Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 6 Verzekeringen"

Transcriptie

1 Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b jaar c. 16+ d Rechtsbijstandverzekering 3. Zrgverzekering a. De nieuwe zrgverzekering Basisverzekering Aanvullende verzekering Eigen bijdragen Eigen risic N-claim Zrgteslag Einde verzekering b. Bijznderheden Vrijwillig Justitieel pleegudervgd Verplicht verzekerd Tandartsverzekering a. Basisverzekering b. Aanvullende verzekering c. Vrijwillig d. Justitieel e. Eigen bijdrage f Sciale verzekeringen Algemene Nabestaandenwet (ANW) Vrheen Algemene Weduwen- en Wezenwet. Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten (AWBZ) Algemene Kinderbijslagwet (AKW) Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten (AWBZ) Algemene Bijstandswet (ABW) Algemene Ouderdmswet (AOW)

2 1. W.A.-verzekering a. 15- Tt en met de leeftijd van 14 jaar kan het gedrag van een jeugdige hem niet als nrechtmatige daad wrden aangerekend. Degene die de uderlijke macht f de vgdij ver uw pleegkind heeft is aansprakelijk vr de schade die hij tebrengt aan derden. Bij een vrijwillige f OTSplaatsing zijn dit de uders van uw pleegkind. Bij een vgdijplaatsing is het de vgdij-instelling die de vgdij heeft vergenmen. Of u, als u de pleegudervgd bent. De uders (vrijwillig f OTS) f vgdij-instelling (vgdij) zijn aansprakelijk vr de daden van uw 15- pleegkind. Zij kunnen hiervr een WA-verzekering afsluiten f de schade zelf betalen. Mchten de uders uw pleegkind niet WA-verzekerd hebben dan keert uw WA-verzekering eventueel uit nder het artikel kinderen die bij u in huis lgeren. Lgeert uw pleegkind elders en maakt het schade aan andermans zaken, dan kunnen prblemen ntstaan als zijn uders niet verzekerd zijn. De persnen waar uw pleegkind lgeert kunnen verantwrdelijk gesteld wrden vr de schade en meten die dan bij hun verzekering verhalen. b. 15 f 16 jaar Vr de schade aan (bezittingen van) derden ntstaan dr een nrechtmatige daad van uw pleegkind van 15 en 16 jaar, is eveneens degene die de uderlijke macht f de vgdij ver de jeugdige uitefent, aansprakelijk. Tenzij hem niet kan wrden verweten dat hij de gedragingen van uw pleegkind niet heeft belet (schadeaansprakelijkheid). Wanneer een uder f vgd kan aantnen dat hij niets heeft kunnen den m de aangebrachte schade te vrkmen, zijn zij niet aansprakelijk. Pleeguders wrden dan vaak aansprakelijk gesteld, mdat zij het pleegkind pveden. Wanneer pleeguders kunnen bewijzen dat ze niet gefaald hebben in het tezicht p het pleegkind, wrden k zij niet aansprakelijk gesteld. Omdat uw pleegkind bij u wnt, is het mgelijk m hem p uw WA-verzekering mee te verzekeren. Een melding aan uw verzekeraar dat u een pleegkind pvedt is meestal vldende m uw pleegkind p uw verzekering meeverzekerd te krijgen. Verzeker u ervan dat dit k vr uw verzekering geldt. Pleeguders wrden dr veel verzekeringsmaatschappijen niet gezien als derden mdat zij de dagelijkse zrg vr het pleegkind p zich hebben genmen. Een pleegkind wrdt gezien als eigen kind, uw eigen WA-verzekering zal schade die uw pleegkind aanbrengt aan úw eigendmmen, daarm niet vergeden. Wanneer uw pleegkind bij u schade heeft aangericht, neem dan cntact p met uw ambulant hulpverlener. U kunt de geleden schade p de uders (vrijwillige plaatsing f OTS) f de vgd (vgdijplaatsing)prberen te verhalen. c. 16+ Jeugdigen vanaf 16 jaar zijn in principe zelf aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kan wrden verzekerd middels een W.A.-verzekering. Omdat uw pleegkind bij u wnt, is het mgelijk m hem p uw W.A.-verzekering mee te verzekeren. Een melding aan uw verzekeraar dat u een pleegkind pvedt is meestal vldende m uw pleegkind p uw verzekering meeverzekerd te krijgen. Hiervr wrden geen extra ksten gerekend. Verzeker u ervan dat dit k vr uw verzekering geldt. Ok kunt u vr uw pleegkind een eigen W.A.-verzekering afsluiten. Als er een pleegkind in uw eenpersnshuishuden kmt wnen, dan kunt u een gezinsverzekering afsluiten. Deze is meestal duurder dan een eenpersnsverzekering. Uw justitieel geplaatste pleegkind kan eventueel via de centrale, secundaire verzekering van Bureau Jeugdzrg wrden verzekerd. De vgd heeft hiervr een aanmeldingsfrmulier. Bij een vrijwillige plaatsing blijven de uders aansprakelijk en met uw pleegkind p hun plis ingeschreven zijn. Is dit niet het geval dan kunt u een gezinsplis afsluiten. De extra ksten wrden vralsng niet verged.

3 Wanneer uw 16+ pleegkind bij derden schade heeft aangericht, neem dan direct cntact p met uw verzekeringsmaatschappij en uw ambulant hulpverlener. Uw vrziening heeft vr jeugdigen die nder hun begeleidingsverantwrdelijkheid vallen, een secundaire verzekering afgeslten, mchten zaken niet psitief dr uw verzekering wrden afgehandeld. d Zdra uw pleegkind 18 wrdt vervalt de jeugdhulpverlening. Uw pleegkind met zichzelf zelfstandig WA-verzekeren. 2. Rechtsbijstandverzekering Met de kmst van uw pleegkind kan het vrkmen dat u te maken krijgt met juridische prcedures m de belangen van u f uw pleegkind te verdedigen. De gang naar de rechter kan veel geld ksten mdat hiervr vaak een berep gedaan met wrden p een deskundige. Deze ksten wrden niet verged. Zlang uw vrziening ng geen cllectieve rechtsbijstandverzekering vr alle pgenmen pleegkinderen heeft afgeslten is het verstandig een individuele rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. De ksten vr deze verzekering kmen vr uw rekening. Rechtsbijstandverzekeringen hebben niet altijd een vlledige dekking p alle rechtsgebieden. Kijk ged welke terreinen u wilt verzekeren. Het kan nuttig zijn bijstand vr familierecht te verzekeren. Hierp kunt u een berep den wanneer u cnflicten hebt ver familierechterlijke beslissingen die vr/ver uw pleegkind wrden genmen. Besnijdenis is een regelmatig vrkmende situatie waarbij belanghebbenden(pleegzrgvrziening, (gezins-) vgdij-instelling, uders en pleeguders) niet p een lijn kunnen kmen. Wanneer u uw pleegkinderen regelmatig met de aut ververt, raden wij u aan een inzittendenverzekering af te sluiten. 3. Ziektekstenverzekering a. De nieuwe zrgverzekering (Zvw) De zrgverzekering is een individuele verzekering vr iedereen die in Nederland wnt en/f werkt. Hiervr is een nminale premie verschuldigd. Iedereen heeft recht p eenzelfde basispakket, dat aangevuld kan wrden met zrg die men zelf belangrijk vindt. Het is heel belangrijk dat de ziektekstenverzekering van een pleegkind geregeld is vanaf het mment dat hij bij u kmt. De instelling die uw pleegkind heeft geplaatst, is hiervr in eerste instantie verantwrdelijk. Uw ambulant hulpverlener ziet erp te dat uw pleegkind verzekerd is (f wrdt) dr de uders f vgdij-instelling. Basisverzekering De basisverzekering bevat alle ndzakelijke zrg, zals het ziekenhuis en de huisarts. Iedereen heeft vanaf 1 januari 2006 recht p dezelfde basiszrg. Pleegkinderen meten vr basisziekteksten verzekerd zijn/wrden middels een eigen zrgverzekeringsplis. U bent niet verplicht uw pleegkind te verzekeren. Degene die het gezag/vgdij heeft is hiervr verantwrdelijk. Dit zijn: Ouders bij vrijwillige en OTS plaatsingen. De vgdij-instelling bij justitiële plaatsing. Pleegudervgd na vgdijvername.

4 Bureau Jeugdzrg heeft de plicht m te cntrleren en er zrg vr dragen dat de kinderen met een machtiging uithuisplaatsing te allen tijde basisverzekerd zijn. Elke zrgverzekeraar is verplicht uw pleegkind te accepteren vr de basisverzekering, k al lpt bij de betreffende verzekeraar geen andere verzekering. Indien de uders nalaten m hun kind te verzekeren kunt u (maar k Bureau Jeugdzrg) als zaakwaarnemer zelf deze basisverzekering vr uw pleegkind afsluiten en betalen. Det u dit niet, dan is Bureau jeugdzrg verplicht dit te regelen en te betalen. Degene die de basisverzekering vr uw pleegkind afsluit kan zelf bepalen bij welke verzekeraar hij dit det. Let erp dat uw pleegkind niet dubbel verzekerd is. De basisverzekering is vr (pleeg)kinderen tt 18 jaar gratis. De nminale premie vr de zrgverzekering vr uw pleegkind is altijd gratis ngeacht f de uders/vgd een verzekering vr zichzelf afgeslten hebben. Als de uders van uw pleegkind willen dat hun kind bij hen meeverzekerd is terwijl het kind niet meer bij hen wnt, dan kunnen zij een uitwnende kaart aanvragen. Bven de 18 jaar betaalt de jngere de AWBZ zelf, uit zijn eigen inkmsten. Het basispakket van de zrgverzekering wrdt met ingang van 1 januari 2008 uitgebreid met: - Anticnceptiepil, spiraaltje, pessarium en Nuvaring in het pakket ngeacht leeftijd (was tt 21 jaar); - Tandheelkunde tt 22 jaar in het pakket (was tt 18 jaar); - 4 uur extra kraamzrg; - Geneeskundige geestelijke gezndheidszrg(maximaal 8 cnsulten/eigen bijdrage 10 eur per cnsult) Kijk p de site van het Ministerie van VWS vr meer infrmatie ver het basispakket: Aanvullende verzekering De aanvullende verzekering is een particuliere verzekering waarp de Zrgverzekeringswet niet van tepassing is. Elke zrgverzekeraar bepaalt zelf de samenstelling van het aanvullend pakket en de bijbehrende vrwaarden en premie. O.a. ksten vr rthdntie, fysitherapie, psychlg en alternatieve behandelingen kunnen in de aanvullende verzekering wrden verged vr zver ze niet binnen het basispakket vallen. Pleegkinderen kunnen vr extra ziekteksten aanvullend verzekerd wrden. Iedereen (de pleeguders, de uders, vgdij-instellingen en derden met een redelijk belang bij de aanvullende verzekering van uw pleegkind) mag/kan deze aanvullende verzekering vr uw pleegkind afsluiten en betalen. Dit is niet verplicht en (meestal) niet gratis. De aanvullende verzekering heft niet perse afgeslten te wrden bij de verzekeraar waar de basisverzekering is afgeslten. Ksten vr (pleeg)kinderen zijn meestal de helft van het vlwassenentarief. Verzekeraars zijn niet verplicht m een aanvullende verzekering te verstrekken. Met ingang van 1 januari 2007 kunnen pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS f vgdij) vr aanvullende ziekteksten verzekerd wrden via de Bureaus Jeugdzrg. Er is bij zrgverzekeraar VGZ een aanvullende verzekering samengesteld, het zgenaamde pakket C. De aanmelding vr de aanvullende verzekering lpt via Bureau Jeugdzrg. Pleegkinderen die in een vrijwillig kader geplaatst zijn, zijn uitgeslten van deze regeling, evenals pleegkinderen waarvan één van de pleeguders de vgdij heeft en pleegkinderen van 18 jaar en uder. zijn uitgeslten van deze regeling. Een pleegkind kan aanvullend verzekerd zijn, k indien zijn (pleeg)uders dit niet zijn, mits, een verzekeraar het kind vr zijn aanvullende verzekering accepteert. De verzekeringnemer (degene die de verzekering afsluit) is verplicht de premie vr deze aanvullende verzekering aan de verzekeraar te betalen.

5 Is uw pleegkind al gratis aanvullend meeverzekerd bij u mdat u aanvullend verzekerd bent, dan kan dit gehandhaafd wrden. Met ingang van 1 januari van ieder kalenderjaar (f bij premieverhging), kan uw pleegkind znder extra ksten vergeschreven wrden naar een andere verzekeraar, bijvrbeeld uw verzekeraar. Sms is de verzekeraar culant bij tussentijdse pzegging, -bijvrbeeld als gevlg van drplaatsing-, waarna u uw pleegkind tussentijds kunt verschrijven. Eigen bijdragen Wanneer een arts een bepaald geneesmiddel vrschrijft en er bestaat een even ged en gedkper middel, dan met er bijbetaald wrden. Vraag daarm k altijd bij uw huisarts m een geneesmiddel znder bijbetaling. De eventuele eigen bijdragen (bv vr medicijnen) met uw vrijwillig geplaatst pleegkind in principe zelf betalen (de verzekerde is verantwrdelijk). Als uw pleegkind in gebreke blijft zullen zijn uders f vgdij-instelling er p aangesprken wrden. U kunt de ksten k uit de pleegvergeding vlden f declareren bij de uders van uw pleegkind. Vr uw vgdijgeplaatst pleegkind betaalt de vgdij-instelling deze ksten en niet u. Mcht u vr uw pleegkind ksten meten maken die niet wrden gedekt dr de verzekering, verleg dan altijd eerst, via uw ambulant hulpverlener met de uders (vrijwillige en OTS plaatsing) f plaatser (vgdij plaatsing)., Zij zijn namelijk verantwrdelijk vr testemming en de betaling van deze ksten. Eigen risic Vr de basisverzekering geldt vr kinderen < 18 geen verplicht eigen risic Zrgteslag Vr (pleeg-)kinderen wrdt geen nminale premie betaald. Zij hebben daardr k geen recht p zrgteslag. b. Bijznderheden Vrijwillige pleegzrg De uders van uw vrijwillig geplaatst pleegkind jnger dan 18 jaar meten regelen dat hun kind aangemeld is/wrdt vr de basisverzekering. Deze is gratis, k als uders hun eigen premies niet f niet p tijd betalen. De casemanager van Bureau Jeugdzrg is ervr verantwrdelijk dit k gebeurt en dat uw pleegkind verzekerd is/wrdt. Wanneer uders in gebreke blijven regelt Bureau Jeugdzrg de basisverzekering van uw pleegkind. U kunt eventueel k zelf uw pleegkind verzekeren. U kunt uw illegaal in Nederland wnende pleegkind NIET verzekeren tegen ziekteksten. Aanvullende verzekering Vrijwillig geplaatste pleegkinderen kunnen dr hun uders aanvullend verzekerd zijn/wrden. U kunt eventueel zelf uw pleegkind aanvullend verzekeren. Het maakt daarbij niet uit waar uw pleegkind zijn basisverzekering heeft. De eventuele ksten (bv eigen bijdragen) meten uit de pleegvergeding wrden betaald. Veel zrgverzekeraars bieden de aanvullende verzekering vr uw (pleeg)kinderen gratis aan, wanneer uzelf een aanvullende verzekering hebt bij betreffende verzekeraar. Kijk hiervr uw plis na. Mcht u vr uw pleegkind ksten meten maken die niet wrden gedekt dr de verzekering, verleg dan altijd eerst, via uw ambulant hulpverlener met de uders, zij zijn namelijk verantwrdelijk vr testemming en de betaling van deze ksten. Justitiële pleegzrg (OTS en vgdijmaatregelen) OTS

6 De uders van uw OTS geplaatst pleegkind, jnger dan 18 jaar, meten zrgdragen vr de zrgverzekering van hun kind. De casemanager van Bureau Jeugdzrg is ervr verantwrdelijk dit k gebeurt en dat uw pleegkind verzekerd is/wrdt. Wanneer uders in gebreke blijven wrdt uw pleegkind dr Bureau Jeugdzrg verzekerd. U kunt eventueel k zelf uw pleegkind verzekeren. Aanvullende verzekering OTS geplaatste pleegkinderen kunnen dr hun uders aanvullend verzekerd zijn/wrden. De eventuele ksten wrden dr de uders betaald. Wanneer uders in gebreke blijven, wrdt uw pleegkind dr Bureau Jeugdzrg aanvullend verzekerd. Bureau Jeugdzrg betaalt de ksten. U kunt eventueel zelf uw pleegkind aanvullend verzekeren, het maakt daarbij niet uit waar uw pleegkind zijn basisverzekering heeft. De ksten meten uit de pleegvergeding wrden betaald. Mcht u vr uw pleegkind ksten meten maken die niet wrden gedekt dr de verzekering, verleg dan altijd eerst, via uw ambulant hulpverlener met de uders, zij zijn namelijk verantwrdelijk vr testemming en de betaling van deze ksten. Vgdijplaatsing De vgdij-instelling van uw pleegkind, jnger dan18 jaar, is ervr verantwrdelijk dat uw pleegkind verzekerd is. Aanvullende verzekering Vgdijgeplaatste pleegkinderen kunnen dr de vgdij-instelling aanvullend verzekerd wrden. De eventuele ksten wrden dr de vgdij-instelling betaald. U kunt eventueel zelf uw pleegkind aanvullend verzekeren. De ksten meten dan uit de pleegvergeding wrden betaald. Wanneer u zelf uw pleegkind verzekert met u dit wel drgeven aan de vgdij-instelling, zdat er geen dubbele verzekering lpt. Het kst u niets, maar wanneer er twee verzekeraars in het spel zijn kan dit leiden tt afwikkelingsprblemen bij het vergeden van de zrg. Geef altijd het nieuwe wnadres van uw pleegkind (schriftelijk) dr aan de zrgverzekeraar. Wanneer uw pleegkind een naturaplis heeft, kan het zijn dat de verzekeraar alleen cntracten heeft met prvinciale instellingen/ziekenhuizen, waardr u mgelijk ver met reizen m uw pleegkind te laten behandelen. Bij verhuizing naar een andere prvincie, kan de verzekering wrden beëindigd. Er dient dan wel binnen een maand een nieuwe verzekering afgeslten te wrden, anders lpt uw pleegkind nverzekerd rnd. Pleegudervgd Wanneer u pleegudervgd bent, bent u zelf verantwrdelijk vr de ziektekstenverzekering van uw pleegkind. Aanvullend verzekeren is niet verplicht. Ksten die u vr uw pleegkind met maken die niet wrden gedekt dr de verzekering, kmen vr uw rekening. Als uw verzekerd pleegkind verhuist, verhuist zijn zrgverzekering gewn mee en blijft dezelfde. Einde verzekering Zdra de maatregel tt uithuisplaatsing eindigt, lpt de gratis verzekering van uw minderjarig pleegkind dr. Als de maatregel eindigt mdat uw pleegkind 18 is gewrden, met uw pleegkind vrtaan zelf de nminale premie gaan betalen en de eventuele aanvullende premieksten Vanaf de maand die vlgt p de maand waarp uw pleegkind 18 wrdt, met hij zichzelf verzekeren tegen ziekteksten, waarbij het geen verschil uitmaakt f hij uit f thuis wnt. Vr deze verzekering geldt een acceptatieplicht znder selectie f beperking. De premie mag niet afhangen van de gezndheid van het kind. Wanneer er al medische zaken spelen, bijvrbeeld therapie raden wij uw pleegkind aan zich aanvullend te verzekeren, mdat deze een uitgebreidere dekking biedt.

7 Vanaf januari 2008 geldt een verplicht eigen risic van 150 eur per jaar vr iedereen van 18 jaar en uder. Dit eigen risic geldt niet vr (basis)tandheelkundige zrg vr jngeren tt en met 21 jaar, huisarts, verlskundige zrg en kraamzrg. Zrgteslag Vanaf het mment dat uw pleegkind zelfstandig verzekerd is vr zrg, is hij zelf verantwrdelijk vr de betaling van zijn premie en heeft recht p zrgteslag (als zijn inkmen niet te hg is). De uders van uw 18+pleegkind mgen k zelf, na schriftelijke testemming van uw pleegkind, de premie betalen en/f de zrgteslag vr hun meerderjarig kind aanvragen en ntvangen. (Zie hfdstuk 7 financiën, belastingen) De verzekering van (pleeg-)kinderen heeft geen invled p de hgte van de zrgteslag van hun (pleeg-) uders, zelfs niet indien die (pleeg-)kinderen een inkmen hebben. Een schlier van 18+ in het vrtgezet nderwijs, wrdt gedeeltelijk gecmpenseerd vr de extra zrgksten dr middel van de tegemetkming schlksten, afhankelijk van het gezinsinkmen van de uders. Een uitwnend 18+ student znder studiefinanciering heeft recht p zrgteslag vr alleenstaanden. Een uitwnend 18+ student met studiefinanciering wrdt dr middel van de studiefinanciering gedeeltelijk gecmpenseerd (zie vr de extra ksten. Wanneer u de verzekering vr uw pleegkind betaalt en uw pleegkind heeft na zijn 18 de verjaardag ng een indicatie vr verlengde hulpverlening, kunt u, een tegemetkming in de ksten van de premie vr uw pleegkind tt een maximum van 45,38 eur per maand ntvangen van BureauJjeugdzrg. Inkmensafhankelijke bijdrage Iedereen, dus k minderjarigen met een inkmen f sciale zekerheidsuitkering met een inkmstenafhankelijke bijdrage aan de Belastingdienst betalen. (zie hfdstuk 17 financiën, belastingen) 4. Tandartsverzekering a. Basisverzekering De basiszrgverzekering vergedt algemene tandartsksten vr (pleeg-)kinderen tt 22 jaar, zals cnsulten, peridieke cntrle, fluridenbehandelingen, sealen, verdving, het vullen van gaatjes, instructie mndhygiëne en verwijdering tandsteen en restauratie na een ngeval. Kinderen van 2 tt 7 jaar hebben recht p gratis behandeling dr een tandarts en vier keer per jaar een peridiek nderzek. Kinderen van 7 tt en met 12 jaar hebben recht p gratis behandeling dr een tandarts, en twee keer per jaar een peridiek nderzek. Kinderen van 13 tt en met 18 jaar hebben dezelfde rechten. Als zij echter geen saneringsbewijs hebben, dan meten zij (hun uders f wettelijke vertegenwrdigers) de helft van de ksten betalen tt een bepaald maximum ttdat de sanering vltid is. Jngeren vanaf 22 jaar, krijgen alleen specialistische tandheelkunde (kaakchirurg) en kunstgebit vergedt. b. Aanvullende verzekering Krnen, gegten vullingen, bruggen en rthdntie (nder andere beugels) wrden niet verged uit het basiszrgverzekering. Hiervr kan een aanvullende tandartsverzekering wrden afgeslten. Vralsng wrdt de aanvullende tandartsverzekering vr (justitieel en/f vrijwillig geplaatste)

8 pleegkinderen niet dr Bureau Jeugdzrg aangebden en is ng nduidelijk wie de ksten betaalt. Wanneer uw pleegkind na van verzekeraar wil wisselen, mag de verzekeraar hem vr de aanvullende verzekering weigeren f een hgere premie vragen wanneer er bv gezndheidsrisic s zijn. c. Vrijwillige plaatsing. Vr tandartsbehandelingen die niet binnen de basiszrgverzekering vallen is uw vrijwillig geplaatst pleegkind afhankelijk van de verzekeringsvrm van zijn uders, tenzij uzelf f de plaatsende instantie de aanvullende tandartsverzekering afsluit en betaalt. Wanneer de uders van uw pleegkind een aanvullende tandartsverzekering hebben afgeslten is hun kind gratis meeverzekerd. Smmige verzekeraars verzekeren uw minderjarige pleegkinderen gratis mee, wanneer uzelf een aanvullende tandartsverzekering hebt afgeslten. De ksten vr de aanvullende tandartsverzekering zijn niet declarabel bij de plaatser, sms zijn de uders bereid m de ksten te betalen. Bespreek dit vrdat u de aanvullende verzekering afsluit met uw ambulant hulpverlener. Indien er geen aanvullende tandartsverzekering is, zijn de uders verantwrdelijk vr de te maken ksten en hebben beslissingsbevegdheid ver de behandeling (zie k hfdstuk 12 rechten en plichten, medische behandeling). Overleg daarm altijd eerst, via uw ambulant hulpverlener, met de uders. d. Justitiële plaatsing. Vr extra tandartsbehandeling is uw justitieel geplaatst pleegkind afhankelijk van de verzekeringsvrm van zijn uders (OTS) f de plaatsende instantie (vgdij). Zij zijn verantwrdelijk en beslissingsbevegd vr de aanvullende tandartsverzekering en bijkmende ksten. Zij bepalen f uw pleegkind aanvullend verzekerd wrdt en de behandeling krijgt. Indien er geen aanvullende tandartsverzekering is, zijn uders (OTS) f vgdij-instelling (vgdij) verantwrdelijk vr de te maken ksten en hebben beslissingsbevegdheid ver de behandeling (zie k hfdstuk 12 rechten en plichten, medische behandeling). U dient dus vraf altijd schriftelijke testemming aan te vragen. Teken geen behandelvereenkmsten wanneer u niet vr de ksten wil staan als uders f vgdij-instelling in gebreke blijven. Smmige verzekeraars verzekeren uw minderjarige pleegkinderen gratis mee, wanneer uzelf een aanvullende tandartsverzekering hebt afgeslten. Overleg met de uders f plaatser f zij akkrd gaan met de meeverzekering. Als pleegudervgd kunt u zelf beslissen f u uw pleegkind aanvullend verzekerd vr tandartsksten. e. Eigen bijdragen Wanneer uw pleegkind alleen verzekerd is vlgens het basispakket, kan een eigen bijdrage in de ksten vr medische zrg gevraagd wrden. Aanvullende verzekeringen dekken k niet altijd alle ksten. In de plisvrwaarden staan de eigen bijdragetarieven vermeld. De hfdverzekerde (uder, pleeguder f vgdij-instelling) met deze bijdrage vlden. Als het gebit van het pleegkind niet p gaatjes gecntrleerd is en als deze niet gevuld zijn, is het van belang m bij een plaatsing van een pleegkind in het pleegcntract een regeling vr de tandartsksten vast te leggen. f. 18+ Is uw pleegkind uder dan 18 jaar, dan vergedt de zrgverzekering alleen specialistische tandheelkunde dr de kaakchirurg en het kunstgebit. Wil uw pleegkind alle nrmale en bijzndere tandheelkundige zrg, dan met hij zich aanvullend verzekeren.

9 5. Sciale verzekeringen Algemene Nabestaandenwet (ANW) Vrheen Algemene Weduwen- en Wezenwet. Zie hfdstuk 11 verlijden. Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten (AWBZ) Zie hfdstuk 7 Financiën Algemene Kinderbijslagwet (AKW) De Algemene Kinderbijslagwet, krtweg AKW, beschuwt een kind dat in een pleeggezin geplaatst is in principe niet als eigen kind van de pleeguders. Wanneer een kind in een pleeggezin gaat wnen, blijven de uders recht behuden p kinderbijslag als zij aan kunnen tnen dat zij vr het vastgesteld minimale bedrag per week in het nderhud van hun kind vrzien. Drdat de uders een maandelijks bedrag aan de Landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage, krtweg LBIO, betalen (wat deels ten gede kmt aan het budget vr pleegvergeding), kmen zij al een heel eind in de buurt van dat bedrag. Er wrdt dr de wet een nderhudseis en een pvedingseis gesteld. Het vlden aan de nderhudeis van het kind is vr pleeguders vaak eenvudig te bewijzen: De wet eist dat (pleeg)uders, die kinderbijslag claimen, een minimaal vastgesteld bedrag per week bijdragen, vr kinderen nder de 16 jaar, ngeacht f het gaat m eigen kinderen, stief- f pleegkinderen. Het vlden aan de pvedingseis ligt in dit geval wat meilijker want het kind met wrden pgeved als een eigen kind. Dit betekent dat u het gezag, de vgdij, ver het kind met hebben. Dit geldt alleen vr pleegudervgden. Kinderbijslag en pleegzrgvergeding wrden nit beiden uitgekeerd. Bij een vrijwillige plaatsing bestaan mgelijkheden m aan het pvedingscriterium te vlden. Bijvrbeeld wanneer de uders f derdevgd (bijv. wanneer uders zijn verleden) niet zelf pveden, maar dit geheel verlaten aan de pleeguders. Als u kinderbijslag aanvraagt, vervalt uw recht p pleegvergeding. Ontvangt u pleegvergeding, dan hebt u geen recht p kinderbijslag. Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten (AWBZ) Iedere Nederlander, dus k uw pleegkind, heeft vanaf zijn gebrte recht p de vrzieningen die vallen nder de AWBZ. De AWBZ verzekert de niet direct p genezing gerichte zrg zals langdurige verpleging, verzrging in een verpleeginstelling, hulp via het RIAGG, prtheses en kinderinentingen. Afhankelijk van de hulpmdules die in het indicatiebesluit wrdt aangewezen, kan uw pleegkind recht hebben p vergeding van bepaalde ksten via het AWBZ. (zie k hfd 7 financiën) Uw pleegkind staat als AWBZ-verzekerde ingeschreven bij de zrgverzekeraar waar hij tegen ziekteksten is verzekerd. Is hij niet ingeschreven (bijv mdat hij niet verzekerd is) dan heeft hij geen recht p AWBZ zrg. Om in aanmerking te kmen vr AWBZ-zrg met er een medische reden (grndslag) aanwezig zijn waardr uw pleegkind bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij langdurig / blijvend hulp ndig heeft zals: een smatische aandening f beperking,, een psychiatrische aandening,een verstandelijke, lichamelijke f zintuiglijke handicap, een ernstig psychsciaal prbleem Eigen bijdragen Kinderen nder de 18 jaar betalen geen eigen bijdragen vr de AWBZ. Bven de 18 jaar betaalt uw pleegkind de eigen bijdragen zelf, uit zijn eigen inkmsten.

10 Persnsgebnden budget Bij de indicatiestelling wrdt vastgesteld welke en heveel zrg uw pleegkind ndig heeft. De wettelijke vertegenwrdiger van uw pleegkind kan kiezen tussen een persnsgebnden budget (PGB) f zrg in natura. Bij het persnsgebnden budget (PGB), krijgt (de wettelijke vertegenwrdiger van) uw pleegkind de beschikking ver een vastgesteld budget. Dit wrdt rechtstreeks aan hem vergemaakt m de bendigde zrg in te kpen. Over de bestedingen met een bekhuding bijgehuden wrden. Achteraf vindt verantwrding plaats. Naast het PGB kan de wettelijke vertegenwrdiger k kiezen vr zrg in natura. Algemene Bijstandswet (ABW) en de 18 plus regeling Deze bijstandswet is bedeld als een srt vangnet vr mensen die p een f andere manier niet in hun nderhud kunnen vrzien. Qua leeftijd kan iedereen in aanmerking kmen vr bijstand, mits er aangetnd kan wrden dat alle middelen m aan geld te kmen, zijn uitgeput. Een pleegkind heeft pas recht p bijstand wanneer het pleegcntract is beëindigd, meestal na zijn 18e verjaardag, f eerder wanneer de hulpverlening stpt f wanneer de vgdij wrdt vergedragen ( aan bv pleegudervgd). Als er geen andere financieringsbrn mgelijk is, kan elk (pleeg)kind, ngeacht de leeftijd, zelfstandig bijstand aanvragen. Zlang u een pleegvergeding ntvangt vr uw pleegkind, heeft uw pleegkind geen recht p bijstand. Wanneer een minderjarig pleegkind geen geld f vermgen heeft, dan is het de plicht van de uders f vgd daarvr te zrgen. De uder f vgd kan bijvrbeeld vr het kind bijstand aanvragen. Na zijn18e verjaardag zal hij dit zelf meten regelen. U kunt, als pleegudervgd die geen pleegvergeding ntvangt, namens uw pleegkind een bijstandsuitkering ntvangen vr de ksten van zijn pveding en verzrging van uw pleegkind. Algemene Ouderdmswet (AOW) In Nederland ntvangt elke 65-plusser een AOW-uitkering. Samenwnend Indien u met een meerderjarige samenwnt (gehuwd f ngehuwd) ntvangt u (ieder, indien uw partner k 65+ is) 50 % van het AOW-pensien. Wanneer uw pleegkind 18 wrdt en ng bij u blijft wnen, heeft dit gevlgen vr uw uitkering. U wnt dan nl. wel samen met een meerderjarige. Hierdr daalt uw uitkering naar 50 %. Alleenstaand Alleenstaande 65-plussers ntvangen de alleenstaande uitkering. Dit bedraagt 70% van het AOWpensien. Alleenstaande grtuders (65+) die zrgen vr een minderjarig kleinkind f een ander pleegkind en een AOW uitkering ntvangen wrden niet gezien als samenwnenden. Als alleenstaande grtuder met pleegkind ntvangt u dus k de alleenstaande uitkering. U met hiervr wel bewijsstukken verhandigen aan de ScialeVerzekeringsBank. Dit kan bijv. het pleegcntract zijn. U hebt de plicht m de Sciale Verzekering Bank in te lichten van deze wijzigingen in uw wnsituatie. Teveel ntvangen bedragen wrden (eventueel met bete) teruggevrderd.

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie