Stadsdiensten hebben verhuiskriebels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdiensten hebben verhuiskriebels"

Transcriptie

1 nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar / Tweerchtngsverkeer op Snt-Annabrug Snds 17 december 2010 s er tweerchtngsverkeer toegelaten op de Snt-Annabrug. Oorspronkeljk zou deze maatregel slechts gelden tjdens de endejaarsperode tot 17 januar 2011, maar het college van burgemeester en schepenen en vervolgens de gemeenteraad heeft beslst dat het verkeer n twee rchtngen mag bljven rjden. De stad wl ook een volledg neuw mobltetsplan laten opmaken. Stadsdensten hebben verhuskrebels Gjzegem: werken utgesteld De start van de werken aan de Steenweg op Dendermonde (N406) n Gjzegem s utgesteld tot 24 januar Door het barre wnterweer kunnen de nutsmaatschappjen mmers net de geplande voorberedngen treffen. De werken duren tot half me. Tot dan bljft de N406 afgesloten voor alle verkeer. Colofon Verantwoordeljke utgever: Ilse Uyttersprot, burgemeester, p.a. stadhus, Grote markt 3, 9300 Aalst, tel fax Redacte: denst Stadspromote, secte Communcate, p.a. stadhus - tel , - Lay-out en druk: Goeknt Graphcs n.v., Oostende, Oplage: exemplaren, Gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrj paper. Inkten op plantaardge bass. Woonwnkel naar de Molenstraat De Woonwnkel, het Socaal Verhuurkantoor, de Inventarsatecel en de vzw BEA verhuzen naar een neuwe locate met een gezamenljke bale. Voortaan kun je deze denst bezoeken n de Molenstraat (vroegere wnkel t Moment). De stad huurt een pand aan de Molenstraat 30 te Aalst. Deze locate s utermate geschkt om de verschllende werkngen van de denst Woonbeled n onder te brengen. De Woonwnkel, het Socaal Verhuurkantoor, de Inventarsatecel en vzw BEA zjn 4 densten de nauw samenwerken rond betaalbaar en kwaltetsvol wonen voor elke Aalstenaar. Momenteel ztten ze verspred op verschllende locates. Het samenvoegen van deze bales n het pand aan de Molenstraat zorgt voor een vlottere denstverlenng. Bj de medewerkers van de Woonwnkel kan je terecht voor o.a.: premes en andere steunmaatregelen over wonen; rechten en plchten van de huurder en verhuurder; kwaltetsproblemen aan de wonng; nschrjvng en verhurng socale wonngen. Het Socaal Verhuurkantoor (SVK) bedt aan egenaars de mogeljkhed hun pand zorgeloos te verhuren. Als je als egenaar lever net (meer) zelf verhuurt, dan kan het socaal verhuurkantoor je pand verhuren. Zo geef je je werk ut handen aan het SVK, met behoud van een gegarandeerd rendement. In de Inventarsatecel worden leegstaande en verwaarloosde panden geregstreerd. Het heffngsreglement s zo ontworpen om kwaltetsvol en betaalbaar wonen te stmuleren en deze leegstaande en verwaarloosde panden opneuw op de woonmarkt te brengen. Vzw BEA tenslotte s een autonoom energebedrjf dat opgercht werd met als doel te kunnen nspelen op alle energegerelateerde dossers. Zo zal de vzw zch eerst toesptsen op het verlenen van betaalbare energelenngen voor energebesparende maatregelen. Vervolgens kun je ook deelnemen aan een groepsaankoop zonnepanelen (lees meer op pagna 7). Verhuzen n februar Momenteel wordt ernaar gestreefd om de verhus van al deze densten te realseren tegen februar De exacte datum zal uteraard nog worden bekendgemaakt. De secte Vreemdelngenzaken van de denst Bevolkng neemt de vrjgekomen plaats op de achterkoer van het stadhus n. Secte Vreemdelngenzaken neemt vrjgekomen plaats n Door de verhus van de Woonwnkel, het Socaal Verhuurkantoor, de Inventarsatecel en de vzw Bea komt er kantoorrumte vrj n het stadhus. De wordt bnnenkort ngenomen door de secte Vreemdelngenzaken van de denst Bevolkng. De denst Bevolkng zt al lange tjd te klen gehusvest. Bezoekers moeten er soms rjtje schuven tot buten. Dt probleem wordt nu opgelost door een deel van de denst Bevolkng te verhuzen. De secte Vreemdelngenzaken neemt haar ntrek n de vrjgekomen burelen van de Woonwnkel op de achterkoer van het stadhus. Zj regstreren alle net-belgen de zch n Aalst vestgen. Op de neuwe locate kunnen ze hun klanten ontvangen aan een aparte bale en s er ook kantoorrumte om dossers te behandelen. Deze verhus zorgt voor mnder lange wachtrjen en een betere denstverlenng. Nog eens ter hernnerng: bj deze denst kun je enkel na afspraak terecht. Woonwnkel Zwarte Zustersstraat Aalst tel denst Bevolkng secte Vreemdelngenzaken Grote Markt Aalst tel

2 Ook denst Toersme plant verhus Tjdens de gemeenteraad van 21 december 2010 kreeg de denst Toersme groen lcht voor het huren van een pand n de Molenstraat. Wegens plaatsgebrek n de hudge locate, het gebedshusje van het belfort op de Grote Markt, drngt de noodzaak tot een verhus van de denst Toersme zch op. In de neuwe locate moeten nog een aantal nutsvoorzenngen geïnstalleerd worden en zjn klene aanpassngswerken en hernrchtng nodg n het kader van toersme voor allen en betere toegankeljkhed. Het neuwe pand moet de mogeljkhed beden bezoekers n een rum en frs kader te ontvangen en te nformeren over het toerstsche aanbod n en rond Aalst, met nteracteve mogeljkheden maar ook met een leeshoek waar alle bestaande brochures rustg kunnen ngekeken worden. Een concrete verhusdatum s er nog net, maar je hoort er bnnenkort vast en zeker meer over! PIECES II Succesvolle dansvoorstellng keert terug In 2007 kende de dans en muzekvoorstellng PIECES heel wat succes. Dat nspreerde de Academe voor Podumkunsten en MUZA vzw om op een verneuwde voorstellng te broeden. De leerlngen dans en pano zjn er klaar voor en n januar kun je het resultaat bekjken n cultuurcentrum De Werf. Aan deze dansvoorstellng s ook een fototentoonstellng gekoppeld. Carl Van Buggenhout tekent voor de composte De ver elementen. Als oud leerlng van de Academe voor Podumkunsten heeft hj ook voelng met de dansafdelng en zjn muzek nspreerde de dansers en hun leerkracht Myram De Kegel tot een aangrjpende choreografe. In het tweede deel van de voorstellng staat er moderne dans op het menu. Laat je verrassen door dans op De schlderjententoonstellng van Modest Moessorgsk. Je kunt ook naar een fototentoonstellng met foto s de tjdens de repettes werden genomen. Tentoonstellng dansfotografe Tjdens de repettes kregen de dansers bezoek van 16 curssten dansfotografe, een cursus de plaatsvond n cultuurcentrum De Werf.s.m. het Centrum voor Beeldexpresse (de koepel voor amateurfotografe). Wat een fotograaf door zjn lens zet s meestal een heel ander beeld dan wat men verwacht. In de zn zjn de verschllende fotografen ook heel anders aan het fotograferen, wat een heel moo utgebred scala geeft van hoe je dans kan fotograferen. Het resultaat hervan s te bewonderen tjdens de tentoonstellng de opent op 29 januar en loopt tot 13 februar. We beeld én levende matere op dezelfde avond wl bewonderen, wordt verwacht op 29 januar n cultuurcentrum De Werf. Praktsch Organsate: Academe voor Podumkunsten.s.m. MUZA vzw Choreografe door en met de leerlngen van Myram De Kegel. Zaterdag 29 januar om 20 uur en zondag 30 januar om uur n de schouwburg van cultuurcentrum De Werf (Molenstraat 51) Tckets kosten 8,- EUR, 5,- EUR (lln. Academe, leden MUZA vzw en 12 jargen), of 1,50 EUR (kansenpas). Bestel ze va de tcketljn (tel ), of ter plaatse bj De Werf (Hlde De Pauw/Anja Van Geert) Welwel de welzjnsflash! Het Welzjnsforum s een gezamenljk ntatef van het OCMW, de stad en de Aalsterse welzjnsorgansates. Het s een maner om zoveel mogeljk mensen bj het socaal beled te betrekken. Meer dan 100 afgevaardgden maken deel ut van dt overleg. Zj vertegenwoordgen het gehele welzjnsveld en dat s dkwjls zeer uteenlopend. Het Welzjnsforum s nmddels ook utgegroed tot een netwerkorgansate voor zjn leden. Met deze rubrek, de welzjnsflash houdt de sector je op de hoogte van de dverse werkng van de vele welzjnsorgansates de n Aalst actef zjn. Het s vooral de bedoelng om het brede publek herover te nformeren. Deze keer s het de beurt aan Dagcentrum voor Bjzondere Jeugdzorg De Vler. De Vler bedt jongeren neuw perspectef De msse van De Vler s het beden van een neuw perspectef aan knderen en jongeren n een problematsche opvoedngstuate. Om dt te realseren gaat De Vler behalve met de jongere zelf, ook aan het werk n het betrokken gezn. De doelgroep bestaat ut geznnen met knderen tussen 0 en 18 jaar, waarbj er sprake s van een problematsche opvoedngsstuate (POS) en/of waarbj de jongere een als msdaad omschreven fet (MOF) heeft gepleegd. Het werkngsgebed s Aalst en omgevng. Studebegeledng Het dagcentrum s erkend voor de begeledng van 12 jongeren met psychosocale problemen. Deze jong eren kunnen her enkel begeled worden nden er sprake s van een problematsche opvoedngstuate en nden ze aangemeld worden door het Comté voor Bjzondere Jeugdbjstand of door een Jeugdrechtbank. Eén van de pelers s de studebegeledng. De jongeren worden van heel nabj gevolgd waarvoor ook nauw samengewerkt wordt met de school. Ze krjgen dageljks studebegeledng en krjgen ook de kans om zch tjdens de examenperode voor te bereden n het dagcentrum. Indvdueel of n groep Een tweede peler s de ndvduele begeledng. Her worden de jongeren ondersteund op persoonljk vlak. Het leren hanteren en oplossen van problemen, het aanleren van socale vaardgheden en het werken aan egen gedrag zjn o.a. zaken de ndvdueel op maat van het knd opgenomen worden. Ook de groepswerkng s een belangrjke peler n de werkng. Her oefenen de jongeren datgene wat n de ndvduele begeledng aan bod komt. Bnnen een groepswerkng s er naast de leermomenten ook tjd voor ontspannng: samen leuke dngen doen op woensdagnamddag, op utstap gaan, sporten, koken enz. Tjdens schoolvakantes komen de jongeren elke dag naar het dagcentrum. Ze kunnen tweemaal per jaar mee op kamp en dt levert voor de begeledng een grote meerwaarde op. Wekeljkse utstappen en actvteten zorgen ervoor dat de jongeren ook een echt vakantegevoel hebben. Geznsbegeledng Geznsbegeledng s de verde maar net mnder belangrjke peler n de werkng. Soms hebben ouders het even moeljk of hebben zj te weng draagkracht. Hulp op fnanceel, admnstratef, hushoudeljk vlak, kan ern bestaan n te gaan op de hulpvraag van de ouders bj het nvullen van formuleren, telefoneren naar schuldesers, het helpen met oprumen... Het s evenwel net de bedoelng om bj deze geznnen op een systematsche maner praktsche hulp aan te beden. Neuw s het ntatef om ouders van verschllende geznnen n begeledng samen te brengen. Dt dee ontstond toen bleek dat een deel van de ouders elkaar kende doordat zj n dezelfde buurt wonen, hun knderen op dezelfde school ztten, ze naar hetzelfde OCMW gaan. Meer dan n hun egen drecte omgevng vonden deze ouders steun bj geljkgeznden, de met dezelfde problemen te kampen hebben. De Vler Dagcentrum voor Bjzondere Jeugdzorg Dr. De Moorstraat Aalst tel pagna 2

3 Inloopmobel Eetstoornssen komt naar Aalst Op zaterdag 22 januar 2011 komt de Inloopmobel Eetstoornssen voor de eerste keer naar Aalst. Je kunt hem vnden op de Grote Markt voor het stadhus, van 10 tot 16 uur. De Inloopmobel Eetstoornssen staat open voor edereen de vragen heeft over de eetstoornsproblematek. In de Inloopmobel kun je terecht met al je vragen over eetstoornssen. Je kunt er langskomen voor algemene nformate, een goed gesprek en begeledng bj de zoektocht naar hulp. Ken je emand waarvan je denkt dat hj/zj een eetstoorns heeft? Maak je je zorgen om het gedrag van je zoon/dochter? Heb je zélf problemen en wl je er eens over praten? Laat je leven net langer leden door een eetstoorns en stap over onze lage drempel. Iedereen s welkom! Meer nfo? Surf naar of bel naar Wat s AN-BN vzw? De Verengng AN-BN vzw startte n 1980 als een zelfhulpgroep voor ouders van mensen met een eetstoorns. Intussen s de vzw utgegroed tot de enge verengng n Vlaanderen de zch va ervarngsdeskundge vrjwllgers nzet om edereen de te maken krjgt met eetstoornssen te nformeren, advseren, steunen en door te verwjzen. Voor de Verengng s de ervarngsdeskundghed van haar vrjwllgers een sterkte, de het mogeljk maakt om mensen op een open maner bj te staan tjdens hun zoektocht naar geschkte hulp. Maatschappeljke relevante In de laatste graad van de mddelbare school kampt gemddeld n elke klas van 20 wel 1 persoon met ernstge eetproblemen. Ut recente cjfers bljkt overgens dat n Belgë naar schattng 1 op 10 vrouwen tussen 10 en 30 jaar oot geconfronteerd wordt met een eetstoorns. Met andere woorden: eetstoornssen komen net enkel voor n de danswereld of bj medafguren, het treft heel wat jonge mesjes en vrouwen n onze maatschappj. Daarbj kunnen we stellen dat het aantal famleleden, vrenden en opvoeders de met de problematek geconfronteerd wordt nog een veelvoud hervan s. Sportlaureaten zjn bekend Frank De Bleeckere was de gastvedette van deze edte. De sportavond onder deskundge ledng van Lous De Pelsmaeker was opneuw een schot n de roos. Frank De Bleeckere was de eregast en gaf de aanwezgen een andere kjk op het topschedsrechterswereldje. Stemmenmtator Jonathan Bockstael gaf het beste van zchzelf met grappge sketches met enkele bekende sporters n de hoofdrol en Djembegroep Kamayelé zorgde voor enkele opzwepende nummers, de sportdemo was van FROS demogroep Po-Spnnng. Voor meer foto s en een vdeoverslag van de avond kun je terecht op Sportlaureaten 2010 Zj kaapten de prjzen weg (gevolgd door de categore): MTC Vlaanderen (Sportpromote ploeg/organsatoren); Luca Van Lerde van Wandelsportverengng. De Kadees Aalst (Recreate Indvdueel); V.C. Dames Eendracht Aalst (compette ploeg); Jonas Merckx van Tennsclub SDI (Compette ndvdueel Jeugd); Wlfred Dubos van Konnkljke Atletekclub Eendracht Aalst (Compette ndvdueel). Een bjzondere huldgng was er ook voor schedsrechter Johny Vaneesbeeck (Gouden Kaatsflut als beste Belgsche schedsrechter). De volledge utslag s ook te bekjken op Sportdenst Zwarte Zustersstraat Aalst tel fax Loper Wlfred Dubos haalde het voor turnster An Van Laerebeke en Europees waterskkampoen Nel Coppens. denst Volksgezondhed Grote Markt Aalst tel fax pagna 3

4 Terugblk op swngend 2010 Dat er n onze stad stevg gefeest kan worden wordt elk jaar met Carnaval bewezen. Maar 2010 was voor Aalst een utzonderljk feestjaar, met tal van evenementen de duzenden bezoekers naar onze stad lokten. Het s kenmerkend dat topevenementen als de Topdagen te Aalst en Erembodegem, de Pkkelng, de Student Welcome en de jaarmarkt het slechts moeten stellen met eervolle vermeldngen. Het jaar 2010 samengevat n 7 hoogtepunten. 75ste NaTourcrterum op 26 jul Na 3 weken van hard labeur en amper 24 uur na hun aankomst op de Champs- Elysées, stond het gros van de Belgsche deelnemers aan de Ronde van Frankrjk alweer startklaar op de Grote Markt van Aalst. Het oudste welercrterum van het land was aan zjn jubleumedte toe en zoals altjd strkte het Konnkljk Welersportcomté ook enkele butenlandse toppers. Faban Cancellara (her op foto met Danlo Hondo) en groene truwnnaar Alessandro Petacch waren dt keer de publekstrekkers van denst en endgden respecteveljk op 1 en 2. Aalst Carnaval van 14 tot 16 februar 2010 Met zjn scepter stevg tegen de borst geklemd, neemt een emotonele Prns Carnaval 2010 Den Boen, samen met duzenden feestverders, afsched van Aalst Carnaval tjdens de popverbrandng. Een prachtg beeld dat meer vertelt dan woorden. Barkoud was het tjdens deze edte en het sneeuwde stukken ut de hemel tjdens de 82ste zondagsstoet. Maar toch helden de weergoden en de spekgladde, besneeuwde wegen de echte carnavalsten net thus. Alleen daarom al UNESCO-waardg! Vlaanderen Muzekland op 6 augustus Dos cervezas por favór. Met onze welgemeende excuses wanneer het nummertje weer eens net meer ut je hoofd te bannen valt, maar we konden er net omheen, het was dé Vlaamse zomerht van Het ledjesprogramma Vlaanderen Muzekland, van televsezender één, bracht Tom Waes en vele andere artesten naar Aalst en zorgde voor een mensenzee op onze Grote Markt. Karnvale wnt Mjn Restaurant op 10 jun Snds jun 2010 s onze stad een klasserestaurant rjker en óf we dat geweten hebben! Ken en Karel veroverden een plaatsje n het hart van de Aalstenaar dankzj het VTM-programma Mjn Restaurant. In een bloedstollende fnale de lve te volgen was op de Grote Markt versloeg restaurant Karnvale het Genkse Terrae van Luce en Jmmy. Het volksfeest dat daarop utbarstte was ongezen. - pagna 4

5 Volksfeest erkennng UNESCO Werelderfgoed op 26 november Amper een week na het Spaanse festjn lep onze Grote Markt alweer vol, maar dt keer om een heel andere reden. In het Kenaanse Naïrob werd Aalst Carnaval erkend als UNESCO Werelderfgoed en dat kon natuurljk net ongemerkt voorbjgaan. Een korte parade, gevolgd door optredens van kezer Kamel en (voormalge) Prnsen van Aalst Carnaval deed het carnavalsvuur n onze stad weer ferm oplaaen. Het wordt opneuw utkjken naar 6 maart 2011, zoveel s dudeljk! Slotdag Week van de Smaak op 21 november 2010 was nog meer dan de voorgaande jaren het jaar van de kookprogramma s en andere keukentalenten. Zoals bekend leverde dat onze stad een neuw restaurant op. En net dt jaar mocht onze stad ook de ttel Aalst, Stad van de Smaak dragen. Aalst leerde zjn volk opneuw kennsmaken met typsche streekgerechten en vergeten groenten en het hele jaar door werden er smakeljke actvteten georganseerd. De apotheose volgde tjdens de Week van de Smaak met honderden actvteten en een spektaculare slotdag. Het gastland dt jaar was Spanje en Phara de Agurre zette zch n als meter van de acte. De Neuwstraat en het Vredeplen werden omgedoopt tot de Ramblas de Alosta, met tal van eettentjes en op de Grote Markt gngen chef-koks Geert Van Der Bruggen en Chrster Elfvng een duel showcookng aan. Belle Perez mocht de slotdag n onvervalste Spaanse sfeer afsluten. Crk! van 20 tot 22 augustus Een bljver! Een succesformule! Plezer voor jong en oud! Nets dan lovende reactes op de tweede edte van het crcusevenement Crk!. De Grote Markt, het Vredeplen, de Hopmarkt, de Oude Vsmarkt, het Begjnhof en de bnnenkoer van het stadhus en van het Stedeljk Museum werden omgetoverd tot crcusdecors. Net mnder dan bezoekers pkten her en der een stukje straattheater mee, met als hoogtepunt en dat mochten we echt letterljk nemen- evenwchtskunstenaar Olver Zmmermann, de op een staalkabel van de Snt- Martnuskerk (12 m hoog) naar de belforttoren (26 m hoog) wandelde. - pagna 5

6 Offcële Stadsberchten Spreekdagen van burgemeester, schepenen en OCMW-voorztter Ilse Uyttersprot burgemeester Polte Brandweer Algemene Admnstrate en Coördnate Denstverlenng Stadspromote en Feesten Informate Communcate en Informatca stadhus Grote Markt 3 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak. Ann Van de Steen 1e schepen Openbare Werken en Stadsverneuwng Wonen en Energe Zwarte Zustersstraat 8 Aalst tel spreekuur: woensdag tussen 17 en uur (vrje raadplegng) en de 1e zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur (na afspraak). Johan Stylemans 2e schepen Leefmleu Mobltet Patrmonum en Landbouw Zwarte Zustersstraat 8 Aalst tel spreekuur: woensdag van 14 tot 17 uur na afspraak. Bart Van Lysebeth 3e schepen Rumteljke Ordenng en Plannng Sport en Gebedsgerchte Werkng Zwarte Zustersstraat 8 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak. Dylan Casaer 4e schepen Personeel Cultuur Integrate en Emancpate Onderwjsstraat 1 Aalst tel spreekuur: woensdag van 18 tot 19 uur na afspraak. Serge Grysolle 5e schepen Fnancën Reges Onderwjs en Jurdsche Zaken stadhus Grote Markt 3 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak. Paul Stockman 6e schepen Lokale en Socale Econome Mddenstand en Markten Toersme en Monumentenzorg Kasteel Terlnden Square J. Geernckx 2 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak. Anne-Mare Verdoodt 7e schepen ambtenaar Burgerljke Stand Burgerzaken Bevolkng Burgerljke Stand Volksgezondhed en Senoren stadhus Grote Markt 3 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot uur na afspraak. Iwen De Konnck 8e schepen Jeugd Vrje Tjd Integraal Drugsbeled Internatonale Samenwerkng Zwarte Zustersstraat 17 Aalst tel spreekuur: woensdag van 16 tot uur na afspraak. Patrck De Smedt 9e schepen / OCMW-voorztter Welzjnsbeled Socale Zaken en Gezn Gasthusstraat 40 Aalst tel spreekuur: woensdag van 17 tot 18 uur. Geboorten bnnen de stad, opgenomen van 13 tot 31 december 2010 Adu Prsclla, Aalst (V); Asan Amna, Nnove (V); Azzrar Ranya, Nnove (V); Baghrzade Anar, Lebbeke (M); Bekaert Lukas, Haaltert (M); Borms Lna, Aalst (V); Bouderqa Ayman, Aalst (M); Brasseur Robn, Aalst (M); Buyl Jelco, Aalst (M); Bwana Polo Soanne, Haaltert (V); Caestecker Jll, Lede (V); Coppens Noa, Aalst (V); Cornels Jasmne, Haaltert (V); Corthout Nno, Galmaarden (M); Cromphaut Mareke, Aalst (V); De Boom Owen, Haaltert (M); De Donder Mats, Dendermonde (M); De Donder Senne, Dendermonde (M); De Gendt Matthas, Wchelen (M); De Geyter Kyan, Denderleeuw (M); De Geter Maake, Aalst (V); Degraeve Keano, Denderleeuw (M); De Grom Maurlon, Lede (M); De Kmpe Alesso, Lebbeke (M); De Moor Ace, Wchelen (M); De Moor Mlan, Lede (M); De Moor Tas, Erpe-Mere (M); Demunter Tjs, Londerzeel (M); De Nl Jonas, Aalst (M); De Pauw Febe, Herzele (V); De Rck Inneke, Lede (V); De Rdder Lander, Opwjk (M); De Smet Jonas, Lede (M); De Smet Owen, Denderleeuw (M); De Spegeleer Yente, Nnove (V); De Troyer Dn, Aalst (V); De Vllaer Jorben, Aalst (M); D'Hauwe Mareke, Lede (V); D'Herde Lly, Aalst (V); Dallo Damlatou, Nnove (V); Dshnyeva Esmra, Nnove (V); Dubos Lars, Denderleeuw (M); Fouan Jana, Aalst (V); Franken Smen, Haaltert (M); Gabrëls Luca, Aalst (M); Ganzeman Mauro, Erpe-Mere (M); Ghoula Adam, Erpe-Mere (M); Gbbons Anna, Lede (V); Gjonaj Alza, Denderleeuw (V); Guldentops Leze, Afflgem (V); Heenen Maxme, Ledekerke (M); Heremans Astor, Berlare (M); Heyman Xander, Roosdaal (M); Hofman Nels, Denderleeuw (M); Hysen Selma, Aalst (V); Impens Wsse, Snt-Levens-Houtem (M); Keta Aboubacar, Aalst (M); Khmoyan Tgran, Aalst (M); Kmputu Efekele, Aalst (M); Lambrecht Andrés, Aalst (M); Lefevre Eamllus, Haaltert (M); Lerens Stefane, Wetteren (V); Lbrecht Seth, Lede (M); Levens Mlo, Denderleeuw (M); Lusangu Nkuna, Ledekerke (V); Mahda Amna, Galmaarden (V); Meert Yenna, Aalst (V); Merzouk Ilas, Nnove (M); M'fulu Olva, Aalst (V); Mfutla Voka Krsanto, Aalst (M); Mmoun el Kheïr Assa, (V); Moereels Julan, Aalst (M); Musongela Lumbla Jan, Aalst (M); Oosterlnck Nette, Erpe-Mere (V); Oubal Soraya, Aalst (V); Özdemr Gökçe, Destelbergen (V); Perron Lse-Mare, Aalst (V); Plattau Sander, Nnove (M); Quntyn Femke, Nnove (V); Raes Kato, Herne (V); Raspoet Fenne, Roosdaal (V); Restrepo Gamboa Juan-Camlo, Aalst (M); Reygaerts Yensé, Nnove (M); Saerens Anouk, Lebbeke (V); Sammels Yane, Haaltert (V); Scheerlnck Kaylegh, Aalst (V); Schouppe Lenne, Aalst (M); Seghers Emma, Haaltert (V); Soetaert Flore, Haaltert (V); Sonck Yuna, Afflgem (V); Stevens Berfn, Aalst (V); Temmerman Ynthe, Denderleeuw (V); Thenpondt Dyljano, Aalst (M); Uyttenhove Jll, Aalst (V); Vaernewyck Yara, Nnove (V); Vande Cappelle Emma, Ledekerke (V); Van den bossche Laure, Erpe-Mere (V); Van den Bossche Ymke, Aalst (V); Vandendressche Wlson, Aalst (M); Van der Mjnsbrugge Vc, Gook (M); Vanderstraeten Bert, Aalst (M); Van De Voorde Lotte, Aalst (V); Van Droogenbroeck Vnz, Aalst (M); Vanhaute Clynt, Znnk (M); Vanhoeymssen Luna, Lede (V); Van Laeken Arles, Denderleeuw (M); Van Leuven Adrana, Lede (V); Van Loon Ramón, Aalst (M); Van Molle Yalna, Aalst (V); Van Mossevelde Hannelore, Geraardsbergen (V); Van Nuffel Sam, Aalst (M); Van Schepdael Dyna, Roosdaal (V); Van Waeyenberg Jens, Nnove (M); Van Zjpe Yanaïka, Nnove (V); Verheyden Axelle, Berlare (V); Vervnckt Amber, Nnove (V); Wauters Senne, Aalst (M); Yahou Khadja, Nnove (V) en Zhan Jn, Aalst (V). Overljdens bnnen de stad, opgenomen van 13 tot 31 december 2010 André Wlfred, 71 jaar, Denderleeuw; Beutels Martha, 59 jaar, Aalst; Bewaert Petrus, 79 jaar, Opwjk; Bockstal Florenta, 86 jaar, Afflgem; Bocqué Joanna, 82 jaar, Aalst; Bosteels Perre, 77 jaar, Aalst; Bourgeos Alan, 69 jaar, Lessen; Bracke Frda, 70 jaar, Wchelen; Bulté Karel, 74 jaar, Haaltert; Buys Etenne, 77 jaar, Aalst; Cardoen Julenne, 75 jaar, Lennk; Cardon Hortense, 70 jaar, Lessen; De Boever Danny, 51 jaar, Erpe-Mere; De Brucker Franços, 66 jaar, Afflgem; De Coensel Lauretta, 78 jaar,hofstade-aalst; De Feyter Mara, 88 jaar, Aalst; De Gelas Paul, 62 jaar, Nnove; De Lange Marcel, 70 jaar, Aalst; Delclef Henr, 66 jaar, Aalst; De Neef Maurce, 93 jaar, Hofstde- Aalst; Deneys Albert, 82 jaar, Ledekerke; De Raes German, 85 jaar, Hofstade-Aalst; De Reu Jozef, 82 jaar, Aalst; De Schutter Hector, 73 jaar, Haaltert; De Smedt Alexandrna, 90 jaar, Londerzeel; De Smedt Theresa, 75 jaar, Hofstade-Aalst; De Valck Jan, 81 jaar, Merchtem; De Valck Theophel, 87 jaar, Aalst; De Vos Maurce, 81 jaar, Buggenhout; De Waegeneer Raymond, 85 jaar, Moorsel- Aalst; De Wael Alfons, 91 jaar, Aalst; De Wtte Margareta, 88 jaar, Aalst; D'Herdt Alojs, 70 jaar, Aalst; Flamng Palmyre, 80 jaar, Erpe-Mere; Frutsaert Henr, 83 jaar, Snt-Agatha-Berchem; Gauqué Wlly, 63 jaar, Komen-Waasten; Hendrckx Smonna, 86 jaar, Aalst; Hoelbeekx Henrette, 88 jaar, Aalst; Huylebroeck Maurtus, 89 jaar, Wchelen; Joos Mara, 73 jaar, Opwjk; Lemmens Nadne, 57 jaar, Erpe-Mere; Loos Joannes, 75 jaar, Ternat; Maldre Yvonne, 84 jaar, Denderleeuw; Mandt Gertrud, 82 jaar, Aalst ; Meersman Maurts, 82 jaar, Aalst; Meert Lousa, 78 jaar, Aalst; Mertens Luc, 55 jaar, Asse; Mertens Rosa, 97 jaar, Aalst; Moreels Wlly, 70 jaar, Herzele; Noynaert Paula, 86 jaar, Gook; Paepe Clemens, 89 jaar, Aalst; Paesmans Alphonse, 79 jaar, Ternat; Perlnck Mara, 80 jaar, Moorsel-Aalst; Perreman Edgard, 76 jaar, Haaltert; Roeland Prosper, 79 jaar, Erembodegem- Aalst; Rossgnol Joannes, 79 jaar, Afflgem; Saerens Ludovcus, 82 jaar, Moorsel-Aalst; Sanchez- Martn Bernardna, 78 jaar, Haaltert; Sax Jacquelne, 55 jaar, Erpe-Mere; Scheerlnck Robert, 80 jaar, Aalst; Schelfhout Rosala, 90 jaar, Roosdaal; Schockaert Mathlda, 84 jaar, Aalst; Schockaert Phlemon, 74 jaar, Aalst; Servranckx Joanna, 98 jaar, Nnove; Sleuwaegen Irena, 82 jaar, Lebbeke; Steylemans Alfons, 58 jaar, Hofstade-Aalst; Stockmans Charles, 82 jaar, Roosdaal; Stradot Elza, 83 jaar, Nnove; Tmmermans Alce, 80 jaar, Ternat; Tondeur Mare, 56 jaar, Gook; Troch Rem, 86 jaar, Aalst; Van Boxstael John, 54 jaar, Aalst; Van Camp Frans, 81 jaar, Ganshoren; Van Cauwenbergh Anne-Mare, 54 jaar, Neuwerkerken-Aalst; Vandenhoucke Achlle, 70 jaar, Ronse; Van den Houte Joannes, 83 jaar, Denderleeuw; Van den Wyngaerde Alfons, 73 jaar, Ternat; Van der Haegen Arthur, 76 jaar, Neuwerkerken-Aalst; Van de Velde Mara, 79 jaar, Ledekerke; Van de Velde Smone, 82 jaar, Nnove; Van de Wnckel Leon, 74 jaar, Aalst; Van Laethem Zoé, 88 jaar, Nnove; Van Lerde Mara, 85 jaar, Aalst; Van Neuwenhove Maurce, 57 jaar, Aalst; Van Petegem Jeanne, 82 jaar, Nnove; Van Pottelbergh Etenne, 67 jaar, Erembodegem-Aalst; Van Pottelbergh Jacquelne, 74 jaar, Erembodegem-Aalst; Van Rossen Ivonna, 79 jaar, Haaltert; Van Tttelboom Lucen, 85 jaar, Erpe- Mere; Van Vaerenbergh Frans, 63 jaar, Ledekerke; Verelst Peter, 78 jaar, Asse; Versé Joanna, 93 jaar, Herdersem-Aalst; Vette Johan, 40 jaar, Aalst; Volckaert Rk, 48 jaar, Haaltert; Vonck Roza, 65 jaar, Haaltert en Vyverman Maurce, 84 jaar, Haaltert. - pagna 6

7 Husvul Partculeren kunnen hun vraag tot het ophalen van grof husvul va e-mal aan de bevoegde densten bezorgen. Ook voor klachten over de nzamelng van husvul s een e-maladres geopend. 1. aanvraag nzamelng grof husvul: 2. klachten: 3. tel Info voor werkzoekenden van dnsdag 25 januar 9 uur tot zaterdag 29 januar 9 uur: VAN NUFFEL, Werf 4, Aalst, tel ; 4) Tandartsen rego Aalst Centraal oproepnummer: tel Wachtdenst Vlaanderen: tel (1,50 EUR/mn) 5) Dvers Antgfcentrum: tel AA: tel Zelfmoordprevente: tel Aalst erkend als rampgebed de zudeljk, oosteljk of westeljk gelegen zjn (of alles daartussen), hervoor geschkt. Je kunt de lggng van je dak eenvoudg nagaan door je adres n te geven op Google earth (www.google.be/earth). Door n te schrjven verbnd je je voorlopg tot nets. Pas nadat de stad je de beste offerte heeft bezorgd, besls jj of je al dan net de bestellng wl plaatsen. Infomomenten Voor de geïnteresseerden organseren wj nog de volgende nfomomenten : Op 19 januar 2011 om uur n Polyvalente Zaal, Schoolstraat 1, 9320 Neuwerkerken; ven en betalen bj het nstaploket van de denst Senoren (tel ). Sportgds 2011 beschkbaar Voel jj ook de sportkrebels, maar weet je nog net goed wat doen of heb je knderen de graag zouden deelnemen aan één van onze sportkampen of lessenreeksen? Aarzel dan net en haal zo snel mogeljk de neuwe sportgds n hus! Hj s beschkbaar n alle stedeljke sportcentra, op de Sportdenst en onlne va tel ) Werkwnkel Aalst rechteroever Hovenersplen Aalst tel fax De werkzoekenden kunnen doorlopend gebruk maken van zelfbedenngspc s. 2) Werkwnkel Aalst centrum Hopmarkt 10 A Aalst tel Denstverlenng door de partners VDAB, vzw PWA, vzw GTB en OCMW. 3) Rjksdenst Voor Arbedsvoorzenng (RVA)- Snt-Jobstraat Aalst tel ) Loket Job-Router Werkwnkel Aalst Rechteroever - Hovenersplen Aalst tel Infoverstrekkng omtrent woon-werkverkeer (openbaar vervoer, denstverlenng Fetserj, ), utstppelen van woon-werktraject, hulp bj het zoeken van carpoolpartners (d.m.v. carpooldatabank Taxstop). Medsche wachtdensten 1) Husartsen Aalst-centrum (9300): tel ; Erembodegem en Erembodegem-Terjoden tel ; Hofstade, Gjzegem tel ; Baardegem, Herdersem, Meldert, Moorsel tel ; Neuwerkerken tel ) Derenartsen Centraal oproepnummer: tel (van zaterdag 12 tot zondag 24 uur - feestdagen: vanaf 22 uur de avond voor de feestdag tot 24 uur). 3) Apothekers (Aalst) Algemene nformate betreffende de wachtdensten n Vlaanderen: tel of (voer het gewenste postnummer n voor een overzchtsljst van apothekers met wachtdenst). van zaterdag 15 januar 9 uur tot zaterdag 22 januar 9 uur: UYTTERSPROT, Ledebaan 53, Aalst, tel ; van zaterdag 22 januar 9 uur tot dnsdag 25 januar 9 uur: DE SMET, Langestraat 239, Aalst, tel ; Aalst werd erkend als rampgebed naar aanledng van de langdurge regenval en de overstromngen de op haar grondgebed hebben plaatsgevonden tussen 11 en 17 november De getesterden kunnen hun dosser voor het krjgen van een fnancële tegemoetkomng ndenen bj de denst Rampenfonds. De aanvraag moet worden ngedend uterljk op 31 maart 2011 n twee exemplaren de bj voorkeur aangetekend worden opgestuurd naar volgend adres: Op dnsdag 22 maart 2011 om 14 uur presenteert N Joy alweer het ulteme muzekgala voor jongeren van 50-plus n de Oktoberhallen n Weze. De denst Senoren van de stad wl je de mogeljkhed beden om heraan deel te nemen. Vanaf 14 uur zjn er optredens van Jacky Lafon, Marc Dex, Juul Kabas, Margret Hermans, vader Abraham, Laura Lynn en Jo Vally. De organsator bedt de mogeljkhed om n te schrjven tegen het gunsttaref van 31,- EUR per persoon (vervoer + veruurtje nbegrepen). Afhankeljk van het aantal nschrjvngen zullen er opstapplaatsen zjn n verschllende gemeenten. Terugkeer naar Aalst omstreeks uur. Om van deze gunstvoorwaarden te geneten moet je wel vóór 11 februar 2011 nschrj Federale denst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen Denst Rampenfonds Kalandeberg Gent Je kunt de formuleren afhalen op de denst Jurdsche Zaken van de stad, Grote Markt 2 te 9300 Aalst. Ook voor meer nfo kun je er terecht (tel ). Slachtoffers van deze overstromng kunnen bj het Rampenfonds terecht n volgende gevallen : Mensen met een leefloon de geen verzekerng hebben afgesloten (mts voorleggng van een attest van het OCMW); Schade aan teelten op het veld, veestapel, bosaanplantngen; Bedrjven met een brandpols geen eenvoudge rsco s. Groepsaankoop zonnepanelen De stad Aalst organseert, va haar autonoom energebedrjf vzw BEA (Beheer Energe Aalst), voor haar nwoners een groepsaankoop zonnepanelen. Energe wordt steeds duurder. Om de prjsstjgngen het hoofd te beden en tegeljk de opwarmng van de aarde tegen te gaan, s nvesteren n zonneenerge een verstandge zet. Desondanks wordt de ondersteunng voor zonne-energe door de Vlaamse regerng geledeljk aan afgebouwd. Snel beslssen s dan ook de boodschap! Inschrjven Elke nwoner van de stad Aalst de egenaar s van zjn wonng kan heraan deelnemen. Je kunt je vrjbljvend nschrjven va het nschrjvngsformuler op de webste www. aalstvoorzonnepanelen.be. Neem daarvoor een recente elektrctetsafrekenng bj de hand. Uteraard zjn enkel geïsoleerde daken Op 21 januar 2011 om uur n sbs Tnnenhoek, Herbergstraat 28, 9310 Moorsel; Op 27 januar 2011 om uur n cultuurcentrum De Werf (Theaterzaal), Molenstraat 51, 9300 Aalst. Surf dus naar be of neem contact op met de Woonwnkel, Zwarte Zusterstraat 8, 9300 Aalst. Je kunt nog nschrjven tot 31 januar De nstallate gebeurt dan voor 1 jul denst Regstrate Bevolkng: loket Vreemdelngen vanaf 1 januar 2011 enkel nog na afspraak Vanaf 1 januar 2011 kunnen vreemdelngen enkel nog na het maken van een afspraak naar de denst Regstrate Bevolkng - secte Vreemdelngen. De stad nam deze maatregel om het verwerken van de dossers vlotter te laten verlopen. Controles van akten en paspoorten kan mmers oplopen tot 30 mnuten per persoon en dat zorgt voor lange wachtrjen. Het pekmoment lag telkens op maandag rond 11 uur. Om de toevloed aan bezoekers beter te kunnen regelen kunnen vreemdelngen vanaf 1 januar 2011 enkel nog na afspraak bj deze denst terecht. Een afspraak kan gemaakt worden va tel /58, of va een maltje naar Dt jaar zjn er n onze stad geregstreerde vreemdelngen, dat zjn er 600 meer dan vorg jaar. Senoren: muzekgala 50-plus Ztdagen van de verschllende nstantes n de lokalen van de denst Socale Zaken Fonds voor Arbedsongevallen 1e dnsdag van elke maand tussen en 16 uur. Tjdens de maanden jul en augustus s er geen ztdag. Federale Overhedsdenst Socale Zekerhed Drecte-generaal Personen met een handcap. 2e dnsdag van elke maand tussen 9 en 10 uur. Rjksdenst voor Pensoenen 1e vrjdag van elke maand tussen 9 en 11 uur. 3e dnsdag van elke maand tussen 9 en 11 uur. Rjksdenst voor Socale Verzekerngen der Zelfstandgen 2e donderdag van elke maand tussen 9.30 en uur. Tjdens de maand augustus s er geen ztdag. Infoavond ecologsch leven en tuneren De stad Aalst organseert samen met de lokale afdelng van V.E.L.T. (Verengng voor Ecologsch Leven en Tuneren) op 27 januar 2011 een grats nfoavond n ontmoetngshus De Brug. Je krjgt extra tps voor meer natuur en bodverstet n je tun. We laten je zen hoe je een natuurljke beplantng opbouwt. We helpen je graag op weg naar pentere plantencombnates! De nfoavond start om 19 uur n de Daenszaal (geljksvloers), duurt 2 uur en kost 2,- EUR (V.E.L.T.-leden grats). Inschrjven hoeft net. - pagna 7

8 n Aalst Cursussen en voordrachten Wonderland op 14 januar 2011 Netwerk/centrum voor hedendaagse kunst, Houtkaa z/n, Aalst tel ; Afrcan Beauty s op 21 januar 2011 Natonaal Brandweermuseum, Hekkestraat 24, Hofstade-Aalst tel ; Inloopmobel eetstoornssen op 22 januar 2011 ngang stadhus, Grote Markt 3, Aalst nloopmobeleetstoornssen.blogspot.com Toast Lterar op 23 januar 2011 Hotel Kezershof, Korte Neuwstraat 15, Aalst tel ; Reportage: Schotland door Jan en Rta Thenpont op 28 januar 2011 tel ; Infoavond: zoetstoffen n de praktjk op 28 januar 2011 onthaalcomplex, geljkvloers, Kezersplen 21b, Aalst Muzek Kamermuzekconcert op 16 januar 2011 feestzaal stadhus, Grote Markt 3, Aalst tel ; Neuwjaarsconcert Berlner Küchen und Wener Bonbons op 23 januar 2011 O.L.Vrouw Hemelvaartkerk, Hoogstraat 48, Hofstade-Aalst tel ; Hstory of one-ht wonders op 3 februar 2011 Absynthe Mnded Unplugged op 5 februar 2011 Evenementen Ncolne van Stapele en Wm de Maat van 16 januar tot en met 20 februar 2011 Galere C. De Vos, Oude Gentbaan , Aalst tel ; Ik ze Ik ze het ztten Velng op 21 januar 2011 De Gaanderj, Academe voor Beeldende Kunsten, Capucenenlaan 8, Aalst tel ; Jean-Phlppe Convert & Guests op 23 januar 2011 Netwerk/centrum voor hedendaagse kunst, Houtkaa z/n, Aalst tel ; De Lozemaanen stellen voor De top 100 van de allerbeste carnavalhts op 5 februar 2011 De Burcht, Burchtstraat, Aalst tel ; Expo en bezenswaardgheden Natonaal Brandweermuseum, open edere 4de zondag van de maand van 13 tot 18 uur Hekkestraat 24, Hofstade-Aalst tel ; Flm Blow up op 18 januar 2011 Netwerk/centrum voor hedendaagse kunst, Houtkaa z/n, Aalst tel ; Podum Komml Foo de Luxe op 19 januar 2011 Fm op 22 januar 2011 De Floeremnne, Vredeplen te Aalst tel ; Stand-up 4 kds op 23 januar 2011 De Frvole Framboos Terra Rare op 25 januar 2011 Compagne Lodewjk / Lous Agatha op 4 februar 2011 Henk Rjckaert Het Experment op 10 februar 2011 ONDER TAFEL door Geert Amant vanaf 11 februar 2011 zaal Platform, Toneelateler, Meuleschettestraat 32, Aalst Maak ook je actvtet bekend! Wl je ook met je actvtet n deze kalender? Regstreer je dan va

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Op stap zonder auto: een hele verademing.

Op stap zonder auto: een hele verademing. Op stap zonder auto: een hele verademng. WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER 2013 Laat je auto staan tjdens de Week van de Mobltet en maak plaats voor een andere mobltet. Verken de voordelen van

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Wat verandert er op 1 januari? Jeugdcultuur De nadruk ligt in het nieuwe jeugdbeleidsplan

Wat verandert er op 1 januari? Jeugdcultuur De nadruk ligt in het nieuwe jeugdbeleidsplan Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - december /2 2010 Jeugdbeledsplan Wat verandert er op 1 januar? De stadsdensten, het Stadsarchef en het stedeljk zwembad zjn gesloten

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een menng woensdag 15 jul om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur jul-augustus 2015 1 Intatef voor het Actvtetenkalender

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Deze kinderen zien de avontuurlijke speelzone wel zitten.

Deze kinderen zien de avontuurlijke speelzone wel zitten. Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - me /2 2010 Buurt kest kunstenaar De Nederlandse kunstenaar Loek Jansen mag het kunstwerk maken op een blnde muur n de De Vsscherestraat.

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Nieuwe inwoners krijgen traditioneel een ontvangst op het stadhuis.

Nieuwe inwoners krijgen traditioneel een ontvangst op het stadhuis. Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - februar /2 2010 Een Ferme Brok Pop en Rock Cultuurcentrum De Werf en de Aalsterse Jeugddenst presenteren de 15de edte van dt mnfestval.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Aalst wint de finale van Mijn Restaurant!

Aalst wint de finale van Mijn Restaurant! Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - jun /2 2010 Bradere n de centrumstraten Krebelt het al om je bankkaart vóór de koopjesperode ut te testen? Snel dan als de blksem

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Niets zo Aalsters... als Aalsterse vlaaien

Niets zo Aalsters... als Aalsterse vlaaien nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - februar/1 2010 Een mleuvrendeljke krant! Dankzj de duurzaamhedsambtenaren van de stad heb je nu een mleuvrendeljke krant n de hand. Een duurzaamhedsambtenaar

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 Leven en Welzjn weltjesfeest op 6 september p. 9 droombeelden van Menen p. 3 najaarsacte shop & beleef Menen p. 4 1 + UT n

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Aalst jumeleert met Gabrovo

Aalst jumeleert met Gabrovo Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - me /1 2010 Belgernkel op de Grote Markt Op zaterdag 29 me wordt op de Grote Markt de rode loper utgerold voor alle Aalsterse fetsers.

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2015 Stem Dobbelhoevepad tot wandelng van het jaar (p. 18) Carrousel n augustus 9 10 000 stappen 22 Grats jurdsch adves 24 In dt nummer

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

haminfo 3 Tariefwijziging elektronische identiteitskaarten Nieuwe brochure groepsuitstappen Buitenspeeldag

haminfo 3 Tariefwijziging elektronische identiteitskaarten Nieuwe brochure groepsuitstappen Buitenspeeldag hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang maart - aprl 2013 3 Tarefwjzgng elektronsche denttetskaarten 8 12 Neuwe brochure groepsutstappen Butenspeeldag Een neuwe start 03 burgerzaken

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Adembenemend eindejaar in Aalst. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. De erkenning is binnen, het feest kan beginnen!

Adembenemend eindejaar in Aalst. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. De erkenning is binnen, het feest kan beginnen! Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - november /2 2010 De erkennng s bnnen, het feest kan begnnen! Grepen we er vorg jaar nog net naast wegens een admnstrateve ondudeljkhed,

Nadere informatie

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis.

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis. Woonbercht nummer 1, aprl 2015 - www.dekey.nl In deze krant 2 2 3 5 6 (v.l.n.r.) Mracle, Rvano, Tayrell en Janaro geven n hun Buurtenergewnkel elke woensdag energeadves aan bewoners. Zj zjn de eerste energecoaches

Nadere informatie

haminfo 9 Zwerfkattenproject, Met extra jeugd katern! van huiskat tot zwerfkat Nieuwe locatie oplaadpunt voor budgetmeters

haminfo 9 Zwerfkattenproject, Met extra jeugd katern! van huiskat tot zwerfkat Nieuwe locatie oplaadpunt voor budgetmeters hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang september - oktober 2012 Met extra jeugd katern! 9 Zwerfkattenproject, van huskat tot zwerfkat 10 16 Neuwe locate oplaadpunt voor budgetmeters

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet.

Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet. Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 59, september oktober november 2009 V.U. Patrck D haese, Boomgaardstraat 22/57, 2600 Berchem Trap eens naar je

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, SENIORENGIDSBrakel Het dageljks bestuur van de senorenraad van lnks naar rechts: Herman De Potter (voorztter), Albert Rubbens, Chrstne Morne, Marn Devalck (OCMW-voorztter), Etenne Vanden Haesevelde (pennngmeester),

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 me 2014 Leven en Welzjn bloemenmarkt op zaterdag 10 me p. 9 verkezngen op 25 me p. 4 1 ste grensloop met Frederk van Lerde p. 10 1 + UT n

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Fitnesstoren reist door gemeente ZOMER. 2970actief. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Extra bijlage

Fitnesstoren reist door gemeente ZOMER. 2970actief. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Extra bijlage Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 3 me-jun 2014 Extra bjlage 2970actef ZOMER Ftnesstoren rest door gemeente Brug Houtlaan wordt afgesloten 6 Feestend de zomer n 11 Met Belgernkel

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

SAMENLEVINGSOPBOUW IN LIMBURG

SAMENLEVINGSOPBOUW IN LIMBURG RIMO s utdagngen n 2014 Stef Vandebroek: Als school en ouders elkaar beter begrjpen en ondersteunen, leveren we zeker een bjdrage aan knderarmoede en maatschappeljke kwetsbaarhed. Heusden-Zolder - Onze

Nadere informatie

Zet uw tanden in de zomer. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Schilde.grabbis.be heeft nog plaatsen

Zet uw tanden in de zomer. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Schilde.grabbis.be heeft nog plaatsen Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2014 Zet uw tanden n de zomer Schlde.grabbs.be heeft nog plaatsen Samen gaan we groener 11 Neuwe wjkagenten 7 Carrousel zomeravonden

Nadere informatie

Haachtinfo. Eindejaar in Haacht. Vakantiegids Kerst 2015. Gemeente met toekomst. Een leuke kerstvakantie! Infoavond herinrichting Werchtersesteenweg

Haachtinfo. Eindejaar in Haacht. Vakantiegids Kerst 2015. Gemeente met toekomst. Een leuke kerstvakantie! Infoavond herinrichting Werchtersesteenweg Jaargang 21 - nr 11 december 2015 Haachtnfo Gemeente met toekomst Endejaar n Haacht Gemeente met toekomst Infoavond hernrchtng Werchtersesteenweg Vakantegds Kerst 2015 Een leuke kerstvakante! Vluchtelngen:

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

haminfo 5 Schrijfworkshop, van personage tot verhaal Organiseer eens wat Hoe aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs

haminfo 5 Schrijfworkshop, van personage tot verhaal Organiseer eens wat Hoe aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang januar - februar 2013 5 Schrjfworkshop, van personage tot verhaal 6 Organseer eens wat 10 Hoe aanmelden en nschrjven n het bassonderwjs

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Politie reikt diploma s uit

Politie reikt diploma s uit Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - jun /1 2010 Verkezngen Op 13 jun moet edereen naar de stembus voor de federale verkezngen van kamer en senaat. Kun je net gaan

Nadere informatie

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang me - jun 2013 9 10 13 Fets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente net... of toch? Intate motorrjvaardghed Beste nwoners 03 toersme 04

Nadere informatie

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 1 januar-februar 2016 Neuwjaarsbabbel vrjdag 8 januar - 19.30 uur Vnden wat u zoekt op de neuwe www.schlde.be 3p. In dt nummer Neuwjaarsbabbel 2

Nadere informatie

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 5 september-oktober 2014 Scholenveldloop (lagere school) Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Behaagacte 2014 15 Schrjf uw

Nadere informatie

ZOMERAVONDEN. Gemeentelijk informatieblad. 11.07 (20u) 22.08 (20u. 29.08 (20u3e0ll) Commerw Seniorenbe Roosdaalse. en JH Splint. p. 9. p. 22. p.

ZOMERAVONDEN. Gemeentelijk informatieblad. 11.07 (20u) 22.08 (20u. 29.08 (20u3e0ll) Commerw Seniorenbe Roosdaalse. en JH Splint. p. 9. p. 22. p. augustus 2012 Gemeenteljk nformateblad 27e jaargang edte augustus september oktober 2012 Tjdschrft Verschjnt zes maal per jaar V.U.: W. Goossens, gemeentehus, 1760 Roosdaal, tel.: 054 89 13 83 Info In

Nadere informatie

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2016 1

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2016 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Feestmarkt en kerms op 1 me Kom op 1 me geneten van de feestmarkt n de Schoolstraat en van de kerms op de Rjsblokparkng. De kerms staat van zaterdag

Nadere informatie

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6 Gemeente Meerde t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 175 8180AD Meerde Gerneente Haerde Kenmerk: Aan: 3 1 MEI 2016 CC : gcudu{ Zoetermeer, 27 me 2016 Telefoon : (079) 7 600 611 Onze ref. : 2016.027/GEM/wvb Uw

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu?

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu? Bnnenn 2970actef vakante Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 2 maart-aprl 2016 Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Contanerpark tjdeljk gesloten - wat nu? 10 In dt nummer Werken

Nadere informatie

Brakel infomagazine. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - Maart 2014

Brakel infomagazine. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - Maart 2014 Brakel nfomagazne GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - Maart 2014 NR 13 t Waarnemend Burgemeester Stefaan Devleeschouwer Onderwjs, Ontwkkelngssamenwerkng, Personeel, Velghed Spreekuur : vrjdag van

Nadere informatie

haminfo 1000 km voor Kom op tegen kanker Jobbeurs, verander van koers Lentekriebels in t park Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme

haminfo 1000 km voor Kom op tegen kanker Jobbeurs, verander van koers Lentekriebels in t park Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang me - jun 2012 3 9 1000 km voor Kom op tegen kanker Jobbeurs, verander van koers 15 Lentekrebels n t park Beste lezer, 03 kort 04 toersme

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Brakel infomagazine 19 SEPT. 2015 ZAT. SAM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - september 2015 INTERVIEW P. 10 PISAD EERSTE P.

Brakel infomagazine 19 SEPT. 2015 ZAT. SAM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - september 2015 INTERVIEW P. 10 PISAD EERSTE P. Brakel nfomagazne GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - september 2015 NR 20 ZAT. SAM. 19 SEPT. 2015 BRAKEL P. 6 LEEFT! PRIMUS CLASSIC P. 8 IMPANIS - VAN PETEGEM INTERVIEW P. 10 PISAD OPEN P. 18 MONUMENTENDAG

Nadere informatie

Stedelijke berichten Jeugdboekenweek Meerjarenplanning CyclocrossMasters. Piet Eggermont. verschijnt 5x per jaar 12 e jaargang februari 2014

Stedelijke berichten Jeugdboekenweek Meerjarenplanning CyclocrossMasters. Piet Eggermont. verschijnt 5x per jaar 12 e jaargang februari 2014 pagna pagna pagna pagna 03 04 07 11 Stedeljke berchten Jeugdboekenweek Meerjarenplannng CyclocrossMasters Pet Eggermont nfokrant Waregem De Sprong 01 Snds enkele jaren zet de provnce flnk n op het project

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakantie 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakantie 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakante 2014 Leven en Welzjn Tour op 9 jul n Menen, lauwe én Rekkem p. 11 Stadswandelng door de toekomst van Menen p. 3 toersme troef tjdens

Nadere informatie

Brakel infomagazine. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - September 2014 SPORTKAMPEN P. 19 2015 GOEDKOPE P. 9 GROENE ENERGIE

Brakel infomagazine. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - September 2014 SPORTKAMPEN P. 19 2015 GOEDKOPE P. 9 GROENE ENERGIE Brakel nfomagazne GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - September 2014 NR 17 GOEDKOPE P. 9 GROENE ENERGIE VACCINATIE P. 11 SEIZOENSGRIEP HELP STRAATKOLKEN P. 12-15 STROOMSCHAARSTE SPORTKAMPEN P. 19

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie