Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:"

Transcriptie

1 Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz /juni 2012

2 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten pagina 5 3. Implementatie en brging pagina 8 4. Evaluatie prject pagina 10 Bijlage 1 pagina

3 1. Inleiding 1.1 Del eindrapprt Dit eindrapprt is pgesteld ter afsluiting van het prject LOZ, waarbij het del is m verantwrding af te leggen ver het uitgeverde prject. In het eindrapprt staan de vlgende zaken centraal: Vergelijking met de uitvering van het prject, zals begd in het prjectplan. De behaalde resultaten. Evaluatie van het uitgeverde prject. Brging van de taken, verantwrdelijkheden en bevegdheden. 1.2 Achtergrnd Aanleiding Om aan de zrgvraag van patiënten z ged mgelijk te kunnen vlden, zijn er bij het zrgprces steeds meer verschillende zrgaanbieders betrkken. De tename in variatie en cmplexiteit zrgt vr een tenemende behefte aan cördinatie en samenwerking in de zrgketen m z de zrg efficiënt, delmatig en kwalitatief van het gewenste niveau aan de patiënt aan te bieden. De vrdelen p het gebied van zrglgistiek ged ingerichte zrgprcessen liggen niet alleen bij de patiënt. Een reductie van de cmplexiteit, variatie en een tename in de zekerheid van de verschillende prcesstappen kunnen k zrgen vr een besparing van ligdagen en inzet van persnele capaciteit. Prbleemstelling Het regelen en zekerstellen van nazrg aan en vr de patiënten is in nvldende mate nderdeel van het zrgprces. Op lgistiek gebied is de huidige situatie te kenmerken als een reagerend systeem. Betere cmmunicatie en afstemming in de zrgketen met zrgen vr een situatie die transparant en meer vrspelbaar is, zdat zwel het ziekenhuis als de nazrginstellingen meer planmatig en efficiënt te werk kunnen gaan. Delstelling Het prject Lgistieke ptimalisatie zrgketen heeft in 2010 en de eerste helft van 2011 met name in het teken gestaan van beschrijving en analyse van het huidige (na)zrgprces. Tijdens de analysefase kwam naar vren dat de samenwerking tussen de nazrginstellingen en het nazrgteam ver het algemeen als ged en prettig ervaren wrdt, k als de samenwerking vergeleken wrdt met andere ziekenhuizen in de regi, maar ng verder verbeterd kan wrden. De tweede helft van 2011 stnd in het teken van herntwerp. In 2012 lag de fcus p het aanbrengen van wijzigingen in de huidige prcesgang, waarbij met name de transmurale cmmunicatie, afstemming en samenwerking in het vizier zijn genmen. Start- en einddatum prject Januari 2010 tt juni 2012 Opdrachtgevers Savant Zrg, De Zrgbg, het Elkerliek ziekenhuis Opdrachtnemer Quartz - 3 -

4 Prjectleiders Tineke Nader (januari juni 2011) Felix de Graaf (juni juni 2012 De auteurs van dit eindrapprt zijn Felix de Graaf en Ans Hendrikx Leden stuurgrep mevruw S. van Amelsfrt, sectrmanager, namens het Elkerliek ziekenhuis mevruw W. van Asseldnk, hfd Ketenzrg/Disease Management, namens De Zrgbg mevruw M. Frank, hfd afdeling Revalidatie, Elkerliek ziekenhuis mevruw A. Hendrikx, medisch cördinatr Quartz mevruw W. Osterhf, beleidsadviseur namens Savant Zrg Andere betrkkenen bij het prject de heer J. Oyen, arts rthpedie, Elkerliek ziekenhuis mevruw N. Sabir, regidirecteur, Savant Zrg de heer M. Bllars, sectrhfd Elkerliek ziekenhuis de heer T. Martens, sectrhfd Elkerliek ziekenhuis Studenten bedrijfskunde van de TU/e mevruw K. van Tubergen mevruw A. Basten - 4 -

5 2. Eindresultaten 2.1 Cncrete delen vr 2012 waren: 1. Lskppelen van de cmmunicatie ver de verwachte nazrgbehefte met de indicatiestelling van het CIZ m eerder inzicht te krijgen in de aankmende zrgvraag, en m de medische en rganisatrische aspecten van de verdracht eerder en beter in te regelen vlgens een gestandaardiseerde werkwijze waarbij de cmmunicatie altijd verlpt via het nazrgteam van het Elkerliek ziekenhuis. (Achterliggende reden: geschat wrdt dat ngeveer 10 prcent van alle cliënten niet via het nazrgteam wrdt verwezen, maar dr de verpleging van de afdeling. In de gevallen dat de cliënt via de verpleging van de afdeling wrdt verwezen is er vaker sprake van een mismatch tussen de bendigde zrg en aangevraagde zrg). 2. Anticiperen p en zeker stellen van nazrg in de pname- en OK-planning van het ziekenhuis. Vr electieve patiënten met de aanvang van het regelen van nazrg starten vrdat de behandeling plaatsvindt (advies aan het Elkerliek ziekenhuis). Het nazrgteam van het Elkerliek ziekenhuis heeft het prject acute patient Vrzrg in de nazrg afgernd en is mmenteel bezig m een plan van aanpak p te stellen vr de electieve patient. 3. Het realiseren van betere cmmunicatie ver de bendigde medicatie en wndzrgmiddelen in de nazrg. De gevlgen van het niet beschikbaar hebben van deze middelen in de thuissituatie, heeft extra huisbezeken tt gevlg. Er is behefte aan duidelijkheid mtrent welke middelen er ndig zijn en vr heveel dagen deze wrden meegegeven vanuit het ziekenhuis. 4. Het verminderen van het aantal bendigde herindicaties dr het creëren van een feedbacklp. Cmmunicatie ver de bendigde herindicaties, verricht dr de thuiszrgaanbieders, kan/met een cntinu leereffect met zich meebrengen, waardr er een betere match tussen de initiële indicatie en de zrgvraag kmt. Structureel verleg tussen de zrgcördinatren van de thuiszrgaanbieders en een geleding van het nazrgteam van het ziekenhuis ntbreekt mmenteel, maar kan meer inzicht verschaffen in elkaars prcessen. De zrgcördinatren van De Zrgbg en Savant Zrg en de medewerkers van het nazrgteam van het Elkerliek ziekenhuis, werken vanuit verschillende rganisaties samen aan hetzelfde prces terwijl men elkaar persnlijk nauwelijks tt niet kent. Het vergelijken en drnemen van initiële- en herindicaties met een betere match tussen nazrgbehefte en aangevraagde zrg met zich meebrengen. 5. Verbeteren telefnische bereikbaarheid van de zrgcördinatren van de nazrg. De piekmmenten in de behefte aan telefnisch cntact bij het nazrgteam, vallen samen met werkzaamheden van de zrgcördinatren waarbij zij telefnisch niet bereikbaar zijn. 6. Een analyse van de gemiddelde ligduur per behandeling in het Elkerliek ziekenhuis kan vr meer patiëntencategrieën mgelijk maken een standaard prces te implementeren, zals nu bijvrbeeld vr de patiënten die een nieuwe knie f heup krijgen. In deze zrgpaden kan dan k geanticipeerd wrden p planning van ntslag met nazrg (advies aan het Elkerliek ziekenhuis). 7. De verdracht verbeteren van thuiszrg naar ziekenhuis van patiënten met bestaande thuiszrg. Mmenteel vindt er alleen verdracht plaats van thuiszrg naar ziekenhuis bij het specialisme geriatrie. Een verdracht kan in het geval van cmplexe patiënten het aantal herpnames verminderen drdat er beter kan wrden tegewerkt naar een terugkeer in de thuissituatie. 8. Het managen van de verwachtingen van de patiënt dr het verbeteren van de cmmunicatie naar patiënten in het ziekenhuis mtrent nazrg en de betreffende prcedures

6 2.2 Resultaten 2012 in relatie tt vrgaande delen zijn: 1. Mmenteel wrden alle patiënten die ng geen thuiszrg ntvingen vr pname in het Elkerliek ziekenhuis, gezien dr een medewerker van het nazrgteam (mits zij dit p prijs stellen). Bij patiënten die reeds bekend zijn bij een nazrginstelling wrdt cntact gelegd tussen een zrgcördinatr van de nazrginstelling en de verpleging van de afdeling binnen het Elkerliek ziekenhuis. De beschrijving hiervan is pgenmen in de ntulen Casuïstiekbespreking van juni Het anticiperen p en zeker stellen van nazrg in pname- en OK-planning is een advies aan het Elkerliek ziekenhuis, zals reeds beschreven in de presentatie aan het bestuur van 8 december 2011, en valt verder buiten de scpe van dit prject. 3. Het huidige beleid ten aanzien van het meegeven van medicatie/ wndzrgmiddelen is vastgesteld en gecmmuniceerd naar de betrkken nazrginstellingen. Vr eventuele veranderingen in de tekmst is een cmmunicatiematrix vastgesteld (ntulen Feedbackbijeenkmst april 2012). 4. In de eerste zes maanden van 2012 hebben twee reguliere feedback- bijeenkmsten en een extra casuïstiekbespreking plaatsgevnden. Tijdens deze bijeenkmsten kmen direct betrkkenen uit het prces bij elkaar m samen naar verbeteringen te zeken. In de bijlage is een beschrijving van de feedback-bijeenkmsten pgenmen. 5. De telefnische bereikbaarheid van de betrkken nazrginstellingen en van het Elkerliek ziekenhuis zijn tijdens de drie feedbackbijeenkmsten nderwerp van gesprek geweest. Naar aanleiding hiervan zijn er veranderingen aangebracht en geeft het nazrgteam aan dat de telefnische bereikbaarheid significant verbeterd is. Ok zijn de werkrsters en werkverdeling binnen het nazrgteam gecmmuniceerd naar de nazrginstellingen (ntulen Feedbackbijeenkmst april 2012). 6. Een analyse van de gemiddelde ligduur per behandeling betreft een advies aan het Elkerliek ziekenhuis, zals beschreven in de presentatie aan het bestuur van december Dit valt verder buiten de scpe van dit prject. 7. Bij alle cliënten die reeds bekend zijn bij een nazrginstelling, zal ten tijde van pname in het Elkerliek ziekenhuis dr de betreffende thuiszrginstelling telefnisch cntact wrden pgenmen vr verleg met de verpleegafdeling waarp de patiënt zich p dat mment bevindt. Een telefnisch cntact wrdt als meest efficiënte vrm van verdracht gezien. In het verleden is gebleken dat het meegeven van zrgleefplannen en het gebruik van verdrachtsfrmulieren niet aansluit bij de infrmatiebehefte van de betrkkenen. In de maand mei 2012 is p kleine schaal dr Savant Zrg geëxperimenteerd met het telefnisch cntact leggen. De resultaten hiervan zijn pgenmen in de ntulen van de Feedbackbijeenkmsten van april 2012 en de Casuïstiekbespreking juni Het managen van de verwachtingen van de patiënt dr het verbeteren van de cmmunicatie naar patiënten in het ziekenhuis mtrent nazrg en de betreffende prcedures, is aan de rde gekmen in de Feedbackbijeenkmst van april Beslten is dat alle betrkkenen partijen in het prces actief naar de patiënt meten cmmuniceren. Dit mede m te vrkmen dat er een grte klf ntstaat tussen de verwachte nazrg en de nazrg waar de betreffende patiënt recht p heeft. In het verleden was hier namelijk vaak een grt verschil tussen (ntulen Feedbackbijeenkmst april 2012). Kenmerken feedbackbijeenkmsten In de bijlage is een beschrijving van de feedbackbijeenkmsten pgenmen. In de beschrijving is k een verzicht van de reeds behaalde resultaten pgenmen

7 2.3 Prducten 2010 Onderzek dr student van de Technische Universiteit Eindhven naar het nazrgprces vr rthpedische patiënten. Beschreven in: afstudeernderzek naar de Lgistieke ndersteuning vr ptimalisatie in de zrgketen bij de krtverblijf rthpedische patiëntenstrm van afdeling 2D. Auteur: Kristine van Tubergen (studente TU/e) Dcumentnaam: verslag TU/e prbleemanalyse.pdf Prduct: wrkshp met betrkkenen van participerende instellingen uit het prces (cördinatie) nazrg. Knelpunten zijn beschreven in dcument: Ingevuld verzicht knelpunten en plssingsrichtingen wrkshp I.dcx Auteur: Tineke Nader (prjectleider Quartz) 2011 Onderzek dr student van de Technische Universiteit Eindhven naar prestatie-indicatren van het nazrgprces. De ntwikkelde prestatie-indicatren zijn representatief vr het prces, maar in de huidige graad van infrmatisering niet een geschikt sturingsinstrument. Beschreven in: afstudeernderzek naar perfrmance-indicatren vr de verdracht van ziekenhuis naar nazrg tt p peratineel niveau. Auteur: Anne Basten (studente TU/e) Dcumentnaam: verslag TU/e indicatren en nulmeting.pdf Prduct: wrkshp met betrkkenen uit prces (cördinatie) nazrg Knelpunten en plssingsrichtingen zijn beschreven in dcument. Auteur: Tineke Nader (prjectleider Quartz) Dcumentnaam: wrkshp II van Oplssingsrichting dcx Prduct: presentatie stuurgrep analyse prces en mgelijke feedbackbijeenkmsten Auteur: Felix de Graaf Dcumentnaam: presentatie stuurgrep feedbackbijeenkmsten.pptx 2012 Prduct: feedbackbijeenkmsten Auteur: Felix de Graaf Beschreven in dcumenten: Beschrijving Feedbackbijeenkmsten.dc, als bijlage pgenmen in dit rapprt. Andere dcumenten in relatie tt feedbackbijeenkmsten Ntulen Feedbackbijeenkmst dc Gewijzigde ntulen Feedbackbijeenkmst dc Ntulen Casuïstiekbespreking en verdrachtsdcument.dc Presentatie stuurgrep Feedbackbijeenkmsten mei 2012.pptx Genemde dcumenten zijn p te vragen bij het secretariaat van Quartz: - 7 -

8 3. Implementatie en brging 3.1 Brging eindprducten De brging van het prduct feedbackbijeenkmst is beschreven in de bijlage. Hierin staat k pgenmen welke taken bij welke persnen belegd zijn na pheffing van de prjectrganisatie. 3.2 Aanbevelingen naar aanleiding van het prject Mmenteel wrdt er als gevlg van het zrglgistieke ptimalisatie prject (ZOP) in het Elkerliek ziekenhuis vanuit de verpleging gezrgd vr een tijdige inschakeling van het nazrgteam m z nndige ligdagen in het ziekenhuis te vrkmen. Een signaal vanuit de pname- en OKplanning richting het nazrgteam zu vr cmplexe patiënten en patiënten met een verwachte krte ligduur vr verdere ptimalisering van het prces kunnen zrgen. Vr patiënten met een krte ligduur kan de verwachte nazrgbehefte ng eerder naar de nazrginstellingen wrden gecmmuniceerd en de beschikbaarheid van nazrg wrden pgenmen in de pname- en OKplanning. Vr cmplexe patiënten kan eerder gestart wrden met het in kaart brengen van de nazrgbehefte en de zektcht gestart wrden naar een passende f specifiek gewenste nazrginstelling. Prjectgreplid mevruw Van Amelsfrt (Elkerliek ziekenhuis) zal deze aanbeveling verbrengen naar de verantwrdelijke functinarissen in het ziekenhuis. Zals eerder beschreven is er een kleine pref gestart met het cntacteren van de verpleegafdeling waar de patiënt/cliënt zich bevindt dr en p initiatief van de thuiszrg indien deze reeds bekend is met de cliënt. Deze pref is ntstaan uit de infrmatiebehefte die er is: Bij de thuiszrg ver de bendigde zrg zdra de patiënt weer terugkeert in zijn thuissituatie. Iedere patiënt is uniek, evenals zijn/haar leefmgeving die zich beiden niet laten vatten in indicatiestellingen, beschrijven en verdrachtsfrmulieren. Vreger werd het zrg/leefplan meegegeven met de cliënt naar het ziekenhuis. Bij dit plan kn de verpleging van het ziekenhuis infrmatie bijvegen vr de thuiszrg. Drdat het te vaak vrkwam dat deze dcumentatie in het ziekenhuis achterbleef f verlren ging, is deze vrm van cmmunicatie gestpt. Het delen van infrmatie tussen zrgaanbieders en zrgverleners met altijd aan drie pijlers vlden: p tijd, p maat en van de gewenste kwaliteit. Een herintrductie van het meegeven van zrg/leefplannen is niet zinvl drdat de heveelheid infrmatie die hierin staat gewn te grt is en niet aansluit bij de behefte in het ziekenhuis. In het ziekenhuis zu bij telefnisch cntact tussen de verpleging en de thuiszrg het mgelijk zijn actief te te werken naar een terugkeer naar de specifieke thuissituatie, waardr het aantal herpnames zu kunnen wrden teruggebracht. Cmplicerende factr in de telefnische cmmunicatie tussen thuiszrg en de verpleging in het ziekenhuis is dat bij de thuiszrg niet bekend is p welke afdeling de patiënt/cliënt is pgenmen. Desndanks zrgt deze vrm van telefnisch verleg vr een beter functinerende, laagdrempelige en nbureaucratische verlegstructuur, waarin beide kanten hun specifieke infrmatiebeheften kunnen beantwrden. Tijdens de bijeenkmst van 7 juni 2012 is beslten het telefnisch cntact tussen nazrginstelling en het Elkerliek ziekenhuis vr alle reeds bekende patiënten in te veren. De prjectgrepleden vanuit het ziekenhuis en de thuiszrgaanbieders zullen in de persn van dames Van Amelsfrt, Van Asseldnk en Osterhf in hun rganisaties tezien en sturen p dit punt. Het meten van de prestaties in het nazrgprces levert vralsng niet de mgelijkheid m het in te gaan zetten als een stuurinstrument. De bendigde gegevens hiervr zijn, zlang de dssiervering p papier gebeurt, te gefragmenteerd. Bvendien bevinden de gegevens zich p verschillende lcaties (niet alleen bij verschillende rganisaties, maar vaak in het dssier bij de patiënt thuis)

9 4. Evaluatie prject 4.1 Prcesevaluatie en geleerde lessen Prjectrganisatie: het grte aantal wisselingen in de prjectgrep en een wisseling in het prjectleiderschap heeft geleid tt vertragingen en herwerk. Cmmunicatie: bij het laten uitveren van nderzeken dr studenten met ged wrden pgelet dat de verwachte prducten aansluiten bij de behefte van de pdrachtgever. Het sturen p implementatie van afspraken in betrkken rganisaties, is een kritische succesfactr van het prject

10 Bijlage 1 : Beschrijving Feedbackbijeenkmsten Del van de feedbackbijeenkmsten In 2012 is er gestart met feedbackbijeenkmsten, met als del: Cmmunicatie ver knelpunten in het prces tussen instellingen (creëren feedback) vr het realiseren van een cntinue verbetering. Afstemmen van de afznderlijke prcessen, teneinde cntinuïteit in het prces te waarbrgen. Inzicht in elkaars prcessen te creëren. Het afstemmen en cmmuniceren van interne verbeterprjecten, m z te vrkmen dat er subptimalisatie plaatsvindt. Kenmerken van de feedbackbijeenkmsten Kenmerken van de feedbackbijeenkmsten zijn: Direct betrkkenen uit het prces kmen minimaal vier keer per jaar samen. Tijdens de bijeenkmsten zal aan de hand van casuïstiek de samenwerking tussen instellingen en de verdracht van patiënten besprken wrden. De feedbackbijeenkmsten wrden ndersteund vanuit één rganisatie. De ndersteuning en het vrzitterschap van de bijeenkmsten zal jaarlijks wrden drgegeven, m z de administratieve lasten te delen en tch een centraal aanspreekpunt te hebben. Een steeds wisselende ndersteuning en samenstelling zuden de cntinuïteit van de bijeenkmsten in gevaar kunnen brengen. Tt medi 2012 zal de ndersteuning plaatsvinden vanuit Quartz, waarna Savant Zrg tt medi 2013 het stkje zal vernemen. Alle betrkken rganisaties zullen per bijeenkmst p basis van de agenda een afweging maken wie de beste vertegenwrdiging is van de rganisatie. Eventuele issues f escalaties gaan via de eigen lijn. Indien ndig kunnen de deelnemers cntact pnemen met de (vrmalige) leden van de stuurgrep. Vertegenwrdiging betrkken instellingen, bijeenkmst juni 2012 Hewel er in een wisselende samenstelling samengekmen wrdt, vlgt hier vr de beeldvrming tch een verzicht van de afvaardiging per instelling: Rinie Fransen, Bernadette Kanters en Ts Keijsers van het Elkerliek ziekenhuis Yuk Ling Tang, Jyce Per en Ricky van de Heughten van De Zrgbg. Annette de Bruijn, Marij van den Heuvel, Natasja van Orscht van Savant Zrg Overzicht afspraken ten aanzien van vlgende feedbackbijeenkmsten Hierbij een verzicht van de afspraken vr de vlgende zals die eerder vereengekmen zijn: De feedbackbijeenkmsten vinden vier keer per jaar plaats. De ndersteuning en het vrzitterschap van de bijeenkmsten wisselt jaarlijks. Tt zmer 2013 neemt Savant Zrg de ndersteuning en het vrzitterschap p zich. Een maand vr de vlgende bijeenkmst stuurt de vrzitter een rnd met het verzek agendapunten aan te leveren. Na het pstellen van de agenda stuurt de vrzitter de agenda rnd en bepalen de betrkken rganisaties wie de beste vertegenwrdiging is vr de bijeenkmst. In de vergadering van 20 april 2012 kwam naar vren dat er een vrkeur is vr een aanvangstijd van 9.00 uur

11 Vrlpige resultaten feedbackbijeenkmsten (tt medi 2012) De eerste twee feedbackbijeenkmsten stnden vr een grt gedeelte in het teken van de prcesinrichting, maar daarnaast kunnen de vlgende resultaten tegeschreven wrden aan de feedbackbijeenkmsten: Verbeterde telefnische bereikbaarheid van zwel het ziekenhuis als de betrkken nazrginstellingen. Duidelijkheid ten aanzien van het beleid meegeven wndzrgmiddelen en de bendigde cmmunicatie ten aanzien van eventuele wijzigingen hierin. Beslten is vr patiënten die reeds bekend waren met De Zrgbg f Savant Zrg dat er vóór pname in het Elkerliek ziekenhuis altijd telefnisch cntact zal zijn tussen de nazrginstelling en de verpleegafdeling waar de patiënt is pgenmen. Meer duidelijkheid ver specifieke patiëntencategrieën in de verdracht en de kleine afwijkingen in het standaardprces vr deze patiënten

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Geschikt vr publicatie Inhudspgave Overzicht van dit dssier Overzicht van dit dssier 2 Intrductie 3 Missie 4 Delstellingen 5 Activiteiten & prjecten 7 Cmmunicatie

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit Strke-unit Inleiding In verleg met de neurlg is beslten m u p te nemen p de Strkeunit van Ommelander Ziekenhuis Grningen p lcatie Lucas. Dit is een nderdeel van de afdeling neurlgie (Ost 4), waar bererte

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuiszorg (Psy MDO)

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuiszorg (Psy MDO) Overleg rnd de psychiatrische patiënt in de thuiszrg (Psy MDO) Een PSY MDO is bedeld vr patiënten/ cliënten met een cmplexe en langdurige psychiatrische prblematiek. VOORWAARDEN VOOR EEN GELDIG OVERLEG:

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Den Haag, april 2015 Myriam Martens Frédérique Bakker Aanleiding prcesevaluatie De extramurale AWBZ

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Richtlijn voor het opstellen van een protocol voor samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzorginstanties

Richtlijn voor het opstellen van een protocol voor samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzorginstanties Richtlijn vr het pstellen van een prtcl vr samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzrginstanties Mei 2010 Mei 2010 CAOP - Veiligezrg Vrwrd Ziekenhuizen meten sms zrg verlenen aan een kind en uders die

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2013 Veiligheidshuis IJsselland

Meerjarenplan 2012-2013 Veiligheidshuis IJsselland Meerjarenplan 2012-2013 Veiligheidshuis IJsselland Versie: 1.0 Status: vastgesteld dr de Stuurgrep Datum: 21 september 2011 1 1. Inleiding Heden en verleden vrmen de tekmst Het cncept veiligheidshuis is

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Stichting SOMOI. Functieomschrijvingen

Stichting SOMOI. Functieomschrijvingen Stichting SOMOI Functiemschrijvingen Vrzitter Vicevrzitter Secretaris Penningmeester AIG PR en Spnsring Prjectntwikkeling Vrzitter De vrzitter heeft een leidende rl binnen het bestuur; zwel tijdens vergaderingen

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

OCA. Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Gezond blijven werken- Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen. Datum: 17 t/m 22 december 2012

OCA. Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Gezond blijven werken- Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen. Datum: 17 t/m 22 december 2012 Cliëntaudit Blik Op Werk Rapprt Scpe: Geznd blijven werken- Inzetbaarheid bevrderen- Werk verkrijgen Datum: 17 t/m 22 december 2012 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de Vries MBA Cliënten

Nadere informatie

Tekstvoorstel, 12-12-14, em

Tekstvoorstel, 12-12-14, em Tekstvrstel, 12-12-14, em Missie, visie, delstellingen van het Natinaal AYA Expertise Platfrm Wat is het platfrm en wie participeren Acties in 2015 Organisatie en bestuur 1. Missie, visie, delstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Adviesraad Wm Terneuzen Inhudspgave 1. Vrwrd 3 2. Inleiding 4 3. Taak van de adviesraad 4 4. Samenstelling van de adviesraad 4 5. Werkwijze van de adviesraad 4

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk

Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het prject Gedragswerk Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het prject Gedragswerk Obern Gedragswerk, wat werkt? 3 Inhudspgave Samenvatting... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie