Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 6 Verzekeringen"

Transcriptie

1 Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b jaar c. 16+ d Rechtsbijstandverzekering 3. Zrgverzekering a. De nieuwe zrgverzekering Basisverzekering Aanvullende verzekering Eigen bijdragen Eigen risic N-claim Zrgteslag Einde verzekering b. Bijznderheden Vrijwillig Justitieel pleegudervgd Verplicht verzekerd Tandartsverzekering a. Basisverzekering b. Aanvullende verzekering c. Vrijwillig d. Justitieel e. Eigen bijdrage f Sciale verzekeringen Algemene Nabestaandenwet (ANW) Vrheen Algemene Weduwen- en Wezenwet. Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten (AWBZ) Algemene Kinderbijslagwet (AKW) Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten (AWBZ) Algemene Bijstandswet (ABW) Algemene Ouderdmswet (AOW)

2 1. W.A.-verzekering a. 15- Tt en met de leeftijd van 14 jaar kan het gedrag van een jeugdige hem niet als nrechtmatige daad wrden aangerekend. Degene die de uderlijke macht f de vgdij ver uw pleegkind heeft is aansprakelijk vr de schade die hij tebrengt aan derden. Bij een vrijwillige f OTSplaatsing zijn dit de uders van uw pleegkind. Bij een vgdijplaatsing is het de vgdij-instelling die de vgdij heeft vergenmen. Of u, als u de pleegudervgd bent. De uders (vrijwillig f OTS) f vgdij-instelling (vgdij) zijn aansprakelijk vr de daden van uw 15- pleegkind. Zij kunnen hiervr een WA-verzekering afsluiten f de schade zelf betalen. Mchten de uders uw pleegkind niet WA-verzekerd hebben dan keert uw WA-verzekering eventueel uit nder het artikel kinderen die bij u in huis lgeren. Lgeert uw pleegkind elders en maakt het schade aan andermans zaken, dan kunnen prblemen ntstaan als zijn uders niet verzekerd zijn. De persnen waar uw pleegkind lgeert kunnen verantwrdelijk gesteld wrden vr de schade en meten die dan bij hun verzekering verhalen. b. 15 f 16 jaar Vr de schade aan (bezittingen van) derden ntstaan dr een nrechtmatige daad van uw pleegkind van 15 en 16 jaar, is eveneens degene die de uderlijke macht f de vgdij ver de jeugdige uitefent, aansprakelijk. Tenzij hem niet kan wrden verweten dat hij de gedragingen van uw pleegkind niet heeft belet (schadeaansprakelijkheid). Wanneer een uder f vgd kan aantnen dat hij niets heeft kunnen den m de aangebrachte schade te vrkmen, zijn zij niet aansprakelijk. Pleeguders wrden dan vaak aansprakelijk gesteld, mdat zij het pleegkind pveden. Wanneer pleeguders kunnen bewijzen dat ze niet gefaald hebben in het tezicht p het pleegkind, wrden k zij niet aansprakelijk gesteld. Omdat uw pleegkind bij u wnt, is het mgelijk m hem p uw WA-verzekering mee te verzekeren. Een melding aan uw verzekeraar dat u een pleegkind pvedt is meestal vldende m uw pleegkind p uw verzekering meeverzekerd te krijgen. Verzeker u ervan dat dit k vr uw verzekering geldt. Pleeguders wrden dr veel verzekeringsmaatschappijen niet gezien als derden mdat zij de dagelijkse zrg vr het pleegkind p zich hebben genmen. Een pleegkind wrdt gezien als eigen kind, uw eigen WA-verzekering zal schade die uw pleegkind aanbrengt aan úw eigendmmen, daarm niet vergeden. Wanneer uw pleegkind bij u schade heeft aangericht, neem dan cntact p met uw ambulant hulpverlener. U kunt de geleden schade p de uders (vrijwillige plaatsing f OTS) f de vgd (vgdijplaatsing)prberen te verhalen. c. 16+ Jeugdigen vanaf 16 jaar zijn in principe zelf aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kan wrden verzekerd middels een W.A.-verzekering. Omdat uw pleegkind bij u wnt, is het mgelijk m hem p uw W.A.-verzekering mee te verzekeren. Een melding aan uw verzekeraar dat u een pleegkind pvedt is meestal vldende m uw pleegkind p uw verzekering meeverzekerd te krijgen. Hiervr wrden geen extra ksten gerekend. Verzeker u ervan dat dit k vr uw verzekering geldt. Ok kunt u vr uw pleegkind een eigen W.A.-verzekering afsluiten. Als er een pleegkind in uw eenpersnshuishuden kmt wnen, dan kunt u een gezinsverzekering afsluiten. Deze is meestal duurder dan een eenpersnsverzekering. Uw justitieel geplaatste pleegkind kan eventueel via de centrale, secundaire verzekering van Bureau Jeugdzrg wrden verzekerd. De vgd heeft hiervr een aanmeldingsfrmulier. Bij een vrijwillige plaatsing blijven de uders aansprakelijk en met uw pleegkind p hun plis ingeschreven zijn. Is dit niet het geval dan kunt u een gezinsplis afsluiten. De extra ksten wrden vralsng niet verged.

3 Wanneer uw 16+ pleegkind bij derden schade heeft aangericht, neem dan direct cntact p met uw verzekeringsmaatschappij en uw ambulant hulpverlener. Uw vrziening heeft vr jeugdigen die nder hun begeleidingsverantwrdelijkheid vallen, een secundaire verzekering afgeslten, mchten zaken niet psitief dr uw verzekering wrden afgehandeld. d Zdra uw pleegkind 18 wrdt vervalt de jeugdhulpverlening. Uw pleegkind met zichzelf zelfstandig WA-verzekeren. 2. Rechtsbijstandverzekering Met de kmst van uw pleegkind kan het vrkmen dat u te maken krijgt met juridische prcedures m de belangen van u f uw pleegkind te verdedigen. De gang naar de rechter kan veel geld ksten mdat hiervr vaak een berep gedaan met wrden p een deskundige. Deze ksten wrden niet verged. Zlang uw vrziening ng geen cllectieve rechtsbijstandverzekering vr alle pgenmen pleegkinderen heeft afgeslten is het verstandig een individuele rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. De ksten vr deze verzekering kmen vr uw rekening. Rechtsbijstandverzekeringen hebben niet altijd een vlledige dekking p alle rechtsgebieden. Kijk ged welke terreinen u wilt verzekeren. Het kan nuttig zijn bijstand vr familierecht te verzekeren. Hierp kunt u een berep den wanneer u cnflicten hebt ver familierechterlijke beslissingen die vr/ver uw pleegkind wrden genmen. Besnijdenis is een regelmatig vrkmende situatie waarbij belanghebbenden(pleegzrgvrziening, (gezins-) vgdij-instelling, uders en pleeguders) niet p een lijn kunnen kmen. Wanneer u uw pleegkinderen regelmatig met de aut ververt, raden wij u aan een inzittendenverzekering af te sluiten. 3. Ziektekstenverzekering a. De nieuwe zrgverzekering (Zvw) De zrgverzekering is een individuele verzekering vr iedereen die in Nederland wnt en/f werkt. Hiervr is een nminale premie verschuldigd. Iedereen heeft recht p eenzelfde basispakket, dat aangevuld kan wrden met zrg die men zelf belangrijk vindt. Het is heel belangrijk dat de ziektekstenverzekering van een pleegkind geregeld is vanaf het mment dat hij bij u kmt. De instelling die uw pleegkind heeft geplaatst, is hiervr in eerste instantie verantwrdelijk. Uw ambulant hulpverlener ziet erp te dat uw pleegkind verzekerd is (f wrdt) dr de uders f vgdij-instelling. Basisverzekering De basisverzekering bevat alle ndzakelijke zrg, zals het ziekenhuis en de huisarts. Iedereen heeft vanaf 1 januari 2006 recht p dezelfde basiszrg. Pleegkinderen meten vr basisziekteksten verzekerd zijn/wrden middels een eigen zrgverzekeringsplis. U bent niet verplicht uw pleegkind te verzekeren. Degene die het gezag/vgdij heeft is hiervr verantwrdelijk. Dit zijn: Ouders bij vrijwillige en OTS plaatsingen. De vgdij-instelling bij justitiële plaatsing. Pleegudervgd na vgdijvername.

4 Bureau Jeugdzrg heeft de plicht m te cntrleren en er zrg vr dragen dat de kinderen met een machtiging uithuisplaatsing te allen tijde basisverzekerd zijn. Elke zrgverzekeraar is verplicht uw pleegkind te accepteren vr de basisverzekering, k al lpt bij de betreffende verzekeraar geen andere verzekering. Indien de uders nalaten m hun kind te verzekeren kunt u (maar k Bureau Jeugdzrg) als zaakwaarnemer zelf deze basisverzekering vr uw pleegkind afsluiten en betalen. Det u dit niet, dan is Bureau jeugdzrg verplicht dit te regelen en te betalen. Degene die de basisverzekering vr uw pleegkind afsluit kan zelf bepalen bij welke verzekeraar hij dit det. Let erp dat uw pleegkind niet dubbel verzekerd is. De basisverzekering is vr (pleeg)kinderen tt 18 jaar gratis. De nminale premie vr de zrgverzekering vr uw pleegkind is altijd gratis ngeacht f de uders/vgd een verzekering vr zichzelf afgeslten hebben. Als de uders van uw pleegkind willen dat hun kind bij hen meeverzekerd is terwijl het kind niet meer bij hen wnt, dan kunnen zij een uitwnende kaart aanvragen. Bven de 18 jaar betaalt de jngere de AWBZ zelf, uit zijn eigen inkmsten. Het basispakket van de zrgverzekering wrdt met ingang van 1 januari 2008 uitgebreid met: - Anticnceptiepil, spiraaltje, pessarium en Nuvaring in het pakket ngeacht leeftijd (was tt 21 jaar); - Tandheelkunde tt 22 jaar in het pakket (was tt 18 jaar); - 4 uur extra kraamzrg; - Geneeskundige geestelijke gezndheidszrg(maximaal 8 cnsulten/eigen bijdrage 10 eur per cnsult) Kijk p de site van het Ministerie van VWS vr meer infrmatie ver het basispakket: Aanvullende verzekering De aanvullende verzekering is een particuliere verzekering waarp de Zrgverzekeringswet niet van tepassing is. Elke zrgverzekeraar bepaalt zelf de samenstelling van het aanvullend pakket en de bijbehrende vrwaarden en premie. O.a. ksten vr rthdntie, fysitherapie, psychlg en alternatieve behandelingen kunnen in de aanvullende verzekering wrden verged vr zver ze niet binnen het basispakket vallen. Pleegkinderen kunnen vr extra ziekteksten aanvullend verzekerd wrden. Iedereen (de pleeguders, de uders, vgdij-instellingen en derden met een redelijk belang bij de aanvullende verzekering van uw pleegkind) mag/kan deze aanvullende verzekering vr uw pleegkind afsluiten en betalen. Dit is niet verplicht en (meestal) niet gratis. De aanvullende verzekering heft niet perse afgeslten te wrden bij de verzekeraar waar de basisverzekering is afgeslten. Ksten vr (pleeg)kinderen zijn meestal de helft van het vlwassenentarief. Verzekeraars zijn niet verplicht m een aanvullende verzekering te verstrekken. Met ingang van 1 januari 2007 kunnen pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS f vgdij) vr aanvullende ziekteksten verzekerd wrden via de Bureaus Jeugdzrg. Er is bij zrgverzekeraar VGZ een aanvullende verzekering samengesteld, het zgenaamde pakket C. De aanmelding vr de aanvullende verzekering lpt via Bureau Jeugdzrg. Pleegkinderen die in een vrijwillig kader geplaatst zijn, zijn uitgeslten van deze regeling, evenals pleegkinderen waarvan één van de pleeguders de vgdij heeft en pleegkinderen van 18 jaar en uder. zijn uitgeslten van deze regeling. Een pleegkind kan aanvullend verzekerd zijn, k indien zijn (pleeg)uders dit niet zijn, mits, een verzekeraar het kind vr zijn aanvullende verzekering accepteert. De verzekeringnemer (degene die de verzekering afsluit) is verplicht de premie vr deze aanvullende verzekering aan de verzekeraar te betalen.

5 Is uw pleegkind al gratis aanvullend meeverzekerd bij u mdat u aanvullend verzekerd bent, dan kan dit gehandhaafd wrden. Met ingang van 1 januari van ieder kalenderjaar (f bij premieverhging), kan uw pleegkind znder extra ksten vergeschreven wrden naar een andere verzekeraar, bijvrbeeld uw verzekeraar. Sms is de verzekeraar culant bij tussentijdse pzegging, -bijvrbeeld als gevlg van drplaatsing-, waarna u uw pleegkind tussentijds kunt verschrijven. Eigen bijdragen Wanneer een arts een bepaald geneesmiddel vrschrijft en er bestaat een even ged en gedkper middel, dan met er bijbetaald wrden. Vraag daarm k altijd bij uw huisarts m een geneesmiddel znder bijbetaling. De eventuele eigen bijdragen (bv vr medicijnen) met uw vrijwillig geplaatst pleegkind in principe zelf betalen (de verzekerde is verantwrdelijk). Als uw pleegkind in gebreke blijft zullen zijn uders f vgdij-instelling er p aangesprken wrden. U kunt de ksten k uit de pleegvergeding vlden f declareren bij de uders van uw pleegkind. Vr uw vgdijgeplaatst pleegkind betaalt de vgdij-instelling deze ksten en niet u. Mcht u vr uw pleegkind ksten meten maken die niet wrden gedekt dr de verzekering, verleg dan altijd eerst, via uw ambulant hulpverlener met de uders (vrijwillige en OTS plaatsing) f plaatser (vgdij plaatsing)., Zij zijn namelijk verantwrdelijk vr testemming en de betaling van deze ksten. Eigen risic Vr de basisverzekering geldt vr kinderen < 18 geen verplicht eigen risic Zrgteslag Vr (pleeg-)kinderen wrdt geen nminale premie betaald. Zij hebben daardr k geen recht p zrgteslag. b. Bijznderheden Vrijwillige pleegzrg De uders van uw vrijwillig geplaatst pleegkind jnger dan 18 jaar meten regelen dat hun kind aangemeld is/wrdt vr de basisverzekering. Deze is gratis, k als uders hun eigen premies niet f niet p tijd betalen. De casemanager van Bureau Jeugdzrg is ervr verantwrdelijk dit k gebeurt en dat uw pleegkind verzekerd is/wrdt. Wanneer uders in gebreke blijven regelt Bureau Jeugdzrg de basisverzekering van uw pleegkind. U kunt eventueel k zelf uw pleegkind verzekeren. U kunt uw illegaal in Nederland wnende pleegkind NIET verzekeren tegen ziekteksten. Aanvullende verzekering Vrijwillig geplaatste pleegkinderen kunnen dr hun uders aanvullend verzekerd zijn/wrden. U kunt eventueel zelf uw pleegkind aanvullend verzekeren. Het maakt daarbij niet uit waar uw pleegkind zijn basisverzekering heeft. De eventuele ksten (bv eigen bijdragen) meten uit de pleegvergeding wrden betaald. Veel zrgverzekeraars bieden de aanvullende verzekering vr uw (pleeg)kinderen gratis aan, wanneer uzelf een aanvullende verzekering hebt bij betreffende verzekeraar. Kijk hiervr uw plis na. Mcht u vr uw pleegkind ksten meten maken die niet wrden gedekt dr de verzekering, verleg dan altijd eerst, via uw ambulant hulpverlener met de uders, zij zijn namelijk verantwrdelijk vr testemming en de betaling van deze ksten. Justitiële pleegzrg (OTS en vgdijmaatregelen) OTS

6 De uders van uw OTS geplaatst pleegkind, jnger dan 18 jaar, meten zrgdragen vr de zrgverzekering van hun kind. De casemanager van Bureau Jeugdzrg is ervr verantwrdelijk dit k gebeurt en dat uw pleegkind verzekerd is/wrdt. Wanneer uders in gebreke blijven wrdt uw pleegkind dr Bureau Jeugdzrg verzekerd. U kunt eventueel k zelf uw pleegkind verzekeren. Aanvullende verzekering OTS geplaatste pleegkinderen kunnen dr hun uders aanvullend verzekerd zijn/wrden. De eventuele ksten wrden dr de uders betaald. Wanneer uders in gebreke blijven, wrdt uw pleegkind dr Bureau Jeugdzrg aanvullend verzekerd. Bureau Jeugdzrg betaalt de ksten. U kunt eventueel zelf uw pleegkind aanvullend verzekeren, het maakt daarbij niet uit waar uw pleegkind zijn basisverzekering heeft. De ksten meten uit de pleegvergeding wrden betaald. Mcht u vr uw pleegkind ksten meten maken die niet wrden gedekt dr de verzekering, verleg dan altijd eerst, via uw ambulant hulpverlener met de uders, zij zijn namelijk verantwrdelijk vr testemming en de betaling van deze ksten. Vgdijplaatsing De vgdij-instelling van uw pleegkind, jnger dan18 jaar, is ervr verantwrdelijk dat uw pleegkind verzekerd is. Aanvullende verzekering Vgdijgeplaatste pleegkinderen kunnen dr de vgdij-instelling aanvullend verzekerd wrden. De eventuele ksten wrden dr de vgdij-instelling betaald. U kunt eventueel zelf uw pleegkind aanvullend verzekeren. De ksten meten dan uit de pleegvergeding wrden betaald. Wanneer u zelf uw pleegkind verzekert met u dit wel drgeven aan de vgdij-instelling, zdat er geen dubbele verzekering lpt. Het kst u niets, maar wanneer er twee verzekeraars in het spel zijn kan dit leiden tt afwikkelingsprblemen bij het vergeden van de zrg. Geef altijd het nieuwe wnadres van uw pleegkind (schriftelijk) dr aan de zrgverzekeraar. Wanneer uw pleegkind een naturaplis heeft, kan het zijn dat de verzekeraar alleen cntracten heeft met prvinciale instellingen/ziekenhuizen, waardr u mgelijk ver met reizen m uw pleegkind te laten behandelen. Bij verhuizing naar een andere prvincie, kan de verzekering wrden beëindigd. Er dient dan wel binnen een maand een nieuwe verzekering afgeslten te wrden, anders lpt uw pleegkind nverzekerd rnd. Pleegudervgd Wanneer u pleegudervgd bent, bent u zelf verantwrdelijk vr de ziektekstenverzekering van uw pleegkind. Aanvullend verzekeren is niet verplicht. Ksten die u vr uw pleegkind met maken die niet wrden gedekt dr de verzekering, kmen vr uw rekening. Als uw verzekerd pleegkind verhuist, verhuist zijn zrgverzekering gewn mee en blijft dezelfde. Einde verzekering Zdra de maatregel tt uithuisplaatsing eindigt, lpt de gratis verzekering van uw minderjarig pleegkind dr. Als de maatregel eindigt mdat uw pleegkind 18 is gewrden, met uw pleegkind vrtaan zelf de nminale premie gaan betalen en de eventuele aanvullende premieksten Vanaf de maand die vlgt p de maand waarp uw pleegkind 18 wrdt, met hij zichzelf verzekeren tegen ziekteksten, waarbij het geen verschil uitmaakt f hij uit f thuis wnt. Vr deze verzekering geldt een acceptatieplicht znder selectie f beperking. De premie mag niet afhangen van de gezndheid van het kind. Wanneer er al medische zaken spelen, bijvrbeeld therapie raden wij uw pleegkind aan zich aanvullend te verzekeren, mdat deze een uitgebreidere dekking biedt.

7 Vanaf januari 2008 geldt een verplicht eigen risic van 150 eur per jaar vr iedereen van 18 jaar en uder. Dit eigen risic geldt niet vr (basis)tandheelkundige zrg vr jngeren tt en met 21 jaar, huisarts, verlskundige zrg en kraamzrg. Zrgteslag Vanaf het mment dat uw pleegkind zelfstandig verzekerd is vr zrg, is hij zelf verantwrdelijk vr de betaling van zijn premie en heeft recht p zrgteslag (als zijn inkmen niet te hg is). De uders van uw 18+pleegkind mgen k zelf, na schriftelijke testemming van uw pleegkind, de premie betalen en/f de zrgteslag vr hun meerderjarig kind aanvragen en ntvangen. (Zie hfdstuk 7 financiën, belastingen) De verzekering van (pleeg-)kinderen heeft geen invled p de hgte van de zrgteslag van hun (pleeg-) uders, zelfs niet indien die (pleeg-)kinderen een inkmen hebben. Een schlier van 18+ in het vrtgezet nderwijs, wrdt gedeeltelijk gecmpenseerd vr de extra zrgksten dr middel van de tegemetkming schlksten, afhankelijk van het gezinsinkmen van de uders. Een uitwnend 18+ student znder studiefinanciering heeft recht p zrgteslag vr alleenstaanden. Een uitwnend 18+ student met studiefinanciering wrdt dr middel van de studiefinanciering gedeeltelijk gecmpenseerd (zie vr de extra ksten. Wanneer u de verzekering vr uw pleegkind betaalt en uw pleegkind heeft na zijn 18 de verjaardag ng een indicatie vr verlengde hulpverlening, kunt u, een tegemetkming in de ksten van de premie vr uw pleegkind tt een maximum van 45,38 eur per maand ntvangen van BureauJjeugdzrg. Inkmensafhankelijke bijdrage Iedereen, dus k minderjarigen met een inkmen f sciale zekerheidsuitkering met een inkmstenafhankelijke bijdrage aan de Belastingdienst betalen. (zie hfdstuk 17 financiën, belastingen) 4. Tandartsverzekering a. Basisverzekering De basiszrgverzekering vergedt algemene tandartsksten vr (pleeg-)kinderen tt 22 jaar, zals cnsulten, peridieke cntrle, fluridenbehandelingen, sealen, verdving, het vullen van gaatjes, instructie mndhygiëne en verwijdering tandsteen en restauratie na een ngeval. Kinderen van 2 tt 7 jaar hebben recht p gratis behandeling dr een tandarts en vier keer per jaar een peridiek nderzek. Kinderen van 7 tt en met 12 jaar hebben recht p gratis behandeling dr een tandarts, en twee keer per jaar een peridiek nderzek. Kinderen van 13 tt en met 18 jaar hebben dezelfde rechten. Als zij echter geen saneringsbewijs hebben, dan meten zij (hun uders f wettelijke vertegenwrdigers) de helft van de ksten betalen tt een bepaald maximum ttdat de sanering vltid is. Jngeren vanaf 22 jaar, krijgen alleen specialistische tandheelkunde (kaakchirurg) en kunstgebit vergedt. b. Aanvullende verzekering Krnen, gegten vullingen, bruggen en rthdntie (nder andere beugels) wrden niet verged uit het basiszrgverzekering. Hiervr kan een aanvullende tandartsverzekering wrden afgeslten. Vralsng wrdt de aanvullende tandartsverzekering vr (justitieel en/f vrijwillig geplaatste)

8 pleegkinderen niet dr Bureau Jeugdzrg aangebden en is ng nduidelijk wie de ksten betaalt. Wanneer uw pleegkind na van verzekeraar wil wisselen, mag de verzekeraar hem vr de aanvullende verzekering weigeren f een hgere premie vragen wanneer er bv gezndheidsrisic s zijn. c. Vrijwillige plaatsing. Vr tandartsbehandelingen die niet binnen de basiszrgverzekering vallen is uw vrijwillig geplaatst pleegkind afhankelijk van de verzekeringsvrm van zijn uders, tenzij uzelf f de plaatsende instantie de aanvullende tandartsverzekering afsluit en betaalt. Wanneer de uders van uw pleegkind een aanvullende tandartsverzekering hebben afgeslten is hun kind gratis meeverzekerd. Smmige verzekeraars verzekeren uw minderjarige pleegkinderen gratis mee, wanneer uzelf een aanvullende tandartsverzekering hebt afgeslten. De ksten vr de aanvullende tandartsverzekering zijn niet declarabel bij de plaatser, sms zijn de uders bereid m de ksten te betalen. Bespreek dit vrdat u de aanvullende verzekering afsluit met uw ambulant hulpverlener. Indien er geen aanvullende tandartsverzekering is, zijn de uders verantwrdelijk vr de te maken ksten en hebben beslissingsbevegdheid ver de behandeling (zie k hfdstuk 12 rechten en plichten, medische behandeling). Overleg daarm altijd eerst, via uw ambulant hulpverlener, met de uders. d. Justitiële plaatsing. Vr extra tandartsbehandeling is uw justitieel geplaatst pleegkind afhankelijk van de verzekeringsvrm van zijn uders (OTS) f de plaatsende instantie (vgdij). Zij zijn verantwrdelijk en beslissingsbevegd vr de aanvullende tandartsverzekering en bijkmende ksten. Zij bepalen f uw pleegkind aanvullend verzekerd wrdt en de behandeling krijgt. Indien er geen aanvullende tandartsverzekering is, zijn uders (OTS) f vgdij-instelling (vgdij) verantwrdelijk vr de te maken ksten en hebben beslissingsbevegdheid ver de behandeling (zie k hfdstuk 12 rechten en plichten, medische behandeling). U dient dus vraf altijd schriftelijke testemming aan te vragen. Teken geen behandelvereenkmsten wanneer u niet vr de ksten wil staan als uders f vgdij-instelling in gebreke blijven. Smmige verzekeraars verzekeren uw minderjarige pleegkinderen gratis mee, wanneer uzelf een aanvullende tandartsverzekering hebt afgeslten. Overleg met de uders f plaatser f zij akkrd gaan met de meeverzekering. Als pleegudervgd kunt u zelf beslissen f u uw pleegkind aanvullend verzekerd vr tandartsksten. e. Eigen bijdragen Wanneer uw pleegkind alleen verzekerd is vlgens het basispakket, kan een eigen bijdrage in de ksten vr medische zrg gevraagd wrden. Aanvullende verzekeringen dekken k niet altijd alle ksten. In de plisvrwaarden staan de eigen bijdragetarieven vermeld. De hfdverzekerde (uder, pleeguder f vgdij-instelling) met deze bijdrage vlden. Als het gebit van het pleegkind niet p gaatjes gecntrleerd is en als deze niet gevuld zijn, is het van belang m bij een plaatsing van een pleegkind in het pleegcntract een regeling vr de tandartsksten vast te leggen. f. 18+ Is uw pleegkind uder dan 18 jaar, dan vergedt de zrgverzekering alleen specialistische tandheelkunde dr de kaakchirurg en het kunstgebit. Wil uw pleegkind alle nrmale en bijzndere tandheelkundige zrg, dan met hij zich aanvullend verzekeren.

9 5. Sciale verzekeringen Algemene Nabestaandenwet (ANW) Vrheen Algemene Weduwen- en Wezenwet. Zie hfdstuk 11 verlijden. Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten (AWBZ) Zie hfdstuk 7 Financiën Algemene Kinderbijslagwet (AKW) De Algemene Kinderbijslagwet, krtweg AKW, beschuwt een kind dat in een pleeggezin geplaatst is in principe niet als eigen kind van de pleeguders. Wanneer een kind in een pleeggezin gaat wnen, blijven de uders recht behuden p kinderbijslag als zij aan kunnen tnen dat zij vr het vastgesteld minimale bedrag per week in het nderhud van hun kind vrzien. Drdat de uders een maandelijks bedrag aan de Landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage, krtweg LBIO, betalen (wat deels ten gede kmt aan het budget vr pleegvergeding), kmen zij al een heel eind in de buurt van dat bedrag. Er wrdt dr de wet een nderhudseis en een pvedingseis gesteld. Het vlden aan de nderhudeis van het kind is vr pleeguders vaak eenvudig te bewijzen: De wet eist dat (pleeg)uders, die kinderbijslag claimen, een minimaal vastgesteld bedrag per week bijdragen, vr kinderen nder de 16 jaar, ngeacht f het gaat m eigen kinderen, stief- f pleegkinderen. Het vlden aan de pvedingseis ligt in dit geval wat meilijker want het kind met wrden pgeved als een eigen kind. Dit betekent dat u het gezag, de vgdij, ver het kind met hebben. Dit geldt alleen vr pleegudervgden. Kinderbijslag en pleegzrgvergeding wrden nit beiden uitgekeerd. Bij een vrijwillige plaatsing bestaan mgelijkheden m aan het pvedingscriterium te vlden. Bijvrbeeld wanneer de uders f derdevgd (bijv. wanneer uders zijn verleden) niet zelf pveden, maar dit geheel verlaten aan de pleeguders. Als u kinderbijslag aanvraagt, vervalt uw recht p pleegvergeding. Ontvangt u pleegvergeding, dan hebt u geen recht p kinderbijslag. Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten (AWBZ) Iedere Nederlander, dus k uw pleegkind, heeft vanaf zijn gebrte recht p de vrzieningen die vallen nder de AWBZ. De AWBZ verzekert de niet direct p genezing gerichte zrg zals langdurige verpleging, verzrging in een verpleeginstelling, hulp via het RIAGG, prtheses en kinderinentingen. Afhankelijk van de hulpmdules die in het indicatiebesluit wrdt aangewezen, kan uw pleegkind recht hebben p vergeding van bepaalde ksten via het AWBZ. (zie k hfd 7 financiën) Uw pleegkind staat als AWBZ-verzekerde ingeschreven bij de zrgverzekeraar waar hij tegen ziekteksten is verzekerd. Is hij niet ingeschreven (bijv mdat hij niet verzekerd is) dan heeft hij geen recht p AWBZ zrg. Om in aanmerking te kmen vr AWBZ-zrg met er een medische reden (grndslag) aanwezig zijn waardr uw pleegkind bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij langdurig / blijvend hulp ndig heeft zals: een smatische aandening f beperking,, een psychiatrische aandening,een verstandelijke, lichamelijke f zintuiglijke handicap, een ernstig psychsciaal prbleem Eigen bijdragen Kinderen nder de 18 jaar betalen geen eigen bijdragen vr de AWBZ. Bven de 18 jaar betaalt uw pleegkind de eigen bijdragen zelf, uit zijn eigen inkmsten.

10 Persnsgebnden budget Bij de indicatiestelling wrdt vastgesteld welke en heveel zrg uw pleegkind ndig heeft. De wettelijke vertegenwrdiger van uw pleegkind kan kiezen tussen een persnsgebnden budget (PGB) f zrg in natura. Bij het persnsgebnden budget (PGB), krijgt (de wettelijke vertegenwrdiger van) uw pleegkind de beschikking ver een vastgesteld budget. Dit wrdt rechtstreeks aan hem vergemaakt m de bendigde zrg in te kpen. Over de bestedingen met een bekhuding bijgehuden wrden. Achteraf vindt verantwrding plaats. Naast het PGB kan de wettelijke vertegenwrdiger k kiezen vr zrg in natura. Algemene Bijstandswet (ABW) en de 18 plus regeling Deze bijstandswet is bedeld als een srt vangnet vr mensen die p een f andere manier niet in hun nderhud kunnen vrzien. Qua leeftijd kan iedereen in aanmerking kmen vr bijstand, mits er aangetnd kan wrden dat alle middelen m aan geld te kmen, zijn uitgeput. Een pleegkind heeft pas recht p bijstand wanneer het pleegcntract is beëindigd, meestal na zijn 18e verjaardag, f eerder wanneer de hulpverlening stpt f wanneer de vgdij wrdt vergedragen ( aan bv pleegudervgd). Als er geen andere financieringsbrn mgelijk is, kan elk (pleeg)kind, ngeacht de leeftijd, zelfstandig bijstand aanvragen. Zlang u een pleegvergeding ntvangt vr uw pleegkind, heeft uw pleegkind geen recht p bijstand. Wanneer een minderjarig pleegkind geen geld f vermgen heeft, dan is het de plicht van de uders f vgd daarvr te zrgen. De uder f vgd kan bijvrbeeld vr het kind bijstand aanvragen. Na zijn18e verjaardag zal hij dit zelf meten regelen. U kunt, als pleegudervgd die geen pleegvergeding ntvangt, namens uw pleegkind een bijstandsuitkering ntvangen vr de ksten van zijn pveding en verzrging van uw pleegkind. Algemene Ouderdmswet (AOW) In Nederland ntvangt elke 65-plusser een AOW-uitkering. Samenwnend Indien u met een meerderjarige samenwnt (gehuwd f ngehuwd) ntvangt u (ieder, indien uw partner k 65+ is) 50 % van het AOW-pensien. Wanneer uw pleegkind 18 wrdt en ng bij u blijft wnen, heeft dit gevlgen vr uw uitkering. U wnt dan nl. wel samen met een meerderjarige. Hierdr daalt uw uitkering naar 50 %. Alleenstaand Alleenstaande 65-plussers ntvangen de alleenstaande uitkering. Dit bedraagt 70% van het AOWpensien. Alleenstaande grtuders (65+) die zrgen vr een minderjarig kleinkind f een ander pleegkind en een AOW uitkering ntvangen wrden niet gezien als samenwnenden. Als alleenstaande grtuder met pleegkind ntvangt u dus k de alleenstaande uitkering. U met hiervr wel bewijsstukken verhandigen aan de ScialeVerzekeringsBank. Dit kan bijv. het pleegcntract zijn. U hebt de plicht m de Sciale Verzekering Bank in te lichten van deze wijzigingen in uw wnsituatie. Teveel ntvangen bedragen wrden (eventueel met bete) teruggevrderd.

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011 Bijlage 1 Verzekeringsvrwaarden, vrzver relevant en declaratieafspraken inzake de zrg verleend dr een huidtherapeut 2011 Plisvrmen: Basisverzekering: -Basisverzekering Nrd-Nederland Dit is een cmbinatieplis

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagfrmulier Bijzndere Bijstand Alle gegevens die u p dit frmulier invult wrden gecntrleerd. De bijgevegde bewijsstukken gebruiken wij hiervr. Deze bewijsstukken wrden k vr cntrle uitgewisseld met

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Laat je zorgverzekering geen zorgen opleveren.

Laat je zorgverzekering geen zorgen opleveren. Laat je zrgverzekering geen zrgen pleveren. Inhudspgave: 1. Wat gaat er veranderen vr de zrgverzekering 2017? 2. Wat is het basispakket van de zrgverzekering 3. Welke plissen zijn er p de markt? 4. Wat

Nadere informatie

Kredietkansen voor (startende) ondernemers.

Kredietkansen voor (startende) ondernemers. Kredietkansen vr (startende) ndernemers. Als ndernemer kan het zijn dat u m uw drmen te verwezenlijken ver nvldende middelen beschikt. Er is geld ndig! Vr startende ndernemers zijn er verschillende mgelijkheden

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 3

2014 -- Loonheffing -- deel 3 Lnheffing les 3 prgramma Lnbelasting en premies vlksverzekeringen Tarieven lnbelasting en premies vlksverzekeringen Lnheffingskrting Tabellen, lntijdvak en tijdvaktabel Lnberekening Vlksverzekeringen Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een gezndheidspsychlg die geregistreerd staat cnfrm de vrwaarden als bedeld

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

JOHO.NL www.expatverzekering.nl Emigrerennaarhetbuitenland.nl- Expatverzekering.nl

JOHO.NL www.expatverzekering.nl Emigrerennaarhetbuitenland.nl- Expatverzekering.nl PLANNER VOOR DE EXPAT & EMIGRANT Vrzieningen Verzekeringen Medisch Meenemen JOHO.NL www.expatverzekering.nl Emigrerennaarhetbuitenland.nl- Expatverzekering.nl JH supprt centers in Nederland: Utrecht, Leiden,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid Fit fr Wrk - achtergrndinfrmatie Maatschappelijke ntwikkelingen rnd werk en gezndheid 26 april 2013 Samenvatting Er zijn ntwikkelingen p het gebied van maatschappelijke wet- en regelgeving die effect hebben

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Voorwaarden Vigi smartphoneverzekering

Voorwaarden Vigi smartphoneverzekering Vrwaarden Vigi smartphneverzekering Vigi 20170522 001 1. De Vigi smartphneverzekering Met de n demand smartphne-verzekering van Vigi is je smartphne verzekerd tegen beschadiging en diefstal. Je kunt meerdere

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer Intakefrmulier Bewindvering & Inkmensbeheer Plus Bewindvering Pstbus 8931 1006 JC Amsterdam Tel: 0636492591 Email: inf@plusbewindveringnl Website: wwwplusbewindveringnl Intake frmulier Plus Bewindvering

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

www.pjongenbelastingadvies.nl

www.pjongenbelastingadvies.nl www.pjngenbelastingadvies.nl CHECKLIJST 2007 Telefnnummer: 0619163881 1. Uw Persnlijke gegevens Naam (achternaam) en Initialen Geslacht Man / Vruw Adres Pstcde en Wnplaats Gebrtedatum BSN (Sfi) nummer

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Aanvullende Vrzieningen Werkgever Gegevens

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2017 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3 en 12.4 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2017, waarin aan

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013

Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Kritisch er uw gezndheid Delta Llyd Zrgerzekeringen 2013 F 01.1.05_BrchA5_3.indd 1 071112 12:32 Kritisch er uw gezndheid Pag. 2/8 F 01.1.05 1112 Kritisch er uw gezndheid Delta Llyd Zrgerzekeringen 2013

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2016

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen Huurverhging 2016 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Kernbdschap: Geen huurverhging

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN WMO 2015 (VOOR PGB BEGELEIDING)

ONDERSTEUNINGSPLAN WMO 2015 (VOOR PGB BEGELEIDING) ONDERSTEUNINGSPLAN WMO 2015 (VOOR PGB BEGELEIDING) Kiezen vr een persnsgebnden budget (pgb) betekent dat u zelf alle zaken met regelen die daarbij hren, zals de administratie en het declareren van de facturen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende: Algemene vrwaarden Kwaliteit Kwaliteit vinden wij bij Rugkliniek Zetermeer erg belangrijk. Alle fysitherapeuten binnen nze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Kninklijk

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenfrmulier (altijd vegen bij een aanvraag m Bijzndere Bijstand / Meedenregeling / Participatieteslag / Cmputerregeling / Kwijtschelding gemeentelijke belastingen) Belangrijk Als de frmulieren

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl bezeken p grnd van hgbegaafdheid. Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012 C. Zrg Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Financiering van de zrg, inclusief de systematiek (marktwerking, persnsgebnden budget, verzekeringen etc.) VN-verdrag vr de rechten van mensen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie