Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010"

Transcriptie

1 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein

2 Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl), heen Hivos en Oxfm Novi esloten tot een gezmenlijke nesteding vn hun nire diensten. Het gt om een nesteding vn het huisnkiershp met CPV-lssifitie Geïnteresseerde nken wordt verzoht op sis vn dit Request for Proposl vóór 25 mrt uur een voorstel in te dienen, zowel per emil ls 2 fysieke exemplren op de kntoren vn: Oxfm Novi Hivos t..v. dhr. Frns vn Es t..v. dhr. Allert vn den Hm Hed Finnil Administrtion Diretor Progrmmes & Projets Muritskde 9 Rmweg 16 Postus Postus GX Den Hg 2508 CG Den Hg Emil: Alleen voorstellen die luiden in de Nederlndse tl worden geepteerd. Om inziht te verkrijgen in de nkkosten en oprengsten worden Oxfm Novi en Hivos egeleid door Vllstein. An de hnd vn de WlletSizing 1 methodologie wordt de wrde vn de huidige portefeuille, in termen vn ruto oprengsten en rendement voor de nken, erekend. Onderdeel vn de nlyse is een enhmrk met de mrkt en inventristie vn eisen en wensen zols verder in deze offerte nvrg weergegeven. 1 M..v. WlletSizing wordt de wrde die een onderneming heeft voor hr nken erekend. De wrde estt uit de ruto oprengsten voor de nk inlusief zogenoemde opportunity kosten lsmede de kpitlsvereiste voor de nk en ls zodnig het rendement op solviliteit voor de nk. WlletSizing is een trdemrk vn Vllstein Beheer BV. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

3 Inleiding Hivos en Oxfm Novi zijn twee voornstnde Nederlndse Non-Gouvermentele Orgnisties (NGO s) op het geied vn ontwikkelingssmenwerking. Beide NGO s zijn ISO-geertifieerd en heen het CBF-keurmerk. Hivos opereert vnuit humnistishe wrden en wil smen met lokle orgnisties in de lnden een ijdrge leveren n een vrije, eerlijke en duurzme wereld. Het werk vn Hivos riht zih op struturele rmoedeestrijding met een ndruk op mtshppijopouw en duurzme eonomishe ontwikkeling. De fous ligt drij op de volgende terreinen: finniële diensten en edrijfsontwikkeling; duurzme produtie; mensenrehten en demortisering; hiv/ids; kunst en ultuur; gender, vrouwen en ontwikkeling; en ICT & Medi. Bij Hivos werken 210 mensen, en het jrudget edrgt ongeveer 100 miljoen euro wrmee projeten in 30 lnden in Afrik, Azië en Ltijns-Amerik worden ondersteund. Oxfm Novi streeft nr een rehtvrdige wereld zonder rmoede, door projeten en orgnisties te steunen in ontwikkelingslnden, door mpgnes te voeren en door eleid te eïnvloeden. Vijf sisrehten stn drin steeds entrl: het reht op middelen voor een duurzm estn, reht op soile sisvoorzieningen, reht op leven en veiligheid, reht op mtshppelijke en politieke prtiiptie en reht op identiteit. Oxfm Novi is één vn veertien deelnemende orgnisties in Oxfm Interntionl, en is tief in Afrik, Azië, Ltijns Amerik, het Midden Oosten en Oost-Europ/geieden vn de voormlige Soviet Unie. Het jrudget edrgt ruim 190 miljoen euro en er zijn ruim 400 medewerkers werkzm ij Oxfm Novi. Beide orgnisties heen hun hoofdkntoor in Den Hg en zijn elngrijke medefinnieringsorgnistie voor de Minister voor Ontwikkelingssmenwerking. Voor meer informtie over Hivos en Oxfm Novi wordt verwezen nr de wesites vn eide orgnisties: en wr ook de reente jrverslgen kunnen worden gerdpleegd. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

4 Anesteding Bnire Dienstverlening Hivos en Oxfm Novi heen esloten tot een gezmenlijke nesteding vn hun nire diensten. Dit etreft voornmelijk het innenlndse en uitenlndse etlingsverkeer en het eheer vn reditgelden (op rekening ournt en deposito s). De seletieriteri zijn dn ook voor eide orgnisties gelijk. Op sis vn de seletieriteri zullen eide orgnisties één gemeenshppelijke short-list vn nken opstellen. De offertes vn de nken zullen vervolgens worden genlyseerd op sis vn het gunningsriterium de meest voordelige nieding. Hierij is dn sprke vn 2 fzonderlijke perelen: Hivos en Oxfm Novi, wrij het zo kn zijn dt deze twee perelen dus n twee vershillende nken gegund gn worden. Indien voor eide perelen één en dezelfde nk ls meest voordelige nieding uit de nlyse komt, zullen eide perelen n deze nk worden gegund. Effiiënte finniële dienstverlening is voor eide prtijen vn groot dgelijks elng. Drij gt de ndht in het ijzonder uit nr de volgende elementen: SELECTIECRITERIA Hieronder geven wij de seletieriteri weer, wrij per riterium het wegingsperentge is vermeld. Op elk seletieriterium kn een mximum sore vn 100 punten worden ehld, welke vervolgens wordt vermenigvuldigd met het ijehorende wegingsperentge. De optelsom vn deze gewogen puntensores leidt tot een susore voor de seletieriteri. De mximle sore op de seletieriteri edrgt derhlve 100 punten. Een hoger ntl punten refleteert een etere sore. 1. Soliditeit vn de finniële dienstverlener: 25%. Hivos en Oxfm Novi eshikken over omvngrijke liquide middelen, mken geen geruik vn finnieringsfiliteiten, en uit dien hoofde dient het tegenprtijrisio dt op de finniële dienstverlener wordt gelopen miniml tot prktish nihil te zijn. De nk wordt verzoht hr ltste lns en resulttenrekening (3e kwrtl 2009) in te dienen, n te geven hoe de tuele eigendomsverhoudingen zijn lsmede wt hr tuele lnge termijn redit rting is vn Stndrd & Poors en/of Moody s. Vereist wordt een redit rting vn tenminste A ( single A, volgens Stndrd & Poors); een lgere redit rting zl diret leiden tot het niet overshrijden vn de drempelwrde voor riterium 1, wrdoor de nk zih diskwlifieert. Mohten n de dtum vn indienen vn het voorstel mteriële wijzigingen optreden in de soliditeit vn een nk, dn wordt dt lsnog meegenomen in de eoordeling en kn in het uiterste gevl leiden tot uitsluiting in het verdere seletieproes. 2. Bekwmheid: 25%. De nk dient in stt te zijn lle gevrgde nire diensten te leveren, in het ijzonder op het geied vn liquiditeitsmngement, eletronish nkieren, inlusief de mogelijkheid tot een interfe nr/vnuit SAP (softwre in geruik ij Oxfm Novi) en een open soure ERP (softwre in geruik ij Hivos) en systeemondersteuning en innenlnds en interntionl etlingsverkeer nr lle werelddelen. Voor de exte rd en omvng vn de gevrgde nire produten wordt verwezen nr de nnex Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

5 A1 en A2. Verder is het voor Hivos en Oxfm Novi relevnt dt zowel de mondelinge ls de shriftelijke ommunitie met de nk (ook) in het Nederlnds moet kunnen pltsvinden. Tenslotte wordt gevrgd n te geven welke rol de nk zl spelen ij een implementtietrjet (opertionliseren nieuwe nkreltie); 3. Mtshppelijk Verntwoord Ondernemen (MVO) door de nk: 50%. De seletie zl pltsvinden op twee hoofdonderdelen: 1. 30%: De riteri zols gehnteerd op : Klimtverndering Mensenrehten Areidsrehten Wpenhndel Giftige Stoffen en Gezondheid Ntuur Dierenwelzijn Corruptie en Belstingontduiking Trnsprntie en Betrouwrheid. Op de wesite stt preies omshreven wt met deze riteri wordt edoeld en wrn de idele nk zou moeten voldoen op elk vn de riteri. Op de wesite stt reeds een ntl nken vermeld op sis vn het onderzoek zols dt is uitgevoerd door ureu Profundo. Indien uw nk reeds op de site vermeld stt kunt u volstn met het ngeven vn welke inititieven er zijn genomen sinds de lnering vn de Eerlijke Bnkwijzer op 22 jnuri Indien uw nk niet op de site vermeld stt, wordt u verzoht n te geven welke voor de eerlijkenkwijzer.nl relevnte verklringen uw nk heeft ondertekend (ijvooreeld Cron Dislosure Projet, Equtor Priniples, Glol Reporting Inititive, UN Glol Compt, UNEP FI Verklring) en welke eleid uw nk voert ten nzien vn de in het rpport genoemde them s en setoren %: Amitie en toekomstvisie op MVO-eleid Oxfm Novi en Hivos hehten grote wrde n een goed en mitieus eleid en toepssing drvn in prktijk vn de huisnk ten nzien vn mtshppelijk verntwoord ondernemen (MVO). Een elngrijke leidrd hierij is de presttie vn de huisnk in de Eerlijke Bnkwijzer: de huisnk ehoort (zou ehoren) op sis vn hr hndelen tot de eter presterende nken in de Eerlijke Bnkwijzer. De volgende vrgen hten we vn elng: Goede resultten MVO eleid: ) 2,5%: Hoe ervrt de nk de eigen sores op diverse mtshppelijke onderwerpen in de Eerlijke Bnkwijzer, mede in vergelijking met (ndere) in de Bnkwijzer opgenomen nken? (zie: ) 2,5%: Wt is de retie vn de nk op de meest reente toegekende sores vn de Eerlijke Bnkwijzer op klimtverndering, mensenrehten, reidsrehten, Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

6 wpens, elstingen & orruptie en lndouw? Zl de nk nr nleiding vn de onstteringen tie ondernemen in de formulering en uitvoering vn eleid? Zo, j wr zl deze tie uit estn? ) 2,5%: Hoe ziet de nk de smenwerking met de inititiefnemers vn de Eerlijke Bnkwijzer, w.o. Oxfm Novi? Op welke wijze denkt de nk in de toekomst de smenwerking met de Eerlijke Bnkwijzer vorm te geven, in het ijzonder ten nzien vn het trnsprnt mken vn de Eerlijke Bnkwijzer met relevnte ijfers/feiten (wr nodig met inegrip vn een vertrouwelijkheidslusule)? Het elng vn een onstrutieve diloog met kritishe stkeholders: d) 2,5%: Hoe stt de nk tegenover een (intensivering vn) een diloog over MVO vrgstukken met Oxfm Novi/Hivos? Heeft de nk hierin speile interesses, prioriteiten? In welke mte is de nk geïnteresseerd om geruik te mken vn de expertise op speifieke onderwerpen innen het wereldwijde Oxfm Novi/Hivos netwerk? Is de nk ereid om te overwegen input vn Oxfm Novi/Hivos op setoren/supply hins te integreren in diens eleid? Hoog mitieniveu: e) 5%: Geef in een eknopt doument (mximl 1-2 A4) het mitieniveu n ten nzien vn MVO: wr hoopt de nk over 5 jr te stn, mede in vergelijking met ndere nken? Vooreelden kunnen zijn: 1. Dt de nk gemiddeld % hoger soort (ten opzihte vn huidige sores) in de Eerlijke Bnkwijzer op de vershillende eleidsthem s/setoren. 2. Duurzmheid wordt in de kerndoelstellingen verwerkt. 3. Dt de nk de duurzmste systeemnk wil zijn op de volgende them s:... Missie ondershrijven: f) 2,5%: Geef n wt de ffiniteit is vn de nk met de missie vn Oxfm Novi/ Hivos en op welke wijze de nk een tieve ijdrge kn leveren n het reliseren vn de doelstellingen vn eide orgnisties? MVO vernkerd in de top vn de nk: g) 2,5%: Tot op welk niveu is innen de nk iemnd verntwoordelijk voor MVO? Is er een lid vn de Rd vn Bestuur vn de nk verntwoordelijk voor MVO? Is deze persoon ook nspreekr voor Oxfm Novi/Hivos, ijvooreeld in de vorm vn een jrlijks gesprek met de direties vn Oxfm Novi/Hivos om de voortgng t..v. MVO-eleid/vrgstukken te espreken of in het gevl vn een serieus proleem de diloog n te gn? Met etrekking tot ovengenoemde seletieriteri geldt dt voor elk vn de drie hieroven genoemde hoofdtegoriën (soliditeit, ekwmheid, MVO) een fzonderlijke drempelwrde geldt vn 65 punten. Indien een nk ij één vn deze riteri een sore heeft die lger is dn 65 punten, zl deze nk diret uiten het seletieproes vllen. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

7 Vooreeld: Bnk Soliditeit Bekwmheid MVO Bnk Totl Weging Sore Weging Sore Weging Sore SUB SCORE A A 87.5 B B 82.5 C C diskwl. D D 77.5 De niedingen vn de drie nken met de hoogste Su Sore zullen vervolgens worden genlyseerd op sis vn het gunningsriterium, wrij de Su Sore vn deze drie nken op de seletieriteri wordt meegenomen ls input voor de totlsore. GUNNINGSCRITERIUM De eonomish meest voordelige nieding, wrin meespeelt: 1 Lge kosten/goede reditrente-vergoedingen: 60%. Opdt zoveel mogelijk middelen ter eshikking zijn voor de doelstellingen vn de orgnisties. Hierij is vn elng, zols genoemd in nnex A, dt de reditsldo op rekening ournt zijn ondergerht enkel vnwege het feit dt deze diret opvrgr moeten kunnen zijn. Dit lt onverlet dt dit sldo een reltief stiel en lnglopend krkter heeft; 2 Niveu vn nire dienstverlening: 40%. Goede ondersteuning vnuit het servie-pprt vn de nk en optimle kwliteit in de dgelijkse uitvoering vn het etlingsverkeer, ook voorl ij de interntionle overoekingen nr de projeten in de diverse ontwikkelingslnden. Angezien interntionle overoekingstermijnen vn groot elng zijn in gevl vn verstrekking vn noodhulp, wordt de nk gevrgd een duidelijke lijst ij te sluiten met de zogenmde ut off tijden voor het verwerken vn vn etlingstrnsties. De nk wordt verder verzoht een voorstel voor een Servie Level Agreement ij te sluiten, wrij de nk zih ommitteert n een vstgesteld minimum niveu vn servie voor de te leveren produten en diensten zols eshreven in dit nestedingsdoument. Voor de minimum vereisten vn de SLA wordt verwezen nr nnex C. Het spet (1) vn de kosten/redit rentevergoedingen, FX mrge en vlutdgen zl worden genlyseerd op sis vn de WlletSizing methodologie, wrmee wordt genlyseerd welk edrg de nieder op jrsis op het gehele trnstievolume n omzet genereert. De drie niedingen zullen wederom worden eoordeeld volgens dezelfde systemtiek ls ij de seletieriteri. De Su Sore op de seletieriteri wordt ls vertrekpunt genomen; de optelsom vn de puntensore per gunningsriterium vermenigvuldigd met de ijehorende wegingsftor wordt drij opgeteld om tot een totlsore te komen. Het totl ntl te ehlen punten op de gunningsriteri is ook 100 punten, zodt de totlsore mximl 200 punten kn edrgen. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

8 Su Sore Kosten/vergoedingen Dienstverlening Totl Sore Weging Sore Weging Sore A A B B D D De preieze omshrijving vn de nire diensten die worden nesteed is ijgevoegd in Annex A1 en A2, met nire trnstie-volumes en gemiddelde redit sldi uitgedrukt in getllen en euros per jr. De nesteding zl plts vinden voor een periode vn 3 jr met één jr optie tot verlenging. De volumes zijn geseerd op het jr 2009, en zullen vnf 2011 mogelijk eïnvloed worden door de MFS ijdrge vn het Ministerie vn Buitenlndse Zken voor de periode Deelnemende nken wordt gevrgd om eenduidige trieven te offreren en drvoor de lijst te geruiken zols opgenomen is in nnex A1. Voor het etlingsverkeer etekent dt een vst trief (in ) per trnstie. Beide orgnisties streven nr nul-vlutering in het totle etlingsverkeer; indien de nk hiern niet kn voldoen, wordt gevrgd om speifiek n te geven ij welke produten vlutering vn toepssing is. Angezien het mogelijk is dt inidenteel, eperkt en kortstondig op een individuele rekening roodstnd ontstt, wordt de nk gevrgd een trief voor sldo- en renteompenstie te offreren. Voor FX-trnsties wordt de nk gevrgd een vste mrge (in pips ) te offreren ten opzihte vn de id/offer vlutkoers. Tenslotte wordt verwezen nr de lgemene inkoopvoorwrden vn Oxfm Novi die voor deze opdrht ook gelden voor Hivos, deze zijn toegevoegd in de nnex B. Bnken wordt gevrgd om ij het indienen vn een voorstel een per rtikel ondertekende kkoordverklring mee te sturen. Indien u vrgen heeft en/of inlihtingen wilt heen nr nleiding vn deze offertenvrg, estt de mogelijkheid deze entwoord en/of toegeliht te krijgen indien u deze per emil instuurt nr Vllstein voor 4 mrt 2010 vóór uur. Hiervoor dient u het volgende emil dres te geruiken: Drn kunnen geen inlihtingen meer worden ingewonnen. Vllstein zl n ovenvermelde dtum de gestelde vrgen verzmelen en de ntwoorden in één doument opnemen en dit uiterlijk 11 mrt 2010 presenteren op de EU-wesite. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

9 Annex A1: Speifities etlingsverkeer, TOTAAL (eide perelen) TOTAAL (eide perelen) Trief Antl Gemiddeld trnsties edrg Per trnstie Mrge (x 1 mln, (jrsis) jrsis) (in ) (in %) Colletions - Domesti Insso s Aept Giro s Credit trnsfer Colletions - ross order Eletroni Inoming Pyments USD 27 Eletroni Inoming Pyments EUR 67 Pyments - Domesti Eletroni Outgoing Pyments Storno insso Bthetlingen (per trnstie) Bthetlingen (per th) 100 Pyments - ross order Eletroni Outgoing Pyments* Retour kosten & onderzoekkosten ij retour 32 Rpportge- en Beheerkosten End of Dy reporting Aonnement Eletroni Bnking 4 Beheerkosten per rekening 24 Current Aount EUR** 69,1 USD 2,3 SEK 0,6 Tresury EUR/USD - spot 8,7 Deposito** 16,0 USD Forwrd 20,0 MXN Forwrd 0,9 * Pyments ross order/eletroni Outgoing Pyments: dit etreft voornmelijk etlingen nr Afrik, Azië, Midden Amerik en Zuid Amerik. ** Credit gelden worden niet ngeoden op sis vn exlusiviteit, mr kunnen worden gespreid over diverse nken vnwege spreding vn risio, speifieke vereisten vn donorprojeten of nmoediging vn speifieke nken die zih tief inzetten op het geied vn MVO. Verder geldt voor de redit gelden op rekening ournt (met nme de sldi die luiden in Euro) stn, voornmelijk vnwege het feit dt deze diret opvrgr moeten zijn. Reden hiervoor kn zijn (spoed)hulp ij rmpen of wijziging (toenme) in het tegenprtijrisio vn de etreffende nk, wrdoor niet lnger n de vereisten omtrent de hieroven genoemde risiospreiding wordt voldn. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

10 Annex A2: Speifities etlingsverkeer, Afzonderlijke perelen Oxfm Novi Hivos Pereel Oxfm Novi Pereel Hivos Antl Gemiddeld Antl Gemiddeld trnsties edrg trnsties edrg (x 1 mln, (x 1 mln, (jrsis) jrsis) (jrsis) jrsis) Colletions - Domesti Insso s Aept Giro s Credit trnsfer Colletions - ross order Eletroni Inoming Pyments USD 27 Eletroni Inoming Pyments EUR 67 Pyments - Domesti Eletroni Outgoing Pyments Storno insso Bthetlingen (per trnstie) Bthetlingen (per th) 100 Pyments - ross order Eletroni Outgoing Pyments* Retour kosten & onderzoekkosten ij retour 32 Rpportge- en Beheerkosten End of Dy reporting Aonnement Eletroni Bnking 4 Beheerkosten per rekening 24 Current Aount EUR** ,0 USD 1,0 1,3 SEK 0,6 Tresury EUR/USD - spot 5,1 3,6 Deposito ,06 USD Forwrd 20,0 MXN Forwrd 0,9 * Pyments ross order/eletroni Outgoing Pyments: dit etreft voornmelijk etlingen nr Afrik, Azië, Midden Amerik en Zuid Amerik. ** Credit gelden worden niet ngeoden op sis vn exlusiviteit, mr kunnen worden gespreid over diverse nken vnwege spreding vn risio, speifieke vereisten vn donorprojeten of nmoediging vn speifieke nken die zih tief inzetten op het geied vn MVO. Verder geldt voor de redit gelden op rekening ournt (met nme de sldi die luiden in Euro) stn, voornmelijk vnwege het feit dt deze diret opvrgr moeten zijn. Reden hiervoor kn zijn (spoed)hulp ij rmpen of wijziging (toenme) in het tegenprtijrisio vn de etreffende nk, wrdoor niet lnger n de vereisten omtrent de hieroven genoemde risiospreiding wordt voldn. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

11 Annex B: Algemene inkoopvoorwrden Oxfm Novi en Hivos Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

12 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN OXFAM NOVIB - versie juni Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwrden worden de hiern geruikte egrippen en uitdrukkingen ls volgt gedefinieerd: - Oxfm Novi: opdrhtgever, geruiker vn deze Inkoopvoorwrden; - levernier: de wederprtij vn Oxfm Novi; - overeenkomst: de shriftelijk vstgelegde fsprken tussen Oxfm Novi en levernier etreffende de levering vn zken; - levering: het één of meer zken in ezitstellen vn, respetievelijk in de mht rengen vn Oxfm Novi en de eventuele instlltie/montge vn deze zken; - zken: te leveren stoffelijke ojeten; - prtijen: Oxfm Novi en levernier; - shriftelijk: in deze Inkoopvoorwrden worden elektronish dtverkeer en fxen gelijk gesteld n shriftelijke stukken. Artikel 2. Toepsselijkheid In gevl vn strijdigheid prevleren ijzonder overeengekomen verintenissen oven deze inkoopvoorwrden. Deze inkoopvoorwrden zijn vn toepssing op lle nvrgen, niedingen en opdrhten met etrekking tot levering vn zken door levernier n Oxfm Novi, wrij de lgemene voorwrden vn levernier uitdrukkelijk vn de hnd worden gewezen. Artikel 3. Wijzigingen Oxfm Novi is te llen tijde evoegd in overleg met levernder de omvng en/of de hoednigheid vn de te leveren zken te wijzigen. Wijzigingen worden shriftelijk overeengekomen. Indien een wijziging nr het oordeel vn levernier gevolgen heeft voor de overeengekomen vste prijs en/of het tijdstip vn levering, is hij verpliht, lvorens n de wijziging gevolg te geven, Oxfm Novi hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk innen 8 werkdgen n de kennisgeving vn de verlngde wijziging, shriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd nr het oordeel vn Oxfm Novi onredelijk zijn, zullen prtijen hierover in overleg treden. Artikel 4. Overdrht vn verplihtingen Levernier kn een verplihting uit hoofde vn de overeenkomst slehts met voorfgnde shriftelijke toestemming vn Oxfm Novi overdrgen n een derde. An deze toestemming kunnen redelijke voorwrden worden veronden. In gevllen vn overdrht n een derde vn (een gedeelte vn) de verplihtingen uit de overeenkomst vn levernier is deze verpliht n Oxfm Novi te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de fdrht vn BTW, loonelsting en soile premies, die wettelijk zijn voorgeshreven voor werkgevers. Artikel 5. Prijs en prijsherziening De prijzen luiden in euro, zijn exlusief BTW en omvtten lle kosten in vernd met de nkoming vn de verplihtingen vn levernier. De prijzen zijn vst, tenzij de overeenkomst de omstndigheden vermeldt die tot prijsnpssing kunnen leiden, lsmede de wijze eplt wrop de npssing pltsvindt. 1 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

13 Artikel 6. Fturering en etling d e f De levernier dient per (deel)levering een drop etrekking heende ftuur in te dienen. Het door Oxfm Novi ij de shriftelijke overeenkomst opgegeven ordernummer dient duidelijk op de ftuur te worden vermeld. Betling vn de ftuur, inlusief BTW, zl pltsvinden innen 30 dgen n ontvngst vn de ftuur en goedkeuring vn de zken en de eventuele instlltie/montge drvn door Oxfm Novi. Oxfm Novi is gerehtigd de etling op te shorten indien hij een tekortkoming in de zken en de eventuele instlltie/montge drvn onstteert. Oxfm Novi heeft het reht het edrg vn de ftuur te verminderen met edrgen die levernier is vershuldigd n Oxfm Novi. Indien Oxfm Novi een etling verriht voor zken die nog niet geleverd zijn, kn verlngd worden dt levernier voor zijn rekening een onvoorwrdelijke en onherroepelijke nkgrntie doet fgeven door een voor Oxfm Novi eptele nkinstelling. Betling door Oxfm Novi houdt op geen enkele wijze fstnd vn reht in. Artikel 7. Tijdstip vn levering Het overeengekomen tijdstip vn levering is vn wezenlijk etekenis. Bij niet tijdige levering is levernier zonder ndere ingerekestelling in verzuim. Levernier dient dreigende levertijdovershrijding onverwijld shriftelijk te melden n Oxfm Novi. Dit lt onverlet de eventuele gevolgen vn deze overshrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke eplingen. Artikel 8. Levering Levering vindt plts op de overeengekomen plts en het overeengekomen tijdstip, volgens de geldende lnoterm DDP (Delivered Duty Pid). Bij de te leveren zken dient een pklijst nwezig te zijn. Op de pklijst dient/dienen het/de ordernummer(s) vn Oxfm Novi te zijn vermeld, lsmede ntllen en omshrijvingen. Oxfm Novi heeft het reht de levering uit te stellen. Levernier zl in dit gevl de zken deugdelijk verpkt, fgesheiden en herkenr opsln, onserveren, eveiligen en verzekeren. Artikel 9. Tekortkoming d e f Bij een toerekenre tekortkoming vn levernier is deze zonder ndere ingerekestelling in verzuim. Onverminderd het reht op shdevergoeding en de overige wettelijke rehten voortvloeiend uit een toerekenre tekortkoming, is Oxfm Novi gerehtigd tot het innen vn een onmiddellijk opeisre oete vn 0,1% per dg vnf de dg vn het verzuim, met een mximum vn 10% vn het door Oxfm Novi in vernd met de levering te etlen edrg. De wettelijke rente over edrgen die Oxfm Novi heeft vooruitetld zullen worden verrekend met te etlen fturen over de periode vn het verzuim. In gevl vn een niet-toerekenre tekortkoming worden de verplihtingen vn eide prtijen opgeshort tot het moment wrop de oorzk is opgeheven. Prtijen kunnen zih jegens elkr lleen op niet-toerekenre tekortkomingen eroepen indien de desetreffende prtij zo spoedig mogelijk, doh uiterlijk innen 5 werkdgen n het intreden vn de niet-toerekenre tekortkoming, onder overlegging vn de nodige ewijsstukken, de wederprtij shriftelijk vn een dergelijk eroep in kennis stelt. Indien levernier stelt dt een of meer vn zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en Oxfm Novi deze stelling nvrdt, heeft Oxfm Novi niettemin het reht de overeenkomst te ontinden. In een dergelijke situtie zullen prtijen geen shde ij elkr in rekening rengen. 2 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

14 Artikel 10. Grntie d Levernier grndeert dt de zken en de eventuele instlltie/montge drvn entwoorden n hetgeen is overeengekomen. Levernier grndeert dt de zken geheel ompleet en voor geruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dt onder meer lle onderdelen, hulpmterilen, hulpstukken, gereedshppen, reservedelen, geruiksnwijzingen en instrutieoeken, die noodzkelijk zijn voor het reliseren vn het door Oxfm Novi shriftelijk ngegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met nme zijn genoemd. Levernier grndeert dt het geleverde voldoet n lle relevnte wettelijke eplingen etreffende onder ndere kwliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. Indien Oxfm Novi onstteert dt het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk} voldoet n hetgeen levernier onform de leden t/m vn dit rtikel heeft gegrndeerd, is levernier in verzuim, tenzij ltstgenoemde kn ntonen dt de tekortkoming hem niet kn worden toegerekend. Artikel 11. Intelletuele en industriële eigendomsrehten Levernier stt in voor het vrije en ongestoorde geruik door Oxfm Novi vn de geleverde zken. Hij vrijwrt Oxfm Novi tegen de finniële gevolgen vn nsprken vn derden wegens inreuk op hun intelletuele en industriële eigendomsrehten. Levernier is gerehtigd de informtie welke verstrekt is door Oxfm Novi te geruiken, ehter uitsluitend in vernd met de overeenkomst. Deze informtie is en lijft eigendom vn Oxfm Novi. Artikel 12. Doumenttie Levernier is verpliht ijehorende doumenttie voorfgnde n of tegelijkertijd met de levering ter eshikking te stellen n Oxfm Novi. Oxfm Novi is vrij in het geruik vn deze doumenttie, wronder egrepen het vermenigvuldigen drvn voor eigen geruik. Artikel 13. Ansprkelijkheid Levernier is nsprkelijk voor lle shde die kn ontstn in vernd met de uitvoering vn de verplihtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Levernier vrijwrt Oxfm Novi tegen lle finniële gevolgen vn nsprken vn derden in enig vernd stnde met de uitvoering vn zijn verplihtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Oxfm Novi heeft het reht vn levernier te verlngen een verzekering f te sluiten ter fdekking vn de risio's. Levernier heeft op eerste verzoek vn Oxfm Novi de pliht inzge in de drtoe strekkende polis te geven. Artikel 14. Risio- en eigendomsovergng d De eigendom vn de zken gt over op Oxfm Novi ndt deze zijn geleverd en zonodig gemonteerd respetievelijk geïnstlleerd. In gevl Oxfm Novi n levernier mterilen, zols grondstoffen, hulpstoffen, gereedshppen, tekeningen, speifities en softwre ter eshikking stelt ten ehoeve vn de nkoming vn zijn verplihtingen. lijven deze eigendom vn Oxfm Novi. Levernier zl deze ewren fgesheiden vn voorwerpen welke toeehoren n hemzelf of n derden. Levernier zl ze merken ls eigendom vn Oxfm Novi. De levernier is verpliht de onder vn dit rtikel genoemde mterilen uiterlijk ij de ltste (deel)levering n Oxfm Novi terug te zenden. Op het moment dt mterilen, zols grondstoffen, hulpstoffen en softwre, vn Oxfm Novi zijn verwerkt in zken vn levernier, is sprke vn een nieuwe zk wrvn de eigendom n Oxfm Novi toeehoort. Dit geldt onverminderd rtikel 14e. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn 3 Oxfm Novi en Hivos

15 e Het risio vn de zken gt over op Oxfm Novi op het moment dt de levering en vervolgens de goedkeuring vn de zken overeenkomstig rtikel 16 vn deze inkoopvoorwrden heen pltsgevonden. Artikel 15. Geheimhouding en verod tot openrmking Levernier zl het estn, de rd en de inhoud vn de overeenkomst evenls overige edrijfsinformtie geheimhouden en niets dromtrent openr mken zonder shriftelijke toestemming vn Oxfm Novi. Bij overtreding vn het in het voorgnde lid gestelde zl Oxfm Novi een diret opeisre oete n levernier opleggen vn 10% vn het door Oxfm Novi in vernd met de levering te etlen edrg, met een minimum vn voor iedere overtreding. Het edrg vn de oete wordt door levernier diret etld n eerdergenoemde vststelling en mededeling drvn n levernier. Artikel 16. Keuring Oxfm Novi is gerehtigd te llen tijde zken zowel tijdens de produtie, ewerking en opslg ls n levering te (doen) keuren. De levernier is evoegd ij deze keuring nwezig te zijn. Op eerste verzoek zl levernier toegng vershffen n Oxfm Novi of diens vertegenwoordiger tot de plts vn produtie, ewerking of opslg. Levernier zl kosteloos zijn medewerking vershffen n de keuring. Indien een keuring zols edoeld in dit rtikel door toedoen vn levernier niet op het voorgenomen tijdstip kn pltsvinden dn wel indien een keuring moet worden herhld, komen de druit voor Oxfm Novi voortvloeiende kosten voor rekening vn levernier. d Ingevl vn geheel of gedeeltelijke fkeuring vn de geleverde zken, zl levernier innen 5 werkdgen n de shriftelijke melding vn de fkeuring door Oxfm Novi zorgdrgen voor herstel of vervnging vn de geleverde zken. Indien levernier niet n deze verplihting voldoet innen de in dit rtikel gestelde termijn, is Oxfm Novi gerehtigd de enodigde zken vn een derde f te nemen, dn wel zelf mtregelen te nemen of mtregelen door een derde te lten nemen voor rekening en risio vn levernier. e Indien levernier niet innen 5 werkdgen de fgekeurde geleverde zken terughlt, heeft Oxfm Novi het reht de zken n levernier voor diens rekening te retourneren. Artikel 17. Verpkking d De te leveren zken dienen ehoorlijk te zijn verpkt en onform voorshriften vn Oxfm Novi te worden gemerkt, zodt zij ij norml vervoer de plts vn estemming in goede stt ereiken. Alle verpkkingen (uitgezonderd leenemllge) wordt ij levering eigendom vn Oxfm Novi. Leenemllge moet ls zodnig duidelijk door de levernier worden gekenmerkt. Oxfm Novi kn eplen dt de levernier het geleverde verpkkingsmteril retour moet nemen. Oxfm Novi heeft te llen tijde het reht de (trnsport)verpkkingsmterilen voor rekening vn levernier n deze te retourneren. Verwerking respetievelijk vernietiging vn (trnsport)verpkkingsmterilen is een verntwoordelijkheid vn levernier. Indien op verzoek vn levernier verpkkingsmterilen worden verwerkt of vernietigd geeurt dit voor risio en rekening vn levernier. Artikel 18. Ontinding In gevl vn tekortkoming door levernier in de nkoming vn zijn verplihtingen uit de overeenkomst of vn ndere overeenkomsten die druit voortvloeien, lsmede onder ndere in gevl vn zijn fillissement, surséne vn etling en in gevl vn stillegging, intrekking vn eventuele vergunningen, eslg op (een deel vn) edrijfseigendommen of zken estemd voor de uitvoering vn de overeenkomst, liquidtie of overnme of enige drmee vergelijkre toestnd vn het edrijf vn levernier, is hij vn rehtswege in verzuim. Onverminderd lle ndere rehten kn Oxfm Novi de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontinden, indien door levernier of een vn zijn ondergeshikten of vertegenwoordigers enig Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

16 worden verwerkt of vernietigd geeurt dit voor risio en rekening vn levernier. Artikel 18. Ontinding d In gevl vn tekortkoming door levernier in de nkoming vn zijn verplihtingen uit de overeenkomst of vn ndere overeenkomsten die druit voortvloeien, lsmede onder ndere in gevl vn zijn fillissement, surséne vn etling en in gevl vn stillegging, intrekking vn eventuele vergunningen, eslg op (een deel vn) edrijfseigendommen of zken estemd voor de uitvoering vn de overeenkomst, liquidtie of overnme of enige drmee vergelijkre toestnd vn het edrijf vn levernier, is hij vn rehtswege in verzuim. Onverminderd lle ndere rehten kn Oxfm Novi de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontinden, indien door levernier of een vn zijn ondergeshikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt ngeoden of vershft n een persoon, die deel uitmkt vn Oxfm Novi of n een vn zijn ondergeshikten of vertegenwoordigers. In de ovengenoemde gevllen heeft Oxfm Novi het reht de overeenkomst zonder ingerekestelling en zonder rehterlijke tussenkomst 4 eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontinden. Ontinding geshiedt door middel vn een ngetekende rief of deurwrdersexploot n levernier. Artikel 19. Orde, veiligheid en milieu Levernier en zijn werknemers evenls door hem ingeshkelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorshriften in ht te nemen. Ook eventuele edrijfsvoorshriften en reglementen op het geied vn veiligheid, gezondheid en milieu vn Oxfm Novi dienen te worden opgevolgd. Een exemplr vn deze voorshriften en reglementen is op nvrg onverwijld voor levernier grtis ter eshikking. De levernier dient tief een verminderde elsting vn het milieu vn zijn produten, verpkking, grond- en hulpstoffen n te streven. Artikel 20. Geshillen Geshillen tussen prtijen, dronder egrepen die welke slehts dooréén der prtijen ls zodnig worden eshouwd, zullen zoveel mogelijk door middel vn goed overleg tot een oplossing worden gerht. Indien prtijen niet tot een oplossing komen, zullen de geshillen worden ereht door de evoegde rehter in het rrondissement wrin Oxfm Novi sttutir is gevestigd. Artikel 21. Toepsselijk reht Op de overeenkomst, wrvn deze inkoopvoorwrden deel uit mken, is uitsluitend Nederlnds reht vn toepssing. Buitenlndse wetgeving en verdrgen zols het Weens Koopverdrg worden uitgesloten. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

17 AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE OPDRACHTEN EN HET AANNEMEN VAN WERK TEN BEHOEVE VAN DE OXFAM NOVIB Artikel 22. Anvullende definities In deze nvullende inkoopvoorwrden worden de hiern geruikte egrippen ls volgt gedefinieerd: - mterilen: zken zols vermeld in rtikel 14, die worden verwerkt in de tot stnd te rengen stoffelijke ojeten, ofwel worden geruikt ij de uitvoering vn het werk, met uitzondering vn de te geruiken equipment; - equipment: lle voertuigen, uitrustingsstukken, krnen, steigerwerk en onderdelen drvn, verruiksrtikelen en dergelijke, die levernier geruikt ij de uitvoering vn de overeenkomst, doh uitgezonderd de zken die verwerkt dienen te worden in de tot stnd te rengen stoffelijke ojeten. Artikel 23. Toepsselijkheid Deze nvullende voorwrden zijn vn toepssing op lle nvrgen, niedingen en overeenkomsten met etrekking tot het uitvoeren vn opdrhten en/of het nnemen vn werk door levernier. Nst deze nvullende voorwrden zijn de inkoopvoorwrden vn Oxfm Novi op vorenedoelde nvrgen, niedingen en overeenkomsten vn toepssing, tenzij hiervn in de nvullende voorwrden of nderszins uitdrukkelijk of door de rd der rtikelen wordt fgeweken. Voor de toepssing vn deze voorwrden dient men onder personeel vn levernier mede te verstn derden die door levernier ij uitvoering vn de overeenkomst(en) zijn etrokken. Artikel 24. Personeel, equipment en mterilen Door levernier ij uitvoering vn de overeenkomst ingeshkeld personeel zl voldoen n door Oxfm Novi gestelde ijzondere eisen en ij fwezigheid drvn n de lgemene eisen vn vkekwmheid en deskundigheid. Indien nr het oordeel vn Oxfm Novi sprke is vn onvoldoende gekwlifieerd personeel is Oxfm Novi evoegd om de verwijdering vn dit personeel te gelsten en is levernier verpliht tot onverwijlde vervnging, met inhtneming vn het eplde in lid vn dit rtikel. Oxfm Novi heeft de evoegdheid tot inspetie en keuring vn lle door levernier ij uitvoering vn de overeenkomst te geruiken mterilen en equipment en tot identifitie vn personeel dt door levernier ij uitvoering vn de overeenkomst wordt etrokken. Artikel 25. Terrein en geouwen vn Oxfm Novi Levernier dient zih voordt met de uitvoering vn de overeenkomst een nvng wordt gemkt op de hoogte te stellen vn de omstndigheden op het terrein en in de geouwen vn Oxfm Novi wr de werkzmheden moeten worden verriht. Kosten vn vertrging in de uitvoering vn de overeenkomst veroorzkt door omstndigheden zols hiervoor edoeld zijn voor rekening en risio vn levernier. Artikel 26. Werkzmheden op het terrein/in de geouwen vn Oxfm Novi Levernier drgt er zorg voor dt zijn nwezigheid en de nwezigheid vn zijn personeel op het terrein en in de geouwen vn Oxfm Novi geen elemmering vormen voor de ongestoorde voortgng vn de werkzmheden vn Oxfm Novi en derden. Levernier en zijn personeel dienen zih voordt met de uitvoering vn de overeenkomst een nvng wordt gemkt op de hoogte te stellen vn de inhoud vn de op het terrein en in de geouwen vn Oxfm Novi geldende voorshriften en reglementen, onder ndere inzke veiligheid, gezondheid en milieu, en zih dienovereenkomstig te gedrgen. Een exemplr vn voornoemde voorshriften en reglementen wordt levernier op zijn verzoek door Oxfm Novi ter eshikking gesteld. 6 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

18 Artikel 27. Betling d e Oxfm Novi zl slehts etlen zodr het werk door levernier nr genoegen vn Oxfm Novi is opgeleverd en/of de opdrht nr genoegen door levernier is uitgevoerd en ndt levernier op eerste verzoek vn Oxfm Novi heeft ngetoond dt deze het in het werk gestelde personeel en medewerkers het hun toekomende heeft etld. Oxfm Novi heeft steeds het reht de door levernier terzke vn de verrihte werkzmheden vershuldigde soile premies, BTW en loonelsting inlusief premies volksverzekering, wrvoor Oxfm Novi ls eigenouwer ingevolge de Wet Ketennsprkelijkheid hoofdelijk nsprkelijk zou kunnen zijn, n levernier te etlen door storting op diens gelokkeerde rekening in de zin vn de Wet Ketennsprkelijkheid. Onverminderd het in het vorige lid eplde is Oxfm Novi te llen tijde evoegd de in het vorige lid edoelde edrgen n premies soile verzekering, BTW en loonelsting inlusief premies volksverzekering vn de nneemsom in te houden en nmens levernier rehtstreeks n de etrokken edrijfsvereniging respetievelijk de ontvnger der direte elstingen te voldoen. In de gevllen ls edoeld in de leden en vn dit rtikel, is Oxfm Novi door etling hiervn jegens levernier gekweten, voor zover het deze edrgen etreft. Indien Oxfm Novi een etling verriht voor diensten die nog niet geleverd zijn, kn verlngd worden dt levernier voor zijn rekening een onvoorwrdelijke en onherroepelijke nkgrntie doet fgeven door een voor Oxfm Novi eptele nkinstelling. Artikel 28. Verplihtingen vn de levernier d e f g h i j k Levernier is verntwoordelijk voor het zelfstndig en onder eigen verntwoordelijkheid tot een goed resultt rengen vn de werkzmheden met inhtneming vn de vigerende voorshriften inzke onder ndere veiligheid en milieu. Het werk en/of de opdrht dien(t)(en) goed en deugdelijk en nr de eplingen vn de overeenkomst te worden uitgevoerd. Levernier dient te eshikken over een geldig inshrijvingsewijs ij de edrijfsvereniging wrij hij is ingeshreven en te eshikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is. Op eerste verzoek vn Oxfm Novi dient levernier hem voornoemde esheiden te tonen. Gemhtigden vn levernier zijn in eginsel tijdens de werkuren op het werkterrein eshikr, wrij hun fwezigheid, vervnging en ereikrheid wordt geregeld in overleg met Oxfm Novi. Levernier dient op eerste verzoek vn Oxfm Novi n deze een stt te overhndigen, evttende de nm, voorn()m(en), dres, woonplts, geoortedtum en -plts, sofi-nummer en reidsvoorwrden vn lle personeel, dt door levernier vn week tot week in het werk is gesteld. Levernier dient op eerste verzoek vn Oxfm Novi n deze de loonstten dn wel de mnurenverntwoording vn lle personeel, dt door levernier in het werk is gesteld, ter inzge te verstrekken, volgens een door Oxfm Novi opgesteld model. Levernier dient l zijn verplihtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt n te komen. Levernier dient telkenmle op eerste verzoek vn Oxfm Novi n deze een fshrift te vershffen vn de verklringen inzke zijn etlingsgedrg ij de edrijfsvereniging en de ontvnger der direte elstingen. Levernier dient Oxfm Novi te vrijwren voor nsprkelijkheid jegens derden wegens het niet nleven door levernier vn zijn verplihtingen uit de overeenkomst, dn wel ingevolge de wet. Levernier zl de overeenkomst nr de ltste mtstven vn de tehniek zelfstndig uitvoeren en is drvoor ook verntwoordelijk. Afvl- en emllgemteril dient levernier n nkoming vn zijn verplihtingen mee te nemen. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn 7 Oxfm Novi en Hivos

19 Annex C: Kwliteit dienstverlening De nk wordt verzoht een voorstel voor een Servie Level Agreement ij te sluiten, wrij de nk zih ommitteert n een vstgesteld minimum niveu vn servie voor de te leveren produten en diensten zols eshreven in dit nestedingsdoument. In dit SLA dienen miniml de volgende punten te worden opgenomen: Betlingsverkeer Alle etlingen eletronish ngeleverd voor 16.00u worden dezelfde dg verwerkt (met eletronishe evestiging vn de nk dt deze etlingen inderdd zijn ngeleverd). 99,9% vn etlingen die met orrete informtie worden ngeleverd, worden foutloos uitgevoerd. Wrij dus voorf de minimum vereiste informtie voor het orret uitvoeren vn de etlingen wordt gedefinieerd. In gevl vn etlingen wrij prolemen optreden, wordt innen 24 uur geretifieerd met dienovereenkomstige feedk nr de klnt. Nst de triefstelling voor de produten ls gedefinieerd in Annex 1 zullen voor deze produten geen ndere kosten in rekening gerht worden. Beheer Creditgelden Voor wt etreft het eheer vn reditgelden dient de nk éénduidig n te geven welke renteerekeningsmethodiek wordt gehnteerd. MVO Op hlfjrsis initieert de nk een evlutie- en voortgngsespreking met Oxfm Novi/Hivos, ter espreking vn nire zken die vernd houden met het MVO-krkter vn de nk. Voorfgnd n deze espreking verstrekt de nk een overziht vn onrete relevnte ontwikkelingen op MVO-geied innen de nk in de hterliggende 6 mnden en de voorgenomen inititieven voor de komende 6 mnden, en geeft n welke zken zij drinnen relevnt ht voor Oxfm Novi/Hivos. Oxfm Novi en Hivos verwhten exeutive involvement vn de nk in de hlfjrlijkse espreking vn MVO speten. Gevrgd wordt om onreet n te geven welke funtionrissen (nm, funtie) ij deze gesprekken vnuit de nk nwezig zullen zijn. Reltiemngement Reltionship Mnger wordt Dhr/Mevr. X met ervring zols lijkt uit ijgesloten CV. Bij fwezigheid is vste vervnger Dhr/Mevr Y met ervring zols lijkt uit ijgesloten CV. Op kwrtlsis initieert de nk een evlutie- en voortgngsespreking met Oxfm Novi/Hivos, ter espreking vn opertionele nire zken. Voorfgnd n deze espreking verstrekt de nk een trnsprnt overziht vn lle geruikte etlingsverkeerproduten, de ntllen trnsties per produt, de in rekening gerhte trieven per trnstie en de totle kosten over het etreffende kwrtl. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin Stichting Middin, statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudend aan de Prinses Beatrixlaan 16, 2285 VZ Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie Proleemgedrg ij ouderen met dementie Een vergelijking vn tien ntionle en interntionle richtlijnen Sytse Zuidem, specilist ouderengeneeskunde, fdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisrtsgeneeskunde,

Nadere informatie