vr de uitefening van het hrecabedrijf bestemd vr rechtspersnen die zich richten p activiteiten van recreatieve,

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Wat moet u inleveren bij een woningruil

Wat moet u inleveren bij een woningruil Wat met u inleveren bij een wningruil Dit frmulier met u samen met nderstaande gegevens inleveren. Dit geldt k vr uw medebewners (behalve kinderen). Uittreksel wnhistrie (niet van tepassing als u nu huurt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Deelnemingsformulier

Deelnemingsformulier Brusselse prijs vr de exprt een rganisatie van Brussel Invest & Exprt Deelnemingsfrmulier 1 Brussel Invest & Exprt Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Luizalaan, 500 bus 4 1050 Brussel BRUSSELS BEST EXPORTERS

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR

ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR Energie > Tertiaire en industriële sector ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR PREMIE NR. 16: ENERGIE-EFFICIËNTE VENTILATIE- OF PASSIEVE KOELSYSTEMEN VAN EEN GEBOUW Versie juni 2008 Inlichtingen Energiefacilitator

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2013 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagfrmulier Bijzndere Bijstand Alle gegevens die u p dit frmulier invult wrden gecntrleerd. De bijgevegde bewijsstukken gebruiken wij hiervr. Deze bewijsstukken wrden k vr cntrle uitgewisseld met

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901 BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM090 Betreft: Dienstverlening inzake berepsmatige verplaatsingsksten en bijkmende diensten vr de Kninklijke Muntschuwburg. A. GEGEVENS

Nadere informatie

PREMIE 9 DAKISOLATIE MET EEN GROENDAK

PREMIE 9 DAKISOLATIE MET EEN GROENDAK PREMIE 9 DAKISOLATIE MET EEN GROENDAK Een groendak kan het warmteverlies en de warmtewinst van de gebouwen en de vochtigheid regelen, en beperkt de weerkaatste warmte. Het verhoogt de thermische inertie

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2014 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW. Residentieel (= eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw) Tertiair en industrieel (= andere)

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW. Residentieel (= eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw) Tertiair en industrieel (= andere) ENERGIEPREMIE B7 - BUITENZONWERING (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie