Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel"

Transcriptie

1 Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw C003

2 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel 4 Begin, duur en einde vn de zorgverzekering 2 Artikel 5 Premie 3 Artikel 6 Wijziging vn voorwrden en premie 3 Artikel 7 Het verzekerde risico 4 Artikel 8 De verzekerde prestties 4 Artikel 9 Molest en terrorisme 8 Artikel 10 Indictie voor de nsprk op zorg 9 Artikel 11 Vergoeding 9 Artikel 12 Zorgemiddeling 9 Artikel 13 Buitenlnd 9 Artikel 14 Indienen vn not s 9 Artikel 15 No-clim 9 Artikel 16 Eigen risico 9 Artikel 17 Betling vn de vergoeding 10 Artikel 18 Verplichting tot medewerking 10 Artikel 19 Frudeestrijding 10 Artikel 20 Klchten en geschillen 10 Artikel 21 Overige eplingen 10 ARTIKEL 1 AFKORTINGEN EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze modelovereenkomst worden de volgende fkortingen geruikt: AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten WTG Wet Trieven Gezondheidszorg Zvw Zorgverzekeringswet In deze modelovereenkomst wordt edoeld met: Medisch dviseur De door zorgverzekerr ngewezen rts, die zorgverzekerr in medische ngelegenheden dviseert. Premievervldg De eerste dg vn de periode wrop de premie etrekking heeft. Toestemming Schriftelijke toestemming (mchtiging) vn zorgverzekerr op grond wrvn verzekerde recht verkrijgt op verzekerde prestties conform het eplde in deze modelovereenkomst. Verwijzing Verwijzing door een nieder voorfgnd n het etrekken vn zorg of overige diensten vn een ndere nieder. Verzekerde Ieder die ls zodnig op de zorgpolis is vermeld. Verzekeringnemer Degene die ij zorgverzekerr de zorgverzekering heeft gesloten. Verzekeringsplichtige Degene die op grond vn rtikel 2 vn de Zvw verplicht is zich krchtens een zorgverzekering te verzekeren of te lten verzekeren. Zorgpolis De kte (het polisld) wrin de tussen verzekeringnemer en zorgverzekerr gesloten zorgverzekering is vstgelegd. Zorgverzekerr Confior Zorgverzekerr N.V. Zorgverzekering Een tussen zorgverzekerr en verzekeringnemer ten ehoeve vn een verzekeringsplichtige gesloten schdeverzekering, die voldoet n hetgeen drover ij of krchtens de Zvw is geregeld, en wrvn de verzekerde prestties het ij of krchtens de Zvw geregelde niet te oven gn. ARTIKEL 2 GRONDSLAG Deze zorgverzekering vindt zijn grondslg in de Zvw, de drop geseerde uitvoeringsesluiten, en het door verzekeringnemer ingevulde nvrgformulier. De inhoud vn de verzekeringsovereenkomst is weergegeven in de modelovereenkomst en de zorgpolis. Deze worden gecht te voldoen n de Zvw. In gevl vn strijdigheid prevleert het eplde ij of krchtens de Zvw. ARTIKEL 3 TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ZORGVERZEKERING Deze zorgverzekering kn worden gesloten door of ten ehoeve vn de verzekeringsplichtige die woont in Nederlnd en de in het uitenlnd wonende verzekeringsplichtige. ARTIKEL 4 BEGIN, DUUR EN EINDE VAN DE ZORGVERZEKERING c Ingngsdtum vn de zorgverzekering De zorgverzekering gt in op de dg wrop zorgverzekerr het verzoek, edoeld in rtikel 3, eerste lid, Zvw, en, indien het tweede of vijfde lid vn dt rtikel vn toepssing is, de nduiding vn de vrint wr verzekeringnemer voor kiest, heeft ontvngen. Indien zorgverzekerr op sis vn het in rtikel 3, eerste lid, Zvw edoelde verzoek niet vst kn stellen of hij verplicht is voor de te verzekeren persoon een zorgverzekering te sluiten, en hij de persoon die de verzekering wenst te sluiten in vernd drmee uitnodigt de voor deze vststelling noodzkelijke gegevens te verschffen, gt de zorgverzekering, in fwijking vn het onder vermelde, in op de dg wrop ltstedoelde persoon n dit verzoek heeft voldn. Zorgverzekerr verstrekt degene die het verzoek, edoeld in rtikel 3, eerste lid, Zvw, doet en, indien dit een nder is dn degene ten ehoeve vn wiens 2

3 d e f g h i verzekering het verzoek is gedn, ltstedoelde persoon onverwijld: i een ewijs vn het verzoek, edoeld in rtikel 3, eerste lid, Zvw, wrop de dtum vn ontvngst is vermeld; ii een ewijs vn de ontvngst vn gegevens, edoeld in rtikel 3, tweede lid, Zvw, wrop de dtum vn de ontvngst is vermeld. Indien degene ten ehoeve vn wie de zorgverzekering wordt gesloten op de dg wrop zorgverzekerr het verzoek, edoeld in rtikel 3, eerste lid, Zvw ontvngt reeds op grond vn een zorgverzekering verzekerd is, en verzekeringnemer ngeeft de zorgverzekering te willen lten ingn op een door hem ngegeven, ltere dg dn de dg, edoeld rtikel 3, eerste of tweede lid, Zvw, gt de verzekering op die ltere dg in. Indien de zorgverzekering ingt innen vier mnden ndt de verzekeringsplicht is ontstn, werkt deze, zonodig in fwijking vn rtikel , eerstelid, vn oek 7 vn het Burgerlijk Wetoek, terug tot en met de dg wrop dieplicht ontstond. Duur vn de zorgverzekering Dezorgverzekering wordt ngegn voor telkens de duur vn één klenderjr. Indien de zorgverzekering ingt in de loop vn een klenderjr wordt deze ngegn voor de resterende duur vn dt klenderjr. De zorgverzekering wordt met ingng vn 1 jnuri vn elk klenderjr stilzwijgend verlengd met één klenderjr, tenzij er sprke is vn een rechtsgeldige opzegging. Verzekeringnemer kn de zorgverzekering voor 1 novemer vn ieder jr met ingng 1 jnuri vn het volgende klenderjr schriftelijk opzeggen. Bij opzegging dient verzekeringnemer schriftelijk n te geven op welke verzekerde(n) de opzegging etrekking heeft. Verzekeringnemer die een nder dn zichzelf heeft verzekerd, kn de zorgverzekering opzeggen indien de verzekerde krchtens een ndere zorgverzekering verzekerd wordt. De opzegging gt in op de eerste dg vn de tweede klendermnd volgende op de dg wrop verzekeringnemer heeft opgezegd. In fwijking vn het in de vorige volzin eplde, gt de opzegging in met ingng vn de dg wrop verzekerde krchtens de ndere zorgverzekering verzekerd wordt, indien die opzegging voorfgnde n ltstedoelde dg door zorgverzekerr is ontvngen. Opzegging of ontinding door zorgverzekerr Zorgverzekerr heeft het recht om de zorgverzekering op te zeggen of te ontinden: j wnneer verzekeringnemer heeft gehndeld met de opzet zorgverzekerr te misleiden of wnneer die ij kennis vn de wre stnd vn zken geen zorgverzekering zou heen fgesloten. k wnneer de premie, ook n nmning, niet is etld. l wnneer n een terugvordering vn een eigen risico, of ndere openstnde vordering, ook n nmning, niet is voldn. m wnneer een niet wrheidsgetrouw verzoek tot vergoeding is ingediend. n wnneer een verzekerde zich ernstig misdrgt (ijvooreeld dwng of edreiging). o p q Beëindiging vn rechtswege Deze verzekering eindigt vn rechtswege met ingng vn de dg volgende op de dg wrop: i Zorgverzekerr ten gevolge vn wijziging of intrekking vn zijn vergunning tot uitoefening vn het schdeverzekeringsedrijf, geen zorgverzekeringen meer mg nieden of uitvoeren; ii Verzekerde ten gevolge vn wijziging vn het werkgeied uiten het werkgeied vn zorgverzekerr komt te wonen; iii Verzekerde overlijdt; iv De verzekeringsplicht vn verzekerde eindigt. De zorgverzekering eindigt vn rechtswege met ingng vn de eerste dg vn de tweede mnd volgende op de dg wrop verzekerde, zonder dt zijn verzekeringsplicht eindigt, ten gevolge vn verhuizing komt te wonen uiten een provincie wrin zorgverzekerr de ten ehoeve vn hem gesloten vrint vn de zorgverzekering niedt of uitvoert. Zorgverzekerr stelt verzekeringnemer uiterlijk twee mnden voordt een zorgverzekering op grond vn onderdeel o, onder i of ii, eindigt, vn dit einde op de hoogte, onder vermelding vn de reden drvn en de dtum wrop de verzekering eindigt. Tevens ontvngt verzekeringnemer een nod vn de polisvrint(en) die zorgverzekerr uitvoert in de provincie wr verzekerde komt te wonen. r s Verzekeringnemer stelt zorgverzekerr onverwijld schriftelijk op de hoogte vn lle feiten en omstndigheden over verzekerde die op grond vn onderdeel o, onder iii of iv, dn wel onderdeel p, tot het einde vn de zorgverzekering heen geleid of kunnen leiden. Indien zorgverzekerr op grond vn de in onderdeel r edoelde gegevens totdeconclusie komt dt de zorgverzekering zl eindigen of geëindigd is, deelt hij dit, onder vermelding vn de reden drvn en de dtum wrop de verzekering eindigt of geëindigd is, onverwijld n verzekeringnemer mede. ARTIKEL 5 PREMIE Krchtens de zorgverzekering is verzekeringnemer premie verschuldigd. Depremiegrondslg voor de zorgverzekering is vermeld op de zorgpolis. c Deverschuldigde premie is gelijk n de premiegrondslg, verminderd met een eventuele korting wegens een eigen risico of een eventuele korting wegens deelnme n een collectiviteit. d Geen premie is verschuldigd voor een verzekerde tot de eerste dg vn de klendermnd volgende opdeklendermnd wrin hij de leeftijd vn chttien jr heeft ereikt. e Behlve ij opzegging of ontinding wegens opzet zorgverzekerr te misleiden, wordt ij tussentijdse opzegging of ontinding de lopende premie nr illijkheid verminderd. f Verzekeringnemer is verplicht de premie voor de premievervldg te etlen. g Verzekeringnemer kn geen premie verrekenen met vn zorgverzekerr te ontvngen vergoedingen. h Wnneer verzekeringnemer n de premievervldg vruchteloos is ngemnd tot etling vn de verschuldigde premie innen een termijn vn tenminste 14 dgen, nvngende de dg n nmning, wordt de dekking geschorst vnf de premievervldg. Er estt vnf die dg geen recht meer op verzekerde prestties, gemkt in de periode vn schorsing vn de dekking. Verzekeringnemer lijft verplichtdeverschuldigde premie te voldoen. i De dg ndt het volledig verschuldigde edrg en de kosten genoemd onder j door zorgverzekerr zijn ontvngen, zl de dekking onder eventueel nder te stellen dministrtieve voorwrden weer vn krcht worden, tenzij de zorgverzekering door zorgverzekerr reeds is eëindigd wegens wnetling. N het opnieuw vn krcht worden vn de dekking heeft verzekeringnemer en/of verzekerde geen recht op vergoeding vn de verzekerde prestties gemkt in de periode vn schorsing vn de dekking. Dit is ook het gevl in de situtie dt er sprke is vn reeds door zorgverzekerr verleende toestemming (mchtiging) en/of schriftelijke toezeggingen. j Wnneer zorgverzekerr mtregelen treft voor incsso, komen de kosten hiervn voor rekening vn verzekeringnemer. Tevens mkt zorgverzekerr nsprk op vergoeding vn de wettelijke rente. k Zorgverzekerr kn met een werkgever of een rechtspersoon (niet zijnde een werkgever) die de elngen ehrtigt vn ntuurlijke personen een collectiviteitskorting overeenkomen. c d e f ARTIKEL 6 WIJZIGING VAN VOORWAARDEN EN PREMIE Zorgverzekerr heeft het recht de voorwrden vn de zorgverzekering, de premie en/of kortingen op de grondslg vn de premie met ingng vn een door zorgverzekerr te eplen dtum te wijzigen. Een wijziging vn de grondslg vn de premie treedt niet eerder in werking dn met ingng vn de eerste dg vn de tweede klendermnd volgende op de mnd wrin deze n verzekeringnemer is medegedeeld. Verzekeringnemer kn de zorgverzekering opzeggen in de periode gelegen tussen de dtum wrop de zorgverzekerr hem het voornemen tot verhoging vn de grondslg vn de premie heeft meegedeeld en de inwerkingtreding vn die verhoging. De opzegging wegens een wijziging vn de grondslg vn de premie gt in op de eerste dg vn de tweede klendermnd volgende op de dg wrop verzekeringnemer heeft opgezegd. Indien zorgverzekerr de voorwrden vn de overeenkomst, wronder egrepen eventueel vn toepssing zijnde kortingen op de grondslg vn de premie, ten ndele vn verzekeringnemer of verzekerde wijzigt, is verzekeringnemer gerechtigd de zorgverzekering op te zeggen tegen de dg wrop de wijziging ingt, en in ieder gevl gedurende één mnd ndt de wijziging hem is meegedeeld. In fwijking vn het eplde onder e kn verzekeringnemer niet opzeggen 3

4 c d e f g h c indien een wijziging in de verzekerde prestties ten ndele vn verzekeringnemer of verzekerde rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging vn de ij of krchtens de rtikelen 11 tot en met 14 vn de Zvw gestelde regels. ARTIKEL 7 HET VERZEKERDE RISICO Het krchtens de zorgverzekering verzekerde risico is de ehoefte n: geneeskundige zorg, wronder de integrle eerstelijnszorg zols die door huisrtsen en verloskundigen pleegt te geschieden; mondzorg; frmceutische zorg; hulpmiddelenzorg; verpleging; verzorging, wronder de krmzorg; verlijf in vernd met geneeskundige zorg; vervoer in vernd met het ontvngen vn zorg of diensten ls edoeld in de onderdelen tot en met g, dn wel in vernd met een nsprk op grond vn de AWBZ. ARTIKEL 8 DE VERZEKERDE PRESTATIES Artikel 8.1 De zorgverzekerr heeft tegenover verzekerde een zorgplicht die meerengt dt verzekerde ij wie het verzekerde risico zich voordoet recht heeft op prestties estnde uit: vergoeding vn de kosten vn zorg en overige diensten ls omschreven in de rtikelen 8.4 tot en met 8.17; In fwijking vn su heeft de verzekerde recht op hulpmiddelenzorg in ntur voor zover hulpmiddelen in ruikleen worden verstrekt; ctiviteiten gericht op het verkrijgen vn deze zorg of diensten, zols omschreven in deze modelovereenkomst. Artikel 8.2 De inhoud en omvng vn de zorgvormen ter zke wrvn recht op zorg estt, worden mede epld door de stnd vn de wetenschp en prktijk en, ij ontreken vn een zodnige mtstf, door hetgeen in het etrokken vkgeied geldt ls verntwoorde en dequte zorg en diensten. Artikel 8.3 Indien de Minister vn Finnciën vn de in rtikel 18, eerste lid, vn de Noodwet finncieel verkeer geregelde evoegdheid geruik heeft gemkt, en de ehoefte n zorg of overige diensten ontstn is nr nleiding vn een of meer in die epling edoelde terroristische hndelingen, heeft verzekerde slechts recht op een of meer prestties voor zover de kosten drvn niet hoger zijn dn door de Minister vn Finnciën is epld. Artikel Geneeskundige zorg omvt zorg zols huisrtsen, medisch-specilisten en verloskundigen die plegen te ieden, met inegrip vn drij ehorend lortoriumonderzoek, en met uitzondering vn de zorg zols tndrts-specilisten die plegen te ieden, lsmede prmedische zorg ls edoeld in rtikel 8.6, met dien verstnde dt: de zorg niet omvt: 1 het vccineren ten ehoeve vn grieppreventie; 2 de eerste dn wel vierde of volgende in-vitrofertilistiepoging per te reliseren zwngerschp; ehndeling vn plstisch-chirurgische rd slechts onder de zorg vlt indien die strekt tot correctie vn: 1 fwijkingen in het uiterlijk die geprd gn met ntoonre lichmelijke functiestoornissen; 2 verminkingen die het gevolg zijn vn een ziekte, ongevl of geneeskundige verrichting; 3 verlmde of verslpte ovenoogleden die het gevolg zijn vn een ngeoren fwijking of een ij de geoorte nwezige chronische ndoening; 4 de volgende ngeoren misvormingen: lip-, kk- en gehemeltespleten, misvormingen vn het enig ngezicht, goedrdige woekeringen vn loedvten, lymfevten of indweefsel, geoortevlekken en misvormingen vn urineweg- en geslchtsorgnen; 5 uiterlijke geslchtskenmerken ij een vstgestelde trnsseksuliteit. c trnsplnttie vn weefsels en orgnen slechts tot de zorg ehoort indien het etreft: 1 eenmergtrnsplnttie; 2 ottrnsplnttie; 3 hoornvliestrnsplnttie; 4 huidweefseltrnsplnttie; 5 niertrnsplnttie; 6 hrttrnsplnttie; 7 levertrnsplnttie, geprd gnde met verwijdering vn de eigen lever vn de ontvnger; 8 longtrnsplnttie; 9 hrtlongtrnsplnttie; 10 nierpncrestrnsplnttie. 2 Indien in de Regeling zorgverzekering vormen vn zorg zols medisch-specilisten die plegen te ieden, worden uitgezonderd, dient hetgeen in die Regeling zorgverzekering is epld te worden ngemerkt ls onderdeel vn deze overeenkomst. De Regeling zorgverzekering is te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en wordt opverzoek toegezonden. 3 Mechnische edeming omvt noodzkelijke mechnische edeming lsmede de hiermee vernd houdende medisch-specilistische en frmceutische zorg, verlijf, verpleging en verzorging in een edemingscentrum. In het gevl de edeming pltsvindt vnwege en onder verntwoordelijkheid vn een edemingscentrum ten huize vn de verzekerde estt de zorg uit het door het edemingscentrum voor elke ehndeling n de verzekerde geruiksklr ter eschikking stellen vn de drvoor enodigde pprtuur en de met de mechnische edeming vernd houdende medisch-specilistische en frmceutische zorg te verlenen door of vnwege een edemingscentrum. 4 Geneeskundige zorg omvt centrle (referentie-)dignostiek, coördintie en registrtie vn ingezonden lichmsmteril, door de Stichting Kinderoncologie Nederlnd (Skion). 5 Geneeskundige zorg door de tromosedienst omvt: het regelmtig fnemen vn loedmonsters vn de verzekerde; verrichten dn wel onder verntwoordelijkheid vn de tromosedienst doen verrichten vn de noodzkelijke lortoriumonderzoeken ter epling vn de stollingstijd vn het loed vn verzekerde; c hetn verzekerde ter eschikking stellen vn pprtuur en toeehoren wrmee hij de stollingstijd vn zijn loed kn meten; d het opleiden vn de verzekerde, edoeld in onderdeel c, in het geruik vn de in dtlid ngegeven pprtuur, lsmede het egeleiden vn de verzekerde ij zijn metingen; e hetgeven vn dviezen n de verzekerde omtrent de toepssing vn geneesmiddelen ter eïnvloeding vn de loedstolling. 6 Geneeskundige zorg omvt ter zke vn erfelijkheidsonderzoek: centrle dignostiek, coördintie en registrtie vn ingezonden loed- en eenmergpreprten; het onderzoek nr en vn erfelijke fwijkingen door middel vn stmoomonderzoek; c chromosoomonderzoek, iochemische dignostiek, ultrgeluidonderzoek en DNA-onderzoek; d de erfelijkheidsdvisering en de met deze zorg vernd houdende psychosocile egeleiding; e Indien noodzkelijk voor het dvies n een verzekerde zl het onderzoek tevens omvtten onderzoeken ij ndere personen dn de verzekerde; n hen kn dn tevens dvisering pltsvinden. 7 Geneeskundige zorg omvt udiologische hulp estnde uit: onderzoek nr de gehoorfunctie; dvisering over de n te schffen gehoorpprtuur; c voorlichting over het geruik vn de pprtuur; d psychosocile zorg indien noodzkelijk in vernd met prolemen met de gestoorde gehoorfunctie; e hulp ij het stellen vn een dignose ij sprk- en tlstoornissen voor kinderen tot zeven jr. 8 Geneeskundige zorg omvt revlidtiezorg, doch uitsluitend indien en voor zover deze zorg voor de verzekerde ls meest doeltreffend is ngewezen ter voorkoming, vermindering of overwinning vn een hndicp die het gevolg is vn stoornissen of eperkingen in het ewegingsvermogen of een hndicp die het gevolg is vn een ndoening vn het centrle zenuwstelsel leidend toteperkingen in de communictie, cognitie of gedrg en, de verzekerde met die zorg in stt is een mte vn zelfstndigheid te ereiken of te 4

5 ehouden die, gegeven diens eperkingen, redelijkerwijs mogelijk is. Revlidtie kn pltsvinden in een klinische situtie, geprd gnde met meerdgse opnme, mits drmee spoedig etere resultten te verwchten zijn dn met revlidtie zonder opnme, of in een poliklinische situtie (deeltijd- of dgehndeling). Voor de ovenstnde verzekerde Geneeskundige zorg zols huisrtsen die plegen te ieden Huisrts Voor de ovenstnde verzekerde Zorg zols medisch-specilisten die plegen te ieden, niet ehorend tot het DBC segment B en niet vn plstisch-chirurgische rd Medisch specilist en een multidisciplinir tem vn deskundigen onder leiding vn een medisch specilist veronden n een conform de ij of krchtens de wet gestelde regels toegelten instelling voor revlidtie. De ndere voorwrden zols opgenomen in het Verzekeringsregelement zorg en verwijzing door huisrts, medisch specilist of verloskundige Voor de ovenstnde verzekerde Zorg zols medisch-specilisten die plegen te ieden, ehorend tot het DBC segment B en niet vn plstischchirurgische rd Medisch specilist Verwijzing door huisrts, medisch specilist of verloskundige Voor de ovenstnde verzekerde Behndeling vn plstischchirurgische rd Medisch specilist Verwijzing door huisrts of medischspecilist en toestemming voorf door zorgverzekerr Voor de ovenstnde verzekerde Zorg zols verloskundigen die plegen te ieden - Verloskundige - Huisrts (verloskundig ctief) Artikel 8.5 De geneeskundige zorg, edoeld in rtikel 8.4, eerste lid, onderdeel c, omvt tevens vergoeding vn de kosten vn: specilistisch geneeskundige zorg in vernd met de selectie vn de donor; specilistisch geneeskundige zorg in vernd met de opertieve verwijdering vn het trnsplnttiemteril ij de gekozen donor; c het onderzoek, de preservering, de verwijdering en het vervoer vn postmortle trnsplnttiemteril, in vernd met de voorgenomen trnsplnttie; d de zorg wrop ingevolge dit hoofdstuk nsprk estt n de donor, gedurende ten hoogste dertien weken n de dtum vn ontslg uit de instelling wrin de donor ter selectie of verwijdering vn het trnsplnttiemteril opgenomen is geweest, voor zover die zorg vernd houdt met die opneming; e hetvervoer vn de donor in de lgste klssevn een openr middel vn vervoer innen Nederlnd of, indien medisch noodzkelijk, vervoer per uto innen Nederlnd, in vernd met de selectie, opneming en ontslg uit het ziekenhuis en met de zorg, edoeld in onderdeel d; f het vervoer vn en nr Nederlnd, gemkt door een in het uitenlnd woonchtige donor, in vernd met trnsplnttie vn een nier of eenmerg ij een verzekerde in Nederlnd en overige kosten gemoeid met de trnsplnttie die vernd houden met het wonen vn de donor in het uitenlnd, met uitzondering vn de verlijfskosten in Nederlnd en gederfde inkomsten. Voor de ovenstnde verzekerde Vervoer (e en f) Een vervoersedrijf Toestemming voorf door zorgverze kerr Artikel Prmedische zorg omvt fysiotherpie, oefentherpie, logopedie, ergotherpie en dieetdvisering. 2 Fysiotherpie of oefentherpie omvt zorg zols fysiotherpeuten en oefentherpeuten die plegen te ieden ter ehndeling vn de in ijlge 1 ij het Besluit zorgverzekering ngegeven ndoeningen, voor zover de drij ngegeven termijn niet is overschreden. Deze zorg omvt voor verzekerden vn chttien jr en ouder niet de eerste negen ehndelingen. Bijlge 1 vn het Besluit zorgverzekering is te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en wordt op verzoek toegezonden. 3 Voor verzekerden jonger dn chttien jr estt fysiotherpie en oefentherpie in ndere gevllen dn het tweede lid tevens uit ten hoogste negen ehndelingen vn dezelfde ndoening per jr, ij ontoereikend resultt te verlengen met ten hoogste negen ehndelingen. 4 Logopedie omvt zorg zols logopedisten die plegen te ieden, mits de zorg strekt tot een geneeskundig doel en vn de ehndeling herstel of veretering vn de sprkfunctie of het sprkvermogen kn worden verwcht. 5 Ergotherpie omvt zorg zols ergotherpeuten die plegen te ieden, mits deze ls doel heeft de zelfzorg en de zelfredzmheid vn de verzekerde te evorderen en te herstellen, tot een mximum vn tien ehndeluren per klenderjr. 6 Dieetdvisering omvt voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten zols diëtisten die plegen te ieden, tot een mximum vn vier ehndeluren per klenderjr. Voor de ovenstnde verzekerde Fysiotherpie - Fysiotherpeut - Huidtherpeut indien er sprke is vn lymfoedeem De ndere voorwrden zols opge nomen in het Verzekeringsregelement zorg en verwijzing door huisrts, medisch specilist, verloskundige of tndrts Voor de ovenstnde verzekerde Oefentherpie, logopedie, ergo therpie en dieetdvisering oefentherpeut, logopedist, ergotherpeut of diëtist De ndere voorwrden zols opgenomen in het Verzekeringsregelement zorg en verwijzing door huisrts, medisch specilist en tndrts (lleen voor logopedie) Artikel Mondzorg omvt zorg zols tndrtsen die plegen te ieden, met dien verstnde dt het slechts etreft tndheelkundige zorg die noodzkelijk is: indien de verzekerde een zodnige ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven fwijking vn het tnd-kk-mondstelsel heeft dt hij zonder die zorg geen tndheelkundige functie kn ehouden of verwerven, gelijkwrdig n die welke hij zou heen gehd ls de ndoening zich niet zou heen voorgedn; indien de verzekerde een niet-tndheelkundige lichmelijke of geestelijke ndoening heeft en hij zonder die zorg geen tndheelkundige functie kn ehouden of verwerven gelijkwrdig n die welke hij zou heen gehd ls de ndoening zich niet hd voorgedn; of c indien een medische ehndeling zonder die zorg ntoonr onvoldoende 5

6 resultt zl heen en de verzekerde zonder die ndere zorg geen tndheelkundige functie kn ehouden of verwerven gelijkwrdig n die welke hij zou heen gehd ls de ndoening zich niet hd voorgedn. 2 Op de mondzorg is tevens het Verzekeringsreglement Zorg vn zorgverzekerr vn toepssing, dt eveneens vn deze overeenkomst deel uitmkt. Dit Reglement kn worden gerdpleegd vi de wesite vn zorgverzekerr en wordtopverzoek toegezonden. 3 Onder de zorg, edoeld in het eerste lid, onderdeel, is tevens egrepen het nrengen vn een tndheelkundig implntt en het nrengen vn het vste gedeelte vn de suprstructuur, indien er sprke is vn een zeer ernstig geslonken tndeloze kk en deze dient ter evestiging vn een uitneemre prothese; 4 Orthodontische hulp is slechts onder de zorg, edoeld in het eerste lid, egrepen in gevl vn een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis vn het tnd-kk-mondstelsel, wrij mededignostiek of medeehndeling vn ndere disciplines dn de tndheelkundige noodzkelijk is. 5 Mondzorg omvt voor verzekerden jonger dn chttien jr in ndere gevllen dn het eerste lid, onderdelen tot en met c: periodiek preventief tndheelkundig onderzoek, eenml per jr, tenzij de verzekerde tndheelkundig meer keren per jr op die hulp is ngewezen; incidenteel tndheelkundig consult; c hetverwijderen vn tndsteen; d fluoridepplictie n verzekerden vnf de leeftijd vn zes jr, mximl weeml per jr, tenzij de verzekerde tndheelkundig meer keren per jr op die hulp is ngewezen; e seling; f prodontle hulp; g nesthesie; h endodontische hulp; i resturtie vn geitselementen met plstische mterilen; j gnthologische hulp; k uitneemre prothetische voorzieningen; l tndvervngende hulp met niet-plstische mterilen lsmede het nrengen vn tndheelkundige implntten, indien het de vervnging vn een of meer ontrekende, lijvende snij- of hoektnden etreft die niet zijn ngelegd, dn wel omdt het ontreken vn die tnd of die tnden het directe gevolg is vn een ongevl; m chirurgische tndheelkundige hulp, met uitzondering vn het nrengen vn tndheelkundige implntten; n röntgenonderzoek, met uitzondering vn röntgenonderzoek ten ehoeve vn orthodontische hulp. 6 De verzekerde jonger dn chtien jr heeft uiten de reguliere prktijkuren slechts recht op mondzorg indien het verlenen drvn in redelijkheid niet kn worden uitgesteld tot een ndere dg. 7 Mondzorg omvt voor verzekerden vn chttien jr en ouder in ndere gevllen dn het eerste lid, onderdelen tot en met c: chirurgische tndheelkundige hulp vn specilistische rd en het drij ehorende röntgenonderzoek, met uitzondering vn prodontle chirurgie en hetnrengen vn een tndheelkundig implntt; uitneemre volledige prothetische voorzieningen voor de oven- of onderkk. 8 Eigen ijdrge(n): De verzekerde is voor de zorg edoeld in het eerste lid onderdeel,, of c en het vijfde lid, onderdeel een eigen ijdrge verschuldigd indien en voor zover dt is epld in de Regeling zorgverzekering, die wordt gecht vn deze overeenkomst deel uit te mken. De Regeling zorgverzekering is te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en wordt op verzoek toegezonden. Voor de hieroven opgenomen Mondzorg zols edoeld in rtikel verzekerde 8.7 lid 1, lid 5, lid 7 su Tndrts Ondervoorwrdevn: De nderevoorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg Voor de hieroven opgenomen verzekerde Orthodontische zorg zols edoeld in rtikel 8.7 lid 1 su Orthodontist De ndere voorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg Voor de hieroven opgenomen Kkchirurgische zorg zols verzekerde edoeld in rtikel 8.7 lid 1 su en lid 7 su Kkchirurg De ndere voorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg Voor de hieroven opgenomen Tndheelkundige hulp in ijzondere verzekerde gevllen zols edoeld in rtikel 8.7 lid 1 su, en c Centrum voor ijzondere tndheelkunde De ndere voorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg Voor de hieroven opgenomen Uitneemre volledige prothetische verzekerde voorzieningen voor de oven- en/of onderkk zols edoeld in rtikel 8.7 lid 5 su k. en lid 7 su Tndprotheticus De ndere voorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg Artikel Frmceutische zorg omvt flevering vn: de in de Regeling zorgverzekering ngewezen geregistreerde geneesmiddelen voor zoverdeze zijn ngewezen door de zorgverzekerr; ndere geneesmiddelen die op grond vn de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening in Nederlnd mogen worden fgeleverd, indien het rtionele frmcotherpie etreft; c polymere, oligomere, monomere en modulire dieetpreprten zols vermeld in onderdeel 1 ijlge II vn de Regeling zorgverzekering. 2 De Regeling zorgverzekering, genoemd in het eerste lid onder en c, wordt gecht vn deze overeenkomst deel uit te mken. De nwijzing vn geneesmiddelen door de zorgverzekerr lsmede ndere voorwrden zijn uitgewerkt in het Verzekeringsreglement Zorg vn zorgverzekerr, dt eveneens vn deze overeenkomst deel uitmkt. De Regeling zorgverzekering en het Verzekeringsreglement zorg zijn te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en worden op verzoek toegezonden. 3 Frmceutische zorg omvt geen: frmceutische zorg in de door de Regeling zorgverzekering ngegeven gevllen; geneesmiddelen ingevl vn ziekterisico ij reizen; c geneesmiddelen ls edoeld in de rtikelen 54 en 55 vn het Besluit ereiding en flevering vn frmceutische producten, tenzij de verzekerde lijdt n een ziekte die in Nederlnd niet vker voorkomt dn ij 1 op de inwoners; d geneesmiddelen die gelijkwrdig of ngenoeg gelijkwrdig zijn n enig niet ngewezen, geregistreerd geneesmiddel. 4 De nwijzing door de zorgverzekerr geschiedt zodnig dt vn lle werkzme stoffen die voorkomen in de Regeling zorgverzekering ngewezen geneesmiddelen ten minste een geneesmiddel voor de verzekerde eschikr is. 5 Frmceutische zorg omvt ook een nder ij de Regeling zorgverzekering ngewezen geneesmiddel dn het door de zorgverzekerr ngewezen geneesmiddel, voor zover ehndeling met het door de zorgverzekerr ngewezen geneesmiddel voor de verzekerde medisch niet verntwoord is. 6

7 6 Indien ij de Regeling zorgverzekering, edoeld in het eerste lid, onderdeel, de ngewezen geneesmiddelen zijn ingedeeld in groepen vn onderling vervngre geneesmiddelen en voor groepen vn onderling vervngre geneesmiddelen een vergoedingslimiet is vstgesteld, kn de verzekerde een eigen ijdrge verschuldigd zijn. Dit geldt voor een geneesmiddel dt is ingedeeld in een groep vn onderling vervngre geneesmiddelen, indien de inkoopprijs hoger is dn de vergoedingslimiet. Een eigen ijdrge wordt ook etld voor zover een geneesmiddel is ereid uit een geneesmiddel wrvoor een eigen ijdrge is verschuldigd. Voor de erekening vn de eigen ijdrge wordt verwezen nr de Regeling zorgverzekering, die wordt gecht vn deze overeenkomst deel uit te mken. De Regeling zorgverzekering en het Verzekeringsreglement Zorg zijn te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en worden op verzoek toegezonden. 1.. de ij Regeling zorgverzeke- ring ngewezen geregistreerde geneesmiddelen voor zover deze zijn ngewezen door de zorgverzekerr Apotheek of potheekhoudend huisrts Recept door huisrts, medisch specilist, tndrts, verloskundige of GGD rts Voor de ovenstnde verzekerde Vindplts welke geneesmiddelen Verzekeringsreglement Zorg door zorgverzekerr zijn ngewezen: Voor de ovenstnde verzekerde 1. c. polymere, oligomere, mono- mere en modulire dieetpreprten Apotheek, potheekhoudende huisrts of gecontrcteerde leverncier die polymere, oligomere, monomere en modulire dieetpreprten flevert Recept door rts of op voorschrift vn diëtist Verzekeringsreglement Zorg Voor de ovenstnde verzekerde Vindplts voor ndere vereisten: 1.. ndere geneesmiddelen die op grond vn de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening in Nederlnd mogen worden fgeleverd, indien het rtionele frmcotherpie etreft Apotheek of potheekhoudend huisrts Recept door huisrts, medisch specilist, tndrts, verloskundige of GGD rts Artikel Hulpmiddelenzorg omvt de ij Regeling zorgverzekering ngewezen, functionerende hulpmiddelen en verndmiddelen, wrij kn worden geregeld: in welke gevllen de verzekerde recht heeft op die zorg; de vergoeding vn ij die regeling ngewezen kosten in vernd met thuisdilyse. De Regeling zorgverzekering, edoeld in de eerste volzin, wordt gecht vn deze overeenkomst deel uit te mken. Op de hulpmiddelenzorg is tevens het Verzekeringsreglement Zorg vn zorgverzekerr vn toepssing, dt eveneens vn deze overeenkomst deel uitmkt. De Regeling zorgverzekering en het Verzekeringsreglement Zorg kunnen worden gerdpleegd vi de wesite vn zorgverzekerr en worden op verzoek toegezonden. 2 De kosten vn norml geruik vn hulpmiddelen komen, tenzij ij Regeling zorgverzekering nders is epld, voor rekening vn de verzekerde. 3 De verzekerde is voor een hulpmiddel een eigen ijdrge verschuldigd indien en voor zover dt is epld ij Regeling zorgverzekering, die wordt gecht vn deze overeenkomst deel uit te mken. De eigen ijdrge eloopt een edrg ter grootte vn:. het verschil tussen de nschffingskosten en het ij dt hulpmiddel vermelde edrg, dt kn verschillen nr gelng de groep vn verzekerden, wrtoe deverzekerdeehoort;. een drij vermeld edrg wegens espring vn kosten. Voor de ovenstnde verzekerde Onder voorwrde vn: Hulpmiddelenzorg Levernciers vn hulpmiddelen die voldoen n het eplde in het Verzekeringsreglement Zorg vn zorgverzekerr De ndere voorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg vn zorgverzekerr Artikel Verlijf omvt verlijf gedurende een ononderroken periode vn ten hoogste 365 dgen, dt medisch noodzkelijk is in vernd met de geneeskundige zorg, edoeld in rtikel 8.4, l dn niet geprd gnde met verpleging, verzorging of prmedische zorg. 2. Een onderreking vn ten hoogste dertig dgen wordt niet ls onderreking eschouwd, mr deze dgen tellen niet mee voor de erekening vn de 365 dgen. 3. In fwijking vn het tweede lid tellen onderrekingen wegens weekend- en vkntieverlof mee voor de erekening vn de 365 dgen. Voor de ovenstnde verzekerde Voor de ovenstnde verzekerde Verlijf Ziekenhuis Medisch-specilistische ehndeling, voorzover hulpmiddelen niet in ruikleen worden verstrekt Verlijf Revlidtie instelling Voorfgnde toestemming vn zorgverzekerr. Deze toestemming wordt verleend mits: - deze zorg ls meest doeltreffend is ngewezen ter voorkoming, vermindering of overwinning vn een hndicp die het gevolg is vn stoornissen of eperkingen in het ewegingsvermogen of een hndicp die het gevolg is vn een ndoening vn het centrle zenuwstelsel leidend tot eperkingen in de communictie, cognitie of gedrg, en, - de verzekerde met die zorg in stt is een mte vn zelfstndigheid te ereiken of te ehouden die, gegeven diens eperkingen, redelijkerwijs mogelijk is. Artikel 8.11 Nst de in rtikel 8.10 edoelde verpleging, omvt verpleging tevens zorg zols verpleegkundigen die plegen te ieden, zonder dt die zorg geprd gt met verlijf, en die noodzkelijk is in vernd met medisch specilistische zorg. Artikel Nst de in rtikel 8.10 edoelde verzorging, omvt verzorging tevens zorg zols krmverzorgenden die plegen te ieden n moeder en kind in vernd met een evlling gedurende ten hoogste tien dgen, te rekenen vnf 7

8 de dg vn evlling. Deze hulp wordt voor mximl 80 uur verleend. 2 Het Lndelijk Indictieprotocol, dt opvrgr is ij zorgverzekerr, is vn toepssing. 3 Indien door de Regeling zorgverzekering is epld dt de verzekerde een eigen ijdrge etlt voor de zorg, edoeld in het eerste lid, dient hetgeen in de Regeling zorgverzekering is epld te worden ngemerkt ls onderdeel vn deze overeenkomst. De Regeling zorgverzekering is te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en wordt op verzoek toegezonden. Voor de ovenstnde verzekerde Krmzorg Een n het ziekenhuis, krmcentrum of krmhotel veronden gediplomeer de krmverzorgster De ndere voorwrden zols opgenomen in het Verzekeringsregelement zorg Artikel Vervoer omvt ziekenvervoer per mulnce ls edoeld in rtikel 1, eerste lid, vn de Wet mulncevervoer, vn de verzekerde over een fstnd vn mximl 200 kilometer: nr een persoon ij wie of een instelling wrin hij zorg zl ontvngen wrvn de kosten geheel of gedeeltelijk ten lste vn de zorgverzekering komen; nr een instelling wrin hij geheel of gedeeltelijk ten lste vn de ijzondere ziektekostenverzekering ls edoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zl gn verlijven; c vnuit een instelling, edoeld in onderdeel, nr: 1 een persoon ij wie of een instelling wrin hij geheel of gedeeltelijk ten lste vn de ijzondere ziektekostenverzekering een onderzoek of een ehndeling zl ondergn; 2 een persoon of instelling voor het nmeten en pssen vn een prothese die geheel of gedeeltelijk ten lste vn de ijzondere ziektekostenverzekering wordt verstrekt; d nr zijn woning of een ndere woning, indien hij in zijn woning redelijkerwijs niet de nodige verzorging kn krijgen, indien hij komt vn een vn de personen of instellingen, edoeld in de onderdelen, of c. e tot densprk ehoort niet het vervoer in vernd met zorg gedurende een dgdeel in een AWBZ-instelling. 2 Indien de zorgverzekerr toestemming geeft dt een verzekerde zich wendt tot een eplde persoon of instelling, geldt de eperking vn 200 kilometer niet. Voor de ovenstnde verzekerde Vervoer per mulnce Door provincie ngewezen vergunninghouder Indien hiertoe opdrcht is gegeven door de Centrle post voor het mulncevervoer Artikel Het vervoer omvt tevens ziekenvervoer per uto, nders dn per mulnce ls edoeld in rtikel 1, eerste lid, vn de Wet mulncevervoer, dn wel uit vervoer in de lgste klsse vn een openr middel vn vervoer vn en nr een persoon, instelling of woning ls edoeld in rtikel 8.13, eerste lid, over een enkele reisfstnd vn mximl 200 kilometer voor zover: de verzekerde nierdilyses moet ondergn; de verzekerde oncologische ehndelingen met chemotherpie of rdiotherpie moet ondergn; c deverzekerdezich uitsluitend met een rolstoel kn verpltsen; d het gezichtsvermogen vn de verzekerde zodnig is eperkt dt hij zich niet zonder egeleiding kn verpltsen. 2 Indien het vervoer, edoeld in het eerste lid, vervoer met een prticuliere uto etreft, edrgt de vergoeding een in de Regeling zorgverzekering opgenomen edrg per kilometer. 3 In fwijking vn het eerste lid, onderdelen tot en met d, omvt vervoer ook vervoer in ndere gevllen, indien de verzekerde in vernd met de ehndeling vn een lngdurige ziekte of ndoening lngdurig is ngewezen op vervoer en het niet verstrekken of vergoeden vn dt vervoer voor de verzekerde zl leiden tot een onillijkheid vn overwegende rd. 4 Indien de zorgverzekerr toestemming geeft dt een verzekerde zich wendt tot een eplde persoon of instelling, geldt de eperking vn 200 kilometer niet. Voor de ovenstnde verzekerde Vervoer Vervoersedrijf dn wel een ntuurlijk persoon, uiten de uitoefening vn een eroep of edrijf Toestemming voorf door zorgverzekerr door geruik te mken vn het nvrgformulier zittend ziekenvervoer en een toelichting vn de ehndelend rts Artikel In gevllen wrin ziekenvervoer per uto of een openr middel vn vervoer niet mogelijk is, kn de zorgverzekerr toestn dt het ziekenvervoer pltsvindt met een nder door de zorgverzekerr n te geven vervoermiddel. 2 Het ziekenvervoer omvt tevens vervoer vn een egeleider, indien egeleiding noodzkelijk is, of indien het etreft egeleiding vn kinderen eneden zestien jr. In ijzondere gevllen kn de zorgverzekerr vervoer vn twee egeleiders toestn. Voor de ovenstnde verzekerde Ander vervoermiddel Vervoersedrijf Toestemming voorf door zorgverzekerr Artikel 8.16 Indien door de Regeling zorgverzekering is epld dt de verzekerde voor ziekenvervoer, nders dn mulncevervoer ls edoeld in rtikel 1, eerste lid, vn de Wet mulncevervoer, een eigen ijdrge etlt tot een ij die regeling ngeven mximum, dient hetgeen in de Regeling zorgverzekering is epld te worden ngemerkt ls onderdeel vn deze overeenkomst. De Regeling zorgverzekering is te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en wordt op verzoek toegezonden. Artikel 8.17 Vergoeding vn ndere zorg dn in deze overeenkomst omschreven: In voorkomende gevllen kn nsprk worden gemkt op ndere vormen vn zorg dn genoemd in deze overeenkomst, dn wel op de vergoeding vn de kosten vn deze zorg, ls vststt dt de etreffende ehndeling nr lgemeen nvrd inzicht tot een vergelijkr resultt leidt, en zorgverzekerr voorfgnd n de ehndeling toestemming heeft verleend en voor zover deze vormen vn zorg niet ij of krchtens de wet zijn uitgesloten. Ook uitgesloten is experimentele zorg. ARTIKEL 9 MOLEST EN TERRORISME Geen vergoeding vindt plts voor de kosten die het gevolg zijn vn: groot molest (zols gewpend conflict, urgeroorlog, opstnd, innenlndse onlusten, oproer, muiterij). De 6 genoemde vormen vn molest, lsmede de definities drvn, vormen een onderdeel vn de tekst, die door het verond vn Verzekerrs in Nederlnd op 2 novemer 1981 ter griffie vn de Arrondissementsrechtnk in s-grvenhge is gedeponeerd onder nummer 136/1981; terrorisme, kwdwillige esmetting of preventieve mtregelen om het gevr vn terrorisme of kwdwillige esmetting f te wenden, tenzij en voor zover deze kosten kunnen worden estreden uit herverzekering ij de Nederlndse Herverzekeringsmtschppij voor Terrorismeschden N.V. Het Clusuleld Terrorismedekking mkt deel uit vn deze voorwrden en is opvrgr of in te zien op de wesite vn de zorgverzekerr of de NHT. 8

9 ARTIKEL 10 INDICATIE VOOR DE AANSPRAAK OP ZORG Onverminderd hetgeen is epld in rtikel 8 heeft verzekerde op een zorgvorm slechts recht voor zover hij drop nr inhoud en omvng redelijkerwijs is ngewezen. Devrg ofeen verzekerde ehoefte heeft n een eplde vorm vn zorg of een eplde ndere dienst wordt slechts op sis vn zorginhoudelijke criteri entwoord. ARTIKEL 11 VERGOEDING Algemeen Als ij lgemene mtregel vn estuur ls edoeld in rtikel 12 lid 1 Zvw vormen vn zorg of overige diensten zijn ngewezen, wrvoor geldt dt de zorgverzekerr de kosten slechts mg vergoeden indien tussen hem en de nieder een overeenkomst is gesloten, heeft verzekerde slechts recht op vergoeding vn kosten ter zke vn zorg, etrokken ij een gecontrcteerde nieder. Vergoeding Zorgverzekerr vergoedt de kosten vn zorg overeenkomstig het WTG-trief, en ij het ontreken drvn de kosten voor zover deze de Nederlndse mrktomstndigheden pssend zijn te chten. Zorgverzekerr etrekt in zijn vststelling de geruikelijke kosten zols de etrokken nieder die in rekening rengt, de gngre kosten die soortgelijke nieders in rekening rengen, en de redelijkheid gegeven de omstndigheden. ARTIKEL 12 ZORGBEMIDDELING Indien verzekerde zorg en/of overige diensten niet of niet tijdig kn etrekken vn enige drvoor in nmerking komende nieder, zl zorgverzekerr zich desgevrgd inspnnen dt die zorg lsnog kn worden etrokken vn een dergelijke nieder. ARTIKEL 13 BUITENLAND Ten nzien vn de vergoeding vn kosten vn zorg in het uitenlnd wordt toepssing gegeven n EG-Verordening 1408/71 en, uiten de EU, n de drvoor in nmerking komende verdrgseplingen. De verzekerde die woont in Nederlnd, heeft nsprk op de vergoeding vn kosten vn zorg vn een nieder uiten Nederlnd conform rtikel 11. Deverzekerdedie woont of verlijft in een nder EU/EER-lnd of Verdrgslnd dn Nederlnd, heeft nr keuze: i nsprk op de vergoeding vn kosten vn zorg volgens de wettelijke regeling vn dt lnd op grond vn de eplingen vn de EU-socilezekerheidsverordening of het desetreffende verdrg; ii nsprk op vergoeding vn kosten vn zorg vn een nieder conform het eplde in rtikel 11. c Deverzekerdedie woont in een lnd dt geen EU/EER-lnd of Verdrgslnd is, heeft nsprk op vergoeding vn kosten vn zorg vn een nieder conform rtikel 11. d Het vermelde onder is vn overeenkomstige toepssing op de verzekerde die in Nederlnd, een nder EU/EER-lnd of Verdrgslnd woont, en die tijdelijk verlijft in Nederlnd, een nder EU/EER-lnd of Verdrgslnd. e In de gevllen edoeld in de voorgnde leden vindt, indien zorgverzekerr voorf toestemming verleent voor het inroepen vn zorg in een nder lnd dn het woonlnd, volledige vergoeding vn kosten vn zorg plts. ARTIKEL 14 INDIENEN VAN NOTA S Voor zover verzekerde recht heeft op vergoeding vn kosten, komt een not uitsluitend voor vergoeding in nmerking onder deze voorwrden: de not is door de nieder verstrekt en in origineel ingediend (geen kopie of nmning). denot is zo duidelijk gespecificeerd, dt zorgverzekerr zonder meer kn eoordelen of de not voor vergoeding in nmerking komt; c denot wrvn de herkomst niet duidelijk lijkt ( computernot ) is door de nieder gewrmerkt; d de not is innen 12 klendermnden n floop vn het klenderjr wrin e f de zorg en/of overige diensten zijn verstrekt door zorgverzekerr ontvngen; ingediende not s worden niet n verzekeringnemer teruggestuurd; een not in een ndere tl wordt vertld door een eëdigd vertler, indien de not nr het oordeel vn zorgverzekerr vertling ehoeft. ARTIKEL 15 NO-CLAIM Indien de wrde vn de verzekerde prestties die in een klenderjr ten ehoevevn een verzekerde zijn verstrekt, lger is dn 255, heeft verzekerde jegensdezorgverzekerr recht op een edrg, de no-climteruggve, dt gelijk is n het verschil tussen 255 en eerderedoelde wrde. Geen recht op een no-climteruggve heen verzekerden die op 31 decemer vn het in het eerste lid edoelde klenderjr jonger dn chttien jr wren. c Indien de zorgverzekering niet op 1 jnuri vn een klenderjr is ingegn respectievelijk is geëindigd en verzekeringnemer niet direct voorfgnde n de ingngsdtum respectievelijk direct volgende op de dtum wrop de verzekering eindigde een zorgverzekering met zorgverzekerr hd gesloten, dn wel indien verzekerde gedurende het klenderjr chttien jr is geworden, wordt het onder vermelde edrg vermenigvuldigd met een reuk wrvn de teller gelijk is n het ntl dgen in het klenderjr wrover de zorgverzekering liep dn wel, indien verzekerde chttien jr werd, premie verschuldigd ws, en de noemer n het ntl dgen in dt klenderjr. d Indien het onder c vermelde vn toepssing is, wordt de no-climteruggve erekend door vn het ingevolge het onder c vermelde eplde edrg f te trekken de wrde vn de verzekerde prestties, genoten vnf respectievelijk tot de dg wrop de zorgverzekering inging respectievelijk eindigde, dn wel vnf de dg wrop verzekerde chttien jr werd. e Bij de epling vn de wrde vn de no-climteruggve wordt het geruik vn zorg in vernd met zwngerschp, evlling en krmed lsmede de zorg zols huisrtsen dieplegen te ieden uiten eschouwing gelten. f Kosten vn zorg of een ndere dienst worden toegerekend n het klenderjr wrin de zorg of dienst is genoten, met dien verstnde dt de kosten vn zorg of een ndere dienst die in twee chtereenvolgende klenderjren is genoten en door de nieder of ndere dienstverlener in één edrg in rekening zijn gercht, worden toegerekend n het klenderjr wrin de zorg of dienst is ngevngen. g Bedrgen ls edoeld in rtikel 11, derde lid, Zvw, die voor rekening vn verzekerdekomen, of kosten die op grond vn rtikel 13, eerste lid, Zvw voor rekening vn verzekerde lijven, worden ij de erekening vn de no-climteruggve en de entwoording vn de vrg of een voor zijn verzekering geldend eigen risico wordt overschreden, uiten nmerking gelten. h De no-climteruggve ls edoeld in rtikel 22 vn de Zvw, wordt uiterlijk op 31 mrt vn het klenderjr volgend op het klenderjr wrop de noclimteruggve etrekking heeft, uitgekeerd door overmking op de nkrekening vn verzekerde. i Indien lijkt dt zorg is geruikt, met de kosten wrvn zorgverzekerr ij de erekening vn de no-climteruggve geen rekening kon houden, wordt de no-climteruggve uiterlijk op 31 mrt vn het tweede klenderjr volgend op het klenderjr wrop de no-climteruggve etrekking heeft, gecorrigeerd. c d e ARTIKEL 16 EIGEN RISICO Het eigen risico edrgt 0, tenzij een hoger eigen risico is overeengekomen en dit op de zorgpolis stt vermeld. Een eigen risico vn 100, 200, 300, 400 of 500 per verzekerde per klenderjr kn worden overeengekomen voor verzekerden ouder dn chttien jr. De korting op de premiegrondslg wordt vermeld in de Zorgpolis. Het eigen risico wordt toegepst op de verzekerde prestties die voor vergoeding in nmerking komen. Zorgverzekerr rengt kosten vn zorg of overige diensten slechts in mindering op een voor een epld klenderjr geldend eigen risico, voor zover deze het in het vorige rtikel, onder, vermelde edrg, dn wel het op grond vn rtikel 22, derde lid, Zvw, voor dt klenderjr erekende edrg, heen overschreden. Bedrgen ls edoeld in rtikel 11, derde lid, Zvw, die voor rekening vn verzekerdekomen, of kosten die op grond vn rtikel 13, eerste lid, Zvw voor rekening vn verzekerde lijven, worden ij de erekening vn de no-climteruggve en de entwoording vn de vrg of een voor zijn verzekering gel- 9

10 f g h i j dend eigen risico wordt overschreden, uiten nmerking gelten. Dekosten vn inschrijving ij een huisrts of ij een instelling die huisrtsenzorg verleent, vllen uiten het eigen risico. Indien de zorgverzekering niet op 1 jnuri vn een klenderjr ingt of eindigt, is het in dt klenderjr geldende edrg vn het eigen risico gelijk n het voor het gehele klenderjr geldende edrg, vermenigvuldigd met een reuk wrvn de teller gelijk is n het ntl dgen in dt klenderjr wrover de zorgverzekering zl lopen of heeft gelopen, en de noemer n het ntl dgen in het desetreffende klenderjr. In fwijking vn het onder g vermelde wordt het in het klenderjr geldende edrg vn het eigen risico indien dt gedurende het klenderjr wijzigt en verzekeringnemer onmiddellijk voorfgnd n die wijziging reeds een zorgverzekering met zorgverzekerr hd gesloten, ls volgt erekend: i Ieder edrg n eigen risico dt in het desetreffende klenderjr heeft gegolden of zl gelden, wordt vermenigvuldigd met het ntl in dtjrgelegen dgen wrvoor dt risico gold of zl gelden; ii De op grond vn onderdeel i erekende edrgen worden ij elkr opgeteld; iii Het op grond vn onderdeel ii erekende edrg wordt gedeeld door het ntl dgen in het klenderjr. iv Het op grond vn het onder i of ii erekende edrg wordt fgerond op hele euro s. Wt niet voor vergoeding in nmerking komt telt ook niet mee voor het eigen risico. Als rechtstreekse etling n de nieder pltsvindt en (een deel vn) de etlde kosten niet zijn verrekend met het eigen risico, is verzekeringnemer verplicht het niet met het eigen risico verrekende edrg ls onverschuldigd etld n zorgverzekerr te etlen. ARTIKEL 17 BETALING VAN DE VERGOEDING Voor zover verzekerde recht heeft op vergoeding vn kosten, is zorgverzekerr evoegd de kosten die voor vergoeding in nmerking komen rechtstreeks te etlen n de nieder. Door die etling vervlt de nsprk op vergoeding. c d ARTIKEL 19 FRAUDEBESTRIJDING Niet vergoed worden de kosten die worden gedeclreerd terwijl verzekerde zorgverzekerr proeert te misleiden door vlse opgven te doen of door voor zorgverzekerr feiten en omstndigheden te verzwijgen die voor de eoordeling vn de kosten of het recht op vergoeding vn elng zijn. Dit vervl vn recht op vergoeding geldt voor de gehele declrtie. Indien er sprke is vn frude, misruik of oneigenlijk geruik vn uit de zorgverzekering voortvloeiende rechten, zullen de gegevens vn verzekerde en/of derden worden opgenomen in drtoe estemde registers conform het Protocol Frudeestrijding vn het Verond vn Verzekerrs. Deze registers heen tot doel het evorderen vn de integriteit en de veiligheid vn de verzekeringsrnche en het voorkomen vn frude, misruik en oneigenlijk geruik. Drnst gt zorgverzekerr in gevl vn ewezen frude over tothet doen vn ngifte. Bij ewezen misleiding of frude kn zorgverzekerr de onderzoekskosten verhlen op verzekeringnemer. Misruik vn de zorgps wordt ngemerkt ls frude. ARTIKEL 20 KLACHTEN EN GESCHILLEN Indien verzekeringnemer of verzekerde het niet eens is met een door zorgverzekerr, in het kder vn de uitvoering vn de zorgverzekering genomen eslissing kn hij zorgverzekerr verzoeken deze eslissing te heroverwegen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht n de fdeling Klchten en Bezwr. Voor zover op het verzoek tot heroverweging niet innen 6 weken door zorgverzekerr wordt geregeerd, dn wel zorgverzekerr ngeeft zijn oorspronkelijke eslissing te hndhven, kn verzekeringnemer of verzekerde het geschil voorleggen n de Geschillencommissie Uitvoering Zorgverzekeringswet. Deze commissie kn een indend dvies uitrengen, met inchtneming vn het eplde in het op de commissie toepsselijke reglement. ARTIKEL 21 OVERIGE BEPALINGEN ARTIKEL 18 VERPLICHTING TOT MEDEWERKING Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht: n zorgverzekerr, hr medisch dviseur of hen die met de controle zijn elst medewerking te verlenen tot het verkrijgen vn lle gewenste informtie; deehndelend rts of medisch specilist te vrgen de reden vn opnme ekend te mken n de medisch dviseur; c medewerking te verlenen in het gevl zorgverzekerr een onderzoek instelt nrmogelijke frude door een nieder; d zorgverzekerr ehulpzm te zijn ij een mogelijke verhlszk wrij een derde nsprkelijk kn worden gesteld voor de door zorgverzekerr geleden schde. Indien sprke is vn ziekte of letsel door een ongevl wrvoor een derde mogelijk nsprkelijk kn worden gesteld, dient verzekerde zorgverzekerr direct te informeren. Verzekerde verschft zorgverzekerr desgevrgd de inlichtingen die zorgverzekerr redelijkerwijs ehoeft voor de eoordeling vn mogelijke nsprkelijkheid vn een derde. In geen gevl mg zonder schriftelijke mchtiging vn zorgverzekerr met die derde of diens gemchtigde, dronder egrepen diens verzekeringsmtschppij, enigerlei regeling worden getroffen, wrdoor zorgverzekerr in zijn elngen kn worden geschd; e iedere wijziging en verndering die vn invloed is op de rechten en plichten uit hoofde vn de zorgverzekering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk innen 30 dgen n het tijdstip wrop de wijziging zich heeft voorgedn schriftelijk n zorgverzekerr mede te delen. Zodnige wijzigingen zijn onder meer: i verhuizing; ii geoorte; iii overlijden; iv wijziging vn (post)nknummer; v hetzich metterwoon uiten Nederlnd vestigen; f de nm en dres vn de huisrts(en) n zorgverzekerr door te geven wrij de op de zorgpolis genoemde verzekerden stn ingeschreven. g de nm vn de opvolgende zorgverzekerr door te geven. De ij de nvrg vn de zorgverzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nder over te leggen persoonsgegevens worden door zorgverzekerr verwerkt voor het ccepteren vn een nvrg, het uitvoeren vn de zorgverzekering en om te kunnen voldoen n de wettelijke verplichtingen. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt voor overige ctiviteiten ter ondersteuning vn de edrijfsvoering, zols ten ehoeve vn frudepreventie, sttistische nlyses of om te informeren over relevnte producten en diensten. Verzekeringnemer en verzekerden worden gecht toestemming te heen verleend n zorgverzekerr om op l dn niet elektronische wijze persoonsgegevens(zols nm, dres, polis, premie, vergoedingen) te verwerken met voor de uitvoering vn de zorgverzekering ingeschkelde derden (zols nieders, fctoring-, incsso-, verhl- en frudeonderzoeksureus). c Indien en voor zover zorgverzekerr n de nieder meer vergoedt dn wrtoe hij krchtens de overeenkomst gehouden is, wordt verzekerde gecht n zorgverzekerr te heen verleend een volmcht tot incsso op nm vn zorgverzekerr vn het door verzekerde n de nieder teveel etlde. d Kosten vn zorg of een ndere dienst worden toegerekend n het klenderjr wrin de zorg of dienst is genoten, met dien verstnde dt de kosten vn zorg of een ndere dienst die in twee chtereenvolgende klenderjren is genoten en door de nieder of ndere dienstverlener in één edrg in rekening zijn gercht, worden toegerekend n het klenderjr wrin de zorg of dienst is ngevngen. e Opzegging vn de zorgverzekering dient schriftelijk plts te vinden. f Mededelingen, verzonden n het ij zorgverzekerr ltst ekende dres vn verzekeringnemer worden gecht verzekeringnemer en verzekerde te heen ereikt. g Er kn slechts een eroep worden gedn op een telefonische of mondelinge toezegging indien zorgverzekerr deze schriftelijk heeft evestigd. h Lijsten met gecontrcteerde nieders mken geen deel uit vn de zorgverzekering. i Op deze overeenkomst is Nederlnds recht vn toepssing. 10

11 11

12 Strtnm AB Pltsnm Postus AB Pltsnm BR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

Zorg goed geregeld voor u

Zorg goed geregeld voor u Hndig om goed te ewren! Zorg goed geregeld voor u Reglement Hulpmiddelen 2012 Asn Reglement Hulpmiddelen 2012 Gechte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. Dit Reglement is onderdeel vn de

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren:

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren: Trieventel ehorende ij de Verordening grf- en egrfrechten 2015 Hoofdstuk 1 Verlenen vn rechten tot egrven en tot ijzetten vn sussen 1.1 Voor het verlenen vn een uitsluitend recht om in een epld grf of

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ.

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID Ondernemen rengt ltijd risico s mee. Zols het risico dt u schde veroorzkt wrvoor u nsprkelijk wordt gesteld.

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje M1 Comintie vn nr voren stnde tnden met impcties en een overtllig geitselement ij een 10-jrig meisje Trefwoorden: Klsse-II/1 mlocclusie Impctie Overtllig geitselement Eversie Functionele pprtuur Buiteneugel

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgPlan. Modelnummer Zvw

Polisvoorwaarden Confior ZorgPlan. Modelnummer Zvw Polisvoorwrden Confior ZorgPln Modelnummer Zvw 2.95.06 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomshrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel 4 Begin,

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgve vn gemeente Enschede. Nr. 22759 18 mrt 2015 Mtregelverordening Prticiptiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De rd vn de gemeente Enschede; gelezen het voorstel vn het

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN Procedure De Structuurvisie Hren etreft een ctulistie vn de Structuurvisie Plus uit 2004. De ctulistie heeft pltsgevonden ls gevolg vn het in werking treden

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN 1 VERPLICHE REGISRIES Certifithouder: Projetnummer Dtum en tijd: (Projet)lotie: Geuditeerde: Nm medewerker(s) Funtie DI Dtum medishe keuring Dtum vezelveiligheid Dtum ertifit DI Omshrijving projet: Opdrhtgever:

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker.

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker. Eindverslg insprkproedure Voorontwerpestemmingspln Wildkers-Aoven, herziening Geerker. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postus 17 5050 AA Goirle INHOUDSOPGAVE 1. Overziht vn de gevolgde proedure 1.1

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Bijdrgen De hieronder genoemde personen heen in smenwerking met KING ijgedrgen n de totstndkoming vn de Bseline Informtiehuishouding Gemeenten

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Medictieveiligheid voor kwetsre groepen in de lngdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten vereteren; gehndicptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband

Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband Leesvrdigheidsexmens moderne vreemde tlen in Europees vernd De reltie tussen de centrle exmens leesvrdigheid en het Europees Referentiekder José Noijons, Henk Kuijper juni 6 An deze uitgve heen meegewerkt:

Nadere informatie

HOOFDMENU TOETSINGSKADER MODELOVEREENKOMSTEN. Navigatie

HOOFDMENU TOETSINGSKADER MODELOVEREENKOMSTEN. Navigatie HOOFDMENU TOETSINGSKADER MODELOVEREENKOMSTEN Navigatie 01. Naam en nummer modelovereenkomst 02. Procedurele zaken 03. Toetsing op naleving wettelijke verplichting hfst 2 Zvw 04. Toetsing op naleving wettelijke

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

September 2015 - Reproductie toegelaten mits bronvermelding. V.U. Frédérick Warzée CODE. inzake reclame en marketingcommunicatie cosmetische producten

September 2015 - Reproductie toegelaten mits bronvermelding. V.U. Frédérick Warzée CODE. inzake reclame en marketingcommunicatie cosmetische producten CODE Septemer 2015 - Reproductie toegelten mits ronvermelding. V.U. Frédérick Wrzée inzke reclme en mrketingcommunictie voor cosmetische producten 1 2 Inhoud 1 2 3 4 5 6 Inleiding 4 Referenties 6 2.1.

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b Anvrgformulier drnk- en horecvergunning model b Anvrg ter verkrijging vn een vergunning voor de uitoefening vn het horecbedrijf bestemd voor rechtspersonen die zich richten op ctiviteiten vn recretieve,

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeconomie Meerkeuzevrgen 1.1 Glolisering is een proces vn wereldwijde economische integrtie door een sterke toenme vn de interntionle hndel en investeringen. wrij de wereldproductie

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

Boekingsfiche 8071 Limburg.net - gemeenten met diftarsysteem

Boekingsfiche 8071 Limburg.net - gemeenten met diftarsysteem Boekingsfiche 8071 Limurg.net - gemeenten met diftrsysteem Agentschp voor Binnenlnds Bestuur Deel 1: Omschrijving vn de verrichtingen 1 2 3 4 5 6 7 8 c d e f De gemeente ontvngt in de loop vn jr N de voorschotfcturen

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie