Stadsdiensten hebben verhuiskriebels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdiensten hebben verhuiskriebels"

Transcriptie

1 nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar / Tweerchtngsverkeer op Snt-Annabrug Snds 17 december 2010 s er tweerchtngsverkeer toegelaten op de Snt-Annabrug. Oorspronkeljk zou deze maatregel slechts gelden tjdens de endejaarsperode tot 17 januar 2011, maar het college van burgemeester en schepenen en vervolgens de gemeenteraad heeft beslst dat het verkeer n twee rchtngen mag bljven rjden. De stad wl ook een volledg neuw mobltetsplan laten opmaken. Stadsdensten hebben verhuskrebels Gjzegem: werken utgesteld De start van de werken aan de Steenweg op Dendermonde (N406) n Gjzegem s utgesteld tot 24 januar Door het barre wnterweer kunnen de nutsmaatschappjen mmers net de geplande voorberedngen treffen. De werken duren tot half me. Tot dan bljft de N406 afgesloten voor alle verkeer. Colofon Verantwoordeljke utgever: Ilse Uyttersprot, burgemeester, p.a. stadhus, Grote markt 3, 9300 Aalst, tel fax Redacte: denst Stadspromote, secte Communcate, p.a. stadhus - tel , - Lay-out en druk: Goeknt Graphcs n.v., Oostende, Oplage: exemplaren, Gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrj paper. Inkten op plantaardge bass. Woonwnkel naar de Molenstraat De Woonwnkel, het Socaal Verhuurkantoor, de Inventarsatecel en de vzw BEA verhuzen naar een neuwe locate met een gezamenljke bale. Voortaan kun je deze denst bezoeken n de Molenstraat (vroegere wnkel t Moment). De stad huurt een pand aan de Molenstraat 30 te Aalst. Deze locate s utermate geschkt om de verschllende werkngen van de denst Woonbeled n onder te brengen. De Woonwnkel, het Socaal Verhuurkantoor, de Inventarsatecel en vzw BEA zjn 4 densten de nauw samenwerken rond betaalbaar en kwaltetsvol wonen voor elke Aalstenaar. Momenteel ztten ze verspred op verschllende locates. Het samenvoegen van deze bales n het pand aan de Molenstraat zorgt voor een vlottere denstverlenng. Bj de medewerkers van de Woonwnkel kan je terecht voor o.a.: premes en andere steunmaatregelen over wonen; rechten en plchten van de huurder en verhuurder; kwaltetsproblemen aan de wonng; nschrjvng en verhurng socale wonngen. Het Socaal Verhuurkantoor (SVK) bedt aan egenaars de mogeljkhed hun pand zorgeloos te verhuren. Als je als egenaar lever net (meer) zelf verhuurt, dan kan het socaal verhuurkantoor je pand verhuren. Zo geef je je werk ut handen aan het SVK, met behoud van een gegarandeerd rendement. In de Inventarsatecel worden leegstaande en verwaarloosde panden geregstreerd. Het heffngsreglement s zo ontworpen om kwaltetsvol en betaalbaar wonen te stmuleren en deze leegstaande en verwaarloosde panden opneuw op de woonmarkt te brengen. Vzw BEA tenslotte s een autonoom energebedrjf dat opgercht werd met als doel te kunnen nspelen op alle energegerelateerde dossers. Zo zal de vzw zch eerst toesptsen op het verlenen van betaalbare energelenngen voor energebesparende maatregelen. Vervolgens kun je ook deelnemen aan een groepsaankoop zonnepanelen (lees meer op pagna 7). Verhuzen n februar Momenteel wordt ernaar gestreefd om de verhus van al deze densten te realseren tegen februar De exacte datum zal uteraard nog worden bekendgemaakt. De secte Vreemdelngenzaken van de denst Bevolkng neemt de vrjgekomen plaats op de achterkoer van het stadhus n. Secte Vreemdelngenzaken neemt vrjgekomen plaats n Door de verhus van de Woonwnkel, het Socaal Verhuurkantoor, de Inventarsatecel en de vzw Bea komt er kantoorrumte vrj n het stadhus. De wordt bnnenkort ngenomen door de secte Vreemdelngenzaken van de denst Bevolkng. De denst Bevolkng zt al lange tjd te klen gehusvest. Bezoekers moeten er soms rjtje schuven tot buten. Dt probleem wordt nu opgelost door een deel van de denst Bevolkng te verhuzen. De secte Vreemdelngenzaken neemt haar ntrek n de vrjgekomen burelen van de Woonwnkel op de achterkoer van het stadhus. Zj regstreren alle net-belgen de zch n Aalst vestgen. Op de neuwe locate kunnen ze hun klanten ontvangen aan een aparte bale en s er ook kantoorrumte om dossers te behandelen. Deze verhus zorgt voor mnder lange wachtrjen en een betere denstverlenng. Nog eens ter hernnerng: bj deze denst kun je enkel na afspraak terecht. Woonwnkel Zwarte Zustersstraat Aalst tel denst Bevolkng secte Vreemdelngenzaken Grote Markt Aalst tel

2 Ook denst Toersme plant verhus Tjdens de gemeenteraad van 21 december 2010 kreeg de denst Toersme groen lcht voor het huren van een pand n de Molenstraat. Wegens plaatsgebrek n de hudge locate, het gebedshusje van het belfort op de Grote Markt, drngt de noodzaak tot een verhus van de denst Toersme zch op. In de neuwe locate moeten nog een aantal nutsvoorzenngen geïnstalleerd worden en zjn klene aanpassngswerken en hernrchtng nodg n het kader van toersme voor allen en betere toegankeljkhed. Het neuwe pand moet de mogeljkhed beden bezoekers n een rum en frs kader te ontvangen en te nformeren over het toerstsche aanbod n en rond Aalst, met nteracteve mogeljkheden maar ook met een leeshoek waar alle bestaande brochures rustg kunnen ngekeken worden. Een concrete verhusdatum s er nog net, maar je hoort er bnnenkort vast en zeker meer over! PIECES II Succesvolle dansvoorstellng keert terug In 2007 kende de dans en muzekvoorstellng PIECES heel wat succes. Dat nspreerde de Academe voor Podumkunsten en MUZA vzw om op een verneuwde voorstellng te broeden. De leerlngen dans en pano zjn er klaar voor en n januar kun je het resultaat bekjken n cultuurcentrum De Werf. Aan deze dansvoorstellng s ook een fototentoonstellng gekoppeld. Carl Van Buggenhout tekent voor de composte De ver elementen. Als oud leerlng van de Academe voor Podumkunsten heeft hj ook voelng met de dansafdelng en zjn muzek nspreerde de dansers en hun leerkracht Myram De Kegel tot een aangrjpende choreografe. In het tweede deel van de voorstellng staat er moderne dans op het menu. Laat je verrassen door dans op De schlderjententoonstellng van Modest Moessorgsk. Je kunt ook naar een fototentoonstellng met foto s de tjdens de repettes werden genomen. Tentoonstellng dansfotografe Tjdens de repettes kregen de dansers bezoek van 16 curssten dansfotografe, een cursus de plaatsvond n cultuurcentrum De Werf.s.m. het Centrum voor Beeldexpresse (de koepel voor amateurfotografe). Wat een fotograaf door zjn lens zet s meestal een heel ander beeld dan wat men verwacht. In de zn zjn de verschllende fotografen ook heel anders aan het fotograferen, wat een heel moo utgebred scala geeft van hoe je dans kan fotograferen. Het resultaat hervan s te bewonderen tjdens de tentoonstellng de opent op 29 januar en loopt tot 13 februar. We beeld én levende matere op dezelfde avond wl bewonderen, wordt verwacht op 29 januar n cultuurcentrum De Werf. Praktsch Organsate: Academe voor Podumkunsten.s.m. MUZA vzw Choreografe door en met de leerlngen van Myram De Kegel. Zaterdag 29 januar om 20 uur en zondag 30 januar om uur n de schouwburg van cultuurcentrum De Werf (Molenstraat 51) Tckets kosten 8,- EUR, 5,- EUR (lln. Academe, leden MUZA vzw en 12 jargen), of 1,50 EUR (kansenpas). Bestel ze va de tcketljn (tel ), of ter plaatse bj De Werf (Hlde De Pauw/Anja Van Geert) Welwel de welzjnsflash! Het Welzjnsforum s een gezamenljk ntatef van het OCMW, de stad en de Aalsterse welzjnsorgansates. Het s een maner om zoveel mogeljk mensen bj het socaal beled te betrekken. Meer dan 100 afgevaardgden maken deel ut van dt overleg. Zj vertegenwoordgen het gehele welzjnsveld en dat s dkwjls zeer uteenlopend. Het Welzjnsforum s nmddels ook utgegroed tot een netwerkorgansate voor zjn leden. Met deze rubrek, de welzjnsflash houdt de sector je op de hoogte van de dverse werkng van de vele welzjnsorgansates de n Aalst actef zjn. Het s vooral de bedoelng om het brede publek herover te nformeren. Deze keer s het de beurt aan Dagcentrum voor Bjzondere Jeugdzorg De Vler. De Vler bedt jongeren neuw perspectef De msse van De Vler s het beden van een neuw perspectef aan knderen en jongeren n een problematsche opvoedngstuate. Om dt te realseren gaat De Vler behalve met de jongere zelf, ook aan het werk n het betrokken gezn. De doelgroep bestaat ut geznnen met knderen tussen 0 en 18 jaar, waarbj er sprake s van een problematsche opvoedngsstuate (POS) en/of waarbj de jongere een als msdaad omschreven fet (MOF) heeft gepleegd. Het werkngsgebed s Aalst en omgevng. Studebegeledng Het dagcentrum s erkend voor de begeledng van 12 jongeren met psychosocale problemen. Deze jong eren kunnen her enkel begeled worden nden er sprake s van een problematsche opvoedngstuate en nden ze aangemeld worden door het Comté voor Bjzondere Jeugdbjstand of door een Jeugdrechtbank. Eén van de pelers s de studebegeledng. De jongeren worden van heel nabj gevolgd waarvoor ook nauw samengewerkt wordt met de school. Ze krjgen dageljks studebegeledng en krjgen ook de kans om zch tjdens de examenperode voor te bereden n het dagcentrum. Indvdueel of n groep Een tweede peler s de ndvduele begeledng. Her worden de jongeren ondersteund op persoonljk vlak. Het leren hanteren en oplossen van problemen, het aanleren van socale vaardgheden en het werken aan egen gedrag zjn o.a. zaken de ndvdueel op maat van het knd opgenomen worden. Ook de groepswerkng s een belangrjke peler n de werkng. Her oefenen de jongeren datgene wat n de ndvduele begeledng aan bod komt. Bnnen een groepswerkng s er naast de leermomenten ook tjd voor ontspannng: samen leuke dngen doen op woensdagnamddag, op utstap gaan, sporten, koken enz. Tjdens schoolvakantes komen de jongeren elke dag naar het dagcentrum. Ze kunnen tweemaal per jaar mee op kamp en dt levert voor de begeledng een grote meerwaarde op. Wekeljkse utstappen en actvteten zorgen ervoor dat de jongeren ook een echt vakantegevoel hebben. Geznsbegeledng Geznsbegeledng s de verde maar net mnder belangrjke peler n de werkng. Soms hebben ouders het even moeljk of hebben zj te weng draagkracht. Hulp op fnanceel, admnstratef, hushoudeljk vlak, kan ern bestaan n te gaan op de hulpvraag van de ouders bj het nvullen van formuleren, telefoneren naar schuldesers, het helpen met oprumen... Het s evenwel net de bedoelng om bj deze geznnen op een systematsche maner praktsche hulp aan te beden. Neuw s het ntatef om ouders van verschllende geznnen n begeledng samen te brengen. Dt dee ontstond toen bleek dat een deel van de ouders elkaar kende doordat zj n dezelfde buurt wonen, hun knderen op dezelfde school ztten, ze naar hetzelfde OCMW gaan. Meer dan n hun egen drecte omgevng vonden deze ouders steun bj geljkgeznden, de met dezelfde problemen te kampen hebben. De Vler Dagcentrum voor Bjzondere Jeugdzorg Dr. De Moorstraat Aalst tel pagna 2

3 Inloopmobel Eetstoornssen komt naar Aalst Op zaterdag 22 januar 2011 komt de Inloopmobel Eetstoornssen voor de eerste keer naar Aalst. Je kunt hem vnden op de Grote Markt voor het stadhus, van 10 tot 16 uur. De Inloopmobel Eetstoornssen staat open voor edereen de vragen heeft over de eetstoornsproblematek. In de Inloopmobel kun je terecht met al je vragen over eetstoornssen. Je kunt er langskomen voor algemene nformate, een goed gesprek en begeledng bj de zoektocht naar hulp. Ken je emand waarvan je denkt dat hj/zj een eetstoorns heeft? Maak je je zorgen om het gedrag van je zoon/dochter? Heb je zélf problemen en wl je er eens over praten? Laat je leven net langer leden door een eetstoorns en stap over onze lage drempel. Iedereen s welkom! Meer nfo? Surf naar of bel naar Wat s AN-BN vzw? De Verengng AN-BN vzw startte n 1980 als een zelfhulpgroep voor ouders van mensen met een eetstoorns. Intussen s de vzw utgegroed tot de enge verengng n Vlaanderen de zch va ervarngsdeskundge vrjwllgers nzet om edereen de te maken krjgt met eetstoornssen te nformeren, advseren, steunen en door te verwjzen. Voor de Verengng s de ervarngsdeskundghed van haar vrjwllgers een sterkte, de het mogeljk maakt om mensen op een open maner bj te staan tjdens hun zoektocht naar geschkte hulp. Maatschappeljke relevante In de laatste graad van de mddelbare school kampt gemddeld n elke klas van 20 wel 1 persoon met ernstge eetproblemen. Ut recente cjfers bljkt overgens dat n Belgë naar schattng 1 op 10 vrouwen tussen 10 en 30 jaar oot geconfronteerd wordt met een eetstoorns. Met andere woorden: eetstoornssen komen net enkel voor n de danswereld of bj medafguren, het treft heel wat jonge mesjes en vrouwen n onze maatschappj. Daarbj kunnen we stellen dat het aantal famleleden, vrenden en opvoeders de met de problematek geconfronteerd wordt nog een veelvoud hervan s. Sportlaureaten zjn bekend Frank De Bleeckere was de gastvedette van deze edte. De sportavond onder deskundge ledng van Lous De Pelsmaeker was opneuw een schot n de roos. Frank De Bleeckere was de eregast en gaf de aanwezgen een andere kjk op het topschedsrechterswereldje. Stemmenmtator Jonathan Bockstael gaf het beste van zchzelf met grappge sketches met enkele bekende sporters n de hoofdrol en Djembegroep Kamayelé zorgde voor enkele opzwepende nummers, de sportdemo was van FROS demogroep Po-Spnnng. Voor meer foto s en een vdeoverslag van de avond kun je terecht op Sportlaureaten 2010 Zj kaapten de prjzen weg (gevolgd door de categore): MTC Vlaanderen (Sportpromote ploeg/organsatoren); Luca Van Lerde van Wandelsportverengng. De Kadees Aalst (Recreate Indvdueel); V.C. Dames Eendracht Aalst (compette ploeg); Jonas Merckx van Tennsclub SDI (Compette ndvdueel Jeugd); Wlfred Dubos van Konnkljke Atletekclub Eendracht Aalst (Compette ndvdueel). Een bjzondere huldgng was er ook voor schedsrechter Johny Vaneesbeeck (Gouden Kaatsflut als beste Belgsche schedsrechter). De volledge utslag s ook te bekjken op Sportdenst Zwarte Zustersstraat Aalst tel fax Loper Wlfred Dubos haalde het voor turnster An Van Laerebeke en Europees waterskkampoen Nel Coppens. denst Volksgezondhed Grote Markt Aalst tel fax pagna 3

4 Terugblk op swngend 2010 Dat er n onze stad stevg gefeest kan worden wordt elk jaar met Carnaval bewezen. Maar 2010 was voor Aalst een utzonderljk feestjaar, met tal van evenementen de duzenden bezoekers naar onze stad lokten. Het s kenmerkend dat topevenementen als de Topdagen te Aalst en Erembodegem, de Pkkelng, de Student Welcome en de jaarmarkt het slechts moeten stellen met eervolle vermeldngen. Het jaar 2010 samengevat n 7 hoogtepunten. 75ste NaTourcrterum op 26 jul Na 3 weken van hard labeur en amper 24 uur na hun aankomst op de Champs- Elysées, stond het gros van de Belgsche deelnemers aan de Ronde van Frankrjk alweer startklaar op de Grote Markt van Aalst. Het oudste welercrterum van het land was aan zjn jubleumedte toe en zoals altjd strkte het Konnkljk Welersportcomté ook enkele butenlandse toppers. Faban Cancellara (her op foto met Danlo Hondo) en groene truwnnaar Alessandro Petacch waren dt keer de publekstrekkers van denst en endgden respecteveljk op 1 en 2. Aalst Carnaval van 14 tot 16 februar 2010 Met zjn scepter stevg tegen de borst geklemd, neemt een emotonele Prns Carnaval 2010 Den Boen, samen met duzenden feestverders, afsched van Aalst Carnaval tjdens de popverbrandng. Een prachtg beeld dat meer vertelt dan woorden. Barkoud was het tjdens deze edte en het sneeuwde stukken ut de hemel tjdens de 82ste zondagsstoet. Maar toch helden de weergoden en de spekgladde, besneeuwde wegen de echte carnavalsten net thus. Alleen daarom al UNESCO-waardg! Vlaanderen Muzekland op 6 augustus Dos cervezas por favór. Met onze welgemeende excuses wanneer het nummertje weer eens net meer ut je hoofd te bannen valt, maar we konden er net omheen, het was dé Vlaamse zomerht van Het ledjesprogramma Vlaanderen Muzekland, van televsezender één, bracht Tom Waes en vele andere artesten naar Aalst en zorgde voor een mensenzee op onze Grote Markt. Karnvale wnt Mjn Restaurant op 10 jun Snds jun 2010 s onze stad een klasserestaurant rjker en óf we dat geweten hebben! Ken en Karel veroverden een plaatsje n het hart van de Aalstenaar dankzj het VTM-programma Mjn Restaurant. In een bloedstollende fnale de lve te volgen was op de Grote Markt versloeg restaurant Karnvale het Genkse Terrae van Luce en Jmmy. Het volksfeest dat daarop utbarstte was ongezen. - pagna 4

5 Volksfeest erkennng UNESCO Werelderfgoed op 26 november Amper een week na het Spaanse festjn lep onze Grote Markt alweer vol, maar dt keer om een heel andere reden. In het Kenaanse Naïrob werd Aalst Carnaval erkend als UNESCO Werelderfgoed en dat kon natuurljk net ongemerkt voorbjgaan. Een korte parade, gevolgd door optredens van kezer Kamel en (voormalge) Prnsen van Aalst Carnaval deed het carnavalsvuur n onze stad weer ferm oplaaen. Het wordt opneuw utkjken naar 6 maart 2011, zoveel s dudeljk! Slotdag Week van de Smaak op 21 november 2010 was nog meer dan de voorgaande jaren het jaar van de kookprogramma s en andere keukentalenten. Zoals bekend leverde dat onze stad een neuw restaurant op. En net dt jaar mocht onze stad ook de ttel Aalst, Stad van de Smaak dragen. Aalst leerde zjn volk opneuw kennsmaken met typsche streekgerechten en vergeten groenten en het hele jaar door werden er smakeljke actvteten georganseerd. De apotheose volgde tjdens de Week van de Smaak met honderden actvteten en een spektaculare slotdag. Het gastland dt jaar was Spanje en Phara de Agurre zette zch n als meter van de acte. De Neuwstraat en het Vredeplen werden omgedoopt tot de Ramblas de Alosta, met tal van eettentjes en op de Grote Markt gngen chef-koks Geert Van Der Bruggen en Chrster Elfvng een duel showcookng aan. Belle Perez mocht de slotdag n onvervalste Spaanse sfeer afsluten. Crk! van 20 tot 22 augustus Een bljver! Een succesformule! Plezer voor jong en oud! Nets dan lovende reactes op de tweede edte van het crcusevenement Crk!. De Grote Markt, het Vredeplen, de Hopmarkt, de Oude Vsmarkt, het Begjnhof en de bnnenkoer van het stadhus en van het Stedeljk Museum werden omgetoverd tot crcusdecors. Net mnder dan bezoekers pkten her en der een stukje straattheater mee, met als hoogtepunt en dat mochten we echt letterljk nemen- evenwchtskunstenaar Olver Zmmermann, de op een staalkabel van de Snt- Martnuskerk (12 m hoog) naar de belforttoren (26 m hoog) wandelde. - pagna 5

6 Offcële Stadsberchten Spreekdagen van burgemeester, schepenen en OCMW-voorztter Ilse Uyttersprot burgemeester Polte Brandweer Algemene Admnstrate en Coördnate Denstverlenng Stadspromote en Feesten Informate Communcate en Informatca stadhus Grote Markt 3 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak. Ann Van de Steen 1e schepen Openbare Werken en Stadsverneuwng Wonen en Energe Zwarte Zustersstraat 8 Aalst tel spreekuur: woensdag tussen 17 en uur (vrje raadplegng) en de 1e zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur (na afspraak). Johan Stylemans 2e schepen Leefmleu Mobltet Patrmonum en Landbouw Zwarte Zustersstraat 8 Aalst tel spreekuur: woensdag van 14 tot 17 uur na afspraak. Bart Van Lysebeth 3e schepen Rumteljke Ordenng en Plannng Sport en Gebedsgerchte Werkng Zwarte Zustersstraat 8 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak. Dylan Casaer 4e schepen Personeel Cultuur Integrate en Emancpate Onderwjsstraat 1 Aalst tel spreekuur: woensdag van 18 tot 19 uur na afspraak. Serge Grysolle 5e schepen Fnancën Reges Onderwjs en Jurdsche Zaken stadhus Grote Markt 3 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak. Paul Stockman 6e schepen Lokale en Socale Econome Mddenstand en Markten Toersme en Monumentenzorg Kasteel Terlnden Square J. Geernckx 2 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak. Anne-Mare Verdoodt 7e schepen ambtenaar Burgerljke Stand Burgerzaken Bevolkng Burgerljke Stand Volksgezondhed en Senoren stadhus Grote Markt 3 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot uur na afspraak. Iwen De Konnck 8e schepen Jeugd Vrje Tjd Integraal Drugsbeled Internatonale Samenwerkng Zwarte Zustersstraat 17 Aalst tel spreekuur: woensdag van 16 tot uur na afspraak. Patrck De Smedt 9e schepen / OCMW-voorztter Welzjnsbeled Socale Zaken en Gezn Gasthusstraat 40 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot 18 uur. Geboorten bnnen de stad, opgenomen van 13 tot 31 december 2010 Adu Prsclla, Aalst (V); Asan Amna, Nnove (V); Azzrar Ranya, Nnove (V); Baghrzade Anar, Lebbeke (M); Bekaert Lukas, Haaltert (M); Borms Lna, Aalst (V); Bouderqa Ayman, Aalst (M); Brasseur Robn, Aalst (M); Buyl Jelco, Aalst (M); Bwana Polo Soanne, Haaltert (V); Caestecker Jll, Lede (V); Coppens Noa, Aalst (V); Cornels Jasmne, Haaltert (V); Corthout Nno, Galmaarden (M); Cromphaut Mareke, Aalst (V); De Boom Owen, Haaltert (M); De Donder Mats, Dendermonde (M); De Donder Senne, Dendermonde (M); De Gendt Matthas, Wchelen (M); De Geyter Kyan, Denderleeuw (M); De Geter Maake, Aalst (V); Degraeve Keano, Denderleeuw (M); De Grom Maurlon, Lede (M); De Kmpe Alesso, Lebbeke (M); De Moor Ace, Wchelen (M); De Moor Mlan, Lede (M); De Moor Tas, Erpe-Mere (M); Demunter Tjs, Londerzeel (M); De Nl Jonas, Aalst (M); De Pauw Febe, Herzele (V); De Rck Inneke, Lede (V); De Rdder Lander, Opwjk (M); De Smet Jonas, Lede (M); De Smet Owen, Denderleeuw (M); De Spegeleer Yente, Nnove (V); De Troyer Dn, Aalst (V); De Vllaer Jorben, Aalst (M); D'Hauwe Mareke, Lede (V); D'Herde Lly, Aalst (V); Dallo Damlatou, Nnove (V); Dshnyeva Esmra, Nnove (V); Dubos Lars, Denderleeuw (M); Fouan Jana, Aalst (V); Franken Smen, Haaltert (M); Gabrëls Luca, Aalst (M); Ganzeman Mauro, Erpe-Mere (M); Ghoula Adam, Erpe-Mere (M); Gbbons Anna, Lede (V); Gjonaj Alza, Denderleeuw (V); Guldentops Leze, Afflgem (V); Heenen Maxme, Ledekerke (M); Heremans Astor, Berlare (M); Heyman Xander, Roosdaal (M); Hofman Nels, Denderleeuw (M); Hysen Selma, Aalst (V); Impens Wsse, Snt-Levens-Houtem (M); Keta Aboubacar, Aalst (M); Khmoyan Tgran, Aalst (M); Kmputu Efekele, Aalst (M); Lambrecht Andrés, Aalst (M); Lefevre Eamllus, Haaltert (M); Lerens Stefane, Wetteren (V); Lbrecht Seth, Lede (M); Levens Mlo, Denderleeuw (M); Lusangu Nkuna, Ledekerke (V); Mahda Amna, Galmaarden (V); Meert Yenna, Aalst (V); Merzouk Ilas, Nnove (M); M'fulu Olva, Aalst (V); Mfutla Voka Krsanto, Aalst (M); Mmoun el Kheïr Assa, (V); Moereels Julan, Aalst (M); Musongela Lumbla Jan, Aalst (M); Oosterlnck Nette, Erpe-Mere (V); Oubal Soraya, Aalst (V); Özdemr Gökçe, Destelbergen (V); Perron Lse-Mare, Aalst (V); Plattau Sander, Nnove (M); Quntyn Femke, Nnove (V); Raes Kato, Herne (V); Raspoet Fenne, Roosdaal (V); Restrepo Gamboa Juan-Camlo, Aalst (M); Reygaerts Yensé, Nnove (M); Saerens Anouk, Lebbeke (V); Sammels Yane, Haaltert (V); Scheerlnck Kaylegh, Aalst (V); Schouppe Lenne, Aalst (M); Seghers Emma, Haaltert (V); Soetaert Flore, Haaltert (V); Sonck Yuna, Afflgem (V); Stevens Berfn, Aalst (V); Temmerman Ynthe, Denderleeuw (V); Thenpondt Dyljano, Aalst (M); Uyttenhove Jll, Aalst (V); Vaernewyck Yara, Nnove (V); Vande Cappelle Emma, Ledekerke (V); Van den bossche Laure, Erpe-Mere (V); Van den Bossche Ymke, Aalst (V); Vandendressche Wlson, Aalst (M); Van der Mjnsbrugge Vc, Gook (M); Vanderstraeten Bert, Aalst (M); Van De Voorde Lotte, Aalst (V); Van Droogenbroeck Vnz, Aalst (M); Vanhaute Clynt, Znnk (M); Vanhoeymssen Luna, Lede (V); Van Laeken Arles, Denderleeuw (M); Van Leuven Adrana, Lede (V); Van Loon Ramón, Aalst (M); Van Molle Yalna, Aalst (V); Van Mossevelde Hannelore, Geraardsbergen (V); Van Nuffel Sam, Aalst (M); Van Schepdael Dyna, Roosdaal (V); Van Waeyenberg Jens, Nnove (M); Van Zjpe Yanaïka, Nnove (V); Verheyden Axelle, Berlare (V); Vervnckt Amber, Nnove (V); Wauters Senne, Aalst (M); Yahou Khadja, Nnove (V) en Zhan Jn, Aalst (V). Overljdens bnnen de stad, opgenomen van 13 tot 31 december 2010 André Wlfred, 71 jaar, Denderleeuw; Beutels Martha, 59 jaar, Aalst; Bewaert Petrus, 79 jaar, Opwjk; Bockstal Florenta, 86 jaar, Afflgem; Bocqué Joanna, 82 jaar, Aalst; Bosteels Perre, 77 jaar, Aalst; Bourgeos Alan, 69 jaar, Lessen; Bracke Frda, 70 jaar, Wchelen; Bulté Karel, 74 jaar, Haaltert; Buys Etenne, 77 jaar, Aalst; Cardoen Julenne, 75 jaar, Lennk; Cardon Hortense, 70 jaar, Lessen; De Boever Danny, 51 jaar, Erpe-Mere; De Brucker Franços, 66 jaar, Afflgem; De Coensel Lauretta, 78 jaar,hofstade-aalst; De Feyter Mara, 88 jaar, Aalst; De Gelas Paul, 62 jaar, Nnove; De Lange Marcel, 70 jaar, Aalst; Delclef Henr, 66 jaar, Aalst; De Neef Maurce, 93 jaar, Hofstde- Aalst; Deneys Albert, 82 jaar, Ledekerke; De Raes German, 85 jaar, Hofstade-Aalst; De Reu Jozef, 82 jaar, Aalst; De Schutter Hector, 73 jaar, Haaltert; De Smedt Alexandrna, 90 jaar, Londerzeel; De Smedt Theresa, 75 jaar, Hofstade-Aalst; De Valck Jan, 81 jaar, Merchtem; De Valck Theophel, 87 jaar, Aalst; De Vos Maurce, 81 jaar, Buggenhout; De Waegeneer Raymond, 85 jaar, Moorsel- Aalst; De Wael Alfons, 91 jaar, Aalst; De Wtte Margareta, 88 jaar, Aalst; D'Herdt Alojs, 70 jaar, Aalst; Flamng Palmyre, 80 jaar, Erpe-Mere; Frutsaert Henr, 83 jaar, Snt-Agatha-Berchem; Gauqué Wlly, 63 jaar, Komen-Waasten; Hendrckx Smonna, 86 jaar, Aalst; Hoelbeekx Henrette, 88 jaar, Aalst; Huylebroeck Maurtus, 89 jaar, Wchelen; Joos Mara, 73 jaar, Opwjk; Lemmens Nadne, 57 jaar, Erpe-Mere; Loos Joannes, 75 jaar, Ternat; Maldre Yvonne, 84 jaar, Denderleeuw; Mandt Gertrud, 82 jaar, Aalst ; Meersman Maurts, 82 jaar, Aalst; Meert Lousa, 78 jaar, Aalst; Mertens Luc, 55 jaar, Asse; Mertens Rosa, 97 jaar, Aalst; Moreels Wlly, 70 jaar, Herzele; Noynaert Paula, 86 jaar, Gook; Paepe Clemens, 89 jaar, Aalst; Paesmans Alphonse, 79 jaar, Ternat; Perlnck Mara, 80 jaar, Moorsel-Aalst; Perreman Edgard, 76 jaar, Haaltert; Roeland Prosper, 79 jaar, Erembodegem- Aalst; Rossgnol Joannes, 79 jaar, Afflgem; Saerens Ludovcus, 82 jaar, Moorsel-Aalst; Sanchez- Martn Bernardna, 78 jaar, Haaltert; Sax Jacquelne, 55 jaar, Erpe-Mere; Scheerlnck Robert, 80 jaar, Aalst; Schelfhout Rosala, 90 jaar, Roosdaal; Schockaert Mathlda, 84 jaar, Aalst; Schockaert Phlemon, 74 jaar, Aalst; Servranckx Joanna, 98 jaar, Nnove; Sleuwaegen Irena, 82 jaar, Lebbeke; Steylemans Alfons, 58 jaar, Hofstade-Aalst; Stockmans Charles, 82 jaar, Roosdaal; Stradot Elza, 83 jaar, Nnove; Tmmermans Alce, 80 jaar, Ternat; Tondeur Mare, 56 jaar, Gook; Troch Rem, 86 jaar, Aalst; Van Boxstael John, 54 jaar, Aalst; Van Camp Frans, 81 jaar, Ganshoren; Van Cauwenbergh Anne-Mare, 54 jaar, Neuwerkerken-Aalst; Vandenhoucke Achlle, 70 jaar, Ronse; Van den Houte Joannes, 83 jaar, Denderleeuw; Van den Wyngaerde Alfons, 73 jaar, Ternat; Van der Haegen Arthur, 76 jaar, Neuwerkerken-Aalst; Van de Velde Mara, 79 jaar, Ledekerke; Van de Velde Smone, 82 jaar, Nnove; Van de Wnckel Leon, 74 jaar, Aalst; Van Laethem Zoé, 88 jaar, Nnove; Van Lerde Mara, 85 jaar, Aalst; Van Neuwenhove Maurce, 57 jaar, Aalst; Van Petegem Jeanne, 82 jaar, Nnove; Van Pottelbergh Etenne, 67 jaar, Erembodegem-Aalst; Van Pottelbergh Jacquelne, 74 jaar, Erembodegem-Aalst; Van Rossen Ivonna, 79 jaar, Haaltert; Van Tttelboom Lucen, 85 jaar, Erpe- Mere; Van Vaerenbergh Frans, 63 jaar, Ledekerke; Verelst Peter, 78 jaar, Asse; Versé Joanna, 93 jaar, Herdersem-Aalst; Vette Johan, 40 jaar, Aalst; Volckaert Rk, 48 jaar, Haaltert; Vonck Roza, 65 jaar, Haaltert en Vyverman Maurce, 84 jaar, Haaltert. - pagna 6

7 Husvul Partculeren kunnen hun vraag tot het ophalen van grof husvul va e-mal aan de bevoegde densten bezorgen. Ook voor klachten over de nzamelng van husvul s een e-maladres geopend. 1. aanvraag nzamelng grof husvul: 2. klachten: 3. tel Info voor werkzoekenden van dnsdag 25 januar 9 uur tot zaterdag 29 januar 9 uur: VAN NUFFEL, Werf 4, Aalst, tel ; 4) Tandartsen rego Aalst Centraal oproepnummer: tel Wachtdenst Vlaanderen: tel (1,50 EUR/mn) 5) Dvers Antgfcentrum: tel AA: tel Zelfmoordprevente: tel Aalst erkend als rampgebed de zudeljk, oosteljk of westeljk gelegen zjn (of alles daartussen), hervoor geschkt. Je kunt de lggng van je dak eenvoudg nagaan door je adres n te geven op Google earth (www.google.be/earth). Door n te schrjven verbnd je je voorlopg tot nets. Pas nadat de stad je de beste offerte heeft bezorgd, besls jj of je al dan net de bestellng wl plaatsen. Infomomenten Voor de geïnteresseerden organseren wj nog de volgende nfomomenten : Op 19 januar 2011 om uur n Polyvalente Zaal, Schoolstraat 1, 9320 Neuwerkerken; ven en betalen bj het nstaploket van de denst Senoren (tel ). Sportgds 2011 beschkbaar Voel jj ook de sportkrebels, maar weet je nog net goed wat doen of heb je knderen de graag zouden deelnemen aan één van onze sportkampen of lessenreeksen? Aarzel dan net en haal zo snel mogeljk de neuwe sportgds n hus! Hj s beschkbaar n alle stedeljke sportcentra, op de Sportdenst en onlne va tel ) Werkwnkel Aalst rechteroever Hovenersplen Aalst tel fax De werkzoekenden kunnen doorlopend gebruk maken van zelfbedenngspc s. 2) Werkwnkel Aalst centrum Hopmarkt 10 A Aalst tel Denstverlenng door de partners VDAB, vzw PWA, vzw GTB en OCMW. 3) Rjksdenst Voor Arbedsvoorzenng (RVA)- Snt-Jobstraat Aalst tel ) Loket Job-Router Werkwnkel Aalst Rechteroever - Hovenersplen Aalst tel Infoverstrekkng omtrent woon-werkverkeer (openbaar vervoer, denstverlenng Fetserj, ), utstppelen van woon-werktraject, hulp bj het zoeken van carpoolpartners (d.m.v. carpooldatabank Taxstop). Medsche wachtdensten 1) Husartsen Aalst-centrum (9300): tel ; Erembodegem en Erembodegem-Terjoden tel ; Hofstade, Gjzegem tel ; Baardegem, Herdersem, Meldert, Moorsel tel ; Neuwerkerken tel ) Derenartsen Centraal oproepnummer: tel (van zaterdag 12 tot zondag 24 uur - feestdagen: vanaf 22 uur de avond voor de feestdag tot 24 uur). 3) Apothekers (Aalst) Algemene nformate betreffende de wachtdensten n Vlaanderen: tel of (voer het gewenste postnummer n voor een overzchtsljst van apothekers met wachtdenst). van zaterdag 15 januar 9 uur tot zaterdag 22 januar 9 uur: UYTTERSPROT, Ledebaan 53, Aalst, tel ; van zaterdag 22 januar 9 uur tot dnsdag 25 januar 9 uur: DE SMET, Langestraat 239, Aalst, tel ; Aalst werd erkend als rampgebed naar aanledng van de langdurge regenval en de overstromngen de op haar grondgebed hebben plaatsgevonden tussen 11 en 17 november De getesterden kunnen hun dosser voor het krjgen van een fnancële tegemoetkomng ndenen bj de denst Rampenfonds. De aanvraag moet worden ngedend uterljk op 31 maart 2011 n twee exemplaren de bj voorkeur aangetekend worden opgestuurd naar volgend adres: Op dnsdag 22 maart 2011 om 14 uur presenteert N Joy alweer het ulteme muzekgala voor jongeren van 50-plus n de Oktoberhallen n Weze. De denst Senoren van de stad wl je de mogeljkhed beden om heraan deel te nemen. Vanaf 14 uur zjn er optredens van Jacky Lafon, Marc Dex, Juul Kabas, Margret Hermans, vader Abraham, Laura Lynn en Jo Vally. De organsator bedt de mogeljkhed om n te schrjven tegen het gunsttaref van 31,- EUR per persoon (vervoer + veruurtje nbegrepen). Afhankeljk van het aantal nschrjvngen zullen er opstapplaatsen zjn n verschllende gemeenten. Terugkeer naar Aalst omstreeks uur. Om van deze gunstvoorwaarden te geneten moet je wel vóór 11 februar 2011 nschrj Federale denst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen Denst Rampenfonds Kalandeberg Gent Je kunt de formuleren afhalen op de denst Jurdsche Zaken van de stad, Grote Markt 2 te 9300 Aalst. Ook voor meer nfo kun je er terecht (tel ). Slachtoffers van deze overstromng kunnen bj het Rampenfonds terecht n volgende gevallen : Mensen met een leefloon de geen verzekerng hebben afgesloten (mts voorleggng van een attest van het OCMW); Schade aan teelten op het veld, veestapel, bosaanplantngen; Bedrjven met een brandpols geen eenvoudge rsco s. Groepsaankoop zonnepanelen De stad Aalst organseert, va haar autonoom energebedrjf vzw BEA (Beheer Energe Aalst), voor haar nwoners een groepsaankoop zonnepanelen. Energe wordt steeds duurder. Om de prjsstjgngen het hoofd te beden en tegeljk de opwarmng van de aarde tegen te gaan, s nvesteren n zonneenerge een verstandge zet. Desondanks wordt de ondersteunng voor zonne-energe door de Vlaamse regerng geledeljk aan afgebouwd. Snel beslssen s dan ook de boodschap! Inschrjven Elke nwoner van de stad Aalst de egenaar s van zjn wonng kan heraan deelnemen. Je kunt je vrjbljvend nschrjven va het nschrjvngsformuler op de webste www. aalstvoorzonnepanelen.be. Neem daarvoor een recente elektrctetsafrekenng bj de hand. Uteraard zjn enkel geïsoleerde daken Op 21 januar 2011 om uur n sbs Tnnenhoek, Herbergstraat 28, 9310 Moorsel; Op 27 januar 2011 om uur n cultuurcentrum De Werf (Theaterzaal), Molenstraat 51, 9300 Aalst. Surf dus naar be of neem contact op met de Woonwnkel, Zwarte Zusterstraat 8, 9300 Aalst. Je kunt nog nschrjven tot 31 januar De nstallate gebeurt dan voor 1 jul denst Regstrate Bevolkng: loket Vreemdelngen vanaf 1 januar 2011 enkel nog na afspraak Vanaf 1 januar 2011 kunnen vreemdelngen enkel nog na het maken van een afspraak naar de denst Regstrate Bevolkng - secte Vreemdelngen. De stad nam deze maatregel om het verwerken van de dossers vlotter te laten verlopen. Controles van akten en paspoorten kan mmers oplopen tot 30 mnuten per persoon en dat zorgt voor lange wachtrjen. Het pekmoment lag telkens op maandag rond 11 uur. Om de toevloed aan bezoekers beter te kunnen regelen kunnen vreemdelngen vanaf 1 januar 2011 enkel nog na afspraak bj deze denst terecht. Een afspraak kan gemaakt worden va tel /58, of va een maltje naar Dt jaar zjn er n onze stad geregstreerde vreemdelngen, dat zjn er 600 meer dan vorg jaar. Senoren: muzekgala 50-plus Ztdagen van de verschllende nstantes n de lokalen van de denst Socale Zaken Fonds voor Arbedsongevallen 1e dnsdag van elke maand tussen en 16 uur. Tjdens de maanden jul en augustus s er geen ztdag. Federale Overhedsdenst Socale Zekerhed Drecte-generaal Personen met een handcap. 2e dnsdag van elke maand tussen 9 en 10 uur. Rjksdenst voor Pensoenen 1e vrjdag van elke maand tussen 9 en 11 uur. 3e dnsdag van elke maand tussen 9 en 11 uur. Rjksdenst voor Socale Verzekerngen der Zelfstandgen 2e donderdag van elke maand tussen 9.30 en uur. Tjdens de maand augustus s er geen ztdag. Infoavond ecologsch leven en tuneren De stad Aalst organseert samen met de lokale afdelng van V.E.L.T. (Verengng voor Ecologsch Leven en Tuneren) op 27 januar 2011 een grats nfoavond n ontmoetngshus De Brug. Je krjgt extra tps voor meer natuur en bodverstet n je tun. We laten je zen hoe je een natuurljke beplantng opbouwt. We helpen je graag op weg naar pentere plantencombnates! De nfoavond start om 19 uur n de Daenszaal (geljksvloers), duurt 2 uur en kost 2,- EUR (V.E.L.T.-leden grats). Inschrjven hoeft net. - pagna 7

8 n Aalst Cursussen en voordrachten Wonderland op 14 januar 2011 Netwerk/centrum voor hedendaagse kunst, Houtkaa z/n, Aalst tel ; Afrcan Beauty s op 21 januar 2011 Natonaal Brandweermuseum, Hekkestraat 24, Hofstade-Aalst tel ; Inloopmobel eetstoornssen op 22 januar 2011 ngang stadhus, Grote Markt 3, Aalst nloopmobeleetstoornssen.blogspot.com Toast Lterar op 23 januar 2011 Hotel Kezershof, Korte Neuwstraat 15, Aalst tel ; Reportage: Schotland door Jan en Rta Thenpont op 28 januar 2011 tel ; Infoavond: zoetstoffen n de praktjk op 28 januar 2011 onthaalcomplex, geljkvloers, Kezersplen 21b, Aalst Muzek Kamermuzekconcert op 16 januar 2011 feestzaal stadhus, Grote Markt 3, Aalst tel ; Neuwjaarsconcert Berlner Küchen und Wener Bonbons op 23 januar 2011 O.L.Vrouw Hemelvaartkerk, Hoogstraat 48, Hofstade-Aalst tel ; Hstory of one-ht wonders op 3 februar 2011 Absynthe Mnded Unplugged op 5 februar 2011 Evenementen Ncolne van Stapele en Wm de Maat van 16 januar tot en met 20 februar 2011 Galere C. De Vos, Oude Gentbaan , Aalst tel ; Ik ze Ik ze het ztten Velng op 21 januar 2011 De Gaanderj, Academe voor Beeldende Kunsten, Capucenenlaan 8, Aalst tel ; Jean-Phlppe Convert & Guests op 23 januar 2011 Netwerk/centrum voor hedendaagse kunst, Houtkaa z/n, Aalst tel ; De Lozemaanen stellen voor De top 100 van de allerbeste carnavalhts op 5 februar 2011 De Burcht, Burchtstraat, Aalst tel ; Expo en bezenswaardgheden Natonaal Brandweermuseum, open edere 4de zondag van de maand van 13 tot 18 uur Hekkestraat 24, Hofstade-Aalst tel ; Flm Blow up op 18 januar 2011 Netwerk/centrum voor hedendaagse kunst, Houtkaa z/n, Aalst tel ; Podum Komml Foo de Luxe op 19 januar 2011 Fm op 22 januar 2011 De Floeremnne, Vredeplen te Aalst tel ; Stand-up 4 kds op 23 januar 2011 De Frvole Framboos Terra Rare op 25 januar 2011 Compagne Lodewjk / Lous Agatha op 4 februar 2011 Henk Rjckaert Het Experment op 10 februar 2011 ONDER TAFEL door Geert Amant vanaf 11 februar 2011 zaal Platform, Toneelateler, Meuleschettestraat 32, Aalst Maak ook je actvtet bekend! Wl je ook met je actvtet n deze kalender? Regstreer je dan va

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011 rakel nfomagazne Gemeenteljk nformateblad - Jaargang 1 - November 2011 nr 3 contanerpark P. 12-13 verneuwng & utbredng rekenng 2010 p. 8 goedgekeurd Socaal p. 10 Verhuurkantoor hus aan hus p. 14 ophalngen

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen

Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmeda.be

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

(Tijdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D

(Tijdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D YEIL_IGH_EIDS_DINST 179 V E E T B O U W E L I J K (Tjdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D I. Communsme Internatlonaal 1 Tweede Internatonale, Kornntern en Komnf orm...1 Het ontstaan van het nternatonale

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Het nieuwe administratief centrum biedt de stad de kans om haar dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.

Het nieuwe administratief centrum biedt de stad de kans om haar dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren. denderend informatiekrant van de stad Aalst 25 e jaargang juni 2, 2013 Baardegem Erembodegem Gijzegem Herdersem Hofstade Meldert Moorsel Nieuwerkerken Nieuw administratief centrum Guy Kokken Eind mei nam

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie