Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een jrlijks nettoksovershot (n elsting) vn opleveren. De investeringsuitgve voor projet B is 1,2 mln. Dit projet geeft de eerste twee jr een nettoksstroom n elsting vn per jr en vervolgens drie jr lng per jr. Voor eide projeten geldt dt de investeringsuitgve n het egin vn het eerste jr gedn moet worden en dt de ksstromen geht worden steeds n het eind vn elk jr te worden ontvngen. Bereken voor projet A de interne rentevoet, nr eneden fgerond op een geheel perentge. Bepl voor eide projeten de netto ontnte wrde ij een (minimle) rendementseis vn 8%. Zijn eide projeten eptel op sis vn de netto ontnte wrde? Motiveer uw ntwoord. d Indien de netto ontnte wrde zonder meer eplend is voor de keuze tussen de projeten A en B, welke veronderstellingen worden er dn (impliiet) gemkt? Stel dt het vershil tussen de investeringsedrgen vn eide projeten gedurende de periode vn vijf jr elegd kn worden tegen p% per jr. e Bereken, nr eneden fgerond op een hlf proent, het perentge (p) wrij er op sis vn de netto ontnte wrde geen voorkeur meer estt tussen de twee projeten. 9.6 Beleggingsmtshppij Y Beleggingsmtshppij Y eshikt over een pereel grond in het entrum vn std Z. Overwogen wordt op deze grond een vn de volgende projeten uit te voeren: projet C: ouw en verhuur vn een kntorenomplex; projet D: ouw vn luxe pprtementen, wrvn er 100 estemd zijn voor verkoop en de overige voor verhuur. Projet C etekent een investering vn 25 mln. De levensduur vn het omplex wordt gesht op 40 jr, wrn de restwrde nog 5 mln zl zijn. De fshrijvingen worden erekend volgens een vst perentge vn Extr opgven hoofdstuk 9 1

2 de nshfprijs. De jrlijkse ontvngsten uit verhuur worden egroot op 6 mln. De kosten vn onderhoud worden germd op per jr. Projet D vergt een investering vn 40 mln, wrvn 20 mln voor de ouw vn koopwoningen en 20 mln voor de huurwoningen. Verwht mg worden dt n één jr 40 koopwoningen zijn verkoht, n twee jr nog eens 30 en n drie jr de rest. De verkoopprijs vn een woning edrgt De totle oprengst vn de huurwoningen wordt op 4,8 mln per jr gesht. N 30 jr worden deze huurwoningen ook verkoht. De geshtte oprengst is dn 14 mln. De exploittiekosten vn de huurwoningen edrgen per jr. Ook hier wordt met een vst perentge vn de nshfprijs fgeshreven. Voor eide projeten wordt een vermogenskostenvoet vn 10% gehnteerd. Tegen dit perentge kn oneperkt vermogen worden ngetrokken. De lterntieve oprengst vn vermogen is eveneens 10%. De elstingvoet wordt op 30% gesteld. Angenomen moet worden dt lle ontvngsten en uitgven n het einde vn elk jr vervllen. d Bereken de jrlijkse shflows n elstingen voor eide projeten. Welk projet heeft de voorkeur op sis vn het riterium vn de terugverdientijd? Bereken de netto ontnte wrde vn eide projeten. Welke twee ezwren kunt u in dit vernd nvoeren tegen de keuze vn een projet ls wordt gestreefd nr mximlistie vn de netto ontnte wrde? 9.7 Criktop BV In de onderneming Criktop BV heen de mngers Alders en Blem onfhnkelijk vn elkr een investeringsprojet ontwikkeld: respetievelijk de projeten A en B. Elk vn de projeten zl n het egin vn het eerste loopjr een investering vergen vn De projeten zullen nr de verwhtingen vn eide mngers de volgende shflows opleveren: Jr Projet A Projet B De restwrde vn projet A n het einde vn het vierde jr is nihil. Projet B heeft n het eind vn het vierde jr een restwrde vn Dit edrg is egrepen in het in de tel ij jr 4 vermelde edrg. Extr opgven hoofdstuk 9 2

3 Voor de entwoording vn de vrgen en geldt de veronderstelling dt de shflows regelmtig gespreid in de etreffende jren worden ontvngen. Bereken de gemiddelde oekhoudkundige rentiliteit vn elk vn de eide projeten. Bereken de terugverdienperiode vn elk vn de eide projeten, uitgedrukt in mnden. Een hlve mnd of meer wordt drij nr oven fgerond op een geheel ntl mnden. Voor de entwoording vn de volgende vrgen geldt de veronderstelling dt de shflows steeds n het eind vn een jr worden ontvngen. Het ging Criktop een ntl jren niet voor de wind en drom zijn veelelovende projeten ls die vn Alders en Blem meer dn welkom. Er moet ehter gekozen worden, wnt het mximl eshikre vermogen edrgt 4,7 mln. Bij deze onderneming is het geruikelijk dt de netto ontnte wrde (NCW) de doorslg geeft, en wel op sis vn de rentiliteit die de onderneming ls geheel gewoonlijk ehlt. Op het moment dt de eslissing genomen moet worden is dt 8% en de lopende tiviteiten eloven ook niet meer dn deze 8%. Blem stelt dn ook voor te eslissen op sis vn de NCW ij een disonteringsvoet vn 8%. De uitkomsten luiden: projet A: projet B: Alders is het met deze gng vn zken niet eens. Hij voert n dt enkele vn de elngrijkste onurrenten een rentiliteit hlen vn18% of meer. Met 8% spiegelen we ons veel te zht, is zijn mening. Zijn voorstel luidt: eslissen op sis vn de NCW ij een disonteringsvoet vn 18%. Bereken voor elk vn eide projeten de NCW ij een disonteringsvoet vn 18%. De uitkomst is een verrssing voor mnger Blem en hij vrgt zih f hoe een en nder mogelijk is. d Verklr hoe het komt dt de verhoging vn de disonteringsvoet vn 8% nr 18% ertoe leidt dt de hoogste NCW niet meer ligt ij projet B, mr ij projet A. De diretie esluit ten slotte projet A uit te voeren en verzoekt de eide mngers nvullende nieuwe projeten in te dienen om het resterende edrg vn 1,5 mln rendel te mken. Zij deelt mee dt eventuele projeten nu zullen worden eoordeeld op sis vn de NCW ij een disonteringsvoet vn 12%. Extr opgven hoofdstuk 9 3

4 N enige tijd is het de eide heren inderdd gelukt plnnen uit te werken. Beiden heen een projet met een looptijd vn vijf jr ontwikkeld. Blem s projet heeft een NCW (ij een disonteringsvoet vn 12%) vn Hem komt ehter ter ore dt zijn rivl een projet heeft met een NCW (ook tegen 12%) vn Hij wil nu weten met welk edrg hij zijn vijfde shflow moet zien te verhogen om ij dezelfde disonteringsvoet een NCW te verkrijgen die 10% hoger is dn die vn Alders. e Bereken de enodigde verhoging vn de vijfde, tevens ltste shflow vn Blem s projet. Veronderstel voor de entwoording vn vrg f dt de looptijden vn de genoemde projeten niet gelijk zijn. De NCW-methode heeft ls ndeel dt zij disrimineert ten gunste vn projeten met een lngere looptijd. Er estn twee methoden die dt ndeel kunnen ondervngen. f Geef een eknopte, mr op essentiële punten duidelijke omshrijving vn deze methoden. Verklr wrom deze methoden in dit gevl fities zijn. 9.8 Postoon BV Het postorderedrijf Postoon BV overweegt de nshffing vn een geutomtiseerd mgzijnfhndelingssysteem (AMAS). Dit nieuwe systeem zl nr verwhting leiden tot een dling vn de ksuitgven. De espringen zijn een gevolg vn een vermindering vn de reidskosten, een vermindering vn de shde n de produten en een geringere ehoefte n mgzijnruimte. De jrlijkse espring (dt is de rutoksstroom) edrgt 5,5 mln. De exploittie-uitgven vn het nieuwe AMAS-projet (ediening, energie, onderhoud en dergelijke) edrgen jrlijks 1,5 mln. De espring vn het AMAS-projet is derhlve 4 mln per jr. Het AMAS-projet vergt een investeringsuitgve vn 13 mln n het egin vn het eerste jr en heeft een verwhte looptijd vn vijf jr. De restwrde is nihil. Voor de eoordeling vn investeringsprojeten hnteert Postoon een gewenste rentiliteit vn miniml 12% (smengestelde intrest op jrsis, ook over delen vn jren). De jrlijkse ksstromen worden geht op een vste dtum te vllen. Bij de vrgen en moet geen rekening worden gehouden met de invloed vn de vennootshpselsting. Bereken de netto ontnte wrde vn het AMAS-projet nnemende dt de ksstromen: 1 n het einde vn elk jr vllen; 2 hlverwege elk jr vllen. Voor de vrgen en geldt dt de jrlijkse ksstromen n het einde vn elk jr vllen. Extr opgven hoofdstuk 9 4

5 Onderzoek of de interne rentiliteit op grond vn smengestelde intrest op jrsis kleiner dn, gelijk n of groter dn 16% is. Bij de erekening vn de winstgevendheid moet in vrg ook rekening worden gehouden met een trief voor de vennootshpselsting vn 35%. Postoon shrijft dit projet fisl in vijf jr tot nihil f met een vst perentge vn de nshfprijs. Neem n dt het effet vn de elstingheffing op de jrlijkse ksstromen steeds vlt in het jr wrop de elsting etrekking heeft, eveneens n het einde vn dt jr. Voor de erekening dient u uit te gn vn 12% smengestelde intrest op jrsis. Bereken de netto ontnte wrde vn het AMAS-projet rekening houdend met de vennootshpselsting. 9.9 Toppershven BV De leiding vn de onderneming Toppershven BV vindt de rentiliteit vn hr normle tiviteiten, zijnde 8%, wt mger. Zij is op zoek nr meer elovende mogelijkheden. Er is een edrg vn eshikr. Overwogen wordt dit te investeren in ofwel projet A, ofwel in projet B. De uit een projet vrijkomende middelen kunnen met een rentiliteit vn 8% oneperkt en voor elke periode worden ngewend voor uitreiding vn de normle tiviteiten. Vn projet A wordt verwht dt het gedurende vier jr kn worden geëxploiteerd en dt in die jren htereenvolgens de volgende nettoontvngsten zullen innenkomen: Jr Bedrg An het einde vn het vierde jr wordt ovendien een netto residuontvngst vn verwht. Projet B is vn geheel ndere rd. Het heeft een looptijd vn twee jr, n het einde wrvn één enkele netto-ontvngst wordt verwht, ter grootte vn Veronderstel met etrekking tot de vrgen tot en met d dt de nettoontvngsten (shflows) vn projet A regelmtig gespreid over het desetreffende jr innenkomen. Bereken de gemiddelde oekhoudkundige rentiliteit vn projet A, op één deiml nuwkeurig. Bereken de terugverdientijd vn projet A. Extr opgven hoofdstuk 9 5

6 d Noem twee ezwren tegen het geruik vn de terugverdientijd. Onder welke omstndigheden kn de terugverdientijd niettemin een ruikr instrument zijn ij investeringsseletie? Veronderstel met etrekking tot de volgende vrgen dt de shflows uitsluitend n het einde vn de desetreffende jren innenkomen. e f g h Toon n dt de interne rentiliteit vn projet A, ehoudens een frondingsvershil, gelijk is n 23,27%. Noem het elngrijkste ezwr dt in dit gevl pleit tegen het intern rendement ls inditie vn de rentiliteit vn projet A. Bereken de netto ontnte wrde vn de eide projeten, tegen de disonteringsvoet vn 8%. Welk ezwr geldt in dit gevl tegen het nemen vn de keuzeeslissing op sis vn de netto ontnte wrde? Inmiddels is ekend geworden dt projet B twee keer htereen uitgevoerd kn worden: de eerste keer op Mrkt I, de tweede keer op Mrkt II, met dien verstnde dt de netto-ontvngst op Mrkt II uitkomt op een edrg vn i Bereken op sis vn de NCW-methode, wederom tegen 8%, welke vn de drie volgende mogelijkheden de voorkeur heeft: 1 uitvoering vn projet A; 2 uitvoering vn projet B, htereenvolgens op Mrkt I en op Mrkt II; 3 uitvoering vn projet B op Mrkt I en drn nwending vn het investeringsedrg voor uitreiding vn de normle tiviteiten gedurende twee jr Cross BV De onderneming Cross BV vervrdigt verpkkingsmteril vn (freekr) kunststof. Tot nu toe wordt hiervoor nog een onventionele spuitgietmhine geruikt. De diretie vn de onderneming overweegt het produtieproes verder te utomtiseren door per 1 jnuri nstnde voor 5 mln een root n te shffen. De eonomishe geruiksduur vn deze root wordt op vier jr gesht, de restwrde zl drn nihil zijn. De huidige mhine zl per 1 jnuri nstnde een oekwrde vn heen. De resterende geruiksduur wordt per die dtum op nog vier jr gesht, wrn ook deze mhine geen restwrde zl heen. Deze mhine wordt lineir fgeshreven. Als Cross esluit de root n te shffen, zl hierop ook met een vst perentge vn de nshfprijs worden fgeshreven. De nu in geruik zijnde mhine zl dn per 1 jnuri nstnde voor kunnen worden verkoht; dit edrg zl per die dtum ook onmiddellijk worden Extr opgven hoofdstuk 9 6

7 ontvngen. Het nshffen vn de root heeft jrlijks een espring vn 1,5 mln tot gevolg, ngezien dn minder werknemers noodzkelijk zijn. Verondersteld wordt dt met de huidige mhine en de root jrlijks een gelijke produtie wordt gereliseerd, wrvn de oprengst ook in hetzelfde jr wordt ontvngen. Behlve de investeringsuitgve voor de root, die ij de nshf onmiddellijk zl worden voldn en de ontvngst op hetzelfde moment ij verkoop vn de huidige mhine, vervllen lle ndere edrgen n het eind vn elk jr. Cross hnteert een vermogenskostenvoet vn 10%. De vershuldigde vennootshpselsting vn (gemiddeld) 30% wordt geht n het eind vn elk oekjr te worden etld. Zowel edrijfseonomish ls fisl geldt dt de geruiksduur, jrlijkse fshrijving en restwrde gelijk zijn. Is de investering in de root nvrdr? 9.11 Esprit NV De onderneming Esprit NV moet, gezien de eshikre middelen, voor een nieuwe investering een keuze mken tussen twee elkr uitsluitende projeten, projet I en projet II. Projet I vergt een initiële uitgve (investering) vn 2 mln en levert voor de komende vijf jr een jrlijkse nettoksstroom vn op. Deze jrlijkse ksstroom is het vershil tussen de verkoopontvngsten vn 6 mln en een uitgnde ksstroom vn 5,4 mln. Projet II vereist ook een initiële uitgve vn 2 mln, mr heeft nr verwhting voor de komende tien jr een jrlijkse nettoksstroom vn Deze jrlijkse ksstroom vn projet II is het vershil tussen verkoopontvngsten vn 4 mln en een uitgnde ksstroom vn 3,6 mln. De vermogenskostenvoet vn de onderneming is 10% op jrsis. Bereken de terugverdientijd (in mnden) vn eide projeten, indien verondersteld wordt dt de nettoksstromen regelmtig gespreid in de desestreffende jren worden ontvngen. Bereken de netto ontnte wrde vn eide projeten, indien verondersteld wordt dt de nettoksstromen n het eind vn elk jr vrijvllen. Bereken opnieuw de netto ontnte wrde vn projet I, mr nu indien verondersteld wordt dt de nettoksstromen hlverwege elk jr worden ontvngen. NB Voor de entwoording vn lle volgende vrgen geldt steeds de veronderstelling dt de nettoksstromen n het eind vn elk jr worden ontvngen. Extr opgven hoofdstuk 9 7

8 d e Beredeneer op sis vn uw ntwoord op vrg (zonder verdere erekeningen uit te voeren) of de interne rentevoet vn eide projeten kleiner dn, gelijk n of groter dn 10% is. Bereken de interne rentevoet (interne rentiliteit) vn projet II. De twee projeten kunnen niet zonder meer met elkr worden vergeleken, omdt zij een vershillende levensduur heen. Dit kn ehter worden opgelost ls projet I tweeml opeenvolgend wordt uitgevoerd. Noem dit projet IA. f Bereken de netto ontnte wrde vn projet IA. Neem voor de rest vn deze opgve n dt de projeten IA en II, om welke reden dn ook, niet meer in overweging worden genomen. De vrg is derhlve of projet I l dn niet wordt uitgevoerd. Alvorens een eslissing te nemen stelt de diretie vn Esprit twee vrgen. De eerste vrg heeft etrekking op de milieueisen, de tweede op de onzekerheid omtrent de prijs vn het eindprodut. Met zorg wordt door de diretie de verzwring vn de milieueisen wrgenomen. In de erekening vn de ksstromen is ervn uitgegn dt n het eind vn de looptijd (vijf jr) vn het projet n milieuijdrge moet worden etld. g Hoe hoog kn deze milieuijdrge n het eind vn de looptijd mximl zijn zodt de netto ontnte wrde vn het projet nog juist positief is? Bij de erekening vn de ksstromen is uiterrd ook uitgegn vn een eplde verkoopprijs vn het eindprodut. De diretie ht het wrshijnlijk dt deze prijs wel eens lger zou kunnen zijn. h Hoeveel kn de prijs proentueel lger zijn, zodt de netto ontnte wrde vn het projet nog juist positief is? 9.12 Whinston NV Whinston NV overweegt de nshffing vn een mhine die wordt vervrdigd door de Verenigde Mhinefrieken Thejo BV. De nshffingsprijs vn de mhine edrgt 1 mln. Hierin zijn de instlltiekosten inegrepen. De geplnde geruiksduur vn de mhine is 12 jr. N deze periode is de restwrde nihil. De verwhte ksstromen edrgen per jr. Wt is de terugverdientijd vn deze investering, nnemende dt de ksstromen innen de jren regelmtig zijn gespreid? Voor de eoordeling vn het investeringsprojet gt Whinston uit vn een miniml gewenste rentiliteit vn 12% op jrsis en neemt zij n dt de mhine n het egin vn het eerste geruiksjr ontnt wordt Extr opgven hoofdstuk 9 8

9 etld. De verwhte ksstromen vn worden geht te vllen n het einde vn elk geruiksjr. Bereken op sis vn de miniml gewenste rentiliteit de netto ontnte wrde vn dit investeringsprojet. Bereken de interne rentevoet (perentge werkelijk rendement) vn dit projet, in twee deimlen nuwkeurig. Thejo iedt Whinston een finniering n wrij de shuld d 1 mln wordt voldn door etling vn vier gelijke jrlijkse termijnen vn wrvn de eerste termijn moet worden etld n het einde vn het eerste jr. d e Bereken op sis vn de miniml gewenste rentiliteit de netto ontnte wrde vn dit investeringprojet, nnemende dt Whinston geruikmkt vn dit finnieringsnod. Hoeveel edrgt de rentevoet op jrsis (perentge smengestelde interest) die Thejo ij dit finnieringsvoorstel n Whinston in rekening rengt? Whinston mkt geen geruik vn de ngeoden finniering en etlt de mhine ontnt. Bij het eplen vn de terugverdientijd ij vrg werd geen rekening gehouden met een mogelijke restwrde. Een vrint hierop is de methode wrij nst de ksstromen ook rekening wordt gehouden met de restwrden vn de mhine n het einde vn elk fzonderlijk jr. De direte verkoopwrde vn de mhine is n het einde vn het eerste geruiksjr en neemt vervolgens elk jr f met een edrg vn Zodr de mhine wordt verkoht, zl n demontge- en fvoerkosten een edrg vn moeten worden etld. f Bereken de terugverdientijd vn dit projet rekening houdend met het gegeven verloop vn de direte verkoopwrde vn de mhine, lsmede de demontge- en fvoerkosten Prinso De onderneming Prinso heeft een order gekregen voor de levering vn 300 speile dieselmotoren. Voor de uitvoering vn de order moet de eshikre produtiepiteit nders worden enut dn wel worden uitgereid. In overleg met de klnt zijn er twee mogelijkheden voor de levering vn de dieselmotoren. Prinso heeft voor de uitvoering vn de order twee elkr uitsluitende lterntieven: 1 Levering kn pltsvinden, regelmtig gespreid over drie jr (2012, 2013 en 2014), dus 100 dieselmotoren per jr. Er is een prijs overeengekomen vn per stuk. Betling vindt plts vier mnden n levering. Extr opgven hoofdstuk 9 9

10 Voor de produtie kn geruik worden gemkt vn een estnde, reeds geheel fgeshreven produtielijn, die thns voor de produtie vn een nder soort (verouderde) dieselmotor wordt geruikt, die dn vervroegd uit produtie wordt genomen. 2 Levering kn pltsvinden, regelmtig gespreid over vier jr (2012 t/m 2015), dus 75 dieselmotoren per jr. Er is een prijs overeengekomen vn per stuk voor de dieselmotoren die geleverd worden in de jren 2012, 2013 en 2014, en vn per stuk voor de in het vierde jr (2015) fgeleverde dieselmotoren. Betling vindt plts vier mnden n levering. Voor de produtie wordt dn een nieuwe produtielijn opgezet. N gereedkomen worden de dieselmotoren diret fgeleverd, zodt er nooit sprke is vn een voorrd dieselmotoren die gereed is. Alterntief 1: levering vn 100 dieselmotoren per jr gedurende drie jr Door het vervroegd uit produtie nemen vn de verouderde soort dieselmotor derft Prinso een netto-ontvngst (tevens winst) vn 3,6 mln per jr voor de drie genoemde jren. Voor de produtie vn de speile dieselmotor zl de estnde produtielijn moeten worden omgeouwd. Dit vergt een eenmlige investering n het eind vn 2011 vn 4,5 mln. Jrlijkse fshrijving geshiedt met een vst perentge vn de nshffingsprijs (investering); de eonomishe geruiksduur is drie jr en de restwrde is nihil. De kosten, tevens uitgven, vn onderhoud en energie edrgen per jr. Voor het edienen vn de produtielijn zijn tien mensen nodig die elk een rutojrslris ontvngen vn (tevens kosten in het jr vn etling). Voor de produtie vn deze order worden extr indirete kosten gemkt en toegerekend ten edrge vn 1,9 mln per jr over een periode vn drie jr. De indirete kosten worden etld in hetzelfde jr wrin zij worden gemkt. Alterntief 2: levering vn 75 dieselmotoren per jr gedurende vier jr Het opzetten vn een nieuwe produtielijn vergt een investering vn 8,6 mln. Dit edrg wordt etld n het einde vn Deze produtielijn heeft een piteit vn 75 dieselmotoren per jr, zodt levering vn de dieselmotoren regelmtig gespreid over vier jr pltsvindt. Jrlijkse fshrijving geshiedt met een vst perentge vn de nshffingsprijs; de eonomishe geruiksduur is vier jr. N vier jr kn deze produtielijn op een ndere wijze in de onderneming worden ingezet. Op grond hiervn edrgt de restwrde n het eind vn het vierde jr De kosten, tevens uitgven, vn onderhoud en energie edrgen per jr. Voor het edienen vn de produtielijn zijn negen mensen nodig die elk een rutojrslris ontvngen vn (tevens kosten in het jr vn etling). Voor de produtie vn deze order worden extr indirete kosten gemkt en toegerekend ten edrge vn 1,6 mln per jr over een Extr opgven hoofdstuk 9 10

11 periode vn vier jr. De indirete kosten worden etld in hetzelfde jr wrin zij worden gemkt. De overige produtiekosten zijn gelijk voor eide lterntieven. De vriele mterilkosten edrgen per dieselmotor. De enodigde mterilen worden n inkoop diret geruikt, er vindt dus geen voorrdvorming plts. De krediettermijn is twee mnden. Over de winst wordt 30% elsting geheven. Deze wordt etld in hetzelfde jr wrin de winst wordt gemkt. De onderneming hnteert een vermogenskostenvoet vn 12% op jrsis. Bereken de verndering in de nettowinst over het jr 2012 ij de keuze vn lterntief 1 (de verndering in de nettowinst over de jren 2013 en 2014 is gelijk n de verndering in de nettowinst over het jr 2012). Bereken de verndering in de nettowinst over het jr 2012 en over het jr 2015 ij de keuze vn lterntief 2 (de verndering in de nettowinst over de jren 2013 en 2014 is gelijk n de verndering in de nettowinst over het jr 2012). Verondersteld moet worden dt edrgen die worden etld, dn wel ontvngen op of n 1 jnuri vn een epld jr, worden etld dn wel ontvngen per 31 deemer vn dt jr. Voor het entwoorden vn de vrgen en d wordt het egrip shflow gedefinieerd ls ontvngsten verminderd met uitgven. d Bereken de verndering in de shflow n het eind vn de jren 2011 tot en met 2015 ij de keuze vn lterntief 1. Bereken de verndering in de shflow n het eind vn de jren 2011 tot en met 2014 ij de keuze vn lterntief 2. De shflow wordt ook wel gedefinieerd ls nettowinst plus fshrijvingen. e f g h Bereken de op deze wijze gedefinieerde verndering in de shflow voor lterntief 2, in het jr Geef een kwntittieve verklring voor het vershil in uitkomst tussen het ntwoord op vrg e en de erekende verndering in de shflow voor het jr 2012 ij vrg d. Bereken de netto ontnte wrde vn de verndering in de shflow, gemeten ls ontvngsten verminderd met uitgven, voor lterntief 1 per eind Welke veronderstelling ten nzien vn de herinvestering vn de vrijvllende edrgen ligt ten grondslg n de erekening vn de netto ontnte wrde? Extr opgven hoofdstuk 9 11

12 9.14 Projetontwikkelingsmtshppij Een projetontwikkelingsmtshppij overweegt per 1 jnuri.s. een edrg vn 14 mln te investeren in een projet in Zuid-Amerik. Dit projet heeft een looptijd vn twee jr en het sues ervn is in zeer sterke mte fhnkelijk vn de politieke stiliteit in dt werelddeel. Bij een stiele situtie zl een jr n de investering een edrg vn 12 mln uit het projet worden ontvngen en weer een jr lter nog eens 14,4 mln. Bij een politiek instiel klimt zullen deze ontvngsten nzienlijk minder zijn, nmelijk preies de helft. Voor het eerste jr wordt de kns op een stiele situtie gesht op 0,6 en voor het tweede jr op 0,7. De kns op een instiel klimt wordt voor deze jren germd op 0,4 en 0,3. Deze knsverdeling is onfhnkelijk. De mtshppij hnteert een vermogenskostenvoet vn 20%. Beoordeel de nvrdrheid vn dit projet op sis vn de verwhte netto ontnte wrde vn de investering per 1 jnuri.s Nederlndse Zeepfrieken NV De Nederlndse Zeepfrieken NV, friknt vn wsmiddelen, produeert onder ndere een wsverzhter onder de merknm Doux. Dit produt wordt op de mrkt gerht in een eenmlig te geruiken plsti flon. Uit milieuoverwegingen wordt het geruik vn zo n flon ehter minder wenselijk geht, mede gezien het (tweede) verpkkingsonvennt met de overheid. In dit onvennt wordt geregeld dt in het jr % vn het verpkkingsfvl wordt teruggewonnen, wrvn 45% opnieuw ls mteril wordt geruikt. Door de fdeling Reserh & Development vn het edrijf is onderzoek verriht ( ) nr een lterntief voor de huidige verpkking vn de wsverzhter. Dit onderzoek heeft uitgewezen dt het produtietehnish mogelijk is het produt in een nvulre verpkking n te ieden. Drtoe zl ehter de produtielijn moeten worden ngepst. Zo zl de nu in geruik zijnde vulmhine moeten worden vervngen en moet een reinigingsinstlltie worden ngeshft. De nshfprijs vn deze nieuwe produtiemiddelen edrgt in totl 10 mln. Drnst moet rekening gehouden worden met n instlltie- en npssingskosten. Deze investeringen zullen lineir worden fgeshreven. De restwrde n het eind vn de eonomishe geruiksduur vn zes jr wordt op nihil gesteld. De huidige vulmhine heeft op dit moment een oekwrde vn 1,5 mln en zl ij vervnging ook voor dit edrg kunnen worden verkoht. Indien esloten zou worden niet over te gn tot de nieuwe flon en dus tot hndhving vn de huidige vulmhine, dn is de resterende geruiksduur zes jr, de restwrde nihil en wordt jrlijks fgeshreven. Door de nvulre flon te geruiken zl kunnen worden esprd op verpkkingskosten. Drnst verwht men, door de toenemende ndht vn de onsument voor het milieu, een stijging vn de fzet vn Extr opgven hoofdstuk 9 12

13 het produt. Het totle effet hiervn lt zih finnieel vertlen in een toenme vn de jrlijkse ksstroom vn nr shtting 2,75 mln. De investeringen worden met eigen vermogen gefinnierd. De gemiddelde vermogenskostenvoet vn de Nederlndse Zeepfrieken NV edrgt 8% per jr. De vennootshpselsting wordt op 35% gesteld, de over de winst vershuldigde elsting wordt geht n het eind vn het desetreffende jr te worden etld. Overigens geldt voor lle ontvngsten en uitgven dt deze n het eind vn elk jr geshieden, ehlve het edrg vn de investering dt n het egin vn het eerste jr zl moeten worden etld. Geef een oordeel over de nvrdrheid vn dit investeringsprojet op sis vn gedisonteerde geldstromen. Extr opgven hoofdstuk 9 13

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Wiskunde A voor 4/5 havo

Wiskunde A voor 4/5 havo Wiskune A voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Web Services Order Center Handleiding

Web Services Order Center Handleiding We Services Order Center Hndleiding 2009 Xerox Corportion. Alle rechten voorehouden. Xerox, het geied vn connectiviteit-ontwerp en lle productnmen die in de pulictie worden genoemd zijn hndelsmerk vn Xerox

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie