Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. de tram. Zeker doen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet."

Transcriptie

1 Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 59, september oktober november 2009 V.U. Patrck D haese, Boomgaardstraat 22/57, 2600 Berchem Trap eens naar je baas! Met Bke to Work wllen de Fetsersbond en GRACQ meer mensen op de fets naar het werk krjgen. Een dageljkse fetstocht als gezond en prettg alternatef voor de routneuze autort. Neem zelf deel en probeer je baas te overtugen. Lees meer op pagna s 4 en 5 Gun je buur een zuurstofkuur Van 16 tot 22 september palmen voetgangers en fetsers de straten en plenen n met verschllende autoluwe actvteten. In Vlaanderen organseert Kommo de Aardg-op-weg-week, het Brussels Hoofdstedeljk Gewest heeft haar Week van Vervoerng. Zondag 21 september zjn heel wat steden en gemeenten autoluw of autovrj. In Brussel kan je de dag rum 160 verkante klometer straten en plenen verkennen met de fets, op rollerskates, te voet, met de bus of de tram. Zeker doen! Steven Vromman Low Impact Man op de fets 2 GOED GEZIEN? Een neuw lespakket over de dode hoek 3 Bke to work Meer mensen op de fets naar het werk 4-5 nhoud Schoten s gek van de fets 6 Cursussen fetsherstellng 7 Iedereen op de fets 8

2 EDITORIAAL PASSIE VOOR DE FIETS GOED GEZIEN? Fetsen tegen fles Een busabonnement, ploofets, een pen en een ralpass Goed gezen? Dode hoek net ut het oog verlezen Het mobltetsprobleem wordt n ons land soms te eenvoudg verengd tot de fleproblemen. Met als gemakkeljkste oplossng meer autowegen en autosnelwegen om al het gemotorseerd verkeer op zjn plaats te krjgen. Het s een denkpste de heel wat mogeljkheden lnks laat lggen. De oplossng voor het algemene mobltetsprobleem s ook een verschuvng naar andere vervoerswjzen. Als meer mensen op de fets naar het werk rjden, verdwjnen er meer wagens op onze overvolle wegen. Investeren n velge fetspaden doet de fles krmpen. Wanneer besefte je voor het eerst het belang van de fets? Als knd heb k altjd veel gefetst en toen k n Gent studeerde was de fets het meest vanzelfsprekende vervoermddel voor een student met weng geld en een utgangspatroon dat net echt overeenkwam met de busuren. Hoe paste de fets n je programma Low Impact Man? Snds 1 me 2008 probeer k geen auto meer te gebruken en alles te doen met het openbaar vervoer, de fets of te voet. Als je n de stad woont, s dat haalbaar, mts wat meer plannng. Heel soms rjd k wel eens een stukje mee met de auto. Maar egenljk lukt het prma, zeker nu k een half jaar geleden een tweedehands ploofets heb gekocht. De gaat overal mee en dat s mjn vrjhed. Met een busabonnement, een ploofets, een pen en een ralpass geraak k overal. En veel goedkoper dan met de auto. De dode hoek bljft een belangrjke oorzaak van ongevallen tussen vrachtwagens en fetsers. Van begn 2008 tot de zomer van 2009, kwamen nog maar eens twntg fetsers en voetgangers om n de buurt van een vrachtwagen. De Vlaamse Stchtng Verkeerskunde, de Fetsersbond en de beroepsorgansate van Vlaamse goederenvervoerders SAV lanceren samen de campagne GOED GEZIEN? Het lespakket bestaat ut een handledng voor de leerkracht en werkboeken voor de knderen. Enkele cjfers om overtugd te worden? Geen probleem. 14,1% van het aantal verplaatsngen n Vlaanderen gebeurt met de fets. Voor het woon-werkverkeer s dat 12,9%. In Nederland s het aandeel van de fetsverplaatsngen tot 7,5 klometer opgelopen tot 34,3%. Belgë heeft nog een mmens potenteel voor de fets. Als we nog verder cjferen komen er verschllende pjnpunten boven. In het ontwerp van het Vlaams Totaalplan Fets staat dat het fetsaandeel n de dageljkse verplaatsngen moet stjgen naar 19% n Volgens het Pendelplan moet de fetsverplaatsng zelfs naar 20% n het woon-werkverkeer. Ut de Federale Dagnostek woon-werkverkeer bljkt dat de onvelghed voor fetsers een reden s om net met de fets naar het werk te gaan: 36,6% van de werknemers sgnaleert gevaarljk verkeer op de fetsroutes van en naar de vestgngseenhed. In Vlaanderen s dat 31,6%, n Wallonë 35,1% en n het Brusselse Hoofdstedeljke Gewest zelfs 63,5%. Werk aan de fetspadenwnkel dus. End me 2009 was 23% van het Bovenlokale Functonele Fetsroutenetwerk aangelegd. Met andere woorden 77% s nog altjd een mssng lnk. De Strategsche Advesraad MORA Vlaanderen maakte n haar Mobltetsrapport de aanbevelng dat de Vlaamse regerng n de legslatuur mnstens tweederde van het Bovenlokale Functonele Fetsroutenetwerk effectef utvoert. De neuwe Vlaamse regerng kan uteraard op de volle steun van de Fetsersbond rekenen om deze ambte waar te maken! En route! Patrck D haese Hoe moeten we de grote massa overtugen om dageljks meer voor de fets te kezen? Ondanks de vele leuke campagnes en de verbeterng van de fetspaden bljven veel mensen de auto gebruken voor korte rtten. Ut gewoonte en gemakzucht vermoed k. Stjgende brandstofprjzen zjn wellcht het effcëntste argument om meer mensen op de fets te krjgen. Waar lgt volgens jou het deale fetspad? Als knd mochten we tjdens de autoloze zondagen wel eens op de snelweg rjden. Dat was voor mj het deale fetspad: breed en met een perfect wegdek! Wat s een perfect fetsmoment? Een fetsrtje naar het staton om half zes s morgens heeft wel ets. Zo goed als geen verkeer, de lucht ljkt nog zuver en er s de stlte van een ontwakende stad met het geflut van vogels. Dat s aangenaam fetsen (n tegenstellng tot het vroeg opstaan). Naam: Steven Vromman Leeftjd: 49 jaar Woonplaats: Gent, Snt-Amandsberg Beroep: Low Impact Man Iedereen verantwoordeljk Hoe aandachtg een vrachtwagenbestuurder ook s, hj kan zachte weggebrukers nog altjd letterljk over het hoofd zen. Bj elk manoeuvre van een vrachtwagen bestaat de kans op een dramatsch dodehoekongeval. De neuwe campagne s een ntatef van alle betrokkenen. De Fetsersbond omdat jonge fetsers en voetgangers zch vaak net bewust zjn van de gevaren, SAV omdat chauffeurs extra aandacht moeten hebben voor de blnde vlekken rond hun vehkel en de Vlaamse Stchtng Verkeerskunde, omdat de overhed de plcht heeft om te sensblseren over de gevaren. Lespakketten en handledng GOED GEZIEN? s een hulp voor leerkrachten, polte, leders van jeugdverengngen en andere educateve krachten om boeende verkeerslessen over de dode hoek te organseren. Het lespakket bestaat ut een handledng voor de leerkracht en werkboeken voor de leerlngen, n eerste nstante van 10 tot 12 jaar. Deel één van de handledng bevat een zeer vsuele utleg en oefenngen om de dode hoek ut te leggen aan knderen. In een oefenngenboekje kunnen de knderen zelf aan de slag. Deel twee geeft alle nformate om een leuke en leerrjke les bj een echte vrachtwagen op te zetten. Vlak naast een vrachtwagen staan en plaatsnemen n de chauffeurscabne s voor veel knderen een onvergeteljke ervarng, en dus een zeer doeltreffende educateve aanpak. Zeker het overwegen waard, als je begaan bent met de velghed van de knderen! 111 UITGEREKEND Dt schooljaar worden er n 111 Vlaamse gemeenten actes georganseerd rond het project Duurzaam Naar School. Het gaat om fetsvaardghedsoefenngen, bezoeken van de polte, verkennngen van schoolroutes, verkeersparken en veel andere actes. Lespakketten aanvragen Interesse n het lespakket GOED GEZIEN? Je kan het lespakket grats afdrukken va de webste van de Fetsersbond (of de andere partners). Wl je lever een gedrukte verse aankopen? Dan betaal je 15 euro (excl. verzendkosten) voor een handledng, 25 werkboeken en een affche. Bestellen kan va de Fetsersbond. De folders en affches zjn, n beperkte oplage, grats aan te vragen bj de Fetsersbond. Lespakket, folders en affches GOED GEZIEN? tel , Teach the teachers De Fetsersbond organseert n het najaar van 2009 n edere provnce één grats nascholng over het lespakket GOED GEZIEN?. Zowel de theore- als de praktjkles worden dan gedemonstreerd. Een mooe nsprate voor we zelf aan de slag wl met de knderen. De opledngen vnden plaats op 23 september (Mortsel), 14 oktober (Gent), 19 oktober (Asse), 20 oktober (Snt- Truden) en 22 oktober (Roeselare). nschrjven voor opledng GOED GEZIEN? tel , 2 3

3 OVER-WEGEN Trap eens naar je baas! Bke to Work: meer mensen op de fets naar het werk Kosten de fles je te veel tjd? Heb je genoeg van de parkeerproblemen n de buurt van je bedrjf? Last van stress als je nog maar aankomt op je werk? Of als je s avonds thus bent? De fets kan wonderen doen. De Fetsersbond en GRACQ lanceren Bke to Work, een project om meer mensen op de fets naar het werk te krjgen. Van werken weten we net of het altjd gezond s, maar naar het werk fetsen, s dat ongetwjfeld! Zakenmensen n kostuum trappen op een blnkende tweeweler door de stad, een Brussels vastgoedbedrjf doet bj de verkoop van elk stadsappartement de klant een vouwfets cadeau. Fetsen s trendy en heeft posteve gevolgen voor de gezondhed van werknemers en werkgevers. Met Bke to Work beden de Fetsersbond en GRACQ (les cyclstes quotdens) een permanent ondersteunngsprogramma aan. Bke to Work beloont fetsers en trekt de twjfelaars over de streep. We zch regstreert op de webste van Bke to Work kan meteen aan de slag. Smpel en gezond: trap eens naar je baas. Neuw n Belgë Fetsen s nderdaad een gezond en plezerg alternatef voor de autort naar het werk. Met een vergeljkbare acte n Zwtserland groede het aantal fetsende deelnemers op ver jaar tjd van (één bedrjf) naar (1.100 deelnemende bedrjven). In Denemarken hebben zch al meer dan werknemers ngeschreven en Dutsland telt rum Bke To Workers. In Belgë trekt het ntatef zch pas snds kort op gang, net als n Hongarje en Slovenë. Bke to Work wl meer mensen vaker op de fets naar het werk krjgen. Of naar het staton, naar de bushalte of naar de carpoolparkng, want ook combverplaatsngen zjn mogeljk. Elke dag fetsen, ook klene afstanden, s goed voor de gezondhed. Bke to Work maakt deel ut van Lfe Cycle, een nternatonaal programma gesteund door de Europese Une. Je egen tempo Werknemers kunnen zch regstreren op de webste. Elke deelnemer creëert een fetsprofel en dudt fetsdagen aan op een Fetsen s trendy en dat weten ook steeds meer ondernemers. De Fetsersbond wl nog meer mensen op de fets naar het werk krjgen. persoonljke fetskalender. Rjd je alle dagen met de fets naar het werk of enkel wanneer de zon schjnt? Alles kan. Je bepaalt zelf je streefdoelen, de je beetje bj beetje scherper stelt, net zoals je condte. Met elke fetsrt de je doet, verzamel je fetspunten. Een belonng dus, want de fetspunten kan je omrulen voor prjzen en promotes. Dat laatste wel op één voorwaarde: ook de werkgever moet deelnemen aan Bke to Work en tonen dat hj gezondhed en effcënte belangrjk vndt. Ook werkgevers kunnen zch regstreren va de webste. De jaarljkse bjdrage de ze betalen wordt bepaald door de grootte van de ondernemng. In rul voor hun deelname krjgen de bedrjven en organsates gezonde en gemotveerde werknemers, de zch net vast rjden n fles. Door deel te nemen aan Bke to Work besparen de bedrjven ook. Ondermeer op parkeerplaatsen: twntg fetsen nemen bedudend mnder plaats n dan twntg wagens. Dus méér plaats voor klanten of mnder huur van parkngplaats. Bke To Work rcht zch tot grote en klene werkgevers, zowel ut de proft als non-proftsector. Wedstrjdmaand september Bke to Work loopt het hele jaar door, maar van 1 september tot We wl deelnemen aan Bke to work kan het hele jaar starten. Op de webste kan je jezelf eenvoudg regstreren. 2 oktober vndt ook een teamwedstrjd plaats. Ploegen van ver collega s proberen om mnstens 50 procent van hun woon-werkverkeer met de fets af te leggen. Slagen ze daarn, dan dngen ze mee naar mooe prjzen. Samen fetsen kan, maar hoeft net: eder kest z n egen traject en uren. Je kan dus perfect een ploeg vormen met een collega de aan de andere kant van het land woont en n een andere vestgng werkt. De wedstrjdformule van het teamevenement sloeg de jongste jaren alvast stevg aan n het butenland. Het spelelement, de compette en de teamsprt bleken sterke troeven. De fets op! We wl deelnemen aan Bke to Work kan het hele jaar starten. Ga naar de webste en regstreer je. Het project trekt zch op dt ogenblk pas goed op gang. In de loop van het jaar zal het aanbod nog flnk utbreden. Net als het aantal deelnemers en ondernemngen: samen een groeende fetscommunty! Ben je helemaal gewonnen, help ons dan mee anderen en ook jouw werkgever te overtugen. Een maltje naar volstaat. Klop zelf ook aan bj je drecteur of densthoofd. Mobltet n de meda De Nederlandse snger-songwrter Alex Roeka heeft Vlaanderen en de fets ontdekt. Fetsen en rock n roll? Toch net zo n vreemde combnate. Als k een tjdje aan de rol was geweest, kreeg k zn om af te kcken en kroop k op de fets. Naar het zuden van Frankrjk, een dag of ten fetsen, al het gf ut mjn lchaam en k kon er weer tegen. Dat fetsen heeft me gered van het nachtleven, of toch van de constante aantrekkngskracht ervan. Gelezen n De Standaard, 11 aprl

4 IN DE BUURT GROEN LICHT De Fetsersbond Schoten wl vooral op een posteve maner aanzetten tot meer fetsen. Met hun eerste acte ondersteunden ze het project Superfetser. Schoten s gek van de fets In het voorjaar van 2009 verscheen Schoten n het ljstje van de Fetsersbondafdelngen. Is het dan zo erg gesteld met de aankomstplaats van de jaarljkse Scheldeprjs? Helemaal net, zegt Drk van Geel, we wllen net laten zen dat heel wat Schotenaars van de fets houden. En we wllen vooral nog meer nwoners op de fets krjgen. Intatefnemers Drk van Geel en Johan Vjgen zjn beden doordrongen van de fets. Johan werkte pas mee aan Dagtrapper, een gds voor dagtochten met de fets. Drk sprngt regelmatg freelance n als medewerker van het educateteam van de Fetsersbond. Maar vooral, ze ljken wel geboren op de fets. Een verplaatsng van A naar B, doe je n eerste plaats met de fets! What else? End 2008 kregen alle paperen leden van Schoten - zestg adressen, dat zegt al wat over de fetsmentaltet de vraag om mee de schouders onder de neuwe afdelng te zetten. Met een vjftental acteve leden was de Fetsersbond Schoten onmddelljk op krussnelhed. Drk van Geel: Uteraard kan er n Schoten nog een en ander verbeteren aan de fetsnfrastructuur, maar wj wllen vooral op een posteve maner aanzetten tot meer fetsen. En daarom was onze eerste acte een ondersteunng van het project Superfetser. We wlden de leerlngen mee voorbereden op hun grote fetsexamen. Superfetser s een Vlaams project, waarbj scholen de knderen van het zesde leerjaar zelfstandg moeten leren fetsen. Dat kan op allerle maneren. Maar zoals vaak s praktjkervarng het meest doeltreffende. Veel scholen werken samen met de gemeente of de polte. In Schoten stak de Fetsersbond een handje toe. Drk: Op een zondagmddag fetsten we een parcours langs de Schotense schoolomgevngen. Zo leren de knderen hoe ze zch velg n het echte verkeer moeten verplaatsen. We hoopten op een twntgtal deelnemers, maar utendeljk daagden er 130 fetsers op! We schrokken zelf van de vele nschrjvngen. Een succes, maar Schoten zt ondertussen net stl. Dt schooljaar wl de afdelng met een nascholng ook de leerkrachten betrekken bj de voorberedng van het fetsexamen, er komt op 20 september een ledendag, de afdelng heeft ondertussen een plaatsje n de gemeenteljke mleuraad en n september haalt de afdelng de meetfets van stal. Acteve jongens n Schoten! Je fets herstellen n een handomdraa Begn 2009 volgden 36 Fetsersbondleden de cursus fetsherstellng. In het najaar opent de techncus opneuw zjn herstelkt boordevol eenvoudge tps. Snel nschrjven s de boodschap. Onderhoudstp Vooraleer je kettng en tandwelen nsmeert, moet je de eerst proper maken. Zo vermjd je dat vul en vet zch vastzetten met sljtage als gevolg. Je kan de kettng en de tandwelen eenvoudg kusen met een bakje deselole en een tandenborstel. Een properdere en meer ecologsche maner om de kettng schoon te maken, s het gebruk van een chan cleaner-toestelletje en een bologsch afbreekbaar kusproduct, zoals Bonet van Cyclon. Je monteert het toestelletje op de kettng en rengt dan de kettng met enkele pedaalslagen. Voor het kusen van de tandwelen zjn er handge tandwelborsteltjes op de markt. Als de kettng en tandwelen zuver zjn, kan je ze nsmeren. Je kest best een spray met een hoog teflongehalte. De plakt goed en krupt omhoog naar de plaatsen waar het nodg s. Advertente Leer enkele eenvoudge tps om je fets beter te onderhouden en herstellen. Herstelcursussen Wl je graag enkele eenvoudge herstel- en onderhoudstps leren kennen? De cursussen vnden plaats op 3 en 24 oktober (n Antwerpen) en op 17 oktober (n Gent). De cursus s een project van de Fetsersbond met steun van de Natonale Loterj en s enkel bestemd voor Fetsersbondleden. Deelname kost 20 euro. Schrjf snel n want de plaatsen zjn beperkt tot twaalf deelnemers per cursus. >> tel w.f.b e w. wegc e. GEFIETST EN GEFLITST Locate: Stuate: Fetsbrug Kezerpark Gent Een fetsbrug over de Schelde en onder de stadsrng. De brug verbndt Gentbrugge en Ledeberg met het stadscentrum van Gent. Apprecate: Voor de aanleg van de brug waren de Schelde en de rng echte barrères voor fetsers, de zch op een zeer druk en onoverzchteljk kruspunt moesten wagen. De fetsbrug s net te stel, s nachts goed verlcht en met een breedte van 3,5 meter comfortabel om elkaar te krusen. Een snel, aangenaam en velg alternatef voor fetsers! 6 7

5 IEDEREEN OP DE FIETS Fetsen als medcjn De Fetsersbond Nederland gng op zoek naar het posteve effect van fetsen op de gezondhed. In Fetsen als medcjn getugen enkele gewone mensen hoe fetsen hen weer gezonder maakte. Ver deskundgen leggen n klare taal de medsche waarde van het fetsen ut. Fetsen s een eenvoudg hus-tun-enkeuken-medcjn tegen overgewcht, hart- en vaatzekten, dabetes en depresse. Daarnaast bevat het boek heel wat tps over hoe je gezond kan fetsen, toegesptst op de verschllende gezondhedsproblemen. Fetsen als medcjn s te bestellen va de webste van de Fetsersbond Nederland: Wj hebben ten grats boeken klaarlggen voor we het juste antwoord vndt op volgende vraag: Hoe heet de neuwe campagne van de Fetsersbond om meer mensen met de fets naar het werk te krjgen? Mal vóór 1 oktober 2009 je antwoord naar of schrjf een brefkaart naar de Fetsersbond. Fetsersbond kan fscale attesten utreken! Mnster van Fnancën Reynders bezorgde ons het zeer fjne neuws dat de Fetsersbond fscale attesten mag utreken voor gften vanaf 30 euro. De attesten zjn vooral een stmulans en belonng voor julle vrjgevghed. Voor de Fetsersbond een zeer goede zaak, want elke som, klen of groot, helpt om de belangen van alle fetsers beter te verdedgen. Alle detals over gften en de fscale attesten vnd je op de webste. Fetsersbond neuwe stjl De voorbje jaren werden al heel wat Fetsersbondpublcates n een neuwe frsse opmaak gecreëerd. Zo ontstond ook de nood aan een logo dat bj de neuwe look past. Een neuw logo dat de Fetsersbond n één beeld weerspegelt: dynamsch en hedendaags, maar evengoed ernstg en betrouwbaar. De Fetsersbond s utermate tevreden over het werk van ontwerpbureau Wls&Peeters. Kjk en oordeel zelf! Ledenacte 2009 We nu ld wordt van de Fetsersbond bljft meteen ld tot 31 december De laatste maanden van dt jaar krjg je er grats bj. Onder de neuwe leden worden prachtge Oxfordfetsen verloot. Ld maakt ld Als elk ld één neuw ld maakt, gaan we van naar ldmaatschappen. Moo voorutzcht! Persoonljk contact werkt ook beter om mensen over de streep te trekken dan anoneme malngs, dus waarom eens net proberen? Spreek je buurvrouw, collega, neef of sportmakker aan en sla hem of haar om de oren met de kortngen bj fetshandelaars, de verzekerng rechtsbjstand, de 500 euro kortng op de Babboe-bakfets of de noodzaak van een organsate de zch elke dag nzet voor alle fetsers. We een neuw ld aanbrengt, maakt ook kans op een gloedneuwe Oxfordfets. Gebruk de wervende folder n bjlage bj deze neuwsbref. Doen! tel Concept en coördnate: Fetsersbond vzw Redacte: Fetsersbond vzw Endredacte: Geert Delanghe (tekstopmaat.be) Fotografe: Stefan Dewckere - Fetsersbond vzw Vormgevng: Wls & Peeters Graphc Desgn Druk: Drukkerj De Be Oplage: ex. STRUCTURELE PARTNERS lgf ets.be 8 Verantwoordeljke utgever: Patrck COLOFON D haese, Boomgaardstraat 22 bus 57, 2600 Berchem Alles ut deze utgave mag worden verveelvoudgd, openbaar gemaakt of gecteerd mts schrfteljke bronvermeldng Fetsersbond neuwsbref. Sterk n fetsen

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 65 maart, aprl, me 2011 V.U. Jan Treunen, Boomgaardstraat 22 bus 57, 2600 Berchem Zone 30, meer dan een bord In

Nadere informatie

Op stap zonder auto: een hele verademing.

Op stap zonder auto: een hele verademing. Op stap zonder auto: een hele verademng. WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER 2013 Laat je auto staan tjdens de Week van de Mobltet en maak plaats voor een andere mobltet. Verken de voordelen van

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 SLIM MOBIEL Verkeers- en mobltetseducate n Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 De Vaucampslaan n Huzngen, van chaos naar opmerkeljk rustg Jong geleerd, s oud gedaan: fetsvaardghed bj kleuters Weggeefacte

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

SLIM. MOBIEL Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant - schooljaar 2015-2016. Weggeefactie drinkbussen. LesID: GORDELfestival op school

SLIM. MOBIEL Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant - schooljaar 2015-2016. Weggeefactie drinkbussen. LesID: GORDELfestival op school SLIM MOBIEL Verkeers- en mobltetseducate n Vlaams-Brabant - schooljaar 2015-2016 Weggeefacte drnkbussen LesID: GORDELfestval op school Vormng: VOS & fetsen n groep MOS duurzame scholen straffe scholen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon februar 2014 Resultatenkrant gemeente Rotterdam Ben jj een fleder? Bjna 80% van de medewerkers van gemeente Rotterdam vndt zchzelf geen fleder. Dt klopt met het relatef lage aandeel van de auto als vervoermddel

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com wskunde Breuken, procenten en kommagetallen Klenste gemeenschappeljk veelvoud Grootste gemeenschappeljke deler Romense cjfers Deelbaarhed

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

116 158 184 216 246 293 296 300

116 158 184 216 246 293 296 300 Inhoud Inledng 7 Over de auteurs 8 Het Zud-Afrkaanse experment 10 Pas nog een bamboestengel gegeten? 13 Een korte geschedens van het menseljk eetpatroon 14 De Eerste Grote Voedselramp 14 De Tweede Stomp

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen Tentamen vak 4S581, d.d. 13 aprl 2011 Cheme en Transport n Energe Converse Processen Maak elke opgave op een afzonderljk vel paper Dctaat mag gebrukt worden, aantekenngen net Succes! Opgave 1: Euro 95

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Meesters & leerling Ciamberlani, Opsomer & Van Dyck DOSSIER STROOMSCHAARSTE. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel 21/10-28/12

Meesters & leerling Ciamberlani, Opsomer & Van Dyck DOSSIER STROOMSCHAARSTE. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel 21/10-28/12 met DOSSIER STROOMSCHAARSTE Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 6 november-december 2014 Meesters & leerlng Camberlan, Opsomer & Van Dyck 21/10-28/12 Feestbussen net meer grats 5 Gemeente

Nadere informatie

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6 Gemeente Meerde t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 175 8180AD Meerde Gerneente Haerde Kenmerk: Aan: 3 1 MEI 2016 CC : gcudu{ Zoetermeer, 27 me 2016 Telefoon : (079) 7 600 611 Onze ref. : 2016.027/GEM/wvb Uw

Nadere informatie

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis.

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis. Woonbercht nummer 1, aprl 2015 - www.dekey.nl In deze krant 2 2 3 5 6 (v.l.n.r.) Mracle, Rvano, Tayrell en Janaro geven n hun Buurtenergewnkel elke woensdag energeadves aan bewoners. Zj zjn de eerste energecoaches

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Annemiek van Munster: Mijn slechte zicht opende mijn ogen

Annemiek van Munster: Mijn slechte zicht opende mijn ogen Annemek van Munster: Mjn slechte zcht opende mjn ogen pag. 16 Ra van Vugt heeft een sperzekte Het voelt alsof je staat vast geljmd aan de vloer pag. 6 perodeke utgave van MEE West-Brabant Wnter 2010 10

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

35tips voor je bondswerking

35tips voor je bondswerking DE LIMBURGSTRAAT 102 GEZINSBOND - SCW Oost-Vlaanderen 14 e jg., nr. 3, aug., sept., okt. 2012 35tps voor je bondswerkng 1. Aanbod 2013 Het bassaanbod van de Geznsbond vnd je terug n de brochure Aanbod

Nadere informatie

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem.

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. LEI DRAAD jaargang 12 nr 3 maart 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be www.facebook.com/stadmenen Leven en Welzjn Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu?

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu? Bnnenn 2970actef vakante Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 2 maart-aprl 2016 Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Contanerpark tjdeljk gesloten - wat nu? 10 In dt nummer Werken

Nadere informatie