Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid"

Transcriptie

1 Fit fr Wrk - achtergrndinfrmatie Maatschappelijke ntwikkelingen rnd werk en gezndheid 26 april 2013 Samenvatting Er zijn ntwikkelingen p het gebied van maatschappelijke wet- en regelgeving die effect hebben p het aan het werk kunnen zijn f blijven met een spier- f gewrichtsaandening: - Kmende jaren vindt er decentralisatie plaats in het sciale dmein van zrg en werk - Gemeenten krijgen na decentralisatie integraal verantwrdelijkheid vr de uitvering van nieuwe taken, zals: a. Participatiewet: tt het jaar 2026 meten er extra banen zijn gerealiseerd vr mensen met een werkbeperking. De wet is een bundeling van de bijstand, Wajng en sciale werkplaatsen in een regeling. b. Wm tewijzing van hulp f ndersteuning. Waarbij gemeenten andere accenten leggen bij vergeding f tewijzen van ndersteuning. Dit brengt mgelijk risic van pstcdezrg met zich mee. Ok mdat een aantal zaken die nu geregeld zijn in de AWBZ vergaan naar de Wm. Veel mensen hebben vrmen van ndersteuning ndig, k m aan het werk te kunnen blijven. c. Overname van UWV taken bij het begeleiden van mensen met een gedeeltelijke arbeidsngeschiktheidsuitkering f WW p zek naar werk in de vrm van Werkpleinen en WerkgeversServicepunten. - Decentralisatie gaat in vanaf 1 januari 2015, met eerste stappen in Overheid ziet te p cntrle juiste uitvering van de wetgeving dr gemeenten. - Het kabinet ziet een driedeling vr zich gebaseerd p de inhud van de te decentraliseren taken: dr alle gemeenten, dr grtere gemeenten f bvenreginaal, landelijk. Mgelijk aangevuld met decentralisatiewetgeving met vastlegging van deze taken. - Overheid ntwikkelt instrumenten hiervr zals een handreiking f leidraad vr inkp f indicatie instelling. Dit bevrdert een delmatige inzet van middelen. Indeling dcument De vlgende bladzijden bieden uitgebreidere infrmatie ver de vrgenmen wetgeving en de ntwikkelingen daarin. De infrmatie beperkt zich tt relevante passages vanuit het perspectief van werken met een chrnische aandening. De indeling van het dcument is: 1. Sciaal akkrd 2. Participatiewet 3. UWV en gemeenten 4. WMO 5. AWBZ 6. Dencentralisatie in het sciale dmein Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 1 van 8

2 1. Sciaal akkrd - 11 april 2013 Het sciaal akkrd in het krt: Akkrd van kabinet en sciale partners ver een mix van maatregelen gericht p stimuleren van ecnmisch herstel en herziening en werkgelegenheid dr veranderingen in de sciale infrastructuur p de arbeidsmarkt. Van werk naar werk: De verantwrdelijkheid ligt bij werkgevers en werknemers die actief werklsheid meten vrkmen en zich meten inzetten p van werk naar werk. Ontslag: Eén vrgeschreven rute vr ntslag via het UWV met gelijke behandeling realiseren bij bedrijfsecnmische redenen f langdurige arbeidsngeschiktheid. De rute via de kantnrechter geldt dan alleen bij persnlijke redenen vr ntslag zals een cnflict. Werknemers vr wie ntslag dreigt, krijgen recht p een vergeding vr schling vr een nieuwe baan. De hgte van deze zgenaamde transitievergeding is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en geldt vr werknemers met minimaal twee jaren dienstverband. Vr 50 plusser kmt er een vergangsregeling. WW Vanaf 2016 wrdt de (publiek gefinancierde) WW peride met een maand per kwartaal teruggebracht zdat deze vanaf 2019 maximaal twee jaar bedraagt in de ca kunnen werkgevers en werknemers aanvullende WW afspraken maken Flexwerkers: De psitie van werknemers met tijdelijke cntracten wrdt versterkt drdat een vast cntract eerder in beeld kmt en schijncnstructies harder aangepakt wrden. Arbeidshandicap: Ondernemers gaan mensen extra met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. De verheid extra. Verder zijn er afspraken gemaakt ver pensien en verhging van de AOW leeftijd. Status van het akkrd Het sciaal akkrd met ng wrden gedgekeurd dr de achterbannen van de rganisaties van werkgevers en werknemers. Er is p dit mment sprake van een nderhandelaarsakkrd. Het kabinet gaat het parlement steun vragen vr de gemaakte afspraken. De vrstellen zullen daarna, in verleg met sciale partners en parlement, verder wrden uitgewerkt in wetgeving. Brn: Rijksverheid, 11 april Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 2 van 8

3 2. Participatiewet bevrdert re-integratie per 1 januari 2014 De wet is gericht p meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk. Uit het sciaal akkrd van het kabinet met de sciale partners (11 april 2013) vleit vrt dat: werkgevers in de markt (inclusief zrg) zich garant meten stellen vr extra banen in 2014 en extra banen in 2015 plpend met banen per jaar naar extra per jaar in 2020 tt in 2026 een maximum van extra werkenden is bereikt. De verheid helpt aanvullend mensen extra aan het werk. Deze afspraken wrden gemnitrd; in de jaren 2015 en 2016 meten extra banen zijn gerealiseerd in de marktsectr. Als uit de meting in 2016 blijkt dat er in deze twee jaren niet minimaal banen zijn gerealiseerd, zal, na verleg met sciale partners en gemeenten, het wettelijke qutum wrden geactiveerd. Het wettelijk qutum dat mgelijk per 2016 wrdt ingesteld, hudt in dat: 5% van de banen binnen bedrijven ingevuld wrdt dr mensen met een arbeidshandicap. Dit qutum geldt vr grte werkgevers met 25 f meer werknemers Werkgevers kunnen een bete krijgen als zij zich hier niet aan huden. Gemeenten krijgen verantwrdelijkheid vr de uitvering van de wet Hfdpunten Participatiewet In de Participatiewet vegt het kabinet de Wet werk en Bijstand, de Wet sciale werkvrziening en een deel van de Wajng samen. De nieuwe wet hudt in grte lijnen het vlgende in: Wajng Een Wajng-uitkering is per 1 januari 2014 alleen ng mgelijk vr mensen die helemaal niet meer kunnen werken ( vlledig en duurzaam arbeidsngeschikt ). Wie ng wel kan werken, valt dan nder de Participatiewet. Wie nu al een Wajng-uitkering ntvangt, wrdt niet herkeurd. De uitkering wrdt niet verlaagd. Wsw Per 1 januari 2014 veranderen de vrwaarden vr een plaats in de sciale werkvrziening. Wie nu in een sciale werkplaats werkt, wrdt niet herkeurd. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2014 zelf beschutte werkplekken (werken nder begeleiding) scheppen. Zij krijgen hiervr geld van de Rijksverheid. Op z n werkplek kan iemand het wettelijke minimumln verdienen. Lndispensatie Vr iedereen die straks nder de Participatiewet valt (mensen met bijstand, Wajng, Wsw) geldt het systeem van de zgeheten lndispensatie. Dit betekent dat iemand nder vrwaarden nder het minimumln aan de slag kan. Dat is altijd tijdelijk. Uiteindelijk meten ln plus aanvullende uitkering samen even hg zijn als het minimumln. Ok p dit punt met de nieuwe wet ng verder wrden uitgewerkt. Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 3 van 8

4 Reginale werkbedrijven Er kmen 35 reginale Werkbedrijven die zrgen dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan. Deze Werkbedrijven - waarin gemeenten en sciale partners samenwerken - wrden de nieuwe schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. De Werkbedrijven zrgen vr begeleiding p de werkplek en bepalen, in samenspraak met de betrkken werkgevers, de lnwaarde van werknemers. Werkgevers betalen de werknemers dan vlgens de ca vr hun bedrijf en krijgen het verschil tussen de vastgestelde lnwaarde en het wettelijke minimumln van de verheid terug, in de vrm van lnkstensubsidie. Gemeenten rganiseren via de Werkbedrijven beschut werk vr mensen met een arbeidsbeperking die meer ndersteuning ndig hebben dan van een reguliere werkgever mag wrden verwacht. De Werkbedrijven rganiseren vanaf 1 januari 2015 beschut werk vr mensen met een arbeidsbeperking. De Wajng blijft wel bestaan, maar alleen vr jnggehandicapten die nit zullen kunnen werken. Status van de wet Het gaat hier m vrgenmen beleid. De Participatiewet met ng verder uitgewerkt wrden. Daarna zal de Tweede Kamer het vrstel behandelen. Na gedkeuring dr de Tweede Kamer met de Eerste Kamer het wetsvrstel behandelen en gedkeuren. De streefdatum vr inwerkingtreding is 1 januari 2015, nadat de Tweede en Eerste Kamer het wetsvrstel hebben gedgekeurd en de wet in het Staatsblad is gepubliceerd. Brn: Rijksverheid, 26 februari Brn: Rijksverheid, 24 april Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 4 van 8

5 3. UWV en gemeenten Werkpleinen van werk naar werk Het gaat bij de samenwerking tussen UWV en gemeenten m: het frmuleren van een reginaal arbeidsmarktbeleid het gezamenlijk uitvering geven aan de werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregi's het gebruik van één registratiesysteem vr werkzekenden en vacatures en Het leveren van sciaal medische rdelen en adviezen Met gemeenten wrdt de samenwerking gezcht m p termijn te kmen tt een gezamenlijke backffice functie. Brn: Jaarplan UWV In: UWV magazine april 2013 Begeleiden van werk naar werk Dit gaat ver het begeleiden van werk naar werk met mensen die recht hebben p een uitkeringsverzekering zals WW f WIA/WGA. In het krt de ntwikkelingen van : UWV zrgt vr een digitale inschrijving en digitale ndersteuning bij het zeken naar werk. Ondersteuning via een Werkplein wrdt een aanvulling hierp. Vr klanten van UWV geldt dat zij alleen p afspraak bij een Werkplein terecht kunnen. Ism met gemeenten richt UWV zich p 30 Werkpleinen in 35 arbeidsmarktregi s. Het del is herkenbaar te zijn vr werkgevers. Er kmen k reginale WerkgeversServicepunten en een landelijk WerkgeversServicepunt. De verige70 werkpleinen die er nu zijn blijven wel f niet bestaan p besluit van de gemeente. Gemeenten en UWV gebruiken 1 landelijk systeem m werkzekenden en vacatures te registreren. Het vinden van werkzekenden en vacatures met via het landelijke systeem ged zijn geregeld. UWV vernieuwt samen met de gemeentelijke kepelrganisaties Divsa en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de dienstverlening aan werkzekenden en werkgevers. De bezuinigingen, de hervrmingen van de sciale zekerheid en de kmst van nieuwe taken raken k de gemeenten. Het is belangrijk elkaar te versterken en ptimaal gebruik te maken van elkaars expertise. Brn: UWV, 26 februari Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 5 van 8

6 4. Wm Wet Maatschappelijke Ondersteuning De wet in het krt: Regelt dat mensen met een beperking de vrzieningen, hulp en ndersteuning krijgen die ze ndig hebben. Het kan gaan m uderen, gehandicapten f mensen met psychische prblemen. Gemeenten veren de Wm uit. De burger dient een aanvraag in bij de gemeente, bijvrbeeld bij het Wm-lket, Zrglket f Lket Wegwijs. De gemeente bepaalt f en welke vrm van ndersteuning iemand krijgt. Iedere gemeente legt andere accenten. Het is mgelijk m een pgb, een persnsgebnden budget aan te vragen uit de Wm. Daarmee kan de burger zelf de hulp waar hij recht p heeft inhuren. Bij zrg in natura regelt de gemeente de zrg vr de burger. Begeleiding en verzrging vallen nu ng nder de AWBZ. Gemeenten kunnen beter inspelen p lkale mstandigheden en de zrgbehefte van cliënten. Daarm wil het kabinet dat de gemeente vanaf 2015 ndersteuning, begeleiding en verzrging aan huis levert. Deze taken vallen dan nder de Wm. Vrbeelden van hulp en vrzieningen Wm hulp bij het huishuden, zals pruimen, schnmaken en ramen zemen. Vanaf 2015 kmen cliënten vr huishudelijke hulp in aanmerking als ze dit echt ndig hebben en het niet zelf kunnen betalen. De gemeente beslist hierver. aanpassingen in de wning zals een traplift f een verhgd tilet; verversvrzieningen in de regi vr mensen die slecht ter been zijn en niet met het penbaar verver kunnen reizen (bijvrbeeld de taxibus f een sctmbiel); ndersteuning aan vrijwilligers en mantelzrgers; hulp bij het pveden van kinderen; rlstel en maaltijdverzrging (tafeltje dekje). Vanaf 2015 valt persnlijke verzrging nder de Wm Vrzieningen die niet nder de Wm vallen Hulpmiddelen vr tijdelijk gebruik zals krukken, een rllatr f een duchestel. Deze gaan via de thuiszrgwinkel, het thuiszrguitleenmagazijn f de zrgverzekeraar. Wningaanpassingen niet vr de eigen wning maar bv vr caravan f vakantiehuis. Algemeen gebruikelijke vrzieningen, zals eenhendelmengkranen f een fiets met een hulpmtr. Dit zijn vrzieningen waarver u k znder uw handicap f beperking zu kunnen beschikken, f vrzieningen die aangepast niet veel duurder zijn. Persnlijke verzrging, zals hulp bij het pstaan, duchen, scheren, aankleden, eten en drinken. Persnlijke verzrging krijgt u verged uit de Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten (AWBZ). Vanaf 2015 valt persnlijke verzrging wel nder de Wm. Brn: Rijksverheid, 26 april Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 6 van 8

7 5. AWBZ - de Algemene Wet Bijzndere Ziekteksten De wet in het krt: Alle burgers zijn nu via de AWBZ autmatisch verzekerd vr langdurige zrg, thuis f in een zrginstelling. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend hervrmen. Alleen de zwaarste, langdurige zrg blijft binnen de AWBZ. Lichtere zrg en ndersteuning zal nder de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) gaan vallen. Zrg vr mensen met een psychiatrisch prbleem nder de zrgverzekering. Gemeenten: zrg aan huis. Gemeenten gaan de ndersteunende zrg aan huis uitveren, zals begeleiding en persnlijke verzrging. Cliënten kmen alleen ng in aanmerking vr huishudelijke hulp via de gemeente als ze een laag inkmen hebben. Zrgverzekeraars: medische zrg: Zrgverzekeraars nemen de medische zrg uit de AWBZ ver: verpleging en langdurige geestelijke gezndheidszrg. Rijksverheid: langdurige zrg. De zwaardere zrg vr uderen en gehandicapten in instellingen blijft binnen de AWBZ. Dit is de zrg waartegen mensen zichzelf niet kunnen verzekeren. Deze cliënten gaan wel een hgere eigen bijdrage betalen. Veranderingen persnsgebnden budget 2013 In 2013 kmt er extra geld vr het persnsgebnden budget (pgb) vanuit de AWBZ beschikbaar. Hierdr kan iedereen met een AWBZ-indicatie vr persnlijke verzrging en/f verpleging in 2013 vr een persnsgebnden budget in aanmerking kmen. Mensen met een AWBZ-indicatie vr begeleiding kunnen alleen bij een indicatie van 10 uur f meer per week een pgb krijgen. Uitleen hulpmiddelen in 2013 alleen ng via zrgverzekering en gemeente De uitleen van hulpmiddelen verdwijnt per 1 januari 2013 uit de AWBZ. Hulpmiddelen zijn dan alleen ng ndergebracht in de Zrgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm). Bvendien vallen per 1 januari 2013 de eenvudige lphulpmiddelen (zals rllatr, lprek, kruk en wandelstk) niet meer nder aanspraak van de Zvw, de AWBZ en de Wm. Brn: Rijksverheid, 26 april Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 7 van 8

8 6. Decentralisatie in het sciale dmein - zrg, ndersteuning, werk en inkmen In het krt: Het decentraliseren en samenbrengen van participatievrzieningen bij gemeenten, vral die p het terrein van zrg en ndersteuning en werk en inkmen. Het uitgangspunt is dat gemeenten meer integraal en samenhangend beleid veren en daarmee de werkprcessen rndm een hulpvraag gericht efficiënter te rganiseren zijn. Z kmen maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie in een hand te liggen, waardr maatschappelijke participatie makkelijker kan leiden tt arbeidsparticipatie. Het bundelen van budgetten die bedeld zijn m de participatie in de maatschappij te bevrderen tt een integraal budget is een van de nderdelen van de integratie en het ntschtten van de drie klmmen in het gemeentefnds. Met de decentralisaties in het sciale dmein wrden gemeenten de eerstverantwrdelijke verheidslaag vr de nderwerpen werk, zrg en jeugd. Het uitgangspunt van het kabinet is het maximaal faciliteren en stimuleren van de zelfredzaamheid van de burger. Gede ndersteuning en - ng belangrijker - gede gezndheid en actieve deelname aan de maatschappij zijn namelijk niet alleen een zaak van de verheid. Burgers zijn samen met hun netwerk in de eerste plaats zelf verantwrdelijk. De decentralisatie lpt samen p met het samenvegen van gemeenten naar p termijn alleen ng maar gemeenten van in beginsel inwners. Waarbij wel ruimte wrdt gebden vr maatwerk p basis van bevlkingsdichtheid f de gegrafische cntext. De decentralisaties stellen frse eisen aan de uitveringskracht van gemeenten: bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht en de beschikbaarheid van capaciteit en expertise m deze taken adequaat uit te veren en deze integraal aan te bieden. De eerste decentralisaties in het sciale dmein vinden plaats in Vrstel van kabinet: driedeling p basis van te decentraliseren taken 1. Taken die dr alle gemeenten kunnen wrden uitgeverd. Bijvrbeeld gemeentelijke eerstelijnszrg en het bieden van een lketfunctie vr de burger. 2. Taken die vragen m een uitvering p een niveau van minimaal ca inwners, met ruimte vr maatwerk. Zals taken p het terrein van inkp. Gemeenten maken al deel uit van samenwerkingsverbanden zals een gezamenlijke sciale dienst, een gezamenlijke sciale werkvrziening f de uitvering van de Wm. 3. Taken die vragen m uitvering p bvenreginaal niveau, f zelfs p prvinciaal f landelijk niveau. Zals de inkp van zeer specialistische taken en dienstverlening en samenwerking p het niveau van de arbeidsmarkt en zrg vr de jeugd. Meer cliëntgericht Gemeenten zijn reeds bezig zijn met een meer cliëntgerichte werkwijze in het prject De Kanteling in de Wm. Met als kernelementen meer tijd vr het eerste gesprek, waarin de situatie van de burger, diens beperkingen en mgelijkheden en de mgelijke plssingen wrden bekeken. Dit is het gesprek rnd de keukentafel. Tijdens dit gesprek wrdt k nadrukkelijk de verbinding gelegd met andere (leef)dmeinen, zals jeugd, werken, wnen en nderwijs. De eerste aanwijzingen zijn dat een integrale werkwijze effect heeft en k kstenbesparend werkt. Z gaat het beter met kwetsbare gezinnen, neemt de veiligheid in huis en p straat te, en neemt de verlast in de wijk af wanneer deze integrale aanpak gehanteerd wrdt. Brn: Rijksverheid Brief ver decentralisaties in het sciale dmein, 19 februari Maatschappelijke ntwikkelingen werken met chrnische aandening blz 8 van 8

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012 C. Zrg Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Financiering van de zrg, inclusief de systematiek (marktwerking, persnsgebnden budget, verzekeringen etc.) VN-verdrag vr de rechten van mensen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58

Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 * i * Niet p barcde schrijven!! Gemeente Bergen p Zm 108-045785 Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 Inspectie Werk en Inkmen Participatie De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502ANDenHaag Wilhelmina van

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken We den het samen Nta Mantelzrg en Vrijwillige inzet 2016-2019 Datum: ktber 2015 Afdeling: Samenlevingszaken Inhudspgave Inleiding... 2 Hfdstuk 1: Kaders nta... 5 1.1 Wettelijk kader... 5 1.2 Beleidsmatig

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Begripsomschrijving Uitgangspunt: eerst beleidsluw invoeren Overdracht van Huishoudelijke Verzorging naar de gemeente

Inhoudsopgave Inleiding Begripsomschrijving Uitgangspunt: eerst beleidsluw invoeren Overdracht van Huishoudelijke Verzorging naar de gemeente Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. Begripsmschrijving 4 3. Uitgangspunt: eerst beleidsluw inveren 6 4. Overdracht van Huishudelijke Verzrging naar de gemeente 7 A. Tegang tt de huishudelijke verzrging. 7 B.

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2017 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3 en 12.4 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2017, waarin aan

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

GEMEENTE HALDERBERGE

GEMEENTE HALDERBERGE GEMEENTE HALDERBERGE TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER WMO Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen zijn wij verplicht uw gegevens te cntrleren. Daarm vragen wij u m kpieën van de gevraagde stukken bij

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Mantelzorg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019

Mantelzorg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019 Mantelzrg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019 Inhudspgave Inleiding... 3 Hfdstuk 1: Kaders nta... 5 1.1 Wettelijk kader... 5 1.2 Beleidsmatig kader... 5 1.3 Financieel kader... 6 Hfdstuk 2: Mantelzrg...

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Stuurbel{rachtiging in de AWBZ

Stuurbel{rachtiging in de AWBZ Stuurbel{rachtiging in de AWBZ DRS. F.G.E.M. VAN DER PAS Vanaf 2003 verandert de Algemene Wet Bijndere Ziekteksten (AWBZ). Iedereen die aanspraak maakt p een vergeding uit de AWBZ krijgt de keue m de rg

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be IVT-IT Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

De Doetinchemse keuze. Hoe regelen we het voor onze inwoners in het sociaal domein?

De Doetinchemse keuze. Hoe regelen we het voor onze inwoners in het sociaal domein? De Detinchemse keuze He regelen we het vr nze inwners in het sciaal dmein? Nvember 2013 Vrwrd en leeswijzer Nederland heeft in de laatste decennia een prachtige verzrgingsstaat pgebuwd. Met zrg en welzijn

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Toekomst beschermd wonen en opvang in de regio Zeeland dd. 8 maart 2016

Verslag bijeenkomst Toekomst beschermd wonen en opvang in de regio Zeeland dd. 8 maart 2016 Verslag bijeenkmst Tekmst beschermd wnen en pvang in de regi Zeeland dd. 8 maart 2016 Eind nvember 2015 presenteerde de Cmmissie Dannenberg in pdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het rapprt

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis. Transitie sociale werkvoorziening ZW 12/14. Transitie sociale werkvoorziening ZW. Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis. Transitie sociale werkvoorziening ZW 12/14. Transitie sociale werkvoorziening ZW. Maatschappelijke participatie Titel Nummer 12/14 Transitie sciale werkvrziening ZW 12/14 Datum 5 maart 2012 Prgramma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan Pstadres Pstbus 20, 1530 AA Wrmer

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Convenant. Gemeente Den Haag en zorgverzekeraar VGZ

Convenant. Gemeente Den Haag en zorgverzekeraar VGZ Cnvenant Gemeente Den Haag en zrgverzekeraar VGZ INHOUDSOPGAVE Cnvenant 2 Bijlage 1 Basisdcument 8 Bijlage 2 Werkagenda 18 1 CONVENANT SAMENWERKING GEMEENTE DEN HAAG EN ZORGVERZEKERAAR VGZ 2015-2017 Partijen

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerveld 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerveld 2015 Beleidsregels maatschappelijke ndersteuning gemeente Westerveld 2015 Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Westerveld bijeen p dinsdag 9 december 2014; gelet p het Beleidsplan Wm 2015

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015 'De kracht van Ede' Kaders vr het nader uit te werken beleidsplan Wm 2012-2015 Samenvatting...2 1. Inleiding...4 1.1. Leeswijzer...4 2. Ontwikkelingen...5 2.1. De invering van de Wm...5 2.2. De kanteling

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

De ins en outs van payrolling versie maart 2013

De ins en outs van payrolling versie maart 2013 > White paper Payrll Select De ins en uts van payrlling versie maart 2013 De kstenbesparende plssing vr het uitbesteden van werkgeverschap > www.payrllselect.nl Inhud 1. Inleiding... 2 2. Wat is payrlling?...

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Onderzoek. Wonen op eigen kracht

Onderzoek. Wonen op eigen kracht 2014 Onderzek Wnen p eigen kracht In dit nderzek wrdt getetst f randvrwaarden die dr de zrgprfessinal zijn pgesteld k die vrwaarden zijn waarnder cliënten zelf denken dat zij langer in eigen huis zuden

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Checklist sociaal plan

Checklist sociaal plan Checklist sciaal plan Inleiding Deze checklist kan wrden gebruikt m te tetsen een sciaal plan f sciaal beleidskader vlledig is, past bij de mstandigheden in een rganisatie en f er alle zaken in geregeld

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD

GEMEENTE VA LKEN SWAARD GEMEENTE VA LKEN SWAARD de Hfnar 15 Pstbus 10100 5550 GA Aan de leden van de raad Valkenswaard Telefn (040) 208 34 44 Telefax (040) 204 58 90 e-mail Kenmerk: 10uit06511 genieente@valkenswaard.nl nderwerp:

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012 Onderwerp: Herijking cliëntndersteuning Datum: 21 januari 2012 Aanleiding In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wrdt de verantwrdelijkheid vr een gede infrmatie, advies en cliëntndersteuning bij de

Nadere informatie