Topsectorplan Life Sciences & Health. Voor een gezond en welvarend Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Topsectorplan Life Sciences & Health. Voor een gezond en welvarend Nederland"

Transcriptie

1 Topsectorpla Life Scieces & Health Voor ee gezod e welvared Nederlad

2 Life Topsectorpla Scieces & Health Voor ee gezod e welvared Nederlad

3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het actiepla va de topsector Life Scieces & Health. Het geeft de toekomstvisie e actieageda va ee zeer iovatief, keisitesief bedrijfsleve dat Life Scieces toepast voor de gezodheid va mes e dier. Daarom ook Life Scieces & Health. Gezodheid is de primaire focus va oze sector, de gezodheidszorg oze belagrijkste klat. De sector staat voor ee kruisput. De afgelope jare is ee uitstekede uitgagspositie opgebouwd va oderemerschap, keis e publiek-private samewerkig. Bedrijve e keisistellige zij vereigd i hu ambitie de volgede stap te zette e met elkaar het succes verder uit te bouwe e bij te drage aa ee gezod e welvared Nederlad. Deze actieageda beschrijft wat de sector gaat doe e hoe de overheid daarbij ka helpe. Het topsectoradvies geeft gee advies te aazie va keuzes i focus op specifieke ziektegebiede e type zorgoplossige. Dit is aa de oderemer. De actieageda zet i op specifieke istrumete die de dyamiek va de sector versterke e hordes helpe eme waara de markt verder zij werk ka doe. De acties zij gericht op het creëre va optimale codities voor oderemers (bijv. i terme va wet- e regelgevig, arbeid e kapitaal) e goede aasluitig va keisotwikkelig op de behoefte va (zorg)markt e bedrijfsleve i ee itegrale, marktgestuurde e keisgedreve kete. Samewerkig i de goude driehoek is de sleutel tot (voortgaad) succes. De sector vraagt de overheid daarom als parter i de goude driehoek mee te ivestere i de actieageda, de wet- e regelgevig zorgvuldig te optimalisere e met de zorgsector lauchig customer te zij voor ee gezod e welvared Nederlad. Dit topsectorpla is opgesteld met de sector, voor de sector. Alle belaghebbede zij itesief geraadpleegd e actief betrokke: bedrijve, keisistellige, zorgistellige, bracheorgaisaties, verzekeraars, ivesteerders e (regioale) overhede. Wij zij alle betrokkee erketelijk voor hu grote ethousiasme e betrokkeheid e de wil om door te pakke. Het mometum dat u is gecreëerd zal iet verlore gaa. Names het Topteam Life Scieces & Health, Drs. R.M.M. (Roel) Foville (voorzitter) Prof. dr. C.A. (Clemes) va Blitterswijk Dr. R.G. (Rolad) Lagevee Prof. dr. D.D. (Douwe) Breimer Drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts 3

4 Maagemet samevattig Life Scieces & Health is ee zeer sel groeiede topsector. Het belag voor ecoomie e maatschappij eemt almaar toe. De 20 e eeuw was de eeuw va atuurkude e ICT. De 21 e eeuw behoort u al aa de life scieces. Life Scieces & Health dakt zij succes aa de goude driehoek va bedrijve, keisistellige e overheid. De Nederladse Life Scieces & Health sector geereert 2,5% va het BNP met oplossige voor ee wereldwijde zorgsector die jaarlijks groeit met ruim 6%. De keisbasis is uitmuted. Nederladse keisistellige zij hofleveracier voor ee iovatief, dyamisch bedrijfsleve. De samewerkig tusse grootbedrijf, MKB e keisistellige is uiek i de wereld, de participatie va MKB i publiek-private samewerkig ogeëveaard. Het grote maatschappelijke belag va de sector e de regulerig die daarmee samehagt, make de overheid tot ee essetiële parter. De positie va de sector is veelbeloved e tegelijkertijd uitdaged. Nederlad staat op ee kruisput. De groeiede zorgvraag bregt kase, de stijgede zorgkoste ee opdracht: Life Scieces & Health zal moete bijdrage aa het betaalbaar e bemesbaar houde va ee zorgsysteem dat ohoudbaar dreigt te worde. Dat ka als wij u same doorpakke e oogste wat de laatste jare is gezaaid. De sector kiest voor gezode groei e ecoomisch e maatschappelijk redemet. De sector ivesteert de komede jare EUR 2 miljard per jaar i R&D. De sector vraagt de overheid om als parter i de goude driehoek mee te ivestere i de actieageda, de wet- e regelgevig zorgvuldig te optimalisere e met de zorgsector lauchig customer te zij voor ee gezod e welvared Nederlad. Ee zeer sel groeiede topsector met toeemed ecoomisch e maatschappelijk belag Life Scieces & Health is ee iovatieve e techologieitesieve sector gericht op de gezodheid va mes e dier. De sector bestaat uit bedrijve e keisistellige i oder meer medische techologie, (bio)farmacie e regeeratieve geeeskude. De bedrijvigheid groeit sterk de iovatieve ker va ruim 300 bedrijve groeit met 8% per jaar zelfs seller da i de rest va Europa. De sector levert met 2,5% va het BNP e 2,5% va de beroepsbevolkig ee belagrijke bijdrage aa de ecoomie. Bedrijve zij iteratioaal cocurrered i Life Scieces & Health e Nederladse bedrijve zij leided bij de grootste biotechologie deals i Europa, waardoor miljarde vauit het buitelad geïvesteerd i Nederlad. De sector ivesteert jaarlijks EUR 2 miljard 1, 48 i R&D. Deze ivesterig volgt steeds vaker het model va ope iovatie, waarbij orgaisaties same iovere. De ivesterige werpe hu vruchte af, er zij veel belagrijke iovaties gerealiseerd e er is ee sterke otwikkelportfolio opgebouwd die sel groeit. De (iter)atioale zorgmarkt groeit sel e biedt alom kase voor iovatieve oderemers. Tegelijkertijd staat de Life Scieces & Health oderemer voor uitdagige. De zorgsector is ee gecompliceerde klat, er is veel wet- e regelgevig voor zorgiovaties, het is steeds moeilijker om voldoede geschikt persoeel te vide e het is vooral voor startede e MKB bedrijve ee uitdagig om voldoede kapitaal te vide om door te groeie tot e voorbij het eerste kliisch bewijs va hu iovaties. De keisbasis waar de sector op bouwt is uitmuted. Vooral de iovatieve ker va bedrijve, de Uiversitair Medische Cetra (UMC s) e Techische Uiversiteite (TU s) ivestere bovegemiddeld i gezodheidgerelateerde R&D. Bedrijve als Philips, DSM, MSD/Itervet e Crucell zij wereldleided i respectievelijk medische beeldvormig e patiëtemoitorig, biomateriale, veteriair e vaccitechologie. Nederladse weteschappers behore tot de top 4 i de wereld. Op gebiede zoals biotechologie, medische beeldvormig e veteriaire vaccitechologie zij Nederladse keisistellige wereldleided. Waar adere lade sterk izette op deze sector, raakt Nederlad achter i de publieke R&D ivesterige die odig zij om deze leidede positie te behoude e iovatie i Life Scieces & Health te blijve voede. De laatste jare is door bedrijve, keisistellige e overheid meer da EUR 1 miljard geïvesteerd i publiekprivate samewerkig. De sterke e waardevolle (fysieke) ifrastructuur voor ope iovatie e traslatie va keis aar (kliische) toepassig wordt iteratioaal gepreze. Oder meer biobake, topkliische cetra e techologische topistitute (TTI s) zij cruciaal. Nederlad loopt voorop i de overgag aar ee ieuwe tijd waari aast het grootbedrijf het MKB ee steeds belagrijkere aajager is va iovatie e het grootbedrijf zich otwikkelt va research ad developmet aar search ad developmet. Dit uit zich i het feit dat ee derde va de iovatieve MKBers deeleemt aa publiek-private samewerkig e dat er door grote, buiteladse bedrijve miljardeivesterige worde gedaa i het Nederladse MKB. De (impuls) bijdrage va de overheid aa deze samewerkigsverbade lope echter i de komede jare sel terug. Cotiuïteit is cruciaal om wat gezaaid is ook te oogste e deze motor va iovatie, u hij op volle toere draait, voor Nederlad te behoude. 4 5

5 Figuur 1 Bijdrage aa belagrijke ecoomische e maatschappelijke behoefte 28 Gezodheid Welvaart Maatschappelijke e ecoomische behoefte Toepassige Producte e techologieë Maatschappij Kwaliteit va leve Lager, gezoder leve Duurzame zorg Beteugelig va de groei va de zorglaste met kosteefficiëte oplossige Life Scieces & Health sector Ecoomie Productiviteit Ee productievere beroepsbevolkig zowel bie als buite de zorg Bedrijvigheid Florerede bedrijve die (iter)atioaal producte vermarkte Nederlad heeft sterke lokale Life Scieces & Health clusters, met ieder hu eige focus e sterktes, die vaak modiaal operere. Zo is Eidhove olags uitgeroepe tot het meest itelligete cluster wereldwijd op het gebied va ICT e gezodheid. Bie e tusse deze clusters wordt steeds meer samegewerkt. Op de gresvlakke bie de sector e met adere sectore otstaa grote kase voor Life Scieces & Health e Nederlad. Prevetie Vroegdiagostiek Therapie op maat Zelfmaagemet Grote kase voor ee gezod e welvared Nederlad Life Scieces & Health levert techologie e oplossige aa ee zorgsector met allee al i Nederlad ee omvag va aar verwachtig EUR 63 miljard i De gezodheid va ee steeds lager levede e vergrijzede bevolkig is misschie wel de grootste uitdagig waarvoor wij ecoomisch e maatschappelijk staa. Oudere mese lope ee hoger risico op chroische ziekte die de kwaliteit va leve aataste e de zorgkoste obeheersbaar doe toeeme. Hierdoor is de toekomstige betaalbaarheid e bemesbaarheid va de zorg i gevaar. De topsector Life Scieces & Health werkt aa atwoorde op deze uitdagige (zie figuur 1). Life Scieces & Health levert producte e techologieë die het i toeemede mate mogelijk make ziekte te voorkome (prevetie), vroeg op te spore (vroegdiagostiek), effectief te behadele (therapie op maat) e zorg te verplaatse va het ziekehuis aar de thuisomgevig (zelfmaagemet). Deze oplossige verhoge de kwaliteit va leve, vergrote e verlege de productiviteit e helpe de sterk oplopede koste va de zorg beheerse. Medische techologie Diagose (bijv. Lab-o-chip) (Moleculaire) imagig tech. Miimaal ivasieve tech. Zorg Techologie Regeeratieve geeeskude (Bio)farmacie Medicije Vaccis Biologicals Voorkome is goedkoper da geeze. Tijdige diagose e maatwerk i therapie voorkome oodige, dure behadelige. Zelfmaagemet vergt mider hade aa het bed aders heeft de gezodheidszorg over vijftie jaar ekele hoderdduizede extra mese odig om aa de zorgvraag te voldoe. De topsector Life Scieces & Health ziet het als zij maatschappelijke opdracht oplossige te otwikkele e te levere voor hogere kwaliteit tege lagere koste. Dat vraagt wel om ee paradigmaverschuivig i de sector e bij de overheid. I het verlede deed iovatie de koste stijge (wat het maakte meer behadelig mogelijk). I de toekomst moet oderzoek vooral gericht zij op iovaties die (ook) koste e arbeid bespare. Daarbij moet de zorg gezie worde als ee systeem waarva om de totale koste te late afeme soms i ee idividueel oderdeel de koste moete stijge. Het vergt ee itegrale beaderig, trasparatie e multidiscipliaire samewerkig tusse Life Scieces & Health, de zorg e de overheid. Ook daarom is de (fysieke) ifrastructuur e publiek-private samewerkig va lab tot kliiek zo belagrijk. Deze maatschappelijke opdracht gaat gepaard met grote ecoomische kase voor bedrijve i Life Scieces & Health e voor Nederlad. Het mes sijdt aa twee kate. Iovaties die koste e arbeid bespare, helpe het zorgstelsel duurzaam te houde. Oplossige die de kwaliteit va leve verhoge e mese lager gezod houde levere ieuwe bedrijvigheid e hogere productiviteit, dus ee groter bruto atioaal product. Als het BNP Patietiformatie / biobake E-health Cliical decisio support Systeembiologie Biomateriale voor implatate Stamceltherapie seller groeit da de zorgkoste, blijft os stelsel betaalbaar e waarborge we zowel (hogere) kwaliteit als toegakelijkheid. Het omgekeerde is ook waar. Als we iet verzilvere wat de laatste jare is opgebouwd, misse we kase om koste te beheerse, het verdievermoge va Nederlad te versterke e creëre we ee ooverbrugbare achterstad. De Life Scieces & Health sector i de wereldtop Op dit kruisput voor Nederlad kiest de topsector Life Scieces e Health voor ambitie. I 2025 moet de Nederladse Life Scieces & Health sector behore tot de wereldtop. Hiertoe streeft de sector de volgede ambities a: Het bedrijfsleve behoort tot de selste 3 groeiers i Europa (omzet e wistgevedheid), de werkgelegeheid, de otwikkelportfolio e de omzet uit de export groeie seller da gemiddeld i Europa e meer da 10% va de omzet wordt i R&D geïvesteerd De sector otwikkelt zorgoplossige die de kwaliteit va leve verhoge, mese lager i hu eige omgevig late woe, bijdrage aa ee hogere arbeidsproductiviteit i de zorg e daarbuite e bijdrage aa de beheersig va de verwachte sterke groei va de zorgkoste Het succes rust op iovatieve bedrijve die ee cotiue stroom ieuwe producte e techologieë otwikkele die sel e effectief toepassig vide i de Nederladse e iteratioale zorgmarkt. Hierbij is focus op waar de sector ihoudelijke sterk i is e voldoede massa heeft e waar de markt aar vraagt essetieel. Waeer deze ambitie wordt gerealiseerd, draagt de sector maximaal bij aa lagere koste e hogere kwaliteit i de Nederladse zorg, hogere arbeidsproductiviteit e ee groter Nederlads BNP. Life Scieces & Health heeft bijzodere eigeschappe die specifieke eise stelle aa ee goed fuctioered, hoogproductief iovatiesysteem dat de Nederladse sector i de wereldtop ka brege. De weg va idee tot iovatie is lag, duur e risicovol. Dat beteket dat de istroom kwatitatief e kwalitatief hoog moet zij, de doorstroom, evaluatie e toepassig sel e het hele systeem wordt gestuurd door ee selectieve, aar kostebesparede oplossige vragede markt. De topsector Life Scieces & Health heeft zeve kritische radvoorwaarde geformuleerd om zij ambities waar te make (zie figuur 2). Oze actieageda is erop gericht kase te grijpe e kelpute weg te eme i elk va deze radvoorwaarde. Wat de sector doet De sector blijft jaarlijks EUR 2 miljard ivestere i het otwikkele va zorgoplossige die oder adere kostebesparige mogelijk make. De sector zal same met zorgaabieders, verzekeraars e burgers de (kliische e maatschappelijke) vraag articulere, ee proeftuicocept otwikkele rodom specifieke thema s zoals e-health voor de implemetatie e het moitore va iovaties e oude behadelige verseld vervage. Keis e producte zulle worde geëxporteerd aar Europa e de rest va de wereld, met bijzodere aadacht voor opkomede ecoomieë e armoedegerelateerde ziekte. De sector blijft kase e uitdagige i regulerig idetificere e commuicere, zoals i dit topsectorpla, om bij te drage aa het creëre va ee optimale wet- e regelgevig om de weg va idee aar patiët zo sel e veilig mogelijk te make. De sector ivesteert i het aatrekke e opleide va jog e oderemed talet door aasluitig met het bedrijfsleve e het opeme va oderemerschap i curricula, techologievakke i de opleidig tot medisch specialist e vakke over regelgevig e kwaliteitssysteme i relevate beroepsopleidige e oderzoekmasters. De sector biedt workshops om de sectorspecifieke expertise va ambteare e regioale otwikkeligsmaatschappije te versterke e werkemers kue worde uitgewisseld. De sector blijft ivestere i techologische otwikkeligsprojecte voor ieuwe zorgoplossige e voert Health Techology Assessmets (HTA s) uit om de paradigmaverschuivig aar kostebesparig mogelijk te make. De sector doet ee beroep op regioale overhede, gezodheidsfodse e zorgverzekeraars om mee te ivestere i de otwikkelig va ieuwe zorgoplossige. De keisistellige make valorisatie tot prioriteit e professioalisere TTO s met ee regioale e thematische clusterig, gestadaardiseerde voorwaarde voor het gebruik va patete e ee atioaal portaal voor alle Life Scieces patete. De sector creëert focus op e massa i sterke gebiede e keisistellige profilere zich duidelijk. De sector grijpt kase voor oderzoeksfiacierig e agederig bij regioale overhede e i Europa. De sector ivesteert temiste EUR 100 miljoe per jaar i ee kweekvijver voor tijdelijke keisgedreve publiekprivate samewerkige e i ee vraaggestuurd, ieuw 6 7

6 Figuur 2 Zeve kritische radvoorwaarde om de ambitie waar te make 28 GEZONDHEID EN WELVAART ONTWIKKELEN va ieuwe MEDISCHE OPLOSSINGEN *) TOEPASSEN va zorgoplossige i de ZORGSECTOR * ) NL Life Scieces & Health sector i de wereldtop GENEREREN va ieuwe IDEEËN VRAAG e MARKT gestuurd KENNIS gedreve De kortste doorlooptijde voor kliisch oderzoek va Europa Voorwaardelijke vergoedig voor zorgoplossige (i de proeftui) waarvoor ee veelbelovede (voorlopige) HTA is uitgevoerd Izette op optimale Europese regelgevig voor ieuwe soorte (domeioverschrijdede) zorgoplossige Izette op aasluitig va Europese prioriteite e fiacierig op de Nederladse focus Eevoudigere procedures e aatrekkelijker voorwaarde voor hoogopgeleide keiswerkers ( creative class ) om zich i Nederlad te vestige IDEEËN GENEREREN Vergrote aatal veelbelovede ideeë 5. Sterke, toegakelijke (fudametele) keisbasis ONTWIKKELEN Verselle otwikkeligs-proces e verhoge succeskas 4. Goede toegag tot het juiste kapitaal 6. Gezamelijke publiek-private iovatieifrastructuur 3. Voldoede, juist opgeleide, oderemede mese *) De terme medische oplossige e zorgsector worde i deze figuur breed beschouwd e bevatte ook oder adere zelfmaagemet, veteriaire oplossige gevormd topistituut Life Scieces & Health Iovatio waari back offices va de huidige topistitute worde gecosolideerd, maar dat themaspecifieke frot offices hateert. De iovatieifrastructuur richt zich op de thema s medische techologie, (bio)farmacie, regeeratieve geeeskude, odersteuede (bio)techologie, e waar evidet op ieuwe thema s. Bie deze thema s defiieert de sector focusgebiede waari het Nederlads bedrijfsleve sterk is, de keisistellige ee leidede positie hebbe e die maatschappelijk relevat (zorgvraag e kosteefficiëtie) zij. Nieuwe iitiatieve, zoals IMDI worde hieri gestart. Toegag voor het MKB wordt gegaradeerd. Hiermee vereevoudigt, cotiueert (selectief), budelt e versterkt de sector de publiek-private iovatieifrastructuur. De sector zorgt met istaties als NWO, TNO, ZoMW, DLO e Europese fodse voor de optimale izet va middele voor fudameteel e toegepast oderzoek i Life Scieces & Health. 2. Optimale wet- e regelgevig 7. Nederlad als éé zelf-orgaiserede Life Scieces & Health regio De sector positioeert zich iteratioaal als éé Life Scieces & Health regio met lokale sterktes e maakt publiek e politiek wegwijs i de kase e medischethische dilemma s va techologische otwikkelige e bewust va het belag va de (Life Scieces & Health) weteschap. De sector implemeteert ee effectieve, breedgedrage sectororgaisatie om deze actieageda uit te voere. Alle acties zij meetbaar e de sector is afrekebaar. Wat de sector vraagt De sector vraagt de overheid odersteuig met optimale regelgevig, sellere procedures e aasluitig bij Europa, waaroder: TOEPASSEN Verselle e verbrede effectieve toepassig (atioaal e iteratioaal) 1. Vragede Nederladse markt met portaal aar Europa e de wereld Heldere wet- e regelgevig (e de toepassig daarva) voor kliisch oderzoek bij kidere, dierproeve e geetische gemodificeerde orgaisme i lij met Europese stadaarde De sector vraagt de overheid om met de sector structureel te blijve ivestere i iovatieve bedrijvigheid e ieuwe zorgoplossige door: De ivesterig i bestaade iovatiekrediete voor Life Scieces & Health (EUR 20 miljoe p.j.), i valorisatieiitiatieve, zoals de preseedgrat (EUR 5 miljoe p.j.) e i seed-fodse (EUR 5,6 miljoe p.j.) te cotiuere Ee vijf jaar dured later stage iovatiefods op te zette dat wordt gematcht door het Europese Ivesterigsfods (EIF) i ee fud-of-fuds (EUR 10 miljoe p.j., specifiek voor Life Scieces & Health, excl. het EIF) Ivesterige i de ieuwe vorm va publiek-private iovatieifrastructuur geleidelijk aa te vulle met ee bedrag dat i de komede jare oploopt va EUR 10 miljoe i 2012 tot EUR 100 miljoe per jaar vaaf 2016 dit beteket ee teruggag va de overheidsivesterig va 30% i 2016 t.o.v iveau De budgette voor het publiek-gefiacierde (Life Scieces & Health) oderzoek te behoude, iclusief de budgette via NWO/KNAW e TNO/GTIs/DLO De cotiuïteit va essetiële ifrastructuur als biobake te garadere De sector vraagt de overheid om parter te zij, same de positie va de Nederladse Life Scieces & Health sector i de wereldtop te verstevige e daarbij maximaal te profitere va de kostebesparede iovaties e ecoomische groei die de sector ka levere. De sector vraagt ee lagdurig commitmet e opbouwede ivesterige die, met de sector s ivesterige va EUR 2 miljard per jaar, voldoede zij om de sector te verzekere va de cotiuïteit die odig is voor maatschappelijk e ecoomisch redemet: gezode mese, lagere koste e klikede mut. Ee gezod e welvared Nederlad. 8 9

7 Ihoudsopgave Voorwoord 3 Maagemet samevattig 4 1 Life Scieces & Health topsector voor ee gezod e welvared Nederlad Life Scieces & Health is ee topsector met ee sterk bedrijfsleve, keisbasis e ifrastructuur De Life Scieces is omisbaar voor ee gezod e welvared Nederlad Op de raakvlakke tusse sectore ligge grote kase 20 2 Visie, missie, ambitie 2025 Life Scieces & Health i de wereldtop Visie ee gezode e welvarede toekomst Missie ecoomische kase, maatschappelijke opdracht Ambitie de Life Scieces & Health sector i de wereldtop Strategie zeve kritische radvoorwaarde 24 3 Actieageda Vragede Nederladse markt als portaal aar Europa e de wereld Optimale wet- e regelgevig Voldoede, juist opgeleide, oderemede mese Goede toegag tot het juiste kapitaal Ee sterke, toegakelijke (fudametele) keisbasis Ee gezamelijke publiek-private iovatieifrastructuur Nederlad als éé zelf-orgaiserede Life Scieces & Health regio 41 4 Uitvoerig Goverace Fiacierig Resultaat Mete va voortgag 46 Brovermeldig 50 Appedix

8 Figuur 1.1. Voorbeelde orgaisaties Life Scieces & Health sector ILLUSTRATIEF, NIET UITPUTTEND Medische techologie (Bio)farmacie Techologie 1 Life Scieces & Health topsector voor ee gezod e welvared Nederlad Regeeratieve geeeskude Life Scieces & Health is ee iovatieve e techologie-itesieve topsector gericht op de gezodheid va mes e dier. De bedrijvigheid is aazielijk e draagt 2,5% bij aa het BNP. Het aatal iovatieve bedrijve groeit sterk met 8% per jaar, de keisbasis is uitmuted e de ifrastructuur voor samewerkig e ope iovatie uiek. Life Scieces & Health otwikkelt e levert oplossige die bijdrage aa ee hogere kwaliteit va leve, ee productievere beroepsbevolkig, ee duurzame, betaalbare gezodheidszorg e ieuwe, iovatieve bedrijvigheid. De topsector Life Scieces & Health is daarmee omisbaar voor ee gezod e welvared Nederlad. Op het gresvlak met adere (top)sectore otstaa ecoomisch e maatschappelijk grote kase. De 20 e eeuw was de eeuw va atuurkude e ICT. De 21 e eeuw behoort aa de life scieces. 1.1 Life Scieces & Health is ee topsector met ee sterk bedrijfsleve, keisbasis e ifrastructuur De sector Life Scieces & Health bestaat uit iovatieve e techologie-itesieve bedrijve e keisistellige i oder meer medische techologie, (bio)farmacie e regeeratieve geeeskude voor zowel humae als veteriaire toepassige (zie figuur 1.1). Deze gebiede werke, vaak same, aa iovatieve veelal geïtegreerde zorgoplossige voor belagrijke ziekte e de oderliggede techologieë voor de otwikkelig daarva. Veteriaire iovaties drage bij aa zorgoplossige voor ziekte die zowel dier als mes aadoe ( zoöose ). De sector ket ee aazielijk e groeied (globalisered) bedrijfsleve met sterke output, ee uitmutede keisbasis e ee sterke ifrastructuur. Ee aazielijk e groeied (globalisered) bedrijfsleve De sector Life Scieces & Health i de brede I levert ee belagrijke bijdrage aa de Nederladse ecoomie (zie figuur 1.2): 2,5% va het Nederladse BNP e (hoogwaardig) werk voor 2,5% va de beroepsbevolkig. 1 De sector heeft ee sterke, iovatieve ker va meer da 300 bedrijve die zich richte op het otwikkele va ieuwe e/of verbeterde (bio)farmaceutische producte e medische apparate e techologie. 2 Ruim 85% va deze bedrijve zij kleie bedrijve. Het aatal bedrijve daari is de afgelope jare gegroeid met 8% per jaar, seller da i de rest va Europa. 2, 3 Op deze iovatieve ker richt het Topgebied Life Scieces & Health zich met ame. Het bedrijfsleve is iteratioaal cocurrered e i verschillede focusgebiede e iches zelfs wereldleided. Zo is Philips ee wereldleider i medische beeldvormig e patiëtemoitorig II, DSM i biomateriale, MSD/Itervet i de veteriaire Life Scieces, e Crucell i vacciiches. Vooral i opkomede markte, zoals i Azië e Zuid-Amerika, ligge grote kase voor verdere groei. Nederladse bedrijve doe grote ivesterige i het buitelad. Zo am Philips i 2008 voor EUR 3,2 miljard III het Amerikaase Respiroics over e DSM i 2010 voor EUR 828 miljoe het eveees Amerikaase Martek Bioscieces. Adersom worde miljarde euro s geïvesteerd i Nederlad, Nederladse bedrijve zij betrokke bij de grootste biotech deals i de wereld (zie tabel 1.1). GSK heeft u bijvoorbeeld voor bija EUR 3 miljard aa milestoe paymets uitstaa i Nederlad. Voor Life Scieces & Health bedrijve is iovatie ee absolute voorwaarde om te overleve. Om de opbregst te maximalisere beweegt het bedrijfsleve zich richtig ope iovatie, waari bedrijve samewerke met adere bedrijve e keisistellige. Het MKB krijgt ee steeds grotere rol als aajager va iovaties. Grote bedrijve eme vaker ee rol als iovatieregisseur e belegge ee deel va de vroegere i-house R&D buite de deur. Zij otwikkele zich va het model va research ad developmet aar search ad developmet, waarbij zij actief op zoek gaa aar parels buite de eige orgaisatie (vaak bie het MKB). Nederladse bedrijve doe volop mee, getuige bijvoorbeeld hu betrokkeheid bij grote iteratioale deals (zie tabel 1.1). Dit iovatiemodel leidt ook tot de (voorgeome) sluitig va ekele Nederladse oderzoekslocaties va grote farmaceutische bedrijve als MSD e Abbott. Hoewel ee aderlatig voor bedrijvigheid i Nederlad, otstaa hierdoor ook kase voor adere bedrijve. Deze kase kue allee worde beut i ee omgevig met toegag tot medewerkers e kapitaal e optimale wet- e regelgevig. I Defiitie gehateerd door Agetschap NL waari de sector omvat: idustrie, groothadel e R&D i farma e medische systeme e apparate, e academische ziekehuize, ocologische e radiotherapeutische istitute e medische laboratoria II Philips bregt i medische beeldvormig zeer veel patete voort (zie o.a. Dutch Life Scieces Outlook 2011) III USD 5,1 miljard; koers maart 2008 (o.b.v. OANDA) 12 13

9 2, 4, 5 Figuur 1.2. De Nederladse Life Scieces & Health sector Omvag va de Nederladse Life Scieces & Health sector Tabel 1.2. Gerealiseerde iovaties i Nederlad 8 I Nederlad gerealiseerde iovaties Figuur 1.3. Otwikkelportfolio Nederlad (aatal producte) 2 Otwikkelportfolio Nederlad Brede defiitie bedrijve, o.a.: Productiebedrijve (Groot) hadel Ziekehuize, laboratoria e zorgistitute Ker va iovatieve bedrijve, o.a.: R&D itesieve bedrijve R&D specialiste & toeleveraciers Tabel 1.1. Overzicht va biotech parterships e equity deals i Europa (Q1) 2, Aatal bedrijve Aatal werkemers [*1.000] Omzet [EUR miljard] 100% NL totaal Product Bedrijf *) Toegevoegde waarde Briodio geeesmiddel voor spierherstel a operatie (2008) Quivaxem vacci tege kiderziektes (2009) 3T MRI ultramodere MRI scaer (2008) UHMWPE materiaal voor gewrichtsprotheses (cotiu verbeterd sids jare 70) Raloxifee geeesmiddel tege bototkalkig (2009) *) Bij Briodio is zowel het oorsprokelijke als huidige bedrijf weergegeve Eerste grote farmaceutische iovatie i aesthesie i 20 jaar Wereldwijd meer da 200 miljoe doses verkocht Mider belasted e auwkeuriger oderzoek va patiëte Eerste medisch prothesemateriaal Eerste volledig geeriek e bio-equivalete versie va Eli Lilly s Evista 12% Medische techologie (Bio)farmaceutica i kliische fase III (Bio)farmaceutica i kliische fase II (Bio)farmaceutica i kliische fase I Bedrijf Parter Product Bedrag [EUR miljoe] Actelio GSK Isomia Crucell J&J Besmettelijke ziekte Ela J&J Ziekte va Alzheimer Algeta Bayer Alpharadi 609 Prosesa GSK RNA/Duchee 518 Galapagos Roche COPD 400 Galapagos Merck Obesitas & Diabetes 400 Clavis Clovis Ocology Kaker 400 Crucell J&J Besmettelijke ziekte 337 Galapagos Servier Osteoarthritis 290 Galapagos Merck Iflammatie 192 Merus Novartis Kaker 152 Pageetics Abbot Osteoarthritis 145 Itercell GSK Vacci patch 132 Crucell GSK Besmettelijke ziekte Obeked Nederladse deal Sterke output, goede portfolio De Nederladse Life Scieces & Health bedrijve hebbe de laatste jare veel iovaties gerealiseerd die direct bijdrage aa ee gezode e welvarede maatschappij e ecoomie (zie tabel 1.2). Ee voorbeeld is het i Nederlad otwikkelde Quivaxem, ee uiek combiatievacci voor kidere. Deze vacciatie helpt tege vijf dodelijke kiderifecties waaroder difterie e tetaus. Imiddels zij meer da 200 miljoe doses verkocht aa otwikkeligslade, odermeer via Uicef. De otwikkelportfolio va het bedrijfsleve bevat bija 60 (bio)farmaceutische producte i kliische testfase e 45 cocepte voor Er is gereked met ee wisselkoers va EUR 1 = USD 1,3 Noot: De strategische overeekomste tusse Galapagos e Merck zij per 4 februari 2011 beëidigd. medische apparate die ieder hu eige otwikkeligstijd e dyamiek kee (zie figuur 1.3). 2 De laatste jare is deze pijplij goed gevuld. 2,7 Nederlad zal de komede jare flik profitere va het potetieel i de topsector Life Scieces & Health mits deze iovaties tot wasdom e (voortvared) aar de markt kue worde gebracht. Ee uitmutede keisbasis De Nederladse sector heeft ee uitmutede keisbasis waari jaarlijks bovegemiddeld wordt geïvesteerd i gezodheidgerelateerde R&D het meredeel door de ker va iovatieve bedrijve e door (techische) uiversitei Tabel 1.3 Keisbasis Life Scieces & Health 9 Idicator Waarde Nederlad Iteratioale positie Aatal medewerkers i gezodheidsgerelateerde R&D FTE Top 5 i Europa Ivesterige i gezod-heidsgerelateerde R&D EUR 2 miljard per jaar Top 5 i Europa Weteschappelijke excelletie 9,7 citaties per documet Nr. 4 i de wereld Wereldwijde octrooiaavrage octrooiaa-vrage, 3% va wereld totaal Nr. 7 i de wereld te e UMC s (zie tabel 1.3). 9 Nederlad heeft ee sterk weteschapssysteem met i de Life Scieces ee aatal va 10, 11, 12 de meest vooraastaade weteschappers ter wereld. Voor ee sector waar zoveel iovaties hu oorsprog vide i het fudametele oderzoek i keisistellige is dit ee belagrijke succesfactor. Nederladse Life Scieces & Health weteschappers, oder wie ekele duizede PhD s, producere jaarlijks relatief veel publicaties va hoge kwaliteit. I ziektegebiede als kaker, cardiovasculair e reumatologie heeft Nederlad ee excellete keispositie opgebouwd. 14 Op gebiede als biotechologie, geetica e erfelijkheid, medische iformatica, medische beeldvormig e veteriaire vaccitechologie hoort Nederlad tot de beste i de wereld. 14 Nederlad bezet met EUR 168 miljoe uit het zevede kaderprogramma de vierde plaats i het mobilisere va Europese middele voor Life Scieces oderzoek e ket het hoogste slagigspercetage per project. IV, 13 Het aadeel (bio) medische weteschappe i de Nederladse weteschappelijke output is groot (40%) e groeit og steeds. 10, 14 Deze keisbasis bregt relatief veel patete voort. 9 De uieke ifrastructuur va UMC s e TU s vormt i Nederlad ee directe brug tusse weteschap e zorg, waardoor veel oderzoeksresultate direct de kliische praktijk i strome e de zorg verbetere (zelfs zoder verakerig i ee patet of ee product). Voor de toekomst ligge belagrijke weteschappelijke uitdagige e kase juist op het gebied va Life Scieces & Health, zoals zeer recet uiteegezet is i de weteschapsageda va de KNAW. 15 Life Scieces & Health is bij uitstek ee sector waari veel publieke R&D-ivesterige odig zij. I OECD lade komt gemiddeld 60% va de R&D-ivesterige i biotechologie va overhede. 3 Waar adere lade izette op deze sector, raakt Nederlad raakt achter i de publieke R&D-ivesterige die oodzakelijk zij om de uitmutede keisbasis te behoude e Life Scieces & Health iovatie te blijve voede (zie figuur 1.4). De publieke R&D itesiteit dreigt tot 2015 met 15% af te eme te opzichte va u. 17 Uit de bestaade keisbasis ka og veel meer waarde worde gecreëerd. Nederlad mut uit i Life Scieces keis, maar IV Betreft de eerste drie jaar i KP

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

RAD CORONA. ThemA. Samengaan opleiding Nucleaire Geneeskunde en Radiologie: medische beeldvorming van de toekomst

RAD CORONA. ThemA. Samengaan opleiding Nucleaire Geneeskunde en Radiologie: medische beeldvorming van de toekomst 2 MEMO RAD J A A R G A N G 2 0 - N U M M E R 2 - Z O M E R 2 0 1 5 ThemA CORONA Samegaa opleidig Nucleaire Geeeskude e Radiologie: medische beeldvormig va de toekomst PROF.DR. J.P.J. VAN SCHAIK VOORZITTER

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012 Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie