EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25"

Transcriptie

1 Vn krht vnf 20 feruri uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited, hiern genoemd "de Clu". Risiodekking overeenkomstig Regel 25 zols hieronder vermeld lsmede de hiern gegeven Toelihting, en voorts met inhtneming vn lle overeengekomen speile verzekeringsvoorwrden zols ekrhtigd in het Attest vn Toetreding. Regel 25 Premule De nsprkelijkheid, kosten en onkosten wrtegen een Lid zih middels toetreding tot de Clu kn verzekeren, zijn eperkt tot de nsprkelijkheid, kosten en onkosten zols omshreven in Regel 25 i tot en met 25 xxi, zulks te llen tijde met inhtneming vn i ii iii i De drin vervtte voorwrden, en De voorwrden vervt in onderhvige Regel en lle overige Regels vn de Klsse 1 Protetion nd Indemnity (P&I) verzekering, en Alle overige voorwrden of eplingen die vn toepssing zijn op het lidmtshp vn het Lid en in het ijzonder, wr dekking is uitgesloten met etrekking tot enige su-prgrf vn deze Regel 25 onder de voorwrden vn het lidmtshp vn het Lid, die nsprkelijkheid, kosten en onkosten niet verhlr zullen zijn onder enige ndere su-prgrf vn deze Regel 25. Ansprkelijkheid met etrekking tot personen Ansprkelijkheid, kosten en onkosten zols omshreven in Regel 25 ii en met etrekking tot de persoonstegorieën zols omshreven in Regel 25 iii: ii voortvloeiende uit wettelijke verplihting; of voortvloeiende uit een overeenkomst, met inegrip vn een olletieve overeenkomst welke voorfgnd n de geeurtenis die nleiding vormt tot de lim shriftelijk is goedgekeurd door de Mngers onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten. Gedekte risio s Shdeloosstelling of shdevergoeding voor overlijden of persoonlijk letsel of ziekte Ansprkelijkheid voor het etlen vn shdeloosstelling of shdevergoeding voor persoonlijk letsel, ziekte of overlijden; Medishe kosten en egrfeniskosten Ziekenhuiskosten, medishe kosten en/of egrfeniskosten, met inegrip vn reptriëring vn het stoffelijk overshot, verndhoudende met persoonlijk letsel, ziekte of overlijden vn een persoon, of een Zeemn gedurende zijn dienstvernd ls emnningslid, dn wel voortvloeiende uit een dienstvernd n oord vn een verzekerd vrtuig, zulks op voorwrde dt desetreffende kosten redelijkerwijs zijn gemkt; Reptriëring De kosten vn reptriëring vn personen die zih n oord vn een verzekerd vrtuig evinden, voortvloeiende uit het feit dt het verzekerde vrtuig etrokken is ij een ongevl dn wel om reden vn ziekte of lihmelijk letsel vn desetreffende personen of in elke ndere zk wr de Mngers nr hun goeddunken vststellen dt dergelijke kosten noodzkelijkerwijze en redelijkerwijze zijn ontstn; d Vervnging vn emnningsleden De kosten die noodzkelijkerwijs worden gemkt vnwege het uitzenden nr het uitenlnd vn pltsvervngers, of vnwege het werven, in dienst nemen, reptriëren of uit het uitenlnd lten overkomen vn een in het uitenlnd werkzme pltsvervnger, ter vervnging vn een Zeemn n oord vn een verzekerd vrtuig die is overleden, of een Zeemn die het verzekerde vrtuig heeft moeten verlten ls gevolg vn lihmelijk letsel of ziekte, dn wel een Zeemn die is gedeserteerd, of elk nder gevl wrin nr mening vn de Mngers desetreffende kosten redelijkerwijs zijn gemkt, zulks met dien verstnde dt de kosten vn gge uitsluitend verhlr zijn ls onderdeel vn voornoemde kosten indien zulk een gge 1 1../2

2 - 2 - vershuldigd is n in het uitenlnd werkzme pltsvervngers met etrekking tot de periode dt desetreffende pltsvervngers whten op reptriëring lsmede de periode vn hun reptriëring; e Vergoeding voor werkloosheid ingevolge shipreuk Gge of ndere shdevergoeding vershuldigd n Zeelieden vnwege het verlies vn hun werk ls gevolg vn het feitelijk of ngenomen totl verlies vn een verzekerd vrtuig; zulks te llen tijde op voorwrde dt: er ingevolge lid d en e vn Regel 25 ii geen onkosten verhlr zijn ingevl desetreffende onkosten zijn gemkt ls gevolg vn de eëindiging vn een overeenkomst, ongeht of zulks is geshied overeenkomstig de voorwrden vn desetreffende overeenkomst, met wederzijds goedvinden of ls gevolg vn nietnkoming vn desetreffende Overeenkomst door het Lid, dn wel het gevolg zijn vn ontslg vn het Lid, of de verkoop vn het verzekerde vrtuig of om reden vn werkstking, of enige ndere vrijwillige hndeling vn het Lid die desetreffende onkosten tot gevolg heeft, of ingevl desetreffende onkosten redelijkerwijs vermeden hdden kunnen worden. f Shdevergoeding n een ongevl Shdeloosstelling of shdevergoeding wrvoor een Lid nsprkelijk is ingevolge een vervoersovereenkomst met pssgiers n oord vn een verzekerd vrtuig ls gevolg vn het feit dt het verzekerde vrtuig etrokken is ij een ongevl terwijl de pssgiers n oord zijn; in dezen wordt onder ongevl verstn een voorvl wrij sprke is vn: () nvring, n de grond lopen, explosie, rnd of enige ndere oorzk die op zodnige wijze vn invloed is op de mteriële stt vn het verzekerde vrtuig dt het vrtuig niet op veilige wijze kn doorvren nr de voorgenomen plts vn estemming; of () een situtie die een edreiging vormt voor het leven, de gezondheid of de veiligheid vn de pssgiers. Zulks op voorwrde dt lle espringen welke het ongevl voor het Lid tot gevolg heeft, in mindering zullen worden gerht op iedere lim die ingevolge onderhvig lid f ij de Clu wordt ingediend. g Ingevolge onderhvig lid f of enig nder lid dt ingevolge Regel 25 ii op pssgiers vn toepssing is, wordt onder shdeloosstelling of shdevergoeding met etrekking tot pssgiers mede verstn de nsprkelijkheid vn een Lid voor de kosten vn het overrengen vn pssgiers nr de plts vn estemming, de kosten vn het terugrengen vn pssgiers nr de hven vn insheping, en de verlijfskosten vn pssgiers n wl. Kosten vn fwijking vn de geplnde koers Hvenkosten en kosten vn fwijking vn de geplnde koers, doh uitsluitend ingevl deze kosten zijn gemkt: (iv) (v) Ten ehoeve vn het n lnd rengen of overdrgen vn verstekelingen, vluhtelingen of ndere personen die op zee zijn gered; of Ten ehoeve vn het zorgdrgen voor de noodzkelijke ehndeling vn een gewonde of zieke persoon die op een verzekerd vrtuig wordt vervoerd; of Tijdens het whten op een pltsvervnger voor een overleden, gewond(e) of ziek(e) emnningslid of deserteur; of Ten ehoeve vn het redden vn levens op zee of pogingen drtoe; of Ten ehoeve vn het zoeken nr en/of redden/ergen vn personen die vermist worden vn het vrtuig; zulks op voorwrde dt desetreffende kosten nr het oordeel vn de Mngers redelijkerwijs zijn gemkt. De te verhlen kosten zijn eperkt tot de kosten vn rndstof, verzekering, gges, voorrden, provisies en hvenkosten, minus de kosten die ook door het Lid zouden zijn gemkt wnneer er geen fwijking vn de geplnde koers zou heen pltsgevonden. h Verlies vn eigendommen Verlies vn of shde n gge, eigendommen en persoonlijke ezittingen met uitzondering vn r geld, ongemunt goud of zilver, edele of zeldzme metlen of edelstenen, pleetwerk, of ndere voorwerpen vn zeldzme of kostre rd, nkiljetten of ndere vormen vn vlut, oligties of ndere verhndelre wrdeppieren, ongeht of de wrde drvn l dn niet is ngegeven, tenzij de Mngers in elk zulk een gevl voorfgnd n het vervoer in kennis zijn gesteld vn het vervoer vn desetreffende gge, eigendommen of persoonlijke ezittingen, en lle door de Mngers uitgevrdigde instruties zijn opgevolgd, met dien verstnde dt met etrekking tot emnning de dekking in dezen is eperkt tot hun persoonlijke ezittingen zols gedefinieerd in Regel 2. i Onkosten met etrekking tot deserteurs en verstekelingen De kosten vn reptriëring die zijn gemkt met etrekking tot gedeserteerde emnningsleden, verstekelingen, vluhtelingen en personen die op zee zijn gered. zulks te llen tijde op voorwrde dt: desetreffende onkosten nr mening vn de Mngers redelijkerwijs zijn gemkt; 2 1../3

3 iii de Mngers geheel nr eigen goeddunken mogen esluiten tot vergoeding vn ndere kosten en onkosten die met etrekking tot desetreffende personen door het Lid zijn gemkt. Persoonstegorieën Bemnning Zeelieden, met inegrip vn pltsvervngers of invllers, nders dn: Niet-zeevrend personeel n oord vn een whtship, dt werkzm is ingevolge een overeenkomst met een derde die niet door de Mngers is goedgekeurd; Hotel- en resturntgsten en ndere ezoekers en teringpersoneel vn het vrtuig ingevl het vrtuig (nders dn op tijdelijke sis) is fgemeerd en open is voor puliek ls hotel, resturnt, r of ndere plts vn musement. Gedekte risio s: Met etrekking tot deze personen geldt, zols omshreven in Regel 25 ii, een risiodekking ter zke vn: d e g h shdeloosstelling of shdevergoeding voor overlijden of persoonlijk letsel of ziekte medishe kosten en egrfeniskosten reptriëring pltsvervngers voor de emnning vergoeding voor werkloosheid ingevolge shipreuk kosten vn fwijking vn de geplnde koers verlies vn eigendommen Surnumerirs Surnumerirs en personen vervoerd nders dn overeenkomstig een vervoersontrt. Gedekte risio s: Met etrekking tot deze personen geldt, zols omshreven in Regel 25 ii, een risiodekking ter zke vn: g h shdeloosstelling of shdevergoeding voor overlijden of persoonlijk letsel of ziekte medishe kosten of egrfeniskosten reptriëring kosten vn fwijking vn de geplnde koers verlies vn eigendommen N.B.: Men wordt ngerden om indien mogelijk een vrijwring te verkrijgen vn niet-etlende pssgiers. Bij de Mngers is op verzoek een vrijwringsformulier te verkrijgen en de Mngers kunnen tevens zorgdrgen voor een fzonderlijke risio- en nsprkelijkheidsverzekeringverzekering voor dergelijke pssgiers. Pssgiers Pssgiers Gedekte risio s: Met etrekking tot deze personen geldt, zols omshreven in Regel 25 ii, een risiodekking ter zke vn: f g h shdeloosstelling of shdevergoeding voor overlijden of persoonlijk letsel of ziekte medishe kosten of egrfeniskosten reptriëring shdevergoeding n een ongevl kosten vn fwijking vn de geplnde koers verlies vn eigendommen zulks te llen tijde op voorwrde dt: Er geen verhlsreht estt met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten of onkosten voortvloeiende uit het reizen per vliegtuig ehlve met etrekking tot het reizen per vliegtuig gedurende:- () De reptriëring per vliegtuig vn een gewonde of zieke pssgier of vn een pssgier n een ongevl zols gedefinieerd in lid f vn Regel 25 ii; of () Exursies vnuit het verzekerde vrtuig (zulks met inhtneming vn de hieronder onder genoemde eperkende epling); Er geen verhlsreht estt met etrekking tot ontrtuele verplihtingen, kosten of onkosten die door een Lid zijn ngegn/gemkt met etrekking tot een pssgier die op exursie gt vnuit een verzekerd vrtuig ingevl: 3 1../4

4 d () Er door de pssgier, l dn niet met het Lid, een fzonderlijke overeenkomst is ngegn met etrekking tot de exursie; en/of () Het Lid met etrekking tot de exursie fstnd heeft gedn vn l zijn rehten vn verhl jegens ondernnemers of derden. Derden Derden in de tegorieën zols hieronder omshreven. Gedekte risio s: Met etrekking tot deze personen geldt, zols omshreven in Regel 25 ii, een risiodekking ter zke vn: shdeloosstelling of shdevergoeding voor overlijden of persoonlijk letsel of ziekte medishe kosten of egrfeniskosten Alle personen Ingevl er sprke is vn nsprkelijkheid die voortvloeit uit onhtzme nvigtie of onhtzm eheer vn het verzekerde vrtuig dn wel een ndere nltige hndeling of omissie n oord vn of met etrekking tot een verzekerd vrtuig. Alle personen e Ingevl er sprke is vn nsprkelijkheid die is ontstn in vernd met een hndeling, nltigheid of verzuim in de ehndeling vn de lding vn een verzekerd vrtuig dn wel ls gevolg vn nltigheid vn de personen die uitsluitend met het oog op ehndeling vn de lding in dienst zijn genomen, zulks vnf het tijdstip vn ontvngst voor versheping op de kde of nlegsteiger tot de uiteindelijke levering f kde in de loshven. Deserteurs Deserteurs, verstekelingen, vluhtelingen en personen die gered zijn op zee. Gedekte risio s: Met etrekking tot deze personen geldt, zols omshreven in Regel 25 ii, een risiodekking ter zke vn: g i Kosten vn fwijking vn de geplnde koers Kosten met etrekking tot deserteurs en verstekelingen zulks te llen tijde op voorwrde dt:- Eventueel n een deserteur vershuldigde gge, indien en voor zover toegestn ij wet, door het Lid dient te worden ingehouden en door het Lid in mindering dient te worden gerht op een lim inzke kostenvergoeding ingevolge lid i vn Regel 25 ii. iv Redding vn levens Voor zover niet verhlr op soverzekerrs, eigenrs vn lding of zeessurdeurs, de gelden die n derden zijn etld voor het redden vn, of trhten te redden vn, het leven vn een persoon n oord vn of fkomstig vn een verzekerd vrtuig. v Ansprkelijkheid met etrekking tot een nvring Ansprkelijkheid, kosten en onkosten die zih voordoen in de onderstnde tegorieën, met inhtneming vn de hieronder omshreven voorwrden, in gevl vn een nvring tussen een verzekerd vrtuig en een nder vrtuig: Een vierde deel, of zodnig nder deel ls goedgekeurd door de Mngers, vn desetreffende nsprkelijkheid, kosten of onkosten, indien en voor zover zulk een deel niet vlt onder de dekking vn de nvringsnsprkelijkheidslusule vervt in de sopolissen vn het verzekerde vrtuig. Zulks op voorwrde dt de nsprkelijkheid, kosten en onkosten zijn gedekt overeenkomstig de geruikelijke Lloyd s polis onder voorwrden vn de Institute Time Cluses (Hulls) of de sopolissen vn het verzekerde vrtuig een inhoud heen zols eerder shriftelijk goedgekeurd door de Mngers. Ansprkelijkheid, kosten en onkosten die niet vllen onder de dekking vn de sopolissen vn het verzekerde vrtuig, uitsluitend om reden vn het feit dt desetreffende nsprkelijkheid, kosten en onkosten meer edrgen dn de verzekerde wrde vn zulk een vrtuig ingevolge desetreffende polissen. Er estt geen verhlsreht ingevolge het onderhvige lid indien de verzekerde wrde nr mening vn de Mngers lger is dn het edrg dt redelijkerwijs uitdrukking geeft n de wrde vn het verzekerde vrtuig op de vrije mrkt ( de reële wrde ); of De Mngers mogen het te verhlen edrg verlgen tot het edrg dt eventueel niet verhlr zou zijn geweest ingevolge de sopolissen vn het vrtuig ingevl het vrtuig voor de reële wrde verzekerd zou zijn geweest. Op verzoek vn een Lid mogen de Mngers, doh zijn de Mngers niet verpliht, voor de toepssing vn lid vn Regel 25 v, ter zke vn het lopende jr kkoord gn met de reële wrde wrvoor een vrtuig verzekerd zou moeten zijn tegen nsprkelijkheid voortvloeiend uit een nvring /5

5 - 5 - N.B.: Bij het eoordelen vn de reële wrde wrvoor een vrtuig verzekerd dient te zijn of geht wordt verzekerd te zijn voor de toepssing vn Regel 25 v, dient het Lid tegenover de Mngers n te tonen dt de so- en mhinerieverzekeringen en/of exedentverzekeringen vn het desetreffende Lid regelmtig zijn ijgesteld onform vernderende mrktomstndigheden, zodt het totledrg vn de nsprkelijkheidsdekking vn desetreffende polissen is gehndhfd op een wrde die de vrije mrktwrde vn het vrtuig zo diht mogelijk endert ten tijde vn de geeurtenis die nleiding vormt tot de lim. Het ovenstnde in nmerking nemende, dienen Leden dvies in te winnen ij hun sheepsmkelr en/of sheepstxteur teneinde te komen tot vststelling vn de wrde wrtegen de verzekeringen moeten worden fgesloten ter dekking vn nsprkelijkheid met etrekking tot nvring, verij grosse en erging. Op voorwrde dt de noodzkelijke verzekeringen zijn fgesloten op sis vn ldus ingewonnen dvies, zullen de Mngers zih welwillend opstellen ten nzien vn een lim ingevolge deze Regels n vststelling vn de wrde vn het vrtuig door een rehtnk of gerehtelijk ollege op een edrg dt de wrde vn de ldus fgesloten verzekeringen overstijgt. (iv) (v) d De nsprkelijkheid vn een Lid met etrekking tot het shdeloos stellen vn de eigenr vn het ndere vrtuig of te etlen voor nsprkelijkheid, kosten en/of onkosten met etrekking tot of verndhoudende met: Het lihten, verwijderen, vernietigen, verlihten of mrkeren vn het wrk vn zulk een nder vrtuig, de lding vn zulk een vrtuig of ndere zken n oord vn zulk een vrtuig. Verlies vn, shde n, dn wel ntsting vn rehten met etrekking tot, roerende of onroerende zken, ongeht of deze zih evinden op of oven dn wel in of onder de grond of het wter, veroorzkt door zulk een nder vrtuig. De feitelijke of dreigende uitstroming of ontsnpping vn olie of een ndere sustntie (nders dn vnuit het verzekerde vrtuig), met uitzondering vn een uitstroming of ontsnpping die shde veroorzkt n het vrtuig wrmee het verzekerde vrtuig in nvring is gekomen of een uitstroming of ontsnpping die shde veroorzkt n zken n oord vn dt vrtuig. Loon dt vershuldigd is ingevolge de Speil Compenstion P&I (SCOPIC) lusule of speile vergoedingen en iedere verhoging drvn die vershuldigd zijn ingevolge de eplingen vn Artikel 14 vn de Interntionle Conventie inzke Bergingswerken vn Overige risio s die zijn uitgesloten ingevolge de sopolissen vn het verzekerde vrtuig, op voorwrde dt () de dekking ingevolge desetreffende sopolissen minstens zo uitgereid is ls de geruikelijke Lloyd s polis onder voorwrden vn de Institute Time Cluses (Hulls) of () de sopolissen vn het verzekerde vrtuig een inhoud heen zols eerder shriftelijk goedgekeurd door de Mngers onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten. Verlies vn of shde n de lding of ndere zken die op een verzekerd vrtuig worden vervoerd, ls gevolg vn een nvring. zulks te llen tijde op voorwrde dt: het Lid ij de Clu is verzekerd tegen nsprkelijkheid met etrekking tot lding, zulks met inhtneming vn de verzekeringsvoorwrden en de Regels die vn toepssing zijn op zulk een dekking. Regel 25 xiii lid d (vii) vn toepssing is op lding die wordt vervoerd n oord vn een verzekerd vrtuig dt eigendom is vn het Lid. N.B.: Men wordt ngerden om wnneer mogelijk met etrekking tot nvringen een lusule inzke wederzijdse nsprkelijkheid op te nemen in het ognossement en ndere relevnte vervoersovereenkomsten. Een nevolen formulering vn zulk een lusule is te vinden onder Door de Assoitie ngerden lusules n het eind vn de Regels. e f g Tenzij nderszins epld ingevolge een sopolis met etrekking tot het verzekerde vrtuig welke qu inhoud shriftelijk is goedgekeurd door de Mngers zullen, ingevl zowel het verzekerde vrtuig ls het ndere vrtuig shuld heen n de nvring, (ehoudens in gevllen wrin er wettelijke eperkingen vn toepssing zijn op de nsprkelijkheid vn de eigenrs dn wel op de nsprkelijkheid vn een der eigenrs, in welk gevl lims ingevolge onderhve Regel 25 v zullen worden fgewikkeld volgens het prinipe vn eenzijdige nsprkelijkheid) lims inzke shdevergoeding ingevolge onderhvige Regel 25 v worden fgewikkeld volgens het prinipe vn wederzijdse nsprkelijkheid, ls wre de eigenr vn het verzekerde vrtuig verpliht n de eigenr vn het ndere vrtuig een zodnig deel vn de shde vn ltstgenoemde te vergoeden ls illijkerwijze zou zijn toegestn ij de vststelling vn het sldo of de som die door of n eerstgenoemde vershuldigd is ls gevolg vn de nvring. Er is geen verhl ingevolge onderhvige Regel 25 v mogelijk: met etrekking tot een frnhise en/of eigen risio voor rekening vn het Lid ingevolge de sopolissen vn het verzekerde vrtuig; wnneer er weliswr sprke is vn een verhlsreht ingevolge de sopolissen mr het gedrg vn het Lid zulk een reht tenietdoet. Ingevl zih een lim ingevolge onderhvige Regel voordoet met etrekking tot een nvring tussen twee vrtuigen die n hetzelfde Lid toeehoren, heeft het Lid reht op verhl op de Clu en heeft de 5 1../6

6 h vi Clu dezelfde rehten ls wnneer de vrtuigen n vershillende eigenrs zouden heen toeehoord. Onverminderd enige ndere in onderhvige Regels vervtte epling, uitsluiting, eperking of voorwrde zijn de volgende eplingen vn toepssing op dekking ingevolge onderhvige Regel 25 v: Tenzij de Mngers geheel nr eigen goeddunken nders eplen, wordt er geen dekking ingevolge onderhvige of enige ndere Regel geoden met etrekking tot nsprkelijkheid voor verlies, shde, kosten en onkosten voortvloeiende uit het dumpen of lozen dn wel de nwezigheid vn gevrlijke fvlstoffen of ndere mterilen op een stortplts, opslgplts of stortfiliteit, en Met etrekking tot milieuverontreiniging geldt Regel 18 ii en de ijehorende toelihting. Milieuverontreiniging Ansprkelijkheid, verliezen, shden, kosten en onkosten die voortvloeien uit of het gevolg zijn vn de uitstroming of ontsnpping vn, dn wel de dreigende uitstroming of ontsnpping vn, olie of een ndere sustntie vnuit het verzekerde vrtuig, zols hieronder omshreven:- Feitelijke ontsnpping vn milieuverontreinigende stoffen Ansprkelijkheid voor verlies, shde of ontmintie. Opruimingskosten De kosten vn lle mtregelen die redelijkerwijs zijn genomen met het oog op het vermijden, minimliseren of opruimen vn milieuverontreiniging, dreigend milieuverontreinigingsgevr, of druit voortvloeiende verliezen, shde of ontmintie, tezmen met lle nsprkelijkheid voor verlies vn of shde n zken ls gevolg vn de ldus genomen mtregelen. Preventiekosten De kosten vn lle mtregelen die redelijkerwijs zijn genomen om een dreigend gevr vn uitstroming of ontsnpping vn olie of enige ndere mogelijke milieuverontreinigende sustntie vnuit het verzekerde vrtuig te voorkomen. d Kosten ls gevolg vn het opvolgen vn overheidsvoorshriften Ansprkelijkheid, kosten of onkosten n een ongevl met het verzekerde vrtuig die is ontstn.q. zijn gemkt ls gevolg vn nleving vn een verordening of voorshrift vn een overheidsorgn of gezgsorgn (nders dn met etrekking tot reprtie of erging of enige permnente struturele npssing vn een verzekerd vrtuig) welke is geriht op het vermijden of minimliseren vn milieuverontreiniging of een dreigend gevr vn milieuverontreiniging. zulks te llen tijde op voorwrde dt: (iv) e desetreffende nsprkelijkheid, kosten of onkosten niet vllen onder de dekking vn de sopolissen vn het verzekerde vrtuig en er geen verhlsreht ingevolge onderhvige Regel estt wnneer er weliswr reht is op verhl ingevolge de dekking vn voornoemde sopolissen mr het gedrg vn het Lid zulk een verhlsreht tenietdoet. een Lid, verzekerd met etrekking tot een ship wt een "relevnt ship" is zols omshreven in de Smll Tnker Oil Pollution Indemnifition Agreement, inluis enige nvulling op, of vrint of vervnging vn een dergelijke overeenkomst (STOPIA) zl, tenzij de Mngers nders shriftelijk eslissen, een deelnemer vn STOPIA zijn tijdens de periode vn verzekering vn het ship in de Clu. Tenzij de Mngers shriftelijk zijn overeengekomen of tenzij het Bestuur in hr goeddunken nders eslist, zl er met etrekking tot een dergelijk ship geen dekking zijn onder Regel 25 vi zolng het Lid geen deelnemer is vn STOPIA. een Lid verzekerd met etrekking tot een ship wt in nmerking komt voor de Tnker Oil Pollution Indeminity Agreement (TOPIA) zl, tenzij de Mngers shriftelijk nders evestigen, een deelnemer zijn vn TOPIA voor de periode vn verzekering vn dt ship in de Clu. Tenzij de Mngers shriftelijk kkoord zijn gegn of tenzij het Bestuur in hun goeddunken nders esluiten, zl er geen dekking zijn onder deze Regel 25 vi met etrekking tot zulk een ship zolng het Lid geen deelnemer is vn TOPIA. Vrijwillige overeenkomsten Ansprkelijkheid, kosten of onkosten wrvoor een Lid nsprkelijk is of welke nderszins voor een Lid is ontstn.q. door een Lid zijn gemkt ls prtij ij een met etrekking tot olievervuiling fgesloten overeenkomst welke eerder is goedgekeurd door de Mnger onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten. f Bergingskosten Ansprkelijkheid vn het Lid voor het etlen n ergers vn een speile vergoeding en verhogingen drvn ingevolge de voorwrden vn de Speil Compenstion P&I Clu (SCOPIC) lusule of ingevolge de eplingen vn Artikel 14 vn de Interntionle Conventie inzke Bergingswerken vn 1989 dn wel ingevolge de voorwrden vn een stndrd ergingsovereenkomst welke is goedgekeurd door de Mngers. zulks te llen tijde op voorwrde dt: /7

7 - 7 - Tenzij de Mngers voorfgnd n de geeurtenis die nleiding vormt tot de lim nders zijn overeengekomen, dn wel tenzij de Mngers geheel nr eigen goeddunken nders eplen, er geen verhlsreht ingevolge lid f vn onderhvige Regel 25 vi estt met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten en onkosten die door het Lid in het gevl vn verij grosse verhlr zouden zijn geweest indien in de desetreffende evrhtingsovereenkomst of ndere vervoersovereenkomst de ongewijzigde Regels vn York/Antwerpen vn 1994 zouden zijn opgenomen. Tenzij de Mngers geheel nr eigen goeddunken nders eplen, er geen dekking ingevolge onderhvige of enige ndere Regel wordt geoden met etrekking tot nsprkelijkheid voor verlies, shde, kosten en onkosten voortvloeiende uit het dumpen of lozen dn wel de nwezigheid vn gevrlijke fvlstoffen of ndere mterilen op een stortplts, opslgplts of stortfiliteit. Een Lid dt is verzekerd met etrekking tot een vrtuig dt voldoet n de definitie vn relevnt ship in de Smll Tnker Owners Pollution Indemnifition Agreement (STOPIA), tenzij de Mngers shriftelijk nders overeenkomen, prtij dient te zijn ij een STOPIA gedurende de periode dt het vrtuig is verzekerd ij de Clu. Tenzij de Mngers shriftelijk nders zijn overeengekomen dn wel tenzij de Mngers nders eplen, wordt geen dekking ingevolge onderhvige Regel 25 vi geoden met etrekking tot zulk een vrtuig zolng het Lid geen prtij is ij een STOPIA. N.B.: Zie Regel 18 ii wrin door de Mngers onder meer de reikwijdte vn de nsprkelijkheid vn de Clu met etrekking tot lims inzke olievervuiling is neergelegd. Met ingng vn 20 feruri 2005 is de mximle dekking USD per vrtuig per ongevl of geeurtenis. vii Shde n vste of drijvende ojeten Verlies vn, shde n, dn wel ntsting vn rehten met etrekking tot, roerende of onroerende zken, ongeht of deze zih evinden op of oven dn wel in of onder de grond of het wter. zulks te llen tijde op voorwrde dt: Er ingevolge onderhvige Regel 25 vii geen verhlsreht estt met etrekking tot: de nsprkelijkheid zols omshreven in de volgende Regels: Regel 25 i-iii Personen Regel 25 ii h Persoonlijke ezittingen vn zeelieden, surnumerirs of pssgiers Regel 25 v Regel 25 vi Anvring Milieuverontreiniging Regel 25 viii Shde n vrtuigen zonder dt er sprke is vn nvring Regel 25 ix Regel 25 xi Sleepovereenkomsten Shipreuk voor zover desetreffende nsprkelijkheid verhlr is ingevolge de respetieve ovengenoemde Regels of verhlr zou zijn ls er geen uitsluitingen of ndere voorwrden zols vervt in desetreffende Regels vn toepssing zouden zijn en/of verhlr is ingevolge de voorwrden die vn toepssing zijn op het lidmtshp vn het Lid. Ansprkelijkheid met etrekking tot lding of ndere zken die edoeld zijn om vervoerd te worden dn wel vervoerd zijn n oord vn het verzekerde vrtuig voor zover desetreffende nsprkelijkheid verhlr is ingevolge Regel 25 xiii of verhlr zou zijn indien er geen uitsluitingen of ndere voorwrden zols vervt in desetreffende Regel vn toepssing zouden zijn en/of verhlr is ingevolge de voorwrden die vn toepssing zijn op het lidmtshp vn het Lid. Ansprkelijkheid die is ontstn ingevolge de voorwrden vn een overeenkomst of verintenis, tenzij zulk een overeenkomst of verintenis shriftelijk is goedgekeurd door de Mngers onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten. (iv) Ansprkelijkheid, kosten en onkosten die vllen onder de dekking vn de sopolissen vn het verzekerde vrtuig. (v) Een frnhise en/of eigen risio voor rekening vn het Lid ingevolge de sopolissen vn het verzekerde vrtuig. Ingevl er ingevolge onderhvige Regel 25 vii een lim wordt ingediend ij de Clu vnwege verlies vn of shde n dn wel ntsting vn rehten met etrekking tot enige zk die eigendom is vn het Lid wiens verzekerde vrtuig nleiding gf tot de lim, heeft het Lid reht op verhl op de Clu en zijn de Regels vn de Clu in lle opzihten vn toepssing lsof zulk een zk n een derde zou toeehoren, doh uitsluitend voor zover zulk een lim niet vlt onder de dekking vn een ndere verzekering die met etrekking tot desetreffende zk is fgesloten, en met dien verstnde dt er geen verhl ingevolge onderhvige Regel mogelijk is met etrekking tot elk zulk een lim die uitsluitend om reden vn de door de Clu geoden dekking is uitgesloten vn dekking door zulk een ndere verzekering. Onverminderd enige ndere in onderhvige Regels neergelegde voorwrde, uitsluiting, eperking of voorwrde zijn op de dekking ingevolge onderhvige Regel 25 vii de volgende eplingen vn toepssing: 7 1../8

8 - 8 - Met etrekking tot milieuverontreiniging, Regel 18 ii en de ijehorende toelihting; en Lid h vn Regel 25 v. viii Shde n vrtuigen zonder dt er sprke is vn nvring Ansprkelijkheid voor shde n, verlies vn, of ntsting vn rehten met etrekking tot enig nder vrtuig of n oord vn zulk een vrtuig nwezige zken nders dn ls gevolg vn een nvring met het verzekerde vrtuig. Onverminderd enige ndere in onderhvige Regels neergelegde voorwrde, uitsluiting, eperking of voorwrde zijn op de dekking ingevolge onderhvige Regel 25 viii de volgende eplingen vn toepssing: Met etrekking tot milieuverontreiniging, Regel 18 ii en de ijehorende toelihting; en Lid h vn Regel 25 v. Er estt geen verhlsreht ten nzien vn nsprkelijkheid met etrekking tot lding of ndere zken die n oord vn het verzekerde vrtuig worden vervoerd, tenzij het Lid is verzekerd ij de Clu ingevolge Regel 25 xiii, en op de dekking met etrekking tot zulk een nsprkelijkheid zijn de voorwrden vn voornoemde Regel en de toepsselijke verzekeringsvoorwrden vn toepssing. ix Ingevl er ingevolge onderhvige Regel 25 viii een lim wordt ingediend ij de Clu vnwege verlies vn of shde n dn wel ntsting vn rehten met etrekking tot enige zk die eigendom is vn het Lid wiens verzekerde vrtuig nleiding gf tot de lim, heeft het Lid reht op verhl op de Clu en zijn de Regels vn de Clu in lle opzihten vn toepssing lsof zulk een zk n een derde zou toeehoren, doh uitsluitend voor zover zulk een lim niet vlt onder de dekking vn een ndere verzekering die met etrekking tot desetreffende zk is fgesloten, en met dien verstnde dt er geen verhl ingevolge onderhvige Regel mogelijk is met etrekking tot elk zulk een lim die uitsluitend om reden vn de door de Clu geoden dekking is uitgesloten vn dekking door zulk een ndere verzekering. Slepen Ansprkelijkheid vn een Lid, nders dn met etrekking tot de kosten vn ngenomen werk, voortvloeiende uit of verndhoudende met het slepen vn een verzekerd vrtuig. Zulks met dien verstnde dt er geen verhlsreht estt met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten en onkosten die ingevolge een overeenkomst met etrekking tot het slepen vn een verzekerd vrtuig is ontstn.q. zijn gemkt, tenzij desetreffende overeenkomst: (iv) Is ngegn in het kder vn het normle zkelijke verkeer met etrekking tot het innengn of verlten vn een hven dn wel het mnoeuvreren in een hven; Is ngegn in het kder vn het normle zkelijke verkeer wrij het verzekerde vrtuig normliter wordt versleept vn plts nr plts en de Mngers hiervn in kennis zijn gesteld, doh uitsluitend voor zover zulk een nsprkelijkheid niet vlt onder de dekking vn de sopolissen vn het verzekerde vrtuig nders dn om reden vn het gedrg vn het Lid; Is ngegn onform Lloyd s Open Form of Slvge Agreement (1980, 1990, 1995 of 2000, l dn niet met inegrip vn de SCOPIC lusule) of enige ndere ergingsovereenkomst wrvn de inhoud shriftelijk is goedgekeurd door de Mngers onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten; Een voorwrde evt die stipuleert dt zowel de eigenr vn het verzekerde vrtuig ls de eigenr vn het vrtuig dt het verzekerde vrtuig sleept elk verntwoordelijk zijn voor verlies vn of shde n zijn eigen vrtuig, lsmede voor gevllen vn overlijden of lihmelijk letsel n oord vn zijn eigen vrtuig, zonder enig reht vn verhl vn welke rd dn ook jegens elknder. Ansprkelijkheid vn een Lid voortvloeiende uit en/of verndhoudende met het slepen vn het verzekerde vrtuig, Zulks op voorwrde dt er met etrekking tot nsprkelijkheid voor verlies vn of shde n, dn wel de verwijdering vn het wrk vn, een vrtuig of nder drijvend ouwsel dt wordt gesleept door het verzekerde vrtuig, dn wel de lding of ndere zken n oord vn zulk een gesleept vrtuig of zulk een nder drijvend ouwsel (tezmen met de drmede verndhoudende kosten en onkosten) ingevolge onderhvige Regel geen verhlsreht estt ehoudens voor zover: het slepen of de poging drtoe geshiedt met het oog op het redden of trhten te redden vn levens of het ergen vn zken op zee, of de sleepwerkzmheden door het verzekerde vrtuig worden verriht ingevolge een overeenkomst die is goedgekeurd door de Mngers onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten, of ingevl de werkzmheden door het verzekerde vrtuig worden verriht ingevolge een tijdhrter en er geen overeenkomst estt tussen het Lid en de eigenr vn het gesleepte vrtuig, indien de Mngers de voorwrden vn desetreffende tijdhrter shriftelijk heen goedgekeurd. Er estt geen verhlsreht met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten en onkosten voortvloeiende uit sleepwerkzmheden nders dn overeenkomstig onderhvige Regel 25 ix en de dekking ingevolge onderhvige Regel 25 ix is in elk gevl eperkt tot de nsprkelijkheid zols omshreven in Regel 25 i xxi (exlusief onderhvige Regel 25 ix) voor zover desetreffende Regels vn toepssing zijn op het lidmtshp vn het Lid ij de Clu /9

9 d Onverminderd enige ndere in onderhvige Regels neergelegde voorwrde, uitsluiting, eperking of voorwrde zijn op de dekking ingevolge onderhvige Regel 25 ix de volgende eplingen vn toepssing: met etrekking tot milieuverontreiniging, Regel 18 ii en de ijehorende toelihting; en lid h vn Regel 25 v. N.B.: De Mngers zullen normliter uitsluitend hun goedkeuring hehten n overeenkomsten met etrekking tot het slepen door een verzekerd ingevolge ovenstnd lid vn onderhvige Regel 25 ix indien de voorwrden vn zulk een overeenkomst voor het vrtuig dt de sleepwerkzmheden verriht minstens even gunstig zijn ls: ) de stndrd sleepvoorwrden zols vn toepssing in het Verenigd Koninkrijk, Nederlnd en Sndinvië. ) Towon en Towhire voorwrden ) Lloyds Stndrd Form of Slvge Agreement (1980, 1990, 1995 of 2000, l dn niet met inegrip vn de SCOPIC lusule) no ure - no py overeenkomsten of overeenkomsten die een voorwrde evtten welke stipuleert dt de prtijen ij de sleepovereenkomst, en lle prtijen nmens wie zij een overeenkomst ngn, verntwoordelijk zijn voor verlies vn of shde n hun eigen vrtuig, lsmede voor lding of ndere zken dn wel gevllen vn overlijden of persoonlijk letsel n oord vn hun eigen vrtuig, zonder reht op enig verhl vn welke rd dn ook op de prtij ter ndere zijde en welke voorts stipuleert dt prtijen elknder zullen vrijwren tegen zulk een nsprkelijkheid (een knok for knok lusule). x Overeenkomsten en vrijwringen Ansprkelijkheid met etrekking tot risio s die zijn gedekt ingevolge een der Regels (nders dn onderhvige Regel 25 x die vn toepssing is op en niet is uitgesloten ingevolge de voorwrden veronden n het lidmtshp vn het Lid ij de Clu), voortvloeiende uit de voorwrden vn een door het Lid ngegne vrijwring, verintenis of overeenkomst; zulks te llen tijde op voorwrde dt: de voorwrden vn de vrijwring, verintenis of overeenkomst shriftelijk zijn goedgekeurd door de Mngers, of de Mngers geheel nr eigen goeddunken heen epld dt een speifieke lim onder de dekking door de Clu vlt. xi Onverminderd enige ndere in onderhvige Regels neergelegde voorwrde, uitsluiting, eperking of voorwrde zijn op de dekking ingevolge onderhvige Regel 25 x de volgende eplingen vn toepssing: met etrekking tot milieuverontreiniging, Regel 18 ii en de ijehorende toelihting; en lid h vn Regel 25 v Ruimen vn een sheepswrk De kosten en onkosten vn of verndhoudende met, dn wel de nsprkelijkheid voortvloeiende uit, het feitelijke lihten, ruimen, vernietigen, verlihten of mrkeren vn, dn wel pogingen tot het lihten, ruimen, vernietigen, verlihten of mrkeren vn: het wrk vn een verzekerd vrtuig, met inegrip vn lle onderdelen drvn; of, lding, uitrusting en ndere zken die n oord vn het verzekerde vrtuig worden vervoerd, zulks voor zover het Lid niet in stt is desetreffende kosten te verhlen op de eigenr vn dergelijke zken of op een ndere derde; zulks te llen tijde op voorwrde dt: () Het desetreffende lihten, ruimen, vernietigen, verlihten of mrkeren ij wet verpliht is, of de kosten drvn wettelijk te verhlen zijn op het Lid; en () Het ongevl of de geeurtenis die nleiding vormt tot een lim ingevolge lid vn onderhvige Regel 25 xi zih heeft voorgedn tijdens de periode dt het vrtuig ij de Clu verzekerd ws, en het Lid in gevl vn het feitelijke of ngenomen totl verlies vn het verzekerde vrtuig ongeht de eplingen vn Regel 36 v nsprk kn lijven mken op dekking door de Clu met etrekking tot dergelijke nsprkelijkheid. Ansprkelijkheid voortvloeiende uit de nwezigheid vn of onvoorziene verpltsing of vershuiving vn, dn wel stremming veroorzkt door, het wrk vn een verzekerd vrtuig, met inegrip vn ieder deel vn de lding, uitrusting of ndere zken die n oord drvn worden vervoerd. zulks te llen tijde op voorwrde dt: met etrekking tot lid vn onderhvige Regel 25 xi het volgende geldt: De geeurtenis die het verlies of de shipreuk vn het verzekerde vrtuig tot gevolg heeft, zih heeft voorgedn tijdens de periode dt het desetreffende vrtuig ij de Clu ws verzekerd en de nsprkelijkheid voortvloeit uit zulk een geeurtenis; 9 1../10

10 Tenzij de Mngers geheel nr eigen goeddunken nders eslissen, er geen verhlsreht estt met etrekking tot: () Ansprkelijkheid die het gevolg is vn het feit dt het Lid heeft verzuimd zodnige mtregelen te nemen ls redelijkerwijs zou mogen worden verwht om het wrk te lihten, ruimen, vernietigen, verlihten of mrkeren; en () Ansprkelijkheid die meer dn twee jr ndt het vrtuig shipreuk leed, is ontstn. Voor zover het Lid drin elngen heeft, zl de wrde vn: Het wrk zelf en lle geredde voorrden en mterilen in mindering worden gerht op de door de Clu ingevolge onderhvige Regel 25 xi uit te keren shdevergoeding; en/of Alle geredde lding in mindering worden gerht op de door de Clu ingevolge ofwel Regel xi dn wel Regel 25 xiii uit te keren shdevergoeding. Ingevl dergelijke oprengsten door het Lid worden gereliseerd ndt er shdevergoeding door de Clu is uitgekeerd zonder ftrek overeenkomstig ovenstnd lid en, dn zl het Lid desetreffende oprengsten n de Clu etlen tot het edrg vn de eerdere shdevergoeding. d e f Tenzij de Mngers shriftelijk nders overeenkomen, estt er geen verhlsreht ingevolge onderhvige Regel 25 xi of enige ndere Regel met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten of onkosten die, nders dn door ndonnement, voor het Lid zijn ontstn.q. door het Lid zijn gemkt n overdrht vn zijn elngen in het wrk of de lding voorfgnd n het feitelijke lihten, ruimen, vernietigen, verlihten of mrkeren vn, dn wel pogingen tot het lihten, ruimen, vernietigen, verlihten of mrkeren vn het wrk, of voorfgnd n het ngn vn ndere nsprkelijkheid die onder de dekking vn onderhvige Regel 25 xi vlt; Ingevolge onderhvige Regel xi estt er geen verhlsreht met etrekking tot nsprkelijkheid voortvloeiende uit de voorwrden vn een overeenkomst of verintenis, tenzij zulk een overeenkomst of verintenis shriftelijk is goedgekeurd door de Mngers onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten. Onverminderd enige ndere in onderhvige Regels vervtte epling, uitsluiting, eperking of voorwrde zijn op de dekking ingevolge onderhvige Regel 25 xi de volgende eplingen vn toepssing: Met etrekking tot milieuverontreiniging, Regel 18 ii en de ijehorende toelihting; en Lid h vn Regel 25 v. xii Bepling (x) en (xii) vn Regel 25 xiii Kosten vn qurntine Buitengewone kosten die het gevolg zijn vn het uitreken vn een esmettelijke ziekte n oord vn een verzekerd vrtuig of etrekking heen op qurntine zols onder omshreven:- xiii Het desinfeteren vn het verzekerde vrtuig of vn personen n oord vn het verzekerde vrtuig die in qurntine zijn gepltst dn wel zulk een desinfeteren ingevolge een gezondheidsverordening vn overheidswege, met inegrip vn de kosten vn tnken gedurende de qurntineperiode, lsmede het in- en uitlden vn lding en het insln vn provind voor de emnning en pssgiers, zulks met dien verstnde dt verhl ingevolge onderhvige Regel 25 xii onderhevig is n de epling dt kosten en onkosten die ook zouden zijn gemkt indien er geen sprke zou zijn geweest vn qurntine of een gezondheidsverordening vn overheidswege, in mindering zullen worden gerht op het te verhlen edrg; De kosten vn rndstof en slepen die zijn gemkt met etrekking tot het vren nr en fmeren in een speile qurntinesttion of op een speile qurntineplts, uitsluitend indien zulks geshiedt in overeenstemming met qurntinemtregelen of gezondheidsverordeningen vn overheidswege; Onkosten die diret voortvloeien uit het vren vn een ndere route nr een uitwijkhven of plts en het hervtten vn de reis n zulk een uitwijking om reden vn qurntinemtregelen of gezondheidsverordeningen vn overheidswege; zulks te llen tijde op voorwrde dt:- Er ingevolge onderhvige Regel 25 xii geen verhlsreht estt indien het verzekerde vrtuig, in fwijking vn geldende ontrtfsprken, wordt opgedrgen of gehrterd om nr een hven te vren wrvn ekend ws, dn wel met etrekking tot welke nr het oordeel vn de Mngers redelijkerwijs verwht zou kunnen worden, dt het verzekerde vrtuig ldr in qurntine zou worden gepltst. Ansprkelijkheid met etrekking tot de lding Ansprkelijkheid of kosten voor zover deze etrekking heen op de lding of ndere zken die edoeld zijn om te worden vervoerd dn wel vervoerd worden of vervoerd zijn n oord vn een verzekerd vrtuig, zulks zols hieronder omshreven: Verlies, tekort, shde of ndersoortige verntwoordelijkheid Ansprkelijkheid voor verlies, tekort, shde of ndersoortige verntwoordelijkheid voortvloeiende uit nietnkoming door het Lid, dn wel niet-nkoming door een ndere persoon voor wiens hndelen, nltigheid of in gereke lijven het Lid wettelijk nsprkelijk is, vn de verplihting vn het Lid om desetreffende lding of /11

11 zken op pssende wijze te lden, te ehndelen, te stuwen, te vervoeren, te ewken, te verzorgen, te lossen of f te leveren dn wel voortvloeiende uit de onzeewrdigheid of ongeshiktheid vn het verzekerde vrtuig. Afhndeling vn eshdigde of wrdeloze lding De extr kosten (oven de kosten die het Lid ij de nkoming vn zijn verplihtingen ingevolge de vervoersovereenkomst mkt.q. dient te mken) die door het Lid worden gemkt met etrekking tot het opnieuw stuwen vn de eshdigde of wrdeloze lding dn wel het lossen of zih ontdoen vn eshdigde of wrdeloze lding, zulks op voorwrde dt het Lid deze kosten niet op een ndere prtij kn verhlen en, met etrekking tot zulke lding, het Lid uitsluitend gerehtigd is deze extr kosten te verhlen indien en voor zover deze hoger zijn dn de n het Lid te etlen verkoopoprengst vn de lding. Verzuim n de zijde vn de ontvnger met etrekking tot in ontvngst nemen vn de lding De extr kosten en nsprkelijkheid die door het Lid zijn gemkt.q. voor het Lid is ontstn ls diret gevolg vn het feit dt de ontvnger verzuimt de lding in ontvngst te nemen of te verwijderen in de loshven of op de plts vn flevering, zulks op voorwrde dt: (iv) d Het Lid wettelijk nsprkelijk is voor desetreffende kosten of desetreffende kosten heeft gemkt op instruties en met goedkeuring vn de Mngers; Het Lid desetreffende kosten niet kn verhlen op een ndere prtij; en Het Lid uitsluitend gerehtigd is desetreffende kosten te verhlen ingevl en voor zover deze hoger zijn dn de verkoopoprengst vn de lding; en Het Lid geen enkel reht heeft op verhl vn () de kosten vn opslg gedurende de eerste 30 dgen n het lossen vn de lding en () kosten en nsprkelijkheid (met inegrip vn opslgkosten), zols genoemd in lid vn onderhvige Regel 25 xiii, die zijn gemkt.q. is ontstn voorfgnd n ontvngst door de Mngers vn een kennisgeving met etrekking tot het feit dt de ontvnger heeft verzuimd de lding in ontvngst te nemen of te verwijderen. Doorvoer Ansprkelijkheid voor verlies, tekort, shde of ndersoortige verntwoordelijkheid met etrekking tot de lding of ndere zken wrvoor het Lid nsprkelijk kn zijn ingevolge een doorvoer- of overldingsognossement of ndersoortige vervoersovereenkomst hetwelk/welke erin voorziet dt het vervoer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een verzekerd vrtuig, zulks op voorwrde dt: de voorwrden vn zulk een vervoersovereenkomst shriftelijk zijn goedgekeurd door de Mngers onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten. ingevl een deel vn het vervoer wordt uitgevoerd door het Lid in zijn hoednigheid vn Eigenr (zols gedefinieerd in Regel 2) vn een vrtuig dt niet ij de Clu is verzekerd, mg het Lid vn de Clu verhlen de nsprkelijkheid met etrekking tot verlies, tekort, shde of ndere verntwoordelijkheid met etrekking tot lding of ndere ezittingen voor zover het is geeurd tijdens, of voortvloeiend uit, dt deel vn het vervoer uitgevoerd door het verzekerde ship. zulks te llen tijde op voorwrde dt:- met etrekking tot lid d vn onderhvige Regel 25 xiii het volgende geldt: Hgue Rules en Hgue-Visy Rules Tenzij en voor zover de Mngers geheel nr eigen goeddunken nders esluiten of door de Mngers shriftelijk speile voorwrden zijn overeengekomen, estt er geen reht op verhl op de Clu met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten en onkosten die niet door een Lid zou zijn ontstn.q. zouden zijn gemkt dn wel door een Lid vershuldigd zouden zijn indien de lding of ndere zken zouden zijn vervoerd ingevolge een ognossement of ndere vervoersovereenkomst met voorwrden die minstens even gunstig zijn voor het Lid ls de Hgue Rules of Hgue-Visy Rules. N.B.: Een Lid dient er wnneer mogelijk voor zorg te drgen dt een ognossement of een vervoersovereenkomst wrij een derde ontrterende prtij is, een epling evt in dezelfde of in wezen dezelfde vorm ls de Himly lusule welke is omshreven in de Door de Assoitie ngerden lusules n het eind vn onderhvige Regels, ingevolge welke lle eperkingen en ontheffingen vn nsprkelijkheid die gelden voor de vervoerder in gelijke mte vn toepssing zijn op het Lid en op elk vn zijn werknemers, genten en ondernnemers. Doorvoer- en overldingsognossement Ingevl er een doorvoer- of overldingsognossement of ndere vervoersovereenkomst is uitgegeven/fgesloten door het Lid overeenkomstig lid d vn onderhvige Regel 25 xiii, estt er geen reht op verhl op de Clu met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten of onkosten die voor het Lid is ontstn.q. door het Lid zijn gemkt ingevolge of in vernd met zulk een ognossement of ndere vervoersovereenkomst, tenzij het Lid zijn reht op verhl op een ondernnemer ehoudt door de overeenkomst met de ondernnemer uitsluitend n te gn onder voorwrden die: () stipuleren dt de ondernnemer in gelijke mte nsprkelijk is jegens het Lid ls het Lid nsprkelijk is jegens enige ndere persoon ingevolge het ognossement of ndere vervoersovereenkomst vn het Lid, of /12

12 () shriftelijk zijn goedgekeurd door de Mngers. Afwijking vn de geplnde vrroute Er estt geen reht op verhl op de Clu met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten en onkosten voortvloeiende uit of ontstn/gemkt ls gevolg vn een fwijking vn de geplnde vrroute vn een verzekerd vrtuig en/of een fwijking verndhoudende met de lding voor, tijdens of n het vervoer vn de lding n oord vn een verzekerd vrtuig, zulks met inegrip vn, zonder eperking, elke geogrfishe of ndere fwijking vn de ontrtueel overeengekomen vrroute, tenzij () in het gevl vn een door het Lid geutoriseerde fwijking, het Lid de Mngers drvn voorf in kennis heeft gesteld of, in het gevl vn een niet door het Lid geutoriseerde fwijking, het Lid de Mngers in kennis heeft gesteld zodr hij informtie ontving over zulk een fwijking, en de Mngers shriftelijk kkoord zijn gegn met dekking vn desetreffende verliezen, kosten en onkosten onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten; of () voor zover de Mngers geheel nr eigen goeddunken nders eplen. N.B.: Indien de vervoersovereenkomst een pssende zogeheten Voyge Lierty lusule evt, wrvn een vooreeld is opgenomen in de Door de Assoitie ngerden lusules n het eind vn de Regels, kunnen sommige ongeplnde fwijkingen vn de vrroute eventueel zijn toegestn. De Mngers kunnen in dergelijke gevllen eplen dt er door het Lid geen extr premie ehoeft te worden etld. (Het vervoer vn lding n dek zonder dt hiervn speifiek melding is gemkt in het ognossement, kn worden ngemerkt ls een fwijking lsook ls niet-nkoming vn de eplingen vervt in lid (x) vn onderhvige Regel 25 xiii). Wrdevolle lding (iv) Er estt geen reht op verhl op de Clu met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten en onkosten voortvloeiende uit het vervoer vn r geld, ongemunt goud of zilver, edele of zeldzme metlen of edelstenen, pleetwerk, juwelen of ndere voorwerpen vn zeldzme of kostre rd, nkiljetten of ndere vormen vn vlut, tenzij de desetreffende vervoersovereenkomst en de ruimten, pprtuur en middelen wrin voornoemde zken dienen te worden vervoerd lsmede de instruties welke zijn uitgevrdigd met etrekking tot de ewring vn voornoemde zken, shriftelijk zijn goedgekeurd door de Mngers onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten. Ad vlorem ognossementen (v) Er estt geen reht op verhl op de Clu met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten en onkosten ten edrge vn meer dn USD per eenheid, stuk of verpkking ter zke vn lding die wordt vervoerd ingevolge een d vlorem ognossement, vrhtrief of nder doument evttende of ewijs vormende vn een vervoersovereenkomst wrin de wrde per eenheid, stuk of verpkking is vermeld ls zijnde meer dn USD of de tegenwrde drvn in een ndere vlut, tenzij de vervoerovereenkomst shriftelijk is goedgekeurd door de Mngers onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten. Gekoelde lding (vi) De Mngers mogen te llen tijde informtie opeisen ngnde de ruimten, mhines, pprten en middelen die worden geruikt voor het vervoer vn gekoelde lding n oord vn een verzekerd vrtuig, de instruties die zijn uitgevrdigd n degenen n oord lsmede de voorwrden vn de vervoersovereenkomst ingevolge welke desetreffende gekoelde lding dient te worden vervoerd, en het Lid dient n zulk een verzoek de desetreffende informtie n de Mngers te verstrekken. Ingevl de Mngers hun goedkeuring onthouden en het Lid hiervn shriftelijk in kennis stellen, estt er geen reht op verhl op de Clu met etrekking tot verlies vn of shde n desetreffende gekoelde lding die vervoerd wordt op een reis die nvngt ndt zulk een kennisgeving n het Lid is gedn. Eigen lding vn het Lid (vii) Ingevl de lding met etrekking wrtoe ingevolge lid - d vn onderhvige Regel 25 xiii een lim wordt ingediend ij de Clu eigendom is vn het Lid, heeft het Lid reht op verhl op de Clu en zullen de Regels vn de Clu in lle opzihten vn toepssing zijn lsof zulk een lding n een derde toeehoort, doh uitsluitend voor zover zulk een lim niet vlt onder de dekking vn een ndere verzekering met etrekking tot voornoemde lding, en met dien verstnde dt er ingevolge onderhvige Regel geen verhlsreht estt met etrekking tot zulk een lim indien zulk een lim uitsluitend om reden vn het estn vn de door de Clu geoden dekking niet onder de dekking vn een ndere verzekering vlt. In elk gevl zl zulk een lding geht worden ten tijde vn het vervoer verzekerd te zijn zonder eigen risio tegen de volledige wrde onder de geruikelijke Lloyd s polis inlusief Institute Crgo Cluses (C). Uitsluiting vn dekking (viii) Tenzij en voor zover de Mngers geheel nr eigen goeddunken nders eplen, (en in elk gevl lleen indien zij ervn overtuigd zijn dt het Lid die stppen heeft genomen welke voor de Mngers redelijk shijnen om de geeurtenis of omstndigheden welke nleiding heen gegeven tot zulke nsprkelijkheid, kosten of onkosten te vermijden), estt er geen reht op verhl op de Clu ingevolge lid - d vn onderhvige Regel 25 xiii met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten of onkosten voortvloeiende uit: () het lossen vn een lding of enig deel drvn vnf een verzekerd vrtuig in een hven of op een plts nders dn een hven of plts wr zulks is toegestn ingevolge de desetreffende vervoersovereenkomst; /13

13 () het fleveren vn n oord vn een verzekerd vrtuig vervoerde lding zonder overlegging vn het desetreffende ognossement; () het fleveren vn lding vervoerd onder een niet verhndelr ognossement, vervoeriljet of soortgelijk doument zonder overhndigng vn zulk een doument n de persoon n wie fgeleverd is, indien zulk een overhndiging verlngd wordt tengevolge vn de voorwrden vn en /of het op dt doument vn toepssing zijnde reht, ehlve indien het Lid door de wet verpliht wordt f te leveren, of fstnd te doen vn de zorg voor of de zeggenshp over, de lding, zonder overhndiging vn zulk een doument; (d) de uitgifte vn een te vroeg of te lt gedteerd(e) ognossement, vrhtrief of nder doument evttende of ewijs vormend vn de vervoersovereenkomst; (e) de uitgifte vn een ognossement, vrhtrief of nder doument evttende of ewijs vormend vn de vervoersovereenkomst, welke/hetwelk met medeweten vn het Lid of de kpitein vn het verzekerde vrtuig een onjuiste eshrijving evt vn de lding of de stt of hoeveelheid vn de lding; (f) lte nkomst of niet-nkomst vn een verzekerd vrtuig in een ldhven, of het niet lden of een vertrging in het lden vn een eplde lding dn wel eplde ldingen in een verzekerd vrtuig nders dn ingevolge een reeds uitgegeven ognossement. Verlies vn vrht of verlies vn oprengst vn vervrhting, oponthoud of overliggeld (ix) Verlies vn vrht of verlies vn oprengst vn vervrhting of enig deel drvn dn wel nsprken voor overliggeld, oponthoud of vertrging vn een verzekerd vrtuig is verhlr ingevolge onderhvige Regel 25 xiii indien, doh ij uitsluiting indien, zulk een verlies of nsprk deel uitmkt vn een nsprk tot nsprkelijkheid met etrekking tot lding of, met instemming vn de Mngers, is inegrepen in de shikking vn een nsprk. Deklding (x) Tenzij en voor zover nderszins shriftelijk goedgekeurd door de Mngers, estt er geen reht op verhl op de Clu met etrekking tot nsprkelijkheid voor verlies, tekort, shde of ndersoortige verntwoordelijkheid met etrekking tot n dek vervoerde lding, tenzij de lding en het verzekerde vrtuig zih nr mening vn de Mngers lenen voor vervoer n dek en in het ognossement of een ndersoortige vervoersovereenkomst: () is vermeld dt de lding n dek wordt vervoerd en desetreffend(e) ognossement of ndersoortige vervoersovereenkomst een epling evt die stipuleert dt de vervoerder is gevrijwrd vn lle nsprkelijkheid voor verlies vn of shde n de lding dn wel een epling evt die stipuleert de vervoerder nsprk kn mken op rehten, vrijwringen en eperkingen die minstens even gunstig zijn ls die welke zijn vervt in de Hgue Rules of Hgue- Visy Rules; of () een toepsselijke epling evt die stipuleert er lding n dek mg worden vervoerd dn wel een epling evt die stipuleert dt de Hgue-Visy Rules vn toepssing zijn op zulk een lding. N.B.: Ingevl de Hgue Rules of Hgue-Visy Rules niet vn toepssing zijn, kn in een pssend geformuleerde lusule nsprkelijkheid met etrekking tot deklding worden uitgesloten. Twee vooreelden vn dergelijke lusules worden gegeven in de Door de Assoitie ngerden lusules n het eind vn onderhvige Regels. Een lusule ingevolge welke lgemene toestemming wordt gegeven voor vervoer vn deklding kn voor de toepssing vn sulid () vn lid (x) vn onderhvige Regel 25 xiii mogelijk niet worden ngemerkt ls een toepsselijke epling die stipuleert dt er lding n dek mg worden vervoerd. De Mngers zullen op verzoek vn het Lid, doh voor rekening vn het Lid, trhten een verzekering f te sluiten ter dekking vn de nsprkelijkheid vn het Lid met etrekking tot lding die nders dn in overeenstemming met lid () en () vn lid (x) vn onderhvige Regel 25 xiii wordt vervoerd. Uitsluiting vn nsprkelijkheid met etrekking tot milieuverontreiniging (xi) Er estt ingevolge onderhvige Regel 25 xiii geen verhlsreht met etrekking tot: () nsprkelijkheid, kosten of onkosten voortvloeiende uit de uitstroming of ontsnpping dn wel dreigende uitstroming of ontsnpping vn een sustntie vnuit het verzekerde vrtuig of vnuit een zk n oord vn het verzekerde vrtuig met inegrip vn de lding, dn wel vnuit een nder vrtuig of een zk n oord vn zulk een nder vrtuig, of vnuit enig(e) roerend(e) of onroerend(e) zk of ojet vn welke rd dn ook; () nsprkelijkheid voor verlies, shde, kosten en onkosten voortvloeiende uit het dumpen of lozen dn wel de nwezigheid vn (eerder vervoerde of voor vervoer n oord vn het vrtuig edoelde) gevrlijke fvlstoffen of ndere mterilen op een stortplts, opslgplts of stortfiliteit, tenzij de Mngers geheel nr eigen goeddunken nders eplen. (xii) Er is geen reht vn verhl op de Clu met etrekking tot verlies vn of shde n of wrkopruiming vn lding vervoerd n oord vn een hlf- fzinkr zwr lding ship of enig nder ship exlusief ontworpen voor het vervoer vn zwre lding, ehoudens voor zover zulke lding vervoerd wordt onder de voorwrden vn een ontrt op Hevyon voorwrden of op zulke voorwrden wrmee de Mngers shriftelijk instemmen /14

14 xiv Andeel vn de lding in verij grosse Bijdrge door de lding of enige ndere prtij ij het mritieme vontuur in verij grosse, speile lsten of ergloon dt niet wettelijk verhlr is uitsluitend om reden vn een inreuk op de vervoersovereenkomst; zulks te llen tijde op voorwrde dt: De eplingen vervt in Lid (xi) vn Regel 25 xiii vn toepssing zijn op iedere lim ingevolge onderhvige Regel 25 xiv; Alle kosten die in de disphe zijn vermeld ls ndeel vn de lding in verij grosse, mr welke in feite niet voor rekening komen vn de lding, in mindering zullen worden gerht. N.B.: Ingevolge onderhvige Regel is geen enkel deel vn de kosten vn het verloren gn vn een vrtuig of rente-, ommissie- of disphekosten met etrekking tot het verloren gn vn een vrtuig (welke normliter te verhlen zijn op soverzekerrs) vershuldigd. xv Andeel vn het vrtuig in verij grosse Een Lid heeft reht op verhl vn het ndeel vn het vrtuig in verij grosse, speile kosten of ergloon dt niet vlt onder de dekking vn de sopolissen om reden vn het feit dt de pssende wrde wrop het verzekerde vrtuig wordt getxeerd met etrekking tot ijdrgen in verij grosse of ergloon hoger is dn de verzekerde wrde ingevolge de sopolissen; zulks te llen tijde op voorwrde dt: Er ingevolge onderhvige Regel 25 xv geen verhlsreht estt indien nr mening vn de Mngers de verzekerde wrde lger is dn het edrg dt redelijkerwijs uitdrukking geeft n de wrde vn het verzekerde vrtuig op de vrije mrkt ( de reële wrde ); of De Mngers zulk een te verhlen edrg mogen verlgen tot het edrg dt eventueel niet onder de dekking vn de sopolissen vn het vrtuig zou zijn gevllen indien het vrtuig verzekerd zou zijn geweest op sis vn de reële wrde. De Mngers gerehtigd zijn, doh niet verpliht zijn, op verzoek vn een Lid voor de toepssing vn onderhvige Regel 25 xv hun goedkeuring te hehten n de reële wrde wrvoor een verzekerd vrtuig ingevolge de in het desetreffende lopende jr geldende sopolissen verzekerd ehoort te zijn. N.B.: Bij het eoordelen vn de reële wrde wrvoor een vrtuig verzekerd dient te zijn of geht wordt verzekerd te zijn voor de toepssing vn Regel 25 xv, dient het Lid tegenover de Mngers n te tonen dt de so- en mhinerieverzekeringen en/of exedentverzekeringen vn het desetreffende Lid regelmtig zijn ijgesteld onform vernderende mrktomstndigheden, zodt het totledrg vn de nsprkelijkheidsdekking vn desetreffende polissen is gehndhfd op een wrde die de vrije mrktwrde vn het vrtuig zo diht mogelijk endert ten tijde vn de geeurtenis die nleiding vormt tot de lim. Het ovenstnde in nmerking nemende, dienen Leden dvies in te winnen ij hun sheepsmkelr en/of sheepstxteur teneinde te komen tot vststelling vn de wrde wrtegen de verzekeringen moeten worden fgesloten ter dekking vn nsprkelijkheid met etrekking tot nvring, verij grosse en erging. Op voorwrde dt de noodzkelijke verzekeringen zijn fgesloten op sis vn ldus ingewonnen dvies, zullen de Mngers zih welwillend opstellen ten nzien vn een lim ingevolge deze Regels n vststelling vn de wrde vn het vrtuig door een rehtnk of gerehtelijk ollege op een edrg dt de wrde vn de ldus fgesloten verzekeringen overstijgt. xvi Boetes Boetes wrvoor een Lid nsprkelijk is of wrvoor een Lid, met toestemming vn de Mngers, nsprkelijkheid nvrdt, welke met etrekking tot een verzekerd vrtuig worden opgelegd door een evoegd(e) rehtnk, gerehtelijk ollege of gezgsorgn, en wel ls volgt:- Lding Boetes vnwege te weinig of te veel fgeleverde lding, of wegens het niet nkomen vn voorshriften ter zke vn ngifte vn goederen of doumenten welke etrekking heen op zulk een lding; zulks te llen tijde op voorwrde dt:- Het Lid ij de Clu is verzekerd tegen nsprkelijkheid met etrekking tot lding, zulks met inhtneming vn de verzekeringsvoorwrden lsmede de Regels welke vn toepssing zijn op zulk een dekking. Immigrtiewetgeving Boetes vnwege shending vn een wet of voorshrift met etrekking tot immigrtie; Milieuverontreiniging Boetes vnwege de niet-opzettelijke uitstroming of ontsnpping vn olie of een ndere sustntie of de dreiging dt zulk een uitstroming of lozing zl pltsvinden; zulks te llen tijde op voorwrde dt:- Het Lid ij de Clu is verzekerd tegen nsprkelijkheid met etrekking tot milieuverontreiniging, zulks met inhtneming vn de verzekeringsvoorwrden, de Regels en de nsprkelijkheidslimiet die vn toepssing is op zulk een dekking /15

15 d Smokkel Boetes vnwege smokkel of een shending vn een dounewet of dounevoorshrift nders dn in vernd met de lding die n oord vn het verzekerde vrtuig wordt vervoerd. e Overige oetes Er estt geen verhlsreht met etrekking tot oetes nders dn de oetes zols gespeifieerd in lid - d vn onderhvige Regel 25 xvi, tenzij het Lid nr tevredenheid vn de Mngers ntoont dt hij zodnige stppen heeft ondernomen ls door de Mngers redelijk worden geht ter voorkoming vn de geeurtenis die nleiding vormt tot de oete; zulks te llen tijde op voorwrde dt:- ieder edrg dt ingevolge lid e vn onderhvige Regel 25 xvi wordt gelimd met etrekking tot zulk een oete uitsluitend verhlr in de mte zols door de Mngers geheel nr eigen goeddunken en zonder verplihting tot opgf vn redenen epld. xvii Confistie Ongeht de voorwrden vn Regel 22 mogen de Mngers nr eigen goeddunken goedkeuring verlenen met etrekking tot de volledige of gedeeltelijke uitetling vn een lim vn een Eigenr vnwege verlies vn een verzekerd vrtuig n onfistie vn zulk een vrtuig door een wettig evoegd(e) rehtnk, gerehtelijk ollege of gezgsorgn om reden vn shending vn een dounewet of dounevoorshrift; zulks te llen tijde op voorwrde dt:- d het op de Clu verhlre edrg in geen gevl meer zl edrgen dn de reële wrde vn het vrtuig op de vrije mrkt op de dtum vn onfistie; de Eigenr tegenover de Mngers fdoende heeft ngetoond dt hij zodnige stppen heeft ondernomen ls door de Mngers redelijk worden geht ter voorkoming vn de shending vn een dounewet of dounevoorshrift die nleiding vormt tot de onfistie; ieder edrg dt ingevolge onderhvige Regel 25 xvii wordt gelimd met etrekking tot zulk een oete uitsluitend verhlr is in de mte zols door de Mngers geheel nr eigen goeddunken en zonder verplihting tot opgf vn redenen epld; zulk een lim ps door de Mngers in overweging zl worden genomen ndt de Eigenr geen enkel elng meer heeft in het verzekerde vrtuig. xviii Onderzoek Kosten en onkosten die door het Lid zijn gemkt ter zke vn zijn verdediging of het eshermen vn zijn elngen in een offiieel onderzoek nr het verlies vn of een ongevl met een verzekerd vrtuig in gevllen wrin, nr mening vn de Mngers, zulk een onderzoek vn invloed kn zijn op de lim op de Clu voortvloeiende uit zulk een verlies of ongevl. xix Onkosten verndhoudende met het ezit vn een vrtuig Ansprkelijkheid, kosten en onkosten die vernd houden met het in eigendom heen of exploiteren vn dn wel het eheer voeren over vrtuigen welke volgens de Mngers in nmerking komen voor dekking door de Clu. Clims ingevolge onderhvig lid zijn uitsluitend verhlr in de mte zols door de Mngers geheel nr eigen goeddunken en zonder verplihting tot opgf vn redenen epld. xx Juridishe kosten en ndere kosten Juridishe kosten en onkosten Kosten en onkosten met inegrip vn juridishe kosten en onkosten, die door een Lid worden gemkt met etrekking tot een nsprkelijkheid of kostenpost wrtegen hij is verzekerd ij de Clu; Kosten ter voorkoming of eperking vn nsprkelijkheid Buitengewone kosten en onkosten welke redelijkerwijs zijn gemkt ten tijde vn of n een ongevl, geeurtenis of voorvl die/dt nleiding zou kunnen geven tot een lim die in nmerking komt voor dekking door de Clu, en welke uitsluitend zijn gemkt met het oog op het voorkomen of eperken vn de met zulk een lim verndhoudende nsprkelijkheid of uitgven; Kosten gemkt op instruties vn de Clu Kosten, onkosten en verliezen die door een Lid zijn gemkt ls gevolg vn het opvolgen vn speile instruties vn de Clu met etrekking tot lims die nr mening vn de Mngers de elngen vn de Leden of de Clu zouden kunnen ntsten; zulks te llen tijde op voorwrde dt:- Er ingevolge onderhve Regel 25 xx geen verhlsreht estt met etrekking tot kosten of onkosten ehoudens voor zover xxi desetreffende kosten zijn gemkt met voorfgnde shriftelijke toestemming vn de Mngers, of de Mngers eplen dt desetreffende kosten of onkosten redelijkerwijs zijn gemkt. Verlies vn of shde n ontiners Verlies vn of shde n ontiners die eigendom zijn vn het Lid of door het Lid zijn gehuurd; /16

16 zulks te llen tijde op voorwrde dt: er ingevolge onderhvige Regel 25 xxi uitsluitend verhlsreht estt indien het Lid voorfgnde shriftelijke toestemming heeft verkregen vn de Mngers ter zke vn uitreiding vn zijn dekking in termen vn onderhvige Regel en het Lid kkoord is gegn met zodnige voorwrden, en etling vn zodnige extr premie, ls door de Mngers epld. xxii Eigen risio Tenzij nderszins overeengekomen, is de dekking vn lle ingevolge onderhvige Regel 25 verhlre nsprkelijkheid, kosten en onkosten eperkt tot het edrg oven de gestipuleerde eigen risio s. De op speifieke lims vn toepssing zijnde eigen risio s zijn de eigen risio s zols overeengekomen tussen de Mngers en de Leden ls onderdeel vn de voorwrden ingevolge welke het vrtuig is geepteerd voor verzekering dn wel de verzekering vn het vrtuig wordt verlengd. Zonder tegeneriht vn de Clu zullen de eigen risio s die n het eind vn een polisjr vn toepssing zijn op een verzekerd vrtuig worden geht in het volgende polisjr vn toepssing te lijven op het desetreffende verzekerde vrtuig /17

17 Toelihting op Regel Regel 25 i, ii, iii diverse speten vn de nsprkelijkheid met etrekking tot emnning: De Leden worden ern herinnerd dt de nsprkelijkheid met etrekking tot vste, tijdelijke of vervngende emnning nzienlijk kn fwijken op sis vn de feitelijke voorwrden vn de reidsovereenkomst die met de emnning is fgesloten dn wel de feitelijke voorwrden vn een ndersoortige overeenkomst die is fgesloten met etrekking tot de dienstverlening door of het dienstvernd vn de emnning. Tenzij de overeengekomen verzekeringsvoorwrden nders stipuleren, estt er geen verhlsreht met etrekking tot nsprkelijkheid, kosten of onkosten voortvloeiende uit overeenkomsten, zulks met inegrip vn olletieve overeenkomsten. De dekking met etrekking tot emnning is ontvnkelijk voor regresvorderingen en lims inzke Generl Dmges 1, zulks te llen tijde met inhtneming vn de Regels en de verzekeringsvoorwrden. Regel 25 h Verlies vn eigendommen: De Leden worden ern herinnerd dt de dekking met etrekking tot persoonlijke ezittingen vn zeelieden is eperkt tot de nsprkelijkheid zols ij toepsselijk reht geregeld en dt er derhlve niet utomtish dekking wordt geoden met etrekking tot uto s, motorfietsen of ndere exeptionele ezittingen vn emnningsleden, zulks ongeht eventuele ontrtuele voorwrden. Zie ook de definitie vn persoonlijke ezittingen onder Regel 2. Andere speile verzekeringsvoorwrden in fwijking hiervn dienen te zijn ekrhtigd in het Attest vn Toetreding. Regel 25 iii - Pssgiers: De leden worden ern herinnerd dt nsprkelijkheid, kosten en onkosten met etrekking tot pssgiers, zijnde ieder persoon n oord vn het verzekerde vrtuig vervoerd op sis vn een vervoersontrt, is uitgesloten vn dekking tenzij er voorfgnde toestemming is verkregen en speile verzekeringsvoorwrden zijn overeengekomen en ekrhtigd in het Attest vn Toetreding. Regel 25 v, vii nd viii gerelteerde speten vn de nsprkelijkheid met etrekking tot so en mhineriën: De Leden worden ern herinnerd dt met etrekking tot nvring met ndere shepen dn wel ontt met enig vst of drijvend ojet dn wel op ndere wijze ontstn ervn wordt uitgegn dt nsprkelijkheid, kosten en onkosten druit voortvloeiende verzekerd zijn onder een so & mhinerieën polis welke ij het ontstn vn wettelijke nsprkelijkheid in gevl vn een nvring dekking iedt ter zke vn 4/4 vn de verzekerde wrde, en voorts 4/4 dekking met etrekking tot vste en drijvende ojeten, en voorts 4/4 dekking met etrekking tot nvring zonder onttrisio's, en verzekerde wrden evtten die uitdrukking geven n de wrde vn het verzekerde vrtuig op de vrije mrkt. De Clu zl slehts dekking ieden voor het meerdere vn de nsprkelijkheid, kosten en onkosten welke niet verhlr zijn onder ovengenoemde polis slehts en slehts lleen vnwege dt zulke nsprkelijkheid, kosten en onkosten de mximl te verhlre edrgen onder de so- en mhinerieën polis overstijgen, tenzij speile verzekeringsvoorwrden zijn overeengekomen en dienovereenkomstig zijn ekrhtigd in het Attest vn Toetreding. Regel 25 ix- Slepen: De term Slepen heeft in de Regels mede etrekking op lle hndelingen die vernd houden met het op zijn plts houden, duwen, trekken, verpltsen, egeleiden, loodsen of ssisteren vn het vrtuig dt wordt gesleept. De geezigde zinsonstrutie normliter wordt versleept heeft onder meer etrekking op onderlossers. Dekking met etrekking tot nsprkelijkheid ingevolge ndere speile of speifieke overeenkomsten is mogelijk, doh uitsluitend indien de Mngers voorfgnd n het slepen hun goedkeuring heen verleend en er speile verzekeringsvoorwrden zijn overeengekomen en ekrhtigd in het Attest vn Toetreding. De Mngers mogen geheel nr eigen goeddunken een lim weigeren of in wrde verlgen indien zij vn mening zijn dt, rekening houdende met lle omstndigheden vn het desetreffende gevl, het ngn vn desetreffende overeenkomst onredelijk ws. Onverminderd Regel 23 (Duele verzekering) estt er geen reht op verhl op de Clu ingevl de nsprkelijkheid, kosten of onkosten onder de dekking vllen dn wel geht worden onder de dekking te vllen vn de so- en mhineriepolis vn het verzekerde vrtuig. 1 Het Engels reht kent smrtengeld in de etekenis vn Generl Dmges, in welk kder shdevergoeding kn worden erekend en toegekend n de hnd vn enerzijds de riteri Pin nd Suffering (pijn en leed) en nderzijds de riteri gederfde levensvreugd en verkorte levensverwhting; op verminderde knsen op de reidsmrkt kunnen ook Generl Dmges vn toepssing zijn. Nst Generl Dmges kent het Engels reht Speil Dmges. Dit etreft onreet vstgestelde en vst te stellen shde zols medishe kosten en inkomstenverlies /18

18 Regel 25 x Overeenkomsten en vrijwringen: De leden worden ern herinnerd dt er geen dekking estt met etrekking tot nsprkelijkheid die ontstt ingevolge de voorwrden vn een vrijwring of overeenkomst, tenzij er voorfgnde toestemming is verkregen en er speile verzekeringsvoorwrden zijn overeengekomen en ekrhtigd in het Attest vn Toetreding. N.B.: Leden wordt ten zeerste fgerden zonder voorfgnd overleg met de Mngers zelfstndig overeenkomsten f te sluiten met etrekking tot de normle tiviteiten vn het verzekerde vrtuig omdt zulks freuk zou kunnen doen n de dekking. Rule 25 xi Ruimen vn een sheepswrk: De leden worden ern herinnerd dt ingevl zih nsprkelijkheid voordoet of ingevl er kosten of onkosten worden gemkt ingevolge de voorwrden vn een overeenkomst of vrijwring en desetreffende nsprkelijkheid of kosten of onkosten niet zouden zijn ontstn.q. niet zouden zijn gemkt indien desetreffende voorwrden niet vn toepssing zouden zijn geweest, de desetreffende nsprkelijkheid, kosten of onkosten uitsluitend verhlr zijn indien en voor zover: desetreffende voorwrden zijn goedgekeurd en er speile verzekeringsvoorwrden zijn overeengekomen en ekrhtigd in het Attest vn Toetreding, de Mngers geheel nr eigen goeddunken eslissen dt het Lid in nmerking komt voor shdevergoeding. Ingevl de nsprkelijkheid is ontstn, dn wel de kosten of onkosten zijn gemkt, op een plts die eigendom is vn het Lid of door het Lid wordt gehuurd of door het Lid ls vestigingsplts wordt geruikt, heeft het Lid dezelfde rehten op verhl op de Clu en heeft de Clu dezelfde rehten ls wnneer de plts eigendom zou zijn vn, dn wel zou worden gehuurd of ls vestigingsplts wordt geruikt door een derde, zulks op voorwrde dt de totle nsprkelijkheid vn de Clu per geeurtenis niet meer zl edrgen dn USD , tenzij de Mngers zijn overeengekomen nvullende dekking te vershffen onder zodnige voorwrden ls de Mngers pssend hten en zulks is ekrhtigd in het Attest vn Toetreding. Onverminderd Regel 23 (Duele verzekering) estt er geen reht op verhl op de Clu ingevl de nsprkelijkheid, kosten of onkosten onder de dekking vllen dn wel geht worden onder de dekking te vllen vn de so- en mhineriepolis vn het verzekerde vrtuig. Regel 25 xiii - diverse speten vn de nsprkelijkheid met etrekking tot de lding: Met etrekking tot de eperkende epling in dezen geldt dt een lim vn een Lid niet zl worden geweigerd of in wrde zl worden verlgd ingevl op de vervoersovereenkomst ingevolge welke de lding op een reis wordt vervoerd dn wel edoeld is om te worden vervoerd n oord vn, in of door het verzekerde vrtuig, voorwrden vn toepssing zijn die ten minste even gunstig zijn voor de vervoerder ls de voorwrden welke zijn neergelegd in toepsselijk reht. In deze gehele setie omvt "lding vervoerd door het verzekerde vrtuig" tevens lding vervoerd op, in of door enig nder vrtuig, lihter, k of soortgelijk drijvend ojet, wnneer dit feitelijk wordt vervoerd ls lding in of op het verzekerde vrtuig of zulk een nder vrtuig, lihter, k of soortgelijk drijvend ojet deeluitmkend vn een smengestelde eenheid met het verzekerde vrtuig. Enig zulk vrtuig, lihter, k of gelijksoortig drijvend ojet in een smengestelde eenheid ls voornoemd wordt zelf niet eshouwd ls "lding" in de zin vn deze Regel. Regel 25 xiii speifieke speten vn de nsprkelijkheid met etrekking tot de lding: () () De dekking heeft onder meer etrekking op nsprkelijkheid en drmee smenhngende extr kosten en onkosten (oven de kosten welke door het Lid zouden zijn gemkt ingevolge de voorwrden vn de vervoersovereenkomst), welke door het Lid zijn gemkt met etrekking tot het terugdringen, voorkomen, eperken of minimliseren vn een verlies vn lding, tekort in de lding of shde n de lding, zulks met dien verstnde dt er geen verhlsreht estt tenzij de door het Lid ondernomen tie is goedgekeurd door de Mngers of het Lid nr tevredenheid vn de Mngers ntoont dt, rekening houdende met lle omstndigheden wrvn lsdn sprke ws, het Lid ij zijn hndelingen ter zke vn het voorkomen of eperken vn mogelijke lims met uiterste zorgvuldigheid heeft gehndeld. Ingevl er tijdelijke opslg noodzkelijk ws tijdens het whten op het opnieuw vervoersklr mken of opnieuw verpkken vn de lding dn wel n desetreffend opnieuw vervoersklr mken of opnieuw verpkken vn de lding tot het moment vn flevering of verder vervoer, is er uitsluitend sprke vn dekking indien en voor zover de Mngers hun voorfgnde goedkeuring heen verleend. N.B.: Met etrekking tot lding die is vervoerd in open ruimen estt geen reht op verhl op de Clu tenzij, in nvulling op lle overige eplingen vervt in de Regels of verzekeringsvoorwrden, de lding zih leent voor vervoer in open ruimen en het vervoer vn zulk een lding () shriftelijk is overeengekomen met de vervoerder en () zulk een lding wordt vervoerd op de in desetreffende edrijfstk geruikelijke wijze of zulk een vervoer geshiedt ingevolge vn krht zijnde voorshriften. Regel 25 xiii sulid - Afwijking vn de geplnde koers: /19

19 De dekking omvt onder meer nsprkelijkheid, kosten en onkosten voortvloeiende uit een fwijking vn de geplnde koers, in de zin vn een fwijking vn de ontrtueel overeengekomen reis of route, dn wel voortvloeiende uit geeurtenissen die zih vóór, tijdens of n een fwijking vn de geplnde koers voordoen, op voorwrde dt het Lid ls gevolg vn zulk een fwijking vn de geplnde koers niet is verstoken vn de verweermiddelen of rehten vn eperking die hij nderszins zou kunnen inroepen ter uitsluiting of eperking vn zijn nsprkelijkheid. Regel 25 xiii sulid (viii) () Levering vn lding: Ingevl er voor de innenlndse hndel lding wordt vervoerd zonder dt er ognossementen zijn uitgegeven, estt er geen reht op verhl op de Clu tenzij het Lid ntoont dt zulk een vervoer geruikelijk is in de desetreffende edrijfstk en in de desetreffende hven of op de desetreffende plts, en de Mngers vn mening zijn dt het Lid nr tevredenheid heeft ngetoond dt het Lid lle redelijke stppen heeft ondernomen om te verzekeren dt de lding n de rehtmtige eigenr wordt fgeleverd. Regel 25 xiv Andeel vn de lding in verij grosse: Een door een Lid ingediende lim zl niet worden geweigerd of in wrde verminderd ingevl op de vervoersovereenkomst ingevolge welke de lding op een reis wordt vervoerd dn wel edoeld is om te worden vervoerd n oord vn, in of door het verzekerde vrtuig, voorwrden vn toepssing zijn die ten minste even gunstig zijn voor de vervoerder ls de voorwrden welke zijn neergelegd in toepsselijk reht. Regel 25 xvi () t/m (d) - Boetes: De dekking omvt onder meer de in dezen omshreven oetes indien deze worden opgelegd n een emnningslid n wie het Lid volgens wettelijke nsprkelijkheid vergoeding vershuldigd is of n wie het Lid redelijkerwijs vergoeding etlt met toestemming vn de Mngers. Regel 25 xxii Eigen risio: Ingevl een geeurtenis nleiding vormt tot lims vn ndere rd, zl op het totl vn lle resulterende lims uitsluitend het hoogste toepsselijke eigen risio vn toepssing zijn, tenzij het Attest vn Toetreding speile voorwrden evt die nders stipuleren. Anvullende lgemene uitleg en eplingen In de zin vn de toelihting op Regel 25: de Clu, Attest vn toetredingen en de Regels worden gedefinieerd ls volgt: De Clu : The Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited Attest vn Toetreding : Het uitgegeven ttest vn toetreding De Regels : De Regels vn Klsse 1 - Besherming & Shdeloosstelling, onder voorehoud vn de Wet en de interne regels vn The Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited De Leden worden er verder n herinnerd dt () () () (d) Ingevl een Kpitein of een emnningslid een diret of indiret finnieel elng heeft in het vrtuig, en tevens eigenr of gedeeltelijk eigenr is vn het vrtuig dn wel deelgenoot is in het eigenrshp vn het vrtuig, de Clu lle lims voortvloeiende uit de hndelingen of omissies vn desetreffende personen in voornoemde hoednigheid zl fhndelen lsof er geen sprke is vn zulk een finnieel elng. De verwijzing nr Lid in Regel Prudent Uninsured nd Wilful Misondut zl ehter worden geht tevens vn toepssing te zijn op voornoemde personen, derhlve is dekking fhnkelijk vn hun nkoming vn de vereisten vn voornoemde Regel. Wt etreft Averij Grosse en "innenlndse" hndel zijn de Rijnregels 1979 of de I.V.R. Regels met etrekking tot Averij Grosse een geshikt en goedgekeurd lterntief voor de Regels vn York/Antwerpen Er worden geen restituties etld met etrekking tot opgelegde vrtuigen, tenzij er speile verzekeringsvoorwrden zijn overeengekomen en ekrhtigd in het Attest vn Toetreding. Voor ndere Verzekerden dn dewelke gevestigd zijn in Duitslnd of Nederlnd zijn lokle elstingen, zegelrehten dn wel enige ndere vn toepssing zijnde heffing voor rekening vn en te etlen door de Verzekerde of zijn Mkelr. Het Lid zl op verlngen vn de Clu of op sis vn hr instruties het edrg vn enige Assurntieelsting of ndere elsting geheven op of in vernd met de verzekering of herverzekering door de Clu voor het Lid verzorgd etlen, voor welke de Clu vststelt dt zij of het Lid nsprkelijk is of kn worden en zl de Clu vrijwren en shdeloos stellen met etrekking tot enig verlies, shde, nsprkelijkheid, kosten of onkosten welke de Clu kn oplopen ten nzien vn zulke Assurntieelsting of ndere elsting en dt de volgende voorwrden, uitsluitingen en uitreidingen vn toepssing zijn: /20

20 Toepsselijk Reht: De term toepsselijk reht heeft etrekking op de eplingen vn toepsselijk reht die vn toepssing zijn op de verntwoordelijkheden, verplihtingen, plihten, rehten, nsprkelijkheid, vrijstellingen, uitsluitingen en eperkingen die gelden met etrekking tot een vervoerder die zih ezighoudt met vervoer over wter en door een evoegde rehter worden of zouden worden toegepst ter zke vn de desetreffende overeenkomst, zulks ehter zonder inhtneming vn in desetreffende overeenkomst vervtte uitdrukkelijke of speile eplingen welke etrekking heen op dn wel nderszins vn eplende invloed zijn op voornoemde zken. Hndelslimieten De leden worden ern herinnerd dt er uitsluitend dekking wordt geoden met etrekking tot vrtuigen die hndel drijven in de Europese innenwteren en dt voor iedere fwijking drvn voorfgnde toestemming vn de Mngers is vereist en dt drtoe speile verzekeringsvoorwrden dienen te worden overeengekomen en ekrhtigd in het Attest vn Toetreding. In deze ontext wordt onder innenwteren verstn: ieder(e) hven, dok, wterekken, meer, rivier, knl of nder innenlnds wter (hetzij ntuurlijk, hetzij kunstmtig ngelegd, hetzij met getijden, hetzij zonder getijden) met inegrip vn iedere rivierrm of zeerm innen dn wel ngrenzend n het gespeifieerde geied, doh nderszins met uitsluiting vn open zee innen territorile wteren en volle zee. Uitsluitingslusule ten nzien vn luht- en wtersport tiviteiten Vn de dekking is uitgesloten de nsprkelijkheid voor enige persoon met etrekking tot enige nsprk voorvloeiend uit enige luht- of wtersporttiviteiten Luht- of wtersporttiviteiten in deze zin zijnde wterskien, przeilen, sportduiken, het vren met speedoten, netsurfen en ndere soortgelijke wtersporten. Uitsluitingslusule met etrekking tot speile vrtuigen Uitgesloten vn dekking zijn nsprkelijkheid, kosten en onkosten die voor een Lid is ontstn.q. door een Lid zijn gemkt tijdens het uitvoeren vn gespeiliseerde operties met inegrip vn, doh niet eperkt tot, ggerwerkzmheden, het werken met springlding, heien, het verrihten vn olieoringen, het leggen vn kels of pijpleidingen, ouw-, instlltie- of onderhoudswerkzmheden, het nemen vn odemmonsters, het dumpen vn opgeggerde grond, professionele ties met etrekking tot olieverlies dn wel trining met etrekking tot professionele ties met etrekking tot olieverlies lsmede het shoonmken vn tnks (nders dn n oord vn het verzekerde vrtuig) (doh exlusief het estrijden vn rnd) voor zover dergelijke nsprkelijkheid, kosten en onkosten voortvloeien uit: ) Clims ingediend door een prtij ten ehoeve vn welke de werkzmheden zijn uitgevoerd, of lims ingediend door een derde (ongeht of deze derde l dn niet gelieerd is n een prtij ten ehoeve vn welke de werkzmheden zijn uitgevoerd), etrekking heende op de speilistishe rd vn de operties; of ) Verzuim n de zijde vn het Lid in de uitvoering vn desetreffende speilistishe operties of ongeshiktheid vn het Lid met etrekking tot het doel of de kwliteit vn desetreffende werkzmheden dn wel ongeshiktheid vn de produten of diensten vn het Lid, zulks met inegrip vn iedere tekortkoming in de werkzmheden, de produten of de diensten vn het Lid; of ) Ieder verlies vn of shde n het ngenomen werk. Zulks met dien verstnde dt onderhvige uitsluiting niet vn toepssing is op nsprkelijkheid, kosten en onkosten die voor het Lid is ontstn.q. door het Lid zijn gemkt met etrekking tot: i) overlijden, persoonlijk letsel of ziekte vn de emnning of nder personeel n oord vn het verzekerde vrtuig, ii) iii) het ruimen vn het sheepswrk vn het verzekerde vrtuig, feitelijke of dreigende olievervuiling fkomstig uit een verzekerd vrtuig. Doh uitsluitend voor zover desetreffende nsprkelijkheid, kosten en onkosten in nmerking komen voor dekking ingevolge de Regels. Uitgesloten vn dekking zijn nsprkelijkheid, kosten en onkosten voortvloeiende uit ergingsoperties uitgevoerd door een verzekerd vrtuig, nders dn ergingsoperties die geriht zijn op het redden of trhten te redden vn leven op zee. N.B. : De Leden worden ern herinnerd dt nvullende dekking uitsluitend eshikr is indien voorfgnde toestemming vn de Mngers is verkregen en er speile verzekeringsvoorwrden zijn overeengekomen en ekrhtigd in het Attest vn Toetreding. Uitreiding vn dekking met etrekking tot vertrging /21

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN 1 VERPLICHE REGISRIES Certifithouder: Projetnummer Dtum en tijd: (Projet)lotie: Geuditeerde: Nm medewerker(s) Funtie DI Dtum medishe keuring Dtum vezelveiligheid Dtum ertifit DI Omshrijving projet: Opdrhtgever:

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

Economie. vragen. Donderdag 18 mei 1995 13.30 15.30 uur

Economie. vragen. Donderdag 18 mei 1995 13.30 15.30 uur Eonomie vrgen Donderdg 18 mei 1995 13.30 15.30 uur 1995 Eonomie tijdvk 1 toelihting Dit exmen estt uit 50 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord ehld kunnen worden. instrutie

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS Hoofdstuk DE STELLING VAN PYTHAGORAS INHOUD. De stelling vn Pythgors formuleren 98. Meetkundige voorstellingen 06. De stelling vn Pythgors ewijzen 09. Rekenen met Pythgors. Construties.6 Pythgors in de

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker.

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker. Eindverslg insprkproedure Voorontwerpestemmingspln Wildkers-Aoven, herziening Geerker. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postus 17 5050 AA Goirle INHOUDSOPGAVE 1. Overziht vn de gevolgde proedure 1.1

Nadere informatie

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID Ondernemen rengt ltijd risico s mee. Zols het risico dt u schde veroorzkt wrvoor u nsprkelijk wordt gesteld.

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ.

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01

MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01 MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01 Voorwren Artikel 1. Definities Motorrijtuig Oner motorrijtuig wort verstn: 1 het in e polis omshreven motorrijtuig; 2 een ner gelijksoortig motorrijtuig t het su 1 vermele

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

September 2015 - Reproductie toegelaten mits bronvermelding. V.U. Frédérick Warzée CODE. inzake reclame en marketingcommunicatie cosmetische producten

September 2015 - Reproductie toegelaten mits bronvermelding. V.U. Frédérick Warzée CODE. inzake reclame en marketingcommunicatie cosmetische producten CODE Septemer 2015 - Reproductie toegelten mits ronvermelding. V.U. Frédérick Wrzée inzke reclme en mrketingcommunictie voor cosmetische producten 1 2 Inhoud 1 2 3 4 5 6 Inleiding 4 Referenties 6 2.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

UNIM-Polis Langlopende verzekering PASSAR 0804 0806

UNIM-Polis Langlopende verzekering PASSAR 0804 0806 UNIM-Polis Lnglopene verzekering PASSAR 0804 0806 Algemene voorwren De oor e verzekeringnemer en e verzekere n AXA verstrekte opgven en gene verklringen, vormen e gronslg vn e verzekering en woren geht

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9 Auteur: Roert Westr isn: 978-90-01-81419-9 www.rehtvoororgnisties.noorhoff.nl 2012 Noorhoff Uitgevers v Hoofstuk 5 5.1 De nere l ehnele hoofstukken uit it oek ie ook vn toepssing zijn op e nv en op e v

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Personen

Privé Pakket - Categorie Personen Privé Pkket Ctegorie Personen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekeringen uit e tegorie Personen vn het Privé Pkket. De tegorie Personen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen nsprkelijkhei

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

De noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht kunnen derhalve samengevat worden als: F = 0 geen resulterende kracht in x richting.

De noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht kunnen derhalve samengevat worden als: F = 0 geen resulterende kracht in x richting. 1. EVENWICHT Zols in het eerste gedeelte over krchten en momenten reeds n de orde is gesteld werken op een lichm meestl meerdere krchten tegelijkertijd. We zeggen dt het lichm onderhevig is n een stelsel

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren:

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren: Trieventel ehorende ij de Verordening grf- en egrfrechten 2015 Hoofdstuk 1 Verlenen vn rechten tot egrven en tot ijzetten vn sussen 1.1 Voor het verlenen vn een uitsluitend recht om in een epld grf of

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

A P-M Omschrijving bewijsdocument: INKOMEN EN VERMOGEN A P-M Omschrijving bewijsdocument: UITGAVEN

A P-M Omschrijving bewijsdocument: INKOMEN EN VERMOGEN A P-M Omschrijving bewijsdocument: UITGAVEN Gemeente Hoogeveen Kwijtsheldingsverzoek Om te eoordelen of u in nmerking komt voor kwijtshelding, vult u dit formulier nr wrheid in. U levert het verzoek om kwijtshelding en lle gevrgde ewijsdoumenten

Nadere informatie

7 Databases 1 RELATIONELE DATABASES

7 Databases 1 RELATIONELE DATABASES Hoofdstuk 7 Dtses 7.1 7 Dtses N verwerking vn dit hoofdstuk: kun je uitleggen wt een dtse systeem is; ken je de vershillen tussen een één-op-één reltie, een één-op-veel reltie en een veel-op-veel reltie;

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje M1 Comintie vn nr voren stnde tnden met impcties en een overtllig geitselement ij een 10-jrig meisje Trefwoorden: Klsse-II/1 mlocclusie Impctie Overtllig geitselement Eversie Functionele pprtuur Buiteneugel

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie