verzekerd ondernemen in het buitengebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verzekerd ondernemen in het buitengebied"

Transcriptie

1 verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN Reprimande voor stuntende autoverzekeraars uitgave: apri 2011 De Nederandse Bank heeft de afgeopen tijd een aanta verzekeraars op de vingers getikt omdat men te age premies voor autoverzekeringen rekent. De schadevergoeding komt immers in gevaar wanneer een verzekeraar faiiet gaat as gevog van te aag berekende premies. Dat gebeurde vorig jaar met internetverzekeraar Ineas. Verwacht wordt dat de komende tijd de premies voor autoverzekeringen weer enigzins zuen stijgen. Tussen verzekeraars zitten grote verschien in poisvoorwaarden waar u pas achterkomt wanneer er een schade heeft paatsgevonden en bepaade zaken niet bijken te worden vergoed. Wanneer u Finagri vraagt om een verzekering voor uw auto te seecteren, dan maken wij ook een vergeijking van de poisvoorwaarden. Een verzekering moet immers we de zekerheid bieden waar u op rekent. Stijging diefsta auto s en bromfietsen Voor het eerst in meer dan tien jaar is in 2010 het aanta diefstaen van auto s en bromfietsen weer gestegen. In 2010 werden bijna auto s gestoen, een stijging van 6,4%. Bij bromfietsen was het percentage nog hoger, dit steeg met 13%. Bij vrachtwagens en motoren daade het aanta diefstaen, bij busjes beef het aanta ongeveer geijk.

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1: - Schadepraktijk Schadepraktijk Heeft u onverhoopt een schade dan staan we bij Finagri voor u kaar! Jaarijks worden er bij ons zo n 500 schades gemed. In het Finbuetin brengen we regematig een schade uit de praktijk bij u onder de aandacht! Pagina 2: - Gesaagde oonwerkersavond Pagina 3 en 4: - Wifred Aers van Brasserie t Kooster: Ik vind het euk een zaak een nieuw even in te bazen! Pagina 5: - Asbestsanering nu fiscaa aantrekkeijk - Caravans staen niet zonder gevaar! Pagina 6: - Ondernemerssignaen - Paarden, eigenaren en aansprakeijkheid Pagina 7: - Assurantie-beasting verhoogd - Nu ook onine wijzigingen doorgeven - Ey Tanis stet zich aan u voor! Jan rijdt op een zaterdagavond in januari tijdens een fikse sneeuwbui op een smae dijk. Vanwege de gadheid heeft hij zijn sneheid aangepast en rijdt zo n 30 à 40 km/uur. Naast Jan zit zijn vriendin en op de achterbank een vriend. Erg kort achter het drieta rijdt een bestebus met een zeer ongedudige bestuurder. Potseing komt achter de bestebus een bauwe Ope vandaan die zijn voorigger wi inhaen. Vermoedeijk heeft hij gemeend dat er maar één auto voor hem reed in paats van twee. De bestuurder van de Ope schrikt hiervan en om te voorkomen dat hij zéf van de dijk za gijden, snijdt hij Jan af. Jan moet fink bijsturen, voorkomt we een botsing maar de achterkant van zijn auto gijdt weg en hij tuimet met z n vriendin en vriend de dijk af. De bestuurder van de bestebus bet nog we de hupdiensten maar aat het daarbij en vertrekt. De veroorzaker in de Ope is naar de auto van Jan onderaan de dijk geopen. Beiden herkennen ekaar as dorpsgenoten. De veroorzaker spreekt Jan aan en ziet dat deze ok is en gaat er vandoor. Vanuit de tegemoetkomende richting hebben twee jongens het ongeuk zien gebeuren en verenen eerste hup aan de drie inzittenden en been de poitie. Pas op maandagochtend na het ongeva medt veroorzaker zich bij de poitie. Voor een ademtest is het dan a vee te aat. Vreemd genoeg stet de poitie zich passief op, spreekt veroorzaker niet aan op zijn snee vertrek en vraagt achteraf aan Jan wat deze nu precies van de poitie verwacht! Omdat Jan de veroorzaker had herkend kon hij contact met hem opnemen voor het invuen van een schadeformuier. Van de auto van Jan beek niet vee over en deze was aeen tegen Wetteijke Aansprakeijkheid verzekerd. Finagri biedt in zo n geva de service om de schade te verhaen op de schudige partij. Tegenpartij wordt aansprakeijk gested en zoas het hoort schaket diens verzekeraar een expert in. Echter, dan bijkt dat de tegenpartij tegen zijn verzekeraar te hebben gezegd dat Jan softdrugs en/of acoho heeft gebruikt en dus zéf schudig is aan het ongeva. De verzekeraar van de tegenpartij gaat af op het verhaa van zijn ciënt en wijst daarom de aansprakeijkheid af. Deze beschudiging is voedig uit de ucht gegrepen en vraagt om actie. Finagri heeft het poitierapport opgevraagd en na vee rappebrieven en ang wachten bijkt dat de poitie niet eens een rapport heeft opgemaakt, sechts een mutatie. Daarin staan enke de naam en adresgegevens en enkee bijzonderheden. Finagri wendde zich daarom tot de poitieagent die ter paatse was geweest. De agent wist te verteen dat er bij Jan kort na de aanrijding een controe heeft paatsgevonden en dat daaruit geen beastende uitsag naar voren was gekomen. De agent was bereid om dit aan de verzekeraar van de tegenpartij te verkaren. Toch moest Finagri nog dreigen met juridische stappen, ondanks duideijke argumenten, feiten, getuigenverkaringen van de twee jongens die hup boden, bewijsstukken en verkaring van de agent. Uiteindeijk kwam de verzekeraar van de tegenpartij dan toch over de brug en kreeg Jan zijn schade uitgekeerd. Hoe onbegrijpeijk kan het open! 1 1

3 Gesaagde oonwerkersavond Begin februari heeft Finagri op de bedrijfsocatie van Barend Kemp in De Meern een informatieavond voor oonwerkers gehouden. Aan bod kwamen de onderwerpen graafschade aan ondergrondse kabes en eidingen en de aansprakeijkheid van de werkgever ten opzichte van de werknemer. Na afoop was er de mogeijkheid om enkee graafmachines van Kemp uit te testen. Hieronder vindt u een samenvatting van de onderwerpen. Grondroerderswet Graafwerk aan ondergrondse kabes en eidingen veroorzaakte in het vereden forse schades met vee gevogschade. Om de kans op graafschades te verminderen, is per 1 jui 2008 de Wet Informatieuitwisseing Ondergrondse Netten (WION) in werking getreden. Met schade aan kabes en eidingen door graafwerkzaamheden was tot 2008 jaarijks een bedrag van 40 á 75 mijoen euro gemoeid. De gevogschade door bv. stistand en everingsonderbrekingen was nog vee hoger. Destijds bestond er geen specifieke wetgeving, aeen een controe op het aanvragen van KLIC tekeningen. De WION, ook bekend as de grondroerdersregeing, moet het aanta schades bij graafwerkzaamheden terugbrengen. In de wet zijn daartoe bepaingen opgenomen over een betere informatie-uitwisseing, betere tekeningen en zorgvudiger graven en opdrachtgeverschap. De WION egt de grondroerder (degene die gaat graven) verpichtingen en beperkingen op. Het is een wet en het niet naeven is gesanctioneerd. Het Agentschap Teecom is beast met het toezicht. Lees meer hierover op onze website Werkgeversaansprakeijkheid en meer! In de wet is omschreven dat van de werkgever wordt verwacht dat hij veiige werkomstandigheden creëert voor zijn personee en dat een werkgever tot goed werkgeverschap wordt verpicht. Het kan voorkomen dat na een schade de interpretaties van de wet bij betrokken partijen uiteenopen en de rechter eraan te pas komt en een uitspraak moet doen. Uitspraken van het hoogste rechtsorgaan in Nederand - de Hoge Raad - worden gezien as een interpretering van de wet en wegen zwaar. Dit wordt de jurisprudentie genoemd. Voor een werkgever zijn de vogende wetsartikeen hee beangrijk: 7:658 BW (zorgpicht) en wordt ook we eens aangeduid met de omschrijving kassieke werkgeversaansprakeijkheid. De werkgever is verpicht om er voor zorg te dragen dat de ruimte en de gereedschappen waarin of waarmee de werknemers arbeid verrichten veiig is. Een werkgever is aansprakeijk tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeoosheid van de werknemer. 7:611 BW (goed werkgeverschap) is een vee ruimer artike. Een werkgever en de werknemer dienen zich as goed werkgever en werknemer te gedragen. Op een aansprakeijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is de aansprakeijkheid verzekerd zoas die in artike 7:658 BW wordt omschreven. Een AVB biedt dekking voor schade die is ontstaan wanneer de werkgever een verwijt kan worden gemaakt, bv. omdat onvodoende maatregeen zijn genomen om te voorkomen dat er schade ontstaat. Het hangt per geva van de omstandigheden af weke maatregeen een werkgever had moeten treffen. Ook toezicht op naeving van instructies, bv. het dragen van een hem, behoren hiertoe. Uit de jurisprudentie bijkt dat de reikwijdte van artike 7:658 omvangrijk is. Zo behoren ook beroepsziekten tot dit artike. Artike 7:658 moet de werknemer bescherming bieden tijdens de uitoefening van zijn werk. Dit gedt dus niet aeen voor medewerkers die op de oonijst staan maar kan ook geden voor een zzp er waarmee een ondergeschiktheidsverhouding bestaat. Lees meer hierover op onze website 2

4 Wifred Aers en Laura Lunenburg Wifred Aers van Brasserie t Kooster: Ik vind het euk een zaak een nieuw even in te bazen! Op één van de oudste pekken van Wijk bij Duurstede igt aan een kein hofje Brasserie t Kooster. Finagri kanten Wifred Aers en Laura Lunenburg zijn sinds januari de trotse uitbaters van dit restaurant dat één en a historie uitademt. Het toeva wi dat Wifred circa een haf jaar geeden net het naastgeegen café t Hoff had verkocht. Na vijf jaar ang dit café te hebben gerund, besoot Wifred dat het genoeg was. Op het moment dat het café werd overgedragen aan de nieuwe eigenaren had Wifred nog geen idee wat hij zou gaan doen. Ik had het café in die vijf jaar nieuw even ingebazen en aerei evenementen opgezet, zoas festivas en zondagmiddagmatinees. Vijf jaar ang dag in, dag uit caféhouder zijn, gaat je niet in de koude keren zitten. Een sociaa even hebben naast het café is bijna niet mogeijk. Het speet zich voornameijk af in je café. Na de verkoop van het café had ik echt zoiets van: ik zie we wat er op mijn pad komt. Eerst wide ik voornameijk rust hebben! vertet Wifred. Wifred heeft geen horeca achtergrond. Voordat hij in de horeca beandde is hij 7 jaar beroepsmiitair geweest. Op oefening verzorgde hij dan we vaak de catering. Na drie buitenandse missies vond hij het weetjes en is in de verkoop terecht gekomen. Met de aankoop van het café is zijn horeca carrière begonnen. Overname binnen 2 maanden rond Toen Wifred via-via hoorde dat het restaurant naast zijn voormaige café te koop stond, is hij geijk gaan been met zijn makeaar. Deze kon het verhaa bevestigen. Mijn vriendin Laura en ik zijn er toen eens goed over na gaan denken of dit de vogende stap was die we widen zetten. Vanuit de cafétijd kende ik de voormaige chefkok, Leeroy de Graaf, die tot 2008 de kok was van het restaurant. We hebben hem benaderd met onze pannen en zijn toen om de tafe gaan zitten. We beken met z n aen op één ijn te zitten en overname was binnen ruim twee maanden rond! Eten-drinken-beeven Op 14 januari 2011 werden de pannen dan ook werkeijkheid. Wifred en Laura kregen de seute van het restaurant. Inmiddes is het restaurant omgeturnd tot brasserie t Kooster. Na wat schiderwerk en een gedeeteijke vervanging van het interieur kon de zaak van start gaan. Wifred vertet enthousiast: Het interieur van de zaak kun je kassiek noemen maar dan we met een spees randje. Ons motto in de brasserie is eten-drinkenbeeven. Wij wien van eten een beevenis maken. Dus niet even sne een hapje eten, maar echt een avondje weg zijn. Omdat wij de kassieke franse keuken hanteren, hebben we besoten er een brasserie van te maken. Zo kun je bij ons onder andere oesters, sakken en kreeft krijgen maar ook bouiabaisse (vissoep). Daarnaast hebben wij ook een voedig vegetarisch menu. Wij hebben een open keuken en gebruiken hierin enke verse producten. Hierdoor hebben we een keine kaart die door de seizoenen heen we za veranderen. Wij richten ons op het middensegment: mensen die net zijn gaan genieten van ekker eten, en dan net even iets meer wien, of mensen die a ang genieten van ekker eten, maar daarbij in een informee sfeer wien kunnen genieten. Rijke historie Het restaurant heeft zo n 40 zitpaatsen binnen. Verder is er een prachtig geegen terras met uitzicht op de mazijk en Kastee Duurstede met nog zo n 40 paatsen. De geschiedenis van het hofje waarin zich de brasserie bevindt gaat zeker zo n tien eeuwen terug. De omiggende anderijen werden vanuit het Nederhof (de vroegere benaming van het hofje) geëxpoiteerd, waardoor zich op die pek vanaf de 10e eeuw de stad Wijk zich ongeveer moet hebben ontwikked. In de ate middeeeuwen, eind 15e begin 16e eeuw, toen de Utrechtse bisschoppen op het Kastee Duurstede verbeven, fungeerde het Nederhof as nevenresidentie en gastenverbijf. De gebouwen aan het hofje en de toegangspoort zijn een uniek overbijfse hiervan. Brasserie oopt goed Tot nu oopt het restaurant boven verwachting goed. Ae weekenden zit het vo en de bestedingen van de kanten zijn goed. Per 1 apri mag het terras open en daar hebben we nu de focus op iggen. Ook de bar za nog 3

5 aangepakt worden zodat het echt een bikvanger wordt zodra je de zaak binnen oopt. Voorasnog is de brasserie aeen s avonds open. We moeten eerst de avonden goed op poten hebben staan en weicht dat we dan ook unches gaan draaien. Doordeweeks doen chefkok Leroy en ik de zaak. In de weekenden hept mijn vriendin Laura mee, die ook nog een baan buitenshuis heeft, en doen we samen de bediening. Daarnaast is er dan ook wat extra keukenpersonee zegt Wifred. Caféhouder versus restauranthouder Het grootste verschi met de caféwered is dat ik weer fatsoenijke nachten kan sapen. En natuurijk ga je met je kanten in de brasserie iets afstandeijker om dan met de cafékanten. In een café is het aemaa wat amicaer. Wifred is trots op het feit dat ze met z n drieën nu a zo n zaak hebben opgezet. Het begin was niet makkeijk, er waren wat onvoorziene vakuien en die hebben we uiteindeijk toch weten te vermijden. Verder ag mijn vriendin in het ziekenhuis ongeveer op het moment dat we open gingen. Dat zijn tegensagen die je niet verwacht en as er dan mensen spontaan aanbieden om te hepen is dat hee mooi! adus Wifred. Toekomst Wifred heeft nog pannen genoeg met de brasserie. Zo heeft het pand een zoder die afgehuurd kan worden voor feesten en besoten etentjes. Deze zoder is nu nog vrij kaa, maar na een opfrisbeurt richt hij de zoder mogeijk voor de heft in voor het a-acarte restaurant. Verder bevindt zich voor in het restaurant nog een aparte ruimte die hij mogeijk wi gebruiken voor kookworkshops. Hoe de brasserie er precies over 10 jaar uitziet durf ik niet te zeggen. Ik vind het erg euk om een zaak nieuw even in te bazen net as bij het café dat ik had. Ook dit restaurant kon we een oppepper gebruiken en daarmee ben ik nu bezig. Het ijkt me euk om over een paar jaar nog een paar van dit soort zaken te hebben, a za dat dan in andere paatsen zijn, Wijk bij Duurstede is daar te kein voor. Finagri reget het wé! Via een kennis is Aers kant geworden bij Finagri. In die tijd had ik wat tuk-tuks en die waren hee moeiijk te verzekeren. Mijn vorige tussenpersoon kon daar niet zovee mee. Bij Finagri beten ze zich er in vast en kon het uiteindeijk we gereged worden. Wat ik zo fijn vind, is dat ik as ondernemer 1001 keine dingen aan mijn hoofd heb, waardoor ik ook weeens zaken vergeet. Finagri bijft mij maar been en maien, totdat het gereged is. Het is gewoon een fijn idee dat aes netjes gereged wordt en dat as ik een keer onverzekerd ben, ik weet dat het niet aan Finagri igt maar echt mijn eigen schud is! acht Aers. 4

6 Asbestsanering nu fiscaa aantrekkeijk Op ongeveer 70 % van de agrarische bedrijven in Nederand is asbest aanwezig. Asbest mag aeen worden aangepakt met een speciae soopvergunning die door de gemeente moet worden afgegeven maar dat gebeurt niet atijd. In 80 % van de gevaen bijkt asbest zonder vergunning te worden verwijderd. Vorig jaar werd a bekend dat het gevaar van de dodeijke asbestvezes ernstig is onderschat en dat het huidige asbestbeeid nodig aan herziening toe is. Staatssecretaris van Infrastructuur en Miieu Joop Atsma ziet echter voorasnog af van een strengere aanpak van de vervuiing door dodeijk asbest. Atsma wi eerst van de SER weten of de normen waarmee met asbest gewerkt mag worden, moeten worden aangescherpt. Ook onderzoekt hij nog of asbestgofpaten in 2024 gehee verboden kunnen worden. Atsma appeeerde we aan de bewustwording van burgers en de eigen verantwoordeijkheid voor de eigen gezondheid. Van oude asbestpaten is bekend dat deze beginnen te verweren na jaar. Hierdoor komen asbestvezes in het miieu terecht. Bedenk daarbij dat sinds 1993 de asbestproductie en -verwerking verboden is, dan betekent dit dat ae aanwezige asbestpaten minstens 17 jaar oud moeten zijn en dus a behoorijk verweerd. Dat er op termijn strengere reges zuen komen, ijkt aannemeijk. Houders van asbestdaken kunnen wachten op een verpichting van overheidswege óf zef de regie ter hand nemen. Ondernemers die asbesthoudende daken van hun oodsen, staen en schuren wien vervangen, kunnen sinds apri 2010 ook gebruik maken van het fiscae voordee van de MIA\Vami. Via de MIA kunnen ondernemers tot 40 % van de investeringskosten aftrekken van de fiscae winst. Met de Vami kunnen bedrijven zef bepaen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmidde afschrijven. Detais hierover vindt u op Caravans staen niet zonder gevaar! Regematig zien we agrariërs die een caravanstaing zien as een euke bijverdienste. Ruimte genoeg, het evert nog wat op en geeft bovendien wat aanspraak. Wanneer u anderen tegen vergoeding caravans op uw bedrijf aat staen, schept dat verpichtingen. Deze verpichtingen kunnen verschien maar in principe spreken we hier over bewaarneming. Daarbij gaat het er niet aeen om dat u de ruimte ter beschikking stet maar dat u ook zorgt dat de caravans in ongeschonden staat terug kunt geven aan de eigenaar. Een voorbeed: meneer De Wit had tijd over en caravans staen eek hem we wat. Hij kopieerde een contractje van een kennis en vroeg sechts 250 per jaar. Dan breekt er brand uit en één van de eigenaren meent dat De Wit onzorgvudig is geweest en stet hem aansprakeijk. Meneer De Wit is het er niet mee eens. Ik ben immers geen professionee caravanstaer. Daarom zijn bij ons de staingskosten ook zo aag, zo meent hij. De rechter stet De Wit in het ongeijk. Er was we sprake van bewaarneming en dat de vergoeding aag was, deed niet ter zake. Behave bewaarneming was meneer De Wit ook verpicht de caravan in goede staat terug te geven. Nu dat niet kon door de brand draaide De Wit zef op voor de schade. De rechter stede bovendien dat zefs as er geen vergoeding gevraagd wordt, er toch sprake kan zijn van bewaarneming. Houd er dus rekening mee dat de rechter vindt dat de caravanstaer aansprakeijk is voor schade aan de caravans, ook as deze beschadigd raken zonder sprake van schud. Neem daarom atijd contact met ons op wanneer u caravans gaat staen! 5

7 Ondernemerssignaen Basispremie voor WAO/WA ager In 2011 is de basispremie voor de WAO/WIA (Wet Arbeidsongeschiktheid/Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) veraagd naar 5,10 % (was 5,70 %). Ek jaar stet het ministerie van Sociae Zaken en Werkgeegenheid de premiepercentages opnieuw vast. De premies voor de voksverzekeringen AOW (Agemene Ouderdomswet) en ANW (Agemene Nabestaandenwet) bijven geijk aan Financiëe bijsuiter voor zzp-ers De overheid wi een financiee bijsuiter in het even roepen om zzp-ers inzicht te geven in de financiee risico s die ze open bij het oprichten van een onderneming. De bijsuiter zouden ze moeten krijgen bij definitieve inschrijving bij de KvK en de Beastingdienst. Naast de financiee risico s moet de bijsuiter ook info geven over onderwerpen as pensioenopbouw voor ondernemers, wetteijke aansprakeijkheid en de gevogen van ziekte en ongevaen. Kostenstijging gezondheidszorg werkgever bovengemidded De kosten van gezondheidszorg en hieraan gereateerde arbeidsvoorwaarden die werkgevers dragen, zijn in Nederand vorig jaar bovengemidded gestegen. Over hee Europa was de gemiddede stijging 3,3%, in Nederand was dit 3,7%. Bij de kosten moet men met name denken aan de bijdrage van de werkgever voor de zorgverzekering en oondoorbetaing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De kosten stijgen onder andere door de vooruitgang in medisch onderzoek en technoogie. Daar komt bij dat overheden snijden in bijdrages, aangezien de kosten door de vergrijzing en agere overheidsbegrotingen niet meer op te brengen zijn. Lunchkiometers toch prive Werknemers die in hun unchpauze naar huis rijden met de auto, mogen die kiometers nog steeds niet aanmerken as woon-werkverkeer. Vogens de rechter mag dat we, maar omdat de Beastingdienst in cassatie gaat, geden voorasnog de oude reges. Het ging in deze zaak om een DGA die tussen de middag regematig naar huis ging om te unchen. Door deze kiometers aan te merken as woonwerkverkeer beef de DGA onder de grens van 500 privekiometers en ontkwam hij aan de bijteing voor het privégebruik. Paarden, eigenaren en aansprakeijkheid De wet bepaat dat de eigenaar van een dier aansprakeijk is voor de gedragingen van het dier, ook as de eigenaar niets kan worden verweten. Juridisch wordt dit ook we risicoaansprakeijkheid genoemd. In praktijk za de eigenaar van het dier voor de hee schade aansprakeijk worden gested door het sachtoffer of diens verzekeringsmaatschappij. We zien in de praktijk dat zowe in de particuiere as in de bedrijfsmatige paardenhouderij deze wet vaak aan de orde komt. Er gebeuren immers regematig ongeukken, heaas vaak met ernstig etse. Het bezit van een of meer paarden is dus zeker niet zonder risico. Iedere eigenaar van een paard die het dier door een ander aat berijden, oopt daarmee een risico dat de berijder bij schade de eigenaar aansprakeijk stet. Anderzijds weet iedere berijder dat een paard soms onvoorspebaar gedrag vertoont. De rechter za een afweging maken of er sprake is van eigen schud bij het sachtoffer en in hoeverre de aansprakeijkheid moet worden gedeed. Droeg een sachtoffer bijvoorbeed geen cap tijdens het ongeva dan za de rechter dit zeker aten meewegen. Voor bedrijfsmatige paardenhouderijen die anderen op hun paarden aten rijden, za de rechter in zijn oordee ook meenemen of er vodoende voorzorgsmaatregeen werden genomen om eventuee schade te voorkomen. Bijvoorbeed het inzetten van betrouwbare paarden, ervaren instructeurs, rijden in een veiige manege, enz. Wanneer de manegehouder as eigenaar van een paard kan aantonen dat hij in ieder geva ae nodige voorzorgsmaatregeen heeft genomen, kan de rechter besuiten dat de eigenaar maar voor de heft van de schade aansprakeijk is. De andere heft komt dan voor rekening van het sachtoffer. In sommige gevaen kan de aansprakeijkheid van de berijder nog groter worden maar dan za de eigenaar moeten aantonen dat er in behoorijke mate sprake is van eigen schud van de berijder. Bijvoorbeed dat de berijder zich niet aan duideijke instructies heeft gehouden of wanneer hij het paard dermate ruw en roekeoos behandede dat hij daardoor ten va kwam. Voor een manegehouder is het niet vodoende wanneer er een bordje is opgehangen met de tekst dat de berijder van een paard dit voor eigen risico doet. De wet bepaat dat iemand die bedrijfsmatig handet, niet op zo n gemakkeijke manier onder zijn aansprakeijkheid kan uitkomen. Voor een particuier die hobbymatig zijn paard aan iemand anders uiteent, igt dit anders. Dan kan de eigenaar met de berijder van het paard overeenkomen dat de aansprakeijkheid van de eigenaar wordt beperkt of zefs gehee wordt uitgesoten. Dit moet dan we schrifteijk worden vastgeegd. 6

8 Assurantie-beasting verhoogd Per 1 maart j. is de verpichte assurantiebeasting door de overheid verhoogd naar 9,7 %. Daarvan is 0,2 % tijdeijk, dit dee vervat per 1 januari Nu ook onine wijzigingen doorgeven Onze nieuwe website is onine! U kunt onder andere het aatste Finagri-nieuws doornemen of kennismaken met onze medewerkers. Nieuw is dat u nu ook een auto- en/of werkmaterieewijziging via de site kunt doorgeven en dat een schade kan worden aangemed. Zo zijn we 24 uur per dag bereikbaar! Graag tot ziens op Ey Tanis stet zich aan u voor! Zoas in het vorige Finbuetin is vermed, versterk ik sinds 1 november 2010 het team bij Finagri. Ik za Esther Evers vervangen die per juni op weredreis gaat. Ik ondersteun o.a. Margo van de Pavert en Zwanita van Gent met aerei binnendiensttaken, zoas het doorgeven van mutaties aan de maatschappij, het maken van offertes, het verwerken en versturen van poissen en nota s en het behandeen van schades. Verder ben ik voor de ciënten van Margo - het eerste aanspreekpunt aan de teefoon. KLANT CLOSE-UP teefoon fax mai internet postadres Postbus GE Houten bezoekadres Koningin Juianastraat DJ Houten Finagri staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakeijk gested kan worden. Van oorsprong kom ik hier niet vandaan. Ik ben geboren in Goedereede (dit igt op het eiand Goeree-Overfakkee onder Rotterdam) waar ik ben opgegroeid in een gezin met ouders die een visserijbedrijf bedrijf hebben. Dit bedrijf wordt inmiddes hoofdzakeijk door mijn oudste broer gerund. Vanaf de middebare schoo ben ik gaan werken bij de toenmaige VSB bank en ongeveer 11 jaar geeden ben ik bij de Rabobank te Middeharnis terecht gekomen op de afdeing verzekeringen. De aatste jaren heb ik gewerkt as intern speciaist verzekeringen voor de agrarische kanten. In tegensteing tot deze omgeving zijn in het gebied waar ik vandaan kom minder veehouderijbedrijven en meer akkerbouwbedrijven. Verder woon ik sinds november 2010 in het Ey Tanis mooie dorpje Werkhoven, nabij Utrecht, samen met mijn vriend. Het bevat mij daar prima. Mijn vriend houdt zich o.a. bezig met het bouwen van staen en oodsen. In mijn vrije tijd ben ik vee bezig met het huishouden en het onderhouden van contacten met mijn vrienden, zowe in Werkhoven as op Goeree-Overfakkee. Ik sta u graag te woord wanneer u vragen heeft over uw verzekeringen of om een schade te meden!

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN We een goede autoverzekering maar hoe zit het met de inzittenden? uitgave: november 2011 Het kan een ieder overkomen. U rijdt in uw auto en net in een

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht.

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht. Bewonersavonden gebiedsontwikkeing Kinderdijk + Aanpak Suggesties/opmerkingen vanuit de bijeenkomsten in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri) In totaa hebben ongeveer 100 inwoners actief deegenomen

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Bijzondere vondst in Molenpark

Bijzondere vondst in Molenpark Stadswerken IBUzine is een magazine voor medewerkers en reaties van IBU-Stadsingenieurs en verschijnt enkee maen per jaar in een opage van 450 stuks IBUzine Forten Nieuwe Hoandse Waterinie 2 Fexibe opstebare

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Voetbalpromotie in eigen land

Voetbalpromotie in eigen land Voetbapromotie in eigen and Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen and? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kokende Euroborg Europees kampioen. As er een dak op de Euroborg had

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT De teevisiekanaen raken verstopt en dus neemt het vermogen van teevisiecommercias af om werkeijk in te zinken. Omgekeerd evenredig intensiveert de zoektocht naar aternatieve

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Informatiepunt Venlo Binnenstad

Informatiepunt Venlo Binnenstad VENLO-BINNENSTAD WIJKKRANT Jaargang 4, nr. 2, juni 2001 INHOUDSOPGAVE: Informatiepunt Veno Binnenstad 1 Honden en het Juianapark 2 Informatiepunt Veno Binnenstad Nachtvergunningen/ontheffingen suitingsuur

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3!

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3! Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 mei 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 2 Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoi eest u op pagina 3! 1

Nadere informatie

FEITEN. Een perspectief op de asbestketen NIEUW! Met de laatste wet- en regelgeving en inspirerende interviews SGS SEARCH GROEP

FEITEN. Een perspectief op de asbestketen NIEUW! Met de laatste wet- en regelgeving en inspirerende interviews SGS SEARCH GROEP ASBEST FEITEN NIEUW! Met de aatste wet- en regegeving en inspirerende interviews Een perspectief op de asbestketen SGS SEARCH GROEP ASBEST FEITEN BELANGRIJKSTE NORMEN & WETTEN Asbestverwijderingsbesuit

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen 01. Inkomende documenten 13286 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 2 van 7 ' ~ O i reßt s: :ot ßÖêR ÉM i1 TF TôR $ôn6ô van de Participatieraad aan het coege van burgemeester en wethouders Agemeen Datum: 17

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2015 NUMMER 16 Activiteiten kaender VRIJDAG 23 OKTOBER Thema Gezonde voeding Ineiding door diëtiste Proeven van maatijden Apetito Aanmeden bij Harry Oonk zie

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009 INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO Compensatie eigen risico 2009 COMPENSATIE EIGEN RISICO Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaat vanaf 1 januari 2008 een verpicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 VERSLAG

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 VERSLAG Stuk 15A (BZ 1992) - Nr. 6-G 1EF RAW VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET houdende de agemene uitgavenbegroting van de Vaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 VERSLAG namens de Commissie voor de Media

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Semarangstraat 13 2022 RV Haarem 249 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Semarangstraat 13, 2022 RV Haarem

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 Sinds 199!) kent de Koninkijke Nederandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een Dierexperimentericommissie

Nadere informatie

Bunnigfê7 Partners accountants + adviscun

Bunnigfê7 Partners accountants + adviscun CHECKLIST IB 2014 Bunnigfê7 Partners accountants + adviscun Om u in staat te steen deze gegevens overzichteijk en voedig aan te everen, hebben wij onderstaande vragenijst opgested. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek Keukencacuaties: rekenen in de keuken Werkboek Coofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.n www.edu-actief.n Auteur: Barend Bakkenes Eindredactie: Kees Faas Tite: Keukencacuaties: rekenen

Nadere informatie

Voetbalpromotie in eigen land

Voetbalpromotie in eigen land Voetbapromotie in eigen and Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen and? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kokende Euroborg Europees kampioen. As er een dak op de Euroborg had

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Princess Hotel Collection biedt bedrijven collectiviteitskorting

Princess Hotel Collection biedt bedrijven collectiviteitskorting M e e t i n g s & e v e n t s 2 0 1 5 Coection biedt bedrijven coectiviteitskorting Coection biedt bedrijven de mogeijkheid om zich aan te suiten bij een spinternieuw coectiviteitsprogramma. Deze deenemende

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststeing gemeenteraad: 16

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie