Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010"

Transcriptie

1 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein

2 Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl), heen Hivos en Oxfm Novi esloten tot een gezmenlijke nesteding vn hun nire diensten. Het gt om een nesteding vn het huisnkiershp met CPV-lssifitie Geïnteresseerde nken wordt verzoht op sis vn dit Request for Proposl vóór 25 mrt uur een voorstel in te dienen, zowel per emil ls 2 fysieke exemplren op de kntoren vn: Oxfm Novi Hivos t..v. dhr. Frns vn Es t..v. dhr. Allert vn den Hm Hed Finnil Administrtion Diretor Progrmmes & Projets Muritskde 9 Rmweg 16 Postus Postus GX Den Hg 2508 CG Den Hg Emil: Alleen voorstellen die luiden in de Nederlndse tl worden geepteerd. Om inziht te verkrijgen in de nkkosten en oprengsten worden Oxfm Novi en Hivos egeleid door Vllstein. An de hnd vn de WlletSizing 1 methodologie wordt de wrde vn de huidige portefeuille, in termen vn ruto oprengsten en rendement voor de nken, erekend. Onderdeel vn de nlyse is een enhmrk met de mrkt en inventristie vn eisen en wensen zols verder in deze offerte nvrg weergegeven. 1 M..v. WlletSizing wordt de wrde die een onderneming heeft voor hr nken erekend. De wrde estt uit de ruto oprengsten voor de nk inlusief zogenoemde opportunity kosten lsmede de kpitlsvereiste voor de nk en ls zodnig het rendement op solviliteit voor de nk. WlletSizing is een trdemrk vn Vllstein Beheer BV. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

3 Inleiding Hivos en Oxfm Novi zijn twee voornstnde Nederlndse Non-Gouvermentele Orgnisties (NGO s) op het geied vn ontwikkelingssmenwerking. Beide NGO s zijn ISO-geertifieerd en heen het CBF-keurmerk. Hivos opereert vnuit humnistishe wrden en wil smen met lokle orgnisties in de lnden een ijdrge leveren n een vrije, eerlijke en duurzme wereld. Het werk vn Hivos riht zih op struturele rmoedeestrijding met een ndruk op mtshppijopouw en duurzme eonomishe ontwikkeling. De fous ligt drij op de volgende terreinen: finniële diensten en edrijfsontwikkeling; duurzme produtie; mensenrehten en demortisering; hiv/ids; kunst en ultuur; gender, vrouwen en ontwikkeling; en ICT & Medi. Bij Hivos werken 210 mensen, en het jrudget edrgt ongeveer 100 miljoen euro wrmee projeten in 30 lnden in Afrik, Azië en Ltijns-Amerik worden ondersteund. Oxfm Novi streeft nr een rehtvrdige wereld zonder rmoede, door projeten en orgnisties te steunen in ontwikkelingslnden, door mpgnes te voeren en door eleid te eïnvloeden. Vijf sisrehten stn drin steeds entrl: het reht op middelen voor een duurzm estn, reht op soile sisvoorzieningen, reht op leven en veiligheid, reht op mtshppelijke en politieke prtiiptie en reht op identiteit. Oxfm Novi is één vn veertien deelnemende orgnisties in Oxfm Interntionl, en is tief in Afrik, Azië, Ltijns Amerik, het Midden Oosten en Oost-Europ/geieden vn de voormlige Soviet Unie. Het jrudget edrgt ruim 190 miljoen euro en er zijn ruim 400 medewerkers werkzm ij Oxfm Novi. Beide orgnisties heen hun hoofdkntoor in Den Hg en zijn elngrijke medefinnieringsorgnistie voor de Minister voor Ontwikkelingssmenwerking. Voor meer informtie over Hivos en Oxfm Novi wordt verwezen nr de wesites vn eide orgnisties: en wr ook de reente jrverslgen kunnen worden gerdpleegd. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

4 Anesteding Bnire Dienstverlening Hivos en Oxfm Novi heen esloten tot een gezmenlijke nesteding vn hun nire diensten. Dit etreft voornmelijk het innenlndse en uitenlndse etlingsverkeer en het eheer vn reditgelden (op rekening ournt en deposito s). De seletieriteri zijn dn ook voor eide orgnisties gelijk. Op sis vn de seletieriteri zullen eide orgnisties één gemeenshppelijke short-list vn nken opstellen. De offertes vn de nken zullen vervolgens worden genlyseerd op sis vn het gunningsriterium de meest voordelige nieding. Hierij is dn sprke vn 2 fzonderlijke perelen: Hivos en Oxfm Novi, wrij het zo kn zijn dt deze twee perelen dus n twee vershillende nken gegund gn worden. Indien voor eide perelen één en dezelfde nk ls meest voordelige nieding uit de nlyse komt, zullen eide perelen n deze nk worden gegund. Effiiënte finniële dienstverlening is voor eide prtijen vn groot dgelijks elng. Drij gt de ndht in het ijzonder uit nr de volgende elementen: SELECTIECRITERIA Hieronder geven wij de seletieriteri weer, wrij per riterium het wegingsperentge is vermeld. Op elk seletieriterium kn een mximum sore vn 100 punten worden ehld, welke vervolgens wordt vermenigvuldigd met het ijehorende wegingsperentge. De optelsom vn deze gewogen puntensores leidt tot een susore voor de seletieriteri. De mximle sore op de seletieriteri edrgt derhlve 100 punten. Een hoger ntl punten refleteert een etere sore. 1. Soliditeit vn de finniële dienstverlener: 25%. Hivos en Oxfm Novi eshikken over omvngrijke liquide middelen, mken geen geruik vn finnieringsfiliteiten, en uit dien hoofde dient het tegenprtijrisio dt op de finniële dienstverlener wordt gelopen miniml tot prktish nihil te zijn. De nk wordt verzoht hr ltste lns en resulttenrekening (3e kwrtl 2009) in te dienen, n te geven hoe de tuele eigendomsverhoudingen zijn lsmede wt hr tuele lnge termijn redit rting is vn Stndrd & Poors en/of Moody s. Vereist wordt een redit rting vn tenminste A ( single A, volgens Stndrd & Poors); een lgere redit rting zl diret leiden tot het niet overshrijden vn de drempelwrde voor riterium 1, wrdoor de nk zih diskwlifieert. Mohten n de dtum vn indienen vn het voorstel mteriële wijzigingen optreden in de soliditeit vn een nk, dn wordt dt lsnog meegenomen in de eoordeling en kn in het uiterste gevl leiden tot uitsluiting in het verdere seletieproes. 2. Bekwmheid: 25%. De nk dient in stt te zijn lle gevrgde nire diensten te leveren, in het ijzonder op het geied vn liquiditeitsmngement, eletronish nkieren, inlusief de mogelijkheid tot een interfe nr/vnuit SAP (softwre in geruik ij Oxfm Novi) en een open soure ERP (softwre in geruik ij Hivos) en systeemondersteuning en innenlnds en interntionl etlingsverkeer nr lle werelddelen. Voor de exte rd en omvng vn de gevrgde nire produten wordt verwezen nr de nnex Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

5 A1 en A2. Verder is het voor Hivos en Oxfm Novi relevnt dt zowel de mondelinge ls de shriftelijke ommunitie met de nk (ook) in het Nederlnds moet kunnen pltsvinden. Tenslotte wordt gevrgd n te geven welke rol de nk zl spelen ij een implementtietrjet (opertionliseren nieuwe nkreltie); 3. Mtshppelijk Verntwoord Ondernemen (MVO) door de nk: 50%. De seletie zl pltsvinden op twee hoofdonderdelen: 1. 30%: De riteri zols gehnteerd op : Klimtverndering Mensenrehten Areidsrehten Wpenhndel Giftige Stoffen en Gezondheid Ntuur Dierenwelzijn Corruptie en Belstingontduiking Trnsprntie en Betrouwrheid. Op de wesite stt preies omshreven wt met deze riteri wordt edoeld en wrn de idele nk zou moeten voldoen op elk vn de riteri. Op de wesite stt reeds een ntl nken vermeld op sis vn het onderzoek zols dt is uitgevoerd door ureu Profundo. Indien uw nk reeds op de site vermeld stt kunt u volstn met het ngeven vn welke inititieven er zijn genomen sinds de lnering vn de Eerlijke Bnkwijzer op 22 jnuri Indien uw nk niet op de site vermeld stt, wordt u verzoht n te geven welke voor de eerlijkenkwijzer.nl relevnte verklringen uw nk heeft ondertekend (ijvooreeld Cron Dislosure Projet, Equtor Priniples, Glol Reporting Inititive, UN Glol Compt, UNEP FI Verklring) en welke eleid uw nk voert ten nzien vn de in het rpport genoemde them s en setoren %: Amitie en toekomstvisie op MVO-eleid Oxfm Novi en Hivos hehten grote wrde n een goed en mitieus eleid en toepssing drvn in prktijk vn de huisnk ten nzien vn mtshppelijk verntwoord ondernemen (MVO). Een elngrijke leidrd hierij is de presttie vn de huisnk in de Eerlijke Bnkwijzer: de huisnk ehoort (zou ehoren) op sis vn hr hndelen tot de eter presterende nken in de Eerlijke Bnkwijzer. De volgende vrgen hten we vn elng: Goede resultten MVO eleid: ) 2,5%: Hoe ervrt de nk de eigen sores op diverse mtshppelijke onderwerpen in de Eerlijke Bnkwijzer, mede in vergelijking met (ndere) in de Bnkwijzer opgenomen nken? (zie: ) 2,5%: Wt is de retie vn de nk op de meest reente toegekende sores vn de Eerlijke Bnkwijzer op klimtverndering, mensenrehten, reidsrehten, Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

6 wpens, elstingen & orruptie en lndouw? Zl de nk nr nleiding vn de onstteringen tie ondernemen in de formulering en uitvoering vn eleid? Zo, j wr zl deze tie uit estn? ) 2,5%: Hoe ziet de nk de smenwerking met de inititiefnemers vn de Eerlijke Bnkwijzer, w.o. Oxfm Novi? Op welke wijze denkt de nk in de toekomst de smenwerking met de Eerlijke Bnkwijzer vorm te geven, in het ijzonder ten nzien vn het trnsprnt mken vn de Eerlijke Bnkwijzer met relevnte ijfers/feiten (wr nodig met inegrip vn een vertrouwelijkheidslusule)? Het elng vn een onstrutieve diloog met kritishe stkeholders: d) 2,5%: Hoe stt de nk tegenover een (intensivering vn) een diloog over MVO vrgstukken met Oxfm Novi/Hivos? Heeft de nk hierin speile interesses, prioriteiten? In welke mte is de nk geïnteresseerd om geruik te mken vn de expertise op speifieke onderwerpen innen het wereldwijde Oxfm Novi/Hivos netwerk? Is de nk ereid om te overwegen input vn Oxfm Novi/Hivos op setoren/supply hins te integreren in diens eleid? Hoog mitieniveu: e) 5%: Geef in een eknopt doument (mximl 1-2 A4) het mitieniveu n ten nzien vn MVO: wr hoopt de nk over 5 jr te stn, mede in vergelijking met ndere nken? Vooreelden kunnen zijn: 1. Dt de nk gemiddeld % hoger soort (ten opzihte vn huidige sores) in de Eerlijke Bnkwijzer op de vershillende eleidsthem s/setoren. 2. Duurzmheid wordt in de kerndoelstellingen verwerkt. 3. Dt de nk de duurzmste systeemnk wil zijn op de volgende them s:... Missie ondershrijven: f) 2,5%: Geef n wt de ffiniteit is vn de nk met de missie vn Oxfm Novi/ Hivos en op welke wijze de nk een tieve ijdrge kn leveren n het reliseren vn de doelstellingen vn eide orgnisties? MVO vernkerd in de top vn de nk: g) 2,5%: Tot op welk niveu is innen de nk iemnd verntwoordelijk voor MVO? Is er een lid vn de Rd vn Bestuur vn de nk verntwoordelijk voor MVO? Is deze persoon ook nspreekr voor Oxfm Novi/Hivos, ijvooreeld in de vorm vn een jrlijks gesprek met de direties vn Oxfm Novi/Hivos om de voortgng t..v. MVO-eleid/vrgstukken te espreken of in het gevl vn een serieus proleem de diloog n te gn? Met etrekking tot ovengenoemde seletieriteri geldt dt voor elk vn de drie hieroven genoemde hoofdtegoriën (soliditeit, ekwmheid, MVO) een fzonderlijke drempelwrde geldt vn 65 punten. Indien een nk ij één vn deze riteri een sore heeft die lger is dn 65 punten, zl deze nk diret uiten het seletieproes vllen. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

7 Vooreeld: Bnk Soliditeit Bekwmheid MVO Bnk Totl Weging Sore Weging Sore Weging Sore SUB SCORE A A 87.5 B B 82.5 C C diskwl. D D 77.5 De niedingen vn de drie nken met de hoogste Su Sore zullen vervolgens worden genlyseerd op sis vn het gunningsriterium, wrij de Su Sore vn deze drie nken op de seletieriteri wordt meegenomen ls input voor de totlsore. GUNNINGSCRITERIUM De eonomish meest voordelige nieding, wrin meespeelt: 1 Lge kosten/goede reditrente-vergoedingen: 60%. Opdt zoveel mogelijk middelen ter eshikking zijn voor de doelstellingen vn de orgnisties. Hierij is vn elng, zols genoemd in nnex A, dt de reditsldo op rekening ournt zijn ondergerht enkel vnwege het feit dt deze diret opvrgr moeten kunnen zijn. Dit lt onverlet dt dit sldo een reltief stiel en lnglopend krkter heeft; 2 Niveu vn nire dienstverlening: 40%. Goede ondersteuning vnuit het servie-pprt vn de nk en optimle kwliteit in de dgelijkse uitvoering vn het etlingsverkeer, ook voorl ij de interntionle overoekingen nr de projeten in de diverse ontwikkelingslnden. Angezien interntionle overoekingstermijnen vn groot elng zijn in gevl vn verstrekking vn noodhulp, wordt de nk gevrgd een duidelijke lijst ij te sluiten met de zogenmde ut off tijden voor het verwerken vn vn etlingstrnsties. De nk wordt verder verzoht een voorstel voor een Servie Level Agreement ij te sluiten, wrij de nk zih ommitteert n een vstgesteld minimum niveu vn servie voor de te leveren produten en diensten zols eshreven in dit nestedingsdoument. Voor de minimum vereisten vn de SLA wordt verwezen nr nnex C. Het spet (1) vn de kosten/redit rentevergoedingen, FX mrge en vlutdgen zl worden genlyseerd op sis vn de WlletSizing methodologie, wrmee wordt genlyseerd welk edrg de nieder op jrsis op het gehele trnstievolume n omzet genereert. De drie niedingen zullen wederom worden eoordeeld volgens dezelfde systemtiek ls ij de seletieriteri. De Su Sore op de seletieriteri wordt ls vertrekpunt genomen; de optelsom vn de puntensore per gunningsriterium vermenigvuldigd met de ijehorende wegingsftor wordt drij opgeteld om tot een totlsore te komen. Het totl ntl te ehlen punten op de gunningsriteri is ook 100 punten, zodt de totlsore mximl 200 punten kn edrgen. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

8 Su Sore Kosten/vergoedingen Dienstverlening Totl Sore Weging Sore Weging Sore A A B B D D De preieze omshrijving vn de nire diensten die worden nesteed is ijgevoegd in Annex A1 en A2, met nire trnstie-volumes en gemiddelde redit sldi uitgedrukt in getllen en euros per jr. De nesteding zl plts vinden voor een periode vn 3 jr met één jr optie tot verlenging. De volumes zijn geseerd op het jr 2009, en zullen vnf 2011 mogelijk eïnvloed worden door de MFS ijdrge vn het Ministerie vn Buitenlndse Zken voor de periode Deelnemende nken wordt gevrgd om eenduidige trieven te offreren en drvoor de lijst te geruiken zols opgenomen is in nnex A1. Voor het etlingsverkeer etekent dt een vst trief (in ) per trnstie. Beide orgnisties streven nr nul-vlutering in het totle etlingsverkeer; indien de nk hiern niet kn voldoen, wordt gevrgd om speifiek n te geven ij welke produten vlutering vn toepssing is. Angezien het mogelijk is dt inidenteel, eperkt en kortstondig op een individuele rekening roodstnd ontstt, wordt de nk gevrgd een trief voor sldo- en renteompenstie te offreren. Voor FX-trnsties wordt de nk gevrgd een vste mrge (in pips ) te offreren ten opzihte vn de id/offer vlutkoers. Tenslotte wordt verwezen nr de lgemene inkoopvoorwrden vn Oxfm Novi die voor deze opdrht ook gelden voor Hivos, deze zijn toegevoegd in de nnex B. Bnken wordt gevrgd om ij het indienen vn een voorstel een per rtikel ondertekende kkoordverklring mee te sturen. Indien u vrgen heeft en/of inlihtingen wilt heen nr nleiding vn deze offertenvrg, estt de mogelijkheid deze entwoord en/of toegeliht te krijgen indien u deze per emil instuurt nr Vllstein voor 4 mrt 2010 vóór uur. Hiervoor dient u het volgende emil dres te geruiken: Drn kunnen geen inlihtingen meer worden ingewonnen. Vllstein zl n ovenvermelde dtum de gestelde vrgen verzmelen en de ntwoorden in één doument opnemen en dit uiterlijk 11 mrt 2010 presenteren op de EU-wesite. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

9 Annex A1: Speifities etlingsverkeer, TOTAAL (eide perelen) TOTAAL (eide perelen) Trief Antl Gemiddeld trnsties edrg Per trnstie Mrge (x 1 mln, (jrsis) jrsis) (in ) (in %) Colletions - Domesti Insso s Aept Giro s Credit trnsfer Colletions - ross order Eletroni Inoming Pyments USD 27 Eletroni Inoming Pyments EUR 67 Pyments - Domesti Eletroni Outgoing Pyments Storno insso Bthetlingen (per trnstie) Bthetlingen (per th) 100 Pyments - ross order Eletroni Outgoing Pyments* Retour kosten & onderzoekkosten ij retour 32 Rpportge- en Beheerkosten End of Dy reporting Aonnement Eletroni Bnking 4 Beheerkosten per rekening 24 Current Aount EUR** 69,1 USD 2,3 SEK 0,6 Tresury EUR/USD - spot 8,7 Deposito** 16,0 USD Forwrd 20,0 MXN Forwrd 0,9 * Pyments ross order/eletroni Outgoing Pyments: dit etreft voornmelijk etlingen nr Afrik, Azië, Midden Amerik en Zuid Amerik. ** Credit gelden worden niet ngeoden op sis vn exlusiviteit, mr kunnen worden gespreid over diverse nken vnwege spreding vn risio, speifieke vereisten vn donorprojeten of nmoediging vn speifieke nken die zih tief inzetten op het geied vn MVO. Verder geldt voor de redit gelden op rekening ournt (met nme de sldi die luiden in Euro) stn, voornmelijk vnwege het feit dt deze diret opvrgr moeten zijn. Reden hiervoor kn zijn (spoed)hulp ij rmpen of wijziging (toenme) in het tegenprtijrisio vn de etreffende nk, wrdoor niet lnger n de vereisten omtrent de hieroven genoemde risiospreiding wordt voldn. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

10 Annex A2: Speifities etlingsverkeer, Afzonderlijke perelen Oxfm Novi Hivos Pereel Oxfm Novi Pereel Hivos Antl Gemiddeld Antl Gemiddeld trnsties edrg trnsties edrg (x 1 mln, (x 1 mln, (jrsis) jrsis) (jrsis) jrsis) Colletions - Domesti Insso s Aept Giro s Credit trnsfer Colletions - ross order Eletroni Inoming Pyments USD 27 Eletroni Inoming Pyments EUR 67 Pyments - Domesti Eletroni Outgoing Pyments Storno insso Bthetlingen (per trnstie) Bthetlingen (per th) 100 Pyments - ross order Eletroni Outgoing Pyments* Retour kosten & onderzoekkosten ij retour 32 Rpportge- en Beheerkosten End of Dy reporting Aonnement Eletroni Bnking 4 Beheerkosten per rekening 24 Current Aount EUR** ,0 USD 1,0 1,3 SEK 0,6 Tresury EUR/USD - spot 5,1 3,6 Deposito ,06 USD Forwrd 20,0 MXN Forwrd 0,9 * Pyments ross order/eletroni Outgoing Pyments: dit etreft voornmelijk etlingen nr Afrik, Azië, Midden Amerik en Zuid Amerik. ** Credit gelden worden niet ngeoden op sis vn exlusiviteit, mr kunnen worden gespreid over diverse nken vnwege spreding vn risio, speifieke vereisten vn donorprojeten of nmoediging vn speifieke nken die zih tief inzetten op het geied vn MVO. Verder geldt voor de redit gelden op rekening ournt (met nme de sldi die luiden in Euro) stn, voornmelijk vnwege het feit dt deze diret opvrgr moeten zijn. Reden hiervoor kn zijn (spoed)hulp ij rmpen of wijziging (toenme) in het tegenprtijrisio vn de etreffende nk, wrdoor niet lnger n de vereisten omtrent de hieroven genoemde risiospreiding wordt voldn. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

11 Annex B: Algemene inkoopvoorwrden Oxfm Novi en Hivos Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

12 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN OXFAM NOVIB - versie juni Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwrden worden de hiern geruikte egrippen en uitdrukkingen ls volgt gedefinieerd: - Oxfm Novi: opdrhtgever, geruiker vn deze Inkoopvoorwrden; - levernier: de wederprtij vn Oxfm Novi; - overeenkomst: de shriftelijk vstgelegde fsprken tussen Oxfm Novi en levernier etreffende de levering vn zken; - levering: het één of meer zken in ezitstellen vn, respetievelijk in de mht rengen vn Oxfm Novi en de eventuele instlltie/montge vn deze zken; - zken: te leveren stoffelijke ojeten; - prtijen: Oxfm Novi en levernier; - shriftelijk: in deze Inkoopvoorwrden worden elektronish dtverkeer en fxen gelijk gesteld n shriftelijke stukken. Artikel 2. Toepsselijkheid In gevl vn strijdigheid prevleren ijzonder overeengekomen verintenissen oven deze inkoopvoorwrden. Deze inkoopvoorwrden zijn vn toepssing op lle nvrgen, niedingen en opdrhten met etrekking tot levering vn zken door levernier n Oxfm Novi, wrij de lgemene voorwrden vn levernier uitdrukkelijk vn de hnd worden gewezen. Artikel 3. Wijzigingen Oxfm Novi is te llen tijde evoegd in overleg met levernder de omvng en/of de hoednigheid vn de te leveren zken te wijzigen. Wijzigingen worden shriftelijk overeengekomen. Indien een wijziging nr het oordeel vn levernier gevolgen heeft voor de overeengekomen vste prijs en/of het tijdstip vn levering, is hij verpliht, lvorens n de wijziging gevolg te geven, Oxfm Novi hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk innen 8 werkdgen n de kennisgeving vn de verlngde wijziging, shriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd nr het oordeel vn Oxfm Novi onredelijk zijn, zullen prtijen hierover in overleg treden. Artikel 4. Overdrht vn verplihtingen Levernier kn een verplihting uit hoofde vn de overeenkomst slehts met voorfgnde shriftelijke toestemming vn Oxfm Novi overdrgen n een derde. An deze toestemming kunnen redelijke voorwrden worden veronden. In gevllen vn overdrht n een derde vn (een gedeelte vn) de verplihtingen uit de overeenkomst vn levernier is deze verpliht n Oxfm Novi te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de fdrht vn BTW, loonelsting en soile premies, die wettelijk zijn voorgeshreven voor werkgevers. Artikel 5. Prijs en prijsherziening De prijzen luiden in euro, zijn exlusief BTW en omvtten lle kosten in vernd met de nkoming vn de verplihtingen vn levernier. De prijzen zijn vst, tenzij de overeenkomst de omstndigheden vermeldt die tot prijsnpssing kunnen leiden, lsmede de wijze eplt wrop de npssing pltsvindt. 1 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

13 Artikel 6. Fturering en etling d e f De levernier dient per (deel)levering een drop etrekking heende ftuur in te dienen. Het door Oxfm Novi ij de shriftelijke overeenkomst opgegeven ordernummer dient duidelijk op de ftuur te worden vermeld. Betling vn de ftuur, inlusief BTW, zl pltsvinden innen 30 dgen n ontvngst vn de ftuur en goedkeuring vn de zken en de eventuele instlltie/montge drvn door Oxfm Novi. Oxfm Novi is gerehtigd de etling op te shorten indien hij een tekortkoming in de zken en de eventuele instlltie/montge drvn onstteert. Oxfm Novi heeft het reht het edrg vn de ftuur te verminderen met edrgen die levernier is vershuldigd n Oxfm Novi. Indien Oxfm Novi een etling verriht voor zken die nog niet geleverd zijn, kn verlngd worden dt levernier voor zijn rekening een onvoorwrdelijke en onherroepelijke nkgrntie doet fgeven door een voor Oxfm Novi eptele nkinstelling. Betling door Oxfm Novi houdt op geen enkele wijze fstnd vn reht in. Artikel 7. Tijdstip vn levering Het overeengekomen tijdstip vn levering is vn wezenlijk etekenis. Bij niet tijdige levering is levernier zonder ndere ingerekestelling in verzuim. Levernier dient dreigende levertijdovershrijding onverwijld shriftelijk te melden n Oxfm Novi. Dit lt onverlet de eventuele gevolgen vn deze overshrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke eplingen. Artikel 8. Levering Levering vindt plts op de overeengekomen plts en het overeengekomen tijdstip, volgens de geldende lnoterm DDP (Delivered Duty Pid). Bij de te leveren zken dient een pklijst nwezig te zijn. Op de pklijst dient/dienen het/de ordernummer(s) vn Oxfm Novi te zijn vermeld, lsmede ntllen en omshrijvingen. Oxfm Novi heeft het reht de levering uit te stellen. Levernier zl in dit gevl de zken deugdelijk verpkt, fgesheiden en herkenr opsln, onserveren, eveiligen en verzekeren. Artikel 9. Tekortkoming d e f Bij een toerekenre tekortkoming vn levernier is deze zonder ndere ingerekestelling in verzuim. Onverminderd het reht op shdevergoeding en de overige wettelijke rehten voortvloeiend uit een toerekenre tekortkoming, is Oxfm Novi gerehtigd tot het innen vn een onmiddellijk opeisre oete vn 0,1% per dg vnf de dg vn het verzuim, met een mximum vn 10% vn het door Oxfm Novi in vernd met de levering te etlen edrg. De wettelijke rente over edrgen die Oxfm Novi heeft vooruitetld zullen worden verrekend met te etlen fturen over de periode vn het verzuim. In gevl vn een niet-toerekenre tekortkoming worden de verplihtingen vn eide prtijen opgeshort tot het moment wrop de oorzk is opgeheven. Prtijen kunnen zih jegens elkr lleen op niet-toerekenre tekortkomingen eroepen indien de desetreffende prtij zo spoedig mogelijk, doh uiterlijk innen 5 werkdgen n het intreden vn de niet-toerekenre tekortkoming, onder overlegging vn de nodige ewijsstukken, de wederprtij shriftelijk vn een dergelijk eroep in kennis stelt. Indien levernier stelt dt een of meer vn zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en Oxfm Novi deze stelling nvrdt, heeft Oxfm Novi niettemin het reht de overeenkomst te ontinden. In een dergelijke situtie zullen prtijen geen shde ij elkr in rekening rengen. 2 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

14 Artikel 10. Grntie d Levernier grndeert dt de zken en de eventuele instlltie/montge drvn entwoorden n hetgeen is overeengekomen. Levernier grndeert dt de zken geheel ompleet en voor geruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dt onder meer lle onderdelen, hulpmterilen, hulpstukken, gereedshppen, reservedelen, geruiksnwijzingen en instrutieoeken, die noodzkelijk zijn voor het reliseren vn het door Oxfm Novi shriftelijk ngegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met nme zijn genoemd. Levernier grndeert dt het geleverde voldoet n lle relevnte wettelijke eplingen etreffende onder ndere kwliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. Indien Oxfm Novi onstteert dt het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk} voldoet n hetgeen levernier onform de leden t/m vn dit rtikel heeft gegrndeerd, is levernier in verzuim, tenzij ltstgenoemde kn ntonen dt de tekortkoming hem niet kn worden toegerekend. Artikel 11. Intelletuele en industriële eigendomsrehten Levernier stt in voor het vrije en ongestoorde geruik door Oxfm Novi vn de geleverde zken. Hij vrijwrt Oxfm Novi tegen de finniële gevolgen vn nsprken vn derden wegens inreuk op hun intelletuele en industriële eigendomsrehten. Levernier is gerehtigd de informtie welke verstrekt is door Oxfm Novi te geruiken, ehter uitsluitend in vernd met de overeenkomst. Deze informtie is en lijft eigendom vn Oxfm Novi. Artikel 12. Doumenttie Levernier is verpliht ijehorende doumenttie voorfgnde n of tegelijkertijd met de levering ter eshikking te stellen n Oxfm Novi. Oxfm Novi is vrij in het geruik vn deze doumenttie, wronder egrepen het vermenigvuldigen drvn voor eigen geruik. Artikel 13. Ansprkelijkheid Levernier is nsprkelijk voor lle shde die kn ontstn in vernd met de uitvoering vn de verplihtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Levernier vrijwrt Oxfm Novi tegen lle finniële gevolgen vn nsprken vn derden in enig vernd stnde met de uitvoering vn zijn verplihtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Oxfm Novi heeft het reht vn levernier te verlngen een verzekering f te sluiten ter fdekking vn de risio's. Levernier heeft op eerste verzoek vn Oxfm Novi de pliht inzge in de drtoe strekkende polis te geven. Artikel 14. Risio- en eigendomsovergng d De eigendom vn de zken gt over op Oxfm Novi ndt deze zijn geleverd en zonodig gemonteerd respetievelijk geïnstlleerd. In gevl Oxfm Novi n levernier mterilen, zols grondstoffen, hulpstoffen, gereedshppen, tekeningen, speifities en softwre ter eshikking stelt ten ehoeve vn de nkoming vn zijn verplihtingen. lijven deze eigendom vn Oxfm Novi. Levernier zl deze ewren fgesheiden vn voorwerpen welke toeehoren n hemzelf of n derden. Levernier zl ze merken ls eigendom vn Oxfm Novi. De levernier is verpliht de onder vn dit rtikel genoemde mterilen uiterlijk ij de ltste (deel)levering n Oxfm Novi terug te zenden. Op het moment dt mterilen, zols grondstoffen, hulpstoffen en softwre, vn Oxfm Novi zijn verwerkt in zken vn levernier, is sprke vn een nieuwe zk wrvn de eigendom n Oxfm Novi toeehoort. Dit geldt onverminderd rtikel 14e. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn 3 Oxfm Novi en Hivos

15 e Het risio vn de zken gt over op Oxfm Novi op het moment dt de levering en vervolgens de goedkeuring vn de zken overeenkomstig rtikel 16 vn deze inkoopvoorwrden heen pltsgevonden. Artikel 15. Geheimhouding en verod tot openrmking Levernier zl het estn, de rd en de inhoud vn de overeenkomst evenls overige edrijfsinformtie geheimhouden en niets dromtrent openr mken zonder shriftelijke toestemming vn Oxfm Novi. Bij overtreding vn het in het voorgnde lid gestelde zl Oxfm Novi een diret opeisre oete n levernier opleggen vn 10% vn het door Oxfm Novi in vernd met de levering te etlen edrg, met een minimum vn voor iedere overtreding. Het edrg vn de oete wordt door levernier diret etld n eerdergenoemde vststelling en mededeling drvn n levernier. Artikel 16. Keuring Oxfm Novi is gerehtigd te llen tijde zken zowel tijdens de produtie, ewerking en opslg ls n levering te (doen) keuren. De levernier is evoegd ij deze keuring nwezig te zijn. Op eerste verzoek zl levernier toegng vershffen n Oxfm Novi of diens vertegenwoordiger tot de plts vn produtie, ewerking of opslg. Levernier zl kosteloos zijn medewerking vershffen n de keuring. Indien een keuring zols edoeld in dit rtikel door toedoen vn levernier niet op het voorgenomen tijdstip kn pltsvinden dn wel indien een keuring moet worden herhld, komen de druit voor Oxfm Novi voortvloeiende kosten voor rekening vn levernier. d Ingevl vn geheel of gedeeltelijke fkeuring vn de geleverde zken, zl levernier innen 5 werkdgen n de shriftelijke melding vn de fkeuring door Oxfm Novi zorgdrgen voor herstel of vervnging vn de geleverde zken. Indien levernier niet n deze verplihting voldoet innen de in dit rtikel gestelde termijn, is Oxfm Novi gerehtigd de enodigde zken vn een derde f te nemen, dn wel zelf mtregelen te nemen of mtregelen door een derde te lten nemen voor rekening en risio vn levernier. e Indien levernier niet innen 5 werkdgen de fgekeurde geleverde zken terughlt, heeft Oxfm Novi het reht de zken n levernier voor diens rekening te retourneren. Artikel 17. Verpkking d De te leveren zken dienen ehoorlijk te zijn verpkt en onform voorshriften vn Oxfm Novi te worden gemerkt, zodt zij ij norml vervoer de plts vn estemming in goede stt ereiken. Alle verpkkingen (uitgezonderd leenemllge) wordt ij levering eigendom vn Oxfm Novi. Leenemllge moet ls zodnig duidelijk door de levernier worden gekenmerkt. Oxfm Novi kn eplen dt de levernier het geleverde verpkkingsmteril retour moet nemen. Oxfm Novi heeft te llen tijde het reht de (trnsport)verpkkingsmterilen voor rekening vn levernier n deze te retourneren. Verwerking respetievelijk vernietiging vn (trnsport)verpkkingsmterilen is een verntwoordelijkheid vn levernier. Indien op verzoek vn levernier verpkkingsmterilen worden verwerkt of vernietigd geeurt dit voor risio en rekening vn levernier. Artikel 18. Ontinding In gevl vn tekortkoming door levernier in de nkoming vn zijn verplihtingen uit de overeenkomst of vn ndere overeenkomsten die druit voortvloeien, lsmede onder ndere in gevl vn zijn fillissement, surséne vn etling en in gevl vn stillegging, intrekking vn eventuele vergunningen, eslg op (een deel vn) edrijfseigendommen of zken estemd voor de uitvoering vn de overeenkomst, liquidtie of overnme of enige drmee vergelijkre toestnd vn het edrijf vn levernier, is hij vn rehtswege in verzuim. Onverminderd lle ndere rehten kn Oxfm Novi de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontinden, indien door levernier of een vn zijn ondergeshikten of vertegenwoordigers enig Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

16 worden verwerkt of vernietigd geeurt dit voor risio en rekening vn levernier. Artikel 18. Ontinding d In gevl vn tekortkoming door levernier in de nkoming vn zijn verplihtingen uit de overeenkomst of vn ndere overeenkomsten die druit voortvloeien, lsmede onder ndere in gevl vn zijn fillissement, surséne vn etling en in gevl vn stillegging, intrekking vn eventuele vergunningen, eslg op (een deel vn) edrijfseigendommen of zken estemd voor de uitvoering vn de overeenkomst, liquidtie of overnme of enige drmee vergelijkre toestnd vn het edrijf vn levernier, is hij vn rehtswege in verzuim. Onverminderd lle ndere rehten kn Oxfm Novi de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontinden, indien door levernier of een vn zijn ondergeshikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt ngeoden of vershft n een persoon, die deel uitmkt vn Oxfm Novi of n een vn zijn ondergeshikten of vertegenwoordigers. In de ovengenoemde gevllen heeft Oxfm Novi het reht de overeenkomst zonder ingerekestelling en zonder rehterlijke tussenkomst 4 eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontinden. Ontinding geshiedt door middel vn een ngetekende rief of deurwrdersexploot n levernier. Artikel 19. Orde, veiligheid en milieu Levernier en zijn werknemers evenls door hem ingeshkelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorshriften in ht te nemen. Ook eventuele edrijfsvoorshriften en reglementen op het geied vn veiligheid, gezondheid en milieu vn Oxfm Novi dienen te worden opgevolgd. Een exemplr vn deze voorshriften en reglementen is op nvrg onverwijld voor levernier grtis ter eshikking. De levernier dient tief een verminderde elsting vn het milieu vn zijn produten, verpkking, grond- en hulpstoffen n te streven. Artikel 20. Geshillen Geshillen tussen prtijen, dronder egrepen die welke slehts dooréén der prtijen ls zodnig worden eshouwd, zullen zoveel mogelijk door middel vn goed overleg tot een oplossing worden gerht. Indien prtijen niet tot een oplossing komen, zullen de geshillen worden ereht door de evoegde rehter in het rrondissement wrin Oxfm Novi sttutir is gevestigd. Artikel 21. Toepsselijk reht Op de overeenkomst, wrvn deze inkoopvoorwrden deel uit mken, is uitsluitend Nederlnds reht vn toepssing. Buitenlndse wetgeving en verdrgen zols het Weens Koopverdrg worden uitgesloten. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

17 AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE OPDRACHTEN EN HET AANNEMEN VAN WERK TEN BEHOEVE VAN DE OXFAM NOVIB Artikel 22. Anvullende definities In deze nvullende inkoopvoorwrden worden de hiern geruikte egrippen ls volgt gedefinieerd: - mterilen: zken zols vermeld in rtikel 14, die worden verwerkt in de tot stnd te rengen stoffelijke ojeten, ofwel worden geruikt ij de uitvoering vn het werk, met uitzondering vn de te geruiken equipment; - equipment: lle voertuigen, uitrustingsstukken, krnen, steigerwerk en onderdelen drvn, verruiksrtikelen en dergelijke, die levernier geruikt ij de uitvoering vn de overeenkomst, doh uitgezonderd de zken die verwerkt dienen te worden in de tot stnd te rengen stoffelijke ojeten. Artikel 23. Toepsselijkheid Deze nvullende voorwrden zijn vn toepssing op lle nvrgen, niedingen en overeenkomsten met etrekking tot het uitvoeren vn opdrhten en/of het nnemen vn werk door levernier. Nst deze nvullende voorwrden zijn de inkoopvoorwrden vn Oxfm Novi op vorenedoelde nvrgen, niedingen en overeenkomsten vn toepssing, tenzij hiervn in de nvullende voorwrden of nderszins uitdrukkelijk of door de rd der rtikelen wordt fgeweken. Voor de toepssing vn deze voorwrden dient men onder personeel vn levernier mede te verstn derden die door levernier ij uitvoering vn de overeenkomst(en) zijn etrokken. Artikel 24. Personeel, equipment en mterilen Door levernier ij uitvoering vn de overeenkomst ingeshkeld personeel zl voldoen n door Oxfm Novi gestelde ijzondere eisen en ij fwezigheid drvn n de lgemene eisen vn vkekwmheid en deskundigheid. Indien nr het oordeel vn Oxfm Novi sprke is vn onvoldoende gekwlifieerd personeel is Oxfm Novi evoegd om de verwijdering vn dit personeel te gelsten en is levernier verpliht tot onverwijlde vervnging, met inhtneming vn het eplde in lid vn dit rtikel. Oxfm Novi heeft de evoegdheid tot inspetie en keuring vn lle door levernier ij uitvoering vn de overeenkomst te geruiken mterilen en equipment en tot identifitie vn personeel dt door levernier ij uitvoering vn de overeenkomst wordt etrokken. Artikel 25. Terrein en geouwen vn Oxfm Novi Levernier dient zih voordt met de uitvoering vn de overeenkomst een nvng wordt gemkt op de hoogte te stellen vn de omstndigheden op het terrein en in de geouwen vn Oxfm Novi wr de werkzmheden moeten worden verriht. Kosten vn vertrging in de uitvoering vn de overeenkomst veroorzkt door omstndigheden zols hiervoor edoeld zijn voor rekening en risio vn levernier. Artikel 26. Werkzmheden op het terrein/in de geouwen vn Oxfm Novi Levernier drgt er zorg voor dt zijn nwezigheid en de nwezigheid vn zijn personeel op het terrein en in de geouwen vn Oxfm Novi geen elemmering vormen voor de ongestoorde voortgng vn de werkzmheden vn Oxfm Novi en derden. Levernier en zijn personeel dienen zih voordt met de uitvoering vn de overeenkomst een nvng wordt gemkt op de hoogte te stellen vn de inhoud vn de op het terrein en in de geouwen vn Oxfm Novi geldende voorshriften en reglementen, onder ndere inzke veiligheid, gezondheid en milieu, en zih dienovereenkomstig te gedrgen. Een exemplr vn voornoemde voorshriften en reglementen wordt levernier op zijn verzoek door Oxfm Novi ter eshikking gesteld. 6 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

18 Artikel 27. Betling d e Oxfm Novi zl slehts etlen zodr het werk door levernier nr genoegen vn Oxfm Novi is opgeleverd en/of de opdrht nr genoegen door levernier is uitgevoerd en ndt levernier op eerste verzoek vn Oxfm Novi heeft ngetoond dt deze het in het werk gestelde personeel en medewerkers het hun toekomende heeft etld. Oxfm Novi heeft steeds het reht de door levernier terzke vn de verrihte werkzmheden vershuldigde soile premies, BTW en loonelsting inlusief premies volksverzekering, wrvoor Oxfm Novi ls eigenouwer ingevolge de Wet Ketennsprkelijkheid hoofdelijk nsprkelijk zou kunnen zijn, n levernier te etlen door storting op diens gelokkeerde rekening in de zin vn de Wet Ketennsprkelijkheid. Onverminderd het in het vorige lid eplde is Oxfm Novi te llen tijde evoegd de in het vorige lid edoelde edrgen n premies soile verzekering, BTW en loonelsting inlusief premies volksverzekering vn de nneemsom in te houden en nmens levernier rehtstreeks n de etrokken edrijfsvereniging respetievelijk de ontvnger der direte elstingen te voldoen. In de gevllen ls edoeld in de leden en vn dit rtikel, is Oxfm Novi door etling hiervn jegens levernier gekweten, voor zover het deze edrgen etreft. Indien Oxfm Novi een etling verriht voor diensten die nog niet geleverd zijn, kn verlngd worden dt levernier voor zijn rekening een onvoorwrdelijke en onherroepelijke nkgrntie doet fgeven door een voor Oxfm Novi eptele nkinstelling. Artikel 28. Verplihtingen vn de levernier d e f g h i j k Levernier is verntwoordelijk voor het zelfstndig en onder eigen verntwoordelijkheid tot een goed resultt rengen vn de werkzmheden met inhtneming vn de vigerende voorshriften inzke onder ndere veiligheid en milieu. Het werk en/of de opdrht dien(t)(en) goed en deugdelijk en nr de eplingen vn de overeenkomst te worden uitgevoerd. Levernier dient te eshikken over een geldig inshrijvingsewijs ij de edrijfsvereniging wrij hij is ingeshreven en te eshikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is. Op eerste verzoek vn Oxfm Novi dient levernier hem voornoemde esheiden te tonen. Gemhtigden vn levernier zijn in eginsel tijdens de werkuren op het werkterrein eshikr, wrij hun fwezigheid, vervnging en ereikrheid wordt geregeld in overleg met Oxfm Novi. Levernier dient op eerste verzoek vn Oxfm Novi n deze een stt te overhndigen, evttende de nm, voorn()m(en), dres, woonplts, geoortedtum en -plts, sofi-nummer en reidsvoorwrden vn lle personeel, dt door levernier vn week tot week in het werk is gesteld. Levernier dient op eerste verzoek vn Oxfm Novi n deze de loonstten dn wel de mnurenverntwoording vn lle personeel, dt door levernier in het werk is gesteld, ter inzge te verstrekken, volgens een door Oxfm Novi opgesteld model. Levernier dient l zijn verplihtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt n te komen. Levernier dient telkenmle op eerste verzoek vn Oxfm Novi n deze een fshrift te vershffen vn de verklringen inzke zijn etlingsgedrg ij de edrijfsvereniging en de ontvnger der direte elstingen. Levernier dient Oxfm Novi te vrijwren voor nsprkelijkheid jegens derden wegens het niet nleven door levernier vn zijn verplihtingen uit de overeenkomst, dn wel ingevolge de wet. Levernier zl de overeenkomst nr de ltste mtstven vn de tehniek zelfstndig uitvoeren en is drvoor ook verntwoordelijk. Afvl- en emllgemteril dient levernier n nkoming vn zijn verplihtingen mee te nemen. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn 7 Oxfm Novi en Hivos

19 Annex C: Kwliteit dienstverlening De nk wordt verzoht een voorstel voor een Servie Level Agreement ij te sluiten, wrij de nk zih ommitteert n een vstgesteld minimum niveu vn servie voor de te leveren produten en diensten zols eshreven in dit nestedingsdoument. In dit SLA dienen miniml de volgende punten te worden opgenomen: Betlingsverkeer Alle etlingen eletronish ngeleverd voor 16.00u worden dezelfde dg verwerkt (met eletronishe evestiging vn de nk dt deze etlingen inderdd zijn ngeleverd). 99,9% vn etlingen die met orrete informtie worden ngeleverd, worden foutloos uitgevoerd. Wrij dus voorf de minimum vereiste informtie voor het orret uitvoeren vn de etlingen wordt gedefinieerd. In gevl vn etlingen wrij prolemen optreden, wordt innen 24 uur geretifieerd met dienovereenkomstige feedk nr de klnt. Nst de triefstelling voor de produten ls gedefinieerd in Annex 1 zullen voor deze produten geen ndere kosten in rekening gerht worden. Beheer Creditgelden Voor wt etreft het eheer vn reditgelden dient de nk éénduidig n te geven welke renteerekeningsmethodiek wordt gehnteerd. MVO Op hlfjrsis initieert de nk een evlutie- en voortgngsespreking met Oxfm Novi/Hivos, ter espreking vn nire zken die vernd houden met het MVO-krkter vn de nk. Voorfgnd n deze espreking verstrekt de nk een overziht vn onrete relevnte ontwikkelingen op MVO-geied innen de nk in de hterliggende 6 mnden en de voorgenomen inititieven voor de komende 6 mnden, en geeft n welke zken zij drinnen relevnt ht voor Oxfm Novi/Hivos. Oxfm Novi en Hivos verwhten exeutive involvement vn de nk in de hlfjrlijkse espreking vn MVO speten. Gevrgd wordt om onreet n te geven welke funtionrissen (nm, funtie) ij deze gesprekken vnuit de nk nwezig zullen zijn. Reltiemngement Reltionship Mnger wordt Dhr/Mevr. X met ervring zols lijkt uit ijgesloten CV. Bij fwezigheid is vste vervnger Dhr/Mevr Y met ervring zols lijkt uit ijgesloten CV. Op kwrtlsis initieert de nk een evlutie- en voortgngsespreking met Oxfm Novi/Hivos, ter espreking vn opertionele nire zken. Voorfgnd n deze espreking verstrekt de nk een trnsprnt overziht vn lle geruikte etlingsverkeerproduten, de ntllen trnsties per produt, de in rekening gerhte trieven per trnstie en de totle kosten over het etreffende kwrtl. Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN 1 VERPLICHE REGISRIES Certifithouder: Projetnummer Dtum en tijd: (Projet)lotie: Geuditeerde: Nm medewerker(s) Funtie DI Dtum medishe keuring Dtum vezelveiligheid Dtum ertifit DI Omshrijving projet: Opdrhtgever:

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever; Wolfs Verlichting BV, gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeconomie Meerkeuzevrgen 1.1 Glolisering is een proces vn wereldwijde economische integrtie door een sterke toenme vn de interntionle hndel en investeringen. wrij de wereldproductie

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Bijdrgen De hieronder genoemde personen heen in smenwerking met KING ijgedrgen n de totstndkoming vn de Bseline Informtiehuishouding Gemeenten

Nadere informatie

A P-M Omschrijving bewijsdocument: INKOMEN EN VERMOGEN A P-M Omschrijving bewijsdocument: UITGAVEN

A P-M Omschrijving bewijsdocument: INKOMEN EN VERMOGEN A P-M Omschrijving bewijsdocument: UITGAVEN Gemeente Hoogeveen Kwijtsheldingsverzoek Om te eoordelen of u in nmerking komt voor kwijtshelding, vult u dit formulier nr wrheid in. U levert het verzoek om kwijtshelding en lle gevrgde ewijsdoumenten

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker.

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker. Eindverslg insprkproedure Voorontwerpestemmingspln Wildkers-Aoven, herziening Geerker. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postus 17 5050 AA Goirle INHOUDSOPGAVE 1. Overziht vn de gevolgde proedure 1.1

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 5

Opdrachten Hoofdstuk 5 Opdrhten Hoofdstuk 5 5.1 Lees het krnteneriht over het féverod goed door en entwoord de vrgen. Een levenslng féverod Gemeenten en hore nemen steeds drstishere mtregelen tegen overlst gevende jongeren.

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

7 Databases 1 RELATIONELE DATABASES

7 Databases 1 RELATIONELE DATABASES Hoofdstuk 7 Dtses 7.1 7 Dtses N verwerking vn dit hoofdstuk: kun je uitleggen wt een dtse systeem is; ken je de vershillen tussen een één-op-één reltie, een één-op-veel reltie en een veel-op-veel reltie;

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ.

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de

Nadere informatie

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID Ondernemen rengt ltijd risico s mee. Zols het risico dt u schde veroorzkt wrvoor u nsprkelijk wordt gesteld.

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren:

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren: Trieventel ehorende ij de Verordening grf- en egrfrechten 2015 Hoofdstuk 1 Verlenen vn rechten tot egrven en tot ijzetten vn sussen 1.1 Voor het verlenen vn een uitsluitend recht om in een epld grf of

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband

Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband Leesvrdigheidsexmens moderne vreemde tlen in Europees vernd De reltie tussen de centrle exmens leesvrdigheid en het Europees Referentiekder José Noijons, Henk Kuijper juni 6 An deze uitgve heen meegewerkt:

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant.

Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant. Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant. Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERJAARVERSLAG

VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERJAARVERSLAG VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie 22-10-2013, lz. 1 1. INTERACTIEVE BEEIDSVORMING De provinie wil meer doen met signlen uit de smenleving. Op een ntl eleidsterreinen etrekt de provinie

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Economie. vragen. Donderdag 18 mei 1995 13.30 15.30 uur

Economie. vragen. Donderdag 18 mei 1995 13.30 15.30 uur Eonomie vrgen Donderdg 18 mei 1995 13.30 15.30 uur 1995 Eonomie tijdvk 1 toelihting Dit exmen estt uit 50 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord ehld kunnen worden. instrutie

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant.

Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant. Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant. Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN Procedure De Structuurvisie Hren etreft een ctulistie vn de Structuurvisie Plus uit 2004. De ctulistie heeft pltsgevonden ls gevolg vn het in werking treden

Nadere informatie