WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier"

Transcriptie

1 WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie kunnen terugvinden is p krte termijn niet haalbaar en k niet echt zinvl. Niet alleen heeft elk zrgberep een eigen specifieke inbreng; elk zrgberep heeft k eigen beheften en cmbineert gedeelde gegevens met eigen detailgegevens tt een werkbaar instrument vr die specifieke zrgverstrekker. Dat geldt m te beginnen tussen huisartsen en diverse specialisten en de verschillen wrden ng duidelijker wanneer men de inbreng en de beheften p vlak van patiëntengegevens van andere zrgberepen analyseert (verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apthekers...). Diverse vrstellen trachtten tch de bestaande diensten (DTW en pslagsystemen) te integreren in een mdel vr een multidisciplinair en multifunctineel patiëntendssier. Men is het eens dat daarbij vlgende principes gelden: De patiënt met centraal staan (niet de zrgverstrekker f de instelling). Men met meteen vrzien dat de patiënt (f zijn vertegenwrdiger) ptimaal tegang met krijgen tt alle relevante gegevens. De patiëntengegevens meten steeds p veilige systemen wrden bewaard, maar dit heft geen geïntegreerde databank te zijn. Bestaande systemen meten maximaal geïntegreerd wrden, d.w.z. integratie van de reeds pgeslagen en gedeelde gegevens en vltte tegang tt de diverse pslagsystemen die een veilige 24/7 tegang bieden 1. Niet elke zrgverlener heft alle gegevens te kunnen bekijken, maar met wel tegang krijgen tt gegevens die vr zijn aandeel in de zrg relevant zijn. Deze filtering is niet alleen ndig vanuit privacy gpunt, maar k m de heveelheid gegevens die een zrgverstrekker nder gen krijgt efficiënt nder cntrle te huden. Bepaalde ntbrekende elementen vr een cmpleet patiëntendssier,.m. ndzakelijk bij langdurige geïntegreerde zrg, meten ng wrden aangevuld. De zrgverstrekkers meten vlt(ter) tegang krijgen tt de (rsprnkelijke) gegevens die vr hen relevant zijn. Aangepaste interfaces m meteen een verzicht te krijgen van de vr hen relevante gegevens zijn ndzakelijk. Bij elk datatype dat wrdt beschikbaar gesteld in het multidisciplinair gedeeld dssier hrt k een beveiligde interface m die data te extraheren zdat de zrgverstrekker die in zijn eigen tepassing kan cmbineren met zijn eigen EPD (bvb. Medicatieschema Vitalink vergelijken met laatste versie in eigen pakket f pnamemedicatie ). Onderstaande actiepunten hebben diverse linken naar een reeks andere actiepunten (Updaten van het verzicht van de architectuur; Standaarden & Terminlgiebeleid; Persnal Health Recrd; Tegang vr de patiënt tt zijn gegevens; Ziekenhuisdssier...) 1 Vr de instellingen en de tweedelijn zijn dit lgischerwijze de hubs (desgevallend tegankelijk via raadpleging van de metahub); vr de eerstelijn zijn dit lgischerwijze kluis systemen f analgen (Vitalink, Intermed, Brusafe, maar k MyCareNet, GFD, Recip- e,...) waar de authentieke brnnen van de infrmatie deelbaar wrden bewaard

2 Tt slt zijn er enkele principes die verlappen met andere actiepunten (.m. AP21 Mbile Health en AP 10 Persnal Health Recrd ): Het nderscheid tussen het multidisciplinair patiëntendssier en het Persnal Health Recrd is arbitrair f zelfs virtueel. De patiënt kan het Multidisciplinair Dssier in principe zelfs als persnlijk gezndheidsdssier gebruiken en zijn gegevens bekijken, bv. via een prtaal f een viewer in zijn eigen PHR. De patiënt kan relevante infrmatie tevegen via apps ( vb. bij telemnitring). Deze apps meten gestandaardiseerde filtering van infrmatie telaten (vb. pvlgen van glycemiewaarden) Dit actiepunt start (A) met een aantal stappen die strak bij elkaar aansluiten met als del p relatief krte termijn een verzichtelijk geheel van (beschikbare en nieuw te te vegen) relevante gegevens ter beschikking te stellen van elk zrgberep. Deze eerste stappen wrden verder in dit actiepunt SMART mschreven. Onder (B) wrden verdere stappen vrzien die p langere termijn meten leiden tt een verdere integratie van de diverse gegevensbrnnen tt een geïntegreerd patiëntendssier. Bij deze stappen kan / zal (in de vlgende jaren) allicht k meer rekening wrden gehuden met internatinale ntwikkelingen p dit vlak. A. Op krte termijn ( ): 1. Updaten van het verzicht van de architectuur en diensten. 2. In kaart brengen van de reeds beschikbare gegevens uit alle relevante (authentieke) gegevensbrnnen en standaarden vastleggen f (geleidelijk) inveren waar ndig. 3. Aanvullen van ntbrekende delen / elementen vr een dssier in de cntext van langdurige geïntegreerde zrg. 4. Identificatie van relevante gegevens (per berepsgrep) en tegang geven. 5. Vastleggen van standaarden vr het verzichtelijk maken van de beschikbare gegevens (per berepsgrep). 6. Visie en strategie bepalen vr de actiepunten nder B. B. Op langere termijn ( ): 1. Een stapsgewijze en betruwbare integratie ( in the clud ) van systemen en gegevens met het g p gebruiksgemak en efficiëntie. 2. Stapsgewijze naar een veel meer geïntegreerd, multidisciplinair dssier gaan, waarin alle gegevens p zveel mgelijk gestructureerde en gestandaardiseerde wijze geregistreerd en tegankelijk wrden gemaakt (rekening hudend met internatinale evluties). Dit kan maar met zeker niet ndzakelijk p één enkel platfrm gebeuren

3 AP 6.1. Updaten van het verzicht van de architectuur en diensten. Updaten van het verzichtsdcument dat de ehealth architectuur, de DTW en de basisdiensten in kaart brengt. NB: deze efening gebeurt specifiek met het g p het realiseren van AP 6.2. en vlgende. ehealth Platfrm & ehealth Prgrammanager (lead) + Werkgrep Architectuur en de betrkken verantwrdelijken van de diverse diensten / authentieke gegevensbrnnen. Uitveren tijdens Q Afwerken tegen uiterlijk 1 februari Nieuw verzichtsdcument is klaar. AP 6.2. In kaart brengen van de reeds beschikbare gegevens uit alle relevante (authentieke) gegevensbrnnen en Standaarden vastleggen f (geleidelijk) inveren waar ndig. (NB: De eerste pririteit blijft swies een actuele SUMEHR en een actueel medicatieschema). Op systematische wijze in kaart brengen van alle gegevens die relevant zijn vr gegevensdeling in het kader van een specifieke multidisciplinaire samenwerking en die mmenteel reeds gedeeld kunnen wrden via bestaande DTW. Dit prces gebeurt eerst per berepsgrep (en allicht best eerst vr bepaalde pathlgieën). Nadien vlgt een cnslidatie, waarbij zwel verlappende als ng ntbrekende gegevens wrden geïdentificeerd. Er wrdt en centrale iteratieve lijst bijgehuden en gepubliceerd van data die tegevegd wrden, de gebruikte standaarden en de methde m deze data elektrnisch p te halen. De tevegingen meten immers snel en meteen multidisciplinair bruikbaar zijn. Parallel bij AP 6.2. en in de cntext van AP3 Standaarden en Terminlgiebeleid wrden de relevante terminlgie-, gegevens- en bdschappenstandaarden identificeren en/f geïdentificeerd en vastgelegd. Standaarden Prjectmanager & ehealth Prgrammanager (lead) + vertegenwrdigers van kepels van betrkken berepsgrepen van zrgverstrekkers en kepels van betrkken sftwareleveranciers + betrkken administraties. In kaart brengen per berepsgrep uiterlijk tijdens 31 maart Oplevering cnslidatie: uiterlijk 30 april Tijdig pleveren van bedelde dcumentatie per berepsgrep en van de cnslidatie. AP 6.3. Aanvullen van ntbrekende delen / elementen vr een cmpleet dssier

4 Aanvullen van ntbrekende elementen / gegevens mdules, die ng niet vrzien f gedeeld wrden en die, met name vanuit het gpunt van de geïntegreerde langdurige zrg ndzakelijk zijn. Het betreft bv.: Een mdule vr de patiënt die hem telaat m bepaalde gegevens in te schrijven (bijvrbeeld in het kader van zelfmnitring). Een dagbek dat telaat m p een infrmele manier te cmmuniceren tussen de verschillende leden van het multidisciplinair team, m alarmen te signaleren, (vr deze eerste twee punten, zie k AP 10 PHR). Een cördinatie mdule, f mdule vr casemanagement. Deze mdule met telaten dat verschillende prfielen deze functie kunnen aannemen, afhankelijk van de cntext (cmplexiteit van de ziekte, de autnmie van de patiënt, de beschikbaarheid van de huisarts, ). Deze mdule is pgebuwd rnd specifieke behandelingsdelstellingen en plan die dr het zrgteam in verleg met de patiënt wrden vastgelegd. De mgelijkheid m zrgtrajecten en beslissingsndersteuning p multidisciplinaire basis te integreren in het dssier. Een mdule die telaat m een multidisciplinair team te vrmen afhankelijk van de beheften van de individuele patiënt. (bv. p basis van de mdule vr het beheer van therapeutisch relaties?). Evidence Based ndersteuning ingebuwd in het multidisciplinair dssier : ieder lid van het zrgteam vlgt dezelfde richtlijnen, iedereen vertelt dezelfde bdschap Vastleggen van de betrkken data- en berichtenstandaarden. RIZIV Cel Langdurige Geïntegreerde Zrg (lead) + betrkken zrgberepen en (kepels van betrkken) sftwareleveranciers. Vrbereiding in Q1 en Q Oplevering van ntbrekende data en analyse vr wrkflw- en prcesaspecten(?) tegen 31 juni 2016 en vanaf dan dynamisch aanpassen wanneer ndig. Tijdig pleveren van de vrziene dcumentatie en specificaties van standaarden. AP 6.4. Identificatie van relevante gegevens (per berepsgrep) en tegang geven. Op basis van de dcumentatie die vrtkmt uit vrgaande drie punten, dient elke berepsgrep uit te maken welke gegevens relevant zijn vr de eigen zrgverstrekking. Dit zullen dus zwel gegevens zijn die ze zelf inbrengen als gegevens die samen f vanuit andere brnnen f zrgberepen wrden gegenereerd. Het kunnen k zwel algemene gegevens zijn als zeer specifieke (in bepaalde gevallen zelfs per type patiënt f pathlgie)

5 Het uitgangspunt met de relevantie zijn (in algemene zin) vr het type zrgberep f instelling. Dit met meteen de basis vrmen m tegang te vragen en te krijgen tt deze infrmatie, indien die vandaag ng niet wettelijk f technisch vrzien is. Het is niet de bedeling meteen alle relevante data vr een (f meerdere) berepsgrep p te leveren. Een iteratieve en dynamische aanpak zrgt ervr dat er steeds meer knw hw in deze materie wrdt pgebuwd (lessns learned). Cmmunicatie mtrent dit prces en transparante dcumentatie ervan zijn essentieel. Prjectmanager (lead) + elk betrkken zrgberep (en de betrkken sftwareleveranciers) + FOD & RIZIV + indien uitbreiding gevraagd wrdt van de tegang tt gegevens: advies / beslissing van de bevegde instanties. In de lp van Oplevering van de dcumentatie per berepsgrep tegen uiterlijk 31 december Tijdig pleveren van de bedelde dcumentatie. Effectieve uitrl van de tegang (wettelijk en technisch) tt de nieuwe gegevens. AP 6.5. Vastleggen van standaarden vr het verzichtelijk maken van de beschikbare gegevens (per berepsgrep). Eén hlistisch geïntegreerd dssier maken heeft niet veel zin. Het is ndzakelijk m elke berepsgrep aan te medigen / te verplichten m samen met bvenstaande selectie van relevante gegevens te maken, maar k het initiatief te nemen m gepaste filters en interfaces te ntwikkelen die telaten vanuit de veelheid van (relevante) gegevens een visualisering te krijgen die telaat in een gpslag een beeld te krijgen van de testand van de patiënt. NB: deze efening kan er zich te beperken m de ndige vrbeelden en standaarden te bepalen, p basis waarvan de diverse sftwareleveranciers ptimale interfaces kunnen vrstellen en uitbuwen. Het del is niet het veelvud te maken van alle gewenste data maar wel te starten vanuit de gemeenschappelijke data- elementen waarver cnsensus bestaat. Kepels van berepsrganisaties (lead) + ndersteuning dr Prjectleider Standaarden en Terminlgiebeleid Kan parallel met AP 6.4., maar hangt k af van de urgentie en beheften vr elke berepsgrep (f grep van instellingen). Dus kan plevering mgelijk zijn in 2016 f Opleveren van de standaarden en bijhrende dcumentatie. Effectieve uitrl van de tegang (wettelijk en technisch) tt de nieuwe gegevens

6 AP 6.6. Visie en strategie bepalen vr de actiepunten nder B. Vrbereiding van de lange termijn visie die met leiden tt een verdere integratie van de diverse gegevensbrnnen tt een geïntegreerd patiëntendssier ( in the clud ). ehealth Platfrm & Prgrammanager (lead) + Werkgrep Architectuur en de betrkken verantwrdelijken van de berepsgrepen + de diverse bestaande diensten & authentieke gegevensbrnnen. (Tevens inbreng van prjectmanagers Standaarden & Terminlgiebeleid en Registers) Start van de efening in Opleveren van de visietekst tegen uiterlijk 31 december Budgettering en planning in de lp van

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie