DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief"

Transcriptie

1 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Pagina 1 van 18

2 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Ouder Amstel Overzicht van de voor en de vroegscholen in Ouder Amstel Lijst met de VVE documenten die de gemeente heeft aangeleverd Het gemeentelijke VVE beleid 8 2 De oordelen over de voor en de vroegscholen 11 3 Conclusies 13 Bijlage 1: De beantwoording van de digitale vragenlijst door de gemeente 15 Pagina 2 van 18

3 Voorwoord In het Memorie van Toelichting bij de OKE-wet wordt een zgn. VVE-bestandsopname aangekondigd. In 2007 (en 2008 en 2009) heeft de onderwijsinspectie die al uitgevoerd in de vier grote steden en in in de middelgrote steden. Nu is doorgestart met de overige gemeenten die onderwijsachterstandsmiddelen krijgen van het Rijk. Na de bestandsopname wordt het inspectietoezicht op de kwaliteit van VVE signaalgestuurd vorm gegeven. Dat houdt in dat periodiek afspraken met de gemeente gemaakt worden over de onderwerpen en de locaties waarop VVEtoezicht zal worden gehouden. De bevindingen uit dit rapport over de bestandsopname VVE kunnen daarvoor als uitgangspunt worden genomen. De Hoofdinspecteur primair onderwijs, Dr. A. Jonk Pagina 3 van 18

4 Pagina 4 van 18

5 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Ouder-Amstel. VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in het basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen om achterop te raken. In het rapport wordt allereerst de kwaliteit van het VVE-beleid op gemeentelijk niveau gewaardeerd. Dat is gebeurd in de vorm van een zelfrapportage (in lijn met artikel 12 van de WOT) van de gemeente over haar VVE-beleid: zie hoofdstuk 1 en bijlage 1. De inspectie heeft deze zelfevaluatie geverifieerd. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de oordelen van de inspectie over de bezochte locaties gepresenteerd. Dat gebeurt in de vorm van overzichtstabellen met daarin: de oordelen van de inspectie over de bezochte locaties; of de zelfbeoordelingen afwijken van de inspectieoordelen. Na iedere overzichtstabel wordt een toelichting gegeven door de inspectie. Hoofdstuk 3, ten slotte, bevat de conclusies over kwaliteit van VVE in deze gemeente. Dit rapport gaat dus over de volgende onderwerpen: 1. De zelfrapportage van de gemeente over haar VVE-beleid en de verificatie daarvan door de inspectie. 2. Enkele opmerkingen over de zelfrapportage van de VVE-locaties. 3. De conclusies van de onderwijsinspectie. Bij de beoordeling wordt gewerkt met een vierpuntsschaal: 1. Staat in de kinderschoenen: verbeteringen zijn dringend nodig. Deze kwalificatie geeft aan dat echt iets verbeterd dient te worden. 2. Enigszins ontwikkeld: verbeteringen zijn nodig Deze kwalificatie geeft aan dat het wenselijk is dat iets verbeterd wordt. 3. Voldoende 4. Goed ontwikkeld: een voorbeeld voor anderen. Deze kwalificatie geeft aan dat dit aspect in orde is, en wel op een zodanige manier dat anderen hiervan kunnen leren. Pagina 5 van 18

6 Pagina 6 van 18

7 1 VVE in de gemeente Ouder-Amstel De gemeente Ouder-Amstel heeft aan de hand van een digitale vragenlijst haar eigen VVEbeleid beoordeeld tegen de OKE-wet en het VVE-toezichtkader van de onderwijsinspectie, dat in de Staatscourant is gepubliceerd. De digitale vragenlijst levert de volgende informatie: Het overzicht met de voor- en de vroegscholen: zie paragraaf 1.1 De lijst met de VVE-documenten die de gemeente heeft aangeleverd: zie paragraaf 1.2 De zelfbeoordeling van VVE-context en condities: zie paragraaf Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Ouder-Amstel In de gemeentelijke digitale vragenlijst is gevraagd naar een overzicht met de VVEpeuterspeelzalen en kinderdagverblijven (dus: de voorscholen) en de bijbehorende vroegscholen (de VVE-basisscholen). Gemeenten bekostigen sinds 2006 niet langer de vroegscholen, waardoor ze nu vaak geen betrouwbaar beeld meer hebben van welke vroegscholen er zijn. Daarom kan de onderwijsinspectie, in samenspraak met de gemeente en de schoolbesturen (en met gebruikmaking van de DUO-telgegevens per 1 oktober 2011 met het percentage gewichtenkinderen van 4 en 5 jaar), dat overzicht nader invullen: zie tabel 1.1. Tabel 1.1: Overzicht van de voor- en vroegscholen in de gemeente Ouder-Amstel. Voorschool: peuterspeelzaal Voorschool: kinderdagverblijf Vroegschool: Basisschool Kinderdagverblijf Slot Berensteijn Obs de Grote Beer** Duivendrecht Ouderkerk ad Amstel Kinderopvang Pinkeltje Ouderkerk ad Amstel A.Bekemaschool** Duivendrecht Tante Kaatje Kinderopvang Ouderkerk ad Amstel Stichting Kinderopvang in Duivendrecht (KID) Duivendrecht Kinderdagverblijf Ministek Ouderkerk ad Amstel Kinderdagverblijf de Capriool Duivendrecht Obs n Hekman* Ouderkerk AD Amstel Amstelschool* Ouderkerk AD Amstel Het Kofschip* Ouderkerk AD Amstel Toelichting: Voor de peuters is alle voorschoolse educatie ondergebracht bij de kinderdagverblijven. In mei 2012 is de eerste groep leidsters (15 personen) gestart met het scholingstraject voor het vve programma UK&PUK. Dit scholingstraject loopt tot juni Vervolgens zal een tweede groep starten, welke traject doorloopt tot medio Daarna zijn alle leidsters in de kinderopvang gecertificeerd voor het vve programma UK&PUK. Vanwege het feit dat de leidsters nog niet geschoold zijn ten tijde van dit onderzoek, zijn de locaties voor voorschoolse educatie niet bezocht. * Dit betreft locaties voor vroegschoolse educatie die een vragenlijst hebben ontvangen maar deze niet ingevuld hebben. ** Dit betreft locaties voor vroegschoolse educatie die een vragenlijst hebben ontvangen en deze ingevuld hebben geretourneerd aan de inspectie. Pagina 7 van 18

8 1.2 Lijst met de VVE-documenten die de gemeente heeft aangeleverd Documentnaam werkdocument VVE 3 mei 2011.doc Convenant VVE gewijzigde versie.doc TW voorstel college Uitvoeringsafspraken VVE.docx 1.voorbladouders.P.E.SKOO.doc 1.voorbladP.E.SKOO.doc 1.voorbladpsz.P.E.SKOO.doc 1.voorbladschool.P.E.SKOO.doc 2.peuterestafetteSKOO.doc 3.procedure.P.E.SKOO(2).doc Convenant Lokaal Educatieve Agenda.doc voorstel organisatiestructuur LEA.doc 1.3 Het gemeentelijke VVE-beleid In deze paragraaf worden de bevindingen van de inspectie over het gemeentelijk VVE-beleid weergegeven. Bijlage 1 bij dit rapport bevat de zelfevaluatie van de gemeente: vragen, antwoorden en beoordelingen van het gemeentelijke beleid, op de twee domeinen VVEbeleidscontext en de VVE-condities. Per domein wordt weergegeven op welke punten de gemeente haar eigen beleid en uitvoering als voldoende ( 3 ) beoordeelt, waar nog verbeterpunten worden gezien, zowel zonder ( 2 ) als met ( 1 ) afspraken en op welke punten de gemeente als een voorbeeld voor anderen gezien wordt ( 4 ). De inspectie baseert haar bevindingen op de uitkomsten van de zelfevaluatie en haar eigen verificatie door middel van documentenanalyse, gesprekken met betrokkenen en informatie uit locatiebezoeken. Waar de bevindingen van de gemeente afwijken van de oordelen van de inspectie wordt dit vermeld en onderbouwd. HET GEMEENTELIJKE VVE-BELEID Oordeel 1a1 Definitie doelgroepkind 3 1a2 Bereik: het aantal kindplaatsen (peuters) 2 1a3 Toeleiding 2 1a4 Ouders 2 1a5 Integraal VVE-programma 3 1a6 Externe zorg 2 1a7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen 2 1a8 Doorgaande lijn 2 1a9 Resultaten 3 1b VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau 3 1c Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau 3 DE VVE-CONDITIES Oordeel 2a GGD-rapport 2 2b Gemeentelijk subsidiekader 3 Verificatie: Oordelen Aan de hand van de ingestuurde documenten, en in voorkomende gevallen ook in gesprekken met de betrokkenen in de gemeente, heeft de inspectie bovenstaande oordelen geverifieerd (zie ook bijlage 1). Dit levert het volgende beeld op: Het VVE-beleid bevindt zich in de startfase. De uitvoering moet op veel onderdelen in de praktijk nog vorm krijgen. De inspectie heeft geen reden om af te wijken van de oordelen die voortkomen uit de zelfevaluatie. 1. Verbeterpunten Pagina 8 van 18

9 Het bereik (1a2) wordt bepaald door na te gaan of er voldoende VVE-kindplaatsen zijn en of deze worden bezet door de doelgroep. De gemeente weet (op basis van het percentage 4/5- jarigen met een leerlinggewicht) hoeveel kindplaatsen gerealiseerd moeten worden. Een deel van de gewogen leerlingen is overigens niet afkomstig uit de gemeente Ouder-Amstel maar uit Amsterdam Zuid-Oost. De gemeente heeft op basis van de gewogen leerlingen voldoende plaatsen gecreëerd binnen vier verschillende locaties van kinderdagverblijforganisaties in Duivendrecht en Ouderkerk. Wellicht omdat de uitvoering van VVE op de kinderdagverblijven zich nog in de startfase bevindt, is het bereik van doelgroeppeuters onvoldoende. Op basis van de smalle doelgroepdefinitie (d.w.z. op basis van de gewichtenregeling bij de kleuters) moet de gemeente 17 VVE-plaatsen voor peuters creëren waarvan 10 in Duivendrecht en 7 in Ouderkerk aan de Amstel. Tijdens het gesprek met de gemeente bleek dat er 3 kinderen daadwerkelijk geplaatst zijn. De gemeente heeft de afspraak gemaakt dat de toeleiding (1a3) van doelgroeppeuters de taak is van het consultatiebureau. Aansluitend op het vorige punt geldt dat de gemeente op dit moment nog geen zicht heeft op de aard van het non-bereik (welke kinderen gaan niet en waarom niet?). Ook de uitvoering van de toeleidingsactiviteiten bevindt zich nog in een startfase en er is nog niet duidelijk beschreven hoe het non-bereik aangepakt gaat worden. Het ouderbeleid (1a4) vraagt om verdere ontwikkeling. In dit beleid ontbreekt nog een analyse van de ouderpopulatie, het informeren van ouders, ontwikkelingsgerichte activiteiten in de gemeente, participatie van ouders, en hoe rekening wordt gehouden met de thuistaal. Er zijn wel afspraken over de intakeprocedure en het informeren van ouders over de ontwikkeling van kinderen. Ook het beleid over de externe zorg (1a6) voor peuters die aangewezen zijn op zorg en begeleiding buiten de voorschool, moet nog verder ontwikkeld worden. De zorgstructuur is niet duidelijk en het is niet helder waarover afspraken zijn gemaakt; hierdoor is ook niet transparant wie er wanneer verantwoordelijk is voor een kind. De afspraken over de invulling van de interne kwaliteitszorg (1a7) van de voor- en vroegscholen zijn nog onvoldoende specifiek en controleerbaar uitgewerkt. Ook de doorgaande lijn (1a8) vraagt om verdere ontwikkeling. Er zijn al wel in een convenant afspraken neergelegd over het overdragen van kindgegevens tussen de voor- en vroegscholen en de coördinatie. Er zijn ook intenties uitgesproken over een doorgaande leerlijn. Maar deze intenties zijn nog niet concreet uitgewerkt. Verder zijn er geen afspraken over de afstemming van het pedagogisch-educatief handelen en het ouderbeleid tussen de voor- en de vroegschool. Wel zijn er intenties uitgesproken om de interne begeleiding en de zorg van de voor- en de vroegschool op elkaar af te stemmen. De gemeente heeft afgesproken dat de GGD de basiskwaliteit (2a), inclusief de voorschoolse educatie, van de kinderdagverblijven beoordeelt. Dit zal op korte termijn gebeuren. 3. Geheel of grotendeels van voldoende kwaliteit De definitie doelgroepkind (1a1) is vastgelegd in het werkdocument voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Ouder-Amstel Naast het algemene criterium volgens de gewichtenregeling die geldt in het basisonderwijs, hanteert de gemeente de volgende criteria: geen van de ouders of regelmatige verzorgers in het gezin spreekt meer dan 50% Nederlands met het kind en/of de medewerker van het consultatiebureau stelt op basis van een omgevingsanalyse risico s vast op een of meer ontwikkelingsgebieden die van invloed zijn op de spraaktaalontwikkeling. De gemeente heeft vastgelegd welk integraal programma (1a5) de kinderdagverblijven dienen te gebruiken. Het programma heeft een beoordeling van effectief bewezen. De groepsleidsters in de kinderdagverblijven zijn of worden geschoold. Pagina 9 van 18

10 De VVE-coördinatie (1b) op gemeentelijk niveau krijgt vorm in LEA-verband. In het werkdocument voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Ouder-Amstel zijn afspraken vastgelegd over de systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau (1c). In bovengenoemd werkdocument zijn ook de subsidievoorwaarden (2b) opgenomen die voldoen aan de OKE-wet. Pagina 10 van 18

11 2 De oordelen over de voor- en de vroegscholen De voor- en vroegscholen uit het overzicht in paragraaf 1.1 hebben een digitale vragenlijst gekregen om zelf te rapporteren over de kwaliteit van VVE. Elke voor- en vroegschool heeft de eigen zelfrapportage teruggekregen, inclusief de bijbehorende oordelen. De VVE-vroegschoollocaties in deze gemeente hebben een digitale vragenlijst gekregen waarin ze zelf de kwaliteit van VVE beoordeeld hebben. Slechts twee van de vijf scholen hebben de vragenlijst ook daadwerkelijk ingevuld en geretourneerd. De voorschoollocaties zijn nog niet gecertificeerd voor VVE en hebben daarom geen digitale vragenlijst ontvangen. Vanwege het geringe aantal VVE-locaties en doelgroepkinderen in deze gemeente heeft de onderwijsinspectie geen onderzoeken op de VVE-locaties uitgevoerd. Pagina 11 van 18

12 Pagina 12 van 18

13 3 Conclusies De inspectie heeft zowel op het niveau van de gemeente, als op het niveau van de afzonderlijke locaties, gekeken naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in deze gemeente. Bij het oordeel over de kwaliteit van het gemeentelijk beleid heeft de inspectie in eerste instantie gebruik gemaakt van de zelfevaluatie van de gemeente. Daarnaast heeft de inspectie een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de gemeente en van de Stichting Kind en Ouder (SKOO), de coördinerende organisatie voor de VVE in de gemeente Ouder-Amstel. De VVE-vroegschoollocaties in deze gemeente hebben een digitale vragenlijst gekregen waarin ze zelf de kwaliteit van VVE beoordeeld hebben. Slechts twee van de vijf scholen hebben de vragenlijst ook daadwerkelijk ingevuld en geretourneerd. Op de voorschoollocaties hebben de leidsters de scholing voor het VVE-programma nog niet afgerond. Om die reden en vanwege het geringe aantal VVE-locaties en doelgroepkinderen in deze gemeente heeft de onderwijsinspectie geen onderzoeken op de VVE-locaties uitgevoerd. Hoewel het gemeentelijk beleid zich pas sinds kort richt op kinderdagverblijven en niet meer uitsluitend op peuterspeelzalen is het op veel onderdelen van voldoende kwaliteit. Zo is er duidelijkheid over de definitie van doelgroepkind in de voorschoolse periode en er zijn voldoende kindplaatsen door de gemeente gecreëerd. Er zijn afspraken over het te gebruiken programma en de overdracht van gegevens waardoor er een basis is gelegd voor een doorgaande lijn. Positief is zeker ook dat er afspraken zijn gemaakt over de opbrengsten. Bovendien is er een voldoende aanzet voor de systematische evaluatie van VVE en er is coördinatie op gemeentelijk niveau. Verder voldoet de gemeentelijke subsidiebeschikking aan de criteria die in de OKE-wet worden gesteld. Er zijn ook ontwikkelpunten die voor een groot deel samenhangen met de recente start van het VVE-beleid. Een belangrijk ontwikkelpunt is het gerealiseerde bereik. Dit blijft nu nog ver achter bij de doelstellingen. Het non-bereik is nog niet geanalyseerd en de toeleiding moet aangescherpt worden om het bereik te verhogen. Daarnaast ontbreekt een gericht ouderbeleid. Het bestaande beleid op het gebied van externe zorg is nog onvoldoende ontwikkeld. Verder zijn de afspraken, gemaakt over de invulling van de interne kwaliteitszorg, niet concreet genoeg. Tenslotte ligt er nog een opdracht waar het gaat om de breedte van de GGD-rapporten. De gemeente heeft afgesproken dat de GGD de basiskwaliteit (2a), inclusief de voorschoolse educatie, van de kinderdagverblijven beoordeelt. Op grond van de OKE-wet (art. 2.19, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen) dient de gemeente Ouder-Amstel GGDtoezicht uit te laten oefenen op de basiskwaliteit voorschoolse educatie van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Voor eind 2012 dienen alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te zijn onderzocht. Pagina 13 van 18

14 Pagina 14 van 18

15 Bijlage 1: De beantwoording van de digitale vragenlijst door de gemeente HET GEMEENTELIJKE VVE-BELEID Ant- Oordeel woord 1a1 Definitie doelgroepkind Hanteert uw gemeente een definitie van wat een doelgroeppeuter is? 3 - Of de peuter (later) een zgn. leerlinggewicht (0,3 of 1,2) heeft - Of de peuter een taal- en/of een ontwikkelingsachterstand heeft (bijvoorbeeld volgens het consultatiebureau) Hanteert uw gemeente een definitie van wat een doelgroepkleuter is? 3 - Of de kleuter een leerlinggewicht (0,3 of 1,2) heeft - Of de kleuter een taal- of ontwikkelingsachterstand heeft (bijvoorbeeld volgens het consultatiebureau) Heeft u een document waarin de definitie van de doelgroeppeuters is beschreven? Heeft u een document waarin de definitie van de doelgroepkleuters is beschreven? 1a2 Bereik: het aantal kindplaatsen (peuters) Weet u voor hoeveel peuters u VVE-plaatsen dient te creëren uit de onderwijsachterstandsgelden van het rijk? Voor hoeveel peuters diende u VVE-plaatsen te creëren per 1 augustus 2011? Voor hoeveel peuters heeft u VVE-plaatsen gecreëerd per 1 augustus 2011? Weet u hoeveel doelgroeppeuters er in uw gemeente zijn per 1 augustus 2011, uitgaande van uw eigen doelgroepdefinitie (als u die heeft)? Hoeveel doelgroeppeuters zijn er in uw gemeente per 1 augustus 2011? Hoeveel van deze doelgroeppeuters hebben VVE gehad? Heeft u een document waarin het bereik van de doelgroepkleuters is beschreven? 1a3 Toeleiding Heeft u een document waarin is beschreven hoe het toeleidingstraject van de doelgroeppeuters naar de voorschool eruit ziet? Kunt u hieronder kort beschrijven uit welke stappen dat traject bestaat? Heeft uw gemeente zicht op de aard en de omvang van het non-bereik, d.w.z. welke ouders hun kinderen niet naar VVE laten gaan terwijl het wel doelgroeppeuters zijn? 1a4 Ouders Gericht ouderbeleid: Is er sprake van een analyse van de ouderpopulatie, waardoor duidelijk wordt waar het VVE-ouderbeleid zich op moet richten? Kunt u hieronder kort beschrijven wat die analyse inhoudt? Wordt in het ouderbeleid expliciet uitgewerkt dat zoveel mogelijk ouders worden bereikt? Kunt u hieronder kort beschrijven wat dat beleid om zoveel mogelijk ouders te bereiken inhoudt? Worden de ouders vóórdat hun doelgroepkind naar de voorschool gaat adequaat geïnformeerd over het doel en de werkwijze van VVE en de voorschool? Kunt u hieronder kort beschrijven wat dat beleid om de ouders te informeren inhoudt? Is er sprake van een vastgestelde intakeprocedure van de doelgroepkinderen? 17 3 Nee 3 Pagina 15 van 18

16 Kunt u hieronder kort beschrijven wat die intake inhoudt? Is er gemeentelijk beleid om ouders te stimuleren thuis VVE-activiteiten met hun kind te doen? Is er gemeentelijk beleid om ouders te stimuleren op de voor(- en vroeg)school VVE-activiteiten met hun kind te doen? Is er gemeentelijk beleid om ouders te informeren over de ontwikkeling van het kind? Is er gemeentelijk beleid om rekening te houden met de thuistaal van de doelgroepkinderen? 1a5 Integraal VVE-programma Is er gemeentelijk beleid over het te hanteren VVE-programma in de voorschool? Is er gemeentelijk beleid over het te hanteren kind- of leerlingvolgsysteem in de voor- en/of vroegschool? 1a6 Externe zorg Is er gemeentelijk beleid over de (externe) zorg voor peuters die meer nodig hebben dan VVE? 1a7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen Zijn er gemeentelijke afspraken over de manier waarop de voor- en vroegscholen hun interne kwaliteitszorg uitvoeren? 1a8 Doorgaande lijn Is er gemeentelijk beleid over de VVE-coördinatie tussen de voor- en de vroegschool? Is er gemeentelijk beleid over de zgn. warme overdracht van de voorschool naar de vroegschool? Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van pedagogisch-educatief handelen van de voor- en de vroegschool op elkaar? Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van het ouderbeleid van de voor- en de vroegschool op elkaar? Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van interne begeleiding en de zorg van de voor- en de vroegschool op elkaar? Pagina 16 van 18

17 1a9 Resultaten Zijn er gemeentelijke afspraken met de schoolbesturen over de te bereiken resultaten met VVE? Kunt u hieronder kort beschrijven wat die resultaatafspraken zijn? (Een voorbeeld: Minder dan 25% van de doelgroepkinderen scoort op D- of E- niveau bij de Cito-toetsen Taal voor kleuters en Ordenen) 1a10 Nadere VVE-afspraken op gemeentelijk niveau Zijn er nadere gemeentelijke afspraken over de voorscholen? Dus bovenop de wettelijke eisen. Kunt u hieronder kort beschrijven wat die nadere afspraken over de voorscholen zijn? Zijn er nadere gemeentelijke afspraken over de vroegscholen? Bijvoorbeeld in LEA-verband. Kunt u hieronder kort beschrijven wat die nadere afspraken over de vroegscholen zijn? 1b VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau Is er VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau wat betreft de aansturing van VVE? (Stuurgroep, LEA, e.d.) Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die VVE-aansturing op gemeentelijk niveau er uit ziet? Is er VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau wat betreft de uitvoering van VVE? (bijv. in de werkgroep VVE, of zoiets) Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die coördinatie van de VVEuitvoering er uit ziet? 1c Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau Wordt VVE op gemeentelijk niveau systematisch geëvalueerd en verbeterd? (via een (VVE)monitor, gemeentelijk VVE-evaluaties, VVEbeleidsplannen, en dergelijke?) 3 Nee Nee Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die systematisch evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau er uit ziet? DE VVE-CONDITIES 2a GGD-rapport Heeft u afspraken met de GGD dat zij bij het beoordelen van de kinderdagverblijven óók de voorschoolse educatie (het zgn. 8e domein) beoordelen? Is u bekend vanaf welke datum de GGD ook het 8e domein meeneemt in haar beoordeling van de kinderdagverblijven? Wat is die datum? Heeft u afspraken met de GGD dat zij bij het beoordelen van de peuterspeelzalen óók de voorschoolse educatie (het zgn. 8e domein) beoordelen? Is u bekend vanaf welke datum de GGD ook het 8e domein meeneemt in haar beoordeling van de peuterspeelzalen? Antwoord Oordeel 3 3 Pagina 17 van 18

18 Wat is die datum 2b Gemeentelijk subsidiekader Is er een gemeentelijk VVE-subsidiekader voor de voorscholen (of een verordening, een beschikking, e.d.) 3 Staat daarin dat de maximale groepsgrootte 16 peuters per groep is? 3 Wat is dan de maximale groepsgrootte? Staat daarin dat er voor elke groep sprake moet zijn van een dubbele 3 bezetting? Wat is dat criterium? Staat daarin dat er voor elke groep minimaal 10 uur VVE gegeven wordt? 3 Wat is dat criterium? Staat daarin dat de leidsters/beroepskrachten gekwalificeerd moeten zijn, 3 d.w.z. dat ze minimaal MBO-3 niveau zijn? Wat is dat criterium? Staat daarin dat de leidsters/beroepskrachten voldoende geschoold moeten 3 zijn voor VVE? Wat zijn de scholingseisen in uw gemeente? Afsluitende toelichting Hier kunt u een toelichting geven. Vanaf augustus 2011 kent de gemeente geen peuterspeelzalen meer. De twee peuterspeelzalen zijn geïntegreerd in de kinderopvang. Op basis van de "gewichtenregeling" in het basisonderwijs kent de gemeente maar een beperkte omvang van de doelgroepkinderen. Uitgangspunt voor de gemeente is dat alle instellingen voor kinderopvang gemeentebreed gaan werken met het VVE programma Uk&Puk zodat kinderen die daarvoor in aanmerking komen gebruik kunnen maken van een VVE aanbod. Op dit moment worden alle leidsters in de kinderopvang geschoold op het VVE programma Uk&Puk. Daarnaast is er vanuit het verleden een registratie en observatieformulier ontwikkeld (de Peuterestafette) waarvan het de bedoeling is dat alle instellingen hiermee gaan werken. De Stichting Kind en Ouder in Ouder-Amstel is een organisatie voor buitenschoolse opvang en dagopvang en is vanwege opgebouwde ervaring en expertise vanuit het verleden belast met de coördinatie van de VVE. Pagina 18 van 18

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OVERBETUWE IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OVERBETUWE IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OVERBETUWE IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3501246 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Overbetuwe 7 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente West Maas en Waal 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012 Utrecht, februari 2013 3491892 Pagina 1 van 17 INHOUD Voorwoord 3 VVE in de gemeente Noordwijk 5 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Noordwijk

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief Utrecht, april 2013 Reg.nr. 3514996 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Eemnes 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012 Utrecht, augustus 2012 HB3337197 HB3337197 Pagina 2 van 25 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Winterswijk 9 1.1 Overzicht van de voor en de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NAARDEN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NAARDEN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NAARDEN IN 2012 Definitief Utrecht, april 2013 Reg.nr. 3514931 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Naarden 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3504532 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Midden Drenthe 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3497803 Pagina 1 van 21 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Enkhuizen 7 1.1 Overzicht van de voor en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3495287 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 Inleiding 5 1. VVE in de gemeente Edam - Volendam 7 1.1 Overzicht

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012 Definitief Utrecht, januari 2013 H3490757 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Hulst 9 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3492754 Pagina 1 van 18 Pagina 2 van 18 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Maasdonk 9 2 De oordelen over de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BORNE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BORNE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BORNE IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3498729 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Borne 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Borne

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3496739 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Leek 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZANDVOORT IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZANDVOORT IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZANDVOORT IN 2012 Utrecht, maart 2013 3051063 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Zandvoort 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Zandvoort

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3497823 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Ooststellingwerf 7 1.1 Overzicht van

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK IN 2012 Utrecht, februari 2013 3499645 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Bodegraven Reeuwijk 7 1.1 Overzicht van de voor en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TERSCHELLING IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TERSCHELLING IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TERSCHELLING IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3498525 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Terschelling 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Franekeradeel Plaats : Franeker Gemeentenummer : 0070 Onderzoeksnummer : 292354 Datum onderzoek : 17 maart 2017

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 Utrecht, januari 2013 HB 3489397 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Olst Wijhe 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE De Friese Meren Gemeentenummer : 1921 Onderzoeksnummer : 287893 Datum onderzoek : 25 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hof van Twente Plaats : Goor Gemeentenummer : 1735 Onderzoeksnummer : 278130 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE IJSSELSTEIN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE IJSSELSTEIN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE IJSSELSTEIN IN 2012 Utrecht, februari 2013 3493067 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente IJsselstein 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief Utrecht, december 2012 Reg.nr. 3475149 1 Reg.nr. 3475149 2 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Heemskerk 9 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINSUM IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINSUM IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINSUM IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3504501 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Winsum 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TUBBERGEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TUBBERGEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TUBBERGEN IN 2012 Utrecht, januari 2013 HB3492267 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Tubbergen 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Hoogezand-Sappemeer Plaats : Hoogezand Gemeentenummer : 0018 Onderzoeksnummer : 288257 Datum onderzoek : 22

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DEN HELDER IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DEN HELDER IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DEN HELDER IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3500747 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Den Helder 7 1.1 Overzicht van de voor en de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3503171 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Woudenberg 7 1.1 Overzicht van de voor en de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MEPPEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MEPPEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MEPPEL IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3492340 Pagina 2 van 30 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Meppel 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Meppel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Geldermalsen Plaats : Geldermalsen Gemeentenummer : 0236 Onderzoeksnummer : 279478 Datum onderzoek : 13 oktober

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TWENTERAND IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TWENTERAND IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TWENTERAND IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3498572 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Twenterand 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDEWATER IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDEWATER IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDEWATER IN 2012 Utrecht, februari 2013 3499635 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Oudewater 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Sliedrecht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Sliedrecht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Sliedrecht Plaats : Sliedrecht Gemeentenummer : 0610 Onderzoeksnummer : 289118 Datum onderzoek : 26

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3496774 Pagina 1 van 16 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Aa en Hunze 7 2 De oordelen over de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3494687 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Rijssen Holten 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hollands Kroon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hollands Kroon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hollands Kroon Plaats : Anna Paulowna Gemeentenummer : 1911 Onderzoeksnummer : 279553 Datum onderzoek : 17 november

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3496705 Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Eersel 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DINKELLAND IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DINKELLAND IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DINKELLAND IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493513 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Dinkelland 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZUTPHEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZUTPHEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZUTPHEN IN 2012 Utrecht, december 2012 HB3475737 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Zutphen 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Zutphen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493045 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Doetinchem 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRONTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRONTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRONTEN IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494583 Pagina 2 van 32 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Dronten 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Dronten

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TEYLINGEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TEYLINGEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TEYLINGEN IN 2012 Utrecht, februari 2013 3491235 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Teylingen 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3508843 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Son en Breugel 9 1.1

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NIJKERK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NIJKERK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NIJKERK IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494543 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Nijkerk 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Nijkerk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Loppersum Plaats : Loppersum Gemeentenummer : 0024 Onderzoeksnummer : 279080 Datum onderzoek : 15 december 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PUTTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PUTTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PUTTEN IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3495477 Pagina 2 van 30 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Putten 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Putten

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 Utrecht, februari 2013 3494430 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Wassenaar 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AALTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AALTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AALTEN IN 2012 Utrecht, november 2012 HB3465686 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Aalten 6 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Aalten 6 1.2 Lijst met

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BARENDRECHT IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BARENDRECHT IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BARENDRECHT IN 2012 Utrecht, november 2012 3426948 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Barendrecht 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELSEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELSEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELSEN IN 2012 Utrecht, december 2012 Pagina 1 van 28 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Velsen 9 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VALKENSWAARD IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VALKENSWAARD IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VALKENSWAARD IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3498934 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Valkenswaard 9 1.1

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 Utrecht, oktober 2012 HB3423397 Pagina 2 van 25 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Brummen 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Brummen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494884 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Ermelo 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Ermelo

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NUNSPEET IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NUNSPEET IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NUNSPEET IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3496778 Pagina 2 van 30 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Nunspeet 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Nunspeet

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLDENZAAL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLDENZAAL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLDENZAAL IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3492412 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Oldenzaal 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GIESSENLANDEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GIESSENLANDEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GIESSENLANDEN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3507268 Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Giessenlanden 9 1.1 Overzicht van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BINNENMAAS IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BINNENMAAS IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BINNENMAAS IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3507097 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Binnenmaas 9 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Aalburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Aalburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Aalburg Plaats : Wijk en Aalburg Gemeentenummer : 0738 Onderzoeksnummer : 292533 Datum onderzoek : 19 april

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EPE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EPE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EPE IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3497026 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Epe 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Epe 9 1.2 Lijst

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HARDENBERG IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HARDENBERG IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HARDENBERG IN 2012 Utrecht, januari 2013 HB 3487530 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Hardenberg 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Oldambt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Oldambt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Oldambt Plaats : Winschoten Gemeentenummer : 1895 Onderzoeksnummer : 288309 Datum onderzoek : 17 maart

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE UITHOORN IN 2013 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE UITHOORN IN 2013 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE UITHOORN IN 2013 Definitief Utrecht, mei 2013 HB3527103 Pagina 1 van 26 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Uithoorn 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NIEUWKOOP IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NIEUWKOOP IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NIEUWKOOP IN 2012 Utrecht, januari 2013 3483686 Pagina 1 van 21 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Nieuwkoop 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Nieuwkoop

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3505060 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Achtkarspelen 7 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3493293 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Noordoostpolder 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3499536 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Smallingerland 7 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL IN 2012 Utrecht, februari 2013 3499362 Pagina 1 van 23 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Krimpen aan den IJssel 7 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELDHOVEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELDHOVEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELDHOVEN IN 2012 Definitief Utrecht, januari 2013 H3482256 Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Veldhoven 9 1.1 Lijst

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MONTFERLAND IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MONTFERLAND IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MONTFERLAND IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493088 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Montferland 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hendrik-Ido-Ambacht Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentenummer : 0531 Onderzoeksnummer : 276870 Datum onderzoek

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SKARSTERLÂN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SKARSTERLÂN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SKARSTERLÂN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3504700 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Skarsterlân 7 1.1 Overzicht van de voor en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Veendam

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Veendam RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Veendam Plaats : Veendam Gemeentenummer : 0047 Onderzoeksnummer : 287976 Datum onderzoek : 9 februari 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Echt-Susteren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Echt-Susteren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Echt-Susteren Plaats : Echt Gemeentenummer : 1711 Onderzoeksnummer : 276867 Datum onderzoek : 19 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. De Bilt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE De Bilt Plaats : Bilthoven Gemeentenummer : 0310 Onderzoeksnummer : 278060 Datum onderzoek : 23 oktober 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012 Utrecht, november 2012 HB3472812 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Hoogeveen 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Hoogeveen 7 1.2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Tiel Plaats : Tiel Gemeentenummer : 0281 Onderzoeksnummer : 292531 Datum onderzoek : 13 april 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ridderkerk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ridderkerk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ridderkerk Plaats : Ridderkerk Gemeentenummer : 0597 Onderzoeksnummer : 277931 Datum onderzoek : 8 september

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE STEENBERGEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE STEENBERGEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE STEENBERGEN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3507189 Pagina 1 van 28 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Steenbergen 9 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3498758 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Losser 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Losser

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Renkum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Renkum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Renkum Plaats : Oosterbeek Gemeentenummer : 0274 Onderzoeksnummer : 279479 Datum onderzoek : 14 oktober 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Leek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Leek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Leek Plaats : Leek Gemeentenummer : 0022 Onderzoeksnummer : 292408 Datum onderzoek : 14 maart 2017 Datum

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CRANENDONCK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CRANENDONCK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CRANENDONCK IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3500308 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Cranendonck 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL IN 2012 Utrecht, oktober 2012 3415501 Pagina 1 van 23 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Capelle aan den IJssel 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Coevorden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Coevorden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Coevorden Plaats : Coevorden Gemeentenummer : 0109 Onderzoeksnummer : 278126 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie