Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office"

Transcriptie

1 Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten

2 - 2 Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming 1. Gemeente Kapellen Bestek nummer: ICT Wijze van gunnen: Onderhandelingsprcedure met bekendmaking bij de aanvang van de prcedure. Opdrachthuder Gemeente Kapellen Antwerpsesteenweg Kapellen Dssierverantwrdelijke Marc Vandenbrne Tel. 0498/ be 1

3 2 Inhudstabel 1. Gemeente Kapellen Algemene inlichtingen Aanbestedende verheid Vrwerp van de pdracht Prijsvaststellingen & -herziening Gunningsprcedure Indiening en pening van de aanvragen tt deelneming Infrmatie-inwinning Vrm van de aanvraag tt deelneming Algemene bepalingen Identificatie Onderaanneming Uitsluitingcriteria Cntext Inleiding Lange termijn prjectmissie Strategisch cncept Drgreipad Prjectafbakening vr nderhavig bestek Binnen het strategisch cncept Cnversies Imprt & Integraties Fase 1: Prf Of Cncerpt Fase 2: Autmatisering priritaire bedrijfsprcessen Technlgische architectuur Uitgebreide mschrijving Kwalitatieve selectiecriteria Financiële en ecnmische draagkracht Vr bvba, nv s en andere rechtsvrmen die nderwrpen zijn m hun cijfers te publiceren Vr zelfstandigen en rechtsvrmen dien niet nderwrpen zijn m hun cijfers te publiceren... 18

4 Technische bekwaamheid Prductinfrmatie Aanpak, knwhw en bekwaamheid van het persneel Referenties

5 1. Algemene inlichtingen 1.1. Aanbestedende verheid De diensten wrden uitgeverd vr rekening van: Gemeente Kapellen Antwerpsesteenweg Kapellen 1.2. Opdrachtgevende besturen Vlgende instanties kunnen ptreden als pdrachtgevend bestuur: Gemeente Kapellen Antwerpsesteenweg Kapellen En OCMW Kapellen Antwerpsesteenweg 51/ Kaellen 1.3. Vrwerp van de pdracht De pdracht is een aanneming van diensten. Het betreft een resultatenverbintenis: de dienstverlener stelt de ingezette middelen p zijn verantwrdelijkheid vr met het del het begde resultaat te bereiken. De pdracht bestaat uit vlgende delen: Opdracht: Prgramma 1: Fase 1: Prf Of Cncept (POC) Mdule 1: Dssierficheregister Mdule 2: Dcumentendatabank, basis exclusief security Mdule 3: Relatiebeheer, basis exclusief security 4 Mdule 4: Dcument- & Wrkflwmanagementsftware ten beheve van: Mdule 4A: Besluitvrmingsprcessen Fase 2: Autmatisering priritaire prcessen

6 - 2 Mdule 2: Inrichting security vr de Dcumentendatabank Mdule 3: Security vr het Relatiebeheer Mdule 4: Dcument- & Wrkflwmanagementsftware ten beheve van: Mdule 4B: Autmatisatie van de pst, meldingen en klachten Mdule 5: Integratie Mdule 5A: Integratie sftwarepakket Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de firma Remmicm Mdule 5B: Integratie 3P Sftware (pvlging verheidspdrachten) van de firma 3P. Mdule 5C: Integratie IntelliStamp Deelplevering: Methdiek analyse prcessen. Prgramma 2: Mgelijke uitbreidingspdrachten: Mdule 6: web-ntsluiting Mdule 4 Mdule 7: Digitale Archivering (life cycle management) Prgramma 3: Andere bedrijfsprcessen als mgelijke uitbreidingspdrachten (bvb facilitaire bedrijfsprcessen) Prijsvaststellingen & -herziening Cnfrm artikel 13 1 zal deze pdracht gegund zal wrden, hetzij deels tegen terugbetaling (prijslijst), hetzij deels tegen frfaitaire prijzen. Cnfrm artikel 20 1 is prijsherziening p grnd van prijsevluties p basis van uurlnen van het persneel en de sciale lasten tegestaan, evenals p evluties p wisselkersen Gunningsprcedure Overeenkmstig de bepalingen en vrwaarden, vermeldt in het bestek, zal dr middel van een nderhandelingsprcedure met bekendmaking bij de aanvang van de prcedure de pdracht gegund wrden aan de inschrijver met de vrdeligste regelmatige fferte. Cnfrm artikel 136 zal de pdracht via een raamvereenkmst met één dienstverlener gegund wrden vr de uitbreidingspdrachten, zals deze vrzien zijn in prgrammas 2 en Indiening en pening van de aanvragen tt deelneming De aanvragen tt deelneming meten wrden ingediend p het vlgende adres: 5

7 Gemeente Kapellen T.a.v. Sfie Claes Antwerpsesteenweg Kapellen en dienen te te kmen uiterlijk p dnderdag 7 nvember 2013 m 15u30. Vlgende mdaliteiten dienen hierbij in acht genmen te wrden: (1) De aanvraag tt deelneming wrdt geschven in een definitief geslten dubbele mslag waarp is vermeld: (2) AANVRAAG TOT DEELNEMING: NIET OPENEN; (3) ICT Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Opening 7/11/ u30. (4) Bij de inzending ver de pst, als gewn f aangetekend stuk, wrdt die geslten mslag geschven in een tweede geslten mslag met pgave van het adres dat in de gepubliceerde aankndiging van pdracht is aangegeven en met de vermeldingen: AANVRAAG TOT DEELNEMING: NIET OPENEN ICT Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Opening 7/11/ u30 (5) Een kandidatuurstelling die te laat tekmt, wrdt slechts in aanmerking genmen vr zver de aanbestedende verheid aan de aannemer ng geen kennis heeft gegeven van haar beslissing en de aanvraag tt deelneming ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld vr de ntvangst van de aanvragen bij de pst als aangetekende zending is afgegeven Infrmatie-inwinning Dr deze inschrijving wrdt het bestuur gemachtigd alle nuttige inlichtingen van technische, financiële f mrele aard in te winnen bij fficiële instellingen en pgegeven klanten, betreffende de ndergetekende(n) (f de venntschap) die inschrijft Vrm van de aanvraag tt deelneming Een kandidatuurstelling die te laat tekmt, wrdt slechts in aanmerking genmen vr zver de aanbestedende verheid aan de aannemer ng geen kennis heeft gegeven van haar beslissing en de aanvraag tt deelneming ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld vr de ntvangst van de aanvragen bij de pst als aangetekende zending is afgegeven.

8 Algemene bepalingen 2.1. Identificatie De kandidaat met vlgende infrmatie in zijn aanvraag tt deelneming vermelden: De firma Firmanaam Rechtsvrm Natinaliteit Maatschappelijke zetel Faxnummer 0prichtingsdatum Vertegenwrdiger dr vlgende gemachtigde ndertekenaar(s) Naam en vrnaam Hedanigheid Telefnnummer adres Vr elke gemachtigde ndertekenaar dient de kandidaat de bevegdheid aan te tnen dr: Een kpie uit het staatsblad Bevegdheid gemachtigde(n) ndertekenaar(s) bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad nr.... blz... f vereenkmstig publicatie in het land van rsprng vr de buitenlandse kandidaten. Dssierverantwrdelijke Naam en vrnaam Hedanigheid Telefnnummer adres 2.2. Onderaanneming De inschrijver kan een berep den p nderaannemers en inschrijvers. Hij blijft ten pzichte van de aanbestedende verheid steeds de vlledige eindverantwrdelijkheid dragen vr alle aangebden diensten. De inschrijver zal in zijn vrstel een lijst geven van de nderaannemers en inschrijvers waarp hij een berep wenst te den, en het geschatte percentage van het werk dat dr elke nderaannemer gedaan zal wrden. Vr de nderaannemers gelden dezelfde uitsluitingscriteria (zie Deel III hiernder) als vr de hfdaannemer. Met andere wrden, de hfdaannemer met aantnen dat de nderaannemer vldet aan de gevraagde criteria, z niet lpt de hfdaannemer het risic uitgeslten te wrden. Indien de kandidaat berep det p nderaannemers binnen het kader van deze kandidatuurstelling zal hij een gedagtekende en gehandtekende intentie m al dan niet bepaalde delen van de pdracht in nderaanneming te geven tevegen aan zijn 7

9 kandidatuurstelling. Onderaannemers meten met naam genemd. Tevens dienen de cntactgegevens wrden bijgevegd. De nderaannemers dienen deze intentie k te ndertekenen en leggen een dcument vr waaruit het mandaat blijkt m zich te verbinden. Het blijft evenwel altijd mgelijk m in de fferte bijkmende nderaannemers aan te duiden, vr zver zij vlden aan dezelfde uitsluitingscriteria en eveneens hun engagement schriftelijk verbinden. 8

10 Uitsluitingscriteria Wrdt uitgeslten tt deelneming aan de pdracht, de kandidaat f inschrijver die bij gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende verheid kennis heeft, verrdeeld is vr: 1 deelname aan een criminele rganisatie als bedeld in artikel 324bis van het strafwetbek; 2 mkping als bedeld in artikel 246 van het Strafwetbek; 3 fraude als bedeld in artikel 1 van de vereenkmst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, gedgekeurd dr de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tt vrkming van het gebruik van het financieel stelsel vr het witwassen van geld en de financiering van terrrisme. Met het g p de tepassing van deze paragraaf vraagt de aanbestedende verheid aan de kandidaten f inschrijvers m de ndzakelijke inlichtingen f dcumenten ver te leggen. Het bewijs dat de kandidaat f inschrijver zich niet in één van de vermelde gevallen bevindt kan geleverd wrden dr een uittreksel uit het strafregister f een evenwaardig dcument uitgereikt dr een gerechtelijke f verheidsinstantie van het land van rsprng f herkmst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is vldaan. Kan uitgeslten wrden van deelneming aan de pdracht, de kandidaat f inschrijver: 1 die in staat van faillissement f van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt f die een gerechtelijk akkrd heeft bekmen, f die in een vereenstemmende testand verkeert als gevlg van een gelijkaardige prcedure die bestaat in de natinale wetgevingen en reglementeringen; 2 die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, vr wie een prcedure van vereffening f van gerechtelijk akkrd aanhangig is f die het vrwerp is van een gelijkaardige prcedure bestaande in de natinale wetgevingen en reglementeringen; 3 die verrdeeld is gewrden via een rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en dit vr een misdrijf dat zijn prfessinele integriteit aantast; 4 die bij zijn berepsuitefening een ernstige fut heeft begaan; 5 die niet in rde is met zijn bijdragen aan de sciale zekerheid, vereenkmstig de bepalingen van artikel 62; 6 die niet in rde is met de betaling van zijn belastingen vereenkmstig de Belgische wetgeving f die van het land waar hij gevestigd is, vereenkmstig de bepaling van artikel 63 7 die zich in ernstige mate schuldig gemaakt heeft aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, peisbaar bij tepassing van dit hfdstuk, f die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.. Het bewijs dat de kandidaat /inschrijver zich niet in één van de gevallen bevindt, dient geleverd te wrden dr pname van de vlgende stukken in het deelnemingsdssier : 9

11 Vr 1, 2, 3 : dr een uittreksel uit het strafregister f een evenwaardig dcument uitgereikt dr een gerechtelijke f verheidsinstantie van het land van rsprng f herkmst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is vldaan. Vr 5 en 6 : dr een attest uitgereikt dr de bevegde verheid van het betrkken land. Vr 4 en 7 : elk middel dat aantnt dat aan de bestelde eisen is vldaan. Wanneer een dergelijk dcument f getuigschrift niet uitgereikt wrdt in het betrkken land, kan het vervangen wrden dr een verklaring nder eed f een plechtige verklaring van de betrkkene vóór een gerechtelijke f verheidsinstantie, een ntaris f een bevegde berepsrganisatie van het land van rsprng f herkmst. 10

12 Cntext 4.1. Inleiding Net zals elke andere rganisatie wrdt de gemeente Kapellen gecnfrnteerd met het gegeven dat steeds meer met minder middelen met gepresteerd wrden. Deze beweging dwingt de gemeente Kapellen m zich meer en beter te rganiseren, pdat de gemeente naar zijn aandeelhuders, in casu de burger en de bedrijven, meer tegevegde waarde kan creëren. Rekening hudend dat het mgaan (creëren, beheren, archiveren) met dcumenten tt één van de taken behrt, welke binnen elk bedrijfsprces plaats vindt, is het van cruciaal belang dat dit gegeven ptimaal gebeurd. De rsprng van deze pdracht met gezcht wrden in nd aan een efficiënte uitvering van het besluitvrmingsprces. Het terugvinden van besluiten en de bijhrende dcumenten is nvldende accuraat en neemt te veel tijd in beslag. Daarnaast vrziet het gemeentedecreet in de verplichting m een systeem van klachtenbehandeling p te zetten Lange termijn prjectmissie Dit prject kadert in een lange termijn visie, zijnde De infrmatiestrmen, met inznderheid de dcumenten, p een eenvudige eigentijdse en klantvriendelijke methdiek beheren, zdat het gemeentebestuur van Kapellen zich als een dynamisch en efficiënt bestuur kan prfileren. Daarte werden vlgende lange termijn strategische prjectdelstellingen gefrmuleerd: Accurate infrmatientsluiting aanreiken, pdat infrmatie pen, vlledig en duidelijk verstrekt kan wrden; Verhgen van de inhudelijke kwaliteit dr de meest actuele infrmatie aan te reiken van de betrkken delgrep; Rechtszekerheid aanbieden, vr zwel de elektrnische als papieren pslag; Verhgen van kwaliteit van de dienstverlening dr de efficiëntie en delmatigheid van de bedrijfsprcessen en de infrmatiestrmen te ptimaliseren en af te stemmen tussen de hrizntale en verticale bedrijfsprcessen; Geïntegreerde en practieve ndersteuning m dssiers p een prjectmatige wijze p te buwen en te beheren; Het bevrderen van de samenwerking tussen afdelingen, diensten en medewerkers dr het aanreiken van elektrnische media waar infrmatie ver hun ervaringen, methdieken, dssiers, prcessen, rllen, enz. gedeeld kunnen wrden. 11

13 4.3. Strategisch cncept De gemeente Kapellen wil een mid-ffice uitbuwen. Dit mid-ffice dient in te staan als drgeefluik en kennisbank tussen de frntffice, de back-ffice en de derde partijen (zals.a. KBO, KSZ, enz.). Binnen dergelijke mid-ffice vinden we.a. vlgende cmpnenten terug: 1. Custmer Relatin Management; 2. Wrkflw Management; 3. Dcument Management; 4. Enterprise Applicatin Integratin (Brker-functie) Drgreipad De gemeente Kapellen wil d.m.v. deze aanbesteding een prject pstarten, welke de start is vr de uitbuw van een vlwaardig elektrnisch dssierbeheer, zwel naar interne medewerkers te, als naar externen te (burgers, bedrijven, partners, enz.). 12 De gemeente Kapellen zekt vr deze pdracht één partij, die zwel als uitverder als integratr kan ptreden.

14 Prjectafbakening vr nderhavig bestek In een eerste stap naar de realisatie van vrnemde lange termijn prjectmissie, bevat nderhavig bestek in het kader van nderhavig startprject vlgende delstellingen: Opdracht: Prgramma 1: Fase 1: Prf Of Cncept (POC) Mdule 1: Dssierficheregister Mdule 2: Dcumentendatabank, basispzet en exclusief security Mdule 3: Relatiebeheer, basispzet en exclusief security Mdule 4: Dcument- & Wrkflwmanagementsftware ten beheve van: Mdule: Besluitvrmingsprcessen Fase 2: Mdule 2: Vlledige inrichting, inclusief security vr de Dcumentendatabank Mdule 3: Vlledige inrichting, inclusief security vr het Relatiebeheer Mdule 4: Dcument- & Wrkflwmanagementsftware ten beheve van: Mdule: Autmatisatie van de pst, meldingen en klachten Mdule 5: Integratie Mdule 5A: Integratie ROL Remmicm Mdule 5B: Integratie 3P Sftware Mdule 5C: Integratie IntelliStamp Deelplevering: Methdiek analyse prcessen. Prgramma 2: Mgelijke uitbreidingspdrachten: Mdule 6: web-ntsluiting Mdule 4 Mdule 7: Archivering Prgramma 3: Andere bedrijfsprcessen als mgelijke uitbreidingspdrachten Binnen het strategisch cncept De gemeente Kapellen wenst in deze pdracht zijn aandacht vral te fcussen p: 13

15 CRM, WFM, DMS De relatie mid-ffice met frnt- en back-ffice. Dch de inschrijver zal berdeeld wrden p zijn (reeds verkrijgbare) tekmstvisie, waarbij het mid-ffice vlledig ingebed is Cnversies De dienstverlener dient geen cnversies te vrzien, met uitzndering van deze die ndzakelijk zijn in het kader van Imprt & integraties. In principe wrdt het standpunt ingenmen dat er vertrkken wrdt van een lege databank Imprt & Integraties De dienstverlener dient de CRM-databanken p te vullen met de datagegevens uit: Lkaal bevlkingsregister (Remmicm); Klantendatabank van Syx autmatins (CRM databank ten beheve van de cultuur); Leveranciersdatabank vanuit de bekhuding (Remmicm); Stratendatabank vanuit het CRAB (Vlaamse verheid). De dienstverlener dient een prcedure en prces p te stellen, zdat de gemeente Kapellen, eventuele datacleaning crrect en efficiënt kan uitveren. Datacleaningtls meten niet verplicht aangebden wrden, dch kunnen vrijblijvend ptineel aangebden wrden (facultatieve ptie). Na de éénmalige imprt dient de dienstverlener een integratie van vrnemde databanken te vrzien, zdat de data up-t-date gehuden kan wrden Fase 1: Prf Of Cncerpt Dssierficheregister Ter vrbereiding van een algemeen dssierbeheersysteem wenst de gemeente Kapellen te starten met een uitbuw van een dssierficheregister. Delstelling is een eenvudige databank te krijgen, waar alle dssiers en hun belangrijkste kenmerken geregistreerd wrden. Binnen het dssierregister wrdt k de ndige beveiliging gedefinieerd Dcumentendatabank 14 Ter vrbereiding van een algemeen dssierbeheersysteem wenst de gemeente Kapellen te starten met de uitbuw van een centrale dcumentendatabank. De stukken (riginele zals Wrd/Excel, maar k ingescande dcumenten) wrden gelinkt aan het betreffende dssier(s) d.m.v. hun dssierkenmerk en krijgen een unieke dcumentstuknummer. Delstelling is dat alle dssierstukken hierin bewaard wrden en dat de ntsluiting kan gebeuren d.m.v. interne zekfunctie zals Ggle.

16 - 2 In Prgramma 1, Fase 1 POC, wrdt een basis installatie gevraagd van de dcumentendatabank. Hierbij wrdt verstaan dat.a. de security niet dient uitgebuwd te wrden, znder echter deze uit te sluiten naar Fase Relatiebeheer CRM Ter ndersteuning van het Dssierficheregister en de Dcumentendatabank wenst de gemeente Kapellen te starten met de uitbuw van een Centraal Relatiebeheer. In de Fase 1 wrdt een CRM verwacht, waarbij.a. de security niet dient uitgebuwd te wrden, znder deze uit te sluiten naar Fase Autmatisatie van het besluitvrmingsprces met als afgeleid prduct het ntulenbeheer In het kader van een efficiëntieverbetering wenst de gemeente Kapellen een sftware peratineel te stellen vr het beheren van het beslissingsprces. De peratinele delstellingen kunnen als vlgt wrden gefrmuleerd: Kmen tt een beslissingsregister, waar alle beslissingen geregistreerd zijn; Autmatisatie van het bedrijfsprces aanmaken ntulen vr de gemeenteraad en het cllege; Afgeleide prducten, zals de generatie van uittreksels, enz.; Infrastructuur Uitbreidbaar: pvlgingstaken, checklisten, enz. (mag ptineel aangebden wrden). De dienstverlener dient een minimum aan infrastructuur en licenties te vrzien vr de Prf Of Cncept. De gemeente Kapellen gaat uit van 10 gebruikers in fase 1. Hierbij dient rekening gehuden te wrden dat deze infractructuur niet verlren is in geval van de drstart naar fase Drstart Fase 2 Een drstart naar fase 2 met mgelijk zijn, mits gunstig advies in verband met fase 1 Prf Of Cncept. Bij gunstig advies dienen de geleverde sft- en hardware als basis te dienen vr fase 2. Bij ngunstig advies, heeft de gemeente Kapellen het recht af te zien van fase 2 en de aangegeven uitbreidingsmdules Fase 2: Autmatisering priritaire bedrijfsprcessen Dcumentendatabank 15 In Fase 2 dient de security pgezet te wrden rnd de dcumentendatabank, zdat een vlledige en vlwaardige database bekmen wrdt.

17 Relatiebeheer CRM In Fase 2 dient de security pgezet te wrden vr de Relatiebeheer tepassing, zdat een vlledige en vlwaardige tepassing bekmen wrdt Autmatisatie van het pst- & klachtenmanagementprces In het kader van de verbetering van de kwaliteitszrg van de dienstverlening wenst de gemeente Kapellen een sftware te ntwikkelen die betrekking heeft p: een verbetering van het mgaan met pststukken, meldingen, klachten en signalen; p een unifrmisering van de klachtenafhandeling (klachtenmanagementsysteem: van registratie tt pvlging); de klachtenduiding: evaluatie en verbetering van de dienstverlening, het invullen van de gemeentelijke pdracht; de ndzakelijke rapprteringen. Vanuit een degelijke registratie van de inkmende pst, klachten en adressen, kunnen vlgende prducten afgeleid wrden: Pstmanagement; Klachtenbeheer; Centraal relatiebeheer (vereenvudigd CRM f uitgebreid adressenbeheer). De peratinele delstellingen kunnen als vlgt wrden gefrmuleerd: Kmen tt een pst-in register d.m.v. een autmatisatie van de pst-in, met inbegrip van inscanning van de dcumenten en elektrnische distributie van de pststukken; Kmen tt een elektrnisch pst-uit register; Kmen tt een centraal adressenbeheer, waarbinnen relaties tussen de actren gelegd kunnen wrden; Kmen tt een betere cördinatie tussen de verschillende actren en kanalen met betrekking tt de behandeling van pststukken, meldingen, klachten en signalen; Instellen van een unifrme aanpak inzake pst- & klachtenbehandeling; 16 Instellen van een systematiek van pvlging, terugkppeling en rapprtering inzake pst- en klachtenbehandeling; Versnelling van de afhandeling van pststukken, meldingen en klachten;

18 - 2 Verbetering van de pvlging van de pststukken, meldingen, klachten en signalen; Analyseren van de meldingen, klachten en signalen met het g p een verbetering van de kwaliteitszrg en de beleidsvrbereiding (strategische planning) Technlgische architectuur Rekening hudend met de lange termijn prjectmissie is gekzen vr vlgende technlgische architectuur: De gevraagde sftware dient aangebden te wrden als een Sftware as a service. Het betreft een sftware die pgebuwd is uit webcmpnenten. Algemeen: sftware waar dcument- en/f wrkflwmanagement centraal staat; Relatiebeheer: Maatwerk f sftware waarbij de bedrijfsprcessen vanuit het gezichtsveld van de klant te beheerd wrden; XML met embedded zijn ten beheve de brker-functie; Enkel de inscannings- en beheerssftware mgen werken nder het clientserver principe. De applicatie dient ntslten te wrden via de webbrwser. De nderliggende databank met SQL ndersteunen (bij sterke vrkeur MS SQL) Uitgebreide mschrijving De uitgebreide mschrijving van de pdracht kan men terugvinden in het ntwerplastenbek, dat gelijktijdig met de kandidatuurstellingsfase ter beschikking geteld wrdt. Het ntwerplastenbek kan gedwnlad wrden p 17

19 5. Kwalitatieve selectiecriteria 5.1. Financiële en ecnmische draagkracht De kandidaat/inschrijver met ver vldende financiële en ecnmische draagkracht beschikken Vr bvba, nv s en andere rechtsvrmen die nderwrpen zijn m hun cijfers te publiceren Indien de kandidaat verplicht is m jaarrekeningen neer te leggen, dient de kandidaat vlgende infrmatie ver te maken, zdat p basis van zijn jaarrekening de financiële en ecnmische draagkracht berdeeld kan wrden: De balans en jaarrekening, met inbegrip van de telichting, van de laatste drie neergelegde f dr de bedrijfsrevisr gedgekeurde jaren mee te geven. Het niet beschikken ver een neergelegde f dr de bedrijfsrevisr gedgekeurde jaarrekening zal tt uitsluiting leiden. Vlgende ingevulde ratitabel: Datum van de afsluiting van het bekjaar Rati 1: eigen vermgen Rati 2: winst f verlies vr belastingen Bekjaar N-2 Bekjaar N-1 Laatste afgeslten bekjaar (N) De kandidaat (inschrijvende venntschap) zal nmiddelijk uitgeslten wrden indien: Het eigen vermgen van het laatste afgeslten bekjaar negatief is Vr zelfstandigen en rechtsvrmen dien niet nderwrpen zijn m hun cijfers te publiceren De kandidaten, welke niet nderwrpen zijn m hun jaarrekeningen te publiceren, dienen hun jaarafsluitingen te te vegen en alle nuttige infrmatie waaruit hun financiële en ecnmische draagkracht kan uit blijken Technische bekwaamheid Prductinfrmatie

20 Geef in een krte mschrijving welke faciliteiten uw prduct aanbiedt p vlak van MID-Office Geef de benaming en een krte mschrijving van de dr uw firma aangebden Custmer Relatin Management die in aanmerking kan kmen vr het prject. De mschrijving vermeld, de mgelijkheden van het pakket, eventueel wat niet mgelijk is, de mate waarin het pakket parameteriseerbaar is. Gelieve een technische en cmmerciële dcumentatie als bijlage te te vegen Geef de benaming en een krte mschrijving van de dr uw firma aangebden Dcumentmanagementpakket die in aanmerking kan kmen vr het prject. De mschrijving vermeld, de mgelijkheden van het pakket, eventueel wat niet mgelijk is, de mate waarin het pakket parameteriseerbaar is. Gelieve een technische en cmmerciële dcumentatie als bijlage te te vegen Geef de benaming en een krte mschrijving van de dr uw firma aangebden wrkflwmanagementpakketdie in aanmerking kan kmen vr het prject. De mschrijving vermeld, de mgelijkheden van het pakket, eventueel wat niet mgelijk is, de mate waarin het pakket parameteriseerbaar is. Gelieve een technische en cmmerciële dcumentatie als bijlage te te vegen Beschrijf in het krt welke faciliteiten uw prduct aanbiedt p vlak van frnt-ffice binnen het kader van e-gvernment en de relatie met de mid-ffice Beschrijf in het krt de ntstaansgeschiedenis en de prductntwikkeling van het aangebden prduct(en)? Indien de kandidaat niet de cnstructeur is, dient de kandidaat aan te geven, welke relatie (f beïnvledingswegen) hij heeft m de ntwikkeling bij te sturen In welke mate kunnen aanpassingen wrden uitgeverd dr de interne infrmatici/de administratr/de gebruikers van de gemeente Kapellen Heveel succesvlle prjecten werden geïmplementeerd? Welke perating systems wrden ndersteund? (Micrsft is verplicht, anderen zijn tegelaten) Welke database systems wrden ndersteund? (SQL is verplicht, MS-SQL heeft een sterke vrkeur) Is het prduct web-enable vr de mdale gebruiker? (verplicht) In welke mate ndersteunt het prduct XML? 19

21 5.3. Knwhw en bekwaamheid De kennis en bekwaamheid die in huis is. Deze kan aangetnd wrden aan de hand van de bewezen ervaring (learned lessns) uit andere eigen prjecten en/f trainingen en/f (inter)natinale studies/publicaties; Beschrijf he u de business prcessen analyseert, dcumenteert, (ptimaliseert), en autmatiseert Referenties De kandidaat dient minstens drie relevante referenties van uitgeverde vergelijkbare rdegrtte prjecten gedurende de laatste 3 jaren uitverig te beschrijving. Vlgende elementen meten minimaal beschreven zijn: srt en mvang prject (aantal cnsultants in VTE s); prblematiek en bjectief; methdiek en plan van aanpak; gerealiseerd waarde; geleerde lessen: vermeld de belangrijkste prblemen waarmee u gecnfrnteerd werd en he deze pgelst werden; relevantie van de referentie; naam van de klant; cntactpersn met telefnnummer; datum van bestelling en van indienststelling. De relevantie vr de gemeente Kapellen schuilt vrnamelijk in de vlgende aspecten (in willekeurige vlgrde): gelijkaardige technieken en prducten; kennis en ervarin in de verheidssectr; ingezette resurces; vergelijkbare prjectmvang. Dr deze referenties p te geven, geeft u aan de Gemeente Kapellen het recht m de vermelde cntactpersn te cntacteren. 20

22 - 2 Inschrijvingsfmulier Aanvraag tt deelneming De venntschap (f tijdelijke vereniging) Handelsnaam f benaming Rechtsvrm Natinaliteit Maatschappelijke zetel Tel.nummer Faxnummer 0prichtingsdatum Vertegenwrdiger dr vlgende gemachtigde ndertekenaar(s) Naam en vrnaam Hedanigheid Telefnnummer adres Vr elke gemachtigde ndertekenaar dient de kandidaat de bevegdheid aan te tnen dr: Een kpie uit het staatsblad Bevegdheid gemachtigde(n) ndertekenaar(s) bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad nr. blz f vereenkmstig publicatie in het land van rsprng vr de buitenlandse kandidaten. Stelt zich kandidaat vr de pdracht Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Administratieve gegevens Inschrijving bij de RSZ nder nr. BTW (alleen in België) nder nr. Uitsluitings- & kwalitatieve criteria Bij deze kandidatuur veg ik / vegen wij alle gevraagde inlichtingen p vlak van de uitsluitings- en kwalitatieve criteria. Bvendien mag de administratie alle ndige inlichtingen van financiële aard betreffende de ndergetekenden f betreffende de inschrijvende venntschap inwinnen bij andere instellingen. Gedaan te de 21

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling BXL 1599

Oproep tot kandidatuurstelling BXL 1599 Oprep tt kandidatuurstelling BXL 1599 Overheidspdracht met betrekking tt de aankp en implementatie van sftware vr administratief beheer (bekhuding, budgetbeheer, verheidspdrachten en lgistiek) en mnitring

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

I-Monitor 2015. Deze vragenlijst is bedoeld voor gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT

I-Monitor 2015. Deze vragenlijst is bedoeld voor gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT I-Mnitr 2015 Deze vragenlijst is bedeld vr gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT OPGELET DIT IS SLECHTS EEN PDF-VERSIE OM U HET INVULLEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN. DE BEVRAGING DIENT

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. BESTEK nr. 6 «Informaticavorming : Trajecten Cobol-Java 2»

OFFERTEFORMULIER. BESTEK nr. 6 «Informaticavorming : Trajecten Cobol-Java 2» Offertefrmulier / bestek nr. 6, «infrmaticavrming : trajecten CblJava 2»/ pagina 1/12 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende verheid FOD Financiën Stafdienst ICT Technische Dienst Nrth Galaxy Kning Albert II laan

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639 c nceptnta Cnceptnta Raamvereenkmst vr een planningstl CD000639 Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 1 van 6 c nceptnta Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis...

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag bestek AD-DICT/INV/2011-06/JG. Levering en onderhoud van OS-X compatibel IT materiaal. Inhoudsopgave

Algemene offerteaanvraag bestek AD-DICT/INV/2011-06/JG. Levering en onderhoud van OS-X compatibel IT materiaal. Inhoudsopgave Algemene fferteaanvraag bestek AD-DICT/INV/2011-06/JG Levering en nderhud van OS-X cmpatibel IT materiaal Inhudspgave DEEL I - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN.... 2 Artikel 1 Wettelijke en reglementaire bepalingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de erkenning van autodeelorganisaties

Aanvraagformulier voor de erkenning van autodeelorganisaties Aanvraagfrmulier vr de erkenning van autdeelrganisaties Inhudstafel 1. Gegevens van de autdeelrganisatie... 1 2. Infrmatie ver de manier van autdelen... 2 3. Aantal leden en vertuigen (p datum van de aanvraag)...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn van 26 maart 2012 m 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, vrzitter N. Claesen, P. Debis, M.

Nadere informatie

Aanleiding en context van het Samenwerkingsovereenkomst. 1. Interfederalisering 1 Gelijkekansencentrum

Aanleiding en context van het Samenwerkingsovereenkomst. 1. Interfederalisering 1 Gelijkekansencentrum 1 Samenwerkingsvereenkmst tussen Unia - het Interfederaal Gelijkekansencentrum en stad X met betrekking tt de lkale werking van Unia gedurende de peride 2016 tt en met 2019. Aanleiding en cntext van het

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901 BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM090 Betreft: Dienstverlening inzake berepsmatige verplaatsingsksten en bijkmende diensten vr de Kninklijke Muntschuwburg. A. GEGEVENS

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering technische berepen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «Correctie en bijhouding van de UrbIS-kaart» BB 2014.010

BIJZONDER BESTEK betreffende de «Correctie en bijhouding van de UrbIS-kaart» BB 2014.010 BIJZONDER BESTEK betreffende de «Crrectie en bijhuding van de UrbIS-kaart» BB 2014.010 2 INHOUDSOPGAVE AFDELING A.1: ADMINISTRATIEF GEDEELTE... 6 A.1.1. Aanbestedende verheid en Leidende Ambtenaren...

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Station Brussel-Noord: Commercialisering van een concessieruimte voor een concept Non Food.

Station Brussel-Noord: Commercialisering van een concessieruimte voor een concept Non Food. 10-08 DIRECTIE B-ST.41 - - Uw kenmerk ns kenmerk bijlage(n) Datum FPfp440 12/07/2017 Statin Brussel-Nrd: Cmmercialisering van een cncessieruimte vr een cncept Nn Fd. Geachte, Met haar ± 63.104 pstappende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Bekhuden Mdule Cmputerbekhuden i Cde A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte ttale 90 lesuren (lestijden + studie-uren) studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie