Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online"

Transcriptie

1 nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar / Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje te vroeg. De krant verschjnt dt jaar op maandag 28 februar. Een week eerder valt tradtoneel de kermskrant n de bus. We nu al alles wl weten over Aalst Carnaval 2011 kan wel terecht op de verneuwde webste Je vndt er onder andere het volledge carnavalsprogramma met de stoet(en), nfo over de carnavalsaffche en preventetps. Prma mleurapport Colofon Verantwoordeljke utgever: Ilse Uyttersprot, burgemeester, p.a. stadhus, Grote Markt 3,, tel fax Redacte: denst Stadspromote, secte Communcate, p.a. stadhus - tel , - Lay-out en druk: Goeknt Graphcs n.v., Oostende, Oplage: exemplaren, Gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrj paper. Inkten op plantaardge bass. Onze stad kreeg voor haar mleubeled van de Vlaamse overhed opneuw een zeer goed rapport. De evaluate gebeurde op bass van het Mleujaarprogramma (MJP) Dat MJP s egenljk het jaarverslag van alles wat de stad n 2009 deed op vlak van mleu, natuur, duurzaamhed en al wat voor 2010 gepland werd. Dat document werd doorgestuurd naar de Vlaamse overhed voor een grondge evaluate n het kader van de Samenwerkngsovereenkomst. Onze stad mag fer zjn op haar mleubeled. Samenwerkngs overeenkomst? De Samenwerkngsovereenkomst (de bass voor heel de evaluate) s een vrjwllge overeenkomst de een gemeente of provnce afslut met de Vlaamse overhed op vlak van mleubeled. Verschllende thema s komen daarn aan bod: afval, mleuvrendeljk productgebruk, water, hnder, energe, mobltet, natuur, bodem en duurzaam (lees mleu- en mensvrendeljk) beled. In rul voor het utvoeren van een aantal actes krjgt de gemeente/stad dan fnancële en nhoudeljke ondersteunng van de Vlaamse overhed. Geslaagd met onderschedng De gemeente of provnce kan zelf kezen welk ambtenveau ze nastreeft: het bass- of het onderschedngsnveau. Het bassnveau omvat verplcht ut te voeren actes. Eens dat nveau behaald s, kan het onderschedngsnveau worden nagestreefd. Daarnaast kan men bj de Vlaamse overhed ook nog projecten ndenen de voor een maxmaal totaalbedrag elk voor 50% subsdeerbaar zjn. Aalst gng meteen voor het onderschedngsnveau. Daarvoor stelde onze stad 2 duurzaamhedsambtenaren aan om het duurzaam beled over al de eerder vermelde thema s te coördneren en aan te zwengelen. Daarnaast moesten er ook door het utvoeren van tal van actes mnstens 35 punten gescoord worden. 8 punten meer dan n 2009 Onze stad behaalde voor het beled n 2009 maar lefst 59 punten. Dat s 8 punten meer dan n 2008 en maar lefst 24 punten meer dan de 35 de vooropgesteld worden. Deze goede score s net alleen te danken aan de denst Leefmleu en de duurzaamhedsambtenaren, maar ook andere stadsdensten trokken mee aan de kar. En net te vergeten: heel wat Aalstenaars leverden hun bjdrage voor een mleu- en mensvrendeljke stad. Een greep ut de actes Ut het Mleujaarprogramma 2010 bljkt dat Aalst een doordacht en ambteus mleubeled voert en bljft voeren. We sommen enkele punten op. In het kader van het bodemdecreet en het VLAREBO (Vlaams Reglement over Bodemsanerng), verwerkte de denst Leefmleu n vragen van notarssen over de hstorek van percelen en de vroegere aanwezghed van een actvtet de rscohoudend s voor de bodemverontrengng. De denst Leefmleu behandelde n 2009 daarnaast net mnder dan 160 meldngen en vergunnngsaanvragen n het kader van

2 het Vlaams Reglement betreffende de Mleureglementerng (VLAREM). In 2009 produceerde elke Aalstenaar 127 kg net-recycleerbaar restafval. In 1995 was dat nog 299 kg. Zo n 10 jaar terug loosde 26% van de bevolkng van Groot-Aalst nog afvalwater n grachten of beken. In 2009 was dat nog slechts 7%. Tegen end 2011 zal 97,5% van de Aalstenaars aangesloten zjn op een zuverngsstaton. Overwelfde beken de geen afvalwater meer ontvangen, worden systematsch terug open gemaakt om een rjk waterleven te bevorderen. De stadsdensten gebruken al jaren mleuvrendeljke schoonmaakproducten, FSC-hout, krnglooppaper, fartradekoffe, enz. De duurzaamhedsambtenaren zoeken voor stadsaankopen en opdrachten stap voor stap naar de meest mleuvrendeljke oplossng. De stadsdensten geven het goede voorbeeld door een drastsche beperkng van de hoeveelhed gebrukte chemsche bestrjdngsmddelen. Ten laatste tegen end 2014 zetten we het gebruk van chemsche verdelgngsmddelen volledg stop. Onze stad koopt snds 1 januar % groene stroom aan In Herdersem werd n oktober 2010 het natuurleerpad Alfons De Cock ngewandeld. en nvesteert n zonnepanelen op stadsgebouwen. Op 3 stadsgebouwen (Stedeljke Werkhuzen, poltehus en Zwembad) werden zonnepanelen geplaatst de samen jaarljks evenveel energe zullen produceren als 50 geznnen jaarljks verbruken. Bj de aankoop van neuwe stadsvoertugen spelen mleucrtera een grote rol. Net alleen de utstoot wordt daarbj n rekenng genomen, maar ook de totale mleuprestate van een voertug, dus ook verbruk en gelud. De stad koopt gronden aan en zet egenaars aan om te bebossen met het oog op de realsate van het stadsbos Erembald (omgevng Klusbos Ten Bos) en een regonaal bos (omgevng Kravaalbos). In de natuurgebeden Osbroek en Gerstjens worden, met de steun van de Vlaamse overhed, de toegangen verneuwd met een nfobord, een toegangssas en een fetsenstallng. Er komt een wandelpad voor mndermobelen. In het Denderland n Herdersem werd n oktober 2010 het natuurleerpad Alfons De Cock ngewandeld. Inden gewenst, krjgt elke Aalstenaar van de stad grats 3 uur deskundg adves nzake duurzaam bouwen, nuttg als je klene of grote (ver)bouwplannen hebt of gewoon bepaalde onderhoudswerkjes of aankopen plant. In 2010 moedgden tal van stadsdensten edereen aan om duurzaam te wnkelen. Dat kan door bewust te kezen voor mens- en mleuvrendeljke producten. Je kest dan bjvoorbeeld voor afvalarm (mnder verpakt of hervulbaar met stategeld), bologsch geteeld (o.a. zonder chemsche bestrjdngsmddelen of kunstmeststoffen), bologsch afbreekbaar (zonder voor het mleu belastende grondstoffen), fartrade (waarbj de boer een correcte prjs voor zjn oogst krjgt), lokaal (geen lang transport betekent mnder mleuvervulng), of een combnate van deze egenschappen. En er staat nog heel wat op het programma voor Ook dan rekent de stad op een onderschedng voor haar mleubeled. denst Leefmleu secte Algemeen Mleu beled, Afval en Sensblserng Zwarte Zustersstraat 8 tel fax Genet van de Aalsterse natuur Wandelngen 2011 De bologsche klok van veel Aalstenaars staat er al op ngesteld: de maandeljkse natuurwandelng van de stad. Iedere eerste zondag van de maand bedt de denst Leefmleu samen met Natuurpunt vzw edereen een grats gegdste wandelng aan n één van de Aalsterse natuurgebeden. Jaarprogramma Bj het opstellen van het jaarprogramma werd rekenng gehouden met de topmomenten van elke plaats. We regelmatg deelneemt aan de wandelngen, krjgt een moo overzcht van hoe de natuur door de sezoenen heen evolueert. Je zet de Trek je wandelschoenen aan en ontdek de mooste Aalsterse groene plekjes. sneeuwklokjes en de voorjaarsbloeers n het Osbroek, de boshyacnten en de terug gearrveerde trekvogels n het Kravaalbos, de amfbeën en de lbellen n de Honegem, de reuzenbereklauw en de moerasplanten n de omgevng van het Somergembos en het Klusbos, de paddenstoelen en de bomen n wntertoo n de Gerstjens... Iedere maand ledt een erkend natuurgds je rond n een Aalsters natuurgebed. Programma De data en afspraakplaatsen staan netjes op een rj n het kaderstukje. Je hoeft net n te schrjven. Je komt gewoon om 10 uur naar de afspraakplaats van het gebed dat de dag bezocht wordt. Iedereen s welkom. Denk wel aan aangepast schoesel. Ontdekkngstocht Je kunt ook zelf op ontdekkngstocht gaan n de Aalsterse natuur met de folders van de denst Leefmleu n de hand. In de reeks 'Natuur n je buurt' verschenen volledg utgestppelde natuurwandelngen buten de meer gekende grotere natuurgebeden. De folders bevatten gedetalleerde routebeschrjvngen en utleg bj de natuurelementen onderweg. Al deze folders kan je grats afhalen op het stadhus bj het Onthaal of n het belfort bj de denst Toersme. denst Leefmleu Zwarte Zustersstraat 8 tel fax Kalender en afspraakplaatsen natuurwandelngen De kalender 6 februar: Gerstjens; 13 maart: Somergembos (utzonderljk 2de zondag van de maand); 3 aprl: Hogedonk; 1 me: Kravaalbos; 5 jun: Stadspark; 3 jul: Honegem; 7 augustus: Osbroek; 4 september: Stadspark; 2 oktober: Gerstjens; 6 november: Somergembos; 4 december: Kravaalbos. De afspraakplaatsen Osbroek: nfobord rechtover de atletekpste, halverwege n de Frans Blanckaertdreef (zjstraat Parklaan) te Aalst; Gerstjens: parkng Gerstenhof, Gerstenstraat 12 te Erembodegem-Aalst; Kravaalbos: Hof te Putte, Putstraat 99 te Meldert-Aalst; Honegem: aan de grens Aalst/ Lede ter hoogte van Onegem 108 te Aalst; Somergembos: op het ende van de Schetbaan (zjstraat Brusselse Steenweg) te Aalst, aan de oude Zeebergbrug; Hogedonk: bovenop de Wezebrug, Roland Monteynestraat, grens Gjzegem en Herdersem-Aalst. Stadspark: hoofdngang stadspark, Burgemeestersplen te Aalst. - pagna 2

3 Toewjzng van het project Hopmarkt De renovate van de omgevng Hopmarkt s één van de grote dossers waarmee het bestuur het stadscentrum wl verneuwen. De stad werkt hervoor samen met Interparkng. Neuw n Aalst! HUB De groep Interparkng bouwt een ondergrondse parkeergarage van dre verdepngen voor 305 auto s en exploteert ze 30 jaar, legt een evenementenplen aan en bouwt twee pavljoenen. De stad zelf verneuwt tegeljkertjd het plen vóór de Post, de Boterstraat en de Korte Neuwstraat. De bjdrage van de stad bedraagt alles samen ets mnder dan 3 mljoen EUR. Op 25 januar 2011 s de concesseovereenkomst en de opstalovereenkomst met Interparkng ter goedkeurng voorgelegd aan de gemeenteraad. Samengevat houdt dt n dat de stad gedurende 30 jaar een deel van de Hopmarkt zal afstaan aan het parkeerbedrjf dat op zjn beurt de ondergrondse parkng mag bouwen en utbaten. Na het sluten van deze overeenkomsten kan Interparkng haar bouw- en mleuvergunnng aanvragen en de defnteve plannng opmaken. Pas nadat deze vergunnngen verleend worden kan het parkeerbedrjf van start gaan met de effecteve bouw van de ondergrondse parkeergarage. In afwachtng kunnen de nutsmaatschappjen werken aan de nutsledngen utvoeren. Zodra de plannng van de werken vastlgt komt er een nformatecampagne, met ondermeer een nfovergaderng voor de aangelanden. Aalst rjft subsde bnnen voor Tragel De stad krjgt ,- EUR subsdes voor een stude over het Tragelproject. Va het stadsverneuwngsfonds subsdeert de Vlaamse overhed projecten de een opmerkeljke veranderng n een buurt of wjk kunnen bewerkstellgen of een neuwe dynamek met zch meebrengen. Aalst s één van de acht steden de een subsde van ,- EUR krjgt naast Antwerpen, Gent, Hasselt, Oostende, Snt-Truden, Turnhout en Waregem. Aalst had een aanvraag ngedend voor het Tragelproject, een onderdeel van het Masterplan Statonsomgevng. De stad wl op de Tragel een neuwe stedeljke wjk ontwkkelen met rumte voor een evenementenhal, wnkels en kantoren, wonen langs de Dender Ook een vlotte berekbaarhed van de pendelparkng achter het staton staat centraal. Daarom komt er een neuwe Tragelweg de de statonsparkng moet verbnden met de rng rond Aalst. Dankzj de subsde krjgt de stad ondersteunng bj de verdere utwerkng van deze deeën. De Aalsterse Cultuurgazet Vanaf maart verschjnt er dremaal per jaar een Cultuurgazet waarn verengngen hun programmate kunnen aankondgen. Het wordt een extra katern n Denderend Aalst met een redactoneel luk en uteraard een utgebrede kalender. Met dt neuwe ntatef wllen de Cultuurraad en de denst Cultuurbeled de communcate van de Aalsterse soco-culturele verengngen stmuleren. Om opgenomen te worden n de kalender moeten actvteten voldoen aan volgende crtera: de actvtet moet plaatsvnden op Aalsters grondgebed; louter commercële actvteten komen net n aanmerkng; de actvteten moeten conform het subsdereglement voor soco-culturele verengngen een cultureel karakter utstralen; ledenvergaderngen komen net n aanmerkng; enkel actvteten van verengngen aangesloten bj de Aalsterse Cultuurraad komen n aanmerkng. Cultuurkalender Hoe kun je een actvtet n de cultuurkalender laten opnemen? Als eerste stap geef je actvteten n n de Utdatabank Inschrjven en gebruk van de databank s grats. Verengngen de geen toegang hebben tot het nternet kunnen terecht n de leeszaal van de hoofdbblotheek, Molenstraat 51 te Aalst. Een demoflmpje met stapsgewjze utleg kan bekeken worden op de webste zelf. Redactoneel luk Naast de cultuurkalender s er ook rumte voor artkels n de neuwe Cultuurgazet. Verengngen krjgen op de maner de mogeljkhed om specale projecten, jublea, verngen, neuwe ntateven, boekpublcates toe te lchten. Per nummer en per sectorale deelraad van de Cultuurraad verschjnt er één artkel. De verengngen kunnen hun suggestes, artkels en/of foto s doormalen naar de secretars van hun deelraad. Op bass van de ngezonden artkels maakt de cultuurkoepel een keuze. Ook de endredacte s n handen van de cultuurkoepel. Eerste edte: 25 maart De Cultuurgazet verschjnt op: 25 maart voor actvteten n aprl, me en jun; Actvteten de plaatsvnden n jul, augustus en september zullen net als de voorgaande jaren n de Vakantekrant staan. De krant verschjnt dt jaar op 30 jun en hervoor zal nog een oproep verschjnen n Denderend Aalst. 9 september voor actvteten n oktober, november en december; 23 december 2011 voor actvteten n januar, februar en maart. We al n het eerste nummer wl staan, moet vóór maandag 21 februar 2011 zjn actvteten ngeven. Deadlnes voor de volgende nummers worden meegedeeld n de Cultuurgazet zelf. Je actvtet ngeven kan op elk moment en zelfs voor het hele jaarprogramma tegeljk. Ook de Ut n Aalst-kalender de nu al maandeljks op de achterflap van Denderend Aalst staat, bljft bestaan. Alle andere organsatoren en de actvteten de net voldoen aan de voorwaarden bljven her dus een plek krjgen. denst Cultuurbeled Oude Vsmarkt 1 tel pagna 3

4 Rado Katanga verzamelt 3 000,- EUR voor goed doel Met hun kerstacte verzamelden de medewerkers van lokale radozender Katanga ongeveer 1 500,- EUR ten voordele van Mensen helpen Mensen. De stad verdubbelde dt bedrag, zodat aan de organsate van Kamel Sergant een cheque van 3 000,- EUR overhandgd werd. Rado Katanga zette zch met deze lovenswaardge acte terug op de kaart van het Aalsterse radolandschap. Het s een tjdje stl geweest rond onze Aalsterse alternateve radozender. Dat beaamt ook Jan Van der Schueren, voorztter van de vzw Rado Katanga. Maar snds begn vorg jaar gaat het weer een stuk beter. Dankzj de samenwerkng met het Wereldhus (Rado Katanga deelt met deze organsate een gebouw n de Neuwbeekstraat) kreeg de studo een volledge opknapbeurt en werd er neuwe apparatuur geïnstalleerd. De voorbje kerstacte was een neuw hoogtepunt n het bestaan van de radozender. Gedurende dre weken zond Katanga ut vanut de Peter Van Aelstgalerj. Mogen we zeggen dat julle geïnspreerd werden door de Studo Brusselacte Musc for lfe? Van der Schueren: (lacht) Ja, het dee om n een soort glazen hus te ztten s natuurljk net neuw, maar we wlden vooral ets doen voor een lokale organsate. In de zomer van 2009 deden we al ets geljkaardgs. Toen zonden we 24 uur ut vanut onze studo ten voordele van het Rode Krus. De acte kende echter net zoveel succes, wat net onlogsch s omdat onze studo nogal weggestopt zt. We wlden graag opneuw ets doen, voor een andere organsate, maar een vereste was dus een betere zchtbaarhed. We nformeerden eerst naar een chalet n het kerstdorp, maar de waren allemaal al verhuurd. Dat zou trouwens praktsch ook moeljk geweest zjn. En toen kregen we bercht dat we een leegstaande wnkel n de Peter Van Aelstgalerj mochten gebruken, een echt geschenk, want vooral tjdens de endejaarsperode passeert daar natuurljk zeer veel volk! Julle hebben de wnkel ngercht als café en stuurden ook een reporter de straat op om geld n te zamelen. Wat waren de reactes van de voorbjgangers? Van der Schueren: We kregen vooral posteve reactes over het fet dat we ons nzetten voor een lokale acte. Kamel Sergant s bekend n Aalst en zjn organsate helpt mensen de het moeljk hebben n egen rego. Dat gaf voor veel mensen de doorslag om ets te geven. Een ledje aanvragen kostte 1,- EUR en dat s snel gegeven natuurljk. En dan waren er nog de jongeren de onze radozender al kenden en dertgers en veertgers de bljkbaar verrast waren dat we nog bestonden (lacht). Het s uteraard waar dat we een sereuze dp gekend hebben, maar we hopen dat we ook (her)ontdekt werden en dat de neuwe lusteraars bljven hangen. Jan Van der Schueren en zjn collega s wllen volgend jaar opneuw een kerstacte organseren. Wat was het mooste moment van de dre weken? Van der Schueren: Twee momenten zullen me altjd bjbljven. Een keer bood een jongere ons 20,- EUR, op voorwaarde dat we mnstens 15 mensen konden overtugen om een polonase te doen. Dat lukte vrjwel onmddelljk. Het andere moment was toen een oudere dame een dansnummer met redeljk wat beats aanvroeg. Een beetje verrast met haar keuze speelden we het nummer en de mevrouw bleef de hele tjd voor onze vtrne staan. Bleek dat dt ledje hernnerngen aan haar pas overleden man oprep, omdat hj zch op dt nummer het laatst geamuseerd had. De dre weken waren een fantastsche ervarng. Iedereen s ervan overtugd dat we onze acte volgend jaar herhalen, msschen dan wel op een andere locate en voor een ander lokaal goed doel. In 2003 kregen julle een FM lcente voor de komende 9 jaar. Moeten julle je zorgen maken n 2012? Van der Schueren: Neen. Voor de zoveelste keer probeert de regerng een neuw frequenteplan op te stellen. Herbj zouden ook frequentes van het momenteel ongenaakbare VRT vrjgegeven worden. Een voorbeeld: Studo Brussel heeft n Lmburg de frequente FM. Wj ontvangen dat n Aalst natuurljk net, want bj ons heeft Studo Brussel een andere frequente. Dt betekent dat je nergens anders n Vlaanderen op FM mag utzenden, want dat s een VRT frequente. Voor de net VRT-radozenders geldt de regel net. Hoe dan ook, ze zjn er nog net ut en dus hebben ze de hudge frequentes alvast verlengd tot Rado Katanga weetjes Rado Katanga werd opgercht n 1982 door een groepje vrenden. Onder hen Jacky De Pauw, Patrck De Florre De Cooman, Peter De Prre Bruwee en wjlen Hans Lore. Geen van de oprchters s nog actef bj de radozender. Geen van hen heeft bovenden een kolonaal verleden. De naam Katanga, een Kongolese provnce, klonk gewoon goed als naam voor een radozender. Katanga s dé alternateve radozender van Aalst. Op Katanga geen Lady Gaga, Mlk Inc., of Clouseau, maar wel (rock)platen de op Studo Brussel vaak net (meer) gedraad worden. Toeval of net, de allereerste frequente van Rado Katanga was FM, de hudge frequente van Studo Brussel. Nu vnd je Katanga op FM. Overdag hoor je op Katanga DJ Shaba, een muzekcomputer met non-stop muzek. Toen Kongo nog Zaïre heette (1971 tot 1997), heette de provnce Katanga Shaba. De andere uren wordt er gepresenteerd door vrjwllgers. We radoervarng wl opdoen kan zch bj Rado Katanga voorstellen. Met steun van de Jeugddenst De stad werkt ook op een ander gebed samen met de lokale radozender. Rado Katanga s mmers erkend als jeugdcultuurorgansate. Dt betekent dat jongeren de kans moeten krjgen om zch createf te uten op een technsch verantwoord pel en met oog voor een socaal vormend aspect. Eenvoudg gezegd moeten ze jongeren samenbrengen om zch createf te laten utleven, onder begeledng van mensen met kenns van zaken, legt Tom Vaneessen van de Jeugddenst ut. Her voldoet Katanga aan en daarom ontvangen ze 500,- EUR voor hun alledaagse kosten en kunnen ze extra subsdes krjgen wanneer ze vormng volgen of een groter project utwerken dat extra utstralng geeft aan hun werkng. Geen wnst Rado Katanga geeft jonge mensen en jonge groepen de kans om hun programma te maken en om hun muzek te promoten, gaat Tom verder. We zen vanut de Jeugddenst zeker kansen n een medum als rado. Rado Katanga wordt al vele jaren erkend als jeugdntatef. Jonge mensen krjgen de kans om een egen programma te maken en ook hun muzek te promoten. Daarbj komt dat ze dt doen zonder wnst te wllen maken en met vrjwllge nzet, wat het er zeker net makkeljk op maakt. Daarom steunen we dt nttatef vanut de Jeugddenst, stelt Tom. Jeugdntateven Vorg jaar werden er ook twee specale projecten utgewerkt, waarbj de radozender werd ngeschakeld op de startdag van de Chro om opdrachten naar de deelnemers door te sturen tjdens hun stadsspel. Een paar weken later werd Rado Katanga ngeschakeld n de Dag van de Jeugdbewegng. Verschllende ledngen van Scouts, Chro en KSA maakten een programma dat werd utgezonden tussen 12 en 13 uur. Je kon het programma belusteren n de scholen en n een aantal jongerencafés. In het programma werden de levelngsplaatjes van edere jeugdbewegng gedraad en kon je kaarten wnnen voor de Nacht van de jeugdbewegng. We legden als Jeugddenst hervoor de lnken tussen Katanga en de andere jeugdntateven, beslut Tom. - pagna 4

5 Carnavalsmaskers n het museum We nog nsprate zoekt voor een carnavalsoutft kan de msschen wel vnden n t Gasthuys Stedeljk Museum. Van 5 februar tot 20 maart loopt er de tentoonstellng Carnavalsmaskers. Je vndt er de collecte van het museum en de van Aalsters kunstenaar André Van Schuylenbergh. verschllende kunstenaars tot een masker. Internatonale waarde Nu Aalst Carnaval door UNESCO erkend s als mmatereel werelderfgoed s het de morele plcht van edere Aalstenaar om deze tentoonstellng te bezoeken. We net genoeg kan krjgen van maskers kan ook een bezoek brengen aan het Musée Internatonal du Masque n Bnche, de andere carnavalstsad van ons land. Ook daar seren Aalsterse maskers het museum. De maskers van André Van Schuylenbergh André Van Schuylenbergh s een kleurrjk fguur n het Aalsterse artestenmleu. Het s dan ook net verwonderljk dat hj al 40 jaar carnavalsmaskers verzamelt. André, vanwaar de fascnate voor maskers? André: Als kunstenaar ben k bezg met de create van het unversele gelaat. Als je een masker opzet, zet je het egenljk af. Als je onherkenbaar bent, komt je ware gelaat boven. En dat vnd k just heel boeend. Bovenden spelen maskers een promnente rol n veel culturen. De meest gekende zjn de Japanse en Afrkaanse maskers. Door een masker op te zetten geloofden zeke Afrkanen bjvoorbeeld dat het masker hun zekte overnam. André verzamelt al 40 jaar carnavalsmaskers. Ze zjn zeer zeldzaam en af en toe kan hj een neuwe aanwnst op de kop tkken. Het museum kocht een aantal maskers van André en heeft er nu 26 n totaal. De maskers zjn gemaakt n paper maché (combnate van paper en ljm) en dateren van begn 20e eeuw. Op en voor het gezcht De eerste maskers waren bedoeld om volledg over het hoofd te plaatsen. Later kwamen de voorzetmaskers waarbj enkel het aangezcht bedekt werd. Het thema van de maskers s vaak uteenlopend en gaat van deren tot populare fguren. Onder andere het bekende komsche duo Laurel & Hardy, Josephne Baker (voor de jongere lezers: een populare Amerkaanse danseres en zangeres) en konng Leopold II nspreerden t Gasthuys Stedeljk Museum Aalst Oude Vsmarkt 13 tel De carnavalsmaskers van André Van Schuylenbergh kun je van 5 februar tot 20 maart bewonderen n het museum. Hoe ben je je verzamelng begonnen? André: Je kunt me bjna wekeljks op de Vlooenmarkt n Brussel vnden. Zo n 40 jaar geleden kocht k daar mjn eerste masker. Het deed me enorm aan de fguren van Ensor denken en k twjfelde dan ook geen seconde om het masker te kopen. Dat masker s utendeljk n de vaste collecte van het Aalsterse museum beland. Na dat eerste masker kwam een tweede en na 40 jaar ben k nu de trotse egenaar van 34 opzetmaskers. Waar vnd je de zeldzame maskers? André: Door mjn verzameldrang ben k al een gekende fguur op de Brusselse Vlooenmarkt. Heel veel mensen weten dat k steeds op zoek ben naar orgnele opzetmaskers. Een groot deel van mjn vrje tjd staat volledg n het kader van mjn zoektocht naar neuwe aanwnsten. Helaas s het aanbod schaars waardoor de prjs de hoogte nschet. En n tegenstellng tot bjvoorbeeld het museum n Bnche kan k net rekenen op subsdes om mjn verzamelng ut te breden. Levensverhalen geselecteerd voor nternatonale prjs Het project Levensverhalen van het Aalsterse Stadsarchef en de Erfgoedcel s geselecteerd voor een Europese wedstrjd rond de geschedens van mgranten n Aalst. Levensverhalen werd n 2009 opgestart en bracht de mgrateverhalen van Aalsterse Turken en Spanjaarden n beeld. Onze Turkse stadsgenoten kregen de prmeur omdat Turkje n 2009 gastland was van de Week van de Smaak. In 2010 vel Spanje de eer te beurt en tekende Phara de Agurre de verhalen op van Spaanse mgranten. Mgranten vertellen van waar ze komen, waarom ze mgreerden, waarom ze kozen voor Belgë en Aalst, hoe ze her ontvangen werden, of ze oot nog wllen terugkeren Productehus Black Mara en Phara de Agurre ntervewen Voleta Carro y Nava tjdens de opnames van de Spaanse levensverhalen. Internatonale wedstrjd In 2009 won Levensverhalen al de prjs voor dverstet op Vlaams nveau en dngt nu mee naar de overwnnng n de Europese wedstrjd ELAC for Mgrant Elders. Het doel van deze wedstrjd s na te gaan hoe dverse landen omgaan met de ntegrate van oudere mgranten van de eerste generate. Ut de 34 ngestuurde projecten was het Aalsterse project één van de zesten de werden genomneerd. Het gng om Schotse, Fnse, Zweedse, Dutse en Belgsche dossers de n Bonn hun project mochten komen toelchten. Iedereen kreeg 10 mnuten om zjn project te verdedgen voor een nternatonale jury. Utrekng Op 9 februar volgt de prjsutrekng n Brussel. De wnnaar krjgt 3.000,- EUR, de tweede 2.000,- EUR en de derde 1.000,- EUR. Afwachten en dumen dus. De Levensverhalen van Turkse en Spaanse Aalstenaars zjn nog altjd te bekjken op Erfgoedcel Oude Vsmarkt 1 - tel pagna 5

6 Toegang tot cultuur en vrje tjd voor mensen n armoede Aalsterse kansenpas utgebred naar Erpe-Mere, Lede en Haaltert Vanaf nu hebben mensen met een laag nkomen ut Aalst, Erpe-Mere, Lede en Haaltert met één en dezelfde kansenpas toegang tot cultuur-, sport- en vrjetjdsactvteten. De kansenpas s n Aalst reeds ngeburgerd. Het s een kortngskaart waarmee mensen met een laag nkomen kunnen deelnemen aan cultuur-, sport- en vrjetjdsactvteten. Je betaalt dan 1,50 EUR voor een bezoek aan theater, een flm of een sportactvtet Erpe-Mere, Lede en Haaltert stappen nu ook n dt systeem. Mensen n armoede ut één van deze gemeenten hebben met één en dezelfde kansenpas toegang tot cultuur-, sport- en vrjetjdsactvteten, zowel n geznsverband als op school. Ze kunnen net alleen gebrukmaken van het aanbod n hun egen gemeente, maar ook van voorzenng en n Aalst zoals het zwembad, cultuurcentrum De Werf, bede boscopen en de scholen. Doorbreek de armoede In Aalst bestaat de kansenpas al snds Het ntatef s ontstaan n verdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw, een verengng waar armen het woord nemen. De kansenpas neemt voor een deel de gevolgen van armoede weg door cultuur toegankeljk te maken. Het s ook een belangrjk nstrument Met de kansenpas kunnen mensen n armoede deelnemen aan cultuur-, sport-, en vrjetjdsactvteten tegen een sterk verlaagd taref. om de vceuze crkel van armoede te doorbreken. Knderen de vandaag opgroeen n arme geznnen krjgen dankzj de kansenpas maxmale ontwkkelngskansen. Regonale kansenpas Aalst s voor de omlggende gemeenten een centrumstad voor onderwjs en cultuur en er kwamen meer en meer vragen naar een kansenpas van mensen ut deze gemeenten. Dankzj de steun van Oost-Vlaanderen kreeg Mensen voor Mensen de kans om ut te zoeken of ze één kansenpas voor de rego konden realseren, gebaseerd op de Aalsterse kansenpas. Vanaf 1 januar 2011 s er één kansenpassysteem voor de rego van Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede! Proefproject Tjdens de voorberedngen van deze regonale kansenpas werd de stad end augustus 2010 verrast met het goede neuws ut Vlaanderen dat Aalst utgekozen werd als partner om een Vlaamse vrjetjdskaart voor edereen te ontwkkelen. De regonale kansenpas s een belangrjke stap n dat proces. Zo wordt vanut onze rego gejverd voor geljke kansen voor mensen n armoede ook buten de egen grenzen een mooe opstap om dt verder te laten groeen n heel Vlaanderen! Waar aanvragen? In Aalst kan je een kansenpas aanvragen bj het Socaal Hus, het OCMW Aalst, Inburgerng Oost-Vlaanderen vzw en de verdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw. De pas s het resultaat van een uneke samenwerkng tussen de lokale overheden, prvate organsates zoals Demos én mensen n armoede: verdewereldgroep Mensen voor Mensen en de Welzjnsschakels ut Erpe-Mere en Lede. OCMW Aalst Gasthusstraat 40, tel Verdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw St.-Annalaan 41 tel Socaal Hus Aalst Lazaretstraat 11 tel Inburgerng Oost-Vlaanderen vzw Dendermondsesteenweg 16, tel Wnnaars Stapelpoëze bekend Marc Van der Stock toonde zch het createfste en behaalde met zjn gedcht de eerste prjs n de wedstrjd Stapelpoëze van de bblotheek. Bj Stapelpoëze s het de bedoelng om een gedcht te vormen, door verschllende boekenttels aan elkaar te schakelen. Dt leverde het volgende resultaat op: Bblotheek Molenstraat tel fax Ingesneeuwd In een bocht van de zee De verzamelaar van koud weer Terwjl k volop zomer ben Wankelbaar evenwcht De kracht van verlammng Dromen met open ogen Vooral over de lefde Verder geen leed Het wankelbaar evenwcht beklemtoonde hj bovenden door een bjzondere wankele opstellng van de stapel boeken. Anja van Geert en Drk Leetens behaalden respecteveljk de tweede en de derde prjs. De wnnaars ontvangen poëtsche verwenpakketten, ter waarde van 50, 30 en 20,- EUR. Het wnnende ontwerp van Marc Van der Stock. - pagna 6

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een menng woensdag 15 jul om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur jul-augustus 2015 1 Intatef voor het Actvtetenkalender

Nadere informatie

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Wat verandert er op 1 januari? Jeugdcultuur De nadruk ligt in het nieuwe jeugdbeleidsplan

Wat verandert er op 1 januari? Jeugdcultuur De nadruk ligt in het nieuwe jeugdbeleidsplan Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - december /2 2010 Jeugdbeledsplan Wat verandert er op 1 januar? De stadsdensten, het Stadsarchef en het stedeljk zwembad zjn gesloten

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Nieuwe inwoners krijgen traditioneel een ontvangst op het stadhuis.

Nieuwe inwoners krijgen traditioneel een ontvangst op het stadhuis. Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - februar /2 2010 Een Ferme Brok Pop en Rock Cultuurcentrum De Werf en de Aalsterse Jeugddenst presenteren de 15de edte van dt mnfestval.

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2015 Stem Dobbelhoevepad tot wandelng van het jaar (p. 18) Carrousel n augustus 9 10 000 stappen 22 Grats jurdsch adves 24 In dt nummer

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 Leven en Welzjn weltjesfeest op 6 september p. 9 droombeelden van Menen p. 3 najaarsacte shop & beleef Menen p. 4 1 + UT n

Nadere informatie

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 5 september-oktober 2014 Scholenveldloop (lagere school) Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Behaagacte 2014 15 Schrjf uw

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet.

Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet. Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 59, september oktober november 2009 V.U. Patrck D haese, Boomgaardstraat 22/57, 2600 Berchem Trap eens naar je

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Stadsdiensten hebben verhuiskriebels

Stadsdiensten hebben verhuiskriebels nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /1 2011 Tweerchtngsverkeer op Snt-Annabrug Snds 17 december 2010 s er tweerchtngsverkeer toegelaten op de Snt-Annabrug. Oorspronkeljk zou deze maatregel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Op stap zonder auto: een hele verademing.

Op stap zonder auto: een hele verademing. Op stap zonder auto: een hele verademng. WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER 2013 Laat je auto staan tjdens de Week van de Mobltet en maak plaats voor een andere mobltet. Verken de voordelen van

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 SLIM MOBIEL Verkeers- en mobltetseducate n Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 De Vaucampslaan n Huzngen, van chaos naar opmerkeljk rustg Jong geleerd, s oud gedaan: fetsvaardghed bj kleuters Weggeefacte

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 me 2014 Leven en Welzjn bloemenmarkt op zaterdag 10 me p. 9 verkezngen op 25 me p. 4 1 ste grensloop met Frederk van Lerde p. 10 1 + UT n

Nadere informatie