DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012"

Transcriptie

1 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012 Utrecht, augustus 2012 HB

2 HB Pagina 2 van 25

3 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Winterswijk Overzicht van de voor en de vroegscholen in Winterswijk Lijst met de VVE documenten die de gemeente heeft aangeleverd Het gemeentelijke VVE beleid 9 2 De oordelen over de voor en de vroegscholen Het bereik Oordelen op de indicatoren van voor en vroegscholen 13 3 Conclusies 19 Bijlage 1: de beantwoording van de digitale vragenlijst door de gemeente 21 Bijlage 2 De resultaten op de digitale vragenlijsten van de voor en de vroegscholen 24 HB Pagina 3 van 25

4 HB Pagina 4 van 25

5 Voorwoord In de Memorie van Toelichting bij de OKE-wet wordt een zogenaamde VVEbestandsopname aangekondigd. In 2007 (en 2008 en 2009) heeft de onderwijsinspectie die al uitgevoerd in de vier grote steden en in met de middelgrote steden. Nu is doorgestart met de overige gemeenten die onderwijsachterstandsmiddelen krijgen van het Rijk. In 2010 is de OKE-wet aangenomen en wordt vanuit dat kader na de bestandsopname in deze gemeente het inspectietoezicht op de kwaliteit van VVE signaalgestuurd vorm gegeven. Dat houdt in dat in principe periodiek afspraken met de gemeente gemaakt worden over de onderwerpen en de locaties waarop VVE-toezicht zal worden gehouden. De bevindingen uit dit rapport over de bestandsopname VVE kunnen daarvoor als uitgangspunt worden genomen. De Hoofdinspecteur Primair onderwijs, Dr. A. Jonk HB Pagina 5 van 25

6 HB Pagina 6 van 25

7 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Winterswijk. VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in het basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen om achterop te raken. In het rapport wordt allereerst de kwaliteit van het VVE-beleid op gemeentelijk niveau gewaardeerd. Dat is gebeurd in de vorm van een zelfrapportage (in lijn met artikel 12 van de WOT) van de gemeente over haar VVE-beleid: zie hoofdstuk 1 en bijlage 1. De inspectie heeft deze zelfevaluatie geverifieerd. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de oordelen van de inspectie over de bezochte locaties gepresenteerd. Dat gebeurt in de vorm van overzichtstabellen met daarin: de oordelen van de inspectie over de bezochte locaties; of de zelfbeoordelingen afwijken van de inspectieoordelen. Na iedere overzichtstabel wordt een toelichting gegeven door de inspectie. In bijlage 2 staat een overzicht van de zelfevaluaties van de locaties weergegeven. Iedere bezochte locatie heeft een inspectierapport met de bevindingen ontvangen. Hoofdstuk 3, tenslotte, bevat de conclusies over kwaliteit van VVE in de gemeente Winterswijk. Dit rapport gaat dus over de volgende onderwerpen: 1. De zelfrapportage van de gemeente over haar VVE-beleid en de verificatie daarvan door de inspectie. 2. De oordelen van de onderwijsinspectie over de voor- en de vroegscholen en de mate van overeenkomst met de oordelen uit de zelfevaluaties. 3. De conclusies van de onderwijsinspectie. Bij de beoordeling wordt gewerkt met een vierpuntsschaal: 1. Staat in de kinderschoenen: verbeteringen zijn dringend nodig. Deze kwalificatie geeft aan dat echt iets verbeterd dient te worden. 2. Enigszins ontwikkeld: verbeteringen zijn nodig Deze kwalificatie geeft aan dat het wenselijk is dat iets verbeterd wordt. 3. Voldoende 4. Goed ontwikkeld: een voorbeeld voor anderen. Deze kwalificatie geeft aan dat dit aspect in orde is, en wel op een zodanige manier dat anderen hiervan kunnen leren. Pagina 7 van 25

8 Pagina 8 van 25

9 1 VVE in de gemeente Winterswijk De gemeente Winterswijk heeft aan de hand van een digitale vragenlijst haar eigen VVE-beleid beoordeeld tegen de OKE-wet en het VVE-toezichtkader van de onderwijsinspectie, dat in de Staatscourant is gepubliceerd. De digitale vragenlijst levert de volgende informatie: Het overzicht met de voor- en de vroegscholen: zie paragraaf 1.1 De lijst met de VVE-documenten die de gemeente heeft aangeleverd: zie paragraaf 1.2 De zelfbeoordeling van VVE-context en condities: zie paragraaf Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Winterswijk In de gemeentelijke digitale vragenlijst is gevraagd naar een overzicht met de VVEpeuterspeelzalen en kinderdagverblijven (dus: de voorscholen) en de bijbehorende vroegscholen (de VVE-basisscholen). Gemeenten bekostigen sinds 2006 niet langer de vroegscholen, waardoor ze nu vaak geen betrouwbaar beeld meer hebben van welke vroegscholen er zijn. Daarom heeft de onderwijsinspectie met gebruikmaking van de DUOtelgegevens per 1 oktober 2011 met het percentage gewichtenkinderen van 4 en 5 jaar dat overzicht nader ingevuld: zie tabel 1.1. Tabel 1.1: Overzicht van de voor- en vroegscholen in de gemeente Winterswijk Voorschool: peuterspeelzaal Voorschool: kinderdagverblijf Vroegschool: Basisschool Het Klaverblad* De Vlier* Pippeloentje* Sassa De Schakel De Klaproos* Jodokus De Kolibrie De Speeldoos Okiedokie (Prins Willem Alexanderschool) Baloe Ieniemienie Picobello Toto Boelie Bubbels* Toelichting: - Samenwerkende voor- en vroegscholen staan naast elkaar. - Al deze voor- en vroegscholen hebben een digitale vragenlijst gehad. - De voor- en vroegscholen met een * zijn ook fysiek bezocht. - De vroegscholen die tussen ( ) staan, hebben wel een digitale vragenlijst gehad, maar zeggen geen vroegschool te zijn. Het blijkt niet zo eenvoudig en eenduidig te zijn om in de gemeente Winterswijk te bepalen of een basisschool een vroegschool is of niet, omdat vroegscholen weinig of geen gewichtenkinderen hebben en/of gedeeltelijk aan de VVE-kenmerken voldoen (dubbele bezetting, VVE-programma en dergelijke). 1.2 Lijst met de VVE-documenten die de gemeente heeft aangeleverd Documentnaam - VVE bestandsopname Gemeente Winterswijk.doc - Doelgroepkinderen Winterswijk 2011.doc - Doelgroepcriteria definitief.doc - Nota VVE Winterswijk doc 1.3 Het gemeentelijke VVE-beleid In deze paragraaf worden de bevindingen van de inspectie over het gemeentelijk VVE-beleid weergegeven. Bijlage I bij dit rapport bevat de zelfevaluatie van de gemeente: vragen, Pagina 9 van 25

10 antwoorden en beoordelingen van het gemeentelijke beleid, op de twee domeinen VVEbeleidscontext en de VVE-condities. Per domein wordt weergegeven op welke punten de gemeente haar eigen beleid en uitvoering als voldoende ( 3 ) beoordeelt, waar nog verbeterpunten worden gezien zonder ( 2 ) als met ( 1 ) afspraken en op welke punten de gemeente als een voorbeeld voor anderen gezien wordt ( 4 ). De inspectie baseert haar bevindingen op de uitkomsten van de zelfevaluatie en haar eigen verificatie door middel van documentenanalyse, gesprekken met betrokkenen en informatie uit locatiebezoeken. Waar de bevindingen van de inspectie afwijken van de oordelen van de gemeente wordt dit vermeld en onderbouwd. HET GEMEENTELIJKE VVE-BELEID Oordeel 1a1 Definitie doelgroepkind 3 Hanteert uw gemeente een definitie van wat een doelgroeppeuter is? 3 1a2 Bereik: het aantal kindplaatsen (peuters) 2 Weet u voor hoeveel peuters u VVE-plaatsen dient te creëren uit de onderwijsachterstandsgelden van het rijk? 2 Voor hoeveel peuters heeft u VVE-plaatsen gecreëerd per 1 augustus 2011? 3 Weet u hoeveel doelgroeppeuters er in uw gemeente zijn per 1 augustus 2011, uitgaande van uw eigen doelgroepdefinitie (als u die heeft)? 2 Hoeveel van deze doelgroeppeuters hebben VVE gehad? 3 1a3 Toeleiding 2 Oordeel toeleiding. 2 1a4 Ouders 2 Gericht ouderbeleid: Is er sprake van een analyse van de ouderpopulatie, waardoor duidelijk wordt waar het VVE-ouderbeleid zich op moet richten? 2 Worden de ouders vóórdat hun doelgroepkind naar de voorschool gaat adequaat geïnformeerd over het doel en de werkwijze van VVE en de voorschool? 3 Is er sprake van een vastgestelde intakeprocedure van de doelgroepkinderen? 3 Is er gemeentelijk beleid om ouders te stimuleren thuis VVE-activiteiten met hun kind te doen? 3 Is er gemeentelijk beleid om ouders te stimuleren op de voor(- en vroeg)school VVE-activiteiten met hun kind te doen? 3 Is er gemeentelijk beleid om rekening te houden met de thuistaal van de doelgroepkinderen? 3 1a5 Integraal VVE-programma 2 Is er gemeentelijk beleid over het te hanteren VVE-programma in de voorschool? 2 Is er gemeentelijk beleid over het te hanteren kind- of leerlingvolgsysteem in de voor- en/of vroegschool? 2 1a6 Externe zorg 2 Is er gemeentelijk beleid over de (externe) zorg voor peuters die meer nodig hebben dan VVE? 2 1a7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen 2 Zijn er gemeentelijke afspraken over de manier waarop de voor- en vroegscholen hun interne kwaliteitszorg uitvoeren? 2 Pagina 10 van 25

11 1a8 Doorgaande lijn 2 Is er gemeentelijk beleid over de VVE-coördinatie tussen de voor- en de vroegschool? 2 Is er gemeentelijk beleid om zoveel mogelijk kinderen door te laten stromen van de voorschool naar een vroegschool? 2 Is er gemeentelijk beleid over de zgn. warme overdracht van de voorschool naar de vroegschool? 2 Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van het aanbod van de vooren de vroegschool op elkaar? 2 Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van pedagogisch-educatief handelen van de voor- en de vroegschool op elkaar? 2 1a9 Resultaten 2 Zijn er gemeentelijke afspraken met de schoolbesturen over de te bereiken resultaten met VVE? 2 1b VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau 3 Is er VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau wat betreft de aansturing van VVE? (Stuurgroep, LEA, e.d.) 3 Is er VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau wat betreft de uitvoering van VVE? (bijv. in de werkgroep VVE, of zoiets) 3 DE VVE-CONDITIES Oordeel 2a GGD-rapport 3 Is u bekend vanaf welke datum de GGD ook het 8e domein meeneemt in haar beoordeling van de kinderdagverblijven? 2 Heeft u afspraken met de GGD dat zij bij het beoordelen van de peuterspeelzalen óók de voorschoolse educatie (het zgn. 8e domein) beoordelen? 1 Is u bekend vanaf welke datum de GGD ook het 8e domein meeneemt in haar beoordeling van de peuterspeelzalen? 2 Verificatie: Op grond van de antwoorden in de vragenlijst en de aangeleverde documentatie neemt de inspectie voor het overgrote deel van de indicatoren de oordelen over. Op een onderdeel ziet de inspectie reden om af te wijken van de zelfbeoordeling van de gemeente, dit betreft het onderdeel VVE-condities. Uit de onderzoeken op de locaties komt naar voren dat de GGD met ingang van 2012 ook het 8 e domein, dat over de voorschoolse educatie gaat, mee in haar beoordeling van de VVE-kinderdagverblijven en VVE-peuterspeelzalen in Winterswijk. De inspectie beoordeelt de VVE-condities op dit punt daarom als voldoende. Die laat het volgende beeld zien: 1. Verbeterpunten met een afspraak. Er zijn op gemeentelijk niveau geen verbeterpunten met een afspraak. 2. Verbeterpunten Het belangrijkste punt voor de gemeente om op te pakken is het maken van afspraken over VVE met de schoolbesturen en houders van kinderopvang en peuterspeelzalen. Het betreft afspraken over: - de toeleiding naar VVE - de doorgaande lijn van de voor- naar de vroegschool - de te behalen resultaten met VVE Andere verbeterpunten zijn: - het bereik van de doelgroeppeuters: aanbod en gerealiseerde bereik - het ouderbeleid Pagina 11 van 25

12 - een integraal VVE-programma - de externe zorg - de interne kwaliteitszorg van de voor- en vroegscholen Het ontbreekt veelal aan een uitgeschreven VVE-beleid. 4. Voorbeelden voor anderen. Er zijn op gemeentelijk niveau geen voorbeelden voor anderen. Pagina 12 van 25

13 2 De oordelen over de voor- en de vroegscholen De voor- en vroegscholen uit het overzicht in paragraaf 1.1 hebben een digitale vragenlijst gekregen om zelf te rapporteren over de kwaliteit van VVE. De vragen zijn rechtstreeks afkomstig uit het VVE-waarderingskader, met dien verstande dat sociaal-wenselijke antwoorden vermeden zijn door ófwel de formulering van de vragen, ófwel bepaalde indicatoren (zoals de beoordeling van het pedagogisch klimaat en het educatief handelen) niet op te nemen in de vragenlijst. Elke voor- en vroegschool heeft de eigen zelfrapportage teruggekregen, inclusief de bijbehorende oordelen. Paragraaf 2.1 bevat informatie over het gerealiseerde bereik. In paragraaf 2.2 staan de inspectieoordelen op de aspecten condities, ouders, proceskwaliteit, ontwikkeling, begeleiding en zorg, kwaliteitszorg, doorgaande lijn, en resultaten. Ook wordt per indicator aangegeven of het inspectieoordeel afwijkt van de zelfbeoordelingen van de VVE-locaties: een = geeft aan dat die overeenkomen, een + geeft aan dat het inspectieoordeel positiever is en een - dat het negatiever is. 2.1 Het bereik In tabel 2.1 staat het aantal peuters op de verschillende voorscholen: peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Tabel 2.1 Het aantal (doelgroep)peuters op de verschillende voorscholen: peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. VVE Peuterspeelzaal aantal peuters waarvan doelgroep Pippeloentje 32 5 Het Klaverblad 35 5 De Klaproos 35 5 De Speeldoos 32 7 VVE Kinderdagverblijf aantal kleuters waarvan doelgroep Sassa 16 3 Jodokus 13 2 Okiedokie 16 3 Baloe 17 2 Ieniemienie 23 3 Picobello 25 3 Toto 19 0 Bubbels 21 4 Boelie 23 3 Volgens opgave van de VVE-locaties zitten er 45 doelgroeppeuters op de voorscholen. Op kinderdagverblijf Toto zaten tijdens het onderzoek géén doelgroeppeuters. 2.2 Oordelen op de indicatoren van voor- en vroegscholen Alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen met doelgroepkinderen in de gemeente hebben een digitale vragenlijst ontvangen. Deze is ingevuld en geretourneerd door alle locaties. In de vragenlijst heeft iedere locatie aangegeven hoe ze zichzelf beoordeelt op het gebied van VVE. De inspectie heeft ter verificatie van de zelfevaluaties 5 locaties met doelgroepkinderen bezocht. 3 peuterspeelzalen (Pippeloentje, Het Klaverblad en De Klaproos) 1 kinderdagverblijf (Bubbels) 1 vroegschool (groep 1 en 2 van basisschool De Vlier) Het onderzoek bestond uit observaties, gesprekken en documentenanalyse. Pagina 13 van 25

14 In onderstaande tabellen ( ) staan de oordelen van de inspectie op de locaties die bezocht zijn. In de laatste kolom wordt aangegeven of de inspectieoordelen overeenkomen (=), positiever zijn (+) of negatiever zijn ( - ) dan de antwoorden op de vragenlijst die aan alle vooren vroegscholen gestuurd zijn. Er wordt een + of een - gegeven als het gemiddelde oordeel 0,1 hoger of lager is, dus als het verschil in totaal meer dan 0,2 is. In bijlage 2 staan de zelfbeoordelingen op de vragenlijsten. Het aantal oordelen per indicator kan verschillen, omdat op sommige locaties geen oordeel is gegeven. Onder iedere tabel wordt een toelichting gegeven. Tabel 2.2 De oordelen op de aspecten CONDITIES Verschil bezoek - vragenlijst A0.0 Samenwerking met voor/vroegschool A0.1 Recent GGD-rapport* A0.2 voorschoolse educatiebasisvoorwaarden* A1.2 Kwaliteit programma 5 = A2 Groepsgrootte* 4 = A3 "Dubbele bezetting" 5 = A4.1 VVE-tijd per week* 4 = A5.2 Opgeleide leidsters* 4 = A5.3 Nederlands spreken* 4 = A5.4 VVE-geschoold 5 + A5.5 Jaarlijks opleidingsplan* 4 = Toelichting: - De meeste indicatoren zijn alleen van toepassing op de voorscholen. Die zijn met een * gemarkeerd. - Op bijna alle onderdelen zijn de condities waaronder VVE wordt uitgevoerd, op orde. De groepsgrootte, dubbele bezetting, VVE-tijd per week en het opleidingsniveau van de leidsters zijn van voldoende niveau. - De oordelen van de bezoeken komen bijna allemaal overeen met de zelfbeoordeling in de vragenlijsten (=). - De oordelen van de inspecteurs zijn bij A0.1 negatiever (-) en bij A0.2 positiever (+) dan die uit de zelfbeoordelingen in de vragenlijsten. Dit komt doordat op een van de vier voorscholen (kinderdagverblijf) ten tijde van het bezoek geen recent GGD-rapport aanwezig was. De GGD in Winterswijk is begin 2012 gestart met het beoordelen van het 8 e domein (basisvoorwaarden voorschoolse educatie). Aangezien de betreffende voorschool (nog) niet was bezocht, is ook het 8 e domein niet beoordeeld. - De oordelen van de inspecteurs zijn bij A5.4 positiever (+) dan die uit de zelfbeoordelingen in de vragenlijsten. Aangezien alle leidsters op de voorscholen en de vroegschool gecertificeerd zijn voor een specifiek VVE-programma waardeert de inspectie dit als voorbeeld voor anderen ( 4 ). OUDERS Verschil bezoek - vragenlijst B1 Gericht ouderbeleid B2 Vooraf info aan ouders 5 = B3 Intake B4 Thuis VVE B5 VVE-participatie B6 Info ouders ontwikkeling 5 - B7 Thuistaal 5 + Toelichting: - Het ouderbeleid is op de meeste bezochte voor- en vroegscholen op orde. - De inspectie waardeert de intake op de voorscholen als een voorbeeld voor anderen (B3). De intake van de VVE-kinderen is zeer uitgebreid en beschrijft onder andere de relevante Pagina 14 van 25

15 ontwikkelings- en kindkenmerken. Onderdeel van de intake is een huisbezoek waarin de leidsters uitgebreid ingaan op verschillende aspecten van de ontwikkeling en opvoeding van de peuter. - De aandachtspunten voor de VVE-locaties hebben vooral betrekking op het voeren van een gericht ouderbeleid (B1) en VVE-participatie (B5). Op die locaties ontbreekt een analyse van de kenmerken van de ouderpopulatie en worden ouders te weinig betrokken bij VVEactiviteiten. - De oordelen van de inspecteurs zijn op vijf van de zeven indicatoren positiever (+) dan die uit de zelfbeoordelingen in de vragenlijsten. Dit komt doordat de VVE-locaties zelf vooral mogelijkheden voor verbetering zien. Hoewel die mogelijkheden er zijn, is de basis in het ouderbeleid volgens de inspectie op de meeste locaties aanwezig. KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN VVE Verschil bezoek - vragenlijst C1.1 Integraal programma 5 = C1.2 Doelgerichte planning 5 = C1.3 Aanbod taal 5 + C1.4 Aanbod differentiatie 5 + C2.1 Respectvol handelen 5 + C2.2 Gedragsgrenzen 5 + C2.3 Sociale vaardigheden en 5 + persoonlijke competenties C2.4 Autonomie kind 5 + C2.5 Inrichting ruimte C3.1 Afstemming leidsters 5 + C3.2 Activiteiten taalontwikkeling 5 + C3.3 Interactie bevorderen 5 + C3.4 Betrokken kinderen C3.5 Aanpakgedrag C3.6 Responsiviteit 5 + C3.7 Afstemmen op ontwikkelingsniveau 5 + Toelichting: - Aangezien de meeste indicatoren over de uitvoering van VVE niet in de vragenlijst staan, bevat deze tabel vooral de oordelen van de inspecteurs. - Van de vier oordelen die ook in de vragenlijst voorkomen, komen er twee overeen (=) met de inspecteursoordelen (C1.1 en C1.2) en is het inspectieoordeel bij de andere twee (C1.3 en C1.4) positiever (+). - De kwaliteit van de uitvoering van VVE door de leidsters en leraren is overwegend positief. Het pedagogisch klimaat is respectvol en stimulerend. Het educatief handelen wordt ondermeer gekenmerkt door het bevorderen van de interactie met en tussen kinderen, door het ingaan op initiatieven van kinderen en door het afstemmen van activiteiten op verschillen in de ontwikkeling van de kinderen. - Verbeterpunten zijn er vooral bij de volgende indicatoren: o C1.2: werken met een doelgerichte planning. o C2.5: de inrichting van de ruimte is aantrekkelijk, uitdagend en spel- en taaluitlokkend. o C3.4: de leidsters stimuleren actieve betrokkenheid van de kinderen en verrijken het spelen en werken. o C3.5: de leidsters bevorderen de ontwikkeling van aanpakgedrag (strategieën) bij de kinderen. ONTWIKKELING, BEGELEIDING EN ZORG Verschil bezoek - vragenlijst D1.1 Volgen ontwikkeling 5 = D1.2 Planmatige begeleiding 5 + D1.3 Evaluatie begeleiding 5 = D1.4 Begeleiding taalontwikkeling 5 + Pagina 15 van 25

16 D2.1 Overzicht externe zorg 5 = D2.2a Aanmelden externe zorg = D2.2b Overleg ouders externe zorg = D2.3 Volgen externe zorg 5 = Toelichting: - De ontwikkeling, begeleiding en zorg van de kinderen op de bezochte voorscholen en vroegschool is op alle indicatoren van voldoende niveau. - De oordelen van de inspecteurs tijdens de bezoeken komen grotendeels overeen met de zelfbeoordelingen in de vragenlijsten (=). - Over de planmatigheid van de begeleiding, inclusief de taalontwikkeling (D1.2 en D1.4) zijn de inspecteurs positiever (+) dan de zelfbeoordelingen in de vragenlijsten. KWALITEITSZORG BINNEN DE VOOR- C.Q. VROEGSCHOOL Verschil bezoek - vragenlijst E1 VVE-coördinatie 5 = E2 VVE evalueren 5 + E3 Opbrengsten evalueren 2 + E4 Verbetermaatregelen 5 + E5 VVE borgen 5 + E6 VVE in kwaliteitszorg van de basisschool 1 + Toelichting: - De kwaliteitszorg op de voorscholen en de vroegscholen is op orde. Er zijn geen verbeterpunten vastgesteld door de inspectie. - Op de meeste indicatoren oordelen de inspecteurs positiever (+) dan de zelfbeoordelingen. - Op drie voorscholen is de indicator E3 (opbrengsten evalueren) niet beoordeeld tijdens de bezoeken, aangezien er geen gebruik werd gemaakt van peutertoetsen. DOORGAANDE LIJN Verschil bezoek - vragenlijst F1 VVE-coördinatie tussen 5 + F2 Doorstroom 4 - F3 Warme overdracht F4 Afstemming aanbod 4 = F5 Afstemming pedagogisch/educatief 5 = handelen F6 Afstemming over ouders 5 = F7 Afstemming begeleiding/zorg 5 = Toelichting: - De doorgaande lijn tussen de voor- en de vroegschool is in de basis op orde en ten aanzien van de warme overdracht een voorbeeld voor anderen. - Op de bezochte voor- en vroegscholen is er in voldoende mate sprake van VVE-coördinatie en doorstroom van de voor- naar de vroegschool (F1 en F3). De inspectie oordeelt hier positiever dan de locaties dat zelf doen. - De warme overdracht is een voorbeeld voor anderen aangezien het overdrachtsgesprek plaatsvindt tussen de leidster en de leerkracht van groep 1 in aanwezigheid van de ouders F3). De inspectie waardeert dit als een voorbeeld voor anderen ( 4 ). - Van verdergaande inhoudelijke afstemming tussen de voor- en de vroegscholen ten aanzien van het aanbod, het pedagogisch/educatief handelen, ouderbeleid en begeleiding/zorg is geen sprake (F4 t/m F7). Om die reden is het op alle locaties als een verbeterpunt aangemerkt door de inspectie. OPBRENGSTEN VAN VVE Verschil bezoek - Pagina 16 van 25

17 vragenlijst G1 VVE-resultaten meten n.v.t. G2 Niveau VVE-resultaten n.v.t. G3 Verlengde kleuterperiode 1 + Toelichting: - Aangezien er in Winterswijk op gemeentelijk niveau geen VVE-resultaatafspraken zijn gemaakt, kunnen indicator G1 en G2 niet beoordeeld worden op de locaties. - Voldoende kinderen stromen op de vroegschool door van groep 2 naar groep 3. Er zijn weinig kinderen met een verlengde kleuterperiode (G3). Pagina 17 van 25

18 Pagina 18 van 25

19 3 Conclusies De inspectie heeft zowel op het niveau van de gemeente, als op het niveau van de afzonderlijke locaties, gekeken naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Winterswijk. Zelfevaluatie gemeente Bij het oordeel over de kwaliteit van het gemeentelijk beleid heeft de inspectie in eerste instantie gebruik gemaakt van de zelfevaluatie van de gemeente Winterswijk. Door middel van documentenanalyse, gesprekken en locatiebezoeken heeft de inspectie de oordelen van de gemeente geverifieerd. Op grond van de antwoorden in de vragenlijst en de aangeleverde documentatie neemt de inspectie voor het overgrote deel van de indicatoren de oordelen uit de gemeentelijke zelfbeoordeling over. Op een onderdeel ziet de inspectie reden om af te wijken van de zelfbeoordeling van de gemeente, dit betreft de indicator VVE-condities. Met ingang van 2012 neemt de GGD in Winterswijk ook het 8 e domein, dat over voorschoolse educatie gaat, mee in haar beoordeling van de VVE-kinderdagverblijven en VVE-peuterspeelzalen. Er is inmiddels dus een afspraak gemaakt met de GGD. Daarnaast constateert de inspectie dat er weinig sprake is van vastgelegde afspraken tussen de bij VVE betrokken partijen. Zelfevaluaties locaties Bij het oordeel over de kwaliteit van VVE op locatieniveau heeft de inspectie eveneens gebruik gemaakt van de zelfbeoordeling van de locaties. Ten tijde van de bestandsopname telde de gemeente Winterswijk 13 voorscholen en ongeveer 4 vroegscholen. De voor- en vroegscholen hebben een vragenlijst van de inspectie ingevuld, op basis waarvan de inspectie een beeld heeft gevormd van de eigen oordelen over de kwaliteit van een aantal VVE-aspecten. Op vier voorscholen en een vroegschool heeft de inspectie de kwaliteit van VVE ook beoordeeld tijdens een inspectiebezoek. Bezocht zijn met name de locaties met veel doelgroepkinderen en een combinatie van een voor- en vroegschool. Per indicator is aangegeven of het oordeel van de inspectie overeenkomt met de zelfbeoordelingen. Bij 21 indicatoren is dit het geval; bij 19 indicatoren is de inspectie positiever en bij 7 indicatoren negatiever. De verklaring hiervoor is mogelijk dat drie van de vijf zelfbeoordelingen identiek zijn ingevuld (zelfde organisatie). Hieronder staat de samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Waar mogelijk legt de inspectie een verband tussen het gemeentelijke beleid en de kwaliteit op locatieniveau. Gemeentelijk VVE-beleid Er staat weinig gemeentelijk VVE-beleid op papier. Hierdoor zijn er op gemeentelijk niveau een groot aantal verbeterpunten. Er is een gemeentelijke definitie van een doelgroepkind. De gemeente Winterswijk heeft een definitie geformuleerd op grond waarvan peuters in aanmerking komen voor vier dagdelen voorschoolse educatie. Er zijn ook verbeterpunten. Afspraken dienen te worden gemaakt tussen de gemeente, de schoolbesturen en de houders van peuterspeelzalen en kinderopvang over: - De toeleiding naar VVE - De doorgaande lijn van de voor- naar de vroegschool - De te behalen resultaten met VVE Daarnaast zijn er de volgende verbeterpunten op gemeentelijk niveau: - Het bereik van de doelgroeppeuters - Het ouderbeleid. Er is op gemeentelijk niveau geen gericht ouderbeleid geformuleerd. - De hantering van een integraal VVE-programma op de VVE-locaties. Pagina 19 van 25

20 - Afspraken over (de inrichting van) de externe zorg - De interne kwaliteitszorg van de voor- en vroegscholen. Kwaliteit van de uitvoering op de VVE-locaties De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie op de bezochte peuterspeelzalen, het kinderdagverblijf en de vroegschool is in voldoende mate aangetroffen in de condities, het pedagogisch klimaat en educatief handelen, de ontwikkeling, de begeleiding en zorg, de kwaliteitszorg en de basis in de doorgaande lijn van de voor- naar de vroegschool. Dit wil zeggen dat de condities waaronder VVE op de locaties wordt uitgevoerd, grotendeels op orde zijn. Tevens is sprake van een positieve ondersteuning van de ontwikkeling van de kinderen. Leidsters en leerkrachten zijn consequent en stimuleren de sociale vaardigheden van de kinderen. De inspectie heeft tijdens de bezoeken waargenomen dat de hele dag in voldoende mate effectieve en gerichte activiteiten worden uitgevoerd voor de taalontwikkeling. De zorg en begeleiding op de voor- en vroegscholen is van voldoende niveau. Er is sprake van planmatige begeleiding van de kinderen. De kwaliteitszorg gericht op VVE is eveneens op orde. Zowel op locatie- als organisatieniveau is sprake van systematisch evalueren van de kwaliteit van de uitvoering van VVE. De inspectie waardeert de VVE-scholing van de leidsters en leraren, de intake op de voorscholen en de warme overdracht van de voor- naar de vroegschool op meerdere locaties als een voorbeeld voor anderen. De ontwikkelpunten voor de VVE-locaties liggen vooral op het terrein van een doelgerichte planning, het ouderbeleid en de inhoudelijke afstemming in de doorgaande lijn. Ten aanzien van het ouderbeleid constateert de inspectie dat het betrekken van ouders bij VVE-activiteiten versterking behoeft. Ook ontbreekt het op alle VVE-locaties aan een doelgerichte planning. Nu bestaat die planning merendeels uit een (dagelijks of wekelijks) voornemen voor bepaalde (spel)activiteiten. In de doorgaande lijn van de voor- naar de vroegschool is de inhoudelijke afstemming van het aanbod, het pedagogisch klimaat en educatief handelen, het ouderbeleid en de zorg en begeleiding een ontwikkelpunt. Tot slot Ondanks het ontbreken van een uitgeschreven gemeentelijk VVE-beleid is er sprake van voldoende kwaliteit van de uitvoering van VVE op de bezochte VVE-locaties. Dit is hoopgevend voor de ontwikkeling van de verdere kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in Winterswijk. Pagina 20 van 25

21 Bijlage 1: de beantwoording van de digitale vragenlijst door de gemeente HET GEMEENTELIJKE VVE-BELEID Ant- Oordeel woord 1a1 Definitie doelgroepkind Hanteert uw gemeente een definitie van wat een doelgroeppeuter is? Ja 3 - Of de peuter (later) een zgn. leerlinggewicht (0,3 of 1,2) heeft Nee - Of de peuter een taal- en/of een ontwikkelingsachterstand heeft Ja (bijvoorbeeld volgens het consultatiebureau) - Of de peuter is ingeschreven op een voorschool (een peuterspeelzaal of Ja een kinderdagverblijf dat VVE-geld krijgt van de gemeente) - Of tijdens de wenperiode op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf Nee blijkt dat kind een taal- en/of ontwikkelingsachterstand heeft. Heeft u een document waarin de definitie van de doelgroeppeuters is beschreven? Ja 1a2 Bereik: het aantal kindplaatsen (peuters) Weet u voor hoeveel peuters u VVE-plaatsen dient te creëren uit de onderwijsachterstandsgelden van het rijk? Voor hoeveel peuters diende u VVE-plaatsen te creëren per 1 augustus 2011? Voor hoeveel peuters heeft u VVE-plaatsen gecreëerd per 1 augustus 2011? Weet u hoeveel doelgroeppeuters er in uw gemeente zijn per 1 augustus 2011, uitgaande van uw eigen doelgroepdefinitie (als u die heeft)? Hoeveel doelgroeppeuters zijn er in uw gemeente per 1 augustus 2011? Hoeveel van deze doelgroeppeuters hebben VVE gehad? Heeft u een document waarin het bereik van de doelgroepkleuters is beschreven? Nee 1a3 Toeleiding Heeft u een document waarin is beschreven hoe het toeleidingstraject van Nee de doelgroeppeuters naar de voorschool eruit ziet? Kunt u hieronder kort beschrijven uit welke stappen dat traject bestaat? Is er een dekkend bestand van waaruit de doelgroeppeuters kunnen Nee worden geïdentificeerd? (zoals het Integraal Dossier JGZ [ID-JGZ]) Heeft uw gemeente zicht op de aard en de omvang van het non-bereik, Nee d.w.z. welke ouders hun kinderen niet naar VVE laten gaan terwijl het wel doelgroeppeuters zijn? Oordeel toeleiding. Ja 2 1a4 Ouders Gericht ouderbeleid: Is er sprake van een analyse van de ouderpopulatie, waardoor duidelijk wordt waar het VVE-ouderbeleid zich op moet richten? Kunt u hieronder kort beschrijven wat die analyse inhoudt? Wordt in het ouderbeleid expliciet uitgewerkt dat zoveel mogelijk ouders worden bereikt? Kunt u hieronder kort beschrijven wat dat beleid om zoveel mogelijk ouders te bereiken inhoudt? Worden de ouders vóórdat hun doelgroepkind naar de voorschool gaat adequaat geïnformeerd over het doel en de werkwijze van VVE en de voorschool? Is dat in een document te lezen? Kunt u hieronder kort beschrijven wat dat beleid om de ouders te informeren inhoudt? Nee Ja 3 Ja Pagina 21 van 25

22 Is er sprake van een vastgestelde intakeprocedure van de doelgroepkinderen? Is dat in een document te lezen? Kunt u hieronder kort beschrijven wat die intake inhoudt? Er zijn tussen het consultatiebureau en de coördinator voorschoolse projecten afspraken betreffende de toeleiding, aanmelding van doelgroepkinderen op de voorschoolse voorzieningen van de SWW. Is er gemeentelijk beleid om ouders te stimuleren thuis VVE-activiteiten met hun kind te doen? Is dat in een document te lezen? Is er gemeentelijk beleid om ouders te stimuleren op de voor(- en vroeg)school VVE-activiteiten met hun kind te doen? Is er gemeentelijk beleid om rekening te houden met de thuistaal van de doelgroepkinderen? Is dat in een document te lezen? 1a5 Integraal VVE-programma Is er gemeentelijk beleid over het te hanteren VVE-programma in de voorschool? Is er gemeentelijk beleid over het te hanteren kind- of leerlingvolgsysteem in de voor- en/of vroegschool? 1a6 Externe zorg Is er gemeentelijk beleid over de (externe) zorg voor peuters die meer nodig hebben dan VVE? 1a7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen Zijn er gemeentelijke afspraken over de manier waarop de voor- en vroegscholen hun interne kwaliteitszorg uitvoeren? 1a8 Doorgaande lijn Is er gemeentelijk beleid over de VVE-coördinatie tussen de voor- en de vroegschool? Is er gemeentelijk beleid om zoveel mogelijk kinderen door te laten stromen van de voorschool naar een vroegschool? Is er gemeentelijk beleid over de zgn. warme overdracht van de voorschool naar de vroegschool? Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van het aanbod van de vooren de vroegschool op elkaar? Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van pedagogisch-educatief handelen van de voor- en de vroegschool op elkaar? Ja 3 Nee Ja 3 Ja Ja 3 Ja 3 Ja 1a9 Resultaten Zijn er gemeentelijke afspraken met de schoolbesturen over de te Pagina 22 van 25

23 bereiken resultaten met VVE? Kunt u hieronder kort beschrijven wat die resultaatafspraken zijn? (Een voorbeeld: Minder dan 25% van de doelgroepkinderen scoort op D- of E- niveau bij de Cito-toetsen Taal voor kleuters en Ordenen) 1a10 Nadere VVE-afspraken op gemeentelijk niveau Zijn er nadere gemeentelijke afspraken over de voorscholen? Dus bovenop de wettelijke eisen. Kunt u hieronder kort beschrijven wat die nadere afspraken over de voorscholen zijn? Kunt u hieronder kort beschrijven wat die nadere afspraken over de vroegscholen zijn? 1b VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau Is er VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau wat betreft de aansturing van VVE? (Stuurgroep, LEA, e.d.) Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die VVE-aansturing op gemeentelijk niveau er uit ziet? Is er VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau wat betreft de uitvoering van VVE? (bijv. in de werkgroep VVE, of zoiets) Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die coördinatie van de VVEuitvoering er uit ziet? Nee Ja 3 Ja 3 1c Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die systematisch evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau er uit ziet? DE VVE-CONDITIES 2a GGD-rapport Is u bekend vanaf welke datum de GGD ook het 8e domein meeneemt in haar beoordeling van de kinderdagverblijven? Wat is die datum? Heeft u afspraken met de GGD dat zij bij het beoordelen van de peuterspeelzalen óók de voorschoolse educatie (het zgn. 8e domein) beoordelen? Is u bekend vanaf welke datum de GGD ook het 8e domein meeneemt in haar beoordeling van de peuterspeelzalen? Wat is die datum Antwoord Oordeel Nee 1 2b Gemeentelijk subsidiekader Wat is dan de maximale groepsgrootte? Wat is dat criterium? Wat is dat criterium? Wat is dat criterium? Wat zijn de scholingseisen in uw gemeente? Pagina 23 van 25

24 Bijlage 2 De resultaten op de digitale vragenlijsten van de voor- en de vroegscholen CONDITIES A0.0 Samenwerking met voor/vroegschool A0.1 Recent GGD-rapport 13 A0.2 VE-basisvoorwaarden 13 A2 Groepsgrootte 13 A3 "Dubbele bezetting" 1 15 A4.1 VVE-tijd per week 8 A5.2 Opgeleide leidsters 13 A5.3 Nederlands spreken 11 A5.4 VVE-geschoold 3 13 A5.5 Jaarlijks opleidingsplan 13 OUDERS B1 Gericht ouderbeleid 16 B2 Vooraf info aan ouders 1 14 B3 Intake 1 15 B4 Thuis VVE 16 B5 VVE-participatie 15 1 B6 Info ouders ontwikkeling 16 KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN VVE C1.1 Integraal programma 1 15 C1.2 Doelgerichte planning 13 3 C1.4a Opklimmende moeilijkheidsgraad C1.4b Brede ontwikkeling C1.4c Leeftijddifferentiatie C1.4d Differentiatie ontwikkelingsniveau C2.5 Inrichting ruimte 15 1 ONTWIKKELING, BEGELEIDING EN ZORG D1.1 Volgen ontwikkeling 1 15 D1.2a Planning hele groep D1.2b Planning kleine groep D1.2c Planning (zorg)leerlingen D1.3 Evaluatie begeleiding 16 D2.1 Externe zorg? 1 15 D2.2b Overleg ouders externe zorg D2.3 Volgen ext zorg 16 KWALITEITSZORG BINNEN DE VOOR- C.Q. VROEGSCHOOL E1 VVE-coördinatie binnen 16 Pagina 24 van 25

25 E2 VVE evalueren 14 2 E3 Opbrengsten evalueren 13 3 E4 Verbetermaatregelen 14 2 E5 VVE borgen 15 1 E6 VVE in kwaliteitszorg in de basisschool 2 1 DOORGAANDE LIJN F1 VVE-coördinatie tussen 6 10 F2 Doorstroom 13 F3 Warme overdracht 1 14 F4 Afstemming aanbod 16 F5 Afstemming pedagogisch/educatief 16 handelen F6 Afstemming over ouders 16 F7 Afstemming begeleiding/zorg 15 1 OPBRENGSTEN VAN VVE G1 VVE-resultaten meten 2 1 G2 Niveau VVE-resultaten 2 G3 Verlengde kleuterperiode 1 2 Pagina 25 van 25

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3504532 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Midden Drenthe 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3497803 Pagina 1 van 21 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Enkhuizen 7 1.1 Overzicht van de voor en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief Utrecht, april 2013 Reg.nr. 3514996 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Eemnes 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3495287 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 Inleiding 5 1. VVE in de gemeente Edam - Volendam 7 1.1 Overzicht

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente West Maas en Waal 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3496739 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Leek 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OVERBETUWE IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OVERBETUWE IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OVERBETUWE IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3501246 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Overbetuwe 7 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012 Utrecht, februari 2013 3491892 Pagina 1 van 17 INHOUD Voorwoord 3 VVE in de gemeente Noordwijk 5 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Noordwijk

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NAARDEN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NAARDEN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NAARDEN IN 2012 Definitief Utrecht, april 2013 Reg.nr. 3514931 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Naarden 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief Utrecht, december 2012 Reg.nr. 3475149 1 Reg.nr. 3475149 2 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Heemskerk 9 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BORNE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BORNE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BORNE IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3498729 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Borne 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Borne

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3497823 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Ooststellingwerf 7 1.1 Overzicht van

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 Utrecht, januari 2013 HB 3489397 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Olst Wijhe 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TERSCHELLING IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TERSCHELLING IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TERSCHELLING IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3498525 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Terschelling 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Ouder Amstel 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINSUM IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINSUM IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINSUM IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3504501 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Winsum 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TWENTERAND IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TWENTERAND IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TWENTERAND IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3498572 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Twenterand 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 Utrecht, oktober 2012 HB3423397 Pagina 2 van 25 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Brummen 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Brummen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3492754 Pagina 1 van 18 Pagina 2 van 18 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Maasdonk 9 2 De oordelen over de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012 Definitief Utrecht, januari 2013 H3490757 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Hulst 9 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493045 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Doetinchem 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3494687 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Rijssen Holten 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MEPPEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MEPPEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MEPPEL IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3492340 Pagina 2 van 30 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Meppel 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Meppel

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TUBBERGEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TUBBERGEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TUBBERGEN IN 2012 Utrecht, januari 2013 HB3492267 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Tubbergen 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZANDVOORT IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZANDVOORT IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZANDVOORT IN 2012 Utrecht, maart 2013 3051063 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Zandvoort 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Zandvoort

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DEN HELDER IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DEN HELDER IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DEN HELDER IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3500747 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Den Helder 7 1.1 Overzicht van de voor en de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AALTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AALTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AALTEN IN 2012 Utrecht, november 2012 HB3465686 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Aalten 6 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Aalten 6 1.2 Lijst met

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK IN 2012 Utrecht, februari 2013 3499645 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Bodegraven Reeuwijk 7 1.1 Overzicht van de voor en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DINKELLAND IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DINKELLAND IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DINKELLAND IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493513 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Dinkelland 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZUTPHEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZUTPHEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZUTPHEN IN 2012 Utrecht, december 2012 HB3475737 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Zutphen 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Zutphen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELSEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELSEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELSEN IN 2012 Utrecht, december 2012 Pagina 1 van 28 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Velsen 9 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3496774 Pagina 1 van 16 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Aa en Hunze 7 2 De oordelen over de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDEWATER IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDEWATER IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDEWATER IN 2012 Utrecht, februari 2013 3499635 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Oudewater 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLDENZAAL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLDENZAAL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLDENZAAL IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3492412 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Oldenzaal 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494884 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Ermelo 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Ermelo

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GENNEP IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GENNEP IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GENNEP IN 2012 Definitief Utrecht, november 2012 H3470252 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Gennep 9 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE IJSSELSTEIN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE IJSSELSTEIN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE IJSSELSTEIN IN 2012 Utrecht, februari 2013 3493067 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente IJsselstein 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER Locatie : PSZ De Eendjes : BS De Brinnr. : 12KZ Plaats

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NIJKERK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NIJKERK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NIJKERK IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494543 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Nijkerk 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Nijkerk

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN Locatie : Brinnr. :15CG Plaats :9982 LK Uithuizermeeden Onderzoeksnummer :11200 Documentnummer

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3498758 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Losser 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Losser

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KLEURDOOS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KLEURDOOS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KLEURDOOS Locatie : De Kleurdoos Plaats : Westervoort Onderzoeksnummer : 88 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON Locatie Brinnr. 11OD Plaats Dronten Onderzoeksnummer. 1125 Datum onderzoek 08-11-2012 Datum

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3499536 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Smallingerland 7 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CARROUSEL PEUTERSPEELZAAL LENTEPRET

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CARROUSEL PEUTERSPEELZAAL LENTEPRET VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CARROUSEL PEUTERSPEELZAAL LENTEPRET Locatie De Carrousel Lentepret BRIN-nummer 13BF Plaats Zevenaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BINNENMAAS IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BINNENMAAS IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BINNENMAAS IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3507097 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Binnenmaas 9 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING Locatie Plaats Voorst (Twello) Onderzoeksnummer 1124 Datum onderzoek 8 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MONTFERLAND IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MONTFERLAND IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MONTFERLAND IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493088 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Montferland 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NUNSPEET IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NUNSPEET IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NUNSPEET IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3496778 Pagina 2 van 30 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Nunspeet 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Nunspeet

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL IN 2012 Utrecht, februari 2013 3499362 Pagina 1 van 23 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Krimpen aan den IJssel 7 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3505060 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Achtkarspelen 7 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TEYLINGEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TEYLINGEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TEYLINGEN IN 2012 Utrecht, februari 2013 3491235 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Teylingen 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3503171 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Woudenberg 7 1.1 Overzicht van de voor en de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PUTTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PUTTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE PUTTEN IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3495477 Pagina 2 van 30 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Putten 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Putten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3498905 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Súdwest Fryslân 7 1.1 Overzicht van

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE UITHOORN IN 2013 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE UITHOORN IN 2013 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE UITHOORN IN 2013 Definitief Utrecht, mei 2013 HB3527103 Pagina 1 van 26 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Uithoorn 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PIKESTJELP BASISSCHOOL ZUIDERVELDSCHOOL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PIKESTJELP BASISSCHOOL ZUIDERVELDSCHOOL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PIKESTJELP BASISSCHOOL ZUIDERVELDSCHOOL Locaties :De :Zuiderveldschool Brinnr. :14QR Plaats

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE K'nijntje Plaats : Den Helder LRKP nummer : 204262859 Onderzoeksnummer : 282070 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL IN 2012 Utrecht, oktober 2012 3415501 Pagina 1 van 23 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Capelle aan den IJssel 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SKARSTERLÂN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SKARSTERLÂN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SKARSTERLÂN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3504700 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Skarsterlân 7 1.1 Overzicht van de voor en

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE ZONNETJES

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE ZONNETJES VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE ZONNETJES Locatie : Plaats : Bussum Registratienummer : 50542 Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012 Utrecht, november 2012 HB3472812 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Hoogeveen 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Hoogeveen 7 1.2

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HARDENBERG IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HARDENBERG IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HARDENBERG IN 2012 Utrecht, januari 2013 HB 3487530 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Hardenberg 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE RAKKERS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE RAKKERS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE RAKKERS Locatie : Plaats : Wijk bij Duurstede Registratienummer : 485656 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL LIKKEPOT BASISSCHOOL HET NOORDERLICHT

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL LIKKEPOT BASISSCHOOL HET NOORDERLICHT VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL LIKKEPOT BASISSCHOOL HET NOORDERLICHT Locaties :Likkepot :Het Brinnr. :11VF Plaats :8862 WC Harlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Hoogezand-Sappemeer Plaats : Hoogezand Gemeentenummer : 0018 Onderzoeksnummer : 288257 Datum onderzoek : 22

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRONTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRONTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRONTEN IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494583 Pagina 2 van 32 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Dronten 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Dronten

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WAALWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WAALWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WAALWIJK IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3508493 Pagina 1 van 28 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Waalwijk 9 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GROESBEEK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GROESBEEK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GROESBEEK IN 2012 Utrecht, november 2012 H3459016 Pagina 1 van 28 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Groesbeek 9 1.1 Overzicht van de voor- en de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3493293 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Noordoostpolder 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZEVENAAR IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZEVENAAR IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZEVENAAR IN 2012 Utrecht, oktober 2012 26 Pagina 2 van INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Zevenaar 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Zevenaar 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hof van Twente Plaats : Goor Gemeentenummer : 1735 Onderzoeksnummer : 278130 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EPE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EPE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EPE IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3497026 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Epe 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Epe 9 1.2 Lijst

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WADLOPERTJES KINDERDAGVERBLIJF DE EEMSRAKKERTJES BASISSCHOOL DE MEERPAAL BASISSCHOOL NOORDERBREEDTE

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 Utrecht, februari 2013 3494430 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Wassenaar 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER Locaties : : (locatie Zeewijk) Brinnr. :12XO-1 Plaats :1974

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Geldermalsen Plaats : Geldermalsen Gemeentenummer : 0236 Onderzoeksnummer : 279478 Datum onderzoek : 13 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE De Friese Meren Gemeentenummer : 1921 Onderzoeksnummer : 287893 Datum onderzoek : 25 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE Locatie : Plaats : Naarden Registratienummer : 487079 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3508843 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Son en Breugel 9 1.1

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BLAUWE COATI

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BLAUWE COATI VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BLAUWE COATI Locatie : Plaats : Cothen Registratienummer : 3470393 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Franekeradeel Plaats : Franeker Gemeentenummer : 0070 Onderzoeksnummer : 292354 Datum onderzoek : 17 maart 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16ZH Plaats :1628 DJ Hoorn Onderzoeksnummer

Nadere informatie