Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel"

Transcriptie

1 Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw C003

2 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel 4 Begin, duur en einde vn de zorgverzekering 2 Artikel 5 Premie 3 Artikel 6 Wijziging vn voorwrden en premie 3 Artikel 7 Het verzekerde risico 4 Artikel 8 De verzekerde prestties 4 Artikel 9 Molest en terrorisme 8 Artikel 10 Indictie voor de nsprk op zorg 9 Artikel 11 Vergoeding 9 Artikel 12 Zorgemiddeling 9 Artikel 13 Buitenlnd 9 Artikel 14 Indienen vn not s 9 Artikel 15 No-clim 9 Artikel 16 Eigen risico 9 Artikel 17 Betling vn de vergoeding 10 Artikel 18 Verplichting tot medewerking 10 Artikel 19 Frudeestrijding 10 Artikel 20 Klchten en geschillen 10 Artikel 21 Overige eplingen 10 ARTIKEL 1 AFKORTINGEN EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze modelovereenkomst worden de volgende fkortingen geruikt: AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten WTG Wet Trieven Gezondheidszorg Zvw Zorgverzekeringswet In deze modelovereenkomst wordt edoeld met: Medisch dviseur De door zorgverzekerr ngewezen rts, die zorgverzekerr in medische ngelegenheden dviseert. Premievervldg De eerste dg vn de periode wrop de premie etrekking heeft. Toestemming Schriftelijke toestemming (mchtiging) vn zorgverzekerr op grond wrvn verzekerde recht verkrijgt op verzekerde prestties conform het eplde in deze modelovereenkomst. Verwijzing Verwijzing door een nieder voorfgnd n het etrekken vn zorg of overige diensten vn een ndere nieder. Verzekerde Ieder die ls zodnig op de zorgpolis is vermeld. Verzekeringnemer Degene die ij zorgverzekerr de zorgverzekering heeft gesloten. Verzekeringsplichtige Degene die op grond vn rtikel 2 vn de Zvw verplicht is zich krchtens een zorgverzekering te verzekeren of te lten verzekeren. Zorgpolis De kte (het polisld) wrin de tussen verzekeringnemer en zorgverzekerr gesloten zorgverzekering is vstgelegd. Zorgverzekerr Confior Zorgverzekerr N.V. Zorgverzekering Een tussen zorgverzekerr en verzekeringnemer ten ehoeve vn een verzekeringsplichtige gesloten schdeverzekering, die voldoet n hetgeen drover ij of krchtens de Zvw is geregeld, en wrvn de verzekerde prestties het ij of krchtens de Zvw geregelde niet te oven gn. ARTIKEL 2 GRONDSLAG Deze zorgverzekering vindt zijn grondslg in de Zvw, de drop geseerde uitvoeringsesluiten, en het door verzekeringnemer ingevulde nvrgformulier. De inhoud vn de verzekeringsovereenkomst is weergegeven in de modelovereenkomst en de zorgpolis. Deze worden gecht te voldoen n de Zvw. In gevl vn strijdigheid prevleert het eplde ij of krchtens de Zvw. ARTIKEL 3 TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ZORGVERZEKERING Deze zorgverzekering kn worden gesloten door of ten ehoeve vn de verzekeringsplichtige die woont in Nederlnd en de in het uitenlnd wonende verzekeringsplichtige. ARTIKEL 4 BEGIN, DUUR EN EINDE VAN DE ZORGVERZEKERING c Ingngsdtum vn de zorgverzekering De zorgverzekering gt in op de dg wrop zorgverzekerr het verzoek, edoeld in rtikel 3, eerste lid, Zvw, en, indien het tweede of vijfde lid vn dt rtikel vn toepssing is, de nduiding vn de vrint wr verzekeringnemer voor kiest, heeft ontvngen. Indien zorgverzekerr op sis vn het in rtikel 3, eerste lid, Zvw edoelde verzoek niet vst kn stellen of hij verplicht is voor de te verzekeren persoon een zorgverzekering te sluiten, en hij de persoon die de verzekering wenst te sluiten in vernd drmee uitnodigt de voor deze vststelling noodzkelijke gegevens te verschffen, gt de zorgverzekering, in fwijking vn het onder vermelde, in op de dg wrop ltstedoelde persoon n dit verzoek heeft voldn. Zorgverzekerr verstrekt degene die het verzoek, edoeld in rtikel 3, eerste lid, Zvw, doet en, indien dit een nder is dn degene ten ehoeve vn wiens 2

3 d e f g h i verzekering het verzoek is gedn, ltstedoelde persoon onverwijld: i een ewijs vn het verzoek, edoeld in rtikel 3, eerste lid, Zvw, wrop de dtum vn ontvngst is vermeld; ii een ewijs vn de ontvngst vn gegevens, edoeld in rtikel 3, tweede lid, Zvw, wrop de dtum vn de ontvngst is vermeld. Indien degene ten ehoeve vn wie de zorgverzekering wordt gesloten op de dg wrop zorgverzekerr het verzoek, edoeld in rtikel 3, eerste lid, Zvw ontvngt reeds op grond vn een zorgverzekering verzekerd is, en verzekeringnemer ngeeft de zorgverzekering te willen lten ingn op een door hem ngegeven, ltere dg dn de dg, edoeld rtikel 3, eerste of tweede lid, Zvw, gt de verzekering op die ltere dg in. Indien de zorgverzekering ingt innen vier mnden ndt de verzekeringsplicht is ontstn, werkt deze, zonodig in fwijking vn rtikel , eerstelid, vn oek 7 vn het Burgerlijk Wetoek, terug tot en met de dg wrop dieplicht ontstond. Duur vn de zorgverzekering Dezorgverzekering wordt ngegn voor telkens de duur vn één klenderjr. Indien de zorgverzekering ingt in de loop vn een klenderjr wordt deze ngegn voor de resterende duur vn dt klenderjr. De zorgverzekering wordt met ingng vn 1 jnuri vn elk klenderjr stilzwijgend verlengd met één klenderjr, tenzij er sprke is vn een rechtsgeldige opzegging. Verzekeringnemer kn de zorgverzekering voor 1 novemer vn ieder jr met ingng 1 jnuri vn het volgende klenderjr schriftelijk opzeggen. Bij opzegging dient verzekeringnemer schriftelijk n te geven op welke verzekerde(n) de opzegging etrekking heeft. Verzekeringnemer die een nder dn zichzelf heeft verzekerd, kn de zorgverzekering opzeggen indien de verzekerde krchtens een ndere zorgverzekering verzekerd wordt. De opzegging gt in op de eerste dg vn de tweede klendermnd volgende op de dg wrop verzekeringnemer heeft opgezegd. In fwijking vn het in de vorige volzin eplde, gt de opzegging in met ingng vn de dg wrop verzekerde krchtens de ndere zorgverzekering verzekerd wordt, indien die opzegging voorfgnde n ltstedoelde dg door zorgverzekerr is ontvngen. Opzegging of ontinding door zorgverzekerr Zorgverzekerr heeft het recht om de zorgverzekering op te zeggen of te ontinden: j wnneer verzekeringnemer heeft gehndeld met de opzet zorgverzekerr te misleiden of wnneer die ij kennis vn de wre stnd vn zken geen zorgverzekering zou heen fgesloten. k wnneer de premie, ook n nmning, niet is etld. l wnneer n een terugvordering vn een eigen risico, of ndere openstnde vordering, ook n nmning, niet is voldn. m wnneer een niet wrheidsgetrouw verzoek tot vergoeding is ingediend. n wnneer een verzekerde zich ernstig misdrgt (ijvooreeld dwng of edreiging). o p q Beëindiging vn rechtswege Deze verzekering eindigt vn rechtswege met ingng vn de dg volgende op de dg wrop: i Zorgverzekerr ten gevolge vn wijziging of intrekking vn zijn vergunning tot uitoefening vn het schdeverzekeringsedrijf, geen zorgverzekeringen meer mg nieden of uitvoeren; ii Verzekerde ten gevolge vn wijziging vn het werkgeied uiten het werkgeied vn zorgverzekerr komt te wonen; iii Verzekerde overlijdt; iv De verzekeringsplicht vn verzekerde eindigt. De zorgverzekering eindigt vn rechtswege met ingng vn de eerste dg vn de tweede mnd volgende op de dg wrop verzekerde, zonder dt zijn verzekeringsplicht eindigt, ten gevolge vn verhuizing komt te wonen uiten een provincie wrin zorgverzekerr de ten ehoeve vn hem gesloten vrint vn de zorgverzekering niedt of uitvoert. Zorgverzekerr stelt verzekeringnemer uiterlijk twee mnden voordt een zorgverzekering op grond vn onderdeel o, onder i of ii, eindigt, vn dit einde op de hoogte, onder vermelding vn de reden drvn en de dtum wrop de verzekering eindigt. Tevens ontvngt verzekeringnemer een nod vn de polisvrint(en) die zorgverzekerr uitvoert in de provincie wr verzekerde komt te wonen. r s Verzekeringnemer stelt zorgverzekerr onverwijld schriftelijk op de hoogte vn lle feiten en omstndigheden over verzekerde die op grond vn onderdeel o, onder iii of iv, dn wel onderdeel p, tot het einde vn de zorgverzekering heen geleid of kunnen leiden. Indien zorgverzekerr op grond vn de in onderdeel r edoelde gegevens totdeconclusie komt dt de zorgverzekering zl eindigen of geëindigd is, deelt hij dit, onder vermelding vn de reden drvn en de dtum wrop de verzekering eindigt of geëindigd is, onverwijld n verzekeringnemer mede. ARTIKEL 5 PREMIE Krchtens de zorgverzekering is verzekeringnemer premie verschuldigd. Depremiegrondslg voor de zorgverzekering is vermeld op de zorgpolis. c Deverschuldigde premie is gelijk n de premiegrondslg, verminderd met een eventuele korting wegens een eigen risico of een eventuele korting wegens deelnme n een collectiviteit. d Geen premie is verschuldigd voor een verzekerde tot de eerste dg vn de klendermnd volgende opdeklendermnd wrin hij de leeftijd vn chttien jr heeft ereikt. e Behlve ij opzegging of ontinding wegens opzet zorgverzekerr te misleiden, wordt ij tussentijdse opzegging of ontinding de lopende premie nr illijkheid verminderd. f Verzekeringnemer is verplicht de premie voor de premievervldg te etlen. g Verzekeringnemer kn geen premie verrekenen met vn zorgverzekerr te ontvngen vergoedingen. h Wnneer verzekeringnemer n de premievervldg vruchteloos is ngemnd tot etling vn de verschuldigde premie innen een termijn vn tenminste 14 dgen, nvngende de dg n nmning, wordt de dekking geschorst vnf de premievervldg. Er estt vnf die dg geen recht meer op verzekerde prestties, gemkt in de periode vn schorsing vn de dekking. Verzekeringnemer lijft verplichtdeverschuldigde premie te voldoen. i De dg ndt het volledig verschuldigde edrg en de kosten genoemd onder j door zorgverzekerr zijn ontvngen, zl de dekking onder eventueel nder te stellen dministrtieve voorwrden weer vn krcht worden, tenzij de zorgverzekering door zorgverzekerr reeds is eëindigd wegens wnetling. N het opnieuw vn krcht worden vn de dekking heeft verzekeringnemer en/of verzekerde geen recht op vergoeding vn de verzekerde prestties gemkt in de periode vn schorsing vn de dekking. Dit is ook het gevl in de situtie dt er sprke is vn reeds door zorgverzekerr verleende toestemming (mchtiging) en/of schriftelijke toezeggingen. j Wnneer zorgverzekerr mtregelen treft voor incsso, komen de kosten hiervn voor rekening vn verzekeringnemer. Tevens mkt zorgverzekerr nsprk op vergoeding vn de wettelijke rente. k Zorgverzekerr kn met een werkgever of een rechtspersoon (niet zijnde een werkgever) die de elngen ehrtigt vn ntuurlijke personen een collectiviteitskorting overeenkomen. c d e f ARTIKEL 6 WIJZIGING VAN VOORWAARDEN EN PREMIE Zorgverzekerr heeft het recht de voorwrden vn de zorgverzekering, de premie en/of kortingen op de grondslg vn de premie met ingng vn een door zorgverzekerr te eplen dtum te wijzigen. Een wijziging vn de grondslg vn de premie treedt niet eerder in werking dn met ingng vn de eerste dg vn de tweede klendermnd volgende op de mnd wrin deze n verzekeringnemer is medegedeeld. Verzekeringnemer kn de zorgverzekering opzeggen in de periode gelegen tussen de dtum wrop de zorgverzekerr hem het voornemen tot verhoging vn de grondslg vn de premie heeft meegedeeld en de inwerkingtreding vn die verhoging. De opzegging wegens een wijziging vn de grondslg vn de premie gt in op de eerste dg vn de tweede klendermnd volgende op de dg wrop verzekeringnemer heeft opgezegd. Indien zorgverzekerr de voorwrden vn de overeenkomst, wronder egrepen eventueel vn toepssing zijnde kortingen op de grondslg vn de premie, ten ndele vn verzekeringnemer of verzekerde wijzigt, is verzekeringnemer gerechtigd de zorgverzekering op te zeggen tegen de dg wrop de wijziging ingt, en in ieder gevl gedurende één mnd ndt de wijziging hem is meegedeeld. In fwijking vn het eplde onder e kn verzekeringnemer niet opzeggen 3

4 c d e f g h c indien een wijziging in de verzekerde prestties ten ndele vn verzekeringnemer of verzekerde rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging vn de ij of krchtens de rtikelen 11 tot en met 14 vn de Zvw gestelde regels. ARTIKEL 7 HET VERZEKERDE RISICO Het krchtens de zorgverzekering verzekerde risico is de ehoefte n: geneeskundige zorg, wronder de integrle eerstelijnszorg zols die door huisrtsen en verloskundigen pleegt te geschieden; mondzorg; frmceutische zorg; hulpmiddelenzorg; verpleging; verzorging, wronder de krmzorg; verlijf in vernd met geneeskundige zorg; vervoer in vernd met het ontvngen vn zorg of diensten ls edoeld in de onderdelen tot en met g, dn wel in vernd met een nsprk op grond vn de AWBZ. ARTIKEL 8 DE VERZEKERDE PRESTATIES Artikel 8.1 De zorgverzekerr heeft tegenover verzekerde een zorgplicht die meerengt dt verzekerde ij wie het verzekerde risico zich voordoet recht heeft op prestties estnde uit: vergoeding vn de kosten vn zorg en overige diensten ls omschreven in de rtikelen 8.4 tot en met 8.17; In fwijking vn su heeft de verzekerde recht op hulpmiddelenzorg in ntur voor zover hulpmiddelen in ruikleen worden verstrekt; ctiviteiten gericht op het verkrijgen vn deze zorg of diensten, zols omschreven in deze modelovereenkomst. Artikel 8.2 De inhoud en omvng vn de zorgvormen ter zke wrvn recht op zorg estt, worden mede epld door de stnd vn de wetenschp en prktijk en, ij ontreken vn een zodnige mtstf, door hetgeen in het etrokken vkgeied geldt ls verntwoorde en dequte zorg en diensten. Artikel 8.3 Indien de Minister vn Finnciën vn de in rtikel 18, eerste lid, vn de Noodwet finncieel verkeer geregelde evoegdheid geruik heeft gemkt, en de ehoefte n zorg of overige diensten ontstn is nr nleiding vn een of meer in die epling edoelde terroristische hndelingen, heeft verzekerde slechts recht op een of meer prestties voor zover de kosten drvn niet hoger zijn dn door de Minister vn Finnciën is epld. Artikel Geneeskundige zorg omvt zorg zols huisrtsen, medisch-specilisten en verloskundigen die plegen te ieden, met inegrip vn drij ehorend lortoriumonderzoek, en met uitzondering vn de zorg zols tndrts-specilisten die plegen te ieden, lsmede prmedische zorg ls edoeld in rtikel 8.6, met dien verstnde dt: de zorg niet omvt: 1 het vccineren ten ehoeve vn grieppreventie; 2 de eerste dn wel vierde of volgende in-vitrofertilistiepoging per te reliseren zwngerschp; ehndeling vn plstisch-chirurgische rd slechts onder de zorg vlt indien die strekt tot correctie vn: 1 fwijkingen in het uiterlijk die geprd gn met ntoonre lichmelijke functiestoornissen; 2 verminkingen die het gevolg zijn vn een ziekte, ongevl of geneeskundige verrichting; 3 verlmde of verslpte ovenoogleden die het gevolg zijn vn een ngeoren fwijking of een ij de geoorte nwezige chronische ndoening; 4 de volgende ngeoren misvormingen: lip-, kk- en gehemeltespleten, misvormingen vn het enig ngezicht, goedrdige woekeringen vn loedvten, lymfevten of indweefsel, geoortevlekken en misvormingen vn urineweg- en geslchtsorgnen; 5 uiterlijke geslchtskenmerken ij een vstgestelde trnsseksuliteit. c trnsplnttie vn weefsels en orgnen slechts tot de zorg ehoort indien het etreft: 1 eenmergtrnsplnttie; 2 ottrnsplnttie; 3 hoornvliestrnsplnttie; 4 huidweefseltrnsplnttie; 5 niertrnsplnttie; 6 hrttrnsplnttie; 7 levertrnsplnttie, geprd gnde met verwijdering vn de eigen lever vn de ontvnger; 8 longtrnsplnttie; 9 hrtlongtrnsplnttie; 10 nierpncrestrnsplnttie. 2 Indien in de Regeling zorgverzekering vormen vn zorg zols medisch-specilisten die plegen te ieden, worden uitgezonderd, dient hetgeen in die Regeling zorgverzekering is epld te worden ngemerkt ls onderdeel vn deze overeenkomst. De Regeling zorgverzekering is te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en wordt opverzoek toegezonden. 3 Mechnische edeming omvt noodzkelijke mechnische edeming lsmede de hiermee vernd houdende medisch-specilistische en frmceutische zorg, verlijf, verpleging en verzorging in een edemingscentrum. In het gevl de edeming pltsvindt vnwege en onder verntwoordelijkheid vn een edemingscentrum ten huize vn de verzekerde estt de zorg uit het door het edemingscentrum voor elke ehndeling n de verzekerde geruiksklr ter eschikking stellen vn de drvoor enodigde pprtuur en de met de mechnische edeming vernd houdende medisch-specilistische en frmceutische zorg te verlenen door of vnwege een edemingscentrum. 4 Geneeskundige zorg omvt centrle (referentie-)dignostiek, coördintie en registrtie vn ingezonden lichmsmteril, door de Stichting Kinderoncologie Nederlnd (Skion). 5 Geneeskundige zorg door de tromosedienst omvt: het regelmtig fnemen vn loedmonsters vn de verzekerde; verrichten dn wel onder verntwoordelijkheid vn de tromosedienst doen verrichten vn de noodzkelijke lortoriumonderzoeken ter epling vn de stollingstijd vn het loed vn verzekerde; c hetn verzekerde ter eschikking stellen vn pprtuur en toeehoren wrmee hij de stollingstijd vn zijn loed kn meten; d het opleiden vn de verzekerde, edoeld in onderdeel c, in het geruik vn de in dtlid ngegeven pprtuur, lsmede het egeleiden vn de verzekerde ij zijn metingen; e hetgeven vn dviezen n de verzekerde omtrent de toepssing vn geneesmiddelen ter eïnvloeding vn de loedstolling. 6 Geneeskundige zorg omvt ter zke vn erfelijkheidsonderzoek: centrle dignostiek, coördintie en registrtie vn ingezonden loed- en eenmergpreprten; het onderzoek nr en vn erfelijke fwijkingen door middel vn stmoomonderzoek; c chromosoomonderzoek, iochemische dignostiek, ultrgeluidonderzoek en DNA-onderzoek; d de erfelijkheidsdvisering en de met deze zorg vernd houdende psychosocile egeleiding; e Indien noodzkelijk voor het dvies n een verzekerde zl het onderzoek tevens omvtten onderzoeken ij ndere personen dn de verzekerde; n hen kn dn tevens dvisering pltsvinden. 7 Geneeskundige zorg omvt udiologische hulp estnde uit: onderzoek nr de gehoorfunctie; dvisering over de n te schffen gehoorpprtuur; c voorlichting over het geruik vn de pprtuur; d psychosocile zorg indien noodzkelijk in vernd met prolemen met de gestoorde gehoorfunctie; e hulp ij het stellen vn een dignose ij sprk- en tlstoornissen voor kinderen tot zeven jr. 8 Geneeskundige zorg omvt revlidtiezorg, doch uitsluitend indien en voor zover deze zorg voor de verzekerde ls meest doeltreffend is ngewezen ter voorkoming, vermindering of overwinning vn een hndicp die het gevolg is vn stoornissen of eperkingen in het ewegingsvermogen of een hndicp die het gevolg is vn een ndoening vn het centrle zenuwstelsel leidend toteperkingen in de communictie, cognitie of gedrg en, de verzekerde met die zorg in stt is een mte vn zelfstndigheid te ereiken of te 4

5 ehouden die, gegeven diens eperkingen, redelijkerwijs mogelijk is. Revlidtie kn pltsvinden in een klinische situtie, geprd gnde met meerdgse opnme, mits drmee spoedig etere resultten te verwchten zijn dn met revlidtie zonder opnme, of in een poliklinische situtie (deeltijd- of dgehndeling). Voor de ovenstnde verzekerde Geneeskundige zorg zols huisrtsen die plegen te ieden Huisrts Voor de ovenstnde verzekerde Zorg zols medisch-specilisten die plegen te ieden, niet ehorend tot het DBC segment B en niet vn plstisch-chirurgische rd Medisch specilist en een multidisciplinir tem vn deskundigen onder leiding vn een medisch specilist veronden n een conform de ij of krchtens de wet gestelde regels toegelten instelling voor revlidtie. De ndere voorwrden zols opgenomen in het Verzekeringsregelement zorg en verwijzing door huisrts, medisch specilist of verloskundige Voor de ovenstnde verzekerde Zorg zols medisch-specilisten die plegen te ieden, ehorend tot het DBC segment B en niet vn plstischchirurgische rd Medisch specilist Verwijzing door huisrts, medisch specilist of verloskundige Voor de ovenstnde verzekerde Behndeling vn plstischchirurgische rd Medisch specilist Verwijzing door huisrts of medischspecilist en toestemming voorf door zorgverzekerr Voor de ovenstnde verzekerde Zorg zols verloskundigen die plegen te ieden - Verloskundige - Huisrts (verloskundig ctief) Artikel 8.5 De geneeskundige zorg, edoeld in rtikel 8.4, eerste lid, onderdeel c, omvt tevens vergoeding vn de kosten vn: specilistisch geneeskundige zorg in vernd met de selectie vn de donor; specilistisch geneeskundige zorg in vernd met de opertieve verwijdering vn het trnsplnttiemteril ij de gekozen donor; c het onderzoek, de preservering, de verwijdering en het vervoer vn postmortle trnsplnttiemteril, in vernd met de voorgenomen trnsplnttie; d de zorg wrop ingevolge dit hoofdstuk nsprk estt n de donor, gedurende ten hoogste dertien weken n de dtum vn ontslg uit de instelling wrin de donor ter selectie of verwijdering vn het trnsplnttiemteril opgenomen is geweest, voor zover die zorg vernd houdt met die opneming; e hetvervoer vn de donor in de lgste klssevn een openr middel vn vervoer innen Nederlnd of, indien medisch noodzkelijk, vervoer per uto innen Nederlnd, in vernd met de selectie, opneming en ontslg uit het ziekenhuis en met de zorg, edoeld in onderdeel d; f het vervoer vn en nr Nederlnd, gemkt door een in het uitenlnd woonchtige donor, in vernd met trnsplnttie vn een nier of eenmerg ij een verzekerde in Nederlnd en overige kosten gemoeid met de trnsplnttie die vernd houden met het wonen vn de donor in het uitenlnd, met uitzondering vn de verlijfskosten in Nederlnd en gederfde inkomsten. Voor de ovenstnde verzekerde Vervoer (e en f) Een vervoersedrijf Toestemming voorf door zorgverze kerr Artikel Prmedische zorg omvt fysiotherpie, oefentherpie, logopedie, ergotherpie en dieetdvisering. 2 Fysiotherpie of oefentherpie omvt zorg zols fysiotherpeuten en oefentherpeuten die plegen te ieden ter ehndeling vn de in ijlge 1 ij het Besluit zorgverzekering ngegeven ndoeningen, voor zover de drij ngegeven termijn niet is overschreden. Deze zorg omvt voor verzekerden vn chttien jr en ouder niet de eerste negen ehndelingen. Bijlge 1 vn het Besluit zorgverzekering is te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en wordt op verzoek toegezonden. 3 Voor verzekerden jonger dn chttien jr estt fysiotherpie en oefentherpie in ndere gevllen dn het tweede lid tevens uit ten hoogste negen ehndelingen vn dezelfde ndoening per jr, ij ontoereikend resultt te verlengen met ten hoogste negen ehndelingen. 4 Logopedie omvt zorg zols logopedisten die plegen te ieden, mits de zorg strekt tot een geneeskundig doel en vn de ehndeling herstel of veretering vn de sprkfunctie of het sprkvermogen kn worden verwcht. 5 Ergotherpie omvt zorg zols ergotherpeuten die plegen te ieden, mits deze ls doel heeft de zelfzorg en de zelfredzmheid vn de verzekerde te evorderen en te herstellen, tot een mximum vn tien ehndeluren per klenderjr. 6 Dieetdvisering omvt voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten zols diëtisten die plegen te ieden, tot een mximum vn vier ehndeluren per klenderjr. Voor de ovenstnde verzekerde Fysiotherpie - Fysiotherpeut - Huidtherpeut indien er sprke is vn lymfoedeem De ndere voorwrden zols opge nomen in het Verzekeringsregelement zorg en verwijzing door huisrts, medisch specilist, verloskundige of tndrts Voor de ovenstnde verzekerde Oefentherpie, logopedie, ergo therpie en dieetdvisering oefentherpeut, logopedist, ergotherpeut of diëtist De ndere voorwrden zols opgenomen in het Verzekeringsregelement zorg en verwijzing door huisrts, medisch specilist en tndrts (lleen voor logopedie) Artikel Mondzorg omvt zorg zols tndrtsen die plegen te ieden, met dien verstnde dt het slechts etreft tndheelkundige zorg die noodzkelijk is: indien de verzekerde een zodnige ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven fwijking vn het tnd-kk-mondstelsel heeft dt hij zonder die zorg geen tndheelkundige functie kn ehouden of verwerven, gelijkwrdig n die welke hij zou heen gehd ls de ndoening zich niet zou heen voorgedn; indien de verzekerde een niet-tndheelkundige lichmelijke of geestelijke ndoening heeft en hij zonder die zorg geen tndheelkundige functie kn ehouden of verwerven gelijkwrdig n die welke hij zou heen gehd ls de ndoening zich niet hd voorgedn; of c indien een medische ehndeling zonder die zorg ntoonr onvoldoende 5

6 resultt zl heen en de verzekerde zonder die ndere zorg geen tndheelkundige functie kn ehouden of verwerven gelijkwrdig n die welke hij zou heen gehd ls de ndoening zich niet hd voorgedn. 2 Op de mondzorg is tevens het Verzekeringsreglement Zorg vn zorgverzekerr vn toepssing, dt eveneens vn deze overeenkomst deel uitmkt. Dit Reglement kn worden gerdpleegd vi de wesite vn zorgverzekerr en wordtopverzoek toegezonden. 3 Onder de zorg, edoeld in het eerste lid, onderdeel, is tevens egrepen het nrengen vn een tndheelkundig implntt en het nrengen vn het vste gedeelte vn de suprstructuur, indien er sprke is vn een zeer ernstig geslonken tndeloze kk en deze dient ter evestiging vn een uitneemre prothese; 4 Orthodontische hulp is slechts onder de zorg, edoeld in het eerste lid, egrepen in gevl vn een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis vn het tnd-kk-mondstelsel, wrij mededignostiek of medeehndeling vn ndere disciplines dn de tndheelkundige noodzkelijk is. 5 Mondzorg omvt voor verzekerden jonger dn chttien jr in ndere gevllen dn het eerste lid, onderdelen tot en met c: periodiek preventief tndheelkundig onderzoek, eenml per jr, tenzij de verzekerde tndheelkundig meer keren per jr op die hulp is ngewezen; incidenteel tndheelkundig consult; c hetverwijderen vn tndsteen; d fluoridepplictie n verzekerden vnf de leeftijd vn zes jr, mximl weeml per jr, tenzij de verzekerde tndheelkundig meer keren per jr op die hulp is ngewezen; e seling; f prodontle hulp; g nesthesie; h endodontische hulp; i resturtie vn geitselementen met plstische mterilen; j gnthologische hulp; k uitneemre prothetische voorzieningen; l tndvervngende hulp met niet-plstische mterilen lsmede het nrengen vn tndheelkundige implntten, indien het de vervnging vn een of meer ontrekende, lijvende snij- of hoektnden etreft die niet zijn ngelegd, dn wel omdt het ontreken vn die tnd of die tnden het directe gevolg is vn een ongevl; m chirurgische tndheelkundige hulp, met uitzondering vn het nrengen vn tndheelkundige implntten; n röntgenonderzoek, met uitzondering vn röntgenonderzoek ten ehoeve vn orthodontische hulp. 6 De verzekerde jonger dn chtien jr heeft uiten de reguliere prktijkuren slechts recht op mondzorg indien het verlenen drvn in redelijkheid niet kn worden uitgesteld tot een ndere dg. 7 Mondzorg omvt voor verzekerden vn chttien jr en ouder in ndere gevllen dn het eerste lid, onderdelen tot en met c: chirurgische tndheelkundige hulp vn specilistische rd en het drij ehorende röntgenonderzoek, met uitzondering vn prodontle chirurgie en hetnrengen vn een tndheelkundig implntt; uitneemre volledige prothetische voorzieningen voor de oven- of onderkk. 8 Eigen ijdrge(n): De verzekerde is voor de zorg edoeld in het eerste lid onderdeel,, of c en het vijfde lid, onderdeel een eigen ijdrge verschuldigd indien en voor zover dt is epld in de Regeling zorgverzekering, die wordt gecht vn deze overeenkomst deel uit te mken. De Regeling zorgverzekering is te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en wordt op verzoek toegezonden. Voor de hieroven opgenomen Mondzorg zols edoeld in rtikel verzekerde 8.7 lid 1, lid 5, lid 7 su Tndrts Ondervoorwrdevn: De nderevoorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg Voor de hieroven opgenomen verzekerde Orthodontische zorg zols edoeld in rtikel 8.7 lid 1 su Orthodontist De ndere voorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg Voor de hieroven opgenomen Kkchirurgische zorg zols verzekerde edoeld in rtikel 8.7 lid 1 su en lid 7 su Kkchirurg De ndere voorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg Voor de hieroven opgenomen Tndheelkundige hulp in ijzondere verzekerde gevllen zols edoeld in rtikel 8.7 lid 1 su, en c Centrum voor ijzondere tndheelkunde De ndere voorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg Voor de hieroven opgenomen Uitneemre volledige prothetische verzekerde voorzieningen voor de oven- en/of onderkk zols edoeld in rtikel 8.7 lid 5 su k. en lid 7 su Tndprotheticus De ndere voorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg Artikel Frmceutische zorg omvt flevering vn: de in de Regeling zorgverzekering ngewezen geregistreerde geneesmiddelen voor zoverdeze zijn ngewezen door de zorgverzekerr; ndere geneesmiddelen die op grond vn de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening in Nederlnd mogen worden fgeleverd, indien het rtionele frmcotherpie etreft; c polymere, oligomere, monomere en modulire dieetpreprten zols vermeld in onderdeel 1 ijlge II vn de Regeling zorgverzekering. 2 De Regeling zorgverzekering, genoemd in het eerste lid onder en c, wordt gecht vn deze overeenkomst deel uit te mken. De nwijzing vn geneesmiddelen door de zorgverzekerr lsmede ndere voorwrden zijn uitgewerkt in het Verzekeringsreglement Zorg vn zorgverzekerr, dt eveneens vn deze overeenkomst deel uitmkt. De Regeling zorgverzekering en het Verzekeringsreglement zorg zijn te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en worden op verzoek toegezonden. 3 Frmceutische zorg omvt geen: frmceutische zorg in de door de Regeling zorgverzekering ngegeven gevllen; geneesmiddelen ingevl vn ziekterisico ij reizen; c geneesmiddelen ls edoeld in de rtikelen 54 en 55 vn het Besluit ereiding en flevering vn frmceutische producten, tenzij de verzekerde lijdt n een ziekte die in Nederlnd niet vker voorkomt dn ij 1 op de inwoners; d geneesmiddelen die gelijkwrdig of ngenoeg gelijkwrdig zijn n enig niet ngewezen, geregistreerd geneesmiddel. 4 De nwijzing door de zorgverzekerr geschiedt zodnig dt vn lle werkzme stoffen die voorkomen in de Regeling zorgverzekering ngewezen geneesmiddelen ten minste een geneesmiddel voor de verzekerde eschikr is. 5 Frmceutische zorg omvt ook een nder ij de Regeling zorgverzekering ngewezen geneesmiddel dn het door de zorgverzekerr ngewezen geneesmiddel, voor zover ehndeling met het door de zorgverzekerr ngewezen geneesmiddel voor de verzekerde medisch niet verntwoord is. 6

7 6 Indien ij de Regeling zorgverzekering, edoeld in het eerste lid, onderdeel, de ngewezen geneesmiddelen zijn ingedeeld in groepen vn onderling vervngre geneesmiddelen en voor groepen vn onderling vervngre geneesmiddelen een vergoedingslimiet is vstgesteld, kn de verzekerde een eigen ijdrge verschuldigd zijn. Dit geldt voor een geneesmiddel dt is ingedeeld in een groep vn onderling vervngre geneesmiddelen, indien de inkoopprijs hoger is dn de vergoedingslimiet. Een eigen ijdrge wordt ook etld voor zover een geneesmiddel is ereid uit een geneesmiddel wrvoor een eigen ijdrge is verschuldigd. Voor de erekening vn de eigen ijdrge wordt verwezen nr de Regeling zorgverzekering, die wordt gecht vn deze overeenkomst deel uit te mken. De Regeling zorgverzekering en het Verzekeringsreglement Zorg zijn te rdplegen op de wesite vn zorgverzekerr en worden op verzoek toegezonden. 1.. de ij Regeling zorgverzeke- ring ngewezen geregistreerde geneesmiddelen voor zover deze zijn ngewezen door de zorgverzekerr Apotheek of potheekhoudend huisrts Recept door huisrts, medisch specilist, tndrts, verloskundige of GGD rts Voor de ovenstnde verzekerde Vindplts welke geneesmiddelen Verzekeringsreglement Zorg door zorgverzekerr zijn ngewezen: Voor de ovenstnde verzekerde 1. c. polymere, oligomere, mono- mere en modulire dieetpreprten Apotheek, potheekhoudende huisrts of gecontrcteerde leverncier die polymere, oligomere, monomere en modulire dieetpreprten flevert Recept door rts of op voorschrift vn diëtist Verzekeringsreglement Zorg Voor de ovenstnde verzekerde Vindplts voor ndere vereisten: 1.. ndere geneesmiddelen die op grond vn de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening in Nederlnd mogen worden fgeleverd, indien het rtionele frmcotherpie etreft Apotheek of potheekhoudend huisrts Recept door huisrts, medisch specilist, tndrts, verloskundige of GGD rts Artikel Hulpmiddelenzorg omvt de ij Regeling zorgverzekering ngewezen, functionerende hulpmiddelen en verndmiddelen, wrij kn worden geregeld: in welke gevllen de verzekerde recht heeft op die zorg; de vergoeding vn ij die regeling ngewezen kosten in vernd met thuisdilyse. De Regeling zorgverzekering, edoeld in de eerste volzin, wordt gecht vn deze overeenkomst deel uit te mken. Op de hulpmiddelenzorg is tevens het Verzekeringsreglement Zorg vn zorgverzekerr vn toepssing, dt eveneens vn deze overeenkomst deel uitmkt. De Regeling zorgverzekering en het Verzekeringsreglement Zorg kunnen worden gerdpleegd vi de wesite vn zorgverzekerr en worden op verzoek toegezonden. 2 De kosten vn norml geruik vn hulpmiddelen komen, tenzij ij Regeling zorgverzekering nders is epld, voor rekening vn de verzekerde. 3 De verzekerde is voor een hulpmiddel een eigen ijdrge verschuldigd indien en voor zover dt is epld ij Regeling zorgverzekering, die wordt gecht vn deze overeenkomst deel uit te mken. De eigen ijdrge eloopt een edrg ter grootte vn:. het verschil tussen de nschffingskosten en het ij dt hulpmiddel vermelde edrg, dt kn verschillen nr gelng de groep vn verzekerden, wrtoe deverzekerdeehoort;. een drij vermeld edrg wegens espring vn kosten. Voor de ovenstnde verzekerde Onder voorwrde vn: Hulpmiddelenzorg Levernciers vn hulpmiddelen die voldoen n het eplde in het Verzekeringsreglement Zorg vn zorgverzekerr De ndere voorwrden zols die zijn opgenomen in het Verzekeringsreglement Zorg vn zorgverzekerr Artikel Verlijf omvt verlijf gedurende een ononderroken periode vn ten hoogste 365 dgen, dt medisch noodzkelijk is in vernd met de geneeskundige zorg, edoeld in rtikel 8.4, l dn niet geprd gnde met verpleging, verzorging of prmedische zorg. 2. Een onderreking vn ten hoogste dertig dgen wordt niet ls onderreking eschouwd, mr deze dgen tellen niet mee voor de erekening vn de 365 dgen. 3. In fwijking vn het tweede lid tellen onderrekingen wegens weekend- en vkntieverlof mee voor de erekening vn de 365 dgen. Voor de ovenstnde verzekerde Voor de ovenstnde verzekerde Verlijf Ziekenhuis Medisch-specilistische ehndeling, voorzover hulpmiddelen niet in ruikleen worden verstrekt Verlijf Revlidtie instelling Voorfgnde toestemming vn zorgverzekerr. Deze toestemming wordt verleend mits: - deze zorg ls meest doeltreffend is ngewezen ter voorkoming, vermindering of overwinning vn een hndicp die het gevolg is vn stoornissen of eperkingen in het ewegingsvermogen of een hndicp die het gevolg is vn een ndoening vn het centrle zenuwstelsel leidend tot eperkingen in de communictie, cognitie of gedrg, en, - de verzekerde met die zorg in stt is een mte vn zelfstndigheid te ereiken of te ehouden die, gegeven diens eperkingen, redelijkerwijs mogelijk is. Artikel 8.11 Nst de in rtikel 8.10 edoelde verpleging, omvt verpleging tevens zorg zols verpleegkundigen die plegen te ieden, zonder dt die zorg geprd gt met verlijf, en die noodzkelijk is in vernd met medisch specilistische zorg. Artikel Nst de in rtikel 8.10 edoelde verzorging, omvt verzorging tevens zorg zols krmverzorgenden die plegen te ieden n moeder en kind in vernd met een evlling gedurende ten hoogste tien dgen, te rekenen vnf 7

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

ZORGPLAN VOORWAARDEN ZORGVERZEKERING

ZORGPLAN VOORWAARDEN ZORGVERZEKERING ZORGPLAN VOORWAARDEN ZORGVERZEKERING Model: NRC. 1 Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden blz. 1 Hoofdstuk 2: Dekking zorgverzekering

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2008

Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2008 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2008 IZZ Basispakket, variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen Ingangsdatum 1 januari 2008 IZZ Zorg voor de zorg 2 Inhoudsopgave Deel 1 IZZ Basispakket, variant Restitutie

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 01-01-2015) Besluit van 28 juni 2005, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet (Besluit

Nadere informatie

Besluit zorgverzekering. Algemene informatie. Informatie geldend op 02 11 2014. (Tekst geldend op: 02 11 2014) Afkorting: Niet officiële titel:

Besluit zorgverzekering. Algemene informatie. Informatie geldend op 02 11 2014. (Tekst geldend op: 02 11 2014) Afkorting: Niet officiële titel: Besluit zorgverzekering (Tekst geldend op: 02 11 ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort : Identificatienummer: Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2015 Modelovereenkomst Zorgzaam MODELOVEREENKOMST ZORGZAAM (ingaande 1 januari 2015) Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag van

Nadere informatie

De zorgverzekering voor universitair medische centra. Uw verzekeringsvoorwaarden voor 2009. Als geen ander

De zorgverzekering voor universitair medische centra. Uw verzekeringsvoorwaarden voor 2009. Als geen ander De zorgverzekering voor universitair medische centra Uw verzekeringsvoorwaarden voor 2009 Als geen ander Inhoudsopgave 1. UMC Zorgverzekering 3 1. Algemene voorwaarden 4 2. Dekkings- en prestatiewijze

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Delta Lloyd Zorgverzekering Buitenland Basis INHOUD

Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Delta Lloyd Zorgverzekering Buitenland Basis INHOUD VOORWRDEN Delta Lloyd Zorgverzekering uitenland asis MODEL F 03.2.15 GELDIGHEID Geldig vanaf 1 januari 2006 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD LGEMEEN rtikel 1 Inleiding

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 28 juni 2005, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet (Besluit zorgverzekering) Wij Beatrix,

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 Deze zorgverzekering is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. De inhoud van de basisvoorwaarden is wettelijk bepaald. Vandaar dat de schrijfstijl nogal afwijkt

Nadere informatie

Toetsingskader beoordeling modelovereenkomsten polisjaar 2014

Toetsingskader beoordeling modelovereenkomsten polisjaar 2014 Toetsingskader beoordeling modelovereenkomsten polisjaar 2014 I Toetspunt NZa II Artikel Zorgverzekeringswet (Zvw) III Toelichting 1. Acceptatieplicht 1 a. De bepalingen over de acceptatieplicht van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering. 1. De te verzekeren prestaties. Artikel 2.1

Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering. 1. De te verzekeren prestaties. Artikel 2.1 Besluit van 28 juni 2005, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet (Besluit zorgverzekering) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tekst van de Zorgverzekeringswet

Tekst van de Zorgverzekeringswet Tekst van de Zorgverzekeringswet Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend; slechts de in het Staatsblad te plaatsen tekst van de Zvw heeft kracht van wet. De inhoudsopgave en de kopjes links

Nadere informatie

Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) (Tekst geldend op: 06-08-2013) Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie