DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012"

Transcriptie

1 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012 Utrecht, februari Pagina 1 van 17

2 INHOUD Voorwoord 3 VVE in de gemeente Noordwijk Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Noordwijk Lijst met de VVE-documenten die de gemeente heeft aangeleverd Het gemeentelijke VVE-beleid 5 2 De oordelen over de voor- en de vroegscholen en resultaten op de digitale vragenlijst van de voor-en de vroegscholen 9 3 Conclusies 12 Bijlage 1: De beantwoording van de digitale vragenlijst door de gemeente 13 Pagina 2 van 17

3 Voorwoord In het Memorie van Toelichting bij de OKE-wet wordt een zgn. VVE-bestandsopname aangekondigd. In 2007 (en 2008 en 2009) heeft de onderwijsinspectie die al uitgevoerd in de vier grote steden en in in de middelgrote steden. Nu is doorgestart met de overige gemeenten die onderwijsachterstandsmiddelen krijgen van het Rijk. Na de bestandsopname wordt het inspectietoezicht op de kwaliteit van VVE signaalgestuurd vorm gegeven. Dat houdt in dat periodiek afspraken met de gemeente gemaakt worden over de onderwerpen en de locaties waarop VVEtoezicht zal worden gehouden. De bevindingen uit dit rapport over de bestandsopname VVE kunnen daarvoor als uitgangspunt worden genomen. De Hoofdinspecteur primair onderwijs, Dr. A. Jonk Pagina 3 van 17

4 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Noordwijk. VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in het basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen om achterop te raken. In het rapport wordt allereerst de kwaliteit van het VVE-beleid op gemeentelijk niveau gewaardeerd. Dat is gebeurd in de vorm van een zelfrapportage (in lijn met artikel 12 van de Wet op het onderwijstoezicht) van de gemeente over haar VVE-beleid: zie hoofdstuk 1 en bijlage 1. De inspectie heeft deze zelfevaluatie geverifieerd. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de oordelen van de inspectie over de bezochte locaties gepresenteerd. In bijlage 2 staat een overzicht van de antwoorden van de zelfevaluaties van de locaties weergegeven. Hoofdstuk 3, tenslotte, bevat de conclusies over kwaliteit van VVE in deze gemeente. Dit rapport gaat dus over de volgende onderwerpen: 1. De zelfrapportage van de gemeente over haar VVE-beleid en de verificatie daarvan door de inspectie. 2. Enkele opmerkingen over de zelfrapportage van de VVE-locaties. 3. De conclusies van de onderwijsinspectie. Bij de beoordeling wordt gewerkt met een vierpuntsschaal: 1. Staat in de kinderschoenen: verbeteringen zijn dringend nodig Deze kwalificatie geeft aan dat echt iets verbeterd dient te worden. 2. Enigszins ontwikkeld: verbeteringen zijn nodig Deze kwalificatie geeft aan dat het wenselijk is dat iets verbeterd wordt. 3. Voldoende 4. Goed ontwikkeld: een voorbeeld voor anderen Deze kwalificatie geeft aan dat dit aspect in orde is, en wel op een zodanige manier dat anderen hiervan kunnen leren. Pagina 4 van 17

5 VVE in de gemeente Noordwijk De gemeente Noordwijk heeft aan de hand van een digitale vragenlijst haar eigen VVE-beleid beoordeeld tegen de OKE-wet en het VVE-toezichtkader van de onderwijsinspectie, dat in de Staatscourant is gepubliceerd. De digitale vragenlijst levert de volgende informatie: Het overzicht met de voor- en de vroegscholen: zie paragraaf 1.1 De lijst met de VVE-documenten die de gemeente heeft aangeleverd: zie paragraaf 1.2 De zelfbeoordeling van VVE-context en condities: zie paragraaf Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Noordwijk In de gemeentelijke digitale vragenlijst is gevraagd naar een overzicht met de VVEpeuterspeelzalen en kinderdagverblijven (dus: de voorscholen) en de bijbehorende vroegscholen (de VVE-basisscholen). Gemeenten bekostigen sinds 2006 niet langer de vroegscholen, waardoor ze nu vaak geen betrouwbaar beeld meer hebben van welke vroegscholen er zijn. Daarom kan de onderwijsinspectie, in samenspraak met de gemeente en de schoolbesturen (en met gebruikmaking van de DUO-telgegevens per 1 oktober 2011 met het percentage gewichtenkinderen van 4 en 5 jaar), dat overzicht nader invullen: zie tabel 1.1. Tabel 1.1: Overzicht van de voor- en vroegscholen in de gemeente Noordwijk, die een digitale vragenlijst hebben gekregen. Voorschool: peuterspeelzaal Voorschool: kinderdagverblijf Vroegschool: Basisschool Pippeloentje Bloesem Schapendel* Morgenster Zeehonk De Speelboei t Wakertje* * Peuterspeelzaal t Wakertje en basisschool De Schapendel hebben de vragenlijst niet ingevuld. Van deze locaties zijn dus geen gegevens beschikbaar. 1.2 Lijst met de VVE-documenten die de gemeente heeft aangeleverd: - Agenda vergadering Burgemeester en Wethouders: Doelgroep bepaling en eigen bijdrage (beleid) inzake bestrijden taalachterstanden peuters. - Beschikking verlening Peuterspeelzaalwerk 2010: Voorlopige toekenning subsidie Het gemeentelijke VVE-beleid In deze paragraaf worden de bevindingen van de inspectie over het gemeentelijk VVE-beleid weergegeven. Bijlage 1 bij dit rapport bevat de zelfevaluatie van de gemeente: vragen, antwoorden en beoordelingen van het gemeentelijke beleid, op de twee domeinen VVEbeleidscontext en de VVE-condities. Per domein wordt weergegeven op welke punten de gemeente haar eigen beleid en uitvoering als voldoende ( 3 ) beoordeelt, waar nog verbeterpunten worden gezien, zowel zonder ( 2 ) als met ( 1 ) afspraken en op welke punten de gemeente als een voorbeeld voor anderen gezien wordt ( 4 ). De inspectie baseert haar bevindingen op de uitkomsten van de zelfevaluatie en haar eigen verificatie door middel van documentenanalyse, en gesprekken met betrokkenen. Waar de bevindingen van de gemeente afwijken van de oordelen van de inspectie wordt dit vermeld en onderbouwd. Pagina 5 van 17

6 HET GEMEENTELIJKE VVE-BELEID Oordeel 1a1 Definitie doelgroepkind 3 1a2 Bereik: het aantal kindplaatsen (peuters) 2 1a3 Toeleiding 2 1a4 Ouders 2 1a5 Integraal VVE-programma 2 1a6 Externe zorg 2 1a7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen 2 1a8 Doorgaande lijn 2 1a9 Resultaten 2 1b VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau 2* 1c Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau 2 DE VVE-CONDITIES Oordeel 2a GGD-rapport 3* 2b Gemeentelijk subsidiekader 3* Toelichting: Aan de hand van de ingestuurde documenten en in gesprekken met de betrokkenen in de gemeente, heeft de inspectie bovenstaande oordelen geverifieerd (zie ook bijlage 1). De gemeente heeft in haar zelfevaluatie aangegeven dat er op VVE-gebied veel in ontwikkeling is. Op de meeste indicatoren komt de beoordeling van de inspectie overeen met de oordelen in de zelfevaluatie van de gemeente. Op een aantal indicatoren wijkt het inspectie oordeel af van het gemeentelijk oordeel. Dit betreft de indicatoren die in de tabel met een asterisk aangegeven zijn. De verificatie levert het volgende beeld op: Voldoende ontwikkeld 1a1 Definitie doelgroepkind De definitie doelgroepkind is aangetroffen in de Agenda vergadering Burgemeester en Wethouders vastgelegd. Naast het algemene criterium volgens de gewichtenregeling die geldt in het basisonderwijs, hanteert de gemeente ook de term JGZ-geïndiceerde peuters. Dit zijn peuters die door de peuterspeelzaal alsnog kunnen worden geïndiceerd als doelgroeppeuter als ze een ontwikkelingsachterstand hebben van meer dan een half jaar. Wat wel opvalt is dat er door de gemeente aangegeven wordt dat VVE vooral bedoeld is voor het voorkomen van een taalachterstand. De doelgroepdefinitie (gewichtenkinderen) is echter uitsluitend gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders. Dit zegt weinig over de taalachterstand van peuters. 2a GGD-rapporten Er zijn recente GGD-rapporten beschikbaar, waarin ook de basisvoorwaarden voor VVE, het zogenaamde 8 e domein, zijn opgenomen. 2b Gemeentelijk subsidiekader In bovengenoemd document dat de inspectie heeft ontvangen, zijn ook de subsidievoorwaarden opgenomen die voldoen aan de OKE-wet. Verbeterpunten 1a2 Het bereik Het bereik wordt bepaald door na te gaan of er voldoende VVE-kindplaatsen zijn en of deze worden bezet door de doelgroep. De gemeente weet (op basis van het percentage 4/5-jarigen met een leerlinggewicht) hoeveel kindplaatsen gerealiseerd moeten worden. De gemeente heeft op basis van de gewogen leerlingen voldoende plaatsen gecreëerd binnen verschillende locaties. Wellicht omdat de uitvoering van VVE in Noordwijk nog op veel punten in ontwikkeling is, is het feitelijk aantal doelgroeppeuters die gebruik maken van een VV-aanbod nog onvoldoende. Pagina 6 van 17

7 1a3 De toeleiding De gemeente heeft de afspraak gemaakt dat de toeleiding van doelgroeppeuters de taak is van het consultatiebureau, maar heeft hier geen concrete afspraken over gemaakt. Aansluitend op het vorige punt geldt dat de gemeente op dit moment nog geen zicht heeft op de aard van het non-bereik (welke kinderen gaan niet en waarom niet?). Ook zijn er in de documenten van de gemeente geen toeleidingsactiviteiten beschreven waar onder andere aandacht is voor het aanpakken van non-bereik. 1a4 Het ouderbeleid Het ouderbeleid vraagt om verdere ontwikkeling. In dit beleid ontbreekt nog een analyse van de ouderpopulatie, het informeren van ouders, ontwikkelingsgerichte activiteiten in de gemeente, participatie van ouders en hoe rekening wordt gehouden met de thuistaal. Er zijn ook geen afspraken gemaakt over de intakeprocedure en het informeren van ouders over de ontwikkeling van kinderen. 1a5 Integraal VVE-programma De gemeente geeft in 2010 aan dat alle peuterspeelzalen werken met Peuterpraat. Dit programma was in 2010 nog uitsluitend gericht op de taalontwikkeling. Het is niet duidelijk in hoeverre de VVE-locaties op dit moment al werken met de vernieuwde, integrale versie van dit programma die voldoet aan de eisen die in de wet gesteld zijn. Bovendien heeft de gemeente geen afspraken met de kinderdagverblijven en de scholen over het hanteren van een vergelijkbaar VVE-programma. 1a6 De externe zorg Ook het beleid over de externe zorg voor peuters die aangewezen zijn op zorg en begeleiding buiten de voorschool, moet nog verder ontwikkeld worden. De zorgstructuur is niet duidelijk en niet helder is of en waarover afspraken zijn gemaakt; hierdoor is niet transparant wie er wanneer verantwoordelijk is voor een kind wanneer het extra zorg nodig heeft. 1a7 De interne kwaliteitszorg De afspraken over de invulling van de interne kwaliteitszorg van de voor- en vroegscholen is nog onvoldoende specifiek en controleerbaar uitgewerkt. Met de instellingen is afgesproken dat zij zich aan de OKE-wet houden. De gemeente heeft echter niet vastgelegd hoe zij nagaat of deze professionaliteit ook in voldoende mate wordt geleverd. Bovendien zijn er geen afspraken gemaakt over de kwaliteitsstandaarden voor VVE ten aanzien van bijvoorbeeld het volgen van de ontwikkeling, het bieden van planmatige zorg, de vereiste competenties van de leidsters, enz. Deze kwaliteitsstandaarden zijn voor succesvol VVE cruciaal en gaan verder dan de wettelijke vereisten in de OKE-wet. 1a8 Doorgaande lijn Ook de doorgaande lijn vraagt om verdere ontwikkeling. Er zijn wel intenties uitgesproken over een doorgaande leerlijn. Maar deze intenties zijn nog niet concreet uitgewerkt. Verder zijn er geen afspraken over de afstemming van het aanbod, het pedagogisch-educatief handelen, het ouderbeleid en de zorg en begeleiding tussen de voor- en de vroegschool. 1a9 Resultaten De gemeente heeft nog geen afspraken gemaakt met schoolbesturen en instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk over wat de resultaten van VVE moeten zijn. Dit is een wettelijke verplichting, opgenomen in de OKE-wet en overgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Wet op het primair onderwijs. 1b VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau Er is wel een gemeentelijke VVE-coordinator en ook heeft de gemeente volgens eigen zeggen een stuurgroep die zich met VVE bezighoudt. Ook in het Lokaal Educatie Agenda (LEA) komt volgens de gemeente VVE aan bod. Er zijn echter geen documenten aangeleverd, waaruit blijkt dat er op gemeentelijk niveau aansturing van VVE plaatsvindt. Pagina 7 van 17

8 1c Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau De gemeente hecht veel belang aan voorschoolse educatie en heeft daarom naast het budget van het Rijk ook eigen middelen vrij gemaakt om VVE te bevorderen in de eigen gemeente. De implementatie en uitvoering verloopt echter niet altijd naar de wens van de gemeente. Plannen die de gemeente wil invoeren stranden of komen moeilijk op gang. Zo is bijvoorbeeld het plan van de gemeente om Piramide in te voeren bij alle VVE-locaties niet doorgegaan. Ook lukt het de gemeente niet om basisscholen en peuterspeelzalen in beweging te krijgen om samen te werken aan bevordering van de kwaliteit van VVE. Daardoor komt ook de warme overdracht niet van de grond. In de documenten die de inspectie heeft ontvangen, zijn geen plannen van aanpak aangetroffen die ertoe moeten leiden dat de samenwerking tussen alle betrokkenen verbetert en de kwaliteit van VVE in de gemeente Noordwijk bevordert. Pagina 8 van 17

9 2 De oordelen over de voor- en de vroegscholen De voor- en vroegscholen uit het overzicht in paragraaf 1.1 hebben een digitale vragenlijst gekregen om zelf te rapporteren over de kwaliteit van VVE. Elke voor- en vroegschool heeft de eigen zelfrapportage teruggekregen, inclusief de bijbehorende oordelen. In het tabel hieronder staan de resultaten van de zelfbeoordelingen van de VVE-locaties. De VVE voor-vroegschoollocaties in deze gemeente hebben een digitale vragenlijst gekregen waarin ze zelf de kwaliteit van VVE beoordeeld hebben. Van de zeven bevraagde locaties hebben vijf locaties de vragenlijst ook daadwerkelijk ingevuld en geretourneerd. De vragenlijsten zijn echter pas na herhaaldelijk verzoek (te laat) ingevuld. De inspectie was daardoor niet meer in staat om enkele van deze locaties in haar planning van 2012 op te nemen. CONDITIES A0.1 Recent en compleet GGD-rapport 4 A0.2 VE-basisvoorwaarden 2 1 A2 Groepsgrootte 4 A3 "Dubbele bezetting" 1 4 A4.1 Voldoende VVE-tijd per week 4 A5.2 Opgeleide leidsters 4 A5.3 Nederlands spreken 4 A5.4 VVE-geschoolde leidsters 1 4 A5.5 Jaarlijks opleidingsplan 2 2 Toelichting: Volgens de zelfevaluatie van de bevraagde locaties zijn de condities voor VVE grotendeels op orde. Zo zijn alle peuterspeelzalen recent bezocht, beantwoordt de groepsgrootte, de gegeven VVE-tijd per week en de opleiding van de leidsters aan de wettelijke vereiste. Een mogelijk verbeterpunt is het opstellen van een jaarlijks opleidingsplan. De helft van de voorscholen geeft aan dit nog niet te doen. OUDERS B1 Gericht ouderbeleid 4 B2 Vooraf info aan ouders 1 4 B3 Intake 5 B4 Thuis VVE-activiteiten 2 3 B5 VVE-participatie van ouders op school 3 2 B6 Info ouders over ontwikkeling kind Toelichting: De meeste locaties geven aan ouders vooraf voldoende te informeren over VVE en ook over de ontwikkeling van hun kind (B2 en B6). Ontwikkeling is nodig op het formuleren van gericht ouderbeleid en het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind (B1 en B5). Op de meeste locaties is namelijk nog geen sprake van gericht ouderbeleid, waarbij is aangegeven welke doelen gesteld zijn, wat de wensen en mogelijkheden van ouders zijn, welke acties worden ondernomen en hoe en wanneer gemeten wordt of de doelen bereikt zijn. Hoewel ouders over het algemeen wel goed geïnformeerd worden over VVE is er nog te weinig sprake van gerichte acties om de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind te vergroten. Voor succesvol VVE is het van belang dat ouders thuis en/of op de voor- en vroegschool ook actief de ontwikkeling van hun kind stimuleren. Voor VVE-locaties is het een belangrijke taak om ouders gericht hiertoe aan te moedigen. Het gaat hierbij vooral om die ouders die nog onvoldoende ondersteunend gedrag laten zien. Dit betekent voor de meeste locaties vaak de aandacht verschoven dient te worden van aanbod gerichte activiteiten, naar Pagina 9 van 17

10 meer maatwerk activiteiten om ouders gericht te helpen in hoe ze hun kind kunnen ondersteunen. Dit zou ook de participatie van ouders kunnen bevorderen (B5). KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN VVE C1.1 Integraal programma 4 1 C1.2 Doelgerichte planning 2 3 C1.4a Opklimmende moeilijkheidsgraad 1 C1.4b Brede ontwikkeling 3 C1.4c Leeftijddifferentiatie 1 2 C1.4d Differentiatie ontwikkelings-niveau 1 2 C2.5 Inrichting van de ruimte 5 Toelichting: Als het om de kwaliteit van de uitvoering gaat, zijn niet alle indicatoren door alle locaties gescoord. Alle locaties vinden de inrichting van de ruimte voldoende (C2.5). Het gebruik van een integraal VVE-programma wordt door de meeste locaties als een verbeterpunt gezien. De voldoende score bij deze indicator (C1.1) komt van een kinderdagverblijf die het programma Piramide gebruikt. Bij de documenten van de gemeente zijn geen beleidsnota s aangetroffen waarin is vastgelegd dat de voorschoolse voorzieningen een integraal programma (1a5) dienen te gebruiken dat een beoordeling heeft van effectief bewezen. ONTWIKKELING, BEGELEIDING EN ZORG D1.1 Volgen ontwikkeling kinderen 5 D1.2a Planning hele groep 3 2 D1.2b Planning kleine groep D1.2c Planning (zorg)leerlingen 3 2 D1.3 Evaluatie begeleiding 3 2 D2.1 Welke kinderen externe zorg nodig? 4 1 D2.2b Overleg ouders over externe zorg D2.3 Volgen van de externe zorg 1 4 Toelichting: Alle locaties geven aan de ontwikkeling van de kinderen te volgen middels een observatieinstrument. Deze gegevens vervolgens omzetten naar een planmatige zorg voor kinderen die dat nodig hebben, is nog voor de meeste echter nog een ontwikkelpunt. Verder geven de meeste locaties aan niet te weten welke kinderen externe zorg nodig hebben. Hier ligt een opdracht voor de gemeente. Vanuit de gemeente is er geen uitwerking van de zorgstructuur. Doordat de zorgstructuren niet zijn aangegeven, is het niet helder waarover afspraken zijn gemaakt of wie, wanneer, verantwoordelijk is voor een kind (D2.1). Pagina 10 van 17

11 KWALITEITSZORG BINNEN DE VOOR- C.Q. VROEGSCHOOL E1 VVE-coördinatie binnen school 3 2 E2 VVE evalueren 2 3 E3 Opbrengsten evalueren 2 3 E4 Verbetermaatregelen 3 2 E5 VVE borgen 3 2 E6 VVE in kwaliteitszorg binnen school 1 Toelichting: Dit onderdeel laat een wisselend beeld zien. Van de vijf locaties geven er slechts twee aan dat er een VVE-coördinator is. Hier gaat het om een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Bij de andere drie locaties is er geen sprake van interne coördinatie van VVE (E1). Ook het structureel evalueren, planmatig werken aan verbeteringen en borgen van de kwaliteit van VVE is op de meeste locaties nog een verbeterpunt (E2, E3, E4, E5 en E6). DOORGAANDE LIJN F1 VVE-coördinatie tussen voor-vroeg 5 F2 Doorstroom naar vroegschool 2 2 F3 Warme overdracht 1 1 F4 Afstemming aanbod 4 1 F5 Afstemming ped/educ handelen 4 1 F6 Afstemming over ouders 4 1 F7 Afstemming begeleiding/zorg 5 Toelichting: Door het ontbreken van structurele overleggen tussen gemeente en de vertegenwoordigers van voorschoolse voorzieningen het basisonderwijs, waar afspraken vastgelegd worden is dit onderdeel in Noordwijk nog onvoldoende van de grond gekomen. Er zijn nog nauwelijks afspraken gemaakt over het overdragen van kindgegevens tussen de voor- en vroegscholen. Ook zijn er geen afspraken over de afstemming van het pedagogisch-educatief handelen, het ouderbeleid en de zorg en begeleiding. OPBRENGSTEN VAN VVE G1 VVE-resultaten meten G2 Niveau VVE-resultaten G3 Verlengde kleuterperiode Toelichting: Omdat op gemeentelijk niveau nog geen afspraken gemaakt zijn over de gewenste resultaten van VVE doet de inspectie nog geen uitspraak over de resultaten. Pagina 11 van 17

12 3 Conclusies De inspectie heeft zowel op het niveau van de gemeente gekeken naar de kwaliteit van de vooren vroegschoolse educatie in deze gemeente. Bij het oordeel over de kwaliteit van het gemeentelijk beleid heeft de inspectie in eerste instantie gebruik gemaakt van de zelfevaluatie van de gemeente. Door middel van documentenanalyse en gesprekken heeft de inspectie de oordelen van de gemeente geverifieerd. De inspectie sluit zich aan bij een groot deel van de oordelen uit de zelfevaluatie van de gemeente. Dit betreft het positieve oordeel op de indicator doelgroep definitie. Op twee indicatoren beoordeelt de gemeente zichzelf kritischer dan de inspectie. Er zijn recente GGDrapporten beschikbaar en ook is er een subsidiekader. Verder oordeelt de inspectie evenals de gemeente dat de toeleiding, het bereik, het ouderbeleid, het gebruik van een integraal VVEprogramma, de externe zorg, de doorgaande lijn, de interne kwaliteitszorg, de systematische evaluatie en het bepalen van de resultaten van VVE verder ontwikkeld moet worden. De inspectie oordeelt op één onderdeel kritischer dan de gemeente zelf. Zo is de inspectie van mening dat de gemeente Noordwijk haar wettelijke regierol ten aanzien van VVE nog te weinig oppakt. Er zijn vanuit de gemeente geen concrete plannen en afspraken die richting geven aan kwalitatief goed VVE. Het ontbreekt aan visie, beleid en concrete resultaat doelstellingen. Op dit moment is de gemeente uitsluitend bezig om ad hoc invulling te geven aan de eisen die in de OKE-wet zijn gesteld, terwijl succesvol VVE begint bij een daadkrachtige gemeente, die alle betrokken partijen betrekt bij en committeert aan de uitvoering van haar beleid. De VVE-locaties in deze gemeente hebben een digitale vragenlijst gekregen waarin ze zelf de kwaliteit van VVE beoordeeld hebben. De onderwijsinspectie heeft geen bezoeken op de VVE-locaties uitgevoerd. Uit de vragenlijsten komt het volgende beeld naar voren: De condities voor VVE zijn op de locaties in de gemeente Noordwijk grotendeels op orde. Zo geven alle peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf aan dat er recente GGD-rapporten zijn. Verder beantwoordt de groepsgrootte en opleiding van de leidsters aan de wettelijk gestelde norm. Bij de meeste locaties zijn de leidsters ook geschoold voor het gebruikte VVE-programma. Bij de peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf is ook altijd sprake van dubbele bezetting in de groep. Andere positief ontwikkelde onderdelen zijn het informeren van ouders over VVE en de ontwikkeling van hun kind. Ook het volgen van de ontwikkeling van de kinderen en het zorgen voor een uitdagende leeromgeving in de inrichting van het lokaal is voldoende ontwikkeld. Het gebrek aan sturing en afspraken in de gemeente Noordwijk, vertaalt zich ook in de zelfevaluaties van de verschillende locaties. Wat hier vooral opvalt, is dat vooral de onderdelen die een gemeentelijke sturing nodig hebben, nog als ontwikkelpunt aangegeven worden. Daarbij gaat het over een integraal VVE-programma, specifiek ouderbeleid, de toeleiding naar externe zorginstellingen, de doorgaande lijn en de interne kwaliteitszorg. Deze onderdelen zijn echter allen van cruciaal belang om kinderen optimaal te laten profiteren van VVE. Naast het ontbreken van gemeentelijke kaders hebben de verschillende locaties zelf ook weinig initiatief ontwikkeld om de doorgaande lijn en de interne kwaliteitzorg te versterken. Pagina 12 van 17

13 Bijlage 1: de beantwoording van de digitale vragenlijst door de gemeente HET GEMEENTELIJKE VVE-BELEID Ant- Oordeel woord 1a1 Definitie doelgroepkind Hanteert uw gemeente een definitie van wat een doelgroeppeuter is? Ja 3 - Of de peuter (later) een zgn. leerlinggewicht (0,3 of 1,2) heeft Ja - Of de peuter een taal- en/of een ontwikkelingsachterstand heeft Ja (bijvoorbeeld volgens het consultatiebureau) - Of de peuter is ingeschreven op een voorschool (een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf dat VVE-geld krijgt van de gemeente) - Of tijdens de wenperiode op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf Ja blijkt dat kind een taal- en/of ontwikkelingsachterstand heeft. Hanteert uw gemeente een definitie van wat een doelgroepkleuter is? Ja 3 - Of de kleuter een leerlinggewicht (0,3 of 1,2) heeft Ja - Of de kleuter een taal- of ontwikkelingsachterstand heeft (bijvoorbeeld Ja volgens het consultatiebureau) - Of tijdens de wenperiode in groep 1 blijkt dat kind een taal- en/of ontwikkelingsachterstand heeft. Heeft u een document waarin de definitie van de doelgroeppeuters is beschreven? Heeft u een document waarin de definitie van de doelgroepkleuters is beschreven? 1a2 Bereik: het aantal kindplaatsen (peuters) Weet u voor hoeveel peuters u VVE-plaatsen dient te creëren uit de Ja onderwijsachterstandsgelden van het Rijk? Voor hoeveel peuters diende u VVE-plaatsen te creëren per 1 augustus ? Voor hoeveel peuters heeft u VVE-plaatsen gecreëerd per 1 augustus ? Weet u hoeveel doelgroeppeuters er in uw gemeente zijn per 1 augustus Ja 2011, uitgaande van uw eigen doelgroepdefinitie (als u die heeft)? Hoeveel doelgroeppeuters zijn er in uw gemeente per 1 augustus 2011? 25 Hoeveel van deze doelgroeppeuters hebben VVE gehad? 20 Heeft u een document waarin het bereik van de doelgroepkleuters is beschreven? 1a3 Toeleiding Heeft u een document waarin is beschreven hoe het toeleidingstraject van Ja 3 de doelgroeppeuters naar de voorschool eruit ziet? Kunt u hieronder kort beschrijven uit welke stappen dat traject bestaat? Is er een dekkend bestand van waaruit de doelgroeppeuters kunnen worden geïdentificeerd? (zoals het Integraal Dossier JGZ [ID-JGZ]) Heeft uw gemeente zicht op de aard en de omvang van het non-bereik, d.w.z. welke ouders hun kinderen niet naar VVE laten gaan terwijl het wel doelgroeppeuters zijn? 1a4 Ouders Gericht ouderbeleid: Is er sprake van een analyse van de ouderpopulatie, waardoor duidelijk wordt waar het VVE-ouderbeleid zich op moet richten? Kunt u hieronder kort beschrijven wat die analyse inhoudt? Wordt in het ouderbeleid expliciet uitgewerkt dat zoveel mogelijk ouders worden bereikt? Kunt u hieronder kort beschrijven wat dat beleid om zoveel mogelijk ouders te bereiken inhoudt? Worden de ouders vóórdat hun doelgroepkind naar de voorschool gaat adequaat geïnformeerd over het doel en de werkwijze van VVE en de voorschool? Pagina 13 van 17

14 Kunt u hieronder kort beschrijven wat dat beleid om de ouders te informeren inhoudt? Is er sprake van een vastgestelde intakeprocedure van de doelgroepkinderen? Kunt u hieronder kort beschrijven wat die intake inhoudt? Is er gemeentelijk beleid om ouders te stimuleren thuis VVE-activiteiten met hun kind te doen? Is dat in een document te lezen? Is er gemeentelijk beleid om ouders te stimuleren op de voor(- en vroeg)school VVE-activiteiten met hun kind te doen? Is er gemeentelijk beleid om ouders te informeren over de ontwikkeling van het kind? Is er gemeentelijk beleid om rekening te houden met de thuistaal van de doelgroepkinderen? 1a5 Integraal VVE-programma Is er gemeentelijk beleid over het te hanteren VVE-programma in de voorschool? Is dat in een document te lezen? Is er gemeentelijk beleid over het te hanteren kind- of leerlingvolgsysteem in de voor- en/of vroegschool? 1a6 Externe zorg Is er gemeentelijk beleid over de (externe) zorg voor peuters die meer nodig hebben dan VVE? 1a7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen Zijn er gemeentelijke afspraken over de manier waarop de voor- en vroegscholen hun interne kwaliteitszorg uitvoeren? 1a8 Doorgaande lijn Is er gemeentelijk beleid over de VVE-coördinatie tussen de voor- en de vroegschool? Is er gemeentelijk beleid om zoveel mogelijk kinderen door te laten stromen van de voorschool naar een vroegschool? Is er gemeentelijk beleid over de zgn. warme overdracht van de voorschool naar de vroegschool? Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van het aanbod van de vooren de vroegschool op elkaar? Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van pedagogisch-educatief handelen van de voor- en de vroegschool op elkaar? Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van het ouderbeleid van de voor- en de vroegschool op elkaar? Ja 3 Ja 3 Pagina 14 van 17

15 1a9 Resultaten Zijn er gemeentelijke afspraken met de schoolbesturen over de te bereiken resultaten met VVE? Kunt u hieronder kort beschrijven wat die resultaatafspraken zijn? (Een voorbeeld: Minder dan 25% van de doelgroepkinderen scoort op D- of E- niveau bij de Cito-toetsen Taal voor kleuters en Ordenen) 1a10 Nadere VVE-afspraken op gemeentelijk niveau Zijn er nadere gemeentelijke afspraken over de voorscholen? Dus bovenop de wettelijke eisen. Kunt u hieronder kort beschrijven wat die nadere afspraken over de voorscholen zijn? Zijn er nadere gemeentelijke afspraken over de vroegscholen? Bijvoorbeeld in LEA-verband. Kunt u hieronder kort beschrijven wat die nadere afspraken over de vroegscholen zijn? 1b VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau Is er VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau wat betreft de aansturing van VVE? (Stuurgroep, LEA, e.d.) Is dat in een document te lezen? Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die VVE-aansturing op gemeentelijk niveau er uit ziet? Is er VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau wat betreft de uitvoering van VVE? (bijv. in de werkgroep VVE, of zoiets) Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die coördinatie van de VVEuitvoering er uit ziet? 1c Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau Wordt VVE op gemeentelijk niveau systematisch geëvalueerd en verbeterd? (via een (VVE)monitor, gemeentelijk VVE-evaluaties, VVEbeleidsplannen, en dergelijke?) Is dat in een document te lezen? Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die systematisch evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau er uit ziet? DE VVE-CONDITIES 2a GGD-rapport Heeft u afspraken met de GGD dat zij bij het beoordelen van de kinderdagverblijven óók de voorschoolse educatie (het zgn. 8e domein) beoordelen? Is dat in een document te lezen? Is u bekend vanaf welke datum de GGD ook het 8e domein meeneemt in haar beoordeling van de kinderdagverblijven? Wat is die datum? Heeft u afspraken met de GGD dat zij bij het beoordelen van de peuterspeelzalen óók de voorschoolse educatie (het zgn. 8e domein) beoordelen? Is dat in een document te lezen? Is u bekend vanaf welke datum de GGD ook het 8e domein meeneemt in haar beoordeling van de peuterspeelzalen? Wat is die datum 2b Gemeentelijk subsidiekader Is er een gemeentelijk VVE-subsidiekader voor de voorscholen (of een verordening, een beschikking, e.d.) Staat daarin dat de maximale groepsgrootte 16 peuters per groep is? Wordt er een ander maximum gehanteerd? Wat is dan de maximale groepsgrootte? 1 Ja 3 Antwoord Ja Ja Oordeel Ja 3 Ja 3 Pagina 15 van 17

16 Staat daarin dat er voor elke groep sprake moet zijn van een dubbele bezetting? Wat is dat criterium? Staat daarin dat er voor elke groep minimaal 10 uur VVE gegeven wordt? Ja 3 Wat is dat criterium? Staat daarin dat de leidsters/beroepskrachten gekwalificeerd moeten zijn, d.w.z. dat ze minimaal MBO-3 niveau zijn? Wordt er een ander criterium gehanteerd? Wat is dat criterium? Staat daarin dat de leidsters/beroepskrachten voldoende geschoold moeten zijn voor VVE? Wat zijn de scholingseisen in uw gemeente? Staat daarin dat er voor elke leidster/beroepskracht een opleidingsplan moet zijn? (N.B. Het mag ook één plan zijn waarin per leidster het opleidingsplan staat.) Afsluitende toelichting Hier kunt u een toelichting geven. Pagina 16 van 17

17 Pagina 17 van 17

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Ouder Amstel 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief Utrecht, april 2013 Reg.nr. 3514996 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Eemnes 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3504532 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Midden Drenthe 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3497803 Pagina 1 van 21 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Enkhuizen 7 1.1 Overzicht van de voor en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012 Definitief Utrecht, januari 2013 H3490757 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Hulst 9 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3497823 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Ooststellingwerf 7 1.1 Overzicht van

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 Utrecht, januari 2013 HB 3489397 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Olst Wijhe 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINSUM IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINSUM IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINSUM IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3504501 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Winsum 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief Utrecht, december 2012 Reg.nr. 3475149 1 Reg.nr. 3475149 2 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Heemskerk 9 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3494687 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Rijssen Holten 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3503171 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Woudenberg 7 1.1 Overzicht van de voor en de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494884 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Ermelo 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Ermelo

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493045 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Doetinchem 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PUTTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PUTTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PUTTEN IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3495477 Pagina 2 van 30 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Putten 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Putten

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BARENDRECHT IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BARENDRECHT IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BARENDRECHT IN 2012 Utrecht, november 2012 3426948 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Barendrecht 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 Utrecht, februari 2013 3494430 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Wassenaar 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 Utrecht, oktober 2012 HB3423397 Pagina 2 van 25 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Brummen 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Brummen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GENNEP IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GENNEP IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GENNEP IN 2012 Definitief Utrecht, november 2012 H3470252 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Gennep 9 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3496705 Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Eersel 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE STEENBERGEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE STEENBERGEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE STEENBERGEN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3507189 Pagina 1 van 28 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Steenbergen 9 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3498758 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Losser 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Losser

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3498905 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Súdwest Fryslân 7 1.1 Overzicht van

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MONTFERLAND IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MONTFERLAND IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MONTFERLAND IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493088 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Montferland 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hollands Kroon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hollands Kroon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hollands Kroon Plaats : Anna Paulowna Gemeentenummer : 1911 Onderzoeksnummer : 279553 Datum onderzoek : 17 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012 Utrecht, november 2012 HB3472812 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Hoogeveen 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Hoogeveen 7 1.2

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PAPENDRECHT IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PAPENDRECHT IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PAPENDRECHT IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3508291 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Papendrecht 9 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MOERDIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MOERDIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MOERDIJK IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3508418 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Moerdijk 9 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZEVENAAR IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZEVENAAR IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZEVENAAR IN 2012 Utrecht, oktober 2012 26 Pagina 2 van INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Zevenaar 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Zevenaar 9

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VIANEN IN 2012 DEFINITIEF

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VIANEN IN 2012 DEFINITIEF DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VIANEN IN 2012 DEFINITIEF Utrecht, januari 2013 Pagina 1 van 26 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Vianen 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Vianen

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON Locatie Brinnr. 11OD Plaats Dronten Onderzoeksnummer. 1125 Datum onderzoek 08-11-2012 Datum

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WIJDEMEREN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WIJDEMEREN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WIJDEMEREN IN 2012 Definitief Utrecht, april 2013 Reg.nr. 3514968 Pagina 1 van 25 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Wijdemeren 7 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. De Bilt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE De Bilt Plaats : Bilthoven Gemeentenummer : 0310 Onderzoeksnummer : 278060 Datum onderzoek : 23 oktober 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN IN 2012 Utrecht, januari 2013 3481774 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Alphen aan den Rijn 5 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CUIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CUIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CUIJK IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3506455 Pagina 1 van 28 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Cuijk 9 1.1 Overzicht van de voor- en de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hendrik-Ido-Ambacht Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentenummer : 0531 Onderzoeksnummer : 276870 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN Locatie : Brinnr. :15CG Plaats :9982 LK Uithuizermeeden Onderzoeksnummer :11200 Documentnummer

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRIMMELEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRIMMELEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRIMMELEN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3506905 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Drimmelen 9 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER Locaties : : (locatie Zeewijk) Brinnr. :12XO-1 Plaats :1974

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ELBURG IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ELBURG IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ELBURG IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494834 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Elburg 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Elburg

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOON OP ZAND IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOON OP ZAND IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOON OP ZAND IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3495355 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Loon op Zand 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL LIKKEPOT BASISSCHOOL HET NOORDERLICHT

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL LIKKEPOT BASISSCHOOL HET NOORDERLICHT VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL LIKKEPOT BASISSCHOOL HET NOORDERLICHT Locaties :Likkepot :Het Brinnr. :11VF Plaats :8862 WC Harlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ Locatie Brinnr. n.v.t. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer 8901 Datum onderzoek 25 juni

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HILLEGOM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HILLEGOM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HILLEGOM IN 2012 Utrecht, maart 2013 3503317 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Hillegom 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Hillegom

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GELDROP-MIERLO IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GELDROP-MIERLO IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GELDROP-MIERLO IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3505468 Pagina 1 van 30 Pagina 2 van 30 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Geldrop-Mierlo 9 1.1

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3507916 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Gilze en Rijen 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. De Bilt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE De Bilt Plaats : Bilthoven Gemeentenummer : 0310 Onderzoeksnummer : 286946 Datum onderzoek : 12 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING Locatie Plaats Voorst (Twello) Onderzoeksnummer 1124 Datum onderzoek 8 november

Nadere informatie

RAPPORTAGE OP BASIS VAN DE DIGITALE VRAGENLIJST VOOR DE VROEGSCHOLEN ODASCHOOL GEMEENTE WEERT

RAPPORTAGE OP BASIS VAN DE DIGITALE VRAGENLIJST VOOR DE VROEGSCHOLEN ODASCHOOL GEMEENTE WEERT ZELFRAPPORTAGE VVE RAPPORTAGE OP BASIS VAN DE DIGITALE VRAGENLIJST VOOR DE VROEGSCHOLEN ODASCHOOL GEMEENTE WEERT Locatie : ODASCHOOL Brinnr. : 09NC Contactpersoon : MAJH Hennissen-Delnooz E-mail adres

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CONTRABAS PEUTERSPEELZAAL DE KLEINE BAS Locatie De Contrabas De Kleine Bas Brinnr. 16HC

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ST. OEDENRODE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ST. OEDENRODE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ST. OEDENRODE IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3498942 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente St. Oedenrode 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beek Plaats : Beek Lb Gemeentenummer : 0888 Onderzoeksnummer : 276791 Datum onderzoek : 25 augustus 2014 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN Locatie(s) :Peuterspeelzaal Het :Basisschool

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OIRSCHOT IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OIRSCHOT IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OIRSCHOT IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3504928 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Oirschot 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN Locatie Plaats Hoofddorp Reg.nr. 06190 Onderzoeksnummer. 6962 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE STERREKIJKER PEUTERSPEELZAAL KLEINE BEER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE STERREKIJKER PEUTERSPEELZAAL KLEINE BEER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE STERREKIJKER PEUTERSPEELZAAL KLEINE BEER Locatie(s) : : Brinnr. :12YB Plaats :1945 TT Beverwijk

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PEUTERERF

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PEUTERERF VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PEUTERERF Locatie Peuterspeelzaal Peutererf Plaats Capelle a/d IJssel Regnr. 3319689

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KLINKER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KLINKER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KLINKER Locatie De Klinker Brinnr. 17LU Plaats Spijkenisse Reg.nr. 1004 Onderzoeksnummer.

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOTJE BASISSCHOOL DE VORE BASISSCHOOL DE GARVEN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOTJE BASISSCHOOL DE VORE BASISSCHOOL DE GARVEN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOTJE BASISSCHOOL DE VORE BASISSCHOOL DE GARVEN Locaties :Duimelotje :De Vore :De Garven Brinnrs.

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE ALKMAAR IN 2013

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE ALKMAAR IN 2013 DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE ALKMAAR IN 2013 Onderzoeksnummer : 270705 Documentnummer : 4339596 Datum vaststelling : 4 juni 2014 ED4153568/4 Inhoud Voorwoord... 5 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON Locaties : : Brinnr. :03TS Plaats :1611 WS Bovenkarspel Onderzoeksnummers

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEULHOUKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEULHOUKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEULHOUKJE Locatie : Plaats :9982 LK Uithuizermeeden Onderzoeksnummer :1144 Documentnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EKKE DE HAAN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EKKE DE HAAN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EKKE DE HAAN Locatie : Brinnr. :14JW Plaats :8446 CL Heerenveen Documentnummer :459112 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DRIBBEL BASISSCHOOL RKBS DE WILGEROOS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DRIBBEL BASISSCHOOL RKBS DE WILGEROOS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DRIBBEL BASISSCHOOL RKBS DE WILGEROOS Locaties :Dribbel :De Brinnr. :11VP Plaats :1944 VC Beverwijk

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BERGEN (L) IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BERGEN (L) IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BERGEN (L) IN 2012 Definitief Utrecht, oktober 2012 H3418114 Pagina 1 van 28 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Bergen (L) 9 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL Locatie : Plaats :9356 EA Tolbert Onderzoeksnummer :9310 Documentnummer :3458807 Datum

Nadere informatie

(CONCEPT)RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOT BASISSCHOOL OBS MEESTER SIEBERING

(CONCEPT)RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOT BASISSCHOOL OBS MEESTER SIEBERING VVE-RAPPORT (CONCEPT)RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOT BASISSCHOOL OBS MEESTER SIEBERING Locatie Duimelot OBS Brinnr. 12OC Plaats Midden-Drenthe

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE REGENBOOG VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE REGENBOOG Locatie(s) Brinnr. Plaats : :Meidoornlaan en Tochtwaard :15YF /15YF-1 :1829 EA Oudorp

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PEUTERHORN BASISSCHOOL RKBS DE BASKUUL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PEUTERHORN BASISSCHOOL RKBS DE BASKUUL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PEUTERHORN BASISSCHOOL RKBS DE BASKUUL Locaties : : Brinnr. :11VV Plaats :1614 LS Lutjebroek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Aalsmeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Aalsmeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Aalsmeer Plaats : Aalsmeer Gemeentenummer : 0358 Onderzoeksnummer : 278090 Datum onderzoek : 23 september 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WIEKEN BASISSCHOOL DE WIEKEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WIEKEN BASISSCHOOL DE WIEKEN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WIEKEN BASISSCHOOL DE WIEKEN Locatie : De : De Brinnr. : 09JB Plaats : 3119 PL Schiedam

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 2Spel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 2Spel RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 2Spel Plaats : Den Haag LRKP nummer : 668070298 Onderzoeksnummer : 267367 Datum onderzoek : 19 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VUGHT IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VUGHT IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VUGHT IN 2012 Utrecht, januari 2013 H3482206 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Vught 9 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke Plaats : Den Haag LRKP nummer : 185342693 LRKP nummer : 854419494

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL IT KROBBEHIEM BASISSCHOOL OBS IT SKRIUWBOERD

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL IT KROBBEHIEM BASISSCHOOL OBS IT SKRIUWBOERD VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL IT KROBBEHIEM BASISSCHOOL OBS IT SKRIUWBOERD Locaties : : Brinnr. :12RC Plaats :9231 CE Surhuisterveen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERGROEP PIPPELOENTJE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERGROEP PIPPELOENTJE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERGROEP PIPPELOENTJE Locatie peutergroep Plaats Gennep Onderzoeksnummer 9098 Documentnummer 5941

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE TOVERFLUIT BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE TOVERFLUIT BASISSCHOOL DE TROUBADOUR VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE TOVERFLUIT BASISSCHOOL DE TROUBADOUR Locatie : De Toverfluit : De Troubadour Brinnr.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE RAKKERTJES

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE RAKKERTJES VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE RAKKERTJES Locatie peuterspeelzaal Plaats Giessen Onderzoeksnummer 1156 Documentnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER Locatie : Brinnummer : 09IE Plaats : Houten Registratienummer : 487094 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3504826 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Schouwen-Duiveland 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WEGWIJZER BASISSCHOOL RKBS DE WEGWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WEGWIJZER BASISSCHOOL RKBS DE WEGWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WEGWIJZER BASISSCHOOL RKBS DE WEGWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16IQ Plaats :1813 CG Alkmaar

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND Locatie(s) :Basisschool De Brinnr. :08KA Plaats :2802 EM Gouda Reg.nr. :25784

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Datum 10 april 2014 Betreft Zelf-rapportage VVE Vroegschool Het Startblok Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u een zelfrapportage voor- en vroegschoolse educatie (vve). Deze zelfrapportage is samengesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PC MERENWIJK

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PC MERENWIJK VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PC MERENWIJK Locatie : Peuterspeelzaal PC Plaats : 2317 AN Leiden Reg.nr. : 3016425

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE TOEZICHTKADER VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTEN

WERKINSTRUCTIE TOEZICHTKADER VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTEN WERKINSTRUCTIE TOEZICHTKADER VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTEN oktober 2013 Inhoud Inleiding 4 VVE-BELEIDSCONTEXT 5 1a Gemeentelijk beleid 5 1b Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau 12 1c Systematische

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LINGEWAARD IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LINGEWAARD IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LINGEWAARD IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3503253 Pagina 1 van 26 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Lingewaard 7 1.1 Overzicht van de voor en de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SOMEREN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SOMEREN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SOMEREN IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3497250 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Someren 9 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET PALET

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET PALET VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET PALET Locatie : Brinnr. : 17NS Plaats : 7545 ZC Enschede Onderzoeksnummer : 13789 Documentnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERHOF

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERHOF VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERHOF Locatie : Brinnr. : 15TT Plaats : Amersfoort Registratienummer : 060454 Onderzoeksnummer

Nadere informatie