Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014"

Transcriptie

1 Uitbreiding Copernicus SG Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014 Nota van Inlichtingen nummer 001 Opgesteld door Mevrouw ir. Y.A de Boer en Mevrouw ing. T. Adema-Platvoet Versie 001 Status concept Doorkiesnummer Tekstgedeelte 8 pagina s Internet Aantal bijlagen 2 Bestandsnaam Uitbreiding Copernicus SG - NOTA VAN INLICHTINGEN 001

2

3 1. Inleiding Voor u ligt de Nota van Inlichtingen (NvI) betreffende de selectiefase niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure Uitbreiding Copernicus SG te Hoorn. Deze NvI beantwoordt de vragen die gesteld zijn door geïnteresseerde partijen. Daarnaast zijn aan deze NvI 2 bijlagen van de Selectieleidraad toegevoegd die de eerdere bijlagen doen komen te vervallen. Het betreft de volgende bijlagen: Uitbreiding Copernicus SG BIJLAGE 06 Formulier Gegevens Referentieproject A tm F 002; Uitbreiding Copernicus SG BIJLAGE 09 Selectiematrix 002. De projectopdracht in paragraaf 1.2. Project in vogelvlucht wordt vervangen door onderstaande tekst. Het project omvat de uitbreiding van het huidige schoolgebouw in een Design & Build (D&B) aanbestedingsmethode conform de UAV-gc Het huidige schoolgebouw omvat circa m 2 aan bvo. Het schoolgebouw moet met circa m 2 aan bvo uitgebreid worden. Het schoolgebouw moet na de uitbreiding voldoende ruimte bieden om leerlingen te huisvesten. De uitbreiding en het huidige schoolgebouw worden door een verbinding tussen de bestaande centrale hal en een uitbreiding daarop in de nieuwbouw met elkaar geïntegreerd tot één gebouw. De aula in het huidige schoolgebouw wordt uitgebreid. Daarnaast is een wens van de school (geen eis) dat ook op de verdiepingen een koppeling wordt gemaakt tussen het huidige schoolgebouw en de uitbreiding. Als optie maakt het vervangen van de huidige noodtrappenhuizen naar volwaardige trappenhuizen voor normaal gebruik en gebruik in noodsituaties onderdeel uit van de Vraagspecificatie. De wens van de aanbestedende dienst is om in de zomervakantie van 2015 de nieuwbouw in gebruik te nemen. De planning van deze aanbesteding stuurt vooralsnog aan op een ingebruikname voor onderwijs na de herfstvakantie van Het huidige schoolgebouw is in 2008 opgeleverd en in gebruik genomen. Het schoolgebouw is gerealiseerd als semipermanente voorziening met een levensduur tot en met Ook de uitbreiding krijgt een semipermanente status met een levensduur tot en met Uitbreiding Copernicus SG pagina 3 van 8

4 2. Vragen en antwoorden 1. Betreft: Selectieleidraad Uitbreiding Copernicus SG: Paragraaf 5.9 Referentieprojecten: Wat verstaat u exact onder een semi-permanent schoolgebouw? De eis semi-permanent/ systeembouw komt te vervallen. Hiervoor te lezen flexibel bouwsysteem. Toelichting: De uitbreiding wordt voor een periode van 15 jaar neergezet, daarna is vervangende nieuwbouw van de volledige school aan de orde. In het kader van duurzaamheid zijn wij op zoek naar een flexibel bouwsysteem met een hoog percentage her te gebruiken materialen bij demontage/ sloop. 2. Betreft: Selectieleidraad Uitbreiding Copernicus SG : Paragraaf 5.9 Referentieprojecten: U geeft aan dat referentie A semi-permanent schoolgebouw een geschiktheidseis is. Is het mogelijk deze geschiktheidseis te wijzigen in een semi-permanent utiliteitsgebouw? De eis voor een schoolgebouw blijft gehandhaafd. Voor semi-permanent zie het antwoord op vraag Betreft: Selectieleidraad Uitbreiding Copernicus SG: Paragraaf 5.1 Wijze van Aanmelding: U vermeldt hier dat op alle in te dienen stukken de naam van het project moet worden vermeld. Dient de naam van het project op alle bladzijden van de in te dienen stukken te worden vermeld of alleen op de eerste bladzijde van de in te dienen stukken? Alleen op de 1 e bladzijde van elk ingediend document. 4. Als referentieproject A wilt u een semi-permanent schoolgebouw zien. Hoe bepaalt u wat semipermanent is? Er worden tijdelijke gebouwen neergezet die vervolgens veertig jaar staan, en gebouwen gebouwd die binnen tien jaar weer gesloopt worden. Zie antwoord op vraag Bij en wordt bij de puntentelling het verkeerde referentieproject genoemd. Paragraaf de tekst: In totaal A 15 punten te verdienen vervangen door de tekst: In totaal B 15 punten te verdienen. Paragraaf de tekst: In totaal D 5 punten te verdienen vervangen door de tekst: In totaal C 5 punten te verdienen. 6. Betreft: Hoofdstuk 5.9. Referentieprojecten : Pagina 14 van de selectieleidraad: Kunt u het begrip soort project verruimen, met bijvoorbeeld: verzorgingshuis, kinderopvang of multifunctioneel centrum? Nee, wij zijn op zoek naar partijen met ervaring in het realiseren van scholen. Zie ook het antwoord op vraag Betreft: Hoofdstuk 5.9. Referentieprojecten : Pagina 14 van de selectieleidraad: Kunt u het soort project loskoppelen van de minimale omvang, of de minimale omvang bijstellen naar een redelijker niveau b.v. 750m2 bvo? Nee, de gevraagde omvang van het referentieproject is in relatie tot het te realiseren schoolgebouw Uitbreiding Copernicus SG pagina 4 van 8

5 8. Betreft: Hoofdstuk 5.9. Referentieprojecten : Pagina 14 van de selectieleidraad: Kunt u het contract vorm loskoppelen van de minimale omvang? Zie antwoord op vraag Betreft: Bijlage 09: Selectiematrix: Voor referentieproject E kunnen er bonuspunten gehaald worden indien het gebouw is uitgevoerd in systeembouw. Onze vraag: waarom kunnen hier geen bonuspunten worden behaald voor een project uitgevoerd in semi-permanente bouw? Zie antwoord op vraag 1, voor beide situaties kunnen dus punten behaald worden. 10. Betreft: Selectieleidraad, pagina 14, 4 e opsomming: Toegestane ouderdom referentieprojecten waarvan indiening geen geschiktheidseis is: Het is ons niet geheel duidelijk of nu een referentieproject waarvan de goedkeuring van het Definitief Ontwerp iets ouder is dan zeven jaar gerekend vanaf de datum van sluiting voor de aanmeldingstermijn, maar waarvan de oplevering maar zes jaar geleden heeft plaatsgevonden voldoet aan deze eis? Kortom is het een EN/EN of een EN/OF eis? Referentieproject C betreft uitvoering, dus oplevering, referentieprojecten D, E en F betreffen het ontwerp, dus goedkeuring van het Definitief Ontwerp. 11. Betreft: Selectieleidraad, pagina 15, paragraaf , opsomming 2: Algemene beschrijving: Is het toegestaan om gevraagde beschrijving te combineren met gevraagde beeldmateriaal? Ja, dit is toegestaan. 12. Betreft: Bijlage 09: Selectiematrix: Voor referentieproject E kunnen er bonuspunten gehaald worden indien het gebouw is uitgevoerd in systeembouw. Waarom kunnen hier geen bonuspunten worden behaald voor een project uitgevoerd in semi-permanente bouw? Zie antwoord op vraag Betreft: Selectieleidraad, pagina 16, onderdeel 3: Tevredenheidsverklaring opdrachtgever: Veelal worden bij afsluiting van onze projecten standaard tevredenheidverklaringen opgesteld en door opdrachtgever ondertekend. Wij trachten te voorkomen dat onze relaties meermaals belast worden om een nieuwe tevredenheidverklaring met een specifieke tekst af te geven. Stemt u, gezien het bovenstaande, ermee in dat wij gebruik maken van tevredenheidverklaringen welke bij afsluiting van een project door opdrachtgever ondertekend zijn en evt. ontbrekende vereiste informatie wij zelf zullen geven a.h.v. een eigen verklaring met verwijzing naar naam en contactgegevens desbetreffende opdrachtgever t.b.v. verificatie? Ja, dit is akkoord. 14. Betreft: Selectieleidraad, pagina 11, paragraaf 5.1: Is het toegestaan om gevraagde bescheiden in te dienen als een boekje ingebonden met een stalen ringband (i.p.v. een map)? Ja, dit is toegestaan. 15. In 3.4 geeft u aan dat het aan te besteden contract afwijkingen van en aanvullingen op UAV-GC 2005 bevat. Is het mogelijk een concept van dit contract te ontvangen of kunt u aangeven welke afwijkingen en/of afwijkingen zullen worden opgenomen? Nee, dit document wordt ter beschikking gesteld in de gunningfase Uitbreiding Copernicus SG pagina 5 van 8

6 16. In de tabel bij 5.2 mist onderdeel 5, dienen wij deze tab open te laten of kunnen wij de Verklaring beroep draagkracht Derde (indien van toepassing) onder dit nummer voegen en vanaf daar verder tellen (6 wordt 5, 7 wordt 6 enz.)? Ja, u dient deze tab open te laten. 17. Van enkele bijlagen (bijlage 3 / 5 en 7) geeft u aan dat deze alleen als pdf-bestand verstrekt worden en niet als bewerkbare tekst. Kunt u aangeven waarom u deze keuze heeft gemaakt voor deze bestanden en niet voor andere bestanden zoals bijvoorbeeld bijlage 2? Wij vermoeden dat dit te maken heeft met het voorkomen van wijzigingen aan de tekst maar begrijpen niet waarom dit bij het ene bestand wel en het andere geen issue is. U kunt toch aangeven dat dergelijke wijzigingen niet zijn toegestaan zoals u aangeeft op bijlage 4? Dit betreft formulieren die moeten worden voorzien van een handtekening. 18. In geeft u aan dat de referenties C en F een renovatie project dienen te betreffen. Uit de projectomschrijving in 1.2 begrijpen wij dat het om een fysiek zelfstandig gebouw gaat als uitbreiding. Kunt u aangeven waarom renovatie dan toch een kernkwaliteit is in dit project? Zie de inleiding van deze Nota van Inlichtingen, waar een aangepaste project opdracht staat beschreven. In geeft u bij referentie C en F aan dat het project als referentie voor een renovatie minimaal m2 en maximaal m2 BvO dient te omvatten waarbij gebouwdelen die nieuwbouw betreffen ook nog eens buiten beschouwing worden gelaten. De totale opdracht is in 1.2 omschreven als ca m2 BvO nieuwbouw, uit het feit dat er ook om een referentie op renovatie gebied wordt gevraagd leiden wij af dat er in of aan het bestaande gebouw ook werkzaamheden plaats dienen te vinden. Zijn deze werkzaamheden dusdanig omvangrijk dat deze een referentie van m2 BvO rechtvaardigen? Kunt u de werkzaamheden (beknopt) omschrijven zodat wij een idee krijgen van de uit te voeren werkzaamheden en welke referentie hier bij past? Zie de inleiding van deze Nota van Inlichtingen, waar een aangepaste project opdracht staat beschreven. De minimale omvang voor het referentieproject C en F wordt verlaagd naar 500 m2 bvo. 19. In geeft u bij 2f aan dat wij dienen aan te geven of Frisse scholen Klasse B als minimale eis is gehanteerd. In de selectiecriteria zien wij deze vraag niet terug komen in de waardering van de referenties. Kunt u aangeven hoe belangrijk deze eis voor u is en hoe u deze beoordeeld / waardeert? Dit is slechts ter informatie. 20. In geeft u onder punt 5 geïntegreerd contract aan dat er voor referentieproject B en E een aantal zaken dienen te worden beschreven, dit zijn echter dezelfde punten die wij voor alle projecten reeds dienen te beschrijven onder punt 2 a / b / c. Vanwaar deze herhaling voor deze 2 projecten onder punt 5? Paragraaf , punt 2 is van toepassing op alle projecten. Hierin wordt o.m. gevraagd welke contractvorm is toegepast. Punt 5 is van toepassing op de referentieprojecten B en E. Hier wordt specifiek gevraagd om een geïntegreerd contract met een uitgebreider toelichting op o.m. de werkwijze. 21. In bijlage 6 zijn er een aantal velden die niet correct in te vullen zijn, dit betreft in ieder geval de velden waar een datum ingevuld dient te worden en de ruimte bestemd voor het invullen van 8317 Uitbreiding Copernicus SG pagina 6 van 8

7 een toelichting. De datum velden springen bij het invullen naar een datum automatisch naar een getal ( wordt bijvoorbeeld ). De ruimte bestemd voor een toelichting kan maar een regel worden ingevuld, de rest van de tekst gaat niet naar de volgende regel maar wordt onleesbaar buiten het veld weergegeven. Kunt u dit formulier aanpassen zodat dit correct invulbaar is? Zie bijlage 2 van deze Nota van Inlichtingen. 22. Betreft: Leidraad p. 5, 1.1: Aangegeven is dat sprake is van 2 schoolgebouwen en dat dit logistieke problemen met zich mee brengt. De opgave omvat de uitbreiding van een schoolgebouw met m2 bvo. Betekent dit dat 1 schoolgebouw na uitbreiding wordt afgestoten? Ja, het gebouw aan de Nieuwe Steen 21 in Hoorn wordt afgestoten. 23. Betreft: Leidraad p.5, 1.2: Wat wordt verstaan onder een semipermanente voorziening / status? Zie antwoord op vraag Betreft: Leidraad p.9, 3.4: Graag ontvangen wij een opgave van de afwijkingen en aanvullingen op de UAV-GC Zie antwoord op vraag Betreft: Leidraad p.14, 5.9.2: Is de veronderstelling juist dat als voor de referentieprojecten D t/m F gebruik wordt gemaakt van de bekwaamheid van een architect deze niet door de aannemer ook gerealiseerd moeten zijn? Ja, dit is correct. 26. Betreft: Leidraad p.14, tabel punt A: Kunt u de term semi-permanent nader verduidelijken in relatie tot specificaties waaraan het gebouw dan aan moet voldoen? Zie antwoorden op vragen 1 en Betreft: Leidraad p.14, tabel punt A: Kunt u de term semi-permanent nader verduidelijken in relatie tot de term systeembouw? Zie antwoorden op vragen 1 en Betreft: Leidraad p.14, 5.9.2, tabel punt A en D: Wordt met schoolgebouw een zelfstandig gebouw bedoeld of mag het deel uitmaken van bijvoorbeeld een multifunctioneel complex? De school mag onderdeel uitmaken van een multifunctioneel complex. Het bouwdeel school moet qua omvang voldoen aan de omvang eis. 29. Betreft: Leidraad p14, , tabel punt A en D: Kan een schoolgebouw ook een muziekschool zijn? Ja, dit is toegestaan. 30. Betreft: Leidraad p.14, , tabel punt B en E: Hoe ruim kunnen wij de term geïntegreerd contract interpreteren? Zal bijvoorbeeld Engineer & Build, Total Engineering, directievoering & toezicht ook onder deze definitie vallen? Conform de interpretatie van de UAV-gc Uitbreiding Copernicus SG pagina 7 van 8

8 31. Betreft: Leidraad p.14, , tabel punt F: Wat wordt verstaan onder een functionele aanpassing? Het toewijzen van een andere functie, waarbij het noodzakelijk is geweest bouwkundige en/of technische installatie aanpassingen door te voeren. 32. Betreft: Leidraad p.16, , punt 4: Moet de twee kantjes A4 tekst apart of mag de tekst gemengd worden met het beeldmateriaal? Zie antwoord op vraag Betreft: Leidraad p.24, : Kunt u de termen systeembouw en semi-permanent nader omschrijven? Zie antwoord op vraag Wij hebben een referentieproject dat is opgeleverd in januari Mogen wij dit project als referentie gebruiken? De tekst: Toegestane ouderdom referentieprojecten waarvan indiening een geschiktheidseis is. De datum van oplevering van de referentieprojecten A en B moet liggen tussen de datum waarop de aanmeldingstermijn sluit en vijf jaar. Indien voor een bepaald referentieproject niet aan deze eis is voldaan, geldt dat referentieproject als niet ingediend. vervangen door: Toegestane ouderdom referentieprojecten waarvan indiening een geschiktheidseis is. De datum van oplevering van de referentieprojecten A en B moet liggen tussen de datum waarop de aanmeldingstermijn sluit en 1 januari Indien voor een bepaald referentieproject niet aan deze eis is voldaan, geldt dat referentieproject als niet ingediend. De tekst: Toegestane ouderdom referentieprojecten waarvan indiening geen geschiktheidseis is. De datum van oplevering van referentieproject C en de datum van goedkeuring van het Definitief Ontwerp van referentieprojecten D, E en F moet liggen tussen de datum waarop de aanmeldingstermijn sluit en zeven jaar daarvóór. Indien voor een bepaald referentieproject niet aan deze eis is voldaan, geldt dat referentieproject als niet ingediend. vervangen door: Toegestane ouderdom referentieprojecten waarvan indiening geen geschiktheidseis is. De datum van oplevering van referentieproject C en de datum van goedkeuring van het Definitief Ontwerp van referentieprojecten D, E en F moet liggen tussen de datum waarop de aanmeldingstermijn sluit en 1 januari Indien voor een bepaald referentieproject niet aan deze eis is voldaan, geldt dat referentieproject als niet ingediend Uitbreiding Copernicus SG pagina 8 van 8

9 Bijlage 1 Bijlage 09 Selectieleidraad versie 002

10 Bijlage 2 Bijlage 06 Selectieleidraad versie 002

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen datum : 11 april 2016 betreft : selectiefase aanbesteding Verbouw en Uitbreiding Atlas College OSG West-Friesland, kenmerk W53230-155.00 Selectieleidraad Kunt u inzage geven in het

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Selectieleidraad architect. Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden

Nota van Inlichtingen. Selectieleidraad architect. Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden Nota van Inlichtingen Selectieleidraad architect Colofon Opdrachtgever: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Uitgegeven door: Onderwijsbureau Hollands Midden

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/10/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1, 3521 AZ UTRECHT

Nadere informatie

Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting

Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting Gemeente Den Haag Europees Openbare aanbesteding Busplatform Centraal Station Den Haag herinrichting Versie 1.0 Datum 03-05-2016 Referentie 150194 Copyright Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer Afdeling

Nadere informatie

Advies In de Selectieleidraad van 10 oktober 2014 is op pagina 14 en volgende bepaald:

Advies In de Selectieleidraad van 10 oktober 2014 is op pagina 14 en volgende bepaald: Advies 184 1. Feiten 1.1. Beklaagde houdt een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de selectie van de architect en constructeur voor een ten behoeve van de beklaagde te realiseren aanbouw

Nadere informatie

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw 2/7 Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw Inhoud Algemeen 1 INLEIDING 1.1 Projectomschrijving 1.2 Organisatie 1.3 Scope van het werk 1.4 Randvoorwaarden 1.5 Budget 1.6 Opzet van de Vraagspecificatie

Nadere informatie

Wellantcollege Utrecht. Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8852 Datum 29 januari 2015

Wellantcollege Utrecht. Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8852 Datum 29 januari 2015 Wellantcollege Utrecht Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure Projectnummer 8852 Datum 29 januari 2015 Rapportnummer 001 Opgesteld door de heer ir. R.S. Oosterink Versie 003 mevrouw

Nadere informatie

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom Partijen en betrokkenen project Het schoolbestuur De gemeente De schooldirectie Het schoolteam De kinderopvang De ouders De buurt Architect, adviseurs Kaders en

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Best practice #43 Van vijf naar drie, sturen op kwaliteit Werken met ontwerp Nieuwbouw ROC ID College

Best practice #43 Van vijf naar drie, sturen op kwaliteit Werken met ontwerp Nieuwbouw ROC ID College Best practice #43 Van vijf naar drie, sturen op kwaliteit Werken met ontwerp Nieuwbouw ROC ID College Vlak voor de Aanbestedingswet van kracht werd, 1 april 2013, zetten meerdere aanbestedende diensten

Nadere informatie

Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie:

Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: Nota van Inlichtingen Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbesteding Ontwerpteam VMBO Vleuterweide Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 1100027753 Omschrijving: De gemeente Utrecht (hierna: de

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Preferred suppliers Werken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Preferred suppliers Werken Erasmus MC Omschrijving: Om het hoogwaardige karakter van haar leveranciersbestand

Nadere informatie

Omzet en solvabiliteitsratio

Omzet en solvabiliteitsratio AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Bergen Jan Ligthartstraat 4, 1817MR ALKMAAR ( Nederland ) Ter attentie van: Cees van Geel Telefoon: +31 728880000, E-mail:

Nadere informatie

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer Nota van Inlichtingen Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei 2015 Ref. 4476979 Project Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Nadere informatie

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw Handleiding Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw 09-07-2009 Introductie... 3 Tabblad Inleiding... 4 Hoofdalternatieven... 5 Subalternatief... 6 Bouwdata... 6 Gebouwen... 6 Tabblad

Nadere informatie

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik SELECTIELEIDRAAD Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik Egied Segerslaan 29-31, 2610 Wilrijk 1 / 9 1. Selectie van de Kandidaten 3 2. samenstelling

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk 9 juli 2015 i b l a d 1 v a n 7 1 Inleiding Op 18 juni 2015 is de aankondiging voor de niet- openbare

Nadere informatie

van het Gemeentehuis te Alblasserdam aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam

van het Gemeentehuis te Alblasserdam aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam Nota van Inlichtingen aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: aanbesteding van de

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 21-8-2012 Raadsvragen nr R12.50 Naam raadslid Marianne Vos Fractie Velsen Lokaal Registratienummer Rs12.00644 Portefeuillehouder(s) W. Westerman

Nadere informatie

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater Opdrachtgever : Waterschap Hunze en Aa s Projectleider opdrachtgever : E. de Gries Projectnummer opdrachtgever : 253/10 Kenmerk contractstuk : Versie :

Nadere informatie

Blz. 16, par. 4.4, punt 7 Minimumeisen - Referentieprojecten

Blz. 16, par. 4.4, punt 7 Minimumeisen - Referentieprojecten Nota van Inlichtingen ERASMUS MC Aanbesteding interimvoorziening Thema Thorax Nr. Uw vraag heeft betrekking op Verwijzing naar tekst in 1 Uitnodiging tot Inschrijving - 2 Uitnodiging tot Inschrijving -

Nadere informatie

Advies kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid Groningen

Advies kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid Groningen 4/ Advies kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid Groningen Borging kwaliteit vormgeving in de aanbestedingsprocedure Het kwaliteitsteam Aanpak Ring Zuid is gevraagd te adviseren op de borging van vormgevingskwaliteit

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen d.d Nr. Leidraad of bijlage Pagina, paragraaf

Nota van Inlichtingen d.d Nr. Leidraad of bijlage Pagina, paragraaf Nota van Inlichtingen d.d. 21.10.2015 Nr. Leidraad of bijlage Pagina, Selectieleidraad: 1 Verkoop pag. 8, par. 3.3 Grondprijs aanbouw links (bekende kavel) bekend? 2 Verkoop pag. 8, par 3.3. Hoeveel m

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Design en Build Storm Buysingstraat Leiden

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Design en Build Storm Buysingstraat Leiden Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Design en Build Storm Buysingstraat Leiden Aanbestedende dienst: ID College en ROC Leiden Opgesteld door: InkoopMeesters Datum: 18-11-2016 Versie definitief

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 5-6-2014 Wat ligt ten grondslag aan de aanvraag voor het realiseren van een nieuw schoolgebouw R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o

Nadere informatie

2 e NOTA VAN INLICHTINGEN

2 e NOTA VAN INLICHTINGEN 2 e NOTA VAN INLICHTINGEN PROVINCIE FRYSLAN LEVERING & PLAATSING d.d. 9 december 2015 Algemeen: Deze Nota van Inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbesteding en wordt als aanhangsel

Nadere informatie

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Voor het beheer, preventief- en correctief onderhoud van de werktuigbouwkundig en elektrotechnische installaties in alle gebouwen van het Koning Willem I College

Nadere informatie

CBS De Zaaier te Delfzijl

CBS De Zaaier te Delfzijl CBS De Zaaier te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

28 augustus 2015. Selectieleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING. Verkoop Capucijnenstraat 43-45 Gemeente Maastricht

28 augustus 2015. Selectieleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING. Verkoop Capucijnenstraat 43-45 Gemeente Maastricht Selectieleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING Gemeente Maastricht INHOUDSOPGAVE 01 INLEIDING 3 02 DE PROCEDURE 4 02.01 Selectiefase 4 02.02 Doorkijk naar gunningsfase 5 02.03 Planning en deadlines 7 02.04

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 13/05/2013 S076. I. II. IV. VI. KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht Vliegend Hertlaan 1 11, 3526 KT UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Gemeente Utrecht Concerninkoop Telefoon:

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN Aanbesteding Verkoop en ontwikkeling Losplaatsweg Noordwijk (23 september 2013)

NOTA VAN INLICHTINGEN Aanbesteding Verkoop en ontwikkeling Losplaatsweg Noordwijk (23 september 2013) NOTA VAN INLICHTINGEN Aanbesteding Verkoop en ontwikkeling Losplaatsweg Noordwijk (23 september 2013) Vraag nr. Paragraaf nr. Pagina Vraag Antwoord 1 2.1.1. 5 (selectieleidraad) Het terrein wordt gesaneerd.

Nadere informatie

NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/6 NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S 222-319699 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Projectbureau

Nadere informatie

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2

Nadere informatie

Onderhoud openbaar groen - Onderdeel Bomen Aanbestedende Dienst: Gemeente Heemskerk Referentie:

Onderhoud openbaar groen - Onderdeel Bomen Aanbestedende Dienst: Gemeente Heemskerk Referentie: Nota van Inlichtingen Onderhoud openbaar groen - Onderdeel Bomen Aanbesteding Onderhoud openbaar groen - Onderdeel Bomen Aanbestedende Dienst: Gemeente Heemskerk Referentie: 2016-03 Omschrijving: Onderhoud

Nadere informatie

Aanleg en onderhoud in de rimboe

Aanleg en onderhoud in de rimboe Aanleg en onderhoud in de rimboe Veranderende rollen Seth van der Wielen KYBYS 26 november 2015 Agenda Over de veranderende rollen: > Afwegingen > Groene velden heerlijk vertrouwd > De verandering > De

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria: Advies 308 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 8 oktober 2015 een aankondiging geplaatst voor een nationale openbare aanbesteding voor de infrastructurele reconstructie van een weg. 1.2. In onderdeel 0 (

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

Selectieleidraad Renovatie en nieuwbouw Werenfridus Hoorn

Selectieleidraad Renovatie en nieuwbouw Werenfridus Hoorn Selectieleidraad Renovatie en nieuwbouw Werenfridus Hoorn Perceel 1: bouwkundig Perceel 2: installaties Datum : 04-01-2016 Projectnummer : 13.026 Opgesteld door : ir. H. Th. van Papenrecht Pagina : 2 van

Nadere informatie

SCHOLEN & HUISVESTING

SCHOLEN & HUISVESTING SCHOLEN & HUISVESTING Wij ontzorgen, u maakt de keuzes! Planmatig Onderhoud volgens NEN 2767 Niet Planmatig Onderhoud (Servicedesk) Shared Service Center Onderwijshuisvesting Projectbegeleiding nieuwbouw

Nadere informatie

OBS Klinkenborg te Kantens Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Klinkenborg te Kantens Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Klinkenborg te Kantens Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560

Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560 Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 17-12-2015 Type

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

Herinrichting centrum Millingen aan de Rijn Aanbestedende Dienst: Gemeente Berg en Dal Referentie: 15023

Herinrichting centrum Millingen aan de Rijn Aanbestedende Dienst: Gemeente Berg en Dal Referentie: 15023 Nota van Inlichtingen Herinrichting centrum Millingen aan de Rijn Aanbesteding Herinrichting centrum Millingen aan de Rijn Aanbestedende Dienst: Gemeente Berg en Dal Referentie: 15023 Omschrijving: Herinrichting

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: NS Groep N.V.

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad Selectieleidraad Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement Selectieleidraad Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Doel selectieleidraad... 1 2 Selectieprocedure...

Nadere informatie

Elfstedenhal Leeuwarden. Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8043 Datum

Elfstedenhal Leeuwarden. Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8043 Datum Elfstedenhal Leeuwarden Selectieleidraad niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure Projectnummer 8043 Datum 17-09-2013 Rapportnummer 001 Opgesteld door de heer W.B. Fukken / de heer S. Onder Versie

Nadere informatie

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn De gemeente Utrecht start met de uitvoering van het gebied Leeuwesteyn in Utrecht. Bouwveld 10 is het eerste bouwveld in Leeuwesteyn dat de gemeente laat ontwikkelen

Nadere informatie

KBS Sterre der Zee te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

KBS Sterre der Zee te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen KBS Sterre der Zee te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 20 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 bron: Ector Hoogstad Architecten BIM BIM is een term die in het vakgebied bouw

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentie:

Aanbestedende Dienst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentie: Nota van Inlichtingen Cassettes Aanbesteding Cassettes Aanbestedende Dienst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentie: 201500114.088.002 Omschrijving: De Kanselarij der Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

OBS De Munte te Termunterzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Munte te Termunterzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Munte te Termunterzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 Definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden Bijlage bij de aankondiging, (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen

Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden Bijlage bij de aankondiging, (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen Versie definitief Datum 12 maart 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Groene Rivier Pannerden

Nadere informatie

Van Gemeente Meerssen Ref. KQPN/2016/1.18. Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer gemeente Meerssen

Van Gemeente Meerssen Ref. KQPN/2016/1.18. Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer gemeente Meerssen Bijlage 3 Format vragen Extra Nota van inlichtingen Betreft Extra Nota van Inlichtingen Datum 2-12-2016 Van Gemeente Meerssen Ref. Project Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer gemeente

Nadere informatie

België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48486-2014:text:nl:html België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486 Aankondiging van

Nadere informatie

1. Verbod van combinatievorming Er wordt weliswaar een reden opgegeven, maar niettemin blijft staan dat een verbod opleggen niet is toegestaan.

1. Verbod van combinatievorming Er wordt weliswaar een reden opgegeven, maar niettemin blijft staan dat een verbod opleggen niet is toegestaan. Van: Deurzen Margreet van Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:21 Aan: 'Robin Bregman' CC: Daniela Hannema; david mulder; Eijnden Pieter van den Onderwerp: RE: aanbesteding renovatie Olympiaschool Geachte

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) A. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor

Nadere informatie

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBROT:2015:7708 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/10/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBROT:2015:7708 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/10/ / KG ZA EJEA 15-179 ECLI:NL:RBROT:2015:7708 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak10-09-2015 Datum publicatie03-11-2015 ZaaknummerC/10/481267 / KG ZA 15-830 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

Commercieel vertrouwelijk

Commercieel vertrouwelijk Commercieel vertrouwelijk Aanbesteding volgens de niet-openbare aanbestedingsprocedure in 2 fasen Betreft: Raamovereenkomst Meerjaren Uitvoering Plan Gebouwen. JL 12.006 Selectieleidraad 1 e Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Levering p.v.-systeem Sportzaal / school Portland te Rhoon BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)

Levering p.v.-systeem Sportzaal / school Portland te Rhoon BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) Nota van Inlichtingen Levering p.v.-systeem Sportzaal / school Portland te Rhoon Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Levering p.v.-systeem Sportzaal / school Portland te Rhoon BAR-Organisatie

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: M.J. van der Linden Email: aanbestedingen@eindhoven.nl,

Nadere informatie

RAW-bestekken en bijdrage RAW-systematiek Versie april 2012

RAW-bestekken en bijdrage RAW-systematiek Versie april 2012 RAW-bestekken en bijdrage RAW-systematiek Versie april 2012 1. Inleiding Een onderdeel van de gebruikersovereenkomst RAW (Overeenkomst voor het toepassen van de RAW-systematiek) is het afdragen van de

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Aanpassingen Ministerie van Infrastructuur en Milieu nota van inlichtingen Contractnummer 31092456 Rijkswaterstaat Programmas, Projecten en Onderhoud 5 Nota van Inlichtingen behorend bij contractnummer

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Een opstap naar het aanbesteden van werken. 9 februari 2017

Een opstap naar het aanbesteden van werken. 9 februari 2017 Een opstap naar het aanbesteden van werken 9 februari 2017 Voorstelronde Carlo Remijnse Tactisch inkoper / contractmanager Inkoop & aanbesteden vanaf 2008 2008-2012: Oasen drinkwater 2012-2016: Waterschap

Nadere informatie

FAQ informatiebijeenkomst zorginstellingen

FAQ informatiebijeenkomst zorginstellingen FAQ informatiebijeenkomst zorginstellingen Per 1 april 2017 wordt het gebruik van een modelovereenkomst voor PGB-zorgverlening verplicht. De SVB stelt namens de keten modelzorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

CBS De Rank te Warffum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Rank te Warffum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Rank te Warffum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: -

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: - AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard ( Nederland ) Ter attentie van: Project Assistentes

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Alle ruimte voor de beste oplossing

Alle ruimte voor de beste oplossing Alle ruimte voor de beste oplossing Semi-permanente en tijdelijke huisvesting De Groot Vroomshoop Synergie De Groot Vroomshoop Groep ontstond in 1927 en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met ca.

Nadere informatie

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723

Nadere informatie

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom!

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom! Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom! bijna 100 jaar onderwijs bij Jacob de Graefflaan 10! Vanaf minimaal 1925 tot 1942 was er De Nieuwe meisjesschool. Op 12 december 1956 opening Cornelis Jetsesschool,

Nadere informatie

Bedrijfsrestauratieve voorzieningen SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 7

Bedrijfsrestauratieve voorzieningen SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 7 Nota van Inlichtingen Bedrijfsrestauratieve voorzieningen SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbesteding Bedrijfsrestauratieve voorzieningen SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) A. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Deze aanbesteding omvat één vragenronde. Het is derhalve niet meer mogelijk vragen te stellen.

Deze aanbesteding omvat één vragenronde. Het is derhalve niet meer mogelijk vragen te stellen. Dit bestand bevat de nota van inlichtingen 2 d.d. 22 april 2015 voor de Europese niet-openbare aanbesteding 'Ingenieursdiensten' - gemeente Overbetuwe met referentienummer: CINK132 Deze aanbesteding omvat

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Cirkel (GOB) Twentepoort Oost RG ALMELO Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau De Cirkel (GOB) Twentepoort Oost RG ALMELO Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau De Cirkel (GOB) Twentepoort Oost 10 7609RG ALMELO Registratienummer 837468863 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Almelo Datum inspectie: 22-05-2015 Type

Nadere informatie

Aanbesteding. Automatencatering. voor de. Technische Universiteit Eindhoven

Aanbesteding. Automatencatering. voor de. Technische Universiteit Eindhoven 2 e Nota van Inlichtingen Aanbesteding Automatencatering voor de Technische Universiteit Eindhoven Referentie: DIZ 2015/1565241-2 Datum: 13 november 2015 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie

Nadere informatie

CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie