ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien"

Transcriptie

1 Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden Artikel 1 Begripsomshrijvingen In deze voorwrden wordt verstn onder: Anhnger l wt n het motorrijtuig is gekoppeld of, n koppeling, drvn is losgemkt of losgerkt en nog niet uiten het verkeer tot stilstnd is gekomen, zols een rvn, ggewgentje, oottriler, nhngwgen, oplegger of zijspn; ART-motorslot Een speifiek voor motoren estemd slot dt door de stihting ART (ANWB, RAI, TNO) vn het ertifit goedgekeurd slot is voorzien Brnd een door verrnding veroorzkt en met vlmmen geprd gnd vuur, dt in stt is zih uit eigen krht voort te plnten. Derhlve is onder ndere geen rnd: zengen, shroeien, smelten, verkolen, roeien; doorrnden vn elektrishe pprten en motoren; oververhitten, doorrnden; Elektronishe eveiliging motorrijtuigen Een SCM/VBV-goedgekeurde lrminstlltie, dn wel een door verzekerr geepteerd gelijkwrdig f-friek systeem met strtonderreker die door een SCM/VBV-erkende instllteur, f-friek of f-importeur is ingeouwd. Pgin 1 vn 21

2 Geeurtenis elk voorvl of een reeks vn in oorzk met elkr vernd houdende voorvllen, wrdoor shde is ontstn; De Hulpverleningsdienst de in de polisvoorwrden genoemde orgnistie die nmens de verzekerr de vn toepssing zijnde hulpverlening orgniseert en/of oördineert; Motorrijtuig het op het polisld, of in de ij de polis ehorende (deskundigen) txtie omshreven voertuig of enig onderdeel drvn, ingeriht voor het vervoer vn personen en uitsluitend geruikt voor prtiuliere, reretieve doeleinden; Storm wind met een snelheid vn ten minste 14 meter per seonde; Verzekerden verzekeringnemer, de eigenr, de houder en/of de gemhtigde estuurder vn het motorrijtuig en de personen die drmee worden vervoerd, en de finnier, voor zover deze op het polisld is vermeld. Voor de finnier geldt de verzekering lleen: ls verzekerden zelf op sis vn de verzekering nsprk op vergoeding heen; ls en voor zover niet l een ndere verzekering dekking geeft of zou heen gegeven ls deze verzekering niet estond; Wrde het edrg vermeld in de ltste n verzekerr ekende deskundigen txtie die vóór de geeurtenis is verriht, mr niet ouder is dn 36 mnden. De txtie is indend en het txtierpport wordt geht deel uit te mken vn de verzekering. Heeft geen herziening vn de txtie pltsgevonden n verloop vn de hieroven genoemde termijn vn 36 mnden, dn wordt de verzekering geht te lopen zonder voorfgnde txtie en geldt het vermelde edrg ls leidrd voor de shdevergoeding. W.A.M. Wet Ansprkelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Artikel 2 Dekking 2.1 Ansprkelijkheidsverzekering De verzekering dekt de nsprkelijkheid vn verzekerden tot ten hoogste het op het polisld genoemde verzekerde edrg per geeurtenis voor lle verzekerden tezmen en met voorijgn n wt nders in deze verzekering moht zijn epld volgens de ij of krhtens de W.A.M. gestelde eisen en de dienovereenkomstig geldende wettelijke eplingen en wettelijk voorgeshreven edrgen innen het verzekeringsgeied, wegens toegerhte personenshde en/of shde n zken met inegrip vn druit voortvloeiende shde veroorzkt met of door: 1 het motorrijtuig; 2 de nhnger; 3 zken, nders dn tijdens lden en lossen, die zih op of in het motorrijtuig en de nhnger evinden, of drvn of druit vllen of zijn gevllen. Pgin 2 vn 21

3 d e f g Dekking oven het verzekerde edrg Als de geeurtenis pltsvindt in een tot het verzekeringsgeied ehorend lnd, wr krhtens een met de W.A.M. overeenkomstige wet een hoger te verzekeren edrg is voorgeshreven, dn verleent de verzekering dekking tot dt hogere edrg. Borgstelling Wnneer ter zke vn een shde door een overheid een orgsom wordt verlngd om de opheffing vn een op het motorrijtuig gelegd eslg of de invrijheidstelling vn verzekerden te verkrijgen, zl verzekerr deze orgsom verstrekken tot ten hoogste ,- voor lle verzekerden smen, op voorwrde dt de etrokken verzekerden jegens verzekerr nsprk op vergoeding vn de shde heen. Uitsluitend verzekerr is gerehtigd over de verstrekte orgsom te eshikken zodr deze wordt vrijgegeven. Verzekerden zijn verpliht lle medewerking te verlenen om de terugetling te verkrijgen. Kosten vn verweer De kosten vn verweer in een door een endeelde tegen verzekerden of verzekerr nhngig gemkt iviel proes, de hieruit voortvloeiende proeskosten tot etling wrvn verzekerden of verzekerr worden veroordeeld en de kosten vn rehtsijstnd voor een nsprkelijkstelling, zelfs wnneer deze smen met de toe te kennen shdevergoeding het verzekerde edrg zouden overtreffen, zijn voor rekening vn verzekerr, ls deze het mken vn die kosten voorf heeft goedgekeurd. Boetes, fkoopsommen en met een strfproes smenhngende kosten worden nooit vergoed. Verzekerr kn ehter, wnneer hem dit gewenst voorkomt, op zijn kosten een rehtskundige elsten met het voeren vn de verdediging in een tegen verzekerden ingestelde strfvervolging ter zke vn een geeurtenis. Eigen motorrijtuigen Verzekerr vergoedt de shde, veroorzkt met of door het motorrijtuig n een nder motorrijtuig, wrvn verzekeringnemer ls ntuurlijk persoon tevens eigenr of houder is, voorzover: 1 de shde is toegerht door shuld vn de feitelijke estuurder; 2 de eide motorrijtuigen hoofdzkelijk door verzekeringnemer of de ij hem inwonende gezinsleden worden estuurd; 3 er voor de veroorzkte shde geen eroep op een ndere verzekering kn worden gedn, of gedn hd kunnen worden ls deze verzekering niet hd estn. Kleding en hndgge De verzekering dekt de nsprkelijkheid vn de verzekerde voor shde n of vermissing vn kleding, hndgge en sierden vn de door het motorrijtuig vervoerde personen, niet zijnde de nsprkelijke verzekerde zelf. Verontreiniging vn de ekleding Tevens vergoedt verzekerr de shde ontstn door verontreiniging vn de ekleding vn het motorrijtuig tengevolge vn het kosteloos vervoeren vn gewonden. 2.2 Csoverzekering Brnddekking Als dit uit de omshrijving op het polisld lijkt, dekt de verzekering vergoeding vn shde n of verlies vn het motorrijtuig ontstn door rnd, ontploffing, zelfontrnding en kortsluiting, ook ls dit een gevolg is vn een eigen gerek, en likseminslg. Diefstldekking of verlies vn het motorrijtuig ontstn door diefstl, rk en joyriding, respetievelijk poging drtoe, en tengevolge vn verduistering, oplihting en vermissing, gepleegd door nderen dn verzekeringnemer. Voor diefstl, joyriding of poging drtoe uiten een deugdelijk fgesloten ruimte wordt lleen dekking verleend ls het klssieke motorrijwiel, nst het door de friknt ngerhte stndrdslot, met een goedgekeurd ART-motorslot ws fgesloten; Pgin 3 vn 21

4 d e Beperkte sodekking Als dit uit de omshrijving op het polisld lijkt, dekt de verzekering vergoeding vn shde n of verlies vn het motorrijtuig ontstn door de onder 2.2. genoemde geeurtenissen. Drnst wordt de shde n het motorrijtuig vergoed, ontstn door: 1 ruitreuk en door sherven vn de ruit, voor zover één en nder niet is ontstn ls rehtstreeks gevolg vn een otsing; 2 storm, overstroming, vloedgolf, inundtie, hgel, rdeving, vulknishe uitrsting, lwines, vllend gesteente, instorting, oeverfshuiving en dijkvl; 3 otsing met vliegende of loslopende dieren, uitsluitend voorzover de shde rehtstreeks door de otsing met het dier is toegerht, shde ls gevolg hiervn door otsing met ndere zken is niet verzekerd; 4 relletjes, wronder wordt verstn inidentele geweldsmnifestties; 5 het in nrking komen met een vllend luhtvrtuig of delen hiervn; 6 een vn uiten komend onheil, ontstn gedurende de tijd dt het motorrijtuig voor trnsport met een vervoermiddel n een trnsportonderneming is overgedrgen, met uitzondering vn shde in de vorm vn krssen, shrmmen en lkshde tijdens tkelen en slepen. Volledige sodekking Als dit uit de omshrijving op het polisld lijkt, dekt de verzekering shde n of verlies vn het motorrijtuig ontstn door de onder 2.2., 2.2. en 2.2. genoemde geeurtenissen. Drnst wordt de shde n het motorrijtuig vergoed, ontstn door: 1 een vn uiten komend onheil, zols otsing, nrijding, slippen, omsln, te wter of vn de weg gerken en kwdwillige eshdiging door derden; 2 een ongevl, rehtstreeks veroorzkt door slijtge, onstrutie- en/of mterilfouten, eigen gerek of een ndere inwendige oorzk. De shde vn de slijtge, onstrutie- en/of mterilfouten, eigen gerek of een ndere inwendige oorzk zelf wordt ehter niet vergoed. Boven het verzekerd edrg Bovendien dekt deze verzekering, zonodig oven het verzekerde edrg: 1 de kosten vn erging, noodzkelijke ewking en vervoer nr een reprtie-inrihting, wr het motorrijtuig kn worden hersteld vn de tengevolge vn een gedekte geeurtenis ontstne eshdiging; 2 de ijdrge in verijgrosse; 3 de kosten, uitsluitend veronden n invoer of hterlting, ls het motorrijtuig tengevolge vn een gedekte geeurtenis in het uitenlnd moet worden htergelten; 4 ereddingskosten, tot mximl 100 proent vn het voor het op het polisld genoemde motorrijtuig verzekerde edrg. 2.3 Dekkingsgeied Tenzij op het polisld nders is vermeld, geldt de verzekering voor shde, ontstn gedurende het rijden, verlijf of vervoer vn het motorrijtuig, en tijdens het vervoer tussen de lnden, wrvoor een Interntionl Verzekeringsewijs door de verzekerr is fgegeven. 2.4 Hulpverleningsdiensten Verzekerde heeft reht op de hulp en/of vergoeding vn de kosten zols hiern is omshreven indien: 1 de verzekering etrekking heeft op een motorrijtuig, wrvoor het nsprkelijkheidsrisio is gedekt; de hulpverlening tot stnd is gekomen en/of de kosten zijn of worden gemkt in overleg met en n instemming vn Generli Help Servie; 2 het reht op hulp wordt ngetoond n de hnd vn de Generli Hulpkrt; 3 verzekerde zijn volledige medewerking verleent; 4 de hulpverlening kn worden uitgeoefend en niet wordt verhinderd door een ntuurrmp. Pgin 4 vn 21

5 Hulpverlening innenlnd Het reht op hulp ontstt wnneer het motorrijtuig en/of ngekoppelde nhngwgen/zijspn, door een ongevl, rnd of enig nder vn uiten komend onheil (wronder niet wordt verstn een mehnish of elektronish defet) niet meer kn rijden en/of de estuurder drdoor niet meer in stt is het motorrijtuig te esturen, terwijl geen vn de in/opzittenden evoegd en in stt is het esturen over te nemen. De hulpverlening innen Nederlnd omvt: 1. erging en vervoer vn het eshdigde motorrijtuig en/of nhngwgen/zijspn nr één door de verzekerde te eplen dres in Nederlnd; 2. het vervoer vn estuurder en eventuele in/opzittenden met hun persoonlijke ezittingen per txi nr één door de estuurder te eplen dres in Nederlnd. Hulpverlening uitenlnd Het reht op hulp ontstt wnneer het motorrijtuig en/of ngekoppelde nhngwgen/zijspn door een ongevl, rnd of enig nder vn uiten komend onheil (wronder niet wordt verstn een mehnish of elektronish defet) niet meer kn rijden en/of de estuurder drdoor niet meer in stt is het motorrijtuig te esturen, terwijl geen vn de in/opzittenden evoegd en in stt is het esturen over te nemen. De hulpverlening innen het geldigheidsgeied in het uitenlnd omvt: 1. het vergoeden vn de noodzkelijke kosten vn erging en slepen vn het motorrijtuig nr de dihtstijzijnde grge wr de shde kn worden eoordeeld en/of hersteld; 2. het vervoer vn het eshdigde motorrijtuig en/of de nhngwgen/zijspn nr één door verzekerde te eplen dres in Nederlnd, mits: - dit ojet niet innen 4 werkdgen, eventueel door middel vn een noodreprtie, zodnig kn worden gerepreerd dt de (terug)reis op tehnish verntwoorde wijze kn pltsvinden; - de kosten vn dit vervoer lger zijn dn de dgwrde vn het gestrnde ojet n de shdegeeurtenis; indien de vervoerskosten hoger zijn, worden de kosten vergoed vn invoer of vernietiging ter pltse vn het gestrnde ojet; in dt gevl heeft de verzekerde reht op vervoer vn de reisgge nr Nederlnd; 3. de terugreiskosten vn de estuurder en de eventuele in/opzittenden ls op grond vn het vermelde onder niet met het motorrijtuig wordt teruggereisd. Vergoed worden de kosten vn vervoer per: - txi nr het dihtstij gelegen spoorwegsttion; - trein (2e kls) nr het spoorwegsttion in Nederlnd dt het dihtst ligt ij de plts vn estemming; - txi vn dt sttion nr de plts vn estemming. Voor motorrijtuigen met een Uitgereide Csoverzekering is de hulpverlening genoemd onder su 1, 2 en 3 eveneens vn toepssing wnneer: 4. het motorrijtuig uiten Nederlnd, mr nog wel innen het verzekeringsgeied, tot stilstnd komt - of niet meer verder kn rijden ls gevolg vn mehnishe storing; 5. de voortzetting vn de reis uiten Nederlnd, mr nog wel innen het verzekeringsgeied, onmogelijk is door diefstl vn het motorrijtuig. De hulpverlening voor motorrijtuigen met een Uitgereide Csoverzekering omvt tevens: 6. de vergoeding vn de noodzkelijke kosten vn hulp lngs de weg, n het tot stilstnd komen vn het motorrijtuig en/of ngekoppelde nhngwgen/zijspn ls gevolg vn een mehnish of elektronish defet, tot een mximum vn 125,- per geeurtenis; de kosten vn onderdelen en reprtie komen niet voor vergoeding in nmerking, evenmin worden de kosten vergoed indien de reprtie pltsvindt ij een grge; 7. het nmens de verzekerde estellen en toezenden vn onderdelen die noodzkelijk zijn om het ojet rijklr te mken wnneer deze onderdelen ter pltse niet of niet op korte termijn verkrijgr zijn; de kosten vn de onderdelen zelf komen voor rekening vn de verzekeringnemer en/of verzekerde. Pgin 5 vn 21

6 d e Alle in vernd met de hulpverlening door Generli Help Servie en/of de verzekerr voorgeshoten kosten, welke niet in de polis zijn verzekerd, zijn voor rekening vn verzekeringnemer en/of de verzekerde. Bij edrgen oven de 700,- kn een etling voorf worden verlngd vn verzekeringnemer en/of verzekerde. Bij smenloop vn hulpverleningsrehten zl Generli Help Servie niet verwijzen nr ndere hulpinstnties. Generli Help Servie en/of de verzekerr ehoudt zih het reht voor gemkte kosten te verhlen op ndere verzekerrs. 2.5 Interntionl Verzekeringsewijs (de zogenmde groene krt ) Het door verzekerr uitgereikte Interntionl Verzekeringsewijs moet op eerste verzoek n verzekerr worden teruggegeven. Bij verkoop of eigendomsoverdrht is het verzekerden niet toegestn het Interntionl Verzekeringsewijs n de koper of nieuwe eigenr ter hnd te stellen. 2.6 Eigen risio so Op iedere so-shdevergoeding wordt, tenzij op het polisld nders is ngegeven, een eigen risio in mindering gerht voor: 1 vier- of meerwielige motorrijtuigen voor de risio s ls omshreven in 2.2., en 125,-; voor de risio s ls omshreven in 2.2.d su 1 en 2 het op het polisld onder eigen risio ngegeven edrg; 2 twee- of driewielige motorrijtuigen voor lle risio s 90,-. Bij ruitshde welke door een hrsinjetie wordt gerepreerd geldt geen eigen risio indien dit verriht is door een op het Interntionl motorrijtuig Verzekeringsewijs ngegeven glshersteledrijf. Als de estuurder op het moment vn het ontstn vn de shde jonger is dn 24 jr, geldt per geeurtenis een extr eigen risio vn 75,- voor de vier- of meerwielige en 50,- voor de twee- of driewielige motorrijtuigen. Dit extr eigen risio wordt niet toegepst ij de shdegevllen ls edoeld in 2.2. en Overshrijding kilometrge d Verzekerde is verpliht overshrijding in een verzekeringsjr vn het op het polisld vermelde mximle kilometrge diret te melden n de mtshppij. Op grond vn deze melding wordt over voortzetting vn de verzekering, voorwrden en premie nder eslist. Bij overshrijding vn het op het polisld vermelde mximle kilometrge in een verzekeringsjr zullen de volgende toeslgen in rekening worden gerht: 1 ij een overshrijding met minder dn 50 proent, 50 proent over de premie vn het fgelopen verzekeringsjr; 2 ij een overshrijding met meer dn 50 proent, 100 proent over de premie vn het fgelopen verzekeringsjr. Drnst zl de oldtimer/klssieker per prolongtiedtum worden ingeshld in het trief dt overeenkomt met het ntl werkelijk gereden kilometers. Is dit ntl hoger dn km per jr, dn vindt (her)epttie plts op sis vn de personenuto of motor/sooterverzekering. De vershuldigde toeslg wordt gezien ls premie in de zin vn rtikel 5.1 vn de lgemene voorwrden. Pgin 6 vn 21

7 Artikel 3 Uitsluitingen Nst de in de Algemene Voorwrden opgenomen uitsluitingen, gelden ook de onderstnde uitsluitingen. 3.1 Algemeen Deze verzekering geeft geen dekking voor shde: ontstn, terwijl de feitelijke estuurder vn het motorrijtuig niet in het ezit is vn een voor het motorrijtuig wettelijk voorgeshreven geldig rijewijs of hem de rijevoegdheid is ontzegd, of ls hij niet voldoet n ndere ij of krhtens wettelijke eplingen gestelde eisen met etrekking tot het geruik vn het motorrijtuig. Deze uitsluiting geldt ehter niet: 1 ls de geldigheid vn het rijewijs vn de estuurder niet lnger dn 12 mnden vóór het ontstn vn de shde ws geëindigd tengevolge vn het feit dt hij verzuimd heeft het rijewijs tijdig te doen verlengen; 2 ls de estuurder, n zijn rijexmen met goed gevolg te heen fgelegd, het wettelijk voorgeshreven rijewijs nog niet heeft ontvngen; ontstn, terwijl verzekeringnemer niet of niet tijdig voldn heeft n lle verplihtingen die uit deze verzekering voortvloeien en de verzekerr drdoor in een elng is geshd. wrij verzekerde vn ontstn, rd of omvng opzettelijk een onvolledige of onwre opgve heeft gedn; d veroorzkt met opzet of met goedvinden vn verzekerden; e veroorzkt tijdens het voorereiden vn of deelnemen n snelheidswedstrijden of -ritten; f veroorzkt tijdens het voorereiden vn of deelnemen n regelmtigheids- of ehendigheidsritten en - wedstrijden, tenzij deze met toestemming vn de evoegde instnties worden gehouden en de gemiddelde snelheid de 50 kilometer per uur niet te oven gt. g ontstn, terwijl het motorrijtuig dgelijks wordt geruikt dn wel voor ndere doeleinden (o.. verhuur, eroepskoeriersdiensten, etld personenvervoer) dn voor uitsluitend reretief/prtiulier geruik; h ontstn, ndt verzekeringnemer opgehouden heeft elng ij het motorrijtuig te heen en tevens de feitelijke mht erover heeft verloren; i n zken en/of dieren, die verzekerden toeehoren, die zij onder zih heen of die met het motorrijtuig, respetievelijk de nhnger worden vervoerd, en de druit verder voortvloeiende shde; j ontstn gedurende de tijd, dt het motorrijtuig door een urgerlijke of militire overheid is gevorderd of in eslg is genomen; k die onder enige ndere verzekering verzekerd is of dronder verzekerd zou zijn ls onderhvige verzekering niet zou heen estn. De uitsluitingen, ls omshreven in 3.1., 3.1., 3.1.d en 3.1.g, gelden niet voor de verzekeringnemer, die ntoont dt de desetreffende omstndigheden zih uiten zijn weten of tegen zijn wil heen voorgedn en dt hem ten nzien drvn redelijkerwijs niets is te verwijten. 3.2 Ansprkelijkheidsverzekering Deze verzekering geeft geen dekking voor: shde welke uitsluitend voortvloeit uit ontrtuele verplihtingen; shde veroorzkt door degene die zonder mhtiging vn verzekerden het motorrijtuig ls estuurder of pssgier geruikt; voor personenshde, toegerht n de estuurder vn het motorrijtuig dt het ongevl veroorzkt. Pgin 7 vn 21

8 3.3 Csoverzekering Deze verzekering geeft geen dekking voor shde: d e die is veroorzkt terwijl de feitelijke estuurder vn de verzekerde uto: onder zodnige invloed vn loholhoudende drnk of enig edwelmend of opwekkend middel verkeert, dt het esturen vn de verzekerde uto hem door de wet of overheid veroden is of zou zijn veroden; wordt verdht vn het in strijd hndelen met rtikel 8 vn de wegenverkeerswet en geweigerd heeft zih te onderwerpen n een loedonderzoek of een nder onderzoek ter vststelling vn het in rtikel 8 vn de wegenverkeerswet edoelde gehlte of geruik. estnde uit slijtge, sleht onderhoud en wrdevermindering; tengevolge vn evriezing, nders dn ls rehtstreeks gevolg vn een gedekte geeurtenis; tengevolge vn diefstl vn losse onderdelen. Ten gevolge vn diefstl en joyriding of een poging drtoe uiten een deugdelijk fgesloten ruimte ls het klssieke motorrijwiel niet, nst het door de friknt ngerhte stndrd slot, met een goedgekeurd ART-motorrijtuigslot ws fgesloten. De uitsluiting, ls omshreven in 3.3., geldt niet voor de verzekeringnemer, die ntoont dt de desetreffende omstndigheid zih uiten zijn weten of tegen zijn wil heeft voorgedn en dt hem ten nzien drvn redelijkerwijs niets is te verwijten. Artikel 4 Shde Verplihtingen n shde d e Zodr verzekeringnemer of de tot uitkering gerehtigde op de hoogte is of ehoort te zijn vn een geeurtenis die voor verzekerr tot een uitkeringspliht kn leiden, is hij verpliht die geeurtenis zo spoedig mogelijk te melden. Verzekeringnemer en de tot uitkering gerehtigde zijn verpliht innen redelijke termijn n verzekerr lle inlihtingen en esheiden te vershffen die voor de verzekerr vn elng zijn om zijn uitkeringspliht te eoordelen. Verzekeringnemer en de tot uitkering gerehtigde zijn verpliht hun volle medewerking te verlenen en lles n te lten wt de elngen vn verzekerr zou kunnen endelen. In het gevl vn (poging tot) diefstl of enig nder strfr feit zo spoedig mogelijk ngifte te doen ij de politie en shriftelijk ewijs hiervn te overleggen n verzekerr. An deze verzekering kunnen geen rehten worden ontleend indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerehtigde een of meer vn ovenstnde verplihtingen niet is ngekomen en drdoor de elngen vn de verzekerr heeft endeeld. Elk reht op uitkering komt te vervllen indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerehtigde de hiervoor onder en genoemde verplihtingen niet is ngekomen met de opzet de verzekerr te misleiden, tenzij de misleiding het vervl vn reht niet rehtvrdigt Beredding Zodr de verzekeringnemer of de verzekerde vn de verwezenlijking vn het risio of het ophnden zijn ervn op de hoogte is, of ehoort te zijn, is elk hunner, nrmte hij drtoe in de gelegenheid is, verpliht innen redelijke grenzen lle mtregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering vn shde kunnen leiden. De verzekerr vergoedt de kosten vn mtregelen die tijdens de geldigheidsduur vn de verzekering door of vnwege verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geoden zijn om Pgin 8 vn 21

9 d het onmiddellijk dreigend gevr vn shde f te wenden wrvoor indien gevllen de verzekering dekking iedt, of om die shde te eperken. An deze verzekering kunnen geen rehten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de verzekerde heeft ngelten mtregelen te nemen ter voorkoming of vermindering vn shde ls edoeld in rtikel 7:957 BW en drdoor de elngen vn verzekerr heeft endeeld. Vergoeding vn de kosten ls edoeld onder vn dit rtikel is eperkt tot het edrg gelijk n de verzekerde som. 4.2 Shderegeling d Voor shden die meer dn 500,- (inlusief B.T.W.) edrgen zijn verzekerden verpliht verzekerr in de gelegenheid te stellen shde n verzekerde voorwerpen, vóór reprtie, door een shde-expert op te lten nemen. Bij vershil vn mening over het door een door verzekerr enoemde shde-expert vstgestelde shdeedrg heen verzekerden het reht op eigen kosten ook een shde-expert te enoemen. Blijkt er een vershil te estn in de door de eide experts vstgestelde shdeedrgen, dn enoemen zij tezmen een derde expert, wiens shde vststelling innen de grenzen vn de eide txties moet lijven en indend zl zijn. De kosten vn de derde expert worden door elk der prtijen voor de helft gedrgen; de kosten vn lle experts zullen ehter voor rekening vn verzekerr komen, ls verzekerden door de derde expert geheel in het gelijk worden gesteld. Verzekerr elst zih met het nr eigen inziht regelen vn de shde. Hij heeft het reht endeelden rehtstreeks shdeloos te stellen en met hen shikkingen te treffen. Behoudens het gestelde in 2.1., 2.1. en 2.1.d zl verzekerr door etling vn het (de) verzekerde edrg(en) vn lle nsprkelijkheid ontslgen zijn. 4.3 Shdevergoeding d e Verzekerr vergoedt: 1 de reprtiekosten tot mximl het vershil in wrde vn het motorrijtuig onmiddellijk vóór en n de geeurtenis. Als de reprtiekosten meer edrgen dn dt vershil vergoedt verzekerr mximl het vershil; 2 diefstl, verduistering of vermissing het edrg dt overeenkomt met de wrde vn het motorrijtuig op het moment vn de geeurtenis. Verzekerr vergoedt ij lgeheel verlies vn het motorrijtuig de wrde vn het verzekerde onmiddellijk vóór de geeurtenis, verminderd met de verkoopwrde vn de eventuele restnten. Indien de in rtikel 1 Begripsomshrijvingen wrde genoemde termijn vn 36 mnden is verstreken, wordt uitgegn vn de dgwrde met ls leidrd de ltst ekende getxeerde wrde, ehter met een mximum vn deze ltst ekende getxeerde wrde. Voor onderdelen die niet of niet innen redelijke termijn verkrijgr zijn wordt de uitkering, op het moment vn de shde, geseerd op de gngre wrde vn vervngende onderdelen, of wordt de uitkering geseerd op de prijs voor het opnieuw vervrdigen vn het onderdeel. In het ltste gevl is de uitkering gemximeerd tot tweeml de gngre wrde voor vervngende onderdelen. Bij diefstl, verduistering joyriding, oplihting en/of vermissing mg verzekerr gedurende 30 dgen n de politiengifte door verzekerden en de overlegging vn ewijs drvn n verzekerr fwhten of het motorrijtuig teruggevonden wordt. Mits verzekerr diret over lle gegevens kn eshikken om zodoende voldoende gelegenheid te heen het geruikelijke onderzoek te verrihten en er geen onregelmtigheden uit het onderzoek nr voren zijn gekomen, zl verzekerr n verloop vn deze termijn tot vergoeding vn het vstgestelde shdeedrg overgn, tenzij vóór de floopdtum vn voornoemde termijn, het motorrijtuig is teruggevonden. Verzekerden zijn verpliht de sleutels en het eigendomsreht vn het motorrijtuig n verzekerr over te drgen en lle medewerking te verlenen n terugvordering vn het motorrijtuig. Pgin 9 vn 21

10 f De vergoeding vn shde n of verlies vn geluids- en eeldpprtuur edrgt mximl 500,- per geeurtenis; het vn toepssing zijnde eigen risio wordt hierop in mindering gerht. De geomineerde zend- en ontvngpprtuur, utotelefoon, ssettes, tpes en omptdiss zullen nooit onder de dekking vn de verzekering zijn egrepen. g Zonodig oven de verzekerde som wordt uitgekeerd de nvolgende veiligheidsevorderende zken: rndluspprt, pehlmp, gevrendriehoek en sleepkel. h Als op het polisld is ngetekend dt in het verzekerde edrg de B.T.W. niet is egrepen, geshiedt de vergoeding vn de shde ook exlusief B.T.W.; i Als het motorrijtuig is uitgerust met een linnen kp of een kp vn vergelijkr mteril, niet zijnde een hrdtop, dn wordt de shde ls volgt geregeld: 1 shde n kp door (poging tot) diefstl, rk en/of joyriding, en vndlisme een eigen risio vn 450,-; tenzij een hoger eigen risio vn toepssing is; 2 geen vergoeding vn diefstl losse onderdelen. 4.4 Finnier Als het motorrijtuig is gefinnierd en verzekerr is drvn door de finnier in kennis gesteld, zl de shdevergoeding pltsvinden n de finnier. De verzekerr voldoet hiermee dn tevens n zijn verplihtingen tegenover de verzekeringnemer. 4.5 Verjring Een rehtsvordering tegen de verzekerr tot het doen vn een uitkering verjrt door verloop vn drie jren n nvng vn de dg, volgende op die wrop de tot uitkering gerehtigde met de opeisrheid drvn ekend is geworden. Niettemin verjrt de rehtsvordering ij verzekering tegen nsprkelijkheid niet voordt zes mnden zijn verstreken ndt de vordering wrtegen de verzekering dekking verleent, innen de voor deze geldende verjrings- of vervltermijn is ingesteld. Een verjring wordt gestuit door een shriftelijke mededeling, wrij op uitkering nsprk wordt gemkt. Een nieuwe verjringstermijn egint te lopen met de nvng vn de dg, volgende op die wrop de verzekerr hetzij de nsprk erkent, hetzij ij ngetekende rief onduelzinnig heeft medegedeeld de nsprk f te wijzen onder eveneens onduelzinnige vermelding vn het onder vermelde gevolg. Ingevl vn fwijzing verjrt de rehtsvordering door verloop vn zes mnden. 4.6 Verhlsreht op verzekerden Verzekerr zl gerehtigd zijn een door hem gedne shdevergoeding te verhlen op verzekerden of op ieder nder voor wie een uitsluiting of eperking vn toepssing is: ls verzekerr op grond vn de W.A.M. of een drmee overeenkomstige uitenlndse wet een verplihting tot shdevergoeding heeft; ls een soshde op grond vn ndere eplingen vn de verzekeringsvoorwrden n verzekeringnemer moet worden vergoed. Onder dit verhlsreht vllen ook de door verzekerr ter zke vn de geeurtenis gemkte kosten. Een verhlsreht op verzekerden komt verzekerr ook toe ij shde, veroorzkt n eëindiging vn de verzekering. Is de shde door een nder dn verzekeringnemer veroorzkt, ndt de verzekering is geëindigd ingevolge 7.1.g (einde vn het elng en verlies vn de feitelijke mht n overlijden vn verzekeringnemer) dn zl verzekerr geen geruik mken vn zijn verhlsreht, op voorwrde dt de erfgenmen heen voldn n de verplihting tot tijdige kennisgeving ls omshreven in rtikel 7.1. Pgin 10 vn 21

11 4.7 Overdrht ij lgeheel verlies Als er sprke is vn totle vernietiging of verlies vn het motorrijtuig, zl verzekerr ps tot shdevergoeding overgn, ndt (de eigendom vn) het verzekerde motorrijtuig of het restnt inlusief de eventueel door de verzekerr te vergoeden extr voorzieningen en essoires n de verzekerr of een door de verzekerr n te wijzen prtij is overgedrgen. De verzekeringnemer is verpliht lle delen vn het ij het verzekerde motorrijtuig ehorende kentekenewijs en/of sleutels, ls door verzekerr verzoht, n de verzekerr of n een door de verzekerr n te wijzen prtij te overhndigen. Artikel 5 Premie 5.1 Premierestitutie en -verrekening Bij eëindiging vn de verzekering, nders dn wegens kwde trouw vn verzekeringnemer, etlt verzekerr in de nvolgende gevllen pro rt de premie n verzekeringnemer terug over de termijn wrin de verzekering niet meer vn krht is: d e wnneer de verzekering eindigt wegens opzegging door verzekerr; wnneer de verzekering eindigt omdt verzekeringnemer zih uiten Nederlnd heeft gevestigd; wnneer de verzekering eindigt omdt het motorrijtuig gewoonlijk in het uitenlnd wordt gestld, of een uitenlnds kenteken gt voeren; wnneer verzekeringnemer is overleden en n zijn overlijden de erfgenmen ophouden elng te heen ij het motorrijtuig en tevens de feitelijke mht erover verliezen; wnneer het motorrijtuig wordt vervngen zl de premie over de niet verstreken termijn worden verrekend. 5.2 Beëindiging Als het motorrijtuig wordt verkoht, of n fwikkeling vn een shde op sis vn lgeheel verlies, zonder dt een vervngend motorrijtuig ter verzekering wordt ngeoden, zl de premie over het tijdvk dt de verzekering niet meer vn krht is worden gerestitueerd. Artikel 6 Wijzigingen Voor de eplingen over de wijzigingen wordt verwezen nr rtikel 5 vn de Algemene voorwrden. Artikel 7 Duur en einde vn de verzekering In nsluiting op het eplde in de Algemene Voorwrden eindigt de verzekering tevens: 1. per hoofdpremievervldtum:. zodr verzekerde ophoudt zijn woonplts in Nederlnd te heen;. indien het motorrijtuig gewoonlijk in het uitenlnd wordt gestld. 2. met onmiddellijke ingng:. zodr het motorrijtuig een uitenlnds kenteken gt voeren;. zodr de verzekerde of zijn erfgenmen ophouden elng te heen ij het motorrijtuig en tevens feitelijke mht erover verliezen;. zodr verzekerr op sis vn totlverlies de shde n het motorrijtuig heeft vergoed. Pgin 11 vn 21

12 De verzekeringnemer of zijn erfgenmen zijn verpliht verzekerr vn een omstndigheid ls hiervoor genoemd onmiddellijk op de hoogte te rengen. Ruriek ongevllen inzittendenverzekering Alleen vn toepssing indien dit op het polisld is vermeld Artikel 1 Begripsomshrijvingen Voor de egripsomshrijvingen wordt eveneens verwezen nr rtikel 1 vn de Algemene Voorwrden. In deze voorwrden wordt verstn onder: Begunstigde degene n wie de verzekerde som moet worden uitgekeerd; Blijvende invliditeit lijvend geheel of gedeeltelijk verlies vn funtie vn enig deel of orgn vn het lihm vn verzekerde; Ongevl een tijdens de verzekeringsduur plotseling, onfhnkelijk vn de wil vn verzekerde, uitwendig, onmiddellijk op hem inwerkend geweld, dt rehtstreeks en uitsluitend de oorzk is vn zijn dood of zijn lihmelijke invliditeit, op voorwrde dt de rd vn het letsel ojetief geneeskundig is vst te stellen; Verzekerden In tegenstelling tot het vermelde onder het egrip verzekerden vn de verzekeringsvoorwrden Motorrijtuigen wordt in deze voorwrden onder verzekerden verstn de pssgiers vn een motorrijtuig, voor zover zij:. zih met toestemming vn de verzekeringnemer in het motorrijtuig evinden;. ezig zijn in of uit het motorrijtuig te stppen;. gedurende de rit lngs de weg n het motorrijtuig een noodreprtie verrihten of drij ehulpzm zijn; d. zih voor het ijvullen vn rndstof ophouden ij een tnksttion. Artikel 2 Dekking. Verzekerd is het risio vn ongevllen, uitsluitend ls overkomen n de verzekerde personen vn het op het polisld omshreven motorrijtuig tot mximl de vermelde verzekerde sommen.. Worden met een personenuto meer dn 6 pssgiers, met een estel- of vrhtuto meer dn 3 pssgiers vervoerd dn wordt de uitkering nr evenredigheid verminderd.. Als en zolng het op het polisld omshreven motorrijtuig door reprtie, revisie of dergelijke ehndeling tijdelijk niet voor de verzekeringnemer eshikr is, is de verzekering vn toepssing op het vervngende motorrijtuig, op voorwrde dt dit een nr type en prijsklsse gelijksoortig motorrijtuig is. 2.2 Omshrijving vn de topdekking topdekking is uitsluitend meeverzekerd ls deze vn toepssing is verklrd op het polisld De verzekering tevens vn krht is voor ongevllen overkomen: n de op het polisld vermelde verzekeringnemer, wrij de verzekerde uto niet is etrokken:. ls voetgnger door otsing met een verkeersmiddel;. ls pssgier vn een openr verkeersmiddel, tw: us, txi, metro, trm, trein, skilift, zweefn en oot; Pgin 12 vn 21

13 . ls estuurder of ls pssgier vn een eigen privé verkeersmiddel, tw: personenuto, (geen les- of huuruto), fiets, romfiets en oot. d. en/of zijn met/hr in gezinsvernd smenwonende ehtgenote/ehtgenoot of levensprtner, en de met hem/hr in gezinsvernd smenwonende ongehuwde kinderen ls estuurder of ls pssgier vn een personenuto of esteluto, treingewiht mx kg, toeehorende n een nder dn de verzekeringnemer en voor zover deze uto uitsluitend voor privédoeleinden wordt geruikt. 2.3 Uitkering ij verlijf in een ziekenhuis (ruriek E) Indien verzekerde ls rehtstreeks gevolg vn een ongevl uit medishe noodzk in een ziekenhuis (een door de wet erkende inrihting voor het verplegen en ehndelen vn zieken) wordt opgenomen, wordt het verzekerde edrg vn 12,- uitgekeerd voor iedere dg dt het verlijf in het ziekenhuis noodzkelijk is. Het reht op uitkering eindigt zodr verzekerde het ziekenhuis verlt, doh in ieder gevl 2 jr n de ongevlsdtum. De uitkering geshiedt zodr verzekerde het ziekenhuis heeft verlten. Bij lngdurig ziekenhuisverlijf kunnen voorshotten worden verstrekt. 2.4 Vergoeding vn shde n privé-goederen (ruriek F) Indien de personen-, estel-, of vrhtuto door een verkeersongevl wordt eshdigd of krhtens één vn de ndere verzekerde rurieken vn de Ongevllen-inzittendenverzekering uitkering wordt verleend, heeft verzekerde reht op vergoeding vn ter zke vn dezelfde geeurtenis ontstne shde n of verlies vn zijn privé-goederen, die hij ij zih heeft - voor zover drin niet reeds op ndere wijze is voorzien - tot mximl 500,- per ongevl. Niet voor vergoeding in nmerking komen: shde n of verlies vn geld en wrdeppieren, sierden, kunstvoorwerpen, verzmelingen, hndelsrtikelen, lsmede de uitrusting of de essoires vn de uto. Bij shde krhtens deze ruriek vergoedt de mtshppij tot mximl het verzekerde edrg: de kosten vn herstel of, indien herstel niet meer mogelijk is, de wrde vlk vóór het ontstn vn de shde, verminderd met de eventuele restntwrde en het eigen risio vn 25,- per geeurtenis. 2.4 Dekkingsgeied. De verzekering is vn krht in de lnden, en het vervoer tussen de lnden, wrvoor een Interntionl Verzekeringsewijs (de zogenmde groene krt ) door verzekerr is fgegeven.. Als op het polisld een fwijkend dekkingsgeied is vermeld, is deze verzekering lleen innen dt dekkingsgeied vn krht. Artikel 3 Uitsluitingen Verzekerr is in nvulling op de uitsluitingen vn de verzekeringsvoorwrden Oldtimer/klssieker en de uitsluitingen genoemd in de Algemene Voorwrden ook niet tot uitkering gehouden ls: 3.1 Medishe ehndeling het letsel of het overlijden veroorzkt wordt door een door verzekerde ondergne medishe ehndeling, tenzij deze rehtstreeks vernd houdt met een eerder n de verzekerde overkomen gedekte geeurtenis; 3.2 Controle, stlling of reprtie het op het polisld omshreven motorrijtuig n derden ter ontrole, stlling of reprtie is gegeven; 3.3 Misdrijf het ongevl pltsvindt wegens het door verzekerde opzettelijk plegen vn of deelnemen n een misdrijf of poging drtoe; 3.4 Wgstuk het ongevl pltsvindt wegens het door verzekerde ondernemen vn een wgstuk wrij het leven of lihm op roekeloze wijze in gevr wordt gerht tenzij op sis vn het eroep vn verzekerde het Pgin 13 vn 21

14 verrihten vn dit wgstuk redelijkerwijs noodzkelijk ws of geshiedt ij rehtmtige zelfverdediging, poging tot redding vn mens, dier of zken of tot fwending vn een dreigend gevr. Deze dekking geldt ook voor ongevllen rehtstreeks veroorzkt door of ontstn uit wederrehtelijke vrijheidseroving, gijzeling of kping vn een vervoermiddel, ehter uitsluitend voor zover verzekerde zelf niet n deze misdrijven deelneemt en voor zover het ongevl niet is veroorzkt door of ontstn uit de onder het egrip Molest vn de Algemene voorwrden genoemde geeurtenissen. Deze dekking geldt ook voor ongevllen; 3.5 Onder invloed zijn ls estuurder het ongevl wordt veroorzkt doordt verzekerde ls estuurder vn een motorrijtuig onder invloed is vn edwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen, wronder loholhoudende drnk, tenzij verzekerde of de egunstigde ewijst dt er geen oorzkelijk vernd estt tussen het ongevl en het geruik vn genoemde middelen. Artikel 4 Shde 4.1 Verplihtingen ij shde In fwijking vn het eplde in rtikel vn de verzekeringsvoorwrden Oldtimer/klssieker gelden de nvolgende verplihtingen:. Meldingstermijn n een ongevl ls verzekerde door een ongevl wordt getroffen, zijn verzekeringnemer, verzekerde of egunstigde verpliht dit te melden: 1. ij overlijden innen 48 uur n overlijden tengevolge vn een ongevl, mr in ieder gevl vóór de remtie of egrfenis; 2. ij lijvende invliditeit innen 3 mnden n het ongevl. Als de melding lter wordt gedn, kn nr het oordeel vn de verzekerr toh reht op uitkering ontstn, ls door verzekerde kn worden ngetoond dt: een verzekerde een gedekt ongevl is overkomen; de lijvende invliditeit het rehtstreeks gevolg is vn dit ongevl; de gevolgen vn dit ongevl niet door ziekte, kwl of gerekkigheid of een normle lihms/geestesgesteldheid zijn vergroot; een verzekerde in lle opzihten de voorshriften vn de ehndelend rts heeft opgevolgd. De melding moet shriftelijk, telefonish of per fx geeuren. Een door verzekerr te verstrekken shdengifteformulier moet ingevuld en ondertekend worden ingezonden;. Verplihtingen n een ongevl 1. ij overlijden vn verzekerde zijn de egunstigden verpliht medewerking te verlenen ter vststelling vn de doodsoorzk; 2. ij (lijvende) invliditeit vn verzekerde: zih diret onder geneeskundige ehndeling te stellen; l het mogelijke te doen om zijn herstel te evorderen door tenminste de voorshriften vn de ehndelend geneeskundige te volgen; lle medewerking te verlenen ter vststelling vn de mte vn invliditeit, zols het meewerken n een geneeskundig onderzoek. An verzekerr is het reht voorehouden de dministrtie vn verzekeringnemer in te zien, ter verifiëring vn de verstrekte gegevens. Verzekerde kn geen rehten n de polis ontlenen, ls hij één of meer vn deze verplihtingen niet is ngekomen en voor zover drdoor de elngen vn verzekerr zijn geshd. Pgin 14 vn 21

15 4.2 Vststelling vn de hoogte vn de uitkering Bij lijvende invliditeit (ruriek B). De mte vn lijvende invliditeit en/of het perentge funtieverlies zl worden vstgesteld door een, door de medish dviseur vn de verzekerr te enoemen, geneeskundige.. De epling vn het perentge funtieverlies geshiedt volgens ojetieve mtstven en wel zoveel mogelijk volgens de ltste uitgve vn de Guides to the Evlution of Permnent Impirment vn de Amerin Medil Assoition (A.M.A.) en de rihtlijnen vn de Nederlndse Vereniging voor Neurologie en de Nederlndse Orthopedishe Vereniging, tenzij het perentge vn funtionele invliditeit terug te vinden is in de hieronder vermelde gliedertxe. Bij volledig funtieverlies vn: Uitkeringsperentge: Hoofd: Beide ogen 100% Eén oog 50% Het gehele gehoorvermogen 60% Het gehoorvermogen vn één oor 25% Eén oorshelp 5% Het sprkvermogen 50% De reuk of de smk 5% De neus 10% Een ntuurlijk lijvend geitselement 1% Inwendig orgn: De milt 10% Een nier 20% Een long 30% Ledemten: Beide rmen 100% Beide hnden 100% Beide enen 100% Beide voeten 100% Eén rm of hnd en één een of voet 100% Arm in shoudergewriht 80% Arm in elleooggewriht 75% Hnd in polsgewriht 70% Eén duim 25% Eén wijsvinger 15% Eén middelvinger 12% Eén vn de overige vingers 10% Eén een of voet 70% Eén grote teen 10% Eén vn de ndere tenen 5%. Whiplsh over elertie/deelertie trum vn de ervile wervelkolom wrij sprke is vn klhten evenwel zonder ojetieve vershijnselen en wrij verder wordt voldn n de riteri vn het postwhiplsh syndroom zols opgesteld door de Nederlndse Vereniging voor Neurologie, wordt epld dt hiervoor mximl 5 proent vn het verzekerd edrg wordt uitgekeerd. Anwijzingen voor fwijkingen welke met hulponderzoek, zols neuro-psyhologish testen of vestiulir onderzoek, zijn verkregen geven geen reht op een uitkering oven dit mximum vn 5 proent. Pgin 15 vn 21

16 d. Wnneer sprke is vn een gedeeltelijk verlies of gedeeltelijke onruikrheid vn één of meer vn de in de hieroven vermelde gliedertxe genoemde lihmsdelen of orgnen, wordt het uitkeringsperentge nr evenredigheid met de hiervoor vermelde perentges vstgesteld. e. Bij verlies of lijvende onruikrheid vn méér lihmsdelen of orgnen worden de perentges opgeteld tot een mximum vn 100 proent. f. Ter zke vn een ongevl wordt ij lijvende invliditeit in totl mximl het verzekerde edrg uitgekeerd. g. Bij verlies of lijvende onruikrheid vn vershillende vingers vn een hnd wordt in totl nooit meer uitgekeerd, dn wt op grond vn deze verzekering uitgekeerd zou zijn ij verlies of lijvende funtieeperking vn een hnd. h. Als een l estnde vorm vn invliditeit door een ongevl wordt verergerd, zl de vstgestelde mte vn lijvende invliditeit n het ongevl worden verminderd met de l voor het ongevl estnde mte vn invliditeit. i. Vststelling vn de uitkering voor lijvende invliditeit vindt plts uiterlijk drie jr n de melding vn het ongevl of zoveel eerder ls een lijvende toestnd vn invliditeit is komen vst te stn. Als evenwel twee jr n de melding vn het ongevl nog geen uitkering wegens lijvende invliditeit heeft pltsgehd, dn vergoedt de verzekerr de wettelijke rente, te eginnen twee jr n de melding vn het ongevl over het edrg dt uiteindelijk ter zke vn lijvende invliditeit zl zijn vershuldigd. De rente zl gelijktijdig met de uitkering worden voldn. De hieroven genoemde rente is evenwel niet meer vershuldigd ndt de verzekerr een voorshot op de uitkering ter zke vn lijvende invliditeit ter eshikking heeft gesteld. j. Bij de vststelling vn de mte vn lijvende invliditeit wordt nooit rekening gehouden met de psyhishe retie op het ongevl en/of op het drdoor veroorzkte lihmelijk letsel en/of lijvende invliditeit, ook l zou edoelde psyhishe retie op zihzelf in enige mte lijvende invliditeit tot gevolg kunnen heen. k. Als verzekerde innen 2 jr n het ongevl overlijdt (mr niet door het edoelde ongevl of door een nder ongevl, wrvoor door de verzekerr uitkering zl worden verleend) terwijl de uitkering voor lijvende invliditeit nog niet is vstgesteld, zl uitkering worden verleend op sis vn de mte vn invliditeit welke met inhtneming vn 2 jr n het ontstn vn het ongevl, redelijkerwijs te verwhten zou zijn geweest ls een verzekerde in leven ws geleven. l. De vststelling vn de mte vn lijvende invliditeit zl in Nederlnd pltsvinden, ook l is een verzekerde n het ongevl nr het uitenlnd vertrokken of ws deze op het moment vn het ongevl l in het uitenlnd. Een verzekerde zl in dt gevl op eigen kosten nr Nederlnd (terug) moeten komen om de definitieve mte vn invliditeit vst te stellen. Voldoet verzekerde hiern niet, dn vervlt drmede zijn reht op uitkering, tenzij nders is overeengekomen. Pgin 16 vn 21

17 4.3 Stijgende invliditeitsuitkering De uitkering voor een lijvende invliditeit ij meer dn 25% is gelijk n het volgens onderstnde tel te vinden perentge vn het verzekerde edrg indien het ongevl met een personen,- estel,- of vrhtuto heeft pltsgevonden. Uitkerings- Verhoogd uitkerings- Uitkerings- Verhoogd uitkeringsperentge perentge perentge perentge Extr uitkering ij geruik veiligheidsgordel Indien verzekerde ij een ongevl met de personen,- estel,- of vrhtuto een veiligheidsgordel heeft geruikt, zl een uitkering ij overlijden of lijvende invliditeit met 50% worden verhoogd. Pgin 17 vn 21

18 4.5 Betling vn de uitkering. Bij overlijden (ruriek A) Bij overlijden vn de verzekerde innen 3 jr n een ongevl, keert de verzekerr het voor hem verzekerde edrg uit. Heeft de verzekerr ter zke vn hetzelfde ongevl l een uitkering verleend wegens lijvende invliditeit, dn wordt ltstgenoemde uitkering in mindering gerht op de uitkering ij overlijden. Is de l verleende uitkering wegens lijvende invliditeit ehter hoger dn de uitkering ij overlijden dn zl de verzekerr het vershil niet terugvorderen. Ongeht hogere verzekerde edrgen is de uitkering voor verzekerde personen die op het moment vn het ongevl jonger dn 16 jren of ouder dn 70 jren wren, eperkt tot respetievelijk mximl 2.500,- en 5.000,-.. Bij lijvende invliditeit (ruriek B) De mte vn lijvende invliditeit wordt vstgesteld zodr nr medish oordeel sprke is vn een onvernderlijke toestnd, mr uiterlijk innen 3 jr n melding vn het ongevl. N deze periode zl de mte vn lijvende invliditeit worden epld op sis vn de ls dn estnde invliditeit, wrij uitdrukkelijk wordt epld, dt ndien optredende wijzigingen géén nleiding kunnen vormen om nsprken te doen op nvullende uitkeringen. 4.6 Reptriëring Als een verzekerde tengevolge vn een ongevl, zols omshreven in rtikel 1, 2 en 2.2 vn deze voorwrden tijdens een verlijf uiten Nederlnd komt te overlijden, vergoedt verzekerr, oven het voor overlijden verzekerde edrg, een ijdrge in de kosten vn reptriëring vn het stoffelijk overshot tot ten hoogste 5.000,-. Deze vergoeding wordt uitsluitend verleend ingevl vn gemkte kosten vn reptriëring, ls deze kosten niet krhtens enige ndere verzekering of voorziening worden vergoed. 4.7 Geen verplihting vn verzekerr tot etling Als lijkt dt ij fwezigheid vn egunstigden de stt uitkeringsgerehtigd kn zijn, estt voor de verzekerr geen pliht tot etling. 4.8 Verjring. Een rehtsvordering tegen de verzekerr tot het doen vn een uitkering verjrt door verloop vn drie jren n nvng vn de dg, volgende op die wrop de tot uitkering gerehtigde met de opeisrheid drvn ekend is geworden. Niettemin verjrt de rehtsvordering ij verzekering tegen nsprkelijkheid niet voordt zes mnden zijn verstreken ndt de vordering wrtegen de verzekering dekking verleent, innen de voor deze geldende verjrings- of vervltermijn is ingesteld.. Een verjring wordt gestuit door een shriftelijke mededeling, wrij op uitkering nsprk wordt gemkt. Een nieuwe verjringstermijn egint te lopen met de nvng vn de dg, volgende op die wrop de verzekerr hetzij de nsprk erkent, hetzij ij ngetekende rief onduelzinnig heeft medegedeeld de nsprk f te wijzen onder eveneens onduelzinnige vermelding vn het onder vermelde gevolg.. Ingevl vn fwijzing verjrt de rehtsvordering door verloop vn zes mnden. Artikel 5 Geshillen. Geshillen voortvloeiende uit de verzekering zullen worden voorgelegd n de evoegde rehter in Nederlnd, ehoudens hogere voorziening, tenzij tussen prtijen wordt overeengekomen op ndere wijze tot overeenstemming te gerken.. Op verzoek vn verzekeringnemer worden geshillen die etrekking heen op de vststelling vn de mte vn invliditeit voorgelegd n een riter of indend dviseur. Deze zl in onderling overleg worden enoemd. De hiern veronden kosten zullen worden gedrgen door verzekerr. Als geen overeenstemming ereikt wordt zl hij worden enoemd door de president vn een rehtnk in Nederlnd. Pgin 18 vn 21

19 Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden Alleen vn toepssing indien dit op het polisld is vermeld Artikel 1 Begripsomshrijvingen Voor de egripsomshrijvingen wordt eveneens verwezen nr rtikel 1 vn de Algemene Voorwrden. In deze voorwrden wordt verstn onder: Motorrijtuig De op het polisld omshreven personen- en/of esteluto. Verzekerde De inzittenden vn het motorrijtuig, met inegrip vn de estuurder die gerehtigd zijn ls zodnig vn het motorrijtuig geruik te mken. Onder inzittende wordt ook verstn hij die in of uit het motorrijtuig stpt en hij die onderweg het motorrijtuig in vernd met een defet vn het motorrijtuig heeft verlten en zih nog in de onmiddellijke nijheid vn het motorrijtuig evindt. Nestnden De in rtikel 6:108 BW genoemde gerehtigden op shdevergoeding ij overlijden. Shde Personenshde Shde door letsel of ntsting vn de gezondheid vn personen, l dn niet de dood tot gevolge heend, met inegrip vn de druit voortvloeiende shden. Zkshde Shde door verlies of eshdiging vn zken, die ehoren tot de prtiuliere huishouding vn de verzekerde en die met het motorrijtuig vervoerd worden en geen motorrijtuig, essoire of extr voorziening zijn. Ongevl Beshdiging vn het motorrijtuig door te wter of vn de weg gerken, omsln, otsingen en elk plotseling vn uitenkomend onheil en wrdoor de verzekerde gewond rkt of gedood wordt. Artikel 2 Dekking Gedekt is: de door de inzittende verzekerde ls gevolg vn een ongevl geleden personen- en zkshde. de door de nestnden in rtikel 6:108 BW edoelde shde veroorzkt door een ongevl wrij de inzittende verzekerde komt te overlijden en voor deze verzekerde geen uitsluiting ls edoeld in rtikel 3 vn deze voorwrden geldt. Artikel 3 Uitsluitingen Wt is niet verzekerd Nst de uitsluitingen genoemd de Verzekeringsvoorwrden Motorrijtuigenverzekering en de Algemene Voorwrden zijn op deze verzekering de volgende uitsluitingen vn toepssing: Pgin 19 vn 21

20 Vn de dekking is uitgesloten: 3.1. Snelheidsritten Shde die is ontstn tijdens het deelnemen n wedstrijden en snelheidsproeven, tenzij het gt om puzzelritten: die geheel innen Nederlnd pltsvinden die niet lnger dn 24 uur duren en wrij het snelheidselement niet overweegt; 3.2. Onevoegd esturen Shde die is veroorzkt, terwijl de feitelijke estuurder: geen voor het motorrijtuig wettelijk voorgeshreven, geldig rijewijs ezit (tenzij het niet lnger dn 1 jr verlopen is); de rijevoegdheid is ontzegd; dn wel niet voldoet n ndere door of krhtens de wet gestelde eplingen met etrekking tot het esturen vn het motorrijtuig Aloholgeruik Shde die mede is veroorzkt terwijl de feitelijke estuurder vn het motorrijtuig onder zodnige invloed vn loholhoudende drnk of enig edwelmend of opwekkend middel verkeert, dt het esturen vn het motorrijtuig hem door de wet of de overheid is of zou zijn veroden Autogordels, helmen Shde vn de verzekerden die wegens het niet drgen vn de utogordel of het niet deugdelijk drgen vn de helm nr mtstven vn eigen shuld ls edoeld in rtikel 6:101 Burgerlijk wetoek n de verzekerde zelf toegerekend kn worden Soile verzekeringen en voorzieningen en reidsreht Shde wrvoor de verzekerde een nsprk op een uitkering heeft uit hoofde vn een soile verzekering of voorziening of uit hoofde vn het reidsreht. Het edrg vn de uitkering wrop de verzekerde nsprk kn mken wordt op de shde in mindering gerht Privte verzekeringen Shde wrvoor de verzekerde verzekerd is op grond vn een ndere privte verzekering en wrn hij rehten kn ontlenen of zou kunnen ontlenen indien onderhvige verzekering niet zou estn. Het edrg vn de verzekeringsuitkering wrop verzekerde reht heeft wordt op de vstgestelde shde in mindering gerht Smenloop Shde vn de verzekerde wrvoor een nsprk op vergoeding op grond vn de voorwrden wettelijke nsprkelijkheid estt Onderhoud en reprtie Shde veroorzkt terwijl het motorrijtuig tegen etling in ehndeling, onderhoud of reprtie ws Wettelijke rente Shde estnde in de wettelijke rente ls edoeld in rtikel 6:119 Burgerlijk Wetoek, tenzij deze shde hr oorzk vindt in een tekortshieten door ons in de nkoming vn deze overeenkomst. Het eplde onder de rurieken snelheidsritten, onevoegd esturen en loholgeruik geldt niet voor de verzekerde die ntoont dt de drin edoelde omstndigheden zih uiten zijn weten en uitdrukkelijk tegen zijn wil heen voorgedn en dt hem met etrekking tot deze omstndigheden in redelijkheid geen verwijt treft. Pgin 20 vn 21

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01

MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01 MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01 Voorwren Artikel 1. Definities Motorrijtuig Oner motorrijtuig wort verstn: 1 het in e polis omshreven motorrijtuig; 2 een ner gelijksoortig motorrijtuig t het su 1 vermele

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering ONC06

Collectieve Ongevallenverzekering ONC06 Colletieve Ongevallenverzekering ONC06 Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlihtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geaht daarmede

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID Ondernemen rengt ltijd risico s mee. Zols het risico dt u schde veroorzkt wrvoor u nsprkelijk wordt gesteld.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ.

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN 1 VERPLICHE REGISRIES Certifithouder: Projetnummer Dtum en tijd: (Projet)lotie: Geuditeerde: Nm medewerker(s) Funtie DI Dtum medishe keuring Dtum vezelveiligheid Dtum ertifit DI Omshrijving projet: Opdrhtgever:

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Personen

Privé Pakket - Categorie Personen Privé Pkket Ctegorie Personen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekeringen uit e tegorie Personen vn het Privé Pkket. De tegorie Personen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen nsprkelijkhei

Nadere informatie

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren:

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren: Trieventel ehorende ij de Verordening grf- en egrfrechten 2015 Hoofdstuk 1 Verlenen vn rechten tot egrven en tot ijzetten vn sussen 1.1 Voor het verlenen vn een uitsluitend recht om in een epld grf of

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01

Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01 Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Woonhuisverzekering WH06

Woonhuisverzekering WH06 Woonhuisverzekering WH06 Algemene voorwren De oor verzekeringnemer n verzekerr verstrekte inlihtingen, in welke vorm n ook, zijn e gronslg vn e verzekeringsovereenkomst en woren geht rmee een geheel te

Nadere informatie

Uitsluiting van gevolgschade door eigen gebrek. Clausule CTV 270 C.N.C. en P.L.C. gestuurde machines ouder dan 5 jaar (Machinebreuk)

Uitsluiting van gevolgschade door eigen gebrek. Clausule CTV 270 C.N.C. en P.L.C. gestuurde machines ouder dan 5 jaar (Machinebreuk) Clausule CTV 20 Clausule CTV 60 Clausule CTV 90 Clausule CTV 200 Clausule CTV 210 Clausule CTV 211 Clausule CTV 220 Clausule CTV 230 Nieuwwaarde Vervoer en verlijf Overdekking Uitsluiting diefstal Uitsluiting

Nadere informatie

UNIM-Polis Langlopende verzekering PASSAR 0804 0806

UNIM-Polis Langlopende verzekering PASSAR 0804 0806 UNIM-Polis Lnglopene verzekering PASSAR 0804 0806 Algemene voorwren De oor e verzekeringnemer en e verzekere n AXA verstrekte opgven en gene verklringen, vormen e gronslg vn e verzekering en woren geht

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Blijvende invaliditeit blijvend geheel of gedeeltelijk verlies van functie van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde;

Blijvende invaliditeit blijvend geheel of gedeeltelijk verlies van functie van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde; Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Omschrijving van de basis dekking 2.2 Omschrijving van de uitgebreide dekking 2.3 Dekking voor kledingschade 2.4 Dekkingsgebied 3 Uitsluitingen 4 Schade

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden vomlcu 08

Voorwaarden vomlcu 08 Voorwrden vomlcu 08 Lndmterieel csco uitgereid De door verzekerden n verzekerr verstrekte inlichtingen, in welke vorm dn ook, zijn de grondslg vn de verzekering en worden gecht drmede één geheel te vormen.

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS Hoofdstuk DE STELLING VAN PYTHAGORAS INHOUD. De stelling vn Pythgors formuleren 98. Meetkundige voorstellingen 06. De stelling vn Pythgors ewijzen 09. Rekenen met Pythgors. Construties.6 Pythgors in de

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker.

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker. Eindverslg insprkproedure Voorontwerpestemmingspln Wildkers-Aoven, herziening Geerker. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postus 17 5050 AA Goirle INHOUDSOPGAVE 1. Overziht vn de gevolgde proedure 1.1

Nadere informatie

Kennistoets bij H3 havo - antwoorden De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 1965

Kennistoets bij H3 havo - antwoorden De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 1965 Exmenktern hvo en vwo De Verenigde Stten en hun federle overheid 1865 1965 Kennistoets ij H3 hvo - ntwoorden Kennistoets ij hoofdstuk 3 ntwoorden De Verenigde Stten en hun federle overheid 1865 1965 Opdrht

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten.

3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten. AGENDA voor de jrlijkse Algemene Vergdering vn Andeelhouders vn Heineken Holding N.V., te houden op donderdg 21 pril 2011 om 16.30 uur of zoveel lter ls de jrlijkse Algemene Vergdering vn Andeelhouders

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

VOORWAARDEN TABLET-EN LAPTOPVERZEKERING AMAC ZELFVERZEKERD

VOORWAARDEN TABLET-EN LAPTOPVERZEKERING AMAC ZELFVERZEKERD VOORWAARDEN TABLET-EN LAPTOPVERZEKERING AMAC ZELFVERZEKERD 1 Definities en meervoud De in deze polisvoorwrden opgenomen woorden die zijn opgenomen in de Definities heen een specifieke etekenis en zijn

Nadere informatie

Economie. vragen. Donderdag 18 mei 1995 13.30 15.30 uur

Economie. vragen. Donderdag 18 mei 1995 13.30 15.30 uur Eonomie vrgen Donderdg 18 mei 1995 13.30 15.30 uur 1995 Eonomie tijdvk 1 toelihting Dit exmen estt uit 50 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord ehld kunnen worden. instrutie

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

A P-M Omschrijving bewijsdocument: INKOMEN EN VERMOGEN A P-M Omschrijving bewijsdocument: UITGAVEN

A P-M Omschrijving bewijsdocument: INKOMEN EN VERMOGEN A P-M Omschrijving bewijsdocument: UITGAVEN Gemeente Hoogeveen Kwijtsheldingsverzoek Om te eoordelen of u in nmerking komt voor kwijtshelding, vult u dit formulier nr wrheid in. U levert het verzoek om kwijtshelding en lle gevrgde ewijsdoumenten

Nadere informatie

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart.

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart. Route I 1 Flmingo's Flmingo's zeven met hun kromme snvel voedsel uit het wter. Jonge flmingo's heen een rehte snvel. De jonge dieren zeven niet zelf voedsel uit het wter, mr worden door de ouders gevoerd.

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 5

Opdrachten Hoofdstuk 5 Opdrhten Hoofdstuk 5 5.1 Lees het krnteneriht over het féverod goed door en entwoord de vrgen. Een levenslng féverod Gemeenten en hore nemen steeds drstishere mtregelen tegen overlst gevende jongeren.

Nadere informatie