ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de eplingen vn de onderhvige Algemene Voorwrden Finnciële Lese (hiern verder te noemen: "de Algemene Voorwrden") vn toepssing. Afwijkingen of nvullingen vn de Algemene Voorwrden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Artikel 2: De Lese-overeenkomst 2.1 Overeenkomstig het eplde in de lese-overeenkomst koopt Lesenemer vn Sntnder Consumer Finnce Benelux BV, en verkoopt Sntnder Consumer Finnce Benelux BV (hiern te noemen: Lesegever), het in de lese-overeenkomst omschreven oject (hiern te noemen "het oject"). Sntnder Consumer Finnce Benelux BV ehoudt zich het eigendom vn het oject voor totdt Lesenemer lle lesetermijnen, inclusief de slottermijn, en zijn eventuele ndere verplichtingen jegens Sntnder Consumer Finnce Benelux BV onder de lese-overeenkomst heeft voldn. 2.2 De lese-overeenkomst wordt gesloten door middel vn ondertekening drvn door Lesenemer en Sntnder Consumer Finnce Benelux BV, hiern te noemen Lesegever. In de lese-overeenkomst is onder meer opgenomen de nm en dresgegevens vn Lesenemer, de specifictie vn het oject, de looptijd vn de lese-overeenkomst en het lesetrief. Indien en zover noodzkelijk verplicht Lesenemer zich ingevl vn lese vn een esteluto (een uto met grijs kenteken) drnst een zogenmde Ondernemersverklring te ondertekenen en f te geven n Lesegever. In de Ondernemersverklring verklrt Lesenemer onder meer n lle vereisten te voldoen op grond wrvn Lesenemer door de Belstingdienst ls BPM teruggfgerechtigde ondernemer ls edoeld in rtikel 15 en rtikel 15 Wet BPM zl worden ngemerkt. Lesegever ehoudt zich het recht voor, voor flevering vn het oject eventuele tussentijdse prijsverhogingen te verwerken in het lesetrief, dn wel in de eventuele netling die door de Lesenemer wordt gedn. 2.3 Lesegever zl het oject kopen vn leverncier, genoemd in de lese-overeenkomst, met de drin vermelde specificties en Lesenemer ontvngt een kopie vn fctuur vn leverncier. Op die koop zullen de stndrd verkoop-, leverings-, en etlingsvoorwrden vn leverncier vn toepssing worden verklrd. De juridische en feitelijke levering vn het oject door leverncier n Lesegever geschiedt door tereschikkingstelling ervn n Lesenemer. 2.4 Lesegever is ngesloten ij de Stichting Bureu Krediet Registrtie (BKR) te Tiel. Indien Lesenemer een ntuurlijk persoon is, rust op Lesegever de verplichting de onderhvige lese-overeenkomst lsmede het etlingsverloop drvn ldr te registreren. Artikel 3: Ter eschikking stellen vn het oject 3.1 De tereschikkingstelling vn het oject vindt plts f leverncier, conform de specifictie vermeld in de lese-overeenkomst, inclusief de vereiste utoppieren wrvoor Lesenemer tekent op het fleverewijs. N flevering wordt de lese-overeenkomst door Lesegever gecompleteerd met het kenteken, het chssisnummer, het ouwjr en de kilometerstnd, wrn eide prtijen tenminste één exemplr drvn ehouden. An Lesenemer zl het overeengekomen lesetrief in rekening gercht worden conform het eplde in rtikel 11 vnf de dtum vn tereschikkingstelling vn het oject. 3.2 Lesegever kn niet nsprkelijk gesteld worden voor het op een lter tijdstip dn in de lese-overeenkomst is epld ter eschikking stellen vn het oject n de Lesenemer. Indien een eplde oject - ondnks hetgeen is overeengekomen in de lese-overeenkomst - niet (meer) leverr is, zl Lesegever onmiddellijk contct opnemen met Lesenemer en zl of een ndere oject esteld worden door Lesegever, of zl de lese-overeenkomst ls ontonden worden eschouwd, zonder dt Lesegever tot enige vergoeding gehouden is. Artikel 4: Erkenning rechten 4.1 Lesenemer dient ervoor zorg te drgen dt op de rechten vn Lesegever geen inreuk wordt gemkt. Het stt Lesegever vrij hr rechten en verplichtingen, met inegrip vn die uit de lese-overeenkomst, n een derde over te drgen. Lesenemer geeft hierij ij voort toestemming voor een dergelijke overdrcht in de toekomst. 4.2 Indien op het oject conservtoir eslg, executoril eslg of odemeslg wordt gelegd, dient Lesenemer Lesegever hiervn onmiddellijk, doch in ieder gevl innen 24 uur n ineslgnme, in kennis te stellen. Lesenemer is eveneens verplicht Lesegever onmiddellijk in kennis te stellen vn diefstl of vermissing vn het oject. Artikel 5: Registrtie; vergunningen; keuringen; inspectie 5.1 De kosten voor registrtie vn het oject, lsmede, voorzover dit in de lese-overeenkomst is opgenomen de houderschpselsting verschuldigd voor het oject, komen voor rekening vn Lesegever. Het kentekenewijs deel II vn het oject stt steeds op nm vn Lesenemer. 5.2 Lesenemer dient er voor te zorg te drgen dt hij eschikt over de wettelijk vereiste vergunningen, nodig om met het oject op de openre weg te rijden, zols in voorkomende gevllen een keuringscertifict voor de gstnk vn het oject. 5.3 Lesenemer dient het oject tijdig n te ieden voor de keuring conform de Wet Periodieke Keuring Motorrijtuigen, Anhngwgens en Opleggers. 5.4 Lesenemer geeft n Lesegever en/of zijn gemchtigde onherroepelijk het recht vn vrije toegng tot de plts wr het oject zich evindt of redelijkerwijs gecht kn worden zich te evinden, lsmede tot het inwendige vn het oject en verplicht zich zoveel ls nodig zijn medewerking te verlenen teneinde Lesegever in stt te stellen het oject te inspecteren of, in gevl vn niet nkomen vn de eplingen vn deze overeenkomst, het oject weg te hlen zonder dt hiervoor enige ingerekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist. Drnst is Lesenemer gehouden op eerste verzoek vn Lesegever het oject voor ezichtiging ter eschikking te stellen. Artikel 6: Geruik vn het oject 6.1 Het is Lesenemer veroden het oject te verpnden of nderszins te ezwren, te verhuren of nderszins n derden om t in geruik te geven, dn wel rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de lese-overeenkomst n derden over te drgen. 6.2 Lesenemer verplicht zich het oject op correcte wijze conform het doel wrvoor dit is estemd en/of ingericht en in overeenstemming met de voor het oject geldende richtlijnen en wettelijke regels te geruiken en in goede en edrijfsvrdige stt te houden. Voorts is Lesenemer gehouden ehoedzm en voorzichtig te rijden. Het is Lesenemer ondermeer niet toegestn het oject te (lten) geruiken: voor het vervoeren vn personen tegen etling; voor het geven vn onderricht; c voor het deelnemen n utorces, rlly's of ndere sportritten c.q. puzzelritten; d door een estuurder onder invloed vn lcohol, nrcotic of het rijgedrg eïnvloedende medicijnen; e op een wijze wrvoor de verzekering geen dekking iedt. Sntnder Consumer Finnce Benelux BV Algemene Voorwrden finnciële lese versie 1 mei 2009 Pgin 1 vn 5

2 6.3 Indien Lesenemer om welke reden dn ook niet (lnger) door de fiscus ls BPM-teruggfgerechtigde ondernemer ls edoeld in rtikel 15 en rtikel 15 Wet op de elsting vn personenuto s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM) wordt ngemerkt, zijn lle finnciële risico s die hieruit voortvloeien dn wel kunnen voortvloeien, onder meer ten nzien vn de BPM geheel voor rekening vn Lesenemer. 6.4 Het oject mg slechts worden estuurd door personen in het ezit vn het voor het desetreffende type oject geldige rijewijs. Lesenemer zl Lesegever steeds op de hoogte houden vn de vste estuurder(s) vn het oject door middel vn toezending vn een kopie vn het (de) rijewijs(zen) vn deze vste estuurder(s). Is nog geen opgve vn de hiervoor genoemde gegevens n Lesegever gedn, dn worden lle personen die het oject esturen eschouwd ls door de Lesenemer tot dt esturen epldelijk gemchtigd. 6.5 Lesegever ehoudt zich het recht voor zonder opgve vn redenen het geruik vn het oject door eplde personen te verieden. Lesegever zl de nmen vn de desetreffende personen schriftelijk n Lesenemer opgeven en Lesenemer zl ervoor zorgen dt die personen het oject niet geruiken. Indien de etreffende personen drn het oject toch geruiken, zl dit eschouwd worden ls een verzuim vn Lesenemer en zl Lesegever gerechtigd zijn lle pssende mtregelen te treffen ten lste vn Lesenemer, met inegrip vn ontinding vn de lese-overeenkomst. Artikel 7: Onderhoud, reprtie en nden 7.1 Lesenemer verplicht zich lle onderhouds- en/of reprtiewerkzmheden n het oject stipt te lten uitvoeren door de deler wr het oject is ngeschft. 7.2 Lesenemer verplicht zich regelmtig olie, koelvloeistof, ccu en ndenspnning vn het oject te (lten) controleren en zo nodig, op peil te (lten) rengen. 7.3 Indien onderhoud en reprtie in het lesetrief zijn egrepen geldt het volgende:. Voor onderhoud en reprtie dient Lesenemer voorf vn Lesegever toestemming te heen verkregen.. Indien op verzoek vn Lesenemer werkzmheden n het oject uiten de normle werkuren worden uitgevoerd, zullen de meerkosten hiervn voor rekening vn de Lesenemer komen. c. Lesegever heeft het recht een (gedeeltelijk) defect gerkt oject niet meer te (doen) repreren en de lese-overeenkomst onmiddellijk te doen eindigen, zonder enige gehoudenheid zijdens Lesegever tot schdeloosstelling. d. Het lesetrief kn op grond vn stijging vn loon- en mterilkosten worden ngepst. Bij deze npssing vn het lesetrief zl worden uitgegn vn de loon- en prijsindexcijfers zols deze door het Centrl Bureu voor de Sttistiek periodiek worden vstgesteld. 7.4 Indien nden in het lesetrief zijn egrepen geldt het volgende:. Beplingen onder rtikel 7.3 zijn vn toepssing. Bij vervnging vn nden, nders dn ls gevolg vn normle slijtge, zijn de kosten voor rekening Lesenemer. 7.5 Mocht het oject (onverwchts) defect rken, zl de Lesenemer in het lgemeen slechts de hulp mogen inroepen vn terzke deskundige personen, zols zijn de eigen merkdeler, de ANWB Wegenwcht of vergelijkre hulpverleningsinstntie in het uitenlnd. Artikel 8: Wijzigingen oject Het is Lesenemer toegestn, n voorfgnde schriftelijke toestemming vn Lesegever, het oject voor eigen rekening te voorzien vn ndere ccessoires, toeehoren en/of op- en nouwen dn die in de lese-overeenkomst vermeld stn. Bij ontinding vn de lese-overeenkomst of wnneer om welke reden dn ook de eigendom vn het oject n floop vn de leseperiode niet is overgegn is Lesenemer verplicht de voor eigen rekening de ngerchte ccessoires en/of wijzigingen te verwijderen en het oject terug te rengen in de stt, wrin deze hem is geleverd, ehoudens slijtge e.d.. Lesenemer zl hierdoor ontstne schde voor eigen rekening herstellen, wronder ook opgetreden kleurverschillen zijn egrepen. Blijft Lesenemer hiermee in gereke dn is Lesegever gerechtigd deze hndelingen voor rekening en risico vn Lesenemer uit te voeren. Schde veroorzkt door of verndhoudende met de verwijdering vn ccessoires en/of wijzigingen is voor rekening vn Lesenemer. Artikel 9 : Risico en verzekering 9.1 Gedurende de looptijd vn de lese-overeenkomst is Lesenemer tegenover Lesegever nsprkelijk voor verlies, diefstl, lle eschdigingen n en het tenietgn vn het oject. 9.2 Indien zulks in de lese-overeenkomst is overeengekomen wordt terzke vn het oject door Lesegever een Csco + W.A.-verzekering fgesloten. Lesenemer verklrt door ondertekening vn de lese-overeenkomst met de inhoud vn de verzekeringsvoorwrden ekend te zijn, deze te nvrden en verplicht zich lle in de verzekeringsvoorwrden opgenomen verplichtingen n te komen. 9.3 De verzekering iedt geen dekking : indien Lesenemer het oject geruikt of lt geruiken in strijd met een vn de eplingen genoemd in rtikel 6.2 vn deze Algemene Voorwrden. voor de hiervoor in rtikel 8 edoelde, door Lesenemer zelf ngerchte extr ccessoires en/of wijzigingen. 9.4 Onverminderd het eplde in rtikel 11.1 terzke vn lgemene verzekeringspremie-verhogingen is Lesegever gerechtigd, wnneer de verzekeringsmtschppij op sis vn het schdeeeld met etrekking tot het oject nleiding heeft tot premiewijzigingen en/of wijziging vn het eigen risico, deze n Lesenemer door te erekenen. 9.5 Het door Lesenemer verschuldigde edrg n eigen risico ter zke vn de verzekering wordt vermeld in de lese-overeenkomst. Wnneer sprke is vn een op een tegenprtij verhlre schde zl het eigen risico-edrg n Lesenemer worden vergoed zodr de verzekeringsmtschppij de vergoeding vn de nsprkelijke tegenprtij zl heen ontvngen. 9.6 Tenzij in de lese-overeenkomst is epld dt de verzekering vn het oject is inegrepen in het lesetrief, is Lesenemer verplicht het oject Csco + W.A. te (doen) verzekeren en een fschrift vn de polis n Lesegever te doen toekomen. Voorts is Lesenemer gehouden de rechten, voortvloeiende uit de verzekering n Lesegever over te drgen en het drtoe door Lesegever te verstrekken Meldingsformulier verzekeringen (WM1192) volledig ingevuld en ondertekend n Lesegever te doen toekomen. 9.7 Indien Lesenemer het oject zelf wenst te verzekeren, is het Lesenemer niet toegestn het oject in ontvngst te nemen c.q. te geruiken lvorens het oject deugdelijk, conform het eplde in rtikel 9.6. ddwerkelijk is verzekerd. 9.8 Indien Lesenemer het oject niet vi Lesegever mr zelf elders heeft verzekerd en de verzekeringsmtschppij de dekking vn een eplde schde weigert, dn wel de desetreffende verzekeringsovereenkomst eëindigt, zullen lle gevolgen drvn voor rekening en risico vn Lesenemer komen en zl Lesenemer gehouden zijn Lesegever de schde te vergoeden en Lesegever te vrijwren voor iedere nsprk vn een derde uit welke hoofde dn ook. 9.9 Indien Lesenemer het oject niet vi Lesegever, mr zelf elders heeft verzekerd en in het gevl vn schde de door de desetreffende verzekeringsmtschppij uitgekeerde schdepenningen een lger edrg etreffen dn het edrg dt de verzekeringsmtschppij vn de Lesegever Verzekering in dezelfde omstndigheden zou heen uitgekeerd, is Lesenemer gehouden het verschil n Lesegever te vergoeden. Sntnder Consumer Finnce Benelux BV Algemene Voorwrden finnciële lese versie 1 mei 2009 Pgin 2 vn 5

3 9.10 Iedere schde welke n het oject ontstt dient onmiddellijk door Lesenemer ij Lesegever telefonisch te worden gemeld en drn schriftelijk te worden evestigd door middel vn het stndrd schde-ngifteformulier. Lesenemer is verplicht de door Lesegever te geven instructies voor het doen herstellen vn de schde op te volgen. Artikel 10: Vervngend vervoer 10.1 Indien zulks in de lese-overeenkomst is overeengekomen, wordt in het gevl dt een reprtie vn het oject lnger dn 24 uur duurt, zulks met uitzondering vn zterdgen, zon- en feestdgen, zo spoedig mogelijk voor de tijd dt het oject niet ter eschikking is, een vervngende uto ter eschikking gesteld. Vervngend vervoer wordt lleen eschikr gesteld ij een reprtie innen Nederlnd Alle eplingen vn deze Algemene Voorwrden en de lese-overeenkomst zijn ten nzien vn de vervngende uto eveneens vn toepssing. Lesegever ehoudt zich het recht voor zonder nsprkelijkheid hrerzijds een vervngende uto met een ndere specifictie of ndere soort motorrndstof in te zetten De kilometers met de vervngende uto fgelegd worden wel ls contrctuele kilometers eschouwd voor de erekening vn meer/minder kilometers, mr deze kilometers tellen niet mee ij de epling vn de mximl toegestne eindkilometerstnd. Artikel 11: Lesetrief en etlingen 11.1 In de lese-overeenkomst vn ieder oject is een lesetrief vermeld, welke is geseerd op het prijspeil op de dtum vn verzending vn de lese-overeenkomst. Tijdens de looptijd vn de lese-overeenkomst optredende wijzigingen vn het lesetrief eplende elementen ls: - houderschpselsting en overheidsmtregelen, wronder egrepen eventuele vn overheidswege opgelegde kilometerheffing en dergelijke, die direct wijziging vn vn kosten tot gevolg heeft; - De Belsting Personenuto s en Motorrijwielen ( BPM ), dn wel ndere externe omstndigheden die vn invloed zijn op het economische risico c.q. het wrdeverloop vn Auto s; - legeskosten; - verzekeringspremies of ndere toegestne prijsverhogingen zullen in het lesetrief doorerekend worden vnf de dtum dt zij in Nederlnd gelden. Lesegever zl Lesenemer onmiddellijk op de hoogte stellen vn elke wijziging vn het lesetrief Lesenemer zl mndelijks ij vooruitetling, middels een (post)nk-incssomchtiging, lle volgens de lese-overeenkomst n Lesegever verschuldigde termijnen voldoen zonder korting of compenstie. Lesenemer doet fstnd vn het recht eslg onder zichzelf te leggen. De eerste not wordt innen tien dgen n ondertekening vn de lese-overeenkomst door Lesegever geïncsseerd, wrij over een gedeelte vn een mnd een prorto gedeelte vn het lesetrief verschuldigd is Voor zover noodzkelijk mchtigt Lesenemer Lesegever reeds nu voor lsdn om lle hndelingen nmens Lesenemer te verrichten welke vereist zijn voor het verzoek n de Belstingdienst tot teruggf vn de Belsting Personenuto s en Motorrijwielen ( BPM ) n Lesegever, lsmede voor verzoeken in vernd met een overdrcht vn een esteluto en/of voor het doen vn ngifte vn BPM. Vnf medeondertekening vn het contrct / estelformulier door Lesegever, komt de verplichting tot het voldoen vn de BPM ten nzien vn de desetreffende uto voor rekening en risico vn Lesenemer, welke verplicht is om de BPM n Lesegever te voldoen, lthns nvullende zekerheid te verstrekken ter hogte vn het edrg vn de verschuldigde BPM Alle ndere kosten, voortvloeiende uit de lese-overeenkomst of uit enige epling vn deze Algemene Voorwrden, zullen door Lesenemer innen 10 dgen n ontvngst vn de desetreffende not n Lesegever worden voldn Lesenemer is vn rechtswege in verzuim indien niet wordt voldn n zijn/hr etlingsverplichting(en). Alsdn is Lesenemer zonder ndere ingerekestelling rente verschuldigd vn 1,5% per mnd, wrij een gedeelte vn een mnd ls een hele mnd wordt gerekend. Tevens is Lesenemer lsdn uitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte vn 15% vn de hoofdsom met een minimum vn 250,--, onverminderd het recht vn Lesegever meerdere, werkelijk gemkte, kosten te vorderen Alle etlingen door Lesenemer n Lesegever zullen eerst in mindering strekken op eventueel verschuldigde kosten, vervolgens op rente en tenslotte op de oudste nog openstnde fctuur Het feit dt Lesenemer, door welke oorzk dn ook, geen geruik kn mken vn het oject geeft Lesenemer nimmer het recht de door Lesenemer n Lesegever verschuldigde etlingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, te stken, dnwel ontinding vn de overeenkomst te vorderen. Artikel 12: Voor rekening vn Lesenemer 12.1 In het lesetrief zijn nooit egrepen en derhlve voor rekening vn Lesenemer: - stllings- en prkeergelden; - onderhoudskosten voor de crrosserie (zols wssen) en interieur; - schde ontstn door onoordeelkundig hndelen met of geruik vn het oject of ontstn door gerek n normle zorg en onderhoud of door nltigheid; - schde veroorzkt door het in- en uitlden vn goederen; - onderhouds- en/of reprtiekosten n onderdelen en ccessoires, welke niet stndrd deel uitmken vn het oject; - kosten vn vervnging ij verlies vn kenteken ewijzen deel I, II en/of III; - kosten vn vervnging ij verlies vn de rndstofps Lesenemer is verntwoordelijk voor de etling vn oetes, verschuldigd voor met het oject gepleegde overtredingen vn wettelijke eplingen, zols verkeersovertredingen, prkeeroetes etc.. Voor zover Lesegever voor etling vn dergelijke oetes wordt ngesproken door justitie, zl Lesenemer Lesegever vrijwren voor lle finnciële en ndere gevolgen terzke en op eerste verzoek n Lesegever lle enodigde informtie terzke verstrekken, teneinde Lesegever in stt te stellen de kwestie f te hndelen. Voldoet Lesegever voor met het oject egne overtredingen opgelegde oetes, dn zl Lesenemer die oetes onmiddellijk op eerste verzoek n Lesegever vergoeden, zonder dt Lesenemer zich erop kn eroepen, dt edoelde oetes ten onrechte zijn opgelegd of door Lesegever zijn etld Lesegever is gerechtigd ij ineslgnme en/of vereurdverklring vn het oject lle hieruit voor Lesegever voortkomende kosten c.q. schden op Lesenemer te verhlen Lesegever is nimmer nsprkelijk voor verlies of eschdiging vn goederen en/of stoffen die zich in, n of op het oject evinden. Artikel 13: Verrekening meer/minder kilometers; contrctwijziging Sntnder Consumer Finnce Benelux BV Algemene Voorwrden finnciële lese versie 1 mei 2009 Pgin 3 vn 5

4 13.1 Indien onderhoud, reprtie en/of nden zijn inegrepen is het lesetrief mede geseerd op een gedurende de looptijd vn de lese-overeenkomst met het oject te rijden jrkilometrge Tussentijdse verrekening meer/minder kilometers vindt plts op sis vn het in de lese-overeenkomst genoemde trief n de hnd vn de door Lesenemer n Lesegever op te geven kilometerstnd overeenkomstig de kilometerteller vn het oject Indien het werkelijk ntl gereden kilometers per zes mnden meer dn 5 % fwijkt vn het in de lese-overeenkomst eplde kilometrge per zes mnden heeft Lesegever het recht het lesetrief lsmede de duur vn de lese-overeenkomst met etrekking tot de servicecomponenten n te pssen. Deze lesetriefnpssingen gelden lsdn voor zowel de reeds etlde ls de toekomstige lesetermijnen De eindfrekening meer/minder kilometers vindt plts innen twee mnden n de eëindiging vn de lese-overeenkomst. Op sis vn het werkelijk ntl gereden kilometers en de mximl toegestne eindkilometerstnd volgens de lese-overeenkomst vindt verrekening plts n de hnd vn het in de lese-overeenkomst vermelde trief, rekening houdend met eventuele tussentijdse kilometer-verrekeningen Lesenemer erkent het door de kilometerteller ngegeven ntl kilometers ls het juiste ntl met het oject verreden kilometers. Mocht de kilometerteller vn het oject defect zijn of rken, dn zl in onderling overleg tussen Lesegever en Lesenemer het ntl werkelijk verreden kilometers epld worden. Lesenemer is verplicht Lesegever onmiddellijk vn een defect n een kilometerteller op de hoogte te stellen. Artikel 14: Beëindiging of ontinding vn de lese-overeenkomst 14.1 Lesegever is gerechtigd de lese-overeenkomst met Lesenemer terstond en zonder tussenkomst vn de rechter te eëindigen of te ontinden door middel vn een n Lesenemer gerichte kennisgeving en het oject tot zich te nemen indien: Lesenemer, ondnks een herhlde nmning een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Voorwrden of de lese-overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nkomt, wrdoor Lesenemer vn rechtswege in verzuim is; Lesenemer sursénce vn etling nvrgt, het fillissement vn Lesenemer wordt ngevrgd, dn wel het fillissement vn Lesenemer wordt uitgesproken, Lesenemer een kkoord n zijn crediteuren niedt, dn wel zijn edrijf verkoopt, liquideert of stillegt; c Lesenemer onder curtele wordt gesteld, Nederlnd metterwoon verlt, c.q. zich in het uitenlnd vestigt; d Lesenemer overlijdt; e op het oject conservtoir eslg, executoril eslg of odemeslg wordt gelegd; f de verzekering vn het oject door de verzekeringsmtschppij om welke reden dn ook wordt opgezegd lsmede in gevl vn totl-loss, diefstl, vermissing, verduistering dn wel justitiële ineslgneming vn het oject; g Lesenemer om welke reden dn ook niet (lnger) door de fiscus ls BPM-teruggfgerechtigde ondernemer ls edoeld in rtikel 15 Wet op de elsting vn personenuto s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM) wordt ngemerkt In een dergelijk gevl vn eëindiging of ontinding vn de lese-overeenkomst is Lesenemer gehouden lle vervllen doch niet etlde lesetermijnen, lle nog te vervllen lesetermijnen inclusief kredietvergoedingen c.q. lle ndere door Lesenemer ingevolge de lese-overeenkomst of enige ndere overeenkomst n Lesegever verschuldigde edrgen, vermeerderd met de rente en kosten en verminderd met de gereliseerde oprengst vn het oject, ls onmiddellijk opeisre schulden n Lesegever te voldoen, onverminderd het recht vn Lesegever op volledige schdevergoeding In gevl vn diefstl of vermissing vn het oject, eindigt de lese-overeenkomst voor het desetreffende oject één mnd n de dtum vn diefstl of vermissing. Finnciële risico s ten nzien vn Belsting Personenuto s en Motorrijwielen ( BPM ) komen geheel voor rekening vn Lesenemer, tenzij deze op derden kunnen worden verhld In gevl vn totl-loss vn het oject, eindigt de lese-overeenkomst voor het desetreffende oject op de dtum wrop de schde is ontstn. Indien vervngend vervoer voor het desetreffende oject in het lesetrief egrepen is, eindigt de lese-overeenkomst één mnd n de dtum wrop de schde is ontstn. Finnciële risico s ten nzien vn Belsting Personenuto s en Motorrijwielen ( BPM ) komen geheel voor rekening vn Lesenemer, tenzij deze op derden kunnen worden verhld Tussentijdse eëindiging of ontinding vn de lese-overeenkomst op verzoek vn Lesenemer is slechts mogelijk wnneer prtijen in onderling overleg overeenstemming ereiken over de finnciële gevolgen vn de tussentijdse eëindiging en deze overeenstemming schriftelijk is vstgelegd Lesenemer heeft in het gevl vn eëindiging of ontinding vn de lese-overeenkomst met etrekking tot het oject geen recht vn terughouding voor enig door hem gestelde nsprk jegens Lesegever. Artikel 15: Brndstofps 15.1 Alle uit het geruik vn de rndstofps voortvloeiende kosten, dronder egrepen de kosten vn de rndstof zelf, komen voor rekening vn Lesenemer. Lesegever zl n Lesenemer per mnd, tegelijk met de mndelijkse lesetermijn, een voorschot op de rndstofkosten en het olieverruik in rekening rengen. Indien de werkelijke kosten per mnd fwijken vn het erekende voorschot heeft Lesegever het recht het edrg vn de mndelijkse voorschotetling n te pssen. Bij de eëindiging vn de lese-overeenkomst zl het totledrg vn de werkelijke kosten worden verrekend met het totl vn de voorschotetlingen Indien Lesenemer geruik wenst te mken vn de rndstofps wordt Lesenemer een hndleiding voor het geruik vn deze rndstofps toegezonden. Lesenemer dient de instructies uit deze hndleiding nuwkeurig op te volgen en is verplicht zich n de voorschriften te houden. Lesegever kn nimmer nsprkelijk gesteld worden voor de gevolgen vn het geruik of misruik vn de rndstofps. Artikel 16: Teruggve oject 16.1 Bij eëindiging of ontinding vn de lese-overeenkomst of wnneer om welke reden dn ook de eigendom vn het oject n floop vn de leseperiode niet is overgegn, is Lesenemer gehouden innen 24 uur n eëindiging vn de lese-overeenkomst het oject schdevrij, in goede en gereinigde stt met ijehorende utoppieren en overige uitrusting (wronder de in het lesetrief opgenomen ccessoires) n Lesegever terug te geven op een door Lesegever n te geven plts Indien Lesenemer in gereke lijft het oject terug te geven, zl Lesenemer gehouden zijn n Lesegever te vergoeden lle kosten die Lesegever dient te mken om de teruggve vn het oject te reliseren Mocht lijken dt n de teruggegeven oject eplde uitrustingsstukken c.q. in het lesetrief opgenomen ccessoires ontreken, dn is Lesegever gerechtigd deze rtikelen op kosten vn Lesenemer door gelijkwrdige rtikelen te vervngen c.q. de nieuwwrde drvn ij Lesenemer in rekening te rengen. Artikel 17: Overdrcht recht op grntie Sntnder Consumer Finnce Benelux BV Algemene Voorwrden finnciële lese versie 1 mei 2009 Pgin 4 vn 5

5 17.1 Lesegever drgt middels ondertekening vn de lese-overeenkomst gelijktijdig met flevering vn het oject n de Lesenemer hr rechten op grntie jegens de leverncier over n Lesenemer. N deze overdrcht en tereschikkingstelling vn het oject heeft Lesegever geen enkele verplichting jegens Lesenemer Lesenemer dient eventuele nsprken terzke vn eventuele tekortkomingen vn het oject, grnties, onderhoud en reprties zelf rechtstreeks jegens de deler geldend te mken. Gereken n het oject of ndere omstndigheden geven de Lesenemer niet de evoegdheid de etling vn de lesetermijnen op te schorten. Artikel 18: Zekerheidsstelling Indien ij Lesegever gerede twijfel estt dt Lesenemer niet n zijn verplichtingen uit de lese-overeenkomst zl voldoen, is Lesenemer gehouden op het eerste verzoek vn Lesegever zekerheid te stellen. Deze zekerheidsstelling vervlt eerst ndt Lesenemer l zijn verplichtingen voortvloeiende uit de lese-overeenkomst heeft voldn. Artikel 19: Hoofdelijkheid Indien meerdere (rechts)personen gezmenlijk ls Lesenemer de lese-overeenkomst zijn ngegn is ieder vn hen jegens Lesegever hoofdelijk nsprkelijk voor de nkoming vn de verplichtingen welke voortvloeien uit de lese-overeenkomst en deze drmee onverrekelijk veronden Algemene Voorwrden. Artikel 20: Geschillen 20.1 Op de met Lesenemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlnds recht toepsselijk. Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien c.q. drmee vernd houden zullen uitsluitend worden erecht door de Arrondissementsrechtnk te Amsterdm en in spoedeisende gevllen door de President vn deze Rechtnk Lesenemer wordt gecht domicilie te heen gekozen n het dres dt door Lesenemer ij het ngn vn de lese-overeenkomst is vermeld. Artikel 21: Slotepling Indien enig onderdeel vn de lese-overeenkomst of vn deze Algemene Voorwrden nietig is of vernietigd zl worden lt dt de geldigheid vn de overige eplingen onverlet. In dt gevl zijn prtijen gehouden het nietige of vernietigde deel te vervngen door een ndere epling die de edoeling vn de desetreffende epling zo goed mogelijk endert. Sntnder Consumer Finnce Benelux BV Algemene Voorwrden finnciële lese versie 1 mei 2009 Pgin 5 vn 5

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ.

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID Ondernemen rengt ltijd risico s mee. Zols het risico dt u schde veroorzkt wrvoor u nsprkelijk wordt gesteld.

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

De noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht kunnen derhalve samengevat worden als: F = 0 geen resulterende kracht in x richting.

De noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht kunnen derhalve samengevat worden als: F = 0 geen resulterende kracht in x richting. 1. EVENWICHT Zols in het eerste gedeelte over krchten en momenten reeds n de orde is gesteld werken op een lichm meestl meerdere krchten tegelijkertijd. We zeggen dt het lichm onderhevig is n een stelsel

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Zorg goed geregeld voor u

Zorg goed geregeld voor u Hndig om goed te ewren! Zorg goed geregeld voor u Reglement Hulpmiddelen 2012 Asn Reglement Hulpmiddelen 2012 Gechte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. Dit Reglement is onderdeel vn de

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 40/50 90-10262B81 110 ! WAARSCHUWING

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 40/50 90-10262B81 110 ! WAARSCHUWING Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage Wiskundige denkctiviteiten: digitle ijlge Suggesties voor opdrchten wrij de leerlingen uitgedgd worden wiskundige denkctiviteiten te ontplooien. De opdrchten heen de volgende structuur. In de kop stn chtereenvolgend:

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3 Annemersbedrijf 1 / 3 Deel 2 hoofdstuk 19 de dministrtie vn dienstverlenende bedrijven Projectkrt Voor elk project wordt een voorclcultie gemkt. Deze wordt op de projectkrt vstgelegd. Tijdens de uitvoering

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnken horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet Dit

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b Anvrgformulier drnk- en horecvergunning model b Anvrg ter verkrijging vn een vergunning voor de uitoefening vn het horecbedrijf bestemd voor rechtspersonen die zich richten op ctiviteiten vn recretieve,

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN Procedure De Structuurvisie Hren etreft een ctulistie vn de Structuurvisie Plus uit 2004. De ctulistie heeft pltsgevonden ls gevolg vn het in werking treden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie