Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online"

Transcriptie

1 nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar / Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje te vroeg. De krant verschjnt dt jaar op maandag 28 februar. Een week eerder valt tradtoneel de kermskrant n de bus. We nu al alles wl weten over Aalst Carnaval 2011 kan wel terecht op de verneuwde webste Je vndt er onder andere het volledge carnavalsprogramma met de stoet(en), nfo over de carnavalsaffche en preventetps. Prma mleurapport Colofon Verantwoordeljke utgever: Ilse Uyttersprot, burgemeester, p.a. stadhus, Grote Markt 3,, tel fax Redacte: denst Stadspromote, secte Communcate, p.a. stadhus - tel , - Lay-out en druk: Goeknt Graphcs n.v., Oostende, Oplage: exemplaren, Gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrj paper. Inkten op plantaardge bass. Onze stad kreeg voor haar mleubeled van de Vlaamse overhed opneuw een zeer goed rapport. De evaluate gebeurde op bass van het Mleujaarprogramma (MJP) Dat MJP s egenljk het jaarverslag van alles wat de stad n 2009 deed op vlak van mleu, natuur, duurzaamhed en al wat voor 2010 gepland werd. Dat document werd doorgestuurd naar de Vlaamse overhed voor een grondge evaluate n het kader van de Samenwerkngsovereenkomst. Onze stad mag fer zjn op haar mleubeled. Samenwerkngs overeenkomst? De Samenwerkngsovereenkomst (de bass voor heel de evaluate) s een vrjwllge overeenkomst de een gemeente of provnce afslut met de Vlaamse overhed op vlak van mleubeled. Verschllende thema s komen daarn aan bod: afval, mleuvrendeljk productgebruk, water, hnder, energe, mobltet, natuur, bodem en duurzaam (lees mleu- en mensvrendeljk) beled. In rul voor het utvoeren van een aantal actes krjgt de gemeente/stad dan fnancële en nhoudeljke ondersteunng van de Vlaamse overhed. Geslaagd met onderschedng De gemeente of provnce kan zelf kezen welk ambtenveau ze nastreeft: het bass- of het onderschedngsnveau. Het bassnveau omvat verplcht ut te voeren actes. Eens dat nveau behaald s, kan het onderschedngsnveau worden nagestreefd. Daarnaast kan men bj de Vlaamse overhed ook nog projecten ndenen de voor een maxmaal totaalbedrag elk voor 50% subsdeerbaar zjn. Aalst gng meteen voor het onderschedngsnveau. Daarvoor stelde onze stad 2 duurzaamhedsambtenaren aan om het duurzaam beled over al de eerder vermelde thema s te coördneren en aan te zwengelen. Daarnaast moesten er ook door het utvoeren van tal van actes mnstens 35 punten gescoord worden. 8 punten meer dan n 2009 Onze stad behaalde voor het beled n 2009 maar lefst 59 punten. Dat s 8 punten meer dan n 2008 en maar lefst 24 punten meer dan de 35 de vooropgesteld worden. Deze goede score s net alleen te danken aan de denst Leefmleu en de duurzaamhedsambtenaren, maar ook andere stadsdensten trokken mee aan de kar. En net te vergeten: heel wat Aalstenaars leverden hun bjdrage voor een mleu- en mensvrendeljke stad. Een greep ut de actes Ut het Mleujaarprogramma 2010 bljkt dat Aalst een doordacht en ambteus mleubeled voert en bljft voeren. We sommen enkele punten op. In het kader van het bodemdecreet en het VLAREBO (Vlaams Reglement over Bodemsanerng), verwerkte de denst Leefmleu n vragen van notarssen over de hstorek van percelen en de vroegere aanwezghed van een actvtet de rscohoudend s voor de bodemverontrengng. De denst Leefmleu behandelde n 2009 daarnaast net mnder dan 160 meldngen en vergunnngsaanvragen n het kader van

2 het Vlaams Reglement betreffende de Mleureglementerng (VLAREM). In 2009 produceerde elke Aalstenaar 127 kg net-recycleerbaar restafval. In 1995 was dat nog 299 kg. Zo n 10 jaar terug loosde 26% van de bevolkng van Groot-Aalst nog afvalwater n grachten of beken. In 2009 was dat nog slechts 7%. Tegen end 2011 zal 97,5% van de Aalstenaars aangesloten zjn op een zuverngsstaton. Overwelfde beken de geen afvalwater meer ontvangen, worden systematsch terug open gemaakt om een rjk waterleven te bevorderen. De stadsdensten gebruken al jaren mleuvrendeljke schoonmaakproducten, FSC-hout, krnglooppaper, fartradekoffe, enz. De duurzaamhedsambtenaren zoeken voor stadsaankopen en opdrachten stap voor stap naar de meest mleuvrendeljke oplossng. De stadsdensten geven het goede voorbeeld door een drastsche beperkng van de hoeveelhed gebrukte chemsche bestrjdngsmddelen. Ten laatste tegen end 2014 zetten we het gebruk van chemsche verdelgngsmddelen volledg stop. Onze stad koopt snds 1 januar % groene stroom aan In Herdersem werd n oktober 2010 het natuurleerpad Alfons De Cock ngewandeld. en nvesteert n zonnepanelen op stadsgebouwen. Op 3 stadsgebouwen (Stedeljke Werkhuzen, poltehus en Zwembad) werden zonnepanelen geplaatst de samen jaarljks evenveel energe zullen produceren als 50 geznnen jaarljks verbruken. Bj de aankoop van neuwe stadsvoertugen spelen mleucrtera een grote rol. Net alleen de utstoot wordt daarbj n rekenng genomen, maar ook de totale mleuprestate van een voertug, dus ook verbruk en gelud. De stad koopt gronden aan en zet egenaars aan om te bebossen met het oog op de realsate van het stadsbos Erembald (omgevng Klusbos Ten Bos) en een regonaal bos (omgevng Kravaalbos). In de natuurgebeden Osbroek en Gerstjens worden, met de steun van de Vlaamse overhed, de toegangen verneuwd met een nfobord, een toegangssas en een fetsenstallng. Er komt een wandelpad voor mndermobelen. In het Denderland n Herdersem werd n oktober 2010 het natuurleerpad Alfons De Cock ngewandeld. Inden gewenst, krjgt elke Aalstenaar van de stad grats 3 uur deskundg adves nzake duurzaam bouwen, nuttg als je klene of grote (ver)bouwplannen hebt of gewoon bepaalde onderhoudswerkjes of aankopen plant. In 2010 moedgden tal van stadsdensten edereen aan om duurzaam te wnkelen. Dat kan door bewust te kezen voor mens- en mleuvrendeljke producten. Je kest dan bjvoorbeeld voor afvalarm (mnder verpakt of hervulbaar met stategeld), bologsch geteeld (o.a. zonder chemsche bestrjdngsmddelen of kunstmeststoffen), bologsch afbreekbaar (zonder voor het mleu belastende grondstoffen), fartrade (waarbj de boer een correcte prjs voor zjn oogst krjgt), lokaal (geen lang transport betekent mnder mleuvervulng), of een combnate van deze egenschappen. En er staat nog heel wat op het programma voor Ook dan rekent de stad op een onderschedng voor haar mleubeled. denst Leefmleu secte Algemeen Mleu beled, Afval en Sensblserng Zwarte Zustersstraat 8 tel fax Genet van de Aalsterse natuur Wandelngen 2011 De bologsche klok van veel Aalstenaars staat er al op ngesteld: de maandeljkse natuurwandelng van de stad. Iedere eerste zondag van de maand bedt de denst Leefmleu samen met Natuurpunt vzw edereen een grats gegdste wandelng aan n één van de Aalsterse natuurgebeden. Jaarprogramma Bj het opstellen van het jaarprogramma werd rekenng gehouden met de topmomenten van elke plaats. We regelmatg deelneemt aan de wandelngen, krjgt een moo overzcht van hoe de natuur door de sezoenen heen evolueert. Je zet de Trek je wandelschoenen aan en ontdek de mooste Aalsterse groene plekjes. sneeuwklokjes en de voorjaarsbloeers n het Osbroek, de boshyacnten en de terug gearrveerde trekvogels n het Kravaalbos, de amfbeën en de lbellen n de Honegem, de reuzenbereklauw en de moerasplanten n de omgevng van het Somergembos en het Klusbos, de paddenstoelen en de bomen n wntertoo n de Gerstjens... Iedere maand ledt een erkend natuurgds je rond n een Aalsters natuurgebed. Programma De data en afspraakplaatsen staan netjes op een rj n het kaderstukje. Je hoeft net n te schrjven. Je komt gewoon om 10 uur naar de afspraakplaats van het gebed dat de dag bezocht wordt. Iedereen s welkom. Denk wel aan aangepast schoesel. Ontdekkngstocht Je kunt ook zelf op ontdekkngstocht gaan n de Aalsterse natuur met de folders van de denst Leefmleu n de hand. In de reeks 'Natuur n je buurt' verschenen volledg utgestppelde natuurwandelngen buten de meer gekende grotere natuurgebeden. De folders bevatten gedetalleerde routebeschrjvngen en utleg bj de natuurelementen onderweg. Al deze folders kan je grats afhalen op het stadhus bj het Onthaal of n het belfort bj de denst Toersme. denst Leefmleu Zwarte Zustersstraat 8 tel fax Kalender en afspraakplaatsen natuurwandelngen De kalender 6 februar: Gerstjens; 13 maart: Somergembos (utzonderljk 2de zondag van de maand); 3 aprl: Hogedonk; 1 me: Kravaalbos; 5 jun: Stadspark; 3 jul: Honegem; 7 augustus: Osbroek; 4 september: Stadspark; 2 oktober: Gerstjens; 6 november: Somergembos; 4 december: Kravaalbos. De afspraakplaatsen Osbroek: nfobord rechtover de atletekpste, halverwege n de Frans Blanckaertdreef (zjstraat Parklaan) te Aalst; Gerstjens: parkng Gerstenhof, Gerstenstraat 12 te Erembodegem-Aalst; Kravaalbos: Hof te Putte, Putstraat 99 te Meldert-Aalst; Honegem: aan de grens Aalst/ Lede ter hoogte van Onegem 108 te Aalst; Somergembos: op het ende van de Schetbaan (zjstraat Brusselse Steenweg) te Aalst, aan de oude Zeebergbrug; Hogedonk: bovenop de Wezebrug, Roland Monteynestraat, grens Gjzegem en Herdersem-Aalst. Stadspark: hoofdngang stadspark, Burgemeestersplen te Aalst. - pagna 2

3 Toewjzng van het project Hopmarkt De renovate van de omgevng Hopmarkt s één van de grote dossers waarmee het bestuur het stadscentrum wl verneuwen. De stad werkt hervoor samen met Interparkng. Neuw n Aalst! HUB De groep Interparkng bouwt een ondergrondse parkeergarage van dre verdepngen voor 305 auto s en exploteert ze 30 jaar, legt een evenementenplen aan en bouwt twee pavljoenen. De stad zelf verneuwt tegeljkertjd het plen vóór de Post, de Boterstraat en de Korte Neuwstraat. De bjdrage van de stad bedraagt alles samen ets mnder dan 3 mljoen EUR. Op 25 januar 2011 s de concesseovereenkomst en de opstalovereenkomst met Interparkng ter goedkeurng voorgelegd aan de gemeenteraad. Samengevat houdt dt n dat de stad gedurende 30 jaar een deel van de Hopmarkt zal afstaan aan het parkeerbedrjf dat op zjn beurt de ondergrondse parkng mag bouwen en utbaten. Na het sluten van deze overeenkomsten kan Interparkng haar bouw- en mleuvergunnng aanvragen en de defnteve plannng opmaken. Pas nadat deze vergunnngen verleend worden kan het parkeerbedrjf van start gaan met de effecteve bouw van de ondergrondse parkeergarage. In afwachtng kunnen de nutsmaatschappjen werken aan de nutsledngen utvoeren. Zodra de plannng van de werken vastlgt komt er een nformatecampagne, met ondermeer een nfovergaderng voor de aangelanden. Aalst rjft subsde bnnen voor Tragel De stad krjgt ,- EUR subsdes voor een stude over het Tragelproject. Va het stadsverneuwngsfonds subsdeert de Vlaamse overhed projecten de een opmerkeljke veranderng n een buurt of wjk kunnen bewerkstellgen of een neuwe dynamek met zch meebrengen. Aalst s één van de acht steden de een subsde van ,- EUR krjgt naast Antwerpen, Gent, Hasselt, Oostende, Snt-Truden, Turnhout en Waregem. Aalst had een aanvraag ngedend voor het Tragelproject, een onderdeel van het Masterplan Statonsomgevng. De stad wl op de Tragel een neuwe stedeljke wjk ontwkkelen met rumte voor een evenementenhal, wnkels en kantoren, wonen langs de Dender Ook een vlotte berekbaarhed van de pendelparkng achter het staton staat centraal. Daarom komt er een neuwe Tragelweg de de statonsparkng moet verbnden met de rng rond Aalst. Dankzj de subsde krjgt de stad ondersteunng bj de verdere utwerkng van deze deeën. De Aalsterse Cultuurgazet Vanaf maart verschjnt er dremaal per jaar een Cultuurgazet waarn verengngen hun programmate kunnen aankondgen. Het wordt een extra katern n Denderend Aalst met een redactoneel luk en uteraard een utgebrede kalender. Met dt neuwe ntatef wllen de Cultuurraad en de denst Cultuurbeled de communcate van de Aalsterse soco-culturele verengngen stmuleren. Om opgenomen te worden n de kalender moeten actvteten voldoen aan volgende crtera: de actvtet moet plaatsvnden op Aalsters grondgebed; louter commercële actvteten komen net n aanmerkng; de actvteten moeten conform het subsdereglement voor soco-culturele verengngen een cultureel karakter utstralen; ledenvergaderngen komen net n aanmerkng; enkel actvteten van verengngen aangesloten bj de Aalsterse Cultuurraad komen n aanmerkng. Cultuurkalender Hoe kun je een actvtet n de cultuurkalender laten opnemen? Als eerste stap geef je actvteten n n de Utdatabank Inschrjven en gebruk van de databank s grats. Verengngen de geen toegang hebben tot het nternet kunnen terecht n de leeszaal van de hoofdbblotheek, Molenstraat 51 te Aalst. Een demoflmpje met stapsgewjze utleg kan bekeken worden op de webste zelf. Redactoneel luk Naast de cultuurkalender s er ook rumte voor artkels n de neuwe Cultuurgazet. Verengngen krjgen op de maner de mogeljkhed om specale projecten, jublea, verngen, neuwe ntateven, boekpublcates toe te lchten. Per nummer en per sectorale deelraad van de Cultuurraad verschjnt er één artkel. De verengngen kunnen hun suggestes, artkels en/of foto s doormalen naar de secretars van hun deelraad. Op bass van de ngezonden artkels maakt de cultuurkoepel een keuze. Ook de endredacte s n handen van de cultuurkoepel. Eerste edte: 25 maart De Cultuurgazet verschjnt op: 25 maart voor actvteten n aprl, me en jun; Actvteten de plaatsvnden n jul, augustus en september zullen net als de voorgaande jaren n de Vakantekrant staan. De krant verschjnt dt jaar op 30 jun en hervoor zal nog een oproep verschjnen n Denderend Aalst. 9 september voor actvteten n oktober, november en december; 23 december 2011 voor actvteten n januar, februar en maart. We al n het eerste nummer wl staan, moet vóór maandag 21 februar 2011 zjn actvteten ngeven. Deadlnes voor de volgende nummers worden meegedeeld n de Cultuurgazet zelf. Je actvtet ngeven kan op elk moment en zelfs voor het hele jaarprogramma tegeljk. Ook de Ut n Aalst-kalender de nu al maandeljks op de achterflap van Denderend Aalst staat, bljft bestaan. Alle andere organsatoren en de actvteten de net voldoen aan de voorwaarden bljven her dus een plek krjgen. denst Cultuurbeled Oude Vsmarkt 1 tel pagna 3

4 Rado Katanga verzamelt 3 000,- EUR voor goed doel Met hun kerstacte verzamelden de medewerkers van lokale radozender Katanga ongeveer 1 500,- EUR ten voordele van Mensen helpen Mensen. De stad verdubbelde dt bedrag, zodat aan de organsate van Kamel Sergant een cheque van 3 000,- EUR overhandgd werd. Rado Katanga zette zch met deze lovenswaardge acte terug op de kaart van het Aalsterse radolandschap. Het s een tjdje stl geweest rond onze Aalsterse alternateve radozender. Dat beaamt ook Jan Van der Schueren, voorztter van de vzw Rado Katanga. Maar snds begn vorg jaar gaat het weer een stuk beter. Dankzj de samenwerkng met het Wereldhus (Rado Katanga deelt met deze organsate een gebouw n de Neuwbeekstraat) kreeg de studo een volledge opknapbeurt en werd er neuwe apparatuur geïnstalleerd. De voorbje kerstacte was een neuw hoogtepunt n het bestaan van de radozender. Gedurende dre weken zond Katanga ut vanut de Peter Van Aelstgalerj. Mogen we zeggen dat julle geïnspreerd werden door de Studo Brusselacte Musc for lfe? Van der Schueren: (lacht) Ja, het dee om n een soort glazen hus te ztten s natuurljk net neuw, maar we wlden vooral ets doen voor een lokale organsate. In de zomer van 2009 deden we al ets geljkaardgs. Toen zonden we 24 uur ut vanut onze studo ten voordele van het Rode Krus. De acte kende echter net zoveel succes, wat net onlogsch s omdat onze studo nogal weggestopt zt. We wlden graag opneuw ets doen, voor een andere organsate, maar een vereste was dus een betere zchtbaarhed. We nformeerden eerst naar een chalet n het kerstdorp, maar de waren allemaal al verhuurd. Dat zou trouwens praktsch ook moeljk geweest zjn. En toen kregen we bercht dat we een leegstaande wnkel n de Peter Van Aelstgalerj mochten gebruken, een echt geschenk, want vooral tjdens de endejaarsperode passeert daar natuurljk zeer veel volk! Julle hebben de wnkel ngercht als café en stuurden ook een reporter de straat op om geld n te zamelen. Wat waren de reactes van de voorbjgangers? Van der Schueren: We kregen vooral posteve reactes over het fet dat we ons nzetten voor een lokale acte. Kamel Sergant s bekend n Aalst en zjn organsate helpt mensen de het moeljk hebben n egen rego. Dat gaf voor veel mensen de doorslag om ets te geven. Een ledje aanvragen kostte 1,- EUR en dat s snel gegeven natuurljk. En dan waren er nog de jongeren de onze radozender al kenden en dertgers en veertgers de bljkbaar verrast waren dat we nog bestonden (lacht). Het s uteraard waar dat we een sereuze dp gekend hebben, maar we hopen dat we ook (her)ontdekt werden en dat de neuwe lusteraars bljven hangen. Jan Van der Schueren en zjn collega s wllen volgend jaar opneuw een kerstacte organseren. Wat was het mooste moment van de dre weken? Van der Schueren: Twee momenten zullen me altjd bjbljven. Een keer bood een jongere ons 20,- EUR, op voorwaarde dat we mnstens 15 mensen konden overtugen om een polonase te doen. Dat lukte vrjwel onmddelljk. Het andere moment was toen een oudere dame een dansnummer met redeljk wat beats aanvroeg. Een beetje verrast met haar keuze speelden we het nummer en de mevrouw bleef de hele tjd voor onze vtrne staan. Bleek dat dt ledje hernnerngen aan haar pas overleden man oprep, omdat hj zch op dt nummer het laatst geamuseerd had. De dre weken waren een fantastsche ervarng. Iedereen s ervan overtugd dat we onze acte volgend jaar herhalen, msschen dan wel op een andere locate en voor een ander lokaal goed doel. In 2003 kregen julle een FM lcente voor de komende 9 jaar. Moeten julle je zorgen maken n 2012? Van der Schueren: Neen. Voor de zoveelste keer probeert de regerng een neuw frequenteplan op te stellen. Herbj zouden ook frequentes van het momenteel ongenaakbare VRT vrjgegeven worden. Een voorbeeld: Studo Brussel heeft n Lmburg de frequente FM. Wj ontvangen dat n Aalst natuurljk net, want bj ons heeft Studo Brussel een andere frequente. Dt betekent dat je nergens anders n Vlaanderen op FM mag utzenden, want dat s een VRT frequente. Voor de net VRT-radozenders geldt de regel net. Hoe dan ook, ze zjn er nog net ut en dus hebben ze de hudge frequentes alvast verlengd tot Rado Katanga weetjes Rado Katanga werd opgercht n 1982 door een groepje vrenden. Onder hen Jacky De Pauw, Patrck De Florre De Cooman, Peter De Prre Bruwee en wjlen Hans Lore. Geen van de oprchters s nog actef bj de radozender. Geen van hen heeft bovenden een kolonaal verleden. De naam Katanga, een Kongolese provnce, klonk gewoon goed als naam voor een radozender. Katanga s dé alternateve radozender van Aalst. Op Katanga geen Lady Gaga, Mlk Inc., of Clouseau, maar wel (rock)platen de op Studo Brussel vaak net (meer) gedraad worden. Toeval of net, de allereerste frequente van Rado Katanga was FM, de hudge frequente van Studo Brussel. Nu vnd je Katanga op FM. Overdag hoor je op Katanga DJ Shaba, een muzekcomputer met non-stop muzek. Toen Kongo nog Zaïre heette (1971 tot 1997), heette de provnce Katanga Shaba. De andere uren wordt er gepresenteerd door vrjwllgers. We radoervarng wl opdoen kan zch bj Rado Katanga voorstellen. Met steun van de Jeugddenst De stad werkt ook op een ander gebed samen met de lokale radozender. Rado Katanga s mmers erkend als jeugdcultuurorgansate. Dt betekent dat jongeren de kans moeten krjgen om zch createf te uten op een technsch verantwoord pel en met oog voor een socaal vormend aspect. Eenvoudg gezegd moeten ze jongeren samenbrengen om zch createf te laten utleven, onder begeledng van mensen met kenns van zaken, legt Tom Vaneessen van de Jeugddenst ut. Her voldoet Katanga aan en daarom ontvangen ze 500,- EUR voor hun alledaagse kosten en kunnen ze extra subsdes krjgen wanneer ze vormng volgen of een groter project utwerken dat extra utstralng geeft aan hun werkng. Geen wnst Rado Katanga geeft jonge mensen en jonge groepen de kans om hun programma te maken en om hun muzek te promoten, gaat Tom verder. We zen vanut de Jeugddenst zeker kansen n een medum als rado. Rado Katanga wordt al vele jaren erkend als jeugdntatef. Jonge mensen krjgen de kans om een egen programma te maken en ook hun muzek te promoten. Daarbj komt dat ze dt doen zonder wnst te wllen maken en met vrjwllge nzet, wat het er zeker net makkeljk op maakt. Daarom steunen we dt nttatef vanut de Jeugddenst, stelt Tom. Jeugdntateven Vorg jaar werden er ook twee specale projecten utgewerkt, waarbj de radozender werd ngeschakeld op de startdag van de Chro om opdrachten naar de deelnemers door te sturen tjdens hun stadsspel. Een paar weken later werd Rado Katanga ngeschakeld n de Dag van de Jeugdbewegng. Verschllende ledngen van Scouts, Chro en KSA maakten een programma dat werd utgezonden tussen 12 en 13 uur. Je kon het programma belusteren n de scholen en n een aantal jongerencafés. In het programma werden de levelngsplaatjes van edere jeugdbewegng gedraad en kon je kaarten wnnen voor de Nacht van de jeugdbewegng. We legden als Jeugddenst hervoor de lnken tussen Katanga en de andere jeugdntateven, beslut Tom. - pagna 4

5 Carnavalsmaskers n het museum We nog nsprate zoekt voor een carnavalsoutft kan de msschen wel vnden n t Gasthuys Stedeljk Museum. Van 5 februar tot 20 maart loopt er de tentoonstellng Carnavalsmaskers. Je vndt er de collecte van het museum en de van Aalsters kunstenaar André Van Schuylenbergh. verschllende kunstenaars tot een masker. Internatonale waarde Nu Aalst Carnaval door UNESCO erkend s als mmatereel werelderfgoed s het de morele plcht van edere Aalstenaar om deze tentoonstellng te bezoeken. We net genoeg kan krjgen van maskers kan ook een bezoek brengen aan het Musée Internatonal du Masque n Bnche, de andere carnavalstsad van ons land. Ook daar seren Aalsterse maskers het museum. De maskers van André Van Schuylenbergh André Van Schuylenbergh s een kleurrjk fguur n het Aalsterse artestenmleu. Het s dan ook net verwonderljk dat hj al 40 jaar carnavalsmaskers verzamelt. André, vanwaar de fascnate voor maskers? André: Als kunstenaar ben k bezg met de create van het unversele gelaat. Als je een masker opzet, zet je het egenljk af. Als je onherkenbaar bent, komt je ware gelaat boven. En dat vnd k just heel boeend. Bovenden spelen maskers een promnente rol n veel culturen. De meest gekende zjn de Japanse en Afrkaanse maskers. Door een masker op te zetten geloofden zeke Afrkanen bjvoorbeeld dat het masker hun zekte overnam. André verzamelt al 40 jaar carnavalsmaskers. Ze zjn zeer zeldzaam en af en toe kan hj een neuwe aanwnst op de kop tkken. Het museum kocht een aantal maskers van André en heeft er nu 26 n totaal. De maskers zjn gemaakt n paper maché (combnate van paper en ljm) en dateren van begn 20e eeuw. Op en voor het gezcht De eerste maskers waren bedoeld om volledg over het hoofd te plaatsen. Later kwamen de voorzetmaskers waarbj enkel het aangezcht bedekt werd. Het thema van de maskers s vaak uteenlopend en gaat van deren tot populare fguren. Onder andere het bekende komsche duo Laurel & Hardy, Josephne Baker (voor de jongere lezers: een populare Amerkaanse danseres en zangeres) en konng Leopold II nspreerden t Gasthuys Stedeljk Museum Aalst Oude Vsmarkt 13 tel De carnavalsmaskers van André Van Schuylenbergh kun je van 5 februar tot 20 maart bewonderen n het museum. Hoe ben je je verzamelng begonnen? André: Je kunt me bjna wekeljks op de Vlooenmarkt n Brussel vnden. Zo n 40 jaar geleden kocht k daar mjn eerste masker. Het deed me enorm aan de fguren van Ensor denken en k twjfelde dan ook geen seconde om het masker te kopen. Dat masker s utendeljk n de vaste collecte van het Aalsterse museum beland. Na dat eerste masker kwam een tweede en na 40 jaar ben k nu de trotse egenaar van 34 opzetmaskers. Waar vnd je de zeldzame maskers? André: Door mjn verzameldrang ben k al een gekende fguur op de Brusselse Vlooenmarkt. Heel veel mensen weten dat k steeds op zoek ben naar orgnele opzetmaskers. Een groot deel van mjn vrje tjd staat volledg n het kader van mjn zoektocht naar neuwe aanwnsten. Helaas s het aanbod schaars waardoor de prjs de hoogte nschet. En n tegenstellng tot bjvoorbeeld het museum n Bnche kan k net rekenen op subsdes om mjn verzamelng ut te breden. Levensverhalen geselecteerd voor nternatonale prjs Het project Levensverhalen van het Aalsterse Stadsarchef en de Erfgoedcel s geselecteerd voor een Europese wedstrjd rond de geschedens van mgranten n Aalst. Levensverhalen werd n 2009 opgestart en bracht de mgrateverhalen van Aalsterse Turken en Spanjaarden n beeld. Onze Turkse stadsgenoten kregen de prmeur omdat Turkje n 2009 gastland was van de Week van de Smaak. In 2010 vel Spanje de eer te beurt en tekende Phara de Agurre de verhalen op van Spaanse mgranten. Mgranten vertellen van waar ze komen, waarom ze mgreerden, waarom ze kozen voor Belgë en Aalst, hoe ze her ontvangen werden, of ze oot nog wllen terugkeren Productehus Black Mara en Phara de Agurre ntervewen Voleta Carro y Nava tjdens de opnames van de Spaanse levensverhalen. Internatonale wedstrjd In 2009 won Levensverhalen al de prjs voor dverstet op Vlaams nveau en dngt nu mee naar de overwnnng n de Europese wedstrjd ELAC for Mgrant Elders. Het doel van deze wedstrjd s na te gaan hoe dverse landen omgaan met de ntegrate van oudere mgranten van de eerste generate. Ut de 34 ngestuurde projecten was het Aalsterse project één van de zesten de werden genomneerd. Het gng om Schotse, Fnse, Zweedse, Dutse en Belgsche dossers de n Bonn hun project mochten komen toelchten. Iedereen kreeg 10 mnuten om zjn project te verdedgen voor een nternatonale jury. Utrekng Op 9 februar volgt de prjsutrekng n Brussel. De wnnaar krjgt 3.000,- EUR, de tweede 2.000,- EUR en de derde 1.000,- EUR. Afwachten en dumen dus. De Levensverhalen van Turkse en Spaanse Aalstenaars zjn nog altjd te bekjken op Erfgoedcel Oude Vsmarkt 1 - tel pagna 5

6 Toegang tot cultuur en vrje tjd voor mensen n armoede Aalsterse kansenpas utgebred naar Erpe-Mere, Lede en Haaltert Vanaf nu hebben mensen met een laag nkomen ut Aalst, Erpe-Mere, Lede en Haaltert met één en dezelfde kansenpas toegang tot cultuur-, sport- en vrjetjdsactvteten. De kansenpas s n Aalst reeds ngeburgerd. Het s een kortngskaart waarmee mensen met een laag nkomen kunnen deelnemen aan cultuur-, sport- en vrjetjdsactvteten. Je betaalt dan 1,50 EUR voor een bezoek aan theater, een flm of een sportactvtet Erpe-Mere, Lede en Haaltert stappen nu ook n dt systeem. Mensen n armoede ut één van deze gemeenten hebben met één en dezelfde kansenpas toegang tot cultuur-, sport- en vrjetjdsactvteten, zowel n geznsverband als op school. Ze kunnen net alleen gebrukmaken van het aanbod n hun egen gemeente, maar ook van voorzenng en n Aalst zoals het zwembad, cultuurcentrum De Werf, bede boscopen en de scholen. Doorbreek de armoede In Aalst bestaat de kansenpas al snds Het ntatef s ontstaan n verdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw, een verengng waar armen het woord nemen. De kansenpas neemt voor een deel de gevolgen van armoede weg door cultuur toegankeljk te maken. Het s ook een belangrjk nstrument Met de kansenpas kunnen mensen n armoede deelnemen aan cultuur-, sport-, en vrjetjdsactvteten tegen een sterk verlaagd taref. om de vceuze crkel van armoede te doorbreken. Knderen de vandaag opgroeen n arme geznnen krjgen dankzj de kansenpas maxmale ontwkkelngskansen. Regonale kansenpas Aalst s voor de omlggende gemeenten een centrumstad voor onderwjs en cultuur en er kwamen meer en meer vragen naar een kansenpas van mensen ut deze gemeenten. Dankzj de steun van Oost-Vlaanderen kreeg Mensen voor Mensen de kans om ut te zoeken of ze één kansenpas voor de rego konden realseren, gebaseerd op de Aalsterse kansenpas. Vanaf 1 januar 2011 s er één kansenpassysteem voor de rego van Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede! Proefproject Tjdens de voorberedngen van deze regonale kansenpas werd de stad end augustus 2010 verrast met het goede neuws ut Vlaanderen dat Aalst utgekozen werd als partner om een Vlaamse vrjetjdskaart voor edereen te ontwkkelen. De regonale kansenpas s een belangrjke stap n dat proces. Zo wordt vanut onze rego gejverd voor geljke kansen voor mensen n armoede ook buten de egen grenzen een mooe opstap om dt verder te laten groeen n heel Vlaanderen! Waar aanvragen? In Aalst kan je een kansenpas aanvragen bj het Socaal Hus, het OCMW Aalst, Inburgerng Oost-Vlaanderen vzw en de verdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw. De pas s het resultaat van een uneke samenwerkng tussen de lokale overheden, prvate organsates zoals Demos én mensen n armoede: verdewereldgroep Mensen voor Mensen en de Welzjnsschakels ut Erpe-Mere en Lede. OCMW Aalst Gasthusstraat 40, tel Verdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw St.-Annalaan 41 tel Socaal Hus Aalst Lazaretstraat 11 tel Inburgerng Oost-Vlaanderen vzw Dendermondsesteenweg 16, tel Wnnaars Stapelpoëze bekend Marc Van der Stock toonde zch het createfste en behaalde met zjn gedcht de eerste prjs n de wedstrjd Stapelpoëze van de bblotheek. Bj Stapelpoëze s het de bedoelng om een gedcht te vormen, door verschllende boekenttels aan elkaar te schakelen. Dt leverde het volgende resultaat op: Bblotheek Molenstraat tel fax Ingesneeuwd In een bocht van de zee De verzamelaar van koud weer Terwjl k volop zomer ben Wankelbaar evenwcht De kracht van verlammng Dromen met open ogen Vooral over de lefde Verder geen leed Het wankelbaar evenwcht beklemtoonde hj bovenden door een bjzondere wankele opstellng van de stapel boeken. Anja van Geert en Drk Leetens behaalden respecteveljk de tweede en de derde prjs. De wnnaars ontvangen poëtsche verwenpakketten, ter waarde van 50, 30 en 20,- EUR. Het wnnende ontwerp van Marc Van der Stock. - pagna 6

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Februari 2015. Prins Carnaval 2015 Joeri

Februari 2015. Prins Carnaval 2015 Joeri Februari 2015 S t a d s m a g a z i n e Prins Carnaval 2015 Joeri INHOUD 12 Stopnoillekes De van de koppen18 burgemeester 16 22 22 Stad pakt Op pad met Paroi en Guy leegstand aan NIEUWS 04 MENSEN 10 WERKEN

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Burgst.nl gaat de lucht in Na achttien jaar praten kon Nutsbasisschool de Burgst eindelijk de nieuwbouw aan de Groene Hil openen. Directeur Joost Matthee vroeg zijn

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis.

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. Voorwoord Beste leerkracht, Vanuit het stadsbestuur vinden wij het belangrijk om onze

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2010 Laarne wordt Thuis voor een Beeld Burgerzaken Jeugd Sport Onderwijs OCMW Milieu Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie