Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een jrlijks nettoksovershot (n elsting) vn opleveren. De investeringsuitgve voor projet B is 1,2 mln. Dit projet geeft de eerste twee jr een nettoksstroom n elsting vn per jr en vervolgens drie jr lng per jr. Voor eide projeten geldt dt de investeringsuitgve n het egin vn het eerste jr gedn moet worden en dt de ksstromen geht worden steeds n het eind vn elk jr te worden ontvngen. Bereken voor projet A de interne rentevoet, nr eneden fgerond op een geheel perentge. Bepl voor eide projeten de netto ontnte wrde ij een (minimle) rendementseis vn 8%. Zijn eide projeten eptel op sis vn de netto ontnte wrde? Motiveer uw ntwoord. d Indien de netto ontnte wrde zonder meer eplend is voor de keuze tussen de projeten A en B, welke veronderstellingen worden er dn (impliiet) gemkt? Stel dt het vershil tussen de investeringsedrgen vn eide projeten gedurende de periode vn vijf jr elegd kn worden tegen p% per jr. e Bereken, nr eneden fgerond op een hlf proent, het perentge (p) wrij er op sis vn de netto ontnte wrde geen voorkeur meer estt tussen de twee projeten. 9.6 Beleggingsmtshppij Y Beleggingsmtshppij Y eshikt over een pereel grond in het entrum vn std Z. Overwogen wordt op deze grond een vn de volgende projeten uit te voeren: projet C: ouw en verhuur vn een kntorenomplex; projet D: ouw vn luxe pprtementen, wrvn er 100 estemd zijn voor verkoop en de overige voor verhuur. Projet C etekent een investering vn 25 mln. De levensduur vn het omplex wordt gesht op 40 jr, wrn de restwrde nog 5 mln zl zijn. De fshrijvingen worden erekend volgens een vst perentge vn Extr opgven hoofdstuk 9 1

2 de nshfprijs. De jrlijkse ontvngsten uit verhuur worden egroot op 6 mln. De kosten vn onderhoud worden germd op per jr. Projet D vergt een investering vn 40 mln, wrvn 20 mln voor de ouw vn koopwoningen en 20 mln voor de huurwoningen. Verwht mg worden dt n één jr 40 koopwoningen zijn verkoht, n twee jr nog eens 30 en n drie jr de rest. De verkoopprijs vn een woning edrgt De totle oprengst vn de huurwoningen wordt op 4,8 mln per jr gesht. N 30 jr worden deze huurwoningen ook verkoht. De geshtte oprengst is dn 14 mln. De exploittiekosten vn de huurwoningen edrgen per jr. Ook hier wordt met een vst perentge vn de nshfprijs fgeshreven. Voor eide projeten wordt een vermogenskostenvoet vn 10% gehnteerd. Tegen dit perentge kn oneperkt vermogen worden ngetrokken. De lterntieve oprengst vn vermogen is eveneens 10%. De elstingvoet wordt op 30% gesteld. Angenomen moet worden dt lle ontvngsten en uitgven n het einde vn elk jr vervllen. d Bereken de jrlijkse shflows n elstingen voor eide projeten. Welk projet heeft de voorkeur op sis vn het riterium vn de terugverdientijd? Bereken de netto ontnte wrde vn eide projeten. Welke twee ezwren kunt u in dit vernd nvoeren tegen de keuze vn een projet ls wordt gestreefd nr mximlistie vn de netto ontnte wrde? 9.7 Criktop BV In de onderneming Criktop BV heen de mngers Alders en Blem onfhnkelijk vn elkr een investeringsprojet ontwikkeld: respetievelijk de projeten A en B. Elk vn de projeten zl n het egin vn het eerste loopjr een investering vergen vn De projeten zullen nr de verwhtingen vn eide mngers de volgende shflows opleveren: Jr Projet A Projet B De restwrde vn projet A n het einde vn het vierde jr is nihil. Projet B heeft n het eind vn het vierde jr een restwrde vn Dit edrg is egrepen in het in de tel ij jr 4 vermelde edrg. Extr opgven hoofdstuk 9 2

3 Voor de entwoording vn de vrgen en geldt de veronderstelling dt de shflows regelmtig gespreid in de etreffende jren worden ontvngen. Bereken de gemiddelde oekhoudkundige rentiliteit vn elk vn de eide projeten. Bereken de terugverdienperiode vn elk vn de eide projeten, uitgedrukt in mnden. Een hlve mnd of meer wordt drij nr oven fgerond op een geheel ntl mnden. Voor de entwoording vn de volgende vrgen geldt de veronderstelling dt de shflows steeds n het eind vn een jr worden ontvngen. Het ging Criktop een ntl jren niet voor de wind en drom zijn veelelovende projeten ls die vn Alders en Blem meer dn welkom. Er moet ehter gekozen worden, wnt het mximl eshikre vermogen edrgt 4,7 mln. Bij deze onderneming is het geruikelijk dt de netto ontnte wrde (NCW) de doorslg geeft, en wel op sis vn de rentiliteit die de onderneming ls geheel gewoonlijk ehlt. Op het moment dt de eslissing genomen moet worden is dt 8% en de lopende tiviteiten eloven ook niet meer dn deze 8%. Blem stelt dn ook voor te eslissen op sis vn de NCW ij een disonteringsvoet vn 8%. De uitkomsten luiden: projet A: projet B: Alders is het met deze gng vn zken niet eens. Hij voert n dt enkele vn de elngrijkste onurrenten een rentiliteit hlen vn18% of meer. Met 8% spiegelen we ons veel te zht, is zijn mening. Zijn voorstel luidt: eslissen op sis vn de NCW ij een disonteringsvoet vn 18%. Bereken voor elk vn eide projeten de NCW ij een disonteringsvoet vn 18%. De uitkomst is een verrssing voor mnger Blem en hij vrgt zih f hoe een en nder mogelijk is. d Verklr hoe het komt dt de verhoging vn de disonteringsvoet vn 8% nr 18% ertoe leidt dt de hoogste NCW niet meer ligt ij projet B, mr ij projet A. De diretie esluit ten slotte projet A uit te voeren en verzoekt de eide mngers nvullende nieuwe projeten in te dienen om het resterende edrg vn 1,5 mln rendel te mken. Zij deelt mee dt eventuele projeten nu zullen worden eoordeeld op sis vn de NCW ij een disonteringsvoet vn 12%. Extr opgven hoofdstuk 9 3

4 N enige tijd is het de eide heren inderdd gelukt plnnen uit te werken. Beiden heen een projet met een looptijd vn vijf jr ontwikkeld. Blem s projet heeft een NCW (ij een disonteringsvoet vn 12%) vn Hem komt ehter ter ore dt zijn rivl een projet heeft met een NCW (ook tegen 12%) vn Hij wil nu weten met welk edrg hij zijn vijfde shflow moet zien te verhogen om ij dezelfde disonteringsvoet een NCW te verkrijgen die 10% hoger is dn die vn Alders. e Bereken de enodigde verhoging vn de vijfde, tevens ltste shflow vn Blem s projet. Veronderstel voor de entwoording vn vrg f dt de looptijden vn de genoemde projeten niet gelijk zijn. De NCW-methode heeft ls ndeel dt zij disrimineert ten gunste vn projeten met een lngere looptijd. Er estn twee methoden die dt ndeel kunnen ondervngen. f Geef een eknopte, mr op essentiële punten duidelijke omshrijving vn deze methoden. Verklr wrom deze methoden in dit gevl fities zijn. 9.8 Postoon BV Het postorderedrijf Postoon BV overweegt de nshffing vn een geutomtiseerd mgzijnfhndelingssysteem (AMAS). Dit nieuwe systeem zl nr verwhting leiden tot een dling vn de ksuitgven. De espringen zijn een gevolg vn een vermindering vn de reidskosten, een vermindering vn de shde n de produten en een geringere ehoefte n mgzijnruimte. De jrlijkse espring (dt is de rutoksstroom) edrgt 5,5 mln. De exploittie-uitgven vn het nieuwe AMAS-projet (ediening, energie, onderhoud en dergelijke) edrgen jrlijks 1,5 mln. De espring vn het AMAS-projet is derhlve 4 mln per jr. Het AMAS-projet vergt een investeringsuitgve vn 13 mln n het egin vn het eerste jr en heeft een verwhte looptijd vn vijf jr. De restwrde is nihil. Voor de eoordeling vn investeringsprojeten hnteert Postoon een gewenste rentiliteit vn miniml 12% (smengestelde intrest op jrsis, ook over delen vn jren). De jrlijkse ksstromen worden geht op een vste dtum te vllen. Bij de vrgen en moet geen rekening worden gehouden met de invloed vn de vennootshpselsting. Bereken de netto ontnte wrde vn het AMAS-projet nnemende dt de ksstromen: 1 n het einde vn elk jr vllen; 2 hlverwege elk jr vllen. Voor de vrgen en geldt dt de jrlijkse ksstromen n het einde vn elk jr vllen. Extr opgven hoofdstuk 9 4

5 Onderzoek of de interne rentiliteit op grond vn smengestelde intrest op jrsis kleiner dn, gelijk n of groter dn 16% is. Bij de erekening vn de winstgevendheid moet in vrg ook rekening worden gehouden met een trief voor de vennootshpselsting vn 35%. Postoon shrijft dit projet fisl in vijf jr tot nihil f met een vst perentge vn de nshfprijs. Neem n dt het effet vn de elstingheffing op de jrlijkse ksstromen steeds vlt in het jr wrop de elsting etrekking heeft, eveneens n het einde vn dt jr. Voor de erekening dient u uit te gn vn 12% smengestelde intrest op jrsis. Bereken de netto ontnte wrde vn het AMAS-projet rekening houdend met de vennootshpselsting. 9.9 Toppershven BV De leiding vn de onderneming Toppershven BV vindt de rentiliteit vn hr normle tiviteiten, zijnde 8%, wt mger. Zij is op zoek nr meer elovende mogelijkheden. Er is een edrg vn eshikr. Overwogen wordt dit te investeren in ofwel projet A, ofwel in projet B. De uit een projet vrijkomende middelen kunnen met een rentiliteit vn 8% oneperkt en voor elke periode worden ngewend voor uitreiding vn de normle tiviteiten. Vn projet A wordt verwht dt het gedurende vier jr kn worden geëxploiteerd en dt in die jren htereenvolgens de volgende nettoontvngsten zullen innenkomen: Jr Bedrg An het einde vn het vierde jr wordt ovendien een netto residuontvngst vn verwht. Projet B is vn geheel ndere rd. Het heeft een looptijd vn twee jr, n het einde wrvn één enkele netto-ontvngst wordt verwht, ter grootte vn Veronderstel met etrekking tot de vrgen tot en met d dt de nettoontvngsten (shflows) vn projet A regelmtig gespreid over het desetreffende jr innenkomen. Bereken de gemiddelde oekhoudkundige rentiliteit vn projet A, op één deiml nuwkeurig. Bereken de terugverdientijd vn projet A. Extr opgven hoofdstuk 9 5

6 d Noem twee ezwren tegen het geruik vn de terugverdientijd. Onder welke omstndigheden kn de terugverdientijd niettemin een ruikr instrument zijn ij investeringsseletie? Veronderstel met etrekking tot de volgende vrgen dt de shflows uitsluitend n het einde vn de desetreffende jren innenkomen. e f g h Toon n dt de interne rentiliteit vn projet A, ehoudens een frondingsvershil, gelijk is n 23,27%. Noem het elngrijkste ezwr dt in dit gevl pleit tegen het intern rendement ls inditie vn de rentiliteit vn projet A. Bereken de netto ontnte wrde vn de eide projeten, tegen de disonteringsvoet vn 8%. Welk ezwr geldt in dit gevl tegen het nemen vn de keuzeeslissing op sis vn de netto ontnte wrde? Inmiddels is ekend geworden dt projet B twee keer htereen uitgevoerd kn worden: de eerste keer op Mrkt I, de tweede keer op Mrkt II, met dien verstnde dt de netto-ontvngst op Mrkt II uitkomt op een edrg vn i Bereken op sis vn de NCW-methode, wederom tegen 8%, welke vn de drie volgende mogelijkheden de voorkeur heeft: 1 uitvoering vn projet A; 2 uitvoering vn projet B, htereenvolgens op Mrkt I en op Mrkt II; 3 uitvoering vn projet B op Mrkt I en drn nwending vn het investeringsedrg voor uitreiding vn de normle tiviteiten gedurende twee jr Cross BV De onderneming Cross BV vervrdigt verpkkingsmteril vn (freekr) kunststof. Tot nu toe wordt hiervoor nog een onventionele spuitgietmhine geruikt. De diretie vn de onderneming overweegt het produtieproes verder te utomtiseren door per 1 jnuri nstnde voor 5 mln een root n te shffen. De eonomishe geruiksduur vn deze root wordt op vier jr gesht, de restwrde zl drn nihil zijn. De huidige mhine zl per 1 jnuri nstnde een oekwrde vn heen. De resterende geruiksduur wordt per die dtum op nog vier jr gesht, wrn ook deze mhine geen restwrde zl heen. Deze mhine wordt lineir fgeshreven. Als Cross esluit de root n te shffen, zl hierop ook met een vst perentge vn de nshfprijs worden fgeshreven. De nu in geruik zijnde mhine zl dn per 1 jnuri nstnde voor kunnen worden verkoht; dit edrg zl per die dtum ook onmiddellijk worden Extr opgven hoofdstuk 9 6

7 ontvngen. Het nshffen vn de root heeft jrlijks een espring vn 1,5 mln tot gevolg, ngezien dn minder werknemers noodzkelijk zijn. Verondersteld wordt dt met de huidige mhine en de root jrlijks een gelijke produtie wordt gereliseerd, wrvn de oprengst ook in hetzelfde jr wordt ontvngen. Behlve de investeringsuitgve voor de root, die ij de nshf onmiddellijk zl worden voldn en de ontvngst op hetzelfde moment ij verkoop vn de huidige mhine, vervllen lle ndere edrgen n het eind vn elk jr. Cross hnteert een vermogenskostenvoet vn 10%. De vershuldigde vennootshpselsting vn (gemiddeld) 30% wordt geht n het eind vn elk oekjr te worden etld. Zowel edrijfseonomish ls fisl geldt dt de geruiksduur, jrlijkse fshrijving en restwrde gelijk zijn. Is de investering in de root nvrdr? 9.11 Esprit NV De onderneming Esprit NV moet, gezien de eshikre middelen, voor een nieuwe investering een keuze mken tussen twee elkr uitsluitende projeten, projet I en projet II. Projet I vergt een initiële uitgve (investering) vn 2 mln en levert voor de komende vijf jr een jrlijkse nettoksstroom vn op. Deze jrlijkse ksstroom is het vershil tussen de verkoopontvngsten vn 6 mln en een uitgnde ksstroom vn 5,4 mln. Projet II vereist ook een initiële uitgve vn 2 mln, mr heeft nr verwhting voor de komende tien jr een jrlijkse nettoksstroom vn Deze jrlijkse ksstroom vn projet II is het vershil tussen verkoopontvngsten vn 4 mln en een uitgnde ksstroom vn 3,6 mln. De vermogenskostenvoet vn de onderneming is 10% op jrsis. Bereken de terugverdientijd (in mnden) vn eide projeten, indien verondersteld wordt dt de nettoksstromen regelmtig gespreid in de desestreffende jren worden ontvngen. Bereken de netto ontnte wrde vn eide projeten, indien verondersteld wordt dt de nettoksstromen n het eind vn elk jr vrijvllen. Bereken opnieuw de netto ontnte wrde vn projet I, mr nu indien verondersteld wordt dt de nettoksstromen hlverwege elk jr worden ontvngen. NB Voor de entwoording vn lle volgende vrgen geldt steeds de veronderstelling dt de nettoksstromen n het eind vn elk jr worden ontvngen. Extr opgven hoofdstuk 9 7

8 d e Beredeneer op sis vn uw ntwoord op vrg (zonder verdere erekeningen uit te voeren) of de interne rentevoet vn eide projeten kleiner dn, gelijk n of groter dn 10% is. Bereken de interne rentevoet (interne rentiliteit) vn projet II. De twee projeten kunnen niet zonder meer met elkr worden vergeleken, omdt zij een vershillende levensduur heen. Dit kn ehter worden opgelost ls projet I tweeml opeenvolgend wordt uitgevoerd. Noem dit projet IA. f Bereken de netto ontnte wrde vn projet IA. Neem voor de rest vn deze opgve n dt de projeten IA en II, om welke reden dn ook, niet meer in overweging worden genomen. De vrg is derhlve of projet I l dn niet wordt uitgevoerd. Alvorens een eslissing te nemen stelt de diretie vn Esprit twee vrgen. De eerste vrg heeft etrekking op de milieueisen, de tweede op de onzekerheid omtrent de prijs vn het eindprodut. Met zorg wordt door de diretie de verzwring vn de milieueisen wrgenomen. In de erekening vn de ksstromen is ervn uitgegn dt n het eind vn de looptijd (vijf jr) vn het projet n milieuijdrge moet worden etld. g Hoe hoog kn deze milieuijdrge n het eind vn de looptijd mximl zijn zodt de netto ontnte wrde vn het projet nog juist positief is? Bij de erekening vn de ksstromen is uiterrd ook uitgegn vn een eplde verkoopprijs vn het eindprodut. De diretie ht het wrshijnlijk dt deze prijs wel eens lger zou kunnen zijn. h Hoeveel kn de prijs proentueel lger zijn, zodt de netto ontnte wrde vn het projet nog juist positief is? 9.12 Whinston NV Whinston NV overweegt de nshffing vn een mhine die wordt vervrdigd door de Verenigde Mhinefrieken Thejo BV. De nshffingsprijs vn de mhine edrgt 1 mln. Hierin zijn de instlltiekosten inegrepen. De geplnde geruiksduur vn de mhine is 12 jr. N deze periode is de restwrde nihil. De verwhte ksstromen edrgen per jr. Wt is de terugverdientijd vn deze investering, nnemende dt de ksstromen innen de jren regelmtig zijn gespreid? Voor de eoordeling vn het investeringsprojet gt Whinston uit vn een miniml gewenste rentiliteit vn 12% op jrsis en neemt zij n dt de mhine n het egin vn het eerste geruiksjr ontnt wordt Extr opgven hoofdstuk 9 8

9 etld. De verwhte ksstromen vn worden geht te vllen n het einde vn elk geruiksjr. Bereken op sis vn de miniml gewenste rentiliteit de netto ontnte wrde vn dit investeringsprojet. Bereken de interne rentevoet (perentge werkelijk rendement) vn dit projet, in twee deimlen nuwkeurig. Thejo iedt Whinston een finniering n wrij de shuld d 1 mln wordt voldn door etling vn vier gelijke jrlijkse termijnen vn wrvn de eerste termijn moet worden etld n het einde vn het eerste jr. d e Bereken op sis vn de miniml gewenste rentiliteit de netto ontnte wrde vn dit investeringprojet, nnemende dt Whinston geruikmkt vn dit finnieringsnod. Hoeveel edrgt de rentevoet op jrsis (perentge smengestelde interest) die Thejo ij dit finnieringsvoorstel n Whinston in rekening rengt? Whinston mkt geen geruik vn de ngeoden finniering en etlt de mhine ontnt. Bij het eplen vn de terugverdientijd ij vrg werd geen rekening gehouden met een mogelijke restwrde. Een vrint hierop is de methode wrij nst de ksstromen ook rekening wordt gehouden met de restwrden vn de mhine n het einde vn elk fzonderlijk jr. De direte verkoopwrde vn de mhine is n het einde vn het eerste geruiksjr en neemt vervolgens elk jr f met een edrg vn Zodr de mhine wordt verkoht, zl n demontge- en fvoerkosten een edrg vn moeten worden etld. f Bereken de terugverdientijd vn dit projet rekening houdend met het gegeven verloop vn de direte verkoopwrde vn de mhine, lsmede de demontge- en fvoerkosten Prinso De onderneming Prinso heeft een order gekregen voor de levering vn 300 speile dieselmotoren. Voor de uitvoering vn de order moet de eshikre produtiepiteit nders worden enut dn wel worden uitgereid. In overleg met de klnt zijn er twee mogelijkheden voor de levering vn de dieselmotoren. Prinso heeft voor de uitvoering vn de order twee elkr uitsluitende lterntieven: 1 Levering kn pltsvinden, regelmtig gespreid over drie jr (2012, 2013 en 2014), dus 100 dieselmotoren per jr. Er is een prijs overeengekomen vn per stuk. Betling vindt plts vier mnden n levering. Extr opgven hoofdstuk 9 9

10 Voor de produtie kn geruik worden gemkt vn een estnde, reeds geheel fgeshreven produtielijn, die thns voor de produtie vn een nder soort (verouderde) dieselmotor wordt geruikt, die dn vervroegd uit produtie wordt genomen. 2 Levering kn pltsvinden, regelmtig gespreid over vier jr (2012 t/m 2015), dus 75 dieselmotoren per jr. Er is een prijs overeengekomen vn per stuk voor de dieselmotoren die geleverd worden in de jren 2012, 2013 en 2014, en vn per stuk voor de in het vierde jr (2015) fgeleverde dieselmotoren. Betling vindt plts vier mnden n levering. Voor de produtie wordt dn een nieuwe produtielijn opgezet. N gereedkomen worden de dieselmotoren diret fgeleverd, zodt er nooit sprke is vn een voorrd dieselmotoren die gereed is. Alterntief 1: levering vn 100 dieselmotoren per jr gedurende drie jr Door het vervroegd uit produtie nemen vn de verouderde soort dieselmotor derft Prinso een netto-ontvngst (tevens winst) vn 3,6 mln per jr voor de drie genoemde jren. Voor de produtie vn de speile dieselmotor zl de estnde produtielijn moeten worden omgeouwd. Dit vergt een eenmlige investering n het eind vn 2011 vn 4,5 mln. Jrlijkse fshrijving geshiedt met een vst perentge vn de nshffingsprijs (investering); de eonomishe geruiksduur is drie jr en de restwrde is nihil. De kosten, tevens uitgven, vn onderhoud en energie edrgen per jr. Voor het edienen vn de produtielijn zijn tien mensen nodig die elk een rutojrslris ontvngen vn (tevens kosten in het jr vn etling). Voor de produtie vn deze order worden extr indirete kosten gemkt en toegerekend ten edrge vn 1,9 mln per jr over een periode vn drie jr. De indirete kosten worden etld in hetzelfde jr wrin zij worden gemkt. Alterntief 2: levering vn 75 dieselmotoren per jr gedurende vier jr Het opzetten vn een nieuwe produtielijn vergt een investering vn 8,6 mln. Dit edrg wordt etld n het einde vn Deze produtielijn heeft een piteit vn 75 dieselmotoren per jr, zodt levering vn de dieselmotoren regelmtig gespreid over vier jr pltsvindt. Jrlijkse fshrijving geshiedt met een vst perentge vn de nshffingsprijs; de eonomishe geruiksduur is vier jr. N vier jr kn deze produtielijn op een ndere wijze in de onderneming worden ingezet. Op grond hiervn edrgt de restwrde n het eind vn het vierde jr De kosten, tevens uitgven, vn onderhoud en energie edrgen per jr. Voor het edienen vn de produtielijn zijn negen mensen nodig die elk een rutojrslris ontvngen vn (tevens kosten in het jr vn etling). Voor de produtie vn deze order worden extr indirete kosten gemkt en toegerekend ten edrge vn 1,6 mln per jr over een Extr opgven hoofdstuk 9 10

11 periode vn vier jr. De indirete kosten worden etld in hetzelfde jr wrin zij worden gemkt. De overige produtiekosten zijn gelijk voor eide lterntieven. De vriele mterilkosten edrgen per dieselmotor. De enodigde mterilen worden n inkoop diret geruikt, er vindt dus geen voorrdvorming plts. De krediettermijn is twee mnden. Over de winst wordt 30% elsting geheven. Deze wordt etld in hetzelfde jr wrin de winst wordt gemkt. De onderneming hnteert een vermogenskostenvoet vn 12% op jrsis. Bereken de verndering in de nettowinst over het jr 2012 ij de keuze vn lterntief 1 (de verndering in de nettowinst over de jren 2013 en 2014 is gelijk n de verndering in de nettowinst over het jr 2012). Bereken de verndering in de nettowinst over het jr 2012 en over het jr 2015 ij de keuze vn lterntief 2 (de verndering in de nettowinst over de jren 2013 en 2014 is gelijk n de verndering in de nettowinst over het jr 2012). Verondersteld moet worden dt edrgen die worden etld, dn wel ontvngen op of n 1 jnuri vn een epld jr, worden etld dn wel ontvngen per 31 deemer vn dt jr. Voor het entwoorden vn de vrgen en d wordt het egrip shflow gedefinieerd ls ontvngsten verminderd met uitgven. d Bereken de verndering in de shflow n het eind vn de jren 2011 tot en met 2015 ij de keuze vn lterntief 1. Bereken de verndering in de shflow n het eind vn de jren 2011 tot en met 2014 ij de keuze vn lterntief 2. De shflow wordt ook wel gedefinieerd ls nettowinst plus fshrijvingen. e f g h Bereken de op deze wijze gedefinieerde verndering in de shflow voor lterntief 2, in het jr Geef een kwntittieve verklring voor het vershil in uitkomst tussen het ntwoord op vrg e en de erekende verndering in de shflow voor het jr 2012 ij vrg d. Bereken de netto ontnte wrde vn de verndering in de shflow, gemeten ls ontvngsten verminderd met uitgven, voor lterntief 1 per eind Welke veronderstelling ten nzien vn de herinvestering vn de vrijvllende edrgen ligt ten grondslg n de erekening vn de netto ontnte wrde? Extr opgven hoofdstuk 9 11

12 9.14 Projetontwikkelingsmtshppij Een projetontwikkelingsmtshppij overweegt per 1 jnuri.s. een edrg vn 14 mln te investeren in een projet in Zuid-Amerik. Dit projet heeft een looptijd vn twee jr en het sues ervn is in zeer sterke mte fhnkelijk vn de politieke stiliteit in dt werelddeel. Bij een stiele situtie zl een jr n de investering een edrg vn 12 mln uit het projet worden ontvngen en weer een jr lter nog eens 14,4 mln. Bij een politiek instiel klimt zullen deze ontvngsten nzienlijk minder zijn, nmelijk preies de helft. Voor het eerste jr wordt de kns op een stiele situtie gesht op 0,6 en voor het tweede jr op 0,7. De kns op een instiel klimt wordt voor deze jren germd op 0,4 en 0,3. Deze knsverdeling is onfhnkelijk. De mtshppij hnteert een vermogenskostenvoet vn 20%. Beoordeel de nvrdrheid vn dit projet op sis vn de verwhte netto ontnte wrde vn de investering per 1 jnuri.s Nederlndse Zeepfrieken NV De Nederlndse Zeepfrieken NV, friknt vn wsmiddelen, produeert onder ndere een wsverzhter onder de merknm Doux. Dit produt wordt op de mrkt gerht in een eenmlig te geruiken plsti flon. Uit milieuoverwegingen wordt het geruik vn zo n flon ehter minder wenselijk geht, mede gezien het (tweede) verpkkingsonvennt met de overheid. In dit onvennt wordt geregeld dt in het jr % vn het verpkkingsfvl wordt teruggewonnen, wrvn 45% opnieuw ls mteril wordt geruikt. Door de fdeling Reserh & Development vn het edrijf is onderzoek verriht ( ) nr een lterntief voor de huidige verpkking vn de wsverzhter. Dit onderzoek heeft uitgewezen dt het produtietehnish mogelijk is het produt in een nvulre verpkking n te ieden. Drtoe zl ehter de produtielijn moeten worden ngepst. Zo zl de nu in geruik zijnde vulmhine moeten worden vervngen en moet een reinigingsinstlltie worden ngeshft. De nshfprijs vn deze nieuwe produtiemiddelen edrgt in totl 10 mln. Drnst moet rekening gehouden worden met n instlltie- en npssingskosten. Deze investeringen zullen lineir worden fgeshreven. De restwrde n het eind vn de eonomishe geruiksduur vn zes jr wordt op nihil gesteld. De huidige vulmhine heeft op dit moment een oekwrde vn 1,5 mln en zl ij vervnging ook voor dit edrg kunnen worden verkoht. Indien esloten zou worden niet over te gn tot de nieuwe flon en dus tot hndhving vn de huidige vulmhine, dn is de resterende geruiksduur zes jr, de restwrde nihil en wordt jrlijks fgeshreven. Door de nvulre flon te geruiken zl kunnen worden esprd op verpkkingskosten. Drnst verwht men, door de toenemende ndht vn de onsument voor het milieu, een stijging vn de fzet vn Extr opgven hoofdstuk 9 12

13 het produt. Het totle effet hiervn lt zih finnieel vertlen in een toenme vn de jrlijkse ksstroom vn nr shtting 2,75 mln. De investeringen worden met eigen vermogen gefinnierd. De gemiddelde vermogenskostenvoet vn de Nederlndse Zeepfrieken NV edrgt 8% per jr. De vennootshpselsting wordt op 35% gesteld, de over de winst vershuldigde elsting wordt geht n het eind vn het desetreffende jr te worden etld. Overigens geldt voor lle ontvngsten en uitgven dt deze n het eind vn elk jr geshieden, ehlve het edrg vn de investering dt n het egin vn het eerste jr zl moeten worden etld. Geef een oordeel over de nvrdrheid vn dit investeringsprojet op sis vn gedisonteerde geldstromen. Extr opgven hoofdstuk 9 13

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Hoeveel betaal je in totaal? Hoe kun je dat bedrag narekenen? Hoe bereken je het bedrag dat je van de 20 euro terug krijgt?

Hoeveel betaal je in totaal? Hoe kun je dat bedrag narekenen? Hoe bereken je het bedrag dat je van de 20 euro terug krijgt? Opgve 1 Je ziet hier een eenvoudige ksson. Hoeveel dingen he je volgens de ksson gekoht? Hoeveel etl je in totl? Hoe kun je dt edrg nrekenen? Hoe ereken je het edrg dt je vn de 20 euro terug krijgt? Je

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

Economie. vragen. Donderdag 18 mei 1995 13.30 15.30 uur

Economie. vragen. Donderdag 18 mei 1995 13.30 15.30 uur Eonomie vrgen Donderdg 18 mei 1995 13.30 15.30 uur 1995 Eonomie tijdvk 1 toelihting Dit exmen estt uit 50 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord ehld kunnen worden. instrutie

Nadere informatie

Bedrijfseconomie voor de collectieve sector

Bedrijfseconomie voor de collectieve sector Werkoek ij Bedrijfseonomie voor de olletieve setor Nio Mol u i t g e v e r ij o u t i n h o ussum 2008 Dit werkoek hoort ij Bedrijfseonomie voor de olletieve setor vn Nio Mol. Voor de doenten zijn de uitwerkingen

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

1.3 Wortels. = a b c. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. = a b c. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Kerstvkntieursus Tips: MEER DAN 0 JAAR ERVARING Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS Hoofdstuk DE STELLING VAN PYTHAGORAS INHOUD. De stelling vn Pythgors formuleren 98. Meetkundige voorstellingen 06. De stelling vn Pythgors ewijzen 09. Rekenen met Pythgors. Construties.6 Pythgors in de

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Opgave 1 Stel je eens een getal voor, bijvoorbeeld: 504,76. a b c

Opgave 1 Stel je eens een getal voor, bijvoorbeeld: 504,76. a b c Opgve 1 Stel je eens een getl voor, ijvooreeld: 504,76. Wt zijn de ijfers vn dit getl? Hoeveel is elk vn die ijfers wrd? Wt etekent de komm? Opgve 2 Bekijk het getl 6102,543. d e Hoeveel ijfers hter de

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Vergelijkingen van de

Hoofdstuk 5: Vergelijkingen van de Werkoek Alger (ursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk 5 : Vergelijkingen vn de e grd met één onekende Nm:. Hoofdstuk 5: Vergelijkingen vn de - 45 - e grd met één onekende. Instp (oek pg 7). Vn een rehthoek

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 10

Internetopgaven hoofdstuk 10 Internetopgven hoofdstuk 10 IO.10.1 Bij onderneming J. de Wit BV, interntionl trnsporteur, wordt een elstingontrole gehouden: de elstingdienst komt lngs om te ontroleren of J. De Wit BV voldoende elstingen

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv ICT - Grfieken met VU-grfiek ldzijde 64 1 De snijpunten met de x-s zijn ( 3, ), (4, ) en (5, ). f( 3) =, 5 ( 3) 3 ( 3) 35, 3+ 3= f( 4) =, 5 ( 4) 3 ( 4) 35, 4+ 3= f( 5) =, 5 ( 5) 3 ( 5) 35, 5+ 3= Met de

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Opgave 1. Waarom kun je bij het Noorden twee getallen neerzetten? Geldt dit ook voor andere windrichtingen? Hoeveel graden hoort er bij het Oosten?

Opgave 1. Waarom kun je bij het Noorden twee getallen neerzetten? Geldt dit ook voor andere windrichtingen? Hoeveel graden hoort er bij het Oosten? Opgve 1 Hier zie je een windroos met de windrihtingen er in getekend. Hij is verder verdeeld in 360 hoekjes, elk vn die hoekjes heet 1 grd. Bij het Noorden (N) hoort 0 grden (en dus ook 360 grden). file:

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Auteurs: De Kam, e.a. isbn: 978-90-01-80247-9. Vragen en opdrachten. Vragen en opdrachten bij Overheidsfinanciën 1

Auteurs: De Kam, e.a. isbn: 978-90-01-80247-9. Vragen en opdrachten. Vragen en opdrachten bij Overheidsfinanciën 1 Auteurs: De Km, e.. isn: 978-90-01-80247-9 2012 Noordhoff Uitgevers v Vrgen en opdrchten Vrgen en opdrchten ij Overheidsfinnciën 1 Auteurs: De Km, e.. isn: 978-90-01-80247-9 2012 Noordhoff Uitgevers v

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter.

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter. Opgve 1 Dit is een roosterord. Elk roosterhokje is 5 m ij 5 m. Hoeveel edrgt de oppervlkte vn dit ord? Opgve 2 Welke oppervlktemten ken je l? Noem er zoveel mogelijk. De oppervlkte-eenheid is de vierknte

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeconomie Meerkeuzevrgen 1.1 Glolisering is een proces vn wereldwijde economische integrtie door een sterke toenme vn de interntionle hndel en investeringen. wrij de wereldproductie

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

Wiskunde voor 2 havo. Deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 2 havo. Deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskunde voor 2 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op dit lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is derhlve de rehtheende zols edoeld in de hieronder vermelde retive ommons lientie.

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 13. Integreren. Introductie 125. Leerkern 126. Samenvatting 149. Zelftoets 150

Inhoud leereenheid 13. Integreren. Introductie 125. Leerkern 126. Samenvatting 149. Zelftoets 150 Inhoud leereenheid 3 Integreren Introductie 5 Leerkern 6 Integrl ls oppervlkte 6 De functie ls fgeleide vn zijn oppervlktefunctie 3 3 Primitieven 33 4 Beplde en oneplde integrl 35 5 Oneigenlijke integrlen

Nadere informatie

a = 1 b = 0 k = 1 ax + b = lim f(x) lim

a = 1 b = 0 k = 1 ax + b = lim f(x) lim BURGERLIJK INGENIEUR ARCHTECT - JULI 2 BLZ /8. De functie fx) = e kx + x + met, en k R en k < heeft een schuine symptoot y = x voor x + en voldoet n de vergelijking Bepl, en k. D fx))) 2 + D fx)) 2) +

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Vragenlijst Bijstand op Maat

Vragenlijst Bijstand op Maat Vrgenlijst Bijstnd op Mt Deze vrgenlijst wordt u ngeoden omdt u deelneemt n het Experiment Bijstnd op Mt vn de gemeente Groningen. Om n het experiment deel te kunnen nemen is het invullen vn de vrgenlijst

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

Havo B deel 1 Uitwerkingen blok 1 Moderne wiskunde

Havo B deel 1 Uitwerkingen blok 1 Moderne wiskunde Hvo B deel Uitwerkingen lok Moderne wiskunde Blok Vrdigheden ldzijde 0 l gt door (0, ) dus strtgetl l gt door (0, ) en (, ), dus nr rehts en omlg ofwel nr rehts en 0, omlg. Het hellingsgetl is dn 0, y

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

Boekingsfiche 8071 Limburg.net - gemeenten met diftarsysteem

Boekingsfiche 8071 Limburg.net - gemeenten met diftarsysteem Boekingsfiche 8071 Limurg.net - gemeenten met diftrsysteem Agentschp voor Binnenlnds Bestuur Deel 1: Omschrijving vn de verrichtingen 1 2 3 4 5 6 7 8 c d e f De gemeente ontvngt in de loop vn jr N de voorschotfcturen

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker.

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker. Eindverslg insprkproedure Voorontwerpestemmingspln Wildkers-Aoven, herziening Geerker. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postus 17 5050 AA Goirle INHOUDSOPGAVE 1. Overziht vn de gevolgde proedure 1.1

Nadere informatie

Overzicht Opzoomerkanjers per deelgemeente

Overzicht Opzoomerkanjers per deelgemeente De uitslg wordt 1 novemer ekend gemkt. wrin de jeugd entrl stt Wie verdient uw stem? Wie krijgt uw muntje? opzoomerknjer in uw deelgemeente 1e prijs: 500 euro + sponsorpkket AH 2e prijs: 250 euro + sponsorpkket

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren:

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren: Trieventel ehorende ij de Verordening grf- en egrfrechten 2015 Hoofdstuk 1 Verlenen vn rechten tot egrven en tot ijzetten vn sussen 1.1 Voor het verlenen vn een uitsluitend recht om in een epld grf of

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Merkwaardige producten en ontbinden in factoren

Merkwaardige producten en ontbinden in factoren 6 Merkwrdige producten en ontinden in fctoren Dit kun je l 1 een mcht tot een mcht verheffen eentermen vermenigvuldigen 3 eentermen delen 4 veeltermen vermenigvuldigen 5 een veelterm delen door een eenterm

Nadere informatie

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage Wiskundige denkctiviteiten: digitle ijlge Suggesties voor opdrchten wrij de leerlingen uitgedgd worden wiskundige denkctiviteiten te ontplooien. De opdrchten heen de volgende structuur. In de kop stn chtereenvolgend:

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie