ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de eplingen vn de onderhvige Algemene Voorwrden Finnciële Lese (hiern verder te noemen: "de Algemene Voorwrden") vn toepssing. Afwijkingen of nvullingen vn de Algemene Voorwrden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Artikel 2: De Lese-overeenkomst 2.1 Overeenkomstig het eplde in de lese-overeenkomst koopt Lesenemer vn Sntnder Consumer Finnce Benelux BV, en verkoopt Sntnder Consumer Finnce Benelux BV (hiern te noemen: Lesegever), het in de lese-overeenkomst omschreven oject (hiern te noemen "het oject"). Sntnder Consumer Finnce Benelux BV ehoudt zich het eigendom vn het oject voor totdt Lesenemer lle lesetermijnen, inclusief de slottermijn, en zijn eventuele ndere verplichtingen jegens Sntnder Consumer Finnce Benelux BV onder de lese-overeenkomst heeft voldn. 2.2 De lese-overeenkomst wordt gesloten door middel vn ondertekening drvn door Lesenemer en Sntnder Consumer Finnce Benelux BV, hiern te noemen Lesegever. In de lese-overeenkomst is onder meer opgenomen de nm en dresgegevens vn Lesenemer, de specifictie vn het oject, de looptijd vn de lese-overeenkomst en het lesetrief. Indien en zover noodzkelijk verplicht Lesenemer zich ingevl vn lese vn een esteluto (een uto met grijs kenteken) drnst een zogenmde Ondernemersverklring te ondertekenen en f te geven n Lesegever. In de Ondernemersverklring verklrt Lesenemer onder meer n lle vereisten te voldoen op grond wrvn Lesenemer door de Belstingdienst ls BPM teruggfgerechtigde ondernemer ls edoeld in rtikel 15 en rtikel 15 Wet BPM zl worden ngemerkt. Lesegever ehoudt zich het recht voor, voor flevering vn het oject eventuele tussentijdse prijsverhogingen te verwerken in het lesetrief, dn wel in de eventuele netling die door de Lesenemer wordt gedn. 2.3 Lesegever zl het oject kopen vn leverncier, genoemd in de lese-overeenkomst, met de drin vermelde specificties en Lesenemer ontvngt een kopie vn fctuur vn leverncier. Op die koop zullen de stndrd verkoop-, leverings-, en etlingsvoorwrden vn leverncier vn toepssing worden verklrd. De juridische en feitelijke levering vn het oject door leverncier n Lesegever geschiedt door tereschikkingstelling ervn n Lesenemer. 2.4 Lesegever is ngesloten ij de Stichting Bureu Krediet Registrtie (BKR) te Tiel. Indien Lesenemer een ntuurlijk persoon is, rust op Lesegever de verplichting de onderhvige lese-overeenkomst lsmede het etlingsverloop drvn ldr te registreren. Artikel 3: Ter eschikking stellen vn het oject 3.1 De tereschikkingstelling vn het oject vindt plts f leverncier, conform de specifictie vermeld in de lese-overeenkomst, inclusief de vereiste utoppieren wrvoor Lesenemer tekent op het fleverewijs. N flevering wordt de lese-overeenkomst door Lesegever gecompleteerd met het kenteken, het chssisnummer, het ouwjr en de kilometerstnd, wrn eide prtijen tenminste één exemplr drvn ehouden. An Lesenemer zl het overeengekomen lesetrief in rekening gercht worden conform het eplde in rtikel 11 vnf de dtum vn tereschikkingstelling vn het oject. 3.2 Lesegever kn niet nsprkelijk gesteld worden voor het op een lter tijdstip dn in de lese-overeenkomst is epld ter eschikking stellen vn het oject n de Lesenemer. Indien een eplde oject - ondnks hetgeen is overeengekomen in de lese-overeenkomst - niet (meer) leverr is, zl Lesegever onmiddellijk contct opnemen met Lesenemer en zl of een ndere oject esteld worden door Lesegever, of zl de lese-overeenkomst ls ontonden worden eschouwd, zonder dt Lesegever tot enige vergoeding gehouden is. Artikel 4: Erkenning rechten 4.1 Lesenemer dient ervoor zorg te drgen dt op de rechten vn Lesegever geen inreuk wordt gemkt. Het stt Lesegever vrij hr rechten en verplichtingen, met inegrip vn die uit de lese-overeenkomst, n een derde over te drgen. Lesenemer geeft hierij ij voort toestemming voor een dergelijke overdrcht in de toekomst. 4.2 Indien op het oject conservtoir eslg, executoril eslg of odemeslg wordt gelegd, dient Lesenemer Lesegever hiervn onmiddellijk, doch in ieder gevl innen 24 uur n ineslgnme, in kennis te stellen. Lesenemer is eveneens verplicht Lesegever onmiddellijk in kennis te stellen vn diefstl of vermissing vn het oject. Artikel 5: Registrtie; vergunningen; keuringen; inspectie 5.1 De kosten voor registrtie vn het oject, lsmede, voorzover dit in de lese-overeenkomst is opgenomen de houderschpselsting verschuldigd voor het oject, komen voor rekening vn Lesegever. Het kentekenewijs deel II vn het oject stt steeds op nm vn Lesenemer. 5.2 Lesenemer dient er voor te zorg te drgen dt hij eschikt over de wettelijk vereiste vergunningen, nodig om met het oject op de openre weg te rijden, zols in voorkomende gevllen een keuringscertifict voor de gstnk vn het oject. 5.3 Lesenemer dient het oject tijdig n te ieden voor de keuring conform de Wet Periodieke Keuring Motorrijtuigen, Anhngwgens en Opleggers. 5.4 Lesenemer geeft n Lesegever en/of zijn gemchtigde onherroepelijk het recht vn vrije toegng tot de plts wr het oject zich evindt of redelijkerwijs gecht kn worden zich te evinden, lsmede tot het inwendige vn het oject en verplicht zich zoveel ls nodig zijn medewerking te verlenen teneinde Lesegever in stt te stellen het oject te inspecteren of, in gevl vn niet nkomen vn de eplingen vn deze overeenkomst, het oject weg te hlen zonder dt hiervoor enige ingerekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist. Drnst is Lesenemer gehouden op eerste verzoek vn Lesegever het oject voor ezichtiging ter eschikking te stellen. Artikel 6: Geruik vn het oject 6.1 Het is Lesenemer veroden het oject te verpnden of nderszins te ezwren, te verhuren of nderszins n derden om t in geruik te geven, dn wel rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de lese-overeenkomst n derden over te drgen. 6.2 Lesenemer verplicht zich het oject op correcte wijze conform het doel wrvoor dit is estemd en/of ingericht en in overeenstemming met de voor het oject geldende richtlijnen en wettelijke regels te geruiken en in goede en edrijfsvrdige stt te houden. Voorts is Lesenemer gehouden ehoedzm en voorzichtig te rijden. Het is Lesenemer ondermeer niet toegestn het oject te (lten) geruiken: voor het vervoeren vn personen tegen etling; voor het geven vn onderricht; c voor het deelnemen n utorces, rlly's of ndere sportritten c.q. puzzelritten; d door een estuurder onder invloed vn lcohol, nrcotic of het rijgedrg eïnvloedende medicijnen; e op een wijze wrvoor de verzekering geen dekking iedt. Sntnder Consumer Finnce Benelux BV Algemene Voorwrden finnciële lese versie 1 mei 2009 Pgin 1 vn 5

2 6.3 Indien Lesenemer om welke reden dn ook niet (lnger) door de fiscus ls BPM-teruggfgerechtigde ondernemer ls edoeld in rtikel 15 en rtikel 15 Wet op de elsting vn personenuto s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM) wordt ngemerkt, zijn lle finnciële risico s die hieruit voortvloeien dn wel kunnen voortvloeien, onder meer ten nzien vn de BPM geheel voor rekening vn Lesenemer. 6.4 Het oject mg slechts worden estuurd door personen in het ezit vn het voor het desetreffende type oject geldige rijewijs. Lesenemer zl Lesegever steeds op de hoogte houden vn de vste estuurder(s) vn het oject door middel vn toezending vn een kopie vn het (de) rijewijs(zen) vn deze vste estuurder(s). Is nog geen opgve vn de hiervoor genoemde gegevens n Lesegever gedn, dn worden lle personen die het oject esturen eschouwd ls door de Lesenemer tot dt esturen epldelijk gemchtigd. 6.5 Lesegever ehoudt zich het recht voor zonder opgve vn redenen het geruik vn het oject door eplde personen te verieden. Lesegever zl de nmen vn de desetreffende personen schriftelijk n Lesenemer opgeven en Lesenemer zl ervoor zorgen dt die personen het oject niet geruiken. Indien de etreffende personen drn het oject toch geruiken, zl dit eschouwd worden ls een verzuim vn Lesenemer en zl Lesegever gerechtigd zijn lle pssende mtregelen te treffen ten lste vn Lesenemer, met inegrip vn ontinding vn de lese-overeenkomst. Artikel 7: Onderhoud, reprtie en nden 7.1 Lesenemer verplicht zich lle onderhouds- en/of reprtiewerkzmheden n het oject stipt te lten uitvoeren door de deler wr het oject is ngeschft. 7.2 Lesenemer verplicht zich regelmtig olie, koelvloeistof, ccu en ndenspnning vn het oject te (lten) controleren en zo nodig, op peil te (lten) rengen. 7.3 Indien onderhoud en reprtie in het lesetrief zijn egrepen geldt het volgende:. Voor onderhoud en reprtie dient Lesenemer voorf vn Lesegever toestemming te heen verkregen.. Indien op verzoek vn Lesenemer werkzmheden n het oject uiten de normle werkuren worden uitgevoerd, zullen de meerkosten hiervn voor rekening vn de Lesenemer komen. c. Lesegever heeft het recht een (gedeeltelijk) defect gerkt oject niet meer te (doen) repreren en de lese-overeenkomst onmiddellijk te doen eindigen, zonder enige gehoudenheid zijdens Lesegever tot schdeloosstelling. d. Het lesetrief kn op grond vn stijging vn loon- en mterilkosten worden ngepst. Bij deze npssing vn het lesetrief zl worden uitgegn vn de loon- en prijsindexcijfers zols deze door het Centrl Bureu voor de Sttistiek periodiek worden vstgesteld. 7.4 Indien nden in het lesetrief zijn egrepen geldt het volgende:. Beplingen onder rtikel 7.3 zijn vn toepssing. Bij vervnging vn nden, nders dn ls gevolg vn normle slijtge, zijn de kosten voor rekening Lesenemer. 7.5 Mocht het oject (onverwchts) defect rken, zl de Lesenemer in het lgemeen slechts de hulp mogen inroepen vn terzke deskundige personen, zols zijn de eigen merkdeler, de ANWB Wegenwcht of vergelijkre hulpverleningsinstntie in het uitenlnd. Artikel 8: Wijzigingen oject Het is Lesenemer toegestn, n voorfgnde schriftelijke toestemming vn Lesegever, het oject voor eigen rekening te voorzien vn ndere ccessoires, toeehoren en/of op- en nouwen dn die in de lese-overeenkomst vermeld stn. Bij ontinding vn de lese-overeenkomst of wnneer om welke reden dn ook de eigendom vn het oject n floop vn de leseperiode niet is overgegn is Lesenemer verplicht de voor eigen rekening de ngerchte ccessoires en/of wijzigingen te verwijderen en het oject terug te rengen in de stt, wrin deze hem is geleverd, ehoudens slijtge e.d.. Lesenemer zl hierdoor ontstne schde voor eigen rekening herstellen, wronder ook opgetreden kleurverschillen zijn egrepen. Blijft Lesenemer hiermee in gereke dn is Lesegever gerechtigd deze hndelingen voor rekening en risico vn Lesenemer uit te voeren. Schde veroorzkt door of verndhoudende met de verwijdering vn ccessoires en/of wijzigingen is voor rekening vn Lesenemer. Artikel 9 : Risico en verzekering 9.1 Gedurende de looptijd vn de lese-overeenkomst is Lesenemer tegenover Lesegever nsprkelijk voor verlies, diefstl, lle eschdigingen n en het tenietgn vn het oject. 9.2 Indien zulks in de lese-overeenkomst is overeengekomen wordt terzke vn het oject door Lesegever een Csco + W.A.-verzekering fgesloten. Lesenemer verklrt door ondertekening vn de lese-overeenkomst met de inhoud vn de verzekeringsvoorwrden ekend te zijn, deze te nvrden en verplicht zich lle in de verzekeringsvoorwrden opgenomen verplichtingen n te komen. 9.3 De verzekering iedt geen dekking : indien Lesenemer het oject geruikt of lt geruiken in strijd met een vn de eplingen genoemd in rtikel 6.2 vn deze Algemene Voorwrden. voor de hiervoor in rtikel 8 edoelde, door Lesenemer zelf ngerchte extr ccessoires en/of wijzigingen. 9.4 Onverminderd het eplde in rtikel 11.1 terzke vn lgemene verzekeringspremie-verhogingen is Lesegever gerechtigd, wnneer de verzekeringsmtschppij op sis vn het schdeeeld met etrekking tot het oject nleiding heeft tot premiewijzigingen en/of wijziging vn het eigen risico, deze n Lesenemer door te erekenen. 9.5 Het door Lesenemer verschuldigde edrg n eigen risico ter zke vn de verzekering wordt vermeld in de lese-overeenkomst. Wnneer sprke is vn een op een tegenprtij verhlre schde zl het eigen risico-edrg n Lesenemer worden vergoed zodr de verzekeringsmtschppij de vergoeding vn de nsprkelijke tegenprtij zl heen ontvngen. 9.6 Tenzij in de lese-overeenkomst is epld dt de verzekering vn het oject is inegrepen in het lesetrief, is Lesenemer verplicht het oject Csco + W.A. te (doen) verzekeren en een fschrift vn de polis n Lesegever te doen toekomen. Voorts is Lesenemer gehouden de rechten, voortvloeiende uit de verzekering n Lesegever over te drgen en het drtoe door Lesegever te verstrekken Meldingsformulier verzekeringen (WM1192) volledig ingevuld en ondertekend n Lesegever te doen toekomen. 9.7 Indien Lesenemer het oject zelf wenst te verzekeren, is het Lesenemer niet toegestn het oject in ontvngst te nemen c.q. te geruiken lvorens het oject deugdelijk, conform het eplde in rtikel 9.6. ddwerkelijk is verzekerd. 9.8 Indien Lesenemer het oject niet vi Lesegever mr zelf elders heeft verzekerd en de verzekeringsmtschppij de dekking vn een eplde schde weigert, dn wel de desetreffende verzekeringsovereenkomst eëindigt, zullen lle gevolgen drvn voor rekening en risico vn Lesenemer komen en zl Lesenemer gehouden zijn Lesegever de schde te vergoeden en Lesegever te vrijwren voor iedere nsprk vn een derde uit welke hoofde dn ook. 9.9 Indien Lesenemer het oject niet vi Lesegever, mr zelf elders heeft verzekerd en in het gevl vn schde de door de desetreffende verzekeringsmtschppij uitgekeerde schdepenningen een lger edrg etreffen dn het edrg dt de verzekeringsmtschppij vn de Lesegever Verzekering in dezelfde omstndigheden zou heen uitgekeerd, is Lesenemer gehouden het verschil n Lesegever te vergoeden. Sntnder Consumer Finnce Benelux BV Algemene Voorwrden finnciële lese versie 1 mei 2009 Pgin 2 vn 5

3 9.10 Iedere schde welke n het oject ontstt dient onmiddellijk door Lesenemer ij Lesegever telefonisch te worden gemeld en drn schriftelijk te worden evestigd door middel vn het stndrd schde-ngifteformulier. Lesenemer is verplicht de door Lesegever te geven instructies voor het doen herstellen vn de schde op te volgen. Artikel 10: Vervngend vervoer 10.1 Indien zulks in de lese-overeenkomst is overeengekomen, wordt in het gevl dt een reprtie vn het oject lnger dn 24 uur duurt, zulks met uitzondering vn zterdgen, zon- en feestdgen, zo spoedig mogelijk voor de tijd dt het oject niet ter eschikking is, een vervngende uto ter eschikking gesteld. Vervngend vervoer wordt lleen eschikr gesteld ij een reprtie innen Nederlnd Alle eplingen vn deze Algemene Voorwrden en de lese-overeenkomst zijn ten nzien vn de vervngende uto eveneens vn toepssing. Lesegever ehoudt zich het recht voor zonder nsprkelijkheid hrerzijds een vervngende uto met een ndere specifictie of ndere soort motorrndstof in te zetten De kilometers met de vervngende uto fgelegd worden wel ls contrctuele kilometers eschouwd voor de erekening vn meer/minder kilometers, mr deze kilometers tellen niet mee ij de epling vn de mximl toegestne eindkilometerstnd. Artikel 11: Lesetrief en etlingen 11.1 In de lese-overeenkomst vn ieder oject is een lesetrief vermeld, welke is geseerd op het prijspeil op de dtum vn verzending vn de lese-overeenkomst. Tijdens de looptijd vn de lese-overeenkomst optredende wijzigingen vn het lesetrief eplende elementen ls: - houderschpselsting en overheidsmtregelen, wronder egrepen eventuele vn overheidswege opgelegde kilometerheffing en dergelijke, die direct wijziging vn vn kosten tot gevolg heeft; - De Belsting Personenuto s en Motorrijwielen ( BPM ), dn wel ndere externe omstndigheden die vn invloed zijn op het economische risico c.q. het wrdeverloop vn Auto s; - legeskosten; - verzekeringspremies of ndere toegestne prijsverhogingen zullen in het lesetrief doorerekend worden vnf de dtum dt zij in Nederlnd gelden. Lesegever zl Lesenemer onmiddellijk op de hoogte stellen vn elke wijziging vn het lesetrief Lesenemer zl mndelijks ij vooruitetling, middels een (post)nk-incssomchtiging, lle volgens de lese-overeenkomst n Lesegever verschuldigde termijnen voldoen zonder korting of compenstie. Lesenemer doet fstnd vn het recht eslg onder zichzelf te leggen. De eerste not wordt innen tien dgen n ondertekening vn de lese-overeenkomst door Lesegever geïncsseerd, wrij over een gedeelte vn een mnd een prorto gedeelte vn het lesetrief verschuldigd is Voor zover noodzkelijk mchtigt Lesenemer Lesegever reeds nu voor lsdn om lle hndelingen nmens Lesenemer te verrichten welke vereist zijn voor het verzoek n de Belstingdienst tot teruggf vn de Belsting Personenuto s en Motorrijwielen ( BPM ) n Lesegever, lsmede voor verzoeken in vernd met een overdrcht vn een esteluto en/of voor het doen vn ngifte vn BPM. Vnf medeondertekening vn het contrct / estelformulier door Lesegever, komt de verplichting tot het voldoen vn de BPM ten nzien vn de desetreffende uto voor rekening en risico vn Lesenemer, welke verplicht is om de BPM n Lesegever te voldoen, lthns nvullende zekerheid te verstrekken ter hogte vn het edrg vn de verschuldigde BPM Alle ndere kosten, voortvloeiende uit de lese-overeenkomst of uit enige epling vn deze Algemene Voorwrden, zullen door Lesenemer innen 10 dgen n ontvngst vn de desetreffende not n Lesegever worden voldn Lesenemer is vn rechtswege in verzuim indien niet wordt voldn n zijn/hr etlingsverplichting(en). Alsdn is Lesenemer zonder ndere ingerekestelling rente verschuldigd vn 1,5% per mnd, wrij een gedeelte vn een mnd ls een hele mnd wordt gerekend. Tevens is Lesenemer lsdn uitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte vn 15% vn de hoofdsom met een minimum vn 250,--, onverminderd het recht vn Lesegever meerdere, werkelijk gemkte, kosten te vorderen Alle etlingen door Lesenemer n Lesegever zullen eerst in mindering strekken op eventueel verschuldigde kosten, vervolgens op rente en tenslotte op de oudste nog openstnde fctuur Het feit dt Lesenemer, door welke oorzk dn ook, geen geruik kn mken vn het oject geeft Lesenemer nimmer het recht de door Lesenemer n Lesegever verschuldigde etlingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, te stken, dnwel ontinding vn de overeenkomst te vorderen. Artikel 12: Voor rekening vn Lesenemer 12.1 In het lesetrief zijn nooit egrepen en derhlve voor rekening vn Lesenemer: - stllings- en prkeergelden; - onderhoudskosten voor de crrosserie (zols wssen) en interieur; - schde ontstn door onoordeelkundig hndelen met of geruik vn het oject of ontstn door gerek n normle zorg en onderhoud of door nltigheid; - schde veroorzkt door het in- en uitlden vn goederen; - onderhouds- en/of reprtiekosten n onderdelen en ccessoires, welke niet stndrd deel uitmken vn het oject; - kosten vn vervnging ij verlies vn kenteken ewijzen deel I, II en/of III; - kosten vn vervnging ij verlies vn de rndstofps Lesenemer is verntwoordelijk voor de etling vn oetes, verschuldigd voor met het oject gepleegde overtredingen vn wettelijke eplingen, zols verkeersovertredingen, prkeeroetes etc.. Voor zover Lesegever voor etling vn dergelijke oetes wordt ngesproken door justitie, zl Lesenemer Lesegever vrijwren voor lle finnciële en ndere gevolgen terzke en op eerste verzoek n Lesegever lle enodigde informtie terzke verstrekken, teneinde Lesegever in stt te stellen de kwestie f te hndelen. Voldoet Lesegever voor met het oject egne overtredingen opgelegde oetes, dn zl Lesenemer die oetes onmiddellijk op eerste verzoek n Lesegever vergoeden, zonder dt Lesenemer zich erop kn eroepen, dt edoelde oetes ten onrechte zijn opgelegd of door Lesegever zijn etld Lesegever is gerechtigd ij ineslgnme en/of vereurdverklring vn het oject lle hieruit voor Lesegever voortkomende kosten c.q. schden op Lesenemer te verhlen Lesegever is nimmer nsprkelijk voor verlies of eschdiging vn goederen en/of stoffen die zich in, n of op het oject evinden. Artikel 13: Verrekening meer/minder kilometers; contrctwijziging Sntnder Consumer Finnce Benelux BV Algemene Voorwrden finnciële lese versie 1 mei 2009 Pgin 3 vn 5

4 13.1 Indien onderhoud, reprtie en/of nden zijn inegrepen is het lesetrief mede geseerd op een gedurende de looptijd vn de lese-overeenkomst met het oject te rijden jrkilometrge Tussentijdse verrekening meer/minder kilometers vindt plts op sis vn het in de lese-overeenkomst genoemde trief n de hnd vn de door Lesenemer n Lesegever op te geven kilometerstnd overeenkomstig de kilometerteller vn het oject Indien het werkelijk ntl gereden kilometers per zes mnden meer dn 5 % fwijkt vn het in de lese-overeenkomst eplde kilometrge per zes mnden heeft Lesegever het recht het lesetrief lsmede de duur vn de lese-overeenkomst met etrekking tot de servicecomponenten n te pssen. Deze lesetriefnpssingen gelden lsdn voor zowel de reeds etlde ls de toekomstige lesetermijnen De eindfrekening meer/minder kilometers vindt plts innen twee mnden n de eëindiging vn de lese-overeenkomst. Op sis vn het werkelijk ntl gereden kilometers en de mximl toegestne eindkilometerstnd volgens de lese-overeenkomst vindt verrekening plts n de hnd vn het in de lese-overeenkomst vermelde trief, rekening houdend met eventuele tussentijdse kilometer-verrekeningen Lesenemer erkent het door de kilometerteller ngegeven ntl kilometers ls het juiste ntl met het oject verreden kilometers. Mocht de kilometerteller vn het oject defect zijn of rken, dn zl in onderling overleg tussen Lesegever en Lesenemer het ntl werkelijk verreden kilometers epld worden. Lesenemer is verplicht Lesegever onmiddellijk vn een defect n een kilometerteller op de hoogte te stellen. Artikel 14: Beëindiging of ontinding vn de lese-overeenkomst 14.1 Lesegever is gerechtigd de lese-overeenkomst met Lesenemer terstond en zonder tussenkomst vn de rechter te eëindigen of te ontinden door middel vn een n Lesenemer gerichte kennisgeving en het oject tot zich te nemen indien: Lesenemer, ondnks een herhlde nmning een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Voorwrden of de lese-overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nkomt, wrdoor Lesenemer vn rechtswege in verzuim is; Lesenemer sursénce vn etling nvrgt, het fillissement vn Lesenemer wordt ngevrgd, dn wel het fillissement vn Lesenemer wordt uitgesproken, Lesenemer een kkoord n zijn crediteuren niedt, dn wel zijn edrijf verkoopt, liquideert of stillegt; c Lesenemer onder curtele wordt gesteld, Nederlnd metterwoon verlt, c.q. zich in het uitenlnd vestigt; d Lesenemer overlijdt; e op het oject conservtoir eslg, executoril eslg of odemeslg wordt gelegd; f de verzekering vn het oject door de verzekeringsmtschppij om welke reden dn ook wordt opgezegd lsmede in gevl vn totl-loss, diefstl, vermissing, verduistering dn wel justitiële ineslgneming vn het oject; g Lesenemer om welke reden dn ook niet (lnger) door de fiscus ls BPM-teruggfgerechtigde ondernemer ls edoeld in rtikel 15 Wet op de elsting vn personenuto s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM) wordt ngemerkt In een dergelijk gevl vn eëindiging of ontinding vn de lese-overeenkomst is Lesenemer gehouden lle vervllen doch niet etlde lesetermijnen, lle nog te vervllen lesetermijnen inclusief kredietvergoedingen c.q. lle ndere door Lesenemer ingevolge de lese-overeenkomst of enige ndere overeenkomst n Lesegever verschuldigde edrgen, vermeerderd met de rente en kosten en verminderd met de gereliseerde oprengst vn het oject, ls onmiddellijk opeisre schulden n Lesegever te voldoen, onverminderd het recht vn Lesegever op volledige schdevergoeding In gevl vn diefstl of vermissing vn het oject, eindigt de lese-overeenkomst voor het desetreffende oject één mnd n de dtum vn diefstl of vermissing. Finnciële risico s ten nzien vn Belsting Personenuto s en Motorrijwielen ( BPM ) komen geheel voor rekening vn Lesenemer, tenzij deze op derden kunnen worden verhld In gevl vn totl-loss vn het oject, eindigt de lese-overeenkomst voor het desetreffende oject op de dtum wrop de schde is ontstn. Indien vervngend vervoer voor het desetreffende oject in het lesetrief egrepen is, eindigt de lese-overeenkomst één mnd n de dtum wrop de schde is ontstn. Finnciële risico s ten nzien vn Belsting Personenuto s en Motorrijwielen ( BPM ) komen geheel voor rekening vn Lesenemer, tenzij deze op derden kunnen worden verhld Tussentijdse eëindiging of ontinding vn de lese-overeenkomst op verzoek vn Lesenemer is slechts mogelijk wnneer prtijen in onderling overleg overeenstemming ereiken over de finnciële gevolgen vn de tussentijdse eëindiging en deze overeenstemming schriftelijk is vstgelegd Lesenemer heeft in het gevl vn eëindiging of ontinding vn de lese-overeenkomst met etrekking tot het oject geen recht vn terughouding voor enig door hem gestelde nsprk jegens Lesegever. Artikel 15: Brndstofps 15.1 Alle uit het geruik vn de rndstofps voortvloeiende kosten, dronder egrepen de kosten vn de rndstof zelf, komen voor rekening vn Lesenemer. Lesegever zl n Lesenemer per mnd, tegelijk met de mndelijkse lesetermijn, een voorschot op de rndstofkosten en het olieverruik in rekening rengen. Indien de werkelijke kosten per mnd fwijken vn het erekende voorschot heeft Lesegever het recht het edrg vn de mndelijkse voorschotetling n te pssen. Bij de eëindiging vn de lese-overeenkomst zl het totledrg vn de werkelijke kosten worden verrekend met het totl vn de voorschotetlingen Indien Lesenemer geruik wenst te mken vn de rndstofps wordt Lesenemer een hndleiding voor het geruik vn deze rndstofps toegezonden. Lesenemer dient de instructies uit deze hndleiding nuwkeurig op te volgen en is verplicht zich n de voorschriften te houden. Lesegever kn nimmer nsprkelijk gesteld worden voor de gevolgen vn het geruik of misruik vn de rndstofps. Artikel 16: Teruggve oject 16.1 Bij eëindiging of ontinding vn de lese-overeenkomst of wnneer om welke reden dn ook de eigendom vn het oject n floop vn de leseperiode niet is overgegn, is Lesenemer gehouden innen 24 uur n eëindiging vn de lese-overeenkomst het oject schdevrij, in goede en gereinigde stt met ijehorende utoppieren en overige uitrusting (wronder de in het lesetrief opgenomen ccessoires) n Lesegever terug te geven op een door Lesegever n te geven plts Indien Lesenemer in gereke lijft het oject terug te geven, zl Lesenemer gehouden zijn n Lesegever te vergoeden lle kosten die Lesegever dient te mken om de teruggve vn het oject te reliseren Mocht lijken dt n de teruggegeven oject eplde uitrustingsstukken c.q. in het lesetrief opgenomen ccessoires ontreken, dn is Lesegever gerechtigd deze rtikelen op kosten vn Lesenemer door gelijkwrdige rtikelen te vervngen c.q. de nieuwwrde drvn ij Lesenemer in rekening te rengen. Artikel 17: Overdrcht recht op grntie Sntnder Consumer Finnce Benelux BV Algemene Voorwrden finnciële lese versie 1 mei 2009 Pgin 4 vn 5

5 17.1 Lesegever drgt middels ondertekening vn de lese-overeenkomst gelijktijdig met flevering vn het oject n de Lesenemer hr rechten op grntie jegens de leverncier over n Lesenemer. N deze overdrcht en tereschikkingstelling vn het oject heeft Lesegever geen enkele verplichting jegens Lesenemer Lesenemer dient eventuele nsprken terzke vn eventuele tekortkomingen vn het oject, grnties, onderhoud en reprties zelf rechtstreeks jegens de deler geldend te mken. Gereken n het oject of ndere omstndigheden geven de Lesenemer niet de evoegdheid de etling vn de lesetermijnen op te schorten. Artikel 18: Zekerheidsstelling Indien ij Lesegever gerede twijfel estt dt Lesenemer niet n zijn verplichtingen uit de lese-overeenkomst zl voldoen, is Lesenemer gehouden op het eerste verzoek vn Lesegever zekerheid te stellen. Deze zekerheidsstelling vervlt eerst ndt Lesenemer l zijn verplichtingen voortvloeiende uit de lese-overeenkomst heeft voldn. Artikel 19: Hoofdelijkheid Indien meerdere (rechts)personen gezmenlijk ls Lesenemer de lese-overeenkomst zijn ngegn is ieder vn hen jegens Lesegever hoofdelijk nsprkelijk voor de nkoming vn de verplichtingen welke voortvloeien uit de lese-overeenkomst en deze drmee onverrekelijk veronden Algemene Voorwrden. Artikel 20: Geschillen 20.1 Op de met Lesenemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlnds recht toepsselijk. Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien c.q. drmee vernd houden zullen uitsluitend worden erecht door de Arrondissementsrechtnk te Amsterdm en in spoedeisende gevllen door de President vn deze Rechtnk Lesenemer wordt gecht domicilie te heen gekozen n het dres dt door Lesenemer ij het ngn vn de lese-overeenkomst is vermeld. Artikel 21: Slotepling Indien enig onderdeel vn de lese-overeenkomst of vn deze Algemene Voorwrden nietig is of vernietigd zl worden lt dt de geldigheid vn de overige eplingen onverlet. In dt gevl zijn prtijen gehouden het nietige of vernietigde deel te vervngen door een ndere epling die de edoeling vn de desetreffende epling zo goed mogelijk endert. Sntnder Consumer Finnce Benelux BV Algemene Voorwrden finnciële lese versie 1 mei 2009 Pgin 5 vn 5

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding

Gebruikerhandleiding Geruikerhndleiding Welkom Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn dit pprt. Lees deze hndleiding ndchtig voorlleer u uw pprt voor de eerste keer geruikt. Bewr deze hndleiding op een veilige plts en geruik deze ls

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Bedrijfseconomie voor de collectieve sector

Bedrijfseconomie voor de collectieve sector Werkoek ij Bedrijfseonomie voor de olletieve setor Nio Mol u i t g e v e r ij o u t i n h o ussum 2008 Dit werkoek hoort ij Bedrijfseonomie voor de olletieve setor vn Nio Mol. Voor de doenten zijn de uitwerkingen

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Welkom n boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belngrijk om ervoor te zorgen dt uw Mercury-product met optimle efficiëntie werkt, voor mximle prestties en energiebespring. De bijgevoegde Eigenrsregistrtiekrt

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging Artikel 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

Twintig Legionella-risicopunten in sanitaire installaties

Twintig Legionella-risicopunten in sanitaire installaties Wetenschppelijk en Technisch Centrum voor het Bouwedrijf Afdeling Technische Uitrustingen Twintig Legionell-risicopunten in snitire instllties Opgesteld door Ir. K. De Cuyper in opdrcht vn het Vlms Agentschp

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen VWP en Contractant gesloten overeenkomst

Nadere informatie

Mantel leaseovereenkomst Algemene voorwaarden Private Lease Twente

Mantel leaseovereenkomst Algemene voorwaarden Private Lease Twente Ondergetekenden: Naam : «naam» Naam : Autolease Twente B.V. Adres : «BezoekAdres» «BezoekadresHuisnummer» Adres : Almeloseweg 175 Postcode : «Bezoekpostcodes» Postcode : 7615 NA Woonplaats : «BezoekPlaats»

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Toyota Private Lease. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst.

Algemene voorwaarden Toyota Private Lease. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst. Algemene voorwaarden Toyota Private Lease Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst. Toyota Private Lease Juni 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging... 3 Artikel

Nadere informatie