UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM"

Transcriptie

1 UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases wrden nieuwe functies aan het prduct tegevegd en wrden verbeteringen drgeverd ten aanzien van stabiliteit, perfrmance en gebruiksgemak. Z is bijvrbeeld in CRM2013 een geheel nieuwe gebruikersinterface gerealiseerd, die de applicatie niet alleen een stuk verzichtelijker maakt, maar die het k mgelijk maakt m p basis van te drlpen prcesstappen te navigeren dr het systeem. CRM Resultants vert veel CRM upgrade prjecten uit, waarbij sms sprake is van een relatief simpele technische update, maar vaak k van een feitelijke herimplementatie. Ten pzichte van initiële CRM implementaties hebben upgrade prjecten hun eigen dynamiek en daarm bestaat de behefte aan een specifieke aanpak. In dit dcument wrdt beschreven he CRM Resultants upgrade prjecten aanpakt. ZIE DE UPGRADE ALS EEN PROJECT Het upgraden van Dynamics CRM naar een nieuwe versie is geen sinecure. Het is een traject waarin beslissingen meten wrden genmen, waarin tegewerkt wrdt naar een deadline, waarbij meerdere belanghebbenden betrkken zijn, waarin ksten gemaakt wrden, etc. Krtm, het upgraden van CRM heeft alle kenmerken van een prject. Tch bestaat veelal de neiging m de upgrade als een luter technisch klusje te zien, dat wel even tussendr uitgeverd wrdt. Dat is niet verstandig. Upgraden is een cmplexe aangelegenheid, en dient dan k als een prject te wrden beschuwd. En net als bij ieder ander prject is het vervlgens verstandig m een prjectstructuur p te tuigen, waarin taken verantwrdelijkheden duidelijk belegd zijn en er sprake is van een heldere fasering met meetbare milestnes. CRM Resultants hanteert vr upgrade prjecten, net als vr initiële CRM implementaties, haar eigen, bewezen Result Track methde, waarin alle bvenstaande aspecten duidelijk zijn vastgelegd. CRM upgraden vlgens de Result Track methde 1

2 FASERING VAN DE UPGRADE Een Upgrade Prject kent de vlgende Fases: 1) Analysis/Scping 2) Migratin 3) Testing 4) Deplyment 5) After Care De verschillende fases en de uit te veren werkzaamheden daarbinnen wrden hiernder nader tegelicht. ANALYSE/SCOPING Bij een initiële CRM implementatie is het ged in kaart brengen van de business case en de vereengekmen scpe belangrijk m het prject te kunnen beheersen en het succes van de implementatie in de tekmst te kunnen brgen. Bij upgrade prjecten geldt dit eens te meer. Er is immers sprake van een verleden, dat sms beladen is. CRM is al in place en de initiële implementatie heeft al dan niet vldaan aan de rsprnkelijke delstellingen. Wees erp vrbereid dat nze cnsultants u nder meer de vlgende vragen stellen: - Begt u met het upgrade prject alsng tegemet te kmen aan eerder niet (vlledig) behaalde delen? - Wilt u gebruik maken van de nieuw aangebden functinaliteit in de nieuwe versie van Micrsft Dynamics CRM? - Wat is de impact van de (mgelijkheden van de) nieuwe versie p de mmenteel geïmplementeerde functinaliteit? - - Wat is de te verwachten impact p het gebruik van CRM en het ervaren gebruiksgemak? CRM upgraden vlgens de Result Track methde 2

3 DE BUSINESS CASE VOOR DE UPGRADE Om ged antwrd te kunnen geven p de hierbven gestelde vragen is het bij upgrades ng belangrijker m de business case vr het prject in kaart te brengen. Vragen die daarbij gesteld en beantwrd meten wrden zijn: Wat was de rsprnkelijke reden m CRM te implementeren? Is aan deze delstellingen vldaan? Waarm wel/niet? He ervaren de gebruikers het werken met de huidige applicatie? He is het daadwerkelijke gebruik? (bjectieve meting) Welke reden ziet u m te upgraden? Redenen die wij van rganisaties vaak hren zijn nder meer: Orsprnkelijke delstellingen te weinig behaald; nieuwe versie wrdt aangegrepen als een nieuwe kans p CRM succes Er is behefte aan inzet van nieuwe functies die in de nieuwe versie beschikbaar zijn Verlagen van de ttal cst f wnership (TCO) van CRM Verhgen van het gebruiksgemak en/f daadwerkelijk gebruik CRM upgraden vlgens de Result Track methde 3

4 Supprt p de huidige versie hudt p (vanuit MSFT en/f vanuit CRM Resultants) Behefte m nieuwe technische mgelijkheden aan te wenden (denk aan brwser-nafhankelijkheid, MVC-tepassingen, etc.) O Om deze vragen beantwrd te krijgen is het veren van gesprekken p verschillende niveaus in de rganisatie (senir management, middlemanagement, gebruikers, applicatiebeheer en IT) relevant. Wij hebben eerder gezien dat upgrade prjecten waarin ns gevraagd is deze stap ver te slaan, mdat de business case al vldende duidelijk zu zijn, ver het algemeen minder succesvl zijn. ANALYSE HUIDIGE SCOPE EN INRICHTING Nadat de business case vr de upgrade is vastgesteld, is het k van belang de huidige scpe van de CRM implementatie in kaart te brengen. Hierbij kunnen de vlgende vragen als leidraad gelden: - Welke prcessen wrden dr CRM ndersteund? Zijn deze prcessen beschreven? Welke entiteiten zijn in gebruik? Welke kppelingen zijn er gerealiseerd? Zijn deze ged gedcumenteerd? Welk maatwerk is er (webresurces, plug-ins, XML-scripting, stred prcedures) Is dit maatwerk ged gedcumenteerd? Welke javascripting is er? Zijn de scripts gedcumenteerd? Wat is de verwachting ten aanzien van het blijven werken van maatwerk en scripting in de nieuwe versie van CRM? Welke add-ns zijn geïnstalleerd? Welk del dienden zij? Wrden zij gebruikt? Zijn zij bij inzet van de nieuwe versie van CRM ng ndig? Het beleid van Micrsft is dat scripting en maatwerk in principe één versie upward cmpatible is. Cncreet hudt dit in dat maatwerk dat geprgrammeerd is via bijvrbeeld de SDK van CRM 4 wel gegarandeerd blijft werken tegen CRM2011, maar niet per se k tegen CRM2013. Dit betekent dus CRM upgraden vlgens de Result Track methde 4

5 dat als er vr gekzen wrdt het maatwerk nu niet aan te passen, men bij een upgrade naar een vlgende majr release zeker aan de beurt is. Onze cnsultants zullen dit uitverig met u drnemen. CONFORMATIE AAN DE TEMPLATES VAN CRM RESULTANTS Het kan vr u als klant grte vrdelen hebben als uw rganisatie bereid is zich in de nieuwe versie te cnfrmeren aan de templates van CRM Resultants. Z weet de klant zich immers verzekerd van het gebruik van best practices, de laatste syntax van scripting, etc. Ok betekent cnfrmeren aan de templates dat u als klant in de tekmst gebruik zult kunnen maken van nieuw aan de templates tegevegde functinaliteiten. CRM Resultants garandeert k dat de templates aangepast wrden aan nieuwe versies van Micrsft CRM en zdende blijven werken. Het in tweede instantie inzetten van de templates (f het zich cnfrmeren aan een nieuwe versie van de templates) betekent in veel gevallen echter wel een herimplementatie (en dus k een datacnversie) en maakt het upgrade prject an sich dus kstbaarder. ADVIES ARCHITECTUUR Een nderdeel van de upgrade scping is het in kaart brengen van de bendigde veranderingen aan de ICT infrastructuur. Een nieuwe versie van CRM stelt drgaans andere eisen aan de hardware en sftware p servers en clients. Breng dit samen met de ICT afdeling van de klant ged in kaart, en denk daarbij aan zaken als: OTAP straat -ruter Waar draait het maatwerk Kppelingen en prten die pen meten Client specs en client sftware Tablets, mbile ADVIES LICENTIES Met nieuwe versies van Micrsft Dynamics CRM heeft Micrsft sms de licentie structuur veranderd. Tijdens het upgrade prject met daarm k bepaald wrden f de upgrade gevlgen heeft vr het ttaal aantal en de srt licenties die van Micrsft afgenmen wrden. CRM upgraden vlgens de Result Track methde 5

6 UPGRADE ANALYSE DOCUMENT De scping/analyse fase wrdt afgeslten met een Upgrade Analyse dcument. Hierin zijn de impact van upgrade en de vrgestelde werkwijze nader uitgewerkt. In veel gevallen wrdt de Scping/analyse fase afgeslten met het nemen van een g/n-g beslissing aangaande het daadwerkelijk uitveren van de upgrade. Als deze beslissing psitief uitpakt, kan er een detail planning pgesteld wrden. DE UPGRADE MIGRATION FASE Upgrade prjecten kennen geen prttyping fase zals initiële implementatie trajecten die kennen. In plaats daarvan is er sprake van een Migratin en een Testing Fase. In de Migratin fase wrdt de upgrade vr het eerst feitelijk uitgeverd. De Migratin fase verlpt anders wanneer er sprake is van een herimplementaite dan wanneer er gekzen wrdt m de bestaande inrichting zveel mgelijk in tact te laten. In beide gevallen wrdt er eerst met behulp van de tling van Micrsft een technische upgrade uitgeverd. De geüpgrade test-mgeving wrdt vervlgens gerepareerd en/f aangepast. In het geval van een herimplementatie is het van belang dat de nieuwe mgeving eerst wrdt vrgelegd aan tekmstige gebruikers, zals wij dat k in reguliere prttyping fases den. Het gebruik van usecases is hierbij znder meer aan te bevelen! Ok nieuw tegevegde/ingerichte functinaliteit zal dr gebruikers getest meten wrden. Wanneer er sprake is van een herimplementatie zullen vervlgens cnversie-scripts aangemaakt meten wrden. CRM upgraden vlgens de Result Track methde 6

7 REPARATIE SCRIPTING EN MAATWERK In smmige gevallen zullen na een uitgeverde upgrade maatwerk scripts en kppelingen niet meer werken. Dit zal gerepareerd meten wrden. In veel gevallen is vr het pzetten van een testmgeving waarin kppelingen getest kunnen wrden, k de inzet van een derde partij (namelijk de leverancier van het pakket f de website maatwerk, activeren wrkflws, aanpassen persnlijke settings van de gebruikers, etc). DE UPGRADE TESTING FASE Ged testen is altijd belangrijk, maar bij een upgrade prject cruciaal. De gebruikers werken immers al met CRM in een live situatie en zijn vaak vr de bedrijfsvering afhankelijk van de gecntinueerde crrecte werking van het systeem. En een test is alleen dan een gede test, wanneer deze gestructureerd wrdt uitgeverd. Wij zrgen daarm vr van te vren vr ged uitgeschreven en dr de klant geaccepteerde testscenari s en we laten graag meerdere mensen deze testscripts drlpen (intern bij CRMR en binnen uw rganisatie). Aandacht vr de acceptatiecriteria vraf, vrkmt veel discussie achteraf. Bij gebruik van een OTAP straat wrdt de migratie feitelijk drie keer uitgeverd en getest (p Test, Acceptatie en uiteindelijk in prductie) DE UPGRADE DEPLOYMENT FASE Wanneer de test is afgernd, wrdt de nieuwe versie van CRM daadwerkelijk in gebruik genmen. Alvrens dit kan gebeuren dienen de gebruikers echter ng getraind te wrden (het werken met een nieuwe versie is vaak net even anders, waardr enige uitleg vereist is) en dient de (gebruikers)dcumentatie te wrden bijgewerkt. Ok met gecntrleerd wrden f de nieuwe versie van CRM inderdaad prbleemls draait p alle werkplekken en mbiele apparaten. Het prject wrdt in deze fase afgeslten, en er vindt een verdracht p de beheersrganisatie plaats. Het upgrade wrdt afgeslten met een feestelijk mment. CRM upgraden vlgens de Result Track methde 7

8 AFTER CARE NA EEN UPGRADE Net als bij een initieel implementatieprject, is het prject bij de GO LIVE ng niet klaar. Het is verstandig van te vren tijd te reserveren vr het verlenen van nazrg. Er zullen immer altijd gebruikers zijn die net even meer begeleiding ndig hebben en hewel er natuurlijk heel degelijk getest is, kan het tch altijd z zijn dat er issues in de sftware gevnden wrden, f dat er tch ng behefte bestaat aan kleine aanpassingen f verbeteringen. Neem vr meer infrmatie cntact p met CRM Resultants via f CRM upgraden vlgens de Result Track methde 8

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie