NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord"

Transcriptie

1 Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: Nr. Document (selectieleidraad, Eigen Verklaring etc.) Hfdst/ Postnr./ paragraaf Blz. Vraag Antwoord 1 Selectieleidraad Van de te gunnen partij wordt verwacht dat zij na voltooiing van het werk een aantal jaren het onderhoud verzorgt, dit met jaarlijkse optie voor Naturalis tot verlenging hiervan. Kunt u het aantal jaren en het soort onderhoud specficeren? Naar huidig inzicht gaat het om het algehele onderhoud gedurende de eerste vijf jaar na oplevering, met de optie tot jaarlijkse verlenging. Dit geldt voor zowel de bouwkundige, werktuigbouwkundige als elektrotechnische onderdelen en zal nog nader worden gespecificeerd. 2 Selectieleidraad Een aanmelding dient via TenderNed conform bijlage 3 bij voorkeur in PDF bestand ingediend te worden. In TenderNed is echter sprake van verschillende vragen waarbij diverse bestanden gevoegd moeten worden (door aanbesteder aangegeven). Een voorblad, inhoudsopgave, korte introductie (waarover in bijlage 3 wordt gesproken) worden in het overzicht op TenderNed niet gevraagd. Kunt u aangeven hoe hiermee moet worden omgegaan? 3 Selectieleidraad Bij beroep op derden dient de gegadigde aan te tonen dat hij bij het uitvoeren van de opdracht ook daadwerkelijk kan beschikken over die derde. Wij gaan ervan uit dat bewijs daarvoor na selectie moet worden aangeleverd. Is dat correct? Per selectiecriterium dient u in TenderNed aan te geven of u aan het selectiecriterium voldoet. Indien u 'ja' aanvinkt, komt er bij het selectiecriterium een groen vinkje te staan. Wanneer alle vinkjes op groen staan is het technisch mogelijk om een aaanmelding in te dienen. Voordat u de aanmelding indient moet u de onderliggende (in de selectieleidraad gevraagde) documenten in pdf-format uploaden. Dit kan per selectiecriterium. U kunt ook alle onderliggende documenten in één keer, als één pdfdocument, uploaden via het mapje 'overige documenten'. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de aanmeldende partij dat alle gevraagde documenten tijdig digitaal via TenderNed zijn geupload en dat dit door TenderNed is bevestigd. De gegadigde verklaart door aanmelding te kunnen beschikken over de kennis en ervaring van de derde. Alsde aanbesteder dit nodig acht kan hij tijdens de beoordeling van de aanmeldingen om verduidelijking vragen. Indien de aanbesteder dit nodig acht zal, na het versturen van een uitnodiging tot deelneming aan de gunningsfase, de gegadigde dit moeten aan tonen. 1/5

2 4 Selectieleidraad Het gunningscriterium is EMVI. Kunt u aangeven om welke soort kwalitatieve criteria het gaat en hoe de prijs zich verhoudt tot deze criteria? 5 Selectieleidraad Kunt u aangeven of prijs en de kwalitatieve criteria onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden en in welke volgorde dit plaatsvindt? Dit zal in de gunningsleidraad worden beschreven. Over het algemeen kan wel gezegd worden dat van een verkapte gunning op laagste prijs geen sprake zal zijn. In principe worden de prijs en de kwalitatieve criteria gelijktijdig beoordeeld. 6 Selectieleidraad , 13 Is de minimale omvang als genoemd bij de Nee, de omvang is geen minimumeis bij de minimumeisen (ten minste m2 nieuwbouw en selectiecriteria m2 renovatie) ook van toepassing op selectiecriteria 1, 2 en 3? 7 Selectieleidraad Kunt u aangeven uit hoeveel pagina's de bedrijfsvisie maximaal mag bestaan? 8 Selectieleidraad 4 18 Indien de eerste fase van de opdracht, de verificatiefase, niet leidt tot overeenstemming tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, wordt er voor deze fase dan een vergoeding ter beschikking gesteld? Maximaal 2 enkelzijdig beschreven A4 (excl. eventueel beeldmateriaal). Zie ook bijlage 3 in de selectieleidraad. In principe krijgt de aannemer een vergoeding voor de verificatiefase. Indien, wegens een toerekenbare tekortkoming van de aannemer, de opdracht voor de uitvoeringsfase niet wordt verleend, dan heeft de aannemer geen recht op een vergoeding. Indien, aansluitend op de Opdracht voor de verificatiefase, de aannemer opdracht krijgt voor de uitvoeringsfase, dan wordt de vergoeding geacht deel uit te maken van de voor de uitvoeringsfase overeen te komen aannemingssom. 9 Selectieleidraad Bijlage 1 19 Is er een 3D-informatiemodel (BIM) beschikbaar en zo ja kunnen de aanbieders daar in de offertefase over beschikken? In de gunningsfase wordt er naast 2D-tekeningen (ter informatie) een 'kijk-3d-model' beschikbaar gesteld. Tijdens de verifcatiefase wordt het daadwerkelijke Revit-model ter beschikking gesteld. 10 TenderNed Eisen nr. 1-9 Wij gaan ervan uit dat hier kan worden volstaan met aan te geven dat aan het gevraagde wordt voldaan. Bewijsstukken dienen immers pas na selectie te worden aangeleverd. Is dit een juiste veronderstelling? Door het (correct en volledig) invullen en ondertekenen van de bijgevoegde Eigen Verklaring, verklaart men aan de eisen zoals vermeld op TenderNed, te voldoen. Na de selectiefase is de aanbesteder in gelegenheid, om indien gewenst, aanvullende bewijsstukken te vragen aan de gegadigde. 2/5

3 11 TenderNed Eisen nrs. 5, 8, 9 Wij gaan ervan uit dat hier een Gedragsverklaring Aanbesteden wordt bedoeld. Is dat correct? Ja. Na de selectiefase is de aanbesteder in gelegenheid, om indien gewenst, aanvullende bewijsstukken te vragen aan de gegadigde. 12 TenderNed Eisen De referenties Technische bekwaamheid worden niet onder dit hoofdstuk gevraagd. Waar moeten deze worden toegevoegd? Deze documenten kunnen in TenderNed worden geupload via het mapje 'overige documenten'. Zie ook het antwoord op vraag TenderNed Overige documenten Het is ons niet duidelijk waar de Eigen Verklaring en de kopie van de inschrijving in het Handelsregister geupload moeten worden. Is het de bedoeling deze onder 'Overige documenten' te uploaden? 14 Selectieleidraad Dient naast selectiecriterium1,2 en 3 ook criterium 4 binnen de format van Bijlage 5 te worden verwerkt? Ja. Zie ook het antwoord op vraag 2. Neen, selectiecritirum 4 is format vrij. Zie ook bijlage 3 in de selectieleidraad voor meer informatie. 15 Eigen verklaring pag. 1 en 6 U vraagt bij punt 1.3 naar het inschrijvingsnummer Het KvK nummer moet worden ingevuld onder 1.3. bij de Kamer van Koophandel. Begrijpen wij het goed Het invulveld onder 5.3 mag blanco blijven. dat u bij vraag 5.3 wederom dit nummer ingevuld wilt zien? 16 Selectieleidraad / 17 Geschiktheidseisen / onder 5.1 paragraaf Geschiktheidseisen en onder 5.1 en 8.2 pag. 6 vd leidraad pag. 9 In de leidraad onder punt Beroep op derden, stelt u: indien een gegadigde zich ten behoeve van het voldoen aan de geschiktheidseisen of in het kader van selectiecriteria wil beroepen op derden, niet zijnde deelnemers in het samenwerkingsverband, dan dient de gegadigde dit aan te geven in de Eigen verklaring onder 8.2. In de Eigen verklaring wordt onder 8.2. echter alleen gesproken over een beroep op derden m.b.t. geschiktheidseisen en niet selectiecriteria. Wij maken gebruik van geconsolideerde cijfers met een 403-verklaring van het moederbedrijf. Dienen wij het moederbedrijf in te vullen als derde onder punt 8.2 op de? Zo ja, dienen wij dan een terbeschikkingsstellingsverklaring bij te voegen? Hierom wordt niet gevraagd in bijlage 3-overzicht aanmelding onder punt A. Het klopt dat in de Eigen verklaring onder 8.2. alleen wordt gesproken over een beroep op derden met betrekking tot de geschiktheidseisen. Conform de selectieleidraad dient u echter in de Eigen verklaring onder 8.2 ook aan te geven als u een beroep op derden doet voor de selectiecriteria. Ja, maar bij aanmelding hoeft u de terbeschikkingsstellingsverklaring niet aan te leveren. Na de selectiefase kan de aanbesteder eventuele bewijsstukken vragen aan de gegadigde. 3/5

4 18 Selectieleidraad / paragraaf vd pag.6 leidraad, leidraad en paragraaf pag 6 en 9 vd 5 en 8.1 van de Door het ondertekenen van de Eigen verklaring verklaart elke combinant in een samenwerkingsverband afzonderlijk dat hij voldoet aan de geschiktheidseisen zoals genoemd onder punt 5.1, 5.2 en 5.3. Echter onder 8.1 vraagt u ons aan te geven welke onderneming aan welke geschiktheidseisen voldoet (de verdeling in het samenwerkingsverband). Dit lijkt tegenstrijdig. Kunt u dit nader toelichten. 19 Eigen Verklaring 5.1, 5.2 en Als documentnaam staat hier: Selectieleidraad met kenmerk NNL1201R009 d.d Moet het kenmerk NNL1201R002 zijn, i.p.v. NNL1201R009? 20 Eigen Verklaring Bijlage 1: selectiecriteria 1, 2, 3 en 4 11 en 12 Als documentnaam staat hier: Selectieleidraad met kenmerk NNL1201R009 d.d Moet het kenmerk NNL1201R002 zijn, i.p.v. NNL1201R009? 21 Selectieleidraad Een gegadiged dient te bestaan uit een bouwkundige aannemer, W- en E-installateur. Mag een installateur zich voor deze selectie, meerdere keren inschrijven met verschillende bouwkundige aannemers? 22 Selectieleidraad Wij beschikken over een referentieproject dat goed past binnen uw gestelde selectiecriterium. Wij voeren dit project gefaseerd uit en is deels reeds opgeleverd. En deels is het nog niet opgeleverd. Mogen wij dit project voor het deel dat is opgeleverd en voorzien van een teveredenheidsverklaring, als referentie indienen? 23 Selectieleidraad Is het mogelijk om de minimum eis voor technische bekwaamheid voor het aspect nieuwbouw te verlagen van m2 naar 8.000m2? 24 De 9 gevraagde eisen, zoals geen crimineel verleden, betalen premies etc., komen niet overeen met het gevraagde in de leidraad. Wat aan te houden? 25 Is het toegestaan een passende referentie op te voeren als selectiecriterium waarvan circa 80% gereed is en de opleverdatum gepland staat voor juni 2015? In het geval een samenwerkingsverband wordt aangegaan kan onder 8.1, bijvoorbeeld, de aanmeldende bouwkundig aannemer aangeven dat hij voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische eisen in het kader van de technische bekwaamheid een beroep doet op werktuigbouwkundige aannemer x en elektrotechnisch aannemer y. Dit geldt (in dit voorbeeld) visa versa voor de werktuigbouwkundig en elektrotechnisch aannemer. Dit is correct. Dit is correct. Een aangepaste Eigen Verklaring is bij deze nota gevoegd. Gegadigden kunnen zich slechts eenmaal aanmelden, zelfstandig, als onderdeel van een samenwerkingsverband (combinant) of als derde. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 in de selectieleidraad. In het door u geschetste voorbeeld lijkt er sprake van een oplevering. Het opgeleverde gedeelte kunt u dan aandragen als referentie. Op dit moment in de selectiefase en op basis van de gegeven informatie kunnen wij echter geen zekerheid geven van de geldigheid van de referentie. De aanbesteder heeft besloten om de minimumeisen voor technische bekwaamheid, niet aan te passen. U dient de uitsluitingsgornden en geschiksheideisen in de selectieleidraad en de Eigen Verklaring aan te houden. Deze referenties moeten zijn opgeleverd in de periode van 1 maart 2010 tot heden. Zie ook het antwoord op vraag 22. 4/5

5 26 U vraagt tweemaal een Verklaring bestuurder omtrent gedrag en eenmaal een Gedragsverklaring aanbesteden. Wordt hiermee hetzelfde document U hoeft op dit moment alleen de Eigen verklaring in te dienen. Op verzoek van de aanbesteder moet een gegadigde in het kader van de gunningsfase bedoelt of kunt u aangeven waar de documenten van een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) elkaar afwijken? overleggen. 27 Op Tenderned zie ik niet de locatie terugkomen waar de minimumeis technische bekwaamheid 1 en 2 dienen te worden geupload. Kunt u aangeven waar deze zich bevindt? 28 Selectieleidraad paragraaf blz 10 en 11 Wanneer één referentie voor meerdere type uitvoeringswerkzaamheden volstaat dient hetzelfde referentiemodel meerdere keren aangeleverd te worden? 29 Selectieleidraad paragraaf blz 10 en 11 Volstaat, ten aanzien van minimumeis 1 of 2, één en dezelfde referentie voor zowel bouwkundige, werktuigbouwkundige elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden? Zie het antwoord op vraag 2. Neen, u moet wel duidelijk aangeven op welke geschiktheidseisen en discipline de referentie betrekking heeft. Ja, de referenties mogen (deels) dezelfde zijn, in dat geval dient duidelijk aangegeven te worden op welke disciplines (bouwkunde en/of werktuigbouw en/of elektrotechniek) de desbetreffende referentie betrekking heeft. 5/5

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen datum : 11 april 2016 betreft : selectiefase aanbesteding Verbouw en Uitbreiding Atlas College OSG West-Friesland, kenmerk W53230-155.00 Selectieleidraad Kunt u inzage geven in het

Nadere informatie

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie:

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie: Nota van Inlichtingen Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Stichting Ons Tweede Thuis Omschrijving: Stichting

Nadere informatie

Toelichting: Geachte, Middels deze Nota van Inlichtingen ontvangt u van de opdrachtgever, de beantwoording van de ontvangen vragen.

Toelichting: Geachte, Middels deze Nota van Inlichtingen ontvangt u van de opdrachtgever, de beantwoording van de ontvangen vragen. Nota van Inlichtingen VMBO Het Rijks Nijmegen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: VMBO Het Rijks Nijmegen Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen RIJKS201611 Omschrijving: Opdracht betreft

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Selectiefase. Realisatie renovatie Hoofdgebouw

Nota van Inlichtingen. Selectiefase. Realisatie renovatie Hoofdgebouw Nota van Inlichtingen Selectiefase Aanbesteding Realisatie renovatie Hoofdgebouw voor de Technische Universiteit Eindhoven Referentie: DIZ 2015/1573693-1 Datum: 14 december 2015 Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk 9 juli 2015 i b l a d 1 v a n 7 1 Inleiding Op 18 juni 2015 is de aankondiging voor de niet- openbare

Nadere informatie

Categorie: Bijlage 4 Datum: Nota van Nota van Inlichtingen

Categorie: Bijlage 4 Datum: Nota van Nota van Inlichtingen Datum publicatie Nota v Inl: 18-04-2013 Nota van Inlichtingen Schoolzwemvervoer en Schooltuinenvervoer 1. Bijlage 4. Kunt u bevestigen dat deze bijlage pas hoeft te worden aangeleverd na een verzoek daartoe

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Nota van inlichtingen selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding total engineering. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16

Nota van inlichtingen selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding total engineering. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 Nota van inlichtingen selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding total engineering Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 Status : definitief Datum : 9 april 2014 ALGEMEEN Voorliggend document maakt integraal

Nadere informatie

Niet-openbare procedure Nieuwbouw zwembad Zutphen

Niet-openbare procedure Nieuwbouw zwembad Zutphen NOTA VAN INLICHTINGEN Aanbestedingsnaam: Aanbesteder/Opdrachtgever: Contactpersoon: Internet: Niet-openbare procedure Nieuwbouw zwembad Zutphen Gemeente Zutphen De heer A. Timmerman www.tenderned.nl Vraag

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster David de Wiedgebouw

Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster David de Wiedgebouw Nota van Inlichtingen Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster David de Wiedgebouw Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Integrale ontwerpdiensten vorming Life Sciences Cluster

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Gemeente Maassluis Referentie: Omschrijving: Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis. Toelichting:

Aanbestedende Dienst: Gemeente Maassluis Referentie: Omschrijving: Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis. Toelichting: Nota van Inlichtingen Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis Aanbesteding Nieuwbouw IKC Het Spectrum te Maassluis Aanbestedende Dienst: Gemeente Maassluis Referentie: 980074 Omschrijving: Nieuwbouw IKC

Nadere informatie

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase BIJLAGE 1: AANMELDINGSFORMULIER Gegevens Gegadigde Naam (volgens Handelsregister) Rechtsvorm Contactpersoon Kantooradres Postadres Telefoonnummer E-mailadres Ingeschreven in het Handelsregister van de

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Preferred suppliers Werken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Preferred suppliers Werken Erasmus MC Omschrijving: Om het hoogwaardige karakter van haar leveranciersbestand

Nadere informatie

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB Nota van inlichtingen 1 Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum 09-03-2017 Van Kamer van Koophandel Ref. EG.162036/BB Project Europese aanbesteding Werving en Selectie 1. Bijlage 1.B De scope is W&S. Wat

Nadere informatie

Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn

Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn Selectieleidraad aanbesteding Eben Haëzerschool te Apeldoorn Nationale niet-openbare aanbesteding van de sloop en renovatie van een bestaand schoolgebouw Opdrachtgever Vereniging tot het verstrekken van

Nadere informatie

Afdeling CROL Nota van Inlichtingen 1 Selectiefase Stationsrenovatie Oostlijn

Afdeling CROL Nota van Inlichtingen 1 Selectiefase Stationsrenovatie Oostlijn 4 september 2014 Afdeling CROL Nota van Inlichtingen 1 Selectiefase Stationsrenovatie Oostlijn INHOUD 1 Mededelingen Aanbesteder 3 2 Verzoeken om Inlichtingen 4 3 Wijzigingen 7 4 Bijlagen 8 2 1 Mededelingen

Nadere informatie

Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting

Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting Gemeente Den Haag Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting Versie 1.0 Datum 03-05-2016 Referentie 150194 Copyright Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer Afdeling

Nadere informatie

Omschrijving: Bouw van een Multifunctionele accommodatie te Werkendam. Toelichting:

Omschrijving: Bouw van een Multifunctionele accommodatie te Werkendam. Toelichting: Nota van Inlichtingen MFA Werkendam Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: MFA Werkendam Gemeente Werkendam Siw003722 Omschrijving: Bouw van een Multifunctionele accommodatie te Werkendam. Toelichting:

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting

Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting 2016-2019 Aanbesteding Raamovereenkomst Onderhoud beplanting 2016-2019 Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Referentie:

Nadere informatie

Uiterste datum van indienen aanmelding: vrijdag 7 juli 2017 om 12:00 uur

Uiterste datum van indienen aanmelding: vrijdag 7 juli 2017 om 12:00 uur CONCEPT project Nieuwbouw De Sterrekijker te Dordrecht betreft Selectieleidraad EB(M)-opdracht documentcode NSD1702R002 opdrachtgever Stichting H3O Uiterste van indienen aanmelding: vrijdag 7 juli 2017

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1 Niet-openbare Europese aanbesteding Selectiefase Schoonmaakdiensten diverse scholen voortgezet onderwijs

Nota van Inlichtingen 1 Niet-openbare Europese aanbesteding Selectiefase Schoonmaakdiensten diverse scholen voortgezet onderwijs Nota van Inlichtingen 1 Niet-openbare Europese aanbesteding Selectiefase Schoonmaakdiensten diverse scholen voortgezet onderwijs Stichting Lucas Onderwijs Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Definitief

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Aanbesteding Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectiefase

Nota van Inlichtingen Selectiefase Niet Openbare Europese aanbesteding Communicatieadviseurs en diensten 2015 1 ste Nota Nota van Inlichtingen Selectiefase Datum: 7-12-2017 1 Nr. Document/ Hoofdstuk/ paragraaf/ artikel Pagina nr. Vraag

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectiefase. Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem

Nota van Inlichtingen Selectiefase. Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem Nota van Inlichtingen Selectiefase Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Bezoekadres Zijlvest 39 2011 VB Haarlem Document kenmerk: HLM525-1/15-019.220 Datum: 19 november

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen d.d Nr. Leidraad of bijlage Pagina, paragraaf

Nota van Inlichtingen d.d Nr. Leidraad of bijlage Pagina, paragraaf Nota van Inlichtingen d.d. 21.10.2015 Nr. Leidraad of bijlage Pagina, Selectieleidraad: 1 Verkoop pag. 8, par. 3.3 Grondprijs aanbouw links (bekende kavel) bekend? 2 Verkoop pag. 8, par 3.3. Hoeveel m

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Datum 3 december 2014 Onderwerp Nota van Inlichtingen (selectie) Geachte meneer/mevrouw,

Datum 3 december 2014 Onderwerp Nota van Inlichtingen (selectie) Geachte meneer/mevrouw, > Retouradres Postbus 90004 3509 AA Utrecht Herculeslaan 1 MPC 55 A Postbus 90004 3509 AA Utrecht www.defensie.nl/cdc Contactpersoon mr. L. Beurse Senior Contractmanager Datum 3 december 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014

Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014 Uitbreiding Copernicus SG Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014 Nota van Inlichtingen nummer 001 Opgesteld door Mevrouw ir. Y.A

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Selectieleidraad architect. Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden

Nota van Inlichtingen. Selectieleidraad architect. Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden Nota van Inlichtingen Selectieleidraad architect Colofon Opdrachtgever: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Uitgegeven door: Onderwijsbureau Hollands Midden

Nadere informatie

Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te

Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te Nota van Inlichtingen Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te Haarlem Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling

Nadere informatie

KTT1701R001. Uiterste datum indienen aanmelding: 15 mei 2017 om uur. Aanmelding digitaal indienen via TenderNed

KTT1701R001. Uiterste datum indienen aanmelding: 15 mei 2017 om uur. Aanmelding digitaal indienen via TenderNed project Nieuwbouw KC Touwlaan te IJsselstein betreft Selectieleidraad documentcode KTT1701R001 opdrachtgever Stichting Trinamiek Uiterste indienen aanmelding: 15 mei 2017 om 13.00 uur Aanmelding digitaal

Nadere informatie

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Nota van Inlichtingen Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen (NvI) inzake Europese aanbesteding EA Onderhoud en Beheer voor de E&W Installaties voor de Rekencentra. definitief

Nota van Inlichtingen (NvI) inzake Europese aanbesteding EA Onderhoud en Beheer voor de E&W Installaties voor de Rekencentra. definitief (NvI) inzake Europese aanbesteding EA Onderhoud en Beheer voor de E&W Installaties voor de Rekencentra definitief 02-09-2013 EA Onderhoud + Beheer E&W Installaties Geachte heer / mevrouw, Overeenkomstig

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

selectieleidraad gemeente sittard-geleen

selectieleidraad gemeente sittard-geleen Rapport selectieleidraad gemeente sittard-geleen Veilige wieleromgeving Limburg Selectieleidraad GEMEENTE SITTARD-GELEEN Veilige wieleromgeving Limburg Selectieleidraad Projectnummer: Rapportnummer: Status:

Nadere informatie

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad Selectieleidraad Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement Selectieleidraad Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Doel selectieleidraad... 1 2 Selectieprocedure...

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

Teamleider P&O. Bedrijfsleider Unit Groen Werkleider Groen. Nota van Inlichtingen. Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei Ref.

Teamleider P&O. Bedrijfsleider Unit Groen Werkleider Groen. Nota van Inlichtingen. Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei Ref. Nota van Inlichtingen Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei 2015 Ref. 4476979 Project Opleidingen en trainingen Perceel 3: MBO BBL niveau 1 en 2 Groen opleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Nadere informatie

Doel van de bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst Rinke Meijer en Nino Lopulalan 21 november 2016 Doel van de bijeenkomst U informeren over: Aanbesteden Niet-openbare procedure In te dienen documenten Tenderned Tijdens deze bijeenkomst wordt géén inhoudelijke

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d.

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d. 1. In Tenderned is een mogelijkheid gezamenlijk aan te melden op een uitvraag. Als wij als consortium willen deelnemen, dienen alle ondernemingen zich dan in te schrijven op Tenderned via deze optie? Of

Nadere informatie

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer Nota van Inlichtingen Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei 2015 Ref. 4476979 Project Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Nadere informatie

De Opdrachtgever gaat akkoord met een current ratio van 1,0 of hoger.

De Opdrachtgever gaat akkoord met een current ratio van 1,0 of hoger. Nota van Inlichtingen Niet-Openbare Europese Aanbesteding Schoonmaak Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Niet-Openbare Europese Aanbesteding Schoonmaak Stichting Regionaal Opleidingen Centrum

Nadere informatie

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)?

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)? Datum publicatie Nota v Inl: 14-12-2012 Nota van Inlichtingen programmamanager "Castricum volop in beweging" 1.3 Inschrijver vermoedt dat er sprake is van een verschrijving. Is de aanname correct dat gedoeld

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Doorgaande route Oudenbosch

Nota van Inlichtingen Doorgaande route Oudenbosch Nota van Inlichtingen Doorgaande route Oudenbosch Datum: 22 december 2016 Aantal vragen: 33 vragen Inleiding Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de selectiefase van de Nationaal niet-openbare aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haaren (NB) Mgr Bekkersplein 2, 5076AV HAAREN (NB) ( Nederland ) Ter attentie van: Ronald Maas Telefoon: +31 646196260, Fax:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: M.J. van der Linden Email: aanbestedingen@eindhoven.nl,

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Copyright Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Copyright Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, Copyright Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

2. Bij Aanmelding geeft de Gegadigde aan met welke programmatuur hij mogelijk zal Inschrijven na een eventuele selectie.

2. Bij Aanmelding geeft de Gegadigde aan met welke programmatuur hij mogelijk zal Inschrijven na een eventuele selectie. Nota van Inlichtingen behorend bij de Europese onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking: centralisatie markt faciliterende systemen Meetdata Periodiek, Allocatie & Reconciliatie en Meetdata

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer 31107984 d.d. 30 november 2015 Deze 2e nota van inlichtingen (hierna te noemen 2e NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke

Nadere informatie

Selectieleidraad. Realisatie brede school Coevering BIZOB-2012-KG-GM-004

Selectieleidraad. Realisatie brede school Coevering BIZOB-2012-KG-GM-004 Selectieleidraad Realisatie brede school Coevering BIZOB-2012-KG-GM-004 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Inleiding selectieleidraad... 3 1.4 Eventuele gebreken en onvolkomenheden

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering

Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering Nota van Inlichtingen Instandhouden Beveiligingsinfrastructuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Instandhouden Beveiligingsinfrastructuur Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering

Nadere informatie

2 e NOTA VAN INLICHTINGEN

2 e NOTA VAN INLICHTINGEN 2 e NOTA VAN INLICHTINGEN PROVINCIE FRYSLAN LEVERING & PLAATSING d.d. 9 december 2015 Algemeen: Deze Nota van Inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbesteding en wordt als aanhangsel

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Voor het beheer, preventief- en correctief onderhoud van de werktuigbouwkundig en elektrotechnische installaties in alle gebouwen van het Koning Willem I College

Nadere informatie

Koningsoord, Civieltechnische (GWW) ontwerp en advieswerkzaamheden met projectnummer Nota van Inlichtingen aanmedlingsfase d.d.

Koningsoord, Civieltechnische (GWW) ontwerp en advieswerkzaamheden met projectnummer Nota van Inlichtingen aanmedlingsfase d.d. 1 Wij zijn als projectmanagers altijd eindverantwoordelijk geweest voor de gevraagde werkzaamheden onder 5.7.2 en het aansturen van al deze werkzaamheden in de lijst met eisen. Het daadwerkelijk produceren

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Haarlemmermeer Nationale identificatie: 381942865 Postadres: Raadhuisplein 1 Plaats: Hoofddorp Postcode: 2132

Nadere informatie

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie:

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: Nota van Inlichtingen Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbesteding Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: 394938 Omschrijving:

Nadere informatie

NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/6 NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S 222-319699 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Projectbureau

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d.

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d. 1. De beoogde exploitant lukt het waarschijnlijk niet om uiterlijk 6 januari 2014 alle gegevens op een rij te hebben om ons te ondersteunen. Gezien de vakantie periode is er nauwelijks personeel aanwezig

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

Selectieleidraad Uitvoerende partij(en)

Selectieleidraad Uitvoerende partij(en) Selectieleidraad Uitvoerende partij(en) Versie: 02 - RECTIFICATIE Uiterste datum van indienen aanmelding: 9 januari 2015 om 12.00 uur Aanmelding digitaal in te dienen bij: Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie:

Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: Nota van Inlichtingen Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbesteding Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 1100027753 Omschrijving: De gemeente Utrecht (hierna: de

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Den Helder Nationale identificatie: 391946993 Postadres: Drs. F. Bijlweg 20 Plaats: Den Helder Postcode: 1784MC

Nadere informatie

Selectieleidraad nummer pagina paragraaf vraag antwoord 1 Bijlage II 5.2.a t/m 5.2.c

Selectieleidraad nummer pagina paragraaf vraag antwoord 1 Bijlage II 5.2.a t/m 5.2.c Behoort bij de selectieleidraad met referentienummer LW281-2/14-023.857 d.d. 16 december 2014. De hierna volgende wijzigingen c.q. aanvullingen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in de

Nadere informatie

Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbestedende Dienst: Gemeentehuis Zuidplas Referentie: 1606

Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas Aanbestedende Dienst: Gemeentehuis Zuidplas Referentie: 1606 Nota van Inlichtingen Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbesteding Hybride contract 1606 Integraal onderhoud buitenruimte Gemeente Zuidplas" Aanbestedende Dienst:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting De Haagse Scholen, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag (NL). t.a.v.: Mevr. D. Spaans.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5 Selectieleidraad Project: Regio Randstad Zuid - Rotterdam - Den Haag - Uitvoering BBV 2014 TRS2 (K-004207L) TenderNed-nummer: TN16246 Aanbesteding onder erkenning Conform ARN2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

AANBESTEDINGSDOCUMENT 7153-SER INZAKE DE SELECTIEFASE VAN DE NIET-OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING ADVIESDIENSTEN (INHUUR ICT/DIV/GIS)

AANBESTEDINGSDOCUMENT 7153-SER INZAKE DE SELECTIEFASE VAN DE NIET-OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING ADVIESDIENSTEN (INHUUR ICT/DIV/GIS) AANBESTEDINGSDOCUMENT INZAKE DE SELECTIEFASE VAN DE NIET-OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING ADVIESDIENSTEN (INHUUR ICT/DIV/GIS) TEN BEHOEVE VAN DE PROVINCIE UTRECHT Utrecht, 16 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente 'shertogenbosch 491878990 Wolvenhoek 1, 5211 HH 'shertogenbosch ( Nederland ) Ter attentie van: D.H.J. Speijkers Telephone:

Nadere informatie

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen Behorende bij de Selectiefase Niet-Openbare aanbesteding 2 e Tranche bodemsanering, asbest in tuinen, Kracht van Overijssel. de provincie Overijssel Zwolle, 24 februari 2015 Intern

Nadere informatie

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1 Nota van Inlichtingen I Betreft Nota van Inlichtingen Datum 18 juli 2014 Van Gemeente Haren Ref. P141027-NVI-1 Project Inhuur van flexibele arbeidskrachten Tekstwijziging 1: Deel A - Beschrijvend Document

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen, Omzet Amersfoort. Aangekondigd via Tenderned, Tenderned-kenmerk: Betreft: voorselectie. Datum: 21 januari 2013

Nota van Inlichtingen, Omzet Amersfoort. Aangekondigd via Tenderned, Tenderned-kenmerk: Betreft: voorselectie. Datum: 21 januari 2013 Nota van Inlichtingen, Omzet Amersfoort Aangekondigd via Tenderned, Tenderned-kenmerk: 11667 Betreft: voorselectie Datum: 21 januari 2013 Vraagnr. Referentie Vraag/opmerking Antwoord aanbestedende dienst

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN Nummer 01. Datum: 11 augustus Behorende bij: Energie- en onderhoudscans gemeente Den Haag. Kenmerk: 16.

NOTA VAN INLICHTINGEN Nummer 01. Datum: 11 augustus Behorende bij: Energie- en onderhoudscans gemeente Den Haag. Kenmerk: 16. NOTA VAN INLICHTINGEN Nummer 01 Datum: 11 augustus 2016 Behorende bij: Energie- en onderhoudscans gemeente Den Haag Kenmerk: 16.141-DSO Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal

Nadere informatie

2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16

2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 Versie: definitief Datum: 8 mei 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbesteding Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbestedende Dienst: Gemeente Hellevoetsluis Referentie: 15-029 Omschrijving: Data:

Nadere informatie

Omzet en solvabiliteitsratio

Omzet en solvabiliteitsratio AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Bergen Jan Ligthartstraat 4, 1817MR ALKMAAR ( Nederland ) Ter attentie van: Cees van Geel Telefoon: +31 728880000, E-mail:

Nadere informatie

Zie antwoord vraag 1.

Zie antwoord vraag 1. 1e Nota van Inlichtingen behorende bij de selectieleidraad Interieurarchitect Stadskantoor 1 & 2 d.d. 9-10-2013 # blz punt vraag antwoord 1 2 2.5.4 U stelt dat gegadigde zijn onvoorwaardelijke medewerking

Nadere informatie

Nieuwbouw De Maasvallei (onderdeel ROC Nijmegen), Fitland en Pantein

Nieuwbouw De Maasvallei (onderdeel ROC Nijmegen), Fitland en Pantein Nota van Inlichtingen Nieuwbouw De Maasvallei (onderdeel ROC Nijmegen), Fitland en Pantein Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Nieuwbouw De Maasvallei (onderdeel ROC Nijmegen), Fitland en Pantein

Nadere informatie

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned.

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned. Nota van Inlichtingen SSBU Schoonmaak Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: SSBU Schoonmaak Gemeente Utrecht 13.SSBU.055 Omschrijving: De Stadsschouwburg Utrecht is voornemens een raamovereenkomst

Nadere informatie

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852)

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Nota van Inlichtingen 2 samenvatting en overzicht deelnemende organisatieonderdelen 14 augustus 2015 Gezien de veelheid aan vragen

Nadere informatie

1. Verbod van combinatievorming Er wordt weliswaar een reden opgegeven, maar niettemin blijft staan dat een verbod opleggen niet is toegestaan.

1. Verbod van combinatievorming Er wordt weliswaar een reden opgegeven, maar niettemin blijft staan dat een verbod opleggen niet is toegestaan. Van: Deurzen Margreet van Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:21 Aan: 'Robin Bregman' CC: Daniela Hannema; david mulder; Eijnden Pieter van den Onderwerp: RE: aanbesteding renovatie Olympiaschool Geachte

Nadere informatie

Dienstverlening Communicatie-bureaus Aanbestedende Dienst: Gemeente Haarlemmermeer Referentie:

Dienstverlening Communicatie-bureaus Aanbestedende Dienst: Gemeente Haarlemmermeer Referentie: Nota van Inlichtingen Dienstverlening Communicatie-bureaus Aanbesteding Dienstverlening Communicatie-bureaus Aanbestedende Dienst: Gemeente Haarlemmermeer Referentie: 2014-077 Omschrijving: Ten behoeve

Nadere informatie

Aan alle uitgenodigden

Aan alle uitgenodigden 1 Bijlage 3 Format Uitnodiging tot inschrijving Behorende bij Raamovereenkomst Projectbeheersing Perceel 1 Zaaknr. 31108832 Perceel 2 Zaaknr. 31108833 Perceel 3 Zaaknr. 31108834 Perceel 4 Zaaknr. 31108835

Nadere informatie