Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid"

Transcriptie

1 Fit fr Wrk - achtergrndinfrmatie Maatschappelijke ntwikkelingen rnd werk en gezndheid 26 april 2013 Samenvatting Er zijn ntwikkelingen p het gebied van maatschappelijke wet- en regelgeving die effect hebben p het aan het werk kunnen zijn f blijven met een spier- f gewrichtsaandening: - Kmende jaren vindt er decentralisatie plaats in het sciale dmein van zrg en werk - Gemeenten krijgen na decentralisatie integraal verantwrdelijkheid vr de uitvering van nieuwe taken, zals: a. Participatiewet: tt het jaar 2026 meten er extra banen zijn gerealiseerd vr mensen met een werkbeperking. De wet is een bundeling van de bijstand, Wajng en sciale werkplaatsen in een regeling. b. Wm tewijzing van hulp f ndersteuning. Waarbij gemeenten andere accenten leggen bij vergeding f tewijzen van ndersteuning. Dit brengt mgelijk risic van pstcdezrg met zich mee. Ok mdat een aantal zaken die nu geregeld zijn in de AWBZ vergaan naar de Wm. Veel mensen hebben vrmen van ndersteuning ndig, k m aan het werk te kunnen blijven. c. Overname van UWV taken bij het begeleiden van mensen met een gedeeltelijke arbeidsngeschiktheidsuitkering f WW p zek naar werk in de vrm van Werkpleinen en WerkgeversServicepunten. - Decentralisatie gaat in vanaf 1 januari 2015, met eerste stappen in Overheid ziet te p cntrle juiste uitvering van de wetgeving dr gemeenten. - Het kabinet ziet een driedeling vr zich gebaseerd p de inhud van de te decentraliseren taken: dr alle gemeenten, dr grtere gemeenten f bvenreginaal, landelijk. Mgelijk aangevuld met decentralisatiewetgeving met vastlegging van deze taken. - Overheid ntwikkelt instrumenten hiervr zals een handreiking f leidraad vr inkp f indicatie instelling. Dit bevrdert een delmatige inzet van middelen. Indeling dcument De vlgende bladzijden bieden uitgebreidere infrmatie ver de vrgenmen wetgeving en de ntwikkelingen daarin. De infrmatie beperkt zich tt relevante passages vanuit het perspectief van werken met een chrnische aandening. De indeling van het dcument is: 1. Sciaal akkrd 2. Participatiewet 3. UWV en gemeenten 4. WMO 5. AWBZ 6. Dencentralisatie in het sciale dmein Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 1 van 8

2 1. Sciaal akkrd - 11 april 2013 Het sciaal akkrd in het krt: Akkrd van kabinet en sciale partners ver een mix van maatregelen gericht p stimuleren van ecnmisch herstel en herziening en werkgelegenheid dr veranderingen in de sciale infrastructuur p de arbeidsmarkt. Van werk naar werk: De verantwrdelijkheid ligt bij werkgevers en werknemers die actief werklsheid meten vrkmen en zich meten inzetten p van werk naar werk. Ontslag: Eén vrgeschreven rute vr ntslag via het UWV met gelijke behandeling realiseren bij bedrijfsecnmische redenen f langdurige arbeidsngeschiktheid. De rute via de kantnrechter geldt dan alleen bij persnlijke redenen vr ntslag zals een cnflict. Werknemers vr wie ntslag dreigt, krijgen recht p een vergeding vr schling vr een nieuwe baan. De hgte van deze zgenaamde transitievergeding is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en geldt vr werknemers met minimaal twee jaren dienstverband. Vr 50 plusser kmt er een vergangsregeling. WW Vanaf 2016 wrdt de (publiek gefinancierde) WW peride met een maand per kwartaal teruggebracht zdat deze vanaf 2019 maximaal twee jaar bedraagt in de ca kunnen werkgevers en werknemers aanvullende WW afspraken maken Flexwerkers: De psitie van werknemers met tijdelijke cntracten wrdt versterkt drdat een vast cntract eerder in beeld kmt en schijncnstructies harder aangepakt wrden. Arbeidshandicap: Ondernemers gaan mensen extra met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. De verheid extra. Verder zijn er afspraken gemaakt ver pensien en verhging van de AOW leeftijd. Status van het akkrd Het sciaal akkrd met ng wrden gedgekeurd dr de achterbannen van de rganisaties van werkgevers en werknemers. Er is p dit mment sprake van een nderhandelaarsakkrd. Het kabinet gaat het parlement steun vragen vr de gemaakte afspraken. De vrstellen zullen daarna, in verleg met sciale partners en parlement, verder wrden uitgewerkt in wetgeving. Brn: Rijksverheid, 11 april Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 2 van 8

3 2. Participatiewet bevrdert re-integratie per 1 januari 2014 De wet is gericht p meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk. Uit het sciaal akkrd van het kabinet met de sciale partners (11 april 2013) vleit vrt dat: werkgevers in de markt (inclusief zrg) zich garant meten stellen vr extra banen in 2014 en extra banen in 2015 plpend met banen per jaar naar extra per jaar in 2020 tt in 2026 een maximum van extra werkenden is bereikt. De verheid helpt aanvullend mensen extra aan het werk. Deze afspraken wrden gemnitrd; in de jaren 2015 en 2016 meten extra banen zijn gerealiseerd in de marktsectr. Als uit de meting in 2016 blijkt dat er in deze twee jaren niet minimaal banen zijn gerealiseerd, zal, na verleg met sciale partners en gemeenten, het wettelijke qutum wrden geactiveerd. Het wettelijk qutum dat mgelijk per 2016 wrdt ingesteld, hudt in dat: 5% van de banen binnen bedrijven ingevuld wrdt dr mensen met een arbeidshandicap. Dit qutum geldt vr grte werkgevers met 25 f meer werknemers Werkgevers kunnen een bete krijgen als zij zich hier niet aan huden. Gemeenten krijgen verantwrdelijkheid vr de uitvering van de wet Hfdpunten Participatiewet In de Participatiewet vegt het kabinet de Wet werk en Bijstand, de Wet sciale werkvrziening en een deel van de Wajng samen. De nieuwe wet hudt in grte lijnen het vlgende in: Wajng Een Wajng-uitkering is per 1 januari 2014 alleen ng mgelijk vr mensen die helemaal niet meer kunnen werken ( vlledig en duurzaam arbeidsngeschikt ). Wie ng wel kan werken, valt dan nder de Participatiewet. Wie nu al een Wajng-uitkering ntvangt, wrdt niet herkeurd. De uitkering wrdt niet verlaagd. Wsw Per 1 januari 2014 veranderen de vrwaarden vr een plaats in de sciale werkvrziening. Wie nu in een sciale werkplaats werkt, wrdt niet herkeurd. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2014 zelf beschutte werkplekken (werken nder begeleiding) scheppen. Zij krijgen hiervr geld van de Rijksverheid. Op z n werkplek kan iemand het wettelijke minimumln verdienen. Lndispensatie Vr iedereen die straks nder de Participatiewet valt (mensen met bijstand, Wajng, Wsw) geldt het systeem van de zgeheten lndispensatie. Dit betekent dat iemand nder vrwaarden nder het minimumln aan de slag kan. Dat is altijd tijdelijk. Uiteindelijk meten ln plus aanvullende uitkering samen even hg zijn als het minimumln. Ok p dit punt met de nieuwe wet ng verder wrden uitgewerkt. Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 3 van 8

4 Reginale werkbedrijven Er kmen 35 reginale Werkbedrijven die zrgen dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan. Deze Werkbedrijven - waarin gemeenten en sciale partners samenwerken - wrden de nieuwe schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. De Werkbedrijven zrgen vr begeleiding p de werkplek en bepalen, in samenspraak met de betrkken werkgevers, de lnwaarde van werknemers. Werkgevers betalen de werknemers dan vlgens de ca vr hun bedrijf en krijgen het verschil tussen de vastgestelde lnwaarde en het wettelijke minimumln van de verheid terug, in de vrm van lnkstensubsidie. Gemeenten rganiseren via de Werkbedrijven beschut werk vr mensen met een arbeidsbeperking die meer ndersteuning ndig hebben dan van een reguliere werkgever mag wrden verwacht. De Werkbedrijven rganiseren vanaf 1 januari 2015 beschut werk vr mensen met een arbeidsbeperking. De Wajng blijft wel bestaan, maar alleen vr jnggehandicapten die nit zullen kunnen werken. Status van de wet Het gaat hier m vrgenmen beleid. De Participatiewet met ng verder uitgewerkt wrden. Daarna zal de Tweede Kamer het vrstel behandelen. Na gedkeuring dr de Tweede Kamer met de Eerste Kamer het wetsvrstel behandelen en gedkeuren. De streefdatum vr inwerkingtreding is 1 januari 2015, nadat de Tweede en Eerste Kamer het wetsvrstel hebben gedgekeurd en de wet in het Staatsblad is gepubliceerd. Brn: Rijksverheid, 26 februari Brn: Rijksverheid, 24 april Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 4 van 8

5 3. UWV en gemeenten Werkpleinen van werk naar werk Het gaat bij de samenwerking tussen UWV en gemeenten m: het frmuleren van een reginaal arbeidsmarktbeleid het gezamenlijk uitvering geven aan de werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregi's het gebruik van één registratiesysteem vr werkzekenden en vacatures en Het leveren van sciaal medische rdelen en adviezen Met gemeenten wrdt de samenwerking gezcht m p termijn te kmen tt een gezamenlijke backffice functie. Brn: Jaarplan UWV In: UWV magazine april 2013 Begeleiden van werk naar werk Dit gaat ver het begeleiden van werk naar werk met mensen die recht hebben p een uitkeringsverzekering zals WW f WIA/WGA. In het krt de ntwikkelingen van : UWV zrgt vr een digitale inschrijving en digitale ndersteuning bij het zeken naar werk. Ondersteuning via een Werkplein wrdt een aanvulling hierp. Vr klanten van UWV geldt dat zij alleen p afspraak bij een Werkplein terecht kunnen. Ism met gemeenten richt UWV zich p 30 Werkpleinen in 35 arbeidsmarktregi s. Het del is herkenbaar te zijn vr werkgevers. Er kmen k reginale WerkgeversServicepunten en een landelijk WerkgeversServicepunt. De verige70 werkpleinen die er nu zijn blijven wel f niet bestaan p besluit van de gemeente. Gemeenten en UWV gebruiken 1 landelijk systeem m werkzekenden en vacatures te registreren. Het vinden van werkzekenden en vacatures met via het landelijke systeem ged zijn geregeld. UWV vernieuwt samen met de gemeentelijke kepelrganisaties Divsa en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de dienstverlening aan werkzekenden en werkgevers. De bezuinigingen, de hervrmingen van de sciale zekerheid en de kmst van nieuwe taken raken k de gemeenten. Het is belangrijk elkaar te versterken en ptimaal gebruik te maken van elkaars expertise. Brn: UWV, 26 februari Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 5 van 8

6 4. Wm Wet Maatschappelijke Ondersteuning De wet in het krt: Regelt dat mensen met een beperking de vrzieningen, hulp en ndersteuning krijgen die ze ndig hebben. Het kan gaan m uderen, gehandicapten f mensen met psychische prblemen. Gemeenten veren de Wm uit. De burger dient een aanvraag in bij de gemeente, bijvrbeeld bij het Wm-lket, Zrglket f Lket Wegwijs. De gemeente bepaalt f en welke vrm van ndersteuning iemand krijgt. Iedere gemeente legt andere accenten. Het is mgelijk m een pgb, een persnsgebnden budget aan te vragen uit de Wm. Daarmee kan de burger zelf de hulp waar hij recht p heeft inhuren. Bij zrg in natura regelt de gemeente de zrg vr de burger. Begeleiding en verzrging vallen nu ng nder de AWBZ. Gemeenten kunnen beter inspelen p lkale mstandigheden en de zrgbehefte van cliënten. Daarm wil het kabinet dat de gemeente vanaf 2015 ndersteuning, begeleiding en verzrging aan huis levert. Deze taken vallen dan nder de Wm. Vrbeelden van hulp en vrzieningen Wm hulp bij het huishuden, zals pruimen, schnmaken en ramen zemen. Vanaf 2015 kmen cliënten vr huishudelijke hulp in aanmerking als ze dit echt ndig hebben en het niet zelf kunnen betalen. De gemeente beslist hierver. aanpassingen in de wning zals een traplift f een verhgd tilet; verversvrzieningen in de regi vr mensen die slecht ter been zijn en niet met het penbaar verver kunnen reizen (bijvrbeeld de taxibus f een sctmbiel); ndersteuning aan vrijwilligers en mantelzrgers; hulp bij het pveden van kinderen; rlstel en maaltijdverzrging (tafeltje dekje). Vanaf 2015 valt persnlijke verzrging nder de Wm Vrzieningen die niet nder de Wm vallen Hulpmiddelen vr tijdelijk gebruik zals krukken, een rllatr f een duchestel. Deze gaan via de thuiszrgwinkel, het thuiszrguitleenmagazijn f de zrgverzekeraar. Wningaanpassingen niet vr de eigen wning maar bv vr caravan f vakantiehuis. Algemeen gebruikelijke vrzieningen, zals eenhendelmengkranen f een fiets met een hulpmtr. Dit zijn vrzieningen waarver u k znder uw handicap f beperking zu kunnen beschikken, f vrzieningen die aangepast niet veel duurder zijn. Persnlijke verzrging, zals hulp bij het pstaan, duchen, scheren, aankleden, eten en drinken. Persnlijke verzrging krijgt u verged uit de Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten (AWBZ). Vanaf 2015 valt persnlijke verzrging wel nder de Wm. Brn: Rijksverheid, 26 april Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 6 van 8

7 5. AWBZ - de Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten De wet in het krt: Alle burgers zijn nu via de AWBZ autmatisch verzekerd vr langdurige zrg, thuis f in een zrginstelling. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend hervrmen. Alleen de zwaarste, langdurige zrg blijft binnen de AWBZ. Lichtere zrg en ndersteuning zal nder de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) gaan vallen. Zrg vr mensen met een psychiatrisch prbleem nder de zrgverzekering. Gemeenten: zrg aan huis. Gemeenten gaan de ndersteunende zrg aan huis uitveren, zals begeleiding en persnlijke verzrging. Cliënten kmen alleen ng in aanmerking vr huishudelijke hulp via de gemeente als ze een laag inkmen hebben. Zrgverzekeraars: medische zrg: Zrgverzekeraars nemen de medische zrg uit de AWBZ ver: verpleging en langdurige geestelijke gezndheidszrg. Rijksverheid: langdurige zrg. De zwaardere zrg vr uderen en gehandicapten in instellingen blijft binnen de AWBZ. Dit is de zrg waartegen mensen zichzelf niet kunnen verzekeren. Deze cliënten gaan wel een hgere eigen bijdrage betalen. Veranderingen persnsgebnden budget 2013 In 2013 kmt er extra geld vr het persnsgebnden budget (pgb) vanuit de AWBZ beschikbaar. Hierdr kan iedereen met een AWBZ-indicatie vr persnlijke verzrging en/f verpleging in 2013 vr een persnsgebnden budget in aanmerking kmen. Mensen met een AWBZ-indicatie vr begeleiding kunnen alleen bij een indicatie van 10 uur f meer per week een pgb krijgen. Uitleen hulpmiddelen in 2013 alleen ng via zrgverzekering en gemeente De uitleen van hulpmiddelen verdwijnt per 1 januari 2013 uit de AWBZ. Hulpmiddelen zijn dan alleen ng ndergebracht in de Zrgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm). Bvendien vallen per 1 januari 2013 de eenvudige lphulpmiddelen (zals rllatr, lprek, kruk en wandelstk) niet meer nder aanspraak van de Zvw, de AWBZ en de Wm. Brn: Rijksverheid, 26 april Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 7 van 8

8 6. Decentralisatie in het sciale dmein - zrg, ndersteuning, werk en inkmen In het krt: Het decentraliseren en samenbrengen van participatievrzieningen bij gemeenten, vral die p het terrein van zrg en ndersteuning en werk en inkmen. Het uitgangspunt is dat gemeenten meer integraal en samenhangend beleid veren en daarmee de werkprcessen rndm een hulpvraag gericht efficiënter te rganiseren zijn. Z kmen maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie in een hand te liggen, waardr maatschappelijke participatie makkelijker kan leiden tt arbeidsparticipatie. Het bundelen van budgetten die bedeld zijn m de participatie in de maatschappij te bevrderen tt een integraal budget is een van de nderdelen van de integratie en het ntschtten van de drie klmmen in het gemeentefnds. Met de decentralisaties in het sciale dmein wrden gemeenten de eerstverantwrdelijke verheidslaag vr de nderwerpen werk, zrg en jeugd. Het uitgangspunt van het kabinet is het maximaal faciliteren en stimuleren van de zelfredzaamheid van de burger. Gede ndersteuning en - ng belangrijker - gede gezndheid en actieve deelname aan de maatschappij zijn namelijk niet alleen een zaak van de verheid. Burgers zijn samen met hun netwerk in de eerste plaats zelf verantwrdelijk. De decentralisatie lpt samen p met het samenvegen van gemeenten naar p termijn alleen ng maar gemeenten van in beginsel inwners. Waarbij wel ruimte wrdt gebden vr maatwerk p basis van bevlkingsdichtheid f de gegrafische cntext. De decentralisaties stellen frse eisen aan de uitveringskracht van gemeenten: bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht en de beschikbaarheid van capaciteit en expertise m deze taken adequaat uit te veren en deze integraal aan te bieden. De eerste decentralisaties in het sciale dmein vinden plaats in Vrstel van kabinet: driedeling p basis van te decentraliseren taken 1. Taken die dr alle gemeenten kunnen wrden uitgeverd. Bijvrbeeld gemeentelijke eerstelijnszrg en het bieden van een lketfunctie vr de burger. 2. Taken die vragen m een uitvering p een niveau van minimaal ca inwners, met ruimte vr maatwerk. Zals taken p het terrein van inkp. Gemeenten maken al deel uit van samenwerkingsverbanden zals een gezamenlijke sciale dienst, een gezamenlijke sciale werkvrziening f de uitvering van de Wm. 3. Taken die vragen m uitvering p bvenreginaal niveau, f zelfs p prvinciaal f landelijk niveau. Zals de inkp van zeer specialistische taken en dienstverlening en samenwerking p het niveau van de arbeidsmarkt en zrg vr de jeugd. Meer cliëntgericht Gemeenten zijn reeds bezig zijn met een meer cliëntgerichte werkwijze in het prject De Kanteling in de Wm. Met als kernelementen meer tijd vr het eerste gesprek, waarin de situatie van de burger, diens beperkingen en mgelijkheden en de mgelijke plssingen wrden bekeken. Dit is het gesprek rnd de keukentafel. Tijdens dit gesprek wrdt k nadrukkelijk de verbinding gelegd met andere (leef)dmeinen, zals jeugd, werken, wnen en nderwijs. De eerste aanwijzingen zijn dat een integrale werkwijze effect heeft en k kstenbesparend werkt. Z gaat het beter met kwetsbare gezinnen, neemt de veiligheid in huis en p straat te, en neemt de verlast in de wijk af wanneer deze integrale aanpak gehanteerd wrdt. Brn: Rijksverheid Brief ver decentralisaties in het sciale dmein, 19 februari Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 8 van 8

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE BASISHANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS SAVE VERSIE 3.0 JULI 2015 Jeugdreclassering binnen SAVE 3.0 1 VanMntfrt SVMN Jeugdreclassering binnen de SAVE-werkwijze Handleiding

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Concurrentie in de GGZ

Concurrentie in de GGZ Frans van de Pl CONCEPT ng niet geredigeerd Artikel vr Het Medisch Jaar 2007, vlume 33 hfdstuk Cncurreren in de GGZ. Verschijnt zmer 2007 Cncurrentie in de GGZ Het kabinet is vrstander van meer marktwerking

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie