Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993)"

Transcriptie

1 Notitie vormgevig werkgevers- e werkzoekede diestverleig. Samewerke maakt Sterker Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dase (va het album bi j Normaal thuus 1993) 1

2 Ileidig: I deze otitie wordt de vormgevig va werkgevers- e werkzoekedediestverleig i de subregio Bore, Hegelo e Hof va Twete uitgewerkt. Op basis va stukke, ota s, directieve, aapakke, gesprekke e meige die tot u toe. De ame e terme zij werktitels. Er moet iets gebeure, het moet weer swige! Werkzoekede e werkgevers moete uitgedaagd worde. Zij moete kase zie e pakke. We hebbe meer da ee jaar i ee soort gedwoge afwachtig geleefd.. Afwachte hoe we wat kome gaat, kue verbide met oze eige ideeë e posities. Daardoor otbrak het aa ela e voortgag. Wisselede berichte over UWV, ozekerheid over decetralisaties e herstructurerig, ez. Er is sterk behoefte aa ieuw ela. Om te begie bij de samewerkigsparters Bore, Hegelo, e Hof va Twete. Maar ook bij mese die ee baa of ee opstap daartoe zoeke e bij werkgevers e oderemers. Vele wille werk make va maatschappelijk veratwoord oderemerschap. Adere zoeke persoeel voor de toekomst. Weer adere zoeke flexibele costructies i bijv. werkemerspools. Allemaal redee om de boel ees flik op te schudde. Ee herotwerp va oze werkgevers- e werkzoekedeaapak. Ee aatal zake kome u mooi bij elkaar. Er zij al wat stappe gezet. Nu de volgede stap. Eve maar iet te veel aatrekke va wat Amsterdam, "Eschede of de Regio vide of doe. Eerst het eige huis op orde. Dat eige huis omvat vooral de publieke veratwoordelijkheid voor reitegratie va oze klate. Oderstaad schema probeert dat te duide. Hieruit wordt ook duidelijk dat bijv. aasluitig MBO/HBO e WO hoofdzakelijk elders belegd zij. 2

3 Bezettig Platform 3 x 3/4 Overheid Oderemers Oderwijs e Oderzoek ARBEIDSMARKTPLATFORM Beheerder Twetse arbeidsmarktageda Taak Platform: Regie over Promotie e commuicatie Twetse arbeidsmarkt Samewerkig bevordere (etwerke facilitere, moitore, levere cijfers) Uitgagspute voor Twetse arbeidsmarkt Mobiliteit op de arbeidsmarkt realisere Obeked e ogeked talet beutte Beter (blijve) opleide e beter (blive) kwalificere Extra: regie va gemeete over oderkat Sectore Techologie Bouw Zorg Oderwijs Overheid ICT e automotive HTSM HT WO/ HBO Huma SM Capital MBO VMBO e lager HTSM Huma Capital Gemeete UWV Gemeete UWV Gemeete UWV Gemeete Uwv etc HT SM Logistiek Retail e Horeca Creatieve Idustrie Food e Ladb Recr. Toerisme 3

4 Relativerig va het matra: de werkgever op kop. Wellicht oder ivloed va de opvattige va De Krom, hoor je steeds meer UWV-regiomaagers, wethouders e beleidsmakers va grote gemeete De werkgever op kop roepe. UWV zegt zelfs het HRM=-probleem va haar klate te helpe oplosse. Uitgaa va de vraag va de werkgever is het parool. De werkgever moet tevrede zij met de diestverleig. Wij als publieke diestverleers moete voldoe aa hu vraag. Op korte e lagere termij. Wij moete zelfs helpe hu vraag te verheldere. Dat is ogal pretetieus. De vrage va oderemers zij vaak aders e complexer da os aabod. Als we os bijstadsbestad oder de loep eme zit ogeveer de helft op trede 1 e 2 va de participatielader. Wij als gemeete (e ook als UWV Werkplei) moete af va het idee dat wij klaarstaa met ee bak vol toptalete. Dat zoude we misschie wel wille. Maar we hebbe gewoo iet de mese die met hu competeties e vaardighede aasluite bij de wese va deze werkgevers. Bewijs : De lijst i Hegelo va bedrijve die wij gee oderdeel wille late zij va oze werkgeversbeaderig wordt steeds lager. Wij hebbe iets te zoeke (met os bestad ) bij Thales, Opera, Siemes, AMFI ez. Daar zoeke ze MBO4 e hoger. E hale ze va ver. Er lope meer da 19 atioaliteite rod bij sommige techiekspecialiste. Daarvoor hebbe we os breder regioaal arbeidsmarktbeleid. Met als iche de HumaCapitalAgeda. I beide spele gemeete maar ee bescheide rol. Althas met de doelgroepe waarvoor zij ee reitegratieverplichtig hebbe. Uiteraard is dit gechargeerd. We kue deze bedrijve prima gebruike bij projecte, groepdetacherig of arbeidspool bij eevoudige of uitbestede werkzaamhede. Wij beadere deze bedrijve/sectore da ook op basis va oze arbeidsmarktaalyse. Soms wede de bedrijve e istellige zich ook zelf tot os voor ee projectmatige aapak. Maar oze beaderig va werkgevers moet er toch vooral éé zij va: wij hebbe mese die graag wille (soms ook iet) werke, waarvoor het ook goed is om te werke e ze hebbe hu eige talete. Het is oze gezamelijke veratwoordelijkheid om deze mese kase te biede. Daarvoor hebbe wij wat istrumete e va u, werkgever, vrage wij izet e maatschappelijk gevoel. Dat same ka zorge voor goede werkemers. Werkgeversbeaderig e Werkgevers Desk: Wij hebbe oderemers odig. Oderemers die bereid zij de kwaliteite e mogelijkhede va oze klate te erkee. E oze istrumete wille gebruike. Wij zij ook blij met werkgevers i de o-profit sector. Beide zoeke de beste mese tege de laagste koste. Dat beteket dat wij vaak iet veel kue met recht-toe-recht-aa vacatures. Bovedie zij die er iet veel. Het aatal beschikbare vacatures staat iet i verhoudig tot het aatal klate dat ee baa zoekt. De vraag is veel groter dat het aabod. We zulle dus oderemers moete zoeke die kase zie voor oze mese. Misschie door jobcarvig (voorbeeld Ikea), door arbeidspoolachtige projecte (Post.NL), groepsdetacherige (Wegter). Maar ook moeilijk vervulbare bae: Kol Papierrecyclig, Twete Milieu, Twece, Zuivelhoeve food, zorg e logistiek. Kortom wij moete met oze hadel de boer op. Dat gebeurt ook. Echter te versipperd (hore we steeds). Dat gaa we veradere. Eid augustus is de eerste bijeekomst va de virtuele werkdesk Virtuele Werkgevers Desk: Wat gaa we daar doe? I oze optiek zij er 4 aspecte die aagepakt moete worde om deze versipperig aa te pakke; 1. De diverse adresbestade e bezoekiformatie moete bij elkaar worde gebracht. Bijvoorbeeld het UWV werkt met het vacature/bedrijve systeem WBS. Gemeete worde via het stekker4-project hieraa gekoppeld. EZ werkt vervolges weer met adere systeme. Fitis/SWB heeft ee prospect lijst va 350 bedrijve e istellige. SZ heeft via bijv. Balasz cotact met zo 25 bedrijve. Er lope allerlei projecte zoals het Buurt oderhoudsbedrijf (BOB), Score i de wijk, met werkgevers, Pact MVO ez., kwetsbare jogere met ook weer hu eige (deels dezelfde) cotacte. Iederee hateert ee eige registratiesysteem. Het zou mooi zij als al die iformatie uiteidelijk i éé gezamelijk registratiesysteem zou kue. Niet iets ieuws maar gekoppeld aa ee bestaad systeem. Maar zolag dat iet zover is werke we gewoo met lijstjes e Excel bestade. Die wissele we virtueel uit. Ook vergadere we veel per mail. Dat beteket dat ee ieder i pricipe op z werkplek blijft. 4

5 Als dat aders moet (ivm bij de komst va e koppelig aa Oderemerspleie) da regele we dat. Wat va belag is dat we output e outcome metee gaa formulere. Output: wat levert het op aa plaatsige, besparige, geld. Outcome: wat levert het op voor de werkgevers: hoe tevrede zij over os e os aabod.. Wat beteket het voor oze werkemers: kue zij verder otwikkeld worde, groeie, aar ormale bae. Naar ee ormaal leve. Wie werke i de virtuele WerkgeversDesk? De huidige medewerkers Werk op het Werkplei va Bore e Hof va Twete. De 4-6 op werk gespecialiseerde klatmaagers va Hegelo (operatioeel oktober); acquisiteurs e toekomstige matchmakers SWB groep, adviseur Stadsservicebedrijf/ROZ; bedrijfscotactfuctioarisse c.q. accoutmaager (s); UWV- Werkgeverserviceput (cotactpersoo voor Bore, Hegelo e Hof va Twete). Maar moet gee zevekoppige draak worde maar behapbaar e werkbaar blijve. Dus ader overleg over ROC, t Geseler e Kapstok e.d. (zeker wel waar het Werkschool-achtige costructies betreft. Via jogerecosulet cotacte met o.a jogerepla, score met werkgevers, helpede hade e adere specialties. Door de veelheid is ee goede set afsprake odig e ee houtje-touwtje -systeem. Het gaat iformatie dele, dele, dele. Ook vroegtijdig. Bij vestigig va bedrijve bijvoorbeeld (goed voorbeeld PostNL), maar ook bij outplacemet e va werk aar werk trajecte (bij ikrimpig- of mobiliteitsprojecte). Glashelder moet zij dat de regie over deze aapak bij de samewerkede gemeete ligt. Dat beteket dat partije als SWB e UWV Werkbedrijf zich voege i de gemeetelijke (sub-regioale) afsprake. 2. Op grod va de ecoomische visie va Netwerkstad/Twete e de regioale arbeidsmarktaapak e moitor moet ee marktbewerkigspla gemaakt worde. Dat is i zij simpelste vorm ee lijst met sectore die kasrijk zij voor de doelgroep va sociale zake e de daarbij behorede bedrijve i oze gemeete. Deze bedrijve worde door de accoutmaagers beaderd. 3. Wil je de oderemers/werkgevers ziig beadere, zul je etalage, wikel e magazij op orde moete hebbe. Dus wij gaa ee vertegewoordigerstas met istrumete opzette. Daari de regelige, de fiacië, de afsprake e de aabiedige voor de verschillede projecte. Om dit eevoudig te houde zij we bereid de regelige oderlig op elkaar af te stemme. Uiteidelijk zal het straks iet meer uit moete make wie er bij het bedrijf komt e of er iemad met ee wajog, ww-, wwb- of swb-achtergrod geplaatst of gedetacheerd wordt. Ze moge i "aatrekkelijkheid va de regelige iet met elkaar cocurrere. We gaa al werkede a of de aaame klopt dat werkgevers vooral drie dige wille: gecompeseerd worde voor verlies aa loowaarde, gee gedoe met ziekte e otslag, otzorge bij sociale vrage (o.a. jobcoachig) 4. We wille de bedrijve e vacatures op ee logische e werkbare (!) maier oderbrege i het gezamelijke WBS-systeem. Alle lede va oze WerkgeversDesk moete toegag hebbe tot dit systeem. Daarvoor staa og wette i de weg e praktische bezware. Maar we hebbe sub-regio-breed de uitspraak gedaa dat we dat wille. Misbruik wordt gestraft, zoude we kue afspreke. De werkzoekedediestverleig: de Helpdesk Werk. I de bijlage 1 e 3 va het beslisdocumet zij de werkprocesse (meldig e aavraag; reitegratie) e de visie op diestverleig beschreve. Daar tore we op dit momet iet teveel aa. Wat og verwerkt moet worde is de ieuwe module die via KING beschikbaar gesteld wordt aa gemeete: EROW: Eemalige Registratie op Werkpleie. Hieri kue belemmerede factore (schulde, huisvestig, scholig e zorg) va ee eemalige registratie kebaar worde gemaakt. Wij moete og goed worde agegaa of deze module ee meerwaarde voor os heeft. De werkzaamhede i de Help Desk Werk moete iet verward worde met het werkproces meldig e aavraag. I de Help Desk Werk gaat het om werk e opstapjes daartoe. Klate die iet bie afziebare tijd aa werk toe zij kome iet bij de Help Desk Werk. Zij worde gestimuleerd/verplicht/ geïdiceerd ee tegeprestatie i de vorm va maatschappelijk participatie activiteite tot e met arbeidsmatige dagbestedig te levere. Dat gaat straks i de ideale situatie via het WMO-loket. Let 5

6 wel: ogeveer de helft va oze klatebestade wordt gekwalificeerd als trede 1 e 2 va de participatieladder. Het gaat er om ee systeem te vide (ook gezie de beperkte reitegratiemiddele e de poortwachterfuctie) waari sel maar zorgvuldig de trede op de participatieladder bepaald wordt. Let wel: ee plek op de trede ka morge veradere: het is ee idicatie gee etiket. Hoe stelle we zo sel mogelijk de diagose (re-itegratie, zorg, maatschappelijke participatie)? 1. Via meldig, zowel digitaal e fysiek (Zie ook bijlage 1 : beschrijvig werkproces va de bijlage beslisdocumet). Hierbij moete we bedeke dat ee groeied deel va de klate zich (verplicht) digitaal zal melde, mogelijk via EROW. Het deel va de klate dat dit iet voor elkaar krijgt, meldt zich via de gezamelijke back office da wel i de lokale frot office. (Hegelo, Bore, Hof). I dat laatste geval moet odersteuig ter plekke (computer, medewerker) georgaiseerd worde. Sluitstuk va de meldig is de ( elektroische) uitodigig voor de voorlichtig workshop/rechte & plichte 2. Voorlichtig/workshop rechte e plichte. Met daaraa direct gekoppeld diagose werk/reitegratie/zorg. Bij diagose werk wordt direct gematched met het vacatureaabod. Bij de jogere met ee zoektijd va 4 weke wordt direct doorverweze aar bijv. Post Nl. (og uitwerke). 3. Quick sca. Tijdes de quick sca wordt ee eerste ischattig gemaakt of er überhaupt recht bestaat op uitkerig. (parter, vermoge) e of ee re-itegratieaabod verder dus zivol is. Daarop volgt og ee sca door Bijzoder Oderzoek e ee claimbeoordelig ez. 4. Het hele proces (ader uitwerke) is er op gericht om zo sel mogelijk helder te hebbe: wie zit op trede 5, 6 (direct aar werk); wie zit op bovekat 3 t/m oderkat 5: (doorverwijzig aar SWB-groep voor ee re-itegratietraject.) e wie is aageweze op zorg da wel maatschappelijk participatieactiviteite (uitgevoerd door WMO-achtige e gefiacierde istellige). Wie gaa u gebruikmake va Help Desk Werk? I de Help Desk Werk helpe werkcoaches mese aa het werk of ee opstapje daartoe. Als het gaat om mese die kwalificere als trede 6 is vaak ee kleie itervetie voldoede. Als het gaat om mese op trede 5 moete deze door werkcoaches geholpe worde i te strome i bijv. re-itegratieprojecte als PostNl. Of met (tijdelijke) lookostesubsidie bij reguliere werkgevers. Dus i de Help Desk Werk worde mese uit de gemeetelijke bestade op trede 5, 6 gestimuleerd,verplicht, geholpe. Ook helpe we daar mese met ee max. WW-uitkerig die i de bijstad dreige te kome. Vervolges kue de matchmakers va de SWB-groep als zij hu klate va trede 3 e 4 geschikt gemaakt hebbe voor 5, 6 gebruikmake va de Help Desk Werk De grote uitdagig is om de mese die aageweze zij op de Help Desk Werk te verbide met het werk (of liever og de bae), die geacquireerd worde via de Werkgevers Desk. Vormgevig. I het bestuurlijk overleg werd getwijfeld aa de meerwaarde va ee cetrale frot-office. Vooral de vraag: WAT doe we daar da, circuleerde. Ee terechte vraag. Ee eve belagrijke vraag is: WIE kome daar da? De vraag is of wij mese die we ee serieus aabod voor werk wille doe, die we wille uitdage (misschie soms wille verplichte) ispirere i ee spreekkameromgevig waar de adruk ligt op rechtmatigheid va uitkerige. Compleet met alarmkoppe. Of dat we die mese aa de balies late kome waar ook paspoorte, rijbewijze e visverguige worde afgegeve. Wij zoeke ee ispirerede omgevig. Let wel: Dat ka ook omdat ee groot deel va de klate vawege bovestaad proces is afgeboge aar WMO-achtige zorgvoorzieige. We houde da de mese die gericht zij op werk over. Dat begit al met de workshop Rechte e plichte. Die moet plaatsvide i ee uitdagede omgevig, waar mese direct gecofroteerd worde met vacatures, projecte, mogelijkhede. Maar het beste argumet om deze Help Desk Werk iet ide gemeetelijke balies oder te brege is wel de oodzakelijke koppelig met de ( virtuele ) Werkgevers Desk. We moete ee 6

7 ruimte hebbe waar de deelemers aa de Werkgeversdesk hu resultate (vacatures, projecte) kue showe e verbide met de werkcoaches e hu klate. Dat beteket dat we het gesprek over werk (m.. door de klatmaagers met specialisatie werk) vooral moete late plaatsvide op ee ispirerede locatie, waar het swigt, waar gedast mag worde. Dat geldt ook voor de accoutmaagers UWV (4 i getal die voor de Hegelose bedrijve gaa werke) De ROC va Twete locatie Gieterij lijkt aa alle voorwaarde hiervoor te doe. Vawege het belag va de koppelig aa (doorverwijzig aar) opleidige. Maar er zij meer swigede plekke i de omgevig. 7

8 Bijlage Cocept-stroomschema volges werkgroep werkplei SMS. WWB ( geldt ook voor Ioaw/z ) gerechtigde ( gee jogere): 1. Vaaf het momet dat ee cliët zich meldt tot het cotact met de cosulet i het hokje Diagose werk/ re-itegratie/zorg/uitkerig moet dat i 1 week te realisere zij; 2. De vaststellig va ee A (direct bemiddelbaar) B ( werk met odersteuig/re-itegratie) of C ( zorg met odersteuig) traject is bie 1 week realiseerbaar. 3. Uitstroom aar regulier werk: -Pla va aapak opstelle e uitvoerig geve aa directe matchig met opestaade vacatures starte i 2 e week a de 1 e meldig. 4. Werk met odersteuig e re-itegratie: -Pla va aapak opstelle e bepalig trajectkeuze ka gestart worde i de 3 e week a de 1 e meldig. 5. Zorg met odersteuig : -Pla va aapak opstelle e bepalig trajectkeuze ka gestart worde i de 3 e week a de 1 e meldig. 6. Uitkerigsitake e Quicksca wordt i de 2 e week opgestart. Aasluited afhadelig bie 4 weke i de back-office. WWB: jogere: 1. Vaaf het momet dat ee cliët zich meldt wordt eerste ee zoektijd va 4 weke opgelegd. 2. Ee jogere meldt zich i de 4 e week va de zoektijd bij de cosulet i het hokje Diagose werk/ re-itegratie/zorg/uitkerig ; 3. Uitstroom aar regulierwerk: -Pla va aapak opstelle e uitvoerig geve aa directe matchig met opestaade vacatures starte i de 4 e week va de zoektijd; 4. Werk met odersteuig e re-itegratie: Pla va aapak opstelle e bepalig trajectkeuze ka gestart worde i de 4 e week va de zoektijd; 5. Zorg met odersteuig: Pla va aapak opstelle e bepalig trajectkeuze ka gestart worde i de 4 e week va de zoektijd; 6 Uitkerigsitake e Quicksca ka worde gestart i de 4 e week va de zoektijd. Aasluited afhadelig bie 4 weke i de back-office. Opmerkige: -De re-itegratie start i pricipe al bij de iformatiebijeekomste voor WWers, max WW ers e Jogere i combiatie met de gegeves I SONAR e WBS; -De doorlooptijde va de trajecte voor werk met odersteuig/re-itegratie e het izette va zorg is op voorhad iet goed i te vulle omdat dit afhakelijk is va de situatioele omstadighede va de cliët, de afstad tot de arbeidsmarkt e de zorgbehoefte. - 8

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Colofo Meedoe door taal

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Statistiek = leuk + zinvol

Statistiek = leuk + zinvol Statistiek = leuk + zivol Doel 1: Doel : Doel 3: zie titel ee statistisch oderzoek kue beoordele ee statistisch oderzoek kue opzette ee probleem vertale i stadaardmethode gegeves verzamele, verwerke via

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Proviciale State VOORBLAD Oderwerp SIS-ummer Agederig (advies Griffie) Digitale bereikbaarheid PS2012-852 Commissie MIE 28 ovember 2012 Proviciale State Behadelwijze x Kaderstelle Cotrolere Advisere PS

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Kanaalconfiguratie: Klanten, diensten en kanalen in de mix. Marc Lankhorst Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009.

Kanaalconfiguratie: Klanten, diensten en kanalen in de mix. Marc Lankhorst Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009. Kaaalcofiguratie: Klate, dieste e i de mix Marc Lakhorst Kaale i Balas semiar Amstelvee, 2 december 2009 Waar zij we? otwerp Strategiebepalig Kaaalcofiguratie Realisatie Uitvoerig Kaaalsturig Kaaalotwerp

Nadere informatie