Finanzien Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl"

Transcriptie

1 Finanzien Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar

2 Inhoudsopgave Bevoegd gezag mag maibox bekijken Finanzien Coumn 6-7 Het vat mij moeiijk u te moeten meden dat ik heb meegewerkt aan een utra geheime operatie. OR-id Edwin Janssens 8-10 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar Is privé nog privé? 13 Vaste rubrieken: Van de voorzitter 3 Van de bestuurstafe 3 Peertje 6-7 Ook NCF! 14 Individuee Beangenbehartigers 15 Regioconsuenten NCF 15 NCF-Patform Medezeggenschap 15 Ook NCF! Bagdad Faris 14 En verder: Aat Hoogstraten voorzitter VPW 4 Hoofdredactie: Han Vonk Gadiatoren van de Beastingdienst 5 Cursus Kind in Zicht 7 Hup vragen is géén schande 11 Vraag en antwoord 12 Redactie: Jacqueine Choufour - Van der We Joop Hupkes Jacques van Kesteren Gerard Pereboom Arjan v.d. Stet Hans Stoutjesdijk Fotografie: Dick Kok Frenk Breuer Joop Hupkes Piet van Sintmaartensdijk Iustraties: Cees den Otter Emai redactie: Eindredactie: Anke Groenenboom Druk: Pitman, Goes. Postbus 93, 4460 AB Goes 2

3 V a n d e v o o r z i t t e r Waar igt de toekomst van de NCF? Abert van der Smissen Er is tijdens bijeenkomsten a over gesproken; de site van de NCF is aan vernieuwing toe. Hij vodoet niet (meer) aan de eisen van deze tijd. Kort geeden is een enthousiaste groep gestart met de opzet van een nieuwe NCF site. Zowe de actuee nieuwsvoorziening as de mogeijkheid om informatie te zoeken worden duideijk verbeterd. Voor diverse kadergroepen worden daarnaast werkmodues ontworpen zodat we as bond efficiënt en goed ons werk kunnen doen voor juie. De groep verwacht de site na de zomer af te hebben. Bezuinigingen De Beastingdienst ontkomt waarschijnijk niet aan de rijksbrede bezuinigingsoperatie van het inmiddes demissionaire kabinet. Aeen wat zijn de gevogen voor de taaksteing? Daar hoor je weinig over. Toch zuen er keuzes moeten worden gemaakt. De vraag is nameijk of door het schrappen in budgetten de dienst, zonder afbreuk te doen aan de beginseen van behoorijk bestuur en het geijkheidsbeginse, nog kan bijven vodoen aan haar wetteijke taken. Jeugd Komt de jeugd naar ons toe of moeten wij naar de jeugd toe? Voor een aanta van ons misschien nog een vraag. Voor mij is het antwoord duideijk; We moeten naar de jeugd toe. Laten zien wie we zijn, waar we voor staan en dat de NCF een toegevoegde waarde heeft, ook voor hen. Harteijke groeten, Abert van der Smissen V a n d e b e s t u u r s t a f e Toezegging DG: medewerkers ondervinden geen nadeige gevogen paatsingsprocedure Eeke Renkema De werkgroep Individuee Beangenbehartiging heeft de afgeopen maand weer haar tweemaandeijkse bijeenkomst gehouden De reorganisatie bij de Douane heeft heaas bij vee medewerkers tot onrust geeid. Zo is de paatsingsprocedure niet gehee vogens de afspraken in het GOBd gegaan. Onze IB ers kregen hierover kachten van onze eden. Geukkig had onze DG hiervoor een uisterend oor. Hij heeft toegezegd er zorg voor te dragen dat de betreffende medewerkers voor nu en in de toekomst op geen enkee wijze nadeige gevogen ondervinden van de onduideijkheid die met betrekking tot de paatsingprocedure is ontstaan. Het is zeer zinvo om as werkgroep regematig bij ekaar te komen om van ekaar te horen en met ekaar te bespreken waarmee onze eden in het and worden geconfronteerd in hun werksituatie. Reistijd Ook was er vee onduideijkheid over het begrip van twee arbeidspaatsen. Hoe past men het sociaa fankerend beeid toe bij twee arbeidspaatsen? Indien de totae reistijd niet toeneemt, is het sociaa fankerend beeid niet van toepassing en bijft de normae vergoeding woon-werkverkeer van toepassing. As de totae reistijd naar de nieuwe arbeidspaats toeneemt, is het sociaa fankerend beeid aeen van toepassing voor dat dee van het reizen naar de nieuwe arbeidspaats. As het goed is, weten onze medewerkers van P&O op weke wijze deze regeing toegepast moet worden. Ziekte Ook zijn er eden die zich hebben gemed vanwege een afwijzing om de in het vereden toegepaste korting van de vakantieaanspraak wegens ziekte weer ongedaan te maken. Er is heaas weinig kans om dit weer ongedaan te maken. Bij onze werkgever gedt momentee dat aeen over de aatste 6 maanden van ziekte, verof wordt opgebouwd. Goed overeg Op 1 oktober 2009 is de Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig besissen in werking getreden. Het bestuur van de NCF heeft besoten hier in principe geen gebruik van te maken. Wij zijn van mening dat het voor ae partijen het beste is om zovee mogeijk in overeg de probemen op te ossen. Aeen as de termijnen buitensporig overschreden worden, zou er gebruik van gemaakt kunnen worden. Het is opvaend dat vee eden de IB ers been om een bevestiging te krijgen van het standpunt wat ze vaak van hun eidinggevende te horen krijgen of om de informatie van P&O. nogmaas te toetsen. De NCF kent geukkig korte ijnen en dat bijkt eke keer weer succesvo. Bij twijfe vragen!!! 3

4 Aat Hoogstraten voorzitter VPW Aangetrokken tot vakbondswerk Arjan van der Stet uitdiensttreding. Een ander beangrijk punt is dat de VPW het woordvoerderschap heeft voor het departementaa georganiseerd overeg. Ook binnen Verkeer en Waterstaat zijn er kwesties die as gevog van de reorganisatie om aandacht vragen. Zoas de vernieuwing van de medezeggenschap. Samenwerking Aat ziet mogeijkheden voor samenwerking tussen de NCF en de VCPS: juridisch, organisatorisch en redactionee. Op die vakken hebben we vee aan ekaar. Neem bijvoorbeed de Rijksrederij. Ae boten van Nederand vaen daaronder. Dus ook die van de Douane, Rijkswaterstaat en Landbouw, Natuur en Visserij. Het ogische gevog is dat de betrokken ambtenaren een gezamenijk beang hebben, adus Aat. We is het vogens hem beangrijk dat de samenwerkende bonden hun eigen identiteit behouden. Immers, de eden herkennen zich in hun beroep. Dat za bijvoorbeed in 2020 niet vee anders zijn. We bijven de situatie werkgever werknemer behouden. Met de arbeidsvoorwaarden as centrae aangeegenheid. Dus ook dan bijft een goede vakbond nodig. Op de vraag wat zijn motivatie is aat Aat weten dat hij zich van nature tot het vakbondswerk voet aangetrokken. Vanaf het eerste moment dat hij bij Verkeer en Waterstaat aan het werk is. Hoewe ik het van huis uit niet heb meegekregen vind ik mezef sociaa ingested. Hoogtepunten en uitdagingen Een hoogtepunt waarmee Aat as voorzitter te maken heeft gehad was de zogenoemde Brabantzaak. De inzet was een juiste inschaing van bedieningspersonee, zoas suiswachters. Het beek dat de functies van coega s te aag waren ingeschaad. Het proces duurde 8 jaar. Uiteindeijk schikte Verkeer en Waterstaat in een hogere inschaing van het bedienend personee. Verder herinnert Aat zich de reorganisatie van de bouwdienst Rijkswaterstaat. Aanvankeijk zouden er 160 medewerkers afvoeien maar uiteindeijk werden er dankzij de VPW 40 medewerkers asnog in de organisatie gepaatst. Voor ongeveer 60 medewerkers werd een speciae regeing getroffen om bij Rijkswaterstaat te kunnen bijven werken tot hun Meer informatie over de VPW kunt u op vinden. In de vogende Finanzien geeft Abert van der Smissen zijn visie over de samenwerking weer. Aat Hoogstraten is projecteider aaneg A2 tussen Amsterdam en Utrecht. 1969: id van de bond Eendracht maakt Macht. 1972: secretaris afdeing Haarem 1982: bestuursfunctie centrae rijkspersonee 1984: id hoofdbestuur 1984: voorzitter de Europese ambtenarencentrae 1999: terugkeer naar Verkeer en Waterstaat na uitstap bedrijfseven 1999: id VPW 2000: Bestuursid VPW 2003: Voorzitter VPW 4

5 Fiscais 2010 Gadiatoren van de Beastingdienst Het woord fiscais vindt zijn oorsprong in het Latijn en betekent betrekking hebbend op de fiscus. (Beastingdienst) Degene die wat verder googed vindt nog een vee eukere vertaing. In de eerste eeuwen na Christus was een Fiscais een Romeinse gadiator die werd getraind en onderhouden op kosten van de staatskas. Geukkig zijn de tijden veranderd en zijn de huidige beastingdienstambtenaren hee wat mider dan de krijgers van vroeger. Waar de gadiatoren vroeger tegen ekaar vochten, is Fiscais tegenwoordig verworden tot een EU programma ter verbetering van de samenwerking tussen de nationae beastingautoriteiten en bestrijding van internationae beastingfraude. Ook Nederandse coega s gaan gereged op pad om hun kennis en best practises te deen met hun idstaat coega s. Onangs bezochten Peter Engeaar, Kees van de Sande en Ruud de Raadt de Batische staat Estand. En voor wie dacht dat het in Nederand koud was? Het kon nog vee erger! Visie Gewapend met aptops, power-pointpresentaties, dikke truien en dito woordenboeken, werd op Vaentijnsdag de reis naar de dik besneeuwde hoofdstad Tainn gemaakt. Meer dan een have meter sneeuw beek geen enkee beemmering te zijn om op maandagochtend precies op tijd met het programma te kunnen starten. Vijfentwintig deenemers uit verschiende Europese anden (Begië, Duitsand, Oostenrijk, Finand, Sovenië, Letand, Itaië, Roemenië en Zweden) kregen na een korte kennismaking een agemene ineiding. Estand is een and met bijna 1,4 mijoen inwoners. Bijna een kwart van de bevoking woont in de hoofdstad Tainn. Er werken medewerkers op de tax and custom department en de beastingopbrengst omvat meer dan vijf mijard euro. De beangrijkste middeen zijn socia security tax, VAT en income tax. Een winstbeasting voor bedrijven is vervangen door een dividendbeasting op het uitgekeerde dividend. In 2004 is Estand toegetreden tot de Europese Unie. De bauwe en groene kant zijn gefuseerd en het aanta regio s van aanvankeijk veertien (negen van de bauwe kant en vijf van de groene kant) is teruggebracht tot vier. De anayse- en inteigence activiteiten zijn gecentraiseerd op het hoofdkantoor en is gevestigd aan de Kotzebue 14 te Tainn. De visie van de tax and customs department bijkt uit onderstaand paatje: De eerste driehoek ziet op het aanta beastingpichtigen. Kort samengevat: de grote groep die aan zijn verpichtingen kan en wi vodoen krijgt met een dienstverenende organisatie te maken. Degenen die daar niet toe bereid zijn worden gecontroeerd. Voordat een controe start, neemt de Beastingdienst middes teefoon, brief of e-mai eerst met beastingpichtige Hans Stoutjesdijk contact op om het gedrag aan te passen. As dit geen effect heeft wordt de controe gestart. Enerverende dagen Na 2 intensieve dagen waarbij de structuur, de organisatie, de verschiende middeen, de regio s, de controe- en inteigence afdeing, werkmethodes en de beschikbare gegevens werden besproken, waren de woensdag en de vrijdag vrijgemaakt om de anaisten van het centra office te bevragen. Met deze anaisten van verschiende middeen, werd onder meer de beschikbaarheid van de data besproken. Ook aan data uit externe bronnen zoas poitie, het bedrijfseven en de banken werd niet voorbij gegaan. De sneheid van de beschikbaarheid is verbazingwekkend. De maandeijks ingediende aangiften beken a haverwege de vogende maand beschikbaar te zijn voor verdere anayse en seectie. Een uitstekend midde dus om doegroepen, beangrijke branches en grootste stijgers en daers binnen de sectoren inzichteijk te kunnen maken. Op verzoek beek het mogeijk om in een handomdraai verschiende overzichten te produceren waarbij ook de data uit eerdere jaren sne konden worden uitgeezen. Anayserapporten worden in Letand besproken met het Ministerie van Financiën waarbij met name de afwijkingen met de begrote beastingopbrengsten, een punt van bespreking vormen. A met a, enerverende dagen die voorbij zijn gevogen. Op donderdag werd er een bezoek gebracht aan het vak bij de Russische grens iggende paatsje Narva. Ook daar werden er presentaties gevogd en was er een rondeiding. De indrukken die ze onderweg meekregen waren indrukwekkend. Een bevroren waterva en een bevroren Batische zee. De uitwisseing met Estand, was door onze Estse coega s tot in de puntjes goed en verzorgd voorbereid en begeeid. Aitäh! 5

6 Coumn Het vat mij moeiijk u te moeten meden dat ik heb meegewerkt aan een utra geheime operatie. Er moest een zo discreet mogeijk onderzoek worden in gested naar het gedrag van beastingschudigen in zijn agemeenheid. Normaiter worden die onderzoeken uitbesteed aan Maurice de Hond. Er vogt dan een enquête waarbij de doegroep teefonisch dan we schrifteijk wordt benaderd. Dat was in dit geva te mager omdat ook bekeken en onderzocht moest worden of het gedrag van de gemiddede ambtenaar we door de beuge kon. Om tot een goed oordee te komen moest ik undercover. In vertrouwen werd mij medegedeed dat men werkte aan een nieuwe invorderingsappicatie. Daar was vee ged aan besteed en nog werkte het systeem niet goed of onvodoende. Indien ik mij begaf onder de grote groep wanbetaers dan kon dat we eens een enorme doorbraak betekenen voor dat nieuwe systeem. Een enorme uitdaging en een functie die mij we aansprak. Weg ermee De aan mij gerichte bauwe enveoppen gooide ik vanaf dat moment ongeopend in de kache of spoede ik door het toiet. Een gewedige ervaring en ik kreeg pezier in mijn werk. Geen motorrijtuigenbeasting betaen is een utiem genot en ook de aanmaningen inkomstenbeasting van mijn vrouw verdwenen inea recta in de pruenbak. Er werden ook dwangbeveen gestuurd. Hups, weg ermee. Ik nam aan dat de gemiddede beastingschudige dat ook op die manier zou doen. En toen na een ange tijd, ik had de moed bijna opgegeven, gebeurde het. Het was ook een moment waarop ik het eigenijk niet meer verwachtte. De beastingdeurwaarder Vanuit het keukenraam zie ik hoe hij het tuinhekje opent en met een stevige tred het tuinpad opoopt Dan staat hij voor onze deur. Onder zijn arm een ederen map met beangrijke documenten. Hij bezit een doortastend en indringend stemgeuid en uit zijn houding ontdek ik geen waardeoordee over de inhoud van zijn komst. In zijn ogen ees ik wijsheid en evenservaring zoas ik dat ook bij professoren en psychoogen heb gezien. Hij is werkeijk hee gewoon en aeraardigst. Een echte coega, hoewe ik dat natuurijk niet zeg. Bij zijn binnenkomst bekijkt hij rustig de inhoud van onze woonkamer zoas een makeaar een huis taxeert. Bewust vergeet ik de beeefdheidsvormen maar dat ost hij handig op en hij vraagt of hij mag paats nemen op een stoe die bij de tafe staat. Met een wijds gebaar egt hij zijn ederen map op tafe en pakt daaruit ingewikked uitziende formuieren. Uit zijn binnenzak haat hij een goudkeurige bapen te voorschijn. Met prachtige en sierijke etters schrijft hij iets op het papier en tekens as hij iets af heeft, ondertekent hij met een zwierig gebaar het document. As een notaris die de aatste wisbeschikking van een ciënt uitvoert. En eke keer krijg ik van hem een afschrift. Hij geeft dat papier met respect en ik voe mij as de erfgenaam die iets waardevos krijgt toebedeed. Uiteindeijk geef ik hem het ged waarvoor hij gekomen is. Zorgvudig stopt hij dat in een zwarte portefeuie met een gebaar asof hij mijn penningmeester is. Terwij hij gaat staan spreekt hij een paar beeefde zinnetjes over het weer, niet te enthousiast of te uitbundig maar precies afgemeten, zoas dat past bij een situatie as deze. Vriendeijk bedankt hij mij voor de gastvrijheid. Bij de voordeur ste ik hem de 6

7 vraag die mij op de ippen brandt. Wat nu as ik het ged niet had gehad of met vakantie was geweest? Hij antwoordt: Dat zou voor u niet best zijn want dan had ik een seutespeciaist uw sot aten openbreken. Bij dat openbreken van uw deur zou ik mij aten vergezeen door een poitiefunctionaris en in zijn bijzijn zou ik aes wat van u is hebben opgeschreven. De tafe, de stoe, de bank en aes wat ook maar enige waarde heeft. Daarna zou ik een advertentie paatsen in een groot dagbad en op de website van de Beastingdienst, zodat iedereen zou weten dat uw spuetjes gekocht kunnen worden. Ook zou ik een pakkaat op uw voordeur pakken. Vrienden, buren en famiie van u zouden weten dat zij dingen kunnen kopen die zij atijd a graag hadden wien hebben. De Nederander is gierig van aard en wi graag voor weinig ged vee spuetjes kopen. En dat aes had u extra moeten betaen, vee duizenden euro s. Adus sprak hij op wewiende toon terwij hij mij vriendeijk aankeek. Zo aardig en wewiend en toch ook zo meedogenoos en ongevoeig dat is aeen de aersterksten gegeven. Met warme gevoeens trok ik die concusie. De nieuwe appicatie Ik heb het imago van beastingschudige weer afgegooid en ben weer verworden tot de ambtenaar van weeer. En de nieuwe appicatie? Die aat mogeijk nog iets anger op zich wachten. De mens functioneert misschien toch beter dan menigeen denkt. Het zij maar gezegd. En mijn beastingaansagen - die betaa ik maar weer gewoon -. Cursus Kind in Zicht Hoe combineer je ouderschap en oopbaan? Het expertisecentrum LEEFtijd biedt ouders met vragen over het combineren van ouderschap en oopbaan de gratis cursus Kind in Zicht aan. De cursus tet drie dagdeen en aan de orde komen onderwerpen as het combineren van werken en zorgen, gezinsinkomen, gezinsuitbreiding, ambities, keuzes en voorzieningen. De cursus wordt gehouden in Den Haag in de periode apri juni Wanneer er vee beangsteing is, kan de cursus ook op andere ocaties worden gegeven. Beangsteenden kunnen zich inschrijven via de website Op de homepage staat de verwijzing naar deze cursus. Hier staan ook de data vermed. Wie meer wi weten over de cursus Kind in Zicht kan kijken op de website en contact opnemen met Yvonne Saden, projecteider A+O fonds Rijk, of via De website biedt informatie over zaken zoas empoyabiity, arbeidsmarkt, arbo, diversiteit, eeftijdsbewust personeesbeeid en medezeggenschap. Ook een abonnement op de digitae nieuwsbrief is een mogeijkheid. Medewerkers onregematige diensten kunnen 4x9 werken Medewerkers met onregematige diensten kunnen ervoor kiezen 4x9 te werken mits het dienstbeang zich niet hier tegen verzet. Peertje Per individuee medewerker maakt men een afweging tussen het individuee beang en het dienstbeang. Het kan dus niet zo zijn dat de Diensteiding in zijn agemeenheid stet dat dit niet kan as er met roosters wordt gewerkt. 7

8 OR-id Edwin Janssens: Ik kan moeiijk mijn mond Op de grens van boven en beneden de rivieren is het een sombere bedoening. De ucht is grijs en de motsneeuw viegt van inks naar rechts. De ange brug is grijs en het water van de grote rivier is ook a grijs. Het eenzame schip vroijkt de boe een beetje op. Het heeft zich in fe oranje gestoken en draagt grote groene, gee, bauwe en rode dozen. Het is zonnekaar, het carnava komt eraan. In het Narrenrijk heten de dorpen en steden a anders. Een goede voorbereiding werpt zijn vruchten af. Ik vog de route naar Oetedonk, aveer tussen Kieegat en Kruikenstad, en neem de afsag naar Knoenvretersgat. Hier, in de Druiventros, dit restaurant heet het hee jaar zo, heb ik een afspraak met Edwin Janssens. Hij woont in dit dorp. Evenementen Hij spreekt met een gezeige Brabant- Hij is Vovo-gek maar rijdt toch in een Toyota. Hij zei het on- derwijs vaarwe en vond na een ange zoektocht rust bij de Beastingdienst. Daar wi hij een goed product everen maar moet nu door tijdsdruk vee door de vingers zien. Hij neemt het op voor iedereen die niet zo goed voor zichzef durft op te komen. In de onderne- mingsraad verwachtte hij dat ae neuzen in dezefde richting zouden staan. Ik dacht dat dat vanzefsprekend was. se tongva. Dit duidt erop dat hij hier niet aeen woont maar er ook zijn wortes heeft. Even ater bevestigt hij mijn vermoeden, hij is in deze paats opgegroeid. Meteen voegt hij eraan toe dat hij het vieren van de Vastenavond zuipen, kotsen en aan vrouwen zitten aan zich voorbij aat gaan. Over het andere evenement dat voor de deur staat, gemeenteraadsverkiezingen, is hij spraakzamer. Natuurijk gaat hij stemmen maar heeft geen uitgesproken voorkeur voor een partij. Lokaa niet en andeijk ook niet. Kijk, icht hij zijn opvatting toe. In Nederand komt er een bepaade hoeveeheid ged binnen. En as er meer uitgaat dan erin komt za er iets moeten gebeuren om weer evenwicht te krijgen. Of je het nu bij de oudjes weghaat, bij de kinderopvang of bij het ziekenhuis, euk is het nooit, hoe je het ook doet. En of D66 het nu doet, of VVD of PVV. Vogens mij komen ze aemaa voor hetzefde probeem te staan. Ledenraden Edwin Janssens is coördinator voor enkee zuideijke regio s van de NCF. Op 8, 9, 10 en 11 maart zit hij de edenraden voor in Roosendaa, Heeren, Goes en in s-hertogenbosch. Daar hebben de eden van de NCF de geegenheid invoed uit te oefenen op het beeid van hun vakbond. De edenraden dienen as voorbereiding op de Agemene Vergadering van de NCF die dit jaar gehouden za worden op 29 apri. Ledenraden binken heaas uit in een age opkomst. Edwin hoopt deze keer meer eden te trekken door sprekers uit te nodigen. Zij kunnen toeichten hoe de stand van zaken is bij de bezuinigingen en andere zaken die ons het komende jaar te wachten staan. Hij is een trouwe bezoeker van de Agemene Vergadering (AV). Ja, ik vind dat euk. Het is toch weer eens wat anders dan de hee dag op kantoor zitten. Je ontmoet andere mensen en je hoort wat er speet onder de coega s in de rest van het and. Zijn regematig bezoek aan de AV was de toenmaige regiocoördinator en huidig bestuursid, Han Vonk niet ontgaan. Hij poste hem of hij iets voor de bond zou wien doen. Han vroeg mij: goh, dat recoschap, is dat misschien iets voor jou? Kom eens een keer mee. Dan hoor je nog vee meer. Nou, het eek mij we interessant zodat ik meeging. Geen borstkopperij A sne kwam er nog meer op zijn pad, de medezeggenschap. As je zag waar mensen op kantoor over vieen dacht ik, wat zijn we toch aan het doen. Hij besoot een vergadering van de Ondernemingsraad (OR) bij te wonen. Ik wide we eens horen wat ze aemaa te verteen hebben. Nadat ik een paar vragen had gested, misschien mocht dat we niet, maar ik kan nou eenmaa 8

9 houden Jacques van Kesteren moeiijk mijn mond houden, zei iemand: kom er eens vaker bij zitten. En dat heb ik gedaan. Han Vonk gaf mij het advies mij kandidaat te steen voor de OR. Ik dacht, nou, waarom ook eigenijk niet. Maar dan moet je campagne voeren en waar ik een beetje moeite mee heb is mezef te verkopen. Dat kan ik hee secht. Je hebt mensen die zichzef op de borst kunnen koppen en zeggen: kijk, dit kan ik. Ik heb dat niet en nooit gehad ook. Eén zijn Hij vindt zich niet het type dat in een vergadering sne het woord za overnemen of de boventoon wi voeren. Zo zie ik mezef niet. Ik kan me we hee erg boos maken as ik merk dat er onrecht gebeurt, as mensen iets tekort gedaan wordt. Daar kan ik me echt over opwinden. Je hebt mensen die niet goed voor zichzef durven op te komen. Niet dat ik een bemoeia ben, hoor, maar dan spring ik we voor die mensen in de bres. Eenmaa in de OR, nu zo n jaar geeden, kwam hij er a sne achter dat het er anders aan toe ging dan hij had verwacht. Misschien is het we een beetje naïef, maar ik meende echt dat wij met zijn aen, bestuurder incuis, één zijn! We moeten immers gezamenijk een product everen. Maar ik heb gemerkt dat die mening toch niet door iedereen gedeed wordt. Ik dacht dat het vanzefsprekend was dat onze neuzen aemaa dezefde richting zouden staan, maar kenneijk heeft dat wat tijd nodig. We werken er in ek geva we hard aan. Edwin Janssens probeert de coega s die namens de NCF op de kiesijst stonden maar niet zijn gekozen, bij het werk van de medezeggenschap te betrekken. In het binnenkort in het even te roepen fractie-overeg wi hij hen enthousiast houden om mee te bijven doen. Het beang daarvan is dat, as er vacatures komen, er dan mensen zijn die enigszins weten wat er speet en hoe het er in de OR aan toe gaat. Leraar In december 2008 heeft Edwin Janssens meegedaan aan de driedaagse medezeggenschapscursus van de NCF. Hij vertet dat hij er vee heeft geeerd en het nu goed kan gebruiken. Hij spreekt vo of over de cursuseider. Jo Augustin deed het hee goed. En Edwin kan het weten want hij heeft een jarenange ervaring as eraar achter de rug. Ook zijn vader heeft voor de schoobanken gestaan, o.a. op een technische schoo in Boxte. Toch was in vaders voetsporen treden een niet voor de hand iggende keuze. Hij droomde er nameijk van zeeman te worden, net as zijn oom die bij de Marine zat. De opeiding voor stuurman beek te kostbaar zodat hij toch voor het onderwijs koos. Hij vogde de erarenopeiding en gaf in Rotterdam es in ae economische vakken. Het onderwijzersvak ag hem we. Toch kwam er twijfe toen hij besefte jaar in jaar uit steeds hetzefde te moeten verteen. Daarnaast voede hij zich niet op zijn gemak in die grote havenstad. Hij vertrok toen de schoo hem minder uren aanbood. Dan vogt een zoektocht naar de goede baan. Hij werd intercedent bij een uitzendbureau. Koos toch weer voor de kas maar vertrok er weer wegens een verschi van inzicht met de schooeiding. Hij werd 9

10 systeembeheerder bij de Rabobank in Utrecht. In het voorjaar van 1997 soiciteerde hij bij de Beastingdienst in Tiburg naar een vacature op F-niveau. Hij had dit a eerder geprobeerd maar door een vacaturestop ukte het toen niet. In november van dat jaar, hij was het aweer bijna vergeten, kwam het bericht dat hij was aangenomen. Waarom de Beastingdienst? Ik werd wat ouder en ik merkte dat ik behoefte had aan zekerheid. Ook wide ik ook niet meer op en neer naar Utrecht rijden. Tiburg is immers om de hoek! Bij de afdeing Ondernemingen is hij nu speciaist M(igranten)bijetten en heeft te maken met emigranten, immigranten en remigranten, met Poen en Roemenen, met Marokkanen en Turken die de partner naar Nederand haen. Fiscaa gezien zit het beang bij de emigranten. Hij zet uitgebreid uiteen hoe het zit met het opgebouwde pensioen, ijfrente en aanmerkeijk beang van mensen die het and veraten. Het is een compexe materie. Om de beastingheffing voor Nederand veiig te steen egt hij een zogenaamde conserverende aansag op. Maar eerst heeft hij de waarde van die pensioenen en ijfrenten vastgested. Indien men binnen 10 jaar na de emigratie het pensioen of de ijfrente afkoopt, dan gaan wij innen, besuit hij zijn toeichting. Fout of goed Een cown voor het raam en een tros groene, gee, bauwe en rode baonnen ontnemen mij het uitzicht op Knoenvretersgat. Mijn tafegenoot kan er net angs kijken en wijst naar de kerktoren. Zijn woning staat er niet ver vandaan. Daar bewaart hij stapes autofoders en honderden modeautootjes. In een kast wacht een modespoorweg om eindeijk eens voor de dag gehaad te worden. In de boekenkast staat het een en ander over de Tweede Weredoorog. Eerder kon hij niets bedenken waarover hij zich in het even zou kunnen opwinden. Dan vertet hij over zijn grote interesse voor Edwin Janssens Geboren Woont : 5 november 1967 in Tiburg : met echtgenote Renate, twee dochters en een zoon, in Berke Enschot Opeiding : HAVO, 2 jaar HTS, erarenopeiding, HEAO Carrière de oorog van Ik ees er hee vee over en zoek ook dingen uit. Wat mij hee erg bezig houdt is de kwestie dat mensen over anderen oordeen in de zin van: die was fout in de oorog en die was goed. Maar ik zeg dan: wat zou jij doen in die situatie? Dat is moeiijk, hoor. Ik denk dat ik er zef anders over zou denken as ik aeen was en een jaar of 20 dan wanneer ik, zoas nu, een gezin heb met kinderen die eke dag moeten eten. Ik vraag me ook af hoe het in de oorog met de Beastingdienst ging. Daar gingen ae ambtenaren gewoon door met ged binnenhaen, werden Joden toen meer gepukt dan anderen? Dat zou ik we eens wien weten. Ik heb hier nog niets van kunnen vinden. : eraar MEAO en VMBO, intercedent, systeembeheerder bij Rabobank, Beastingdienst Oost Brabant, kantoor Tiburg (vanaf november 1997) Agemene vergadering Donderdag 29 apri 2010 houdt de NCF de Agemene Vergadering in Conferentiecentrum Zonheuve in Doorn. Eindejaarsuitkering De bijeenkomst begint om tien uur maar de deuren van het centrum openen a om haf tien. Bezoekers van deze vergadering kunnen de vergaderstukken opvragen (met coupon uit de Finanzien van februari 2010) bij het secretariaat van de NCF. De decaratieformuieren voor de reiskosten iggen kaar in Zonheuve. In november 2010 ontvangt u de eindejaarsuitkering van 8,3 procent. Dat is meer dan vorig jaar. U ontving toen een eindejaarsuitkering van 5,4 procent. 10

11 Hup vragen is géén schande Wanneer schuden een probeem worden Joop Hupkes Het ontstaan van schuden kan uiteenopende oorzaken hebben. Het wegvaen van inkomen door het overijden van een partner, het vervaen van toesagen, soms meent men te moeten vodoen aan bepaade trends om as vowaardig in de sameneving te worden beschouwd. Probemen ontstaan wanneer er meerdere betaingsachterstanden zijn, de betaingsachterstand van de huur, hypotheek, energie en zorgverzekering meer is dan twee maanden. Er kan dan een verveende situatie ontstaan. Je kunt geconfronteerd worden met aanmaningen en incassobureaus. Een incassobureau heeft géén wetteijke status in tegensteing tot de gerechtsdeurwaarder. Het zogenaamde oonbesag (hiervoor is een vonnis van de rechter nodig) is voor niemand prettig. Aeen voor ons is een bijkomende consequentie dat onze werkgever stet dat het je kwetsbaar maakt in de uitoefening van je functie. In het ongunstigste geva kan het eiden tot discipinaire maatregeen. Probeer het eggen van oonbesag dus te voorkomen. Onderneem actie De eerste stap om van je schuden af te komen is zef aan de sag gaan en je financiëe probemen in kaart brengen. Probeer afspraken te maken met schudeisers. Het Nationaa Instituut voor Budgetvoorichting (NIBUD) geeft op haar site www. Nibud.n waardevoe aanvuende informatie. Vraag hup Vraag hup wanneer je er zef niet uit komt. Er zijn een aanta mogeijkheden om hup te vragen. Het bedrijfsmaatschappeijk werk Stichting personeesfonds van het Ministerie van Financiën De gemeente kan je in contact brengen met een schudhupverener. De meeste gemeenten schakeen hiervoor erkende organisaties in zoas de gemeenteijke kredietbank Een schudenast heeft doorgaans niet aeen materiëe consequenties maar vaak ook psychische gevogen: spanning en depressiviteit. Ze kunnen, zonder dat je het direct zef merkt, je normae evensritme ernstig verstoren. Het is daarom verstandig het probeem, a dan niet in overeg met de bedrijfsmaatschappeijk werker, te bespreken met je eidinggevende. Het is de eidinggevende dan duideijk waarom je weicht wat minder functioneert dan hij normaa van je gewend is. Reactie interview Jan Witvoet Het interview met Jan Witvoet in de Finanzien van februari 2010 veroorzaakt discussie. Lezer Hans de Vries stuurde de redactie een uitgebreide brief waarin hij de vogende steing poneert: Pensioenen boven de euro (aanvuend op de AOW) moeten worden afgeroomd. De tekst van de brief kunt u terugvinden op de website 11

12 Vraag en antwoord Wat houdt u bezig? De NCF ontvangt wekeijks vragen en opmerkingen van eden. Weicht heeft u dezefde vragen. Daarom de rubriek Vraag en antwoord. Bijzondere vragen en antwoorden worden gepaatst. deing of een versag van een voortgangsgesprek. De toekenning van een zogenaamde art. 8-toeage geschiedt voor de duur van maximaa 1 jaar. Aan de hand van de beoordeing of het versag van het voortgangsgesprek dient ek jaar opnieuw te worden besist over de toekenning. Deze werkwijze gedt zowe voor de opende as de nieuwe toekenningen. Voor de medewerkers die a jaren (meer dan vijf jaren achtereenvogend) een art. 8-toeage ontvangen, gedt een overgangsregime van maximaa drie jaar. Vanaf 2013 dient ook voor hen jaarijks te worden bezien of de toeage kan worden toegekend. In bijage 1 is per regio een overzicht opgenomen van het aanta medewerkers dat een art. 8-toeage heeft. Voor de hee dienst zijn dat 1010 medewerkers, waarvan sommigen a 12 jaar zo n toeage ontvangen. Zie ook de grafiek in bijage 2. Concusie: Het toekennen van extra periodieken boven de saarisschaa is nog steeds mogeijk. De bestaande eisen worden nogmaas bevestigd. Ontvangt u a anger dan 5 jaar een extra periodiek zonder nadere beoordeing, dan gedt dat deze periodiek nog tot 2013 automatisch toegekend wordt. Vanaf 2013 gedt ook voor u dat uit een jaarijkse beoordeing moet bijken dat u uitstekend functioneert. Bijft de PAS-regeing bestaan? Ik kan binnenkort gebruik maken van de PAS-regeing. Eigenijk wi ik dat nu nog niet doen, maar over een paar jaar. Het overheidsbeeid is erg gericht op anger en meer doorwerken op atere eeftijd. Mijn vraag is dan ook, of de PAS-regeing over een paar jaar nog bestaat? Of kan ik beter nu gebruikmaken van de PAS-regeing? Intrekking reguiere periodiek Ik krijg a jarenang een extra periodiek boven mijn maximumschaa. Nu stet mijn teameider dat ae extra periodieken boven het maximum van de saarisschaa moeten worden afgebouwd. Kan dit zomaar? Antwoord NCF: Nee, dat kan niet zomaar. Team personee heeft een memo gemaakt waarin staat hoe men moet omgaan met extra periodieken boven het maximumsaaris. Onder bepaade eisen (die overigens a goden) kan men extra periodieken geven. Ik (Marianne Wendt -red.) citeer uit dit memo: Periodiek(en) boven het maximumsaaris Er wordt een terughoudend beeid gevoerd m.b.t. een saarisverhoging boven het maximumsaaris van een medewerker op grond van uitstekend functioneren (grondsag art. 8 BBRA). De toekenning is aeen voorbehouden aan medewerkers die uitstekend functioneren, hetgeen moet bijken uit een zeer goede onderbouwing in de vorm van een opgemaakte beoor- Antwoord NCF: De PAS-regeing houdt in dat medewerkers van 57 jaar en ouder minder kunnen werken (dit houdt bij een votijds dienstverband in dat de medewerker nog vier dagen per week werkt). As je 57 jaar bent en gebruikmaakt van deze PAS-regeing dan ever je 5% van je saaris in. Eke twee jaar ater, ever je minder oon in. De deename aan de PAS-regeing heeft geen gevogen voor de pensioenopbouw. As je ervoor kiest in een ater stadium gebruik te maken van de PAS-regeing dan kan het voordeiger zijn te wachten tot de eeftijd van 59, 61 of 63 jaar is bereikt. Dat zijn de momenten waarop de werknemer minder saaris inevert. Deze regeing is afgesproken in de CAO. Dit betekent dat het kabinet dit niet kan wijzigingen. Dit kan pas gewijzigd of afgeschaft worden tijdens CAO-onderhandeingen. De NCF vindt de PAS- regeing een goede regeing om medewerkers anger door te aten werken. De NCF is daarom niet van pan om akkoord te gaan met afschaffing van de PAS-regeing. U kunt dus nog we een paar jaar wachten. 12

13 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Is privé nog privé? Jacqueine Choufoer - Van der We Steeds vaker wordt er een inbreuk gemaakt op onze privacy. Onder het mom van as je niets te verbergen hebt, maakt het niets uit wordt uw persoonijke evenssfeer steeds minder persoonijk. Een vraag die daarbij opkomt, uidt: In hoeverre is uw maibox op het werk nog privé? Uit een recente uitspraak van de hoogste ambtenarenrechter, de Centrae Raad van Beroep bijkt dat het antwoord op deze vraag niet een duideijk ja of nee opevert. De zaak begon met de vondst van een anonieme brief in de postkamer. De brief bevatte grievende opmerkingen over eidinggevenden. Het bevoegd gezag vermoedde dat de brief afkomstig was van een de ambtenaren. Om te achterhaen wie deze brief had geschreven stede het bevoegd gezag een onderzoek in naar het maiverkeer van ae medewerkers. Op die manier hoopte ze te achterhaen wie de auteur was. Dit onderzoek had niet het gewenste resutaat. We beek dat één van de ambtenaren veevudig maitjes had verstuurd waarin zij zich op zijn zachtst gezegd zeer negatief uitiet over coega s, eidinggevenden en de organisatie. De dame beek bovendien vee privé te surfen op internet. In een gesprek met haar werkgever gaf ze toe dat zij de mais had verzonden, maar ze ontkende iets te maken te hebben met de anonieme brief. Het bevoegd gezag besoot vervogens de medewerkster de toegang tot de gebouwen te ontzeggen, haar te schorsen met behoud van bezodiging en haar vervogens te ontsaan. Na een bezwaarprocedure en een gang naar de rechter kwam de zaak uiteindeijk terecht bij de Centrae Raad van Beroep in Utrecht. De dame stede dat de anonieme brief geen onderzoek rechtvaardigde zoas dat was ingested door het bevoegd gezag. De Centrae Raad van Beroep deede haar mening niet. Het bevoegd gezag had, vogens de Raad, vodoende grond om één van zijn medewerkers te verdenken van het schrijven van de anonieme brief. In redeijkheid had het bevoegd gezag kunnen besuiten hiernaar een onderzoek in te steen. De wijze waarop het onderzoek (door een extern bedrijfsrecherchebureau) werd uitgevoerd, achtte de Raad niet disproportionee. Bovendien strekte het onderzoek zich aanvankeijk uit tot het anoniem doorzoeken van ae maiboxen op de aanwezigheid van twee zoektermen, onteend aan de inhoud van de anonieme brief. Het onderzoek eidde weiswaar niet naar de anonieme brief zef, maar we naar berichten in twee maiboxen, waarin diezefde termen voorkwamen. Vervogens is vastgested dat één van die maiboxen van de dame was en dat de betreffende maiberichten van haar afkomstig waren. Ook werden andere maiberichten aangetroffen, waarin namen (onder andere die van haar teameider) werden verbasterd. Verder stede medewerkster dat het bevoegd gezag in strijd had gehanded met het privacyregement van de organisatie. Wederom dacht de Centrae Raad van Beroep hier anders over. Die oordeede dat het bevoegd gezag een gerechtvaardigd beang had om de maibox van de dame in te zien. Dat daarbij ook berichten waren aangetroffen, die niet onmiddeijk waren te hereiden tot de onderzoeksopdracht, betekende niet dat het bevoegd gezag die berichten niet bij zijn oordeesvorming mocht betrekken. De Centrae Raad vond dat het bevoegd gezag gezien de resutaten van het onderzoek kon besuiten om de ambtenaar de toegang tot het werk te ontzeggen en haar te schorsen. Ook vond de Raad dat de teksten in de maitjes onacceptabe en verre van betameijk waren. Geukkig voor de ambtenaar zag de Centrae Raad in de mais onvodoende rechtvaardiging voor een ongeschiktheidsontsag. Voor de Raad was daarbij beangrijk dat de ambtenaar de uitatingen had gedaan in contacten met een beperkt aanta (oud-) coega s en niet naar andere derden en evenmin in rechtstreekse contacten met eidinggevenden. Bovendien was de Raad niet gebeken dat de uitatingen van directe invoed zijn geweest op de sfeer op de afdeing. De betrokken ambtenaar kwam met de schrik vrij. 13

14 Bagdad Faris Ook NCF! Joop Hupkes Er was vee rumoer in Nederand over de verhoging van de AOWeeftijd en het anger doorwerken. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ik heb nog een hee tijd te gaan, dus ik sta daar nog niet zo bij sti. Bovendien eeftijden zeggen mij niet zo vee. De ontwikkeingen staan niet sti, maar vogen ekaar naar het ijkt steeds sneer op. Heb je een idee hoe de dienst er over jaar uit za zien? Het za een afgesankte dienst zijn. Het werk za met vee minder mensen worden gedaan. De verdere digitaisering speet daarin een beangrijke ro. Er za meer werk worden uitbesteed. Weke hobby s heb je? Sport is mijn beangrijkste hobby. Ik heb diverse sporten beoefend, aeen op dit moment heb ik daar wat minder tijd voor. Wat is je favoriete vakantieand? Mijn favoriete vakantieand is Spanje, een goede tweede is Zuid-Frankrijk. Mijn weredstad is: Wat dat betreft staat Barceona aan de top. Weke kranten en / of tijdschriften ees je? Ik ees het AD en de Teegraaf. Naam: Bagdad Faris Geboren: 24 september 1975 Geboortepaats: Rotterdam Woonpaats: Rotterdam Hoe ang werk je a bij de Beastingdienst? Ik werk bijna 13 jaar bij de Beastingdienst. Ik ben begonnen bij de B/CFD en werk daar as coördinator okae dienstverening nog steeds met pezier. Ik ben servicegericht ingested, maar wat mij voora bij de B/CFD aanspreekt is het contact met diverse mensen en de afwisseing. Waarom heb je destijds voor de Beastingdienst gekozen? Toen ik van schoo kwam werden er diverse betrekkingen aangeboden. Ik ben er min of meer ingerod. Ik heb niet bewust voor de Beastingdienst gekozen. Waar heb je een heke aan? Waar ik echt een heke aan heb dat zijn de fies Het bumpertje rijden. As ik het in Nederand voor het zeggen had, dan zouden we wat respectvoer met ekaar omgaan en ekaar wat meer de ruimte geven. Wat doe je besist géén tweede keer meer? Bepaade dingen hadden beter anders gekund maar ik heb nergens echt spijt van. 14

15 Individuee Beangen behartigers Vragen over uw rechten en pichten bij een probeem in reatie tot uw werk kunt u vooreggen aan onze zogenoemde Individuee Beangenbehartigers (kortweg IB ers) in uw regio. Groningen / Friesand / Drente / Overijsse / Gederand Theo Geraedts Piet van Ande Dienst Fevoand / Noord-Hoand Raymond de Goijer Dienst Rachid Karkache Dienst Regioconsuenten NCF REGIO 1: B/Noord - B/Randmeren - B/Oost - B/Rivierenand Henk Meuman Hennie Verschoor REGIO 2: B/Hoand-Noord - B/Amsterdam - B/Utrecht-Gooi Henk Geens Dienst REGIO 3: B/Hoand-Midden - B/Haaganden - B/Rijnmond John Haverhout Dienst REGIO 4: B/Oost-Brabant - B/Limburg Edwin Janssens REGIO 4: B/Oost-Brabant - B/Zuidwest Wim de Graaf REGIO 5: CA - CICT - CFD - CPP - CKC - FIOD/ECD - BEL.TEL - BTL. - TOESLAGEN - MvF - Domeinen - overig Wim Adofsen REGIO 6: Douane Noord Cor van Wijmeren Dienst REGIO 7: Douane West Hans van der Zwet Sotenmaker REGIO 8: Douane Rotterdam Frans Koppenhagen Pau van Kouteren REGIO 9: Douane Zuid Frans Dirkx Zuid-Hoand / Zeeand Monique Biekendaa Kees van Koeveringe Dienst Dienst Dienst Noord-Brabant / Limburg Joop van Oord Dienst Han Reijnders Dienst Jurgen van de Beek Dienst NCF-Patform Medezeggenschap Het Patform Medezeggenschap is opgezet om onze OR-eden structuree te ondersteunen. De coördinator van dit Patform is Jos Voortman. De bestuursagen informeren de eden van het Patform continu en voedig, terwij de eden continu signaen en informatie doorgeven aan het bestuur. U kunt de eden van het Patform benaderen voor vragen en opmerkingen. Hans Bongers Frans van Even Fred Goverde Dienst Koos Grave Dienst John Haverhout Dienst Nico Middejans Koos van Schaik Dienst Jos Voortman Guust Vroing Dienst NCF Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën Oorspronkeijk opgericht op 24 november 1889 Aangesoten bij: Ambtenarencentrum en Cesi Grondsag: De bond is onafhankeijk, zonder binding met een bepaade geesteijke stroming of poitieke partij, onder voedige eerbiediging van de godsdienstige, weredbeschouweijke of poitieke overtuiging van zijn eden. Secretariaat NCF: Strevesweg 700/ AS Rotterdam Teefoon Fax Internet: E-mai: Voorzitter: A. van der Smissen, Odenzaasestraat 611, 7524 AA Enschede, GSM Penningmeester: W.M.E. Zijstra, Middeburgsestraat 31, 4388 NS Oost-Souburg, GSM Bankrekeningnummer t.n.v. NCF Secretaris: A.H.M. van Gaans, Franciscusberg 78, 4611 MZ Bergen op Zoom, GSM Portefeuiehouder coectieve beangenbehartiging: J.C.B. Voortman, Louis Couperusstraat LT Zevenaar, GSM Portefeuiehouder beeidsontwikkeing: J.W. Vonk Rossinistraat 36, 5151 KJ Drunen, GSM , te Portefeuiehouder individuee beangenbehartiging: E. Renkema, GSM Portefeuiehouder dienstverening: P.N. van Sintmaartensdijk, Zonnedauw 5, 3353 CX Papendrecht GSM Ledenadministratie: M. Oudeman Gardeniada 3, 2317 HV Leiden Pubic reations: Propagandamateriaa aanvragen bij P.N. van Sintmaartensdijk, Zonnedauw 5, 3353 CX Papendrecht, Te ISSN:

16 Houd de vaart erin! Kies voor de NCF en betaa de eerste zes maanden geen contributie. Ja, ik word ook id van de NCF, de grootste binnen Financiën... Naam: M / V Roepnaam: Voornamen (vouit): Geboortedatum: Nummer 3, Maart 2010 Adres: Postcode: E-mai adres in Lotus: E-mai privé: Woonpaats: Ondergetekende verbindt zich tot schrifteijke wederopzegging, zijn verpichtingen as bondsid m.i.v.: te zuen nakomen en verkaart de contributie via inhouding op het saaris te vodoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdee waar hij/zij werkzaam is. Handtekening Bovengenoemd id aangemed door: Naam: Knip de ingevude bon uit en stuur hem in een enveop zonder post zege naar: Diensteenheid: Beastingdienst/Douane/Toesagen Kantoor: SAP Personeesnummer: Mijn idmaatschap duurt minimaa twee jaar. Na drie maanden idmaatschap kan ik gebruik maken van de voordeen van de NCF, zoas individuee beangenbehartiging en juridische bijstand. * Laagste contributie * De eerste zes maanden idmaatschap gratis * De NCF is een moderne vakvereniging en staat open voor jouw frisse ideeën * De NCF is er atijd, ook op de werkvoer * De kosten voor het idmaatschap zijn inkomensafhankeijk. Het idmaatschap kost tussen de vijf en tien euro per maand. Woonpaats: Mijn wervingspremie à 10,00 kunt u overmaken op giro-/bankrek.nr.: NCF Antwoordnummer VL Leiden Faxen kan ook

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Finanzien 2010-2. Jan Witvoet van het ABP en die drommelse dekkingsgraad. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.

Finanzien 2010-2. Jan Witvoet van het ABP en die drommelse dekkingsgraad. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or. Finanzien 2010-2 Jan Witvoet van het ABP en die drommese dekkingsgraad Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Finanzien 2010-1. VCPS, VPW en NCF praten over arbeid, geld en vakbond. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.

Finanzien 2010-1. VCPS, VPW en NCF praten over arbeid, geld en vakbond. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or. Finanzien 2010-1 VCPS, VPW en NCF praten over arbeid, ged en vakbond Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Finanzien 2009-07. NCF helpt. Als je positie wankelt. jaargang 13 verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.nl

Finanzien 2009-07. NCF helpt. Als je positie wankelt. jaargang 13 verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.nl Finanzien 2009-07 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 13 verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.n As je positie wanket NCF hept Inhoudsopgave Finanzien 2009-07

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Finanzien 2010-4 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Ledenraad: Prijscompensatie is toch we het minste

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN We een goede autoverzekering maar hoe zit het met de inzittenden? uitgave: november 2011 Het kan een ieder overkomen. U rijdt in uw auto en net in een

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2015 NUMMER 16 Activiteiten kaender VRIJDAG 23 OKTOBER Thema Gezonde voeding Ineiding door diëtiste Proeven van maatijden Apetito Aanmeden bij Harry Oonk zie

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht.

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht. Bewonersavonden gebiedsontwikkeing Kinderdijk + Aanpak Suggesties/opmerkingen vanuit de bijeenkomsten in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri) In totaa hebben ongeveer 100 inwoners actief deegenomen

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN Reprimande voor stuntende autoverzekeraars uitgave: apri 2011 De Nederandse Bank heeft de afgeopen tijd een aanta verzekeraars op de vingers getikt

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009 INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO Compensatie eigen risico 2009 COMPENSATIE EIGEN RISICO Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaat vanaf 1 januari 2008 een verpicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie Rondzendbrief Rondzendbrief Monitoring Aan ae entiteiten en personeeseden van de Vaamse overheid die gebruikmaken van een systeem van vrijwiige registratie van afkomst en arbeidshandicap in het kader van

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

Bijzondere vondst in Molenpark

Bijzondere vondst in Molenpark Stadswerken IBUzine is een magazine voor medewerkers en reaties van IBU-Stadsingenieurs en verschijnt enkee maen per jaar in een opage van 450 stuks IBUzine Forten Nieuwe Hoandse Waterinie 2 Fexibe opstebare

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voetbalpromotie in eigen land

Voetbalpromotie in eigen land Voetbapromotie in eigen and Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen and? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kokende Euroborg Europees kampioen. As er een dak op de Euroborg had

Nadere informatie

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen 01. Inkomende documenten 13286 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 2 van 7 ' ~ O i reßt s: :ot ßÖêR ÉM i1 TF TôR $ôn6ô van de Participatieraad aan het coege van burgemeester en wethouders Agemeen Datum: 17

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen C T Therapeutisch eastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen De therapeut weet raad K1 C H - T K1 - T K1 K2 C G C - G T G CF CE CD CC buiten engte A-omvang binnen engte C - F D CB C Therapeutisch

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 VERSLAG

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 VERSLAG Stuk 15A (BZ 1992) - Nr. 6-G 1EF RAW VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET houdende de agemene uitgavenbegroting van de Vaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 VERSLAG namens de Commissie voor de Media

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie