Vragen en antwoorden over vernieuwde Arbowet 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden over vernieuwde Arbowet 2017"

Transcriptie

1 Vragen en antwrden ver vernieuwde Arbwet 2017 Meer aandacht vr de betrkkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbdienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvrwaarden vr het handelen van de bedrijfsarts. Dit zijn de kernpunten van de vernieuwde Arbwet. Met deze wetswijziging benadrukt de verheid nder andere dat bij inspanningen vr geznd en veilig werken de fcus p duurzame inzetbaarheid hrt te liggen. Hiernder staan per nderwerp de meest gestelde vragen en antwrden ver de inhud van de vernieuwde Arbwet verzichtelijk p een rij. Algemeen Wanneer gaat de vernieuwde Arbwet in? Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvrstel m de Arbeidsmstandighedenwet te wijzigen. Eind 2016 (tt 9 januari 2017) heeft een penbare internetcnsultatie plaatsgevnden ver het ntwerpbesluit tt wijziging van het Arbeidsmstandighedenbesluit ver de secnd pinin en de klachtenprcedure. De reacties waren vr het ministerie van SZW aanleiding m het ntwerp van het Arbeidsmstandighedenbesluit p enkele inhudelijke punten aan te passen f van een nadere telichting te vrzien. De ministerraad is p 2 juni 2017 akkrd gegaan met de gewijzigde tekst van het Arbeidsmstandighedenbesluit. Dat betekent dat de nieuwe Arbeidsmstandighedenwet vlledig in werking zal treden per 1 juli 2017, k de secnd pinin en klachtregeling maken daar nderdeel van uit. Publicatie van het besluit vlgt binnenkrt, heeft het ministerie van SZW laten weten. Wat is de centrale gedachte achter de vernieuwde Arbwet? Mensen een leven lang ptimaal laten werken, p een veilige, geznde en prductieve manier: dat is altijd het del van de Arbwetgeving geweest. De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de berepsbevlking wrdt van steeds grter belang. Het pakket wijzigingen prbeert nder andere de aandacht hiervr verder te versterken. Het is de bedeling dat werkgevers, naast alle aandacht vr re-integratie bij ziekte, vral k energie steken in het duurzaam inzetbaar huden van alle werkenden in Nederland. De fcus ligt dus p preventie: vrkmen dat mensen ziek wrden, vastlpen f anderszins uitvallen. Vanuit de gedachte dat dit p álle werknemers het grtste psitieve effect heeft, en uiteindelijk k het meest in het belang is van werkgevers. Verder heeft de wijziging van de Arbwet tt del de betrkkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbdienstverlening te versterken en de randvrwaarden vr het handelen van de bedrijfsarts wettelijk te verankeren. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de vernieuwde Arbwet? Iedere werknemer krijgt het recht de bedrijfsarts via een pen spreekuur te bezeken (arbeidsmstandigheden spreekuur). Dit geldt dus k vr de werknemer die ng niet verzuimt f gezndheidsklachten heeft. Het verduidelijken van de adviserende rl van de bedrijfsarts, zwel naar de werkgever als naar de werknemer, bij verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts krijgt de mgelijkheid m iedere werkplek te bezeken. Werknemers krijgen het recht m het rdeel van een bedrijfsarts te laten vrzien van een secnd pinin dr een andere bedrijfsarts. Versterking van de psitie van de preventiemedewerker en samenwerking met arbdienstverleners. Het medezeggenschapsrgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rl in de rganisatie. Arb Unie B.V. is de partner van werkgevers en werknemers bij het verbeteren van veiligheid, gezndheid en prductiviteit van medewerkers. Arb Unie heeft ruim 60 vestigingen ver heel het land. Arb Unie vldet aan de richtlijn arbdiensten en aan NEN-ISO 9001:2008. Op nze dienstverlening zijn van tepassing de Algemene Vrwaarden, die nder nummer 242/2007 zijn gedepneerd p 24 september 2007 ter griffie van de arrndissementsrechtbank te Utrecht. KvK: , BTW: NL B.01.

2 Er kmen minimumeisen vr het cntract tussen arbdienstverleners en werkgevers (het basiscntract). Er kmt bijzndere aandacht vr de verplichting van bedrijfsartsen m berepsziekten sneller p te spren en te melden aan het Nederlands Centrum vr Berepsziekten. Inspectie SZW krijgt ruimere sanctineringsmgelijkheden richting werkgevers, arbdiensten en bedrijfsartsen. Basiscntract Aan welke eisen met het basiscntract met een arbdienstverlener straks vlden? Het basiscntract is een verplichte vereenkmst tussen werkgever en arbdienstverleners. Hierin is de wijze van ndersteuning vastgelegd en het bevat de minimale vrwaarden vr arbdienstverlening. Dit zijn rechten en plichten vr de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Uiteraard blijft de mgelijkheid bestaan m meer te den. Hiervr kunnen maatwerkafspraken wrden gemaakt. In het basiscntract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval met laten ndersteunen dr een arbdienstverlener f bedrijfsarts. Dit zijn de bestaande wettelijke taken aangevuld met het pen spreekuur en de randvrwaarden vr prfessinele berepsuitefening. Bestaande wettelijke taken: tetsen van en adviseren ver de risic-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); deskundige begeleiding bij ziekte; aanbieden van (peridiek) arbeidsgezndheidskundig nderzek; indien relevant het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen. De aanvulling van het pen spreekuur betekent dat een werknemer niet alleen begeleiding van de bedrijfsarts krijgt als hij al ziek is, maar dat hij k de bedrijfsarts kan bezeken vrdat er sprake is van verzuim (recht p arbeidsmstandigheden spreekuur). Met de inwerkingtreding van de vernieuwde Arbwet wrdt er een aantal randvrwaarden vr de prfessinele berepsuitefening van de bedrijfsarts vastgelegd in de wet. Het basiscntract dient specifiek in te gaan p de wijze van uitvering van de nderstaande punten: tegang tt de bedrijfsarts: in het basiscntract met gefrmuleerd staan he de tegang tt de bedrijfsarts is geregeld; advisering dr de bedrijfsarts ver preventieve maatregelen vr het algemeen arbeidsmstandighedenbeleid; het bieden van tegang vr de bedrijfsarts tt alle werkplekken; het aanbieden van een secnd pinin aan werknemers; een duidelijke werkwijze f prcedure die beschrijft he en waar de werknemer eventuele klachten ver de dienstverlening dr de bedrijfsarts kan indienen; het inrichten van de samenwerking van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker(s), het medezeggenschapsrgaan f (als z n rgaan ntbreekt) de belanghebbende werknemers; het hebben van een prcedure vr het melden van berepsziekten dr de bedrijfsarts. Meten we ns lpende cntract vr arbdienstverlening aanpassen? Dat is niet direct ndig. Bij inwerkingtreding van de nieuwe regels per 1 juli 2017, geldt een vergangsperide van een jaar. Gedurende die tijd mgen huidige cntracten vr arbdienstverlening blijven drlpen. Arb Unie legt haar klanten vr die tijd zelf een aanpassing vr.

3 Sluit u na 1 juli 2017 een nieuw cntract f wrdt het cntract na 1 juli 2017 binnen het vergangsjaar verlengd, dan met dit nieuwe f verlengde cntract wel aan de nieuwe regels van de vernieuwde Arbwet vlden. Uiterlijk 1 juli 2018 hrt het cntract van uw rganisatie in elk geval in vereenstemming te zijn met de nieuwe regels. Bedrijfsarts Wat verandert er in de rl van de bedrijfsarts in de vernieuwde Arbwet? In de vernieuwde Arbwet kmt expliciet te staan dat de rl van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding alleen adviserend is. In de praktijk kwam het namelijk vr dat de werkgever de verzuimbegeleiding geheel aan de bedrijfsarts verliet. De bedrijfsarts kwam dan vr een afweging te staan waarbij het risic bestnd dat de belangen van de werkgever zwaarder werden gewgen. Het verduidelijken van de adviserende rl met eraan bijdragen dat de nafhankelijkheid van de bedrijfsarts weer wrdt gewaarbrgd. Wat hudt de vrije tegang tt de werkvler in vr de bedrijfsarts? De bedrijfsarts krijgt de mgelijkheid m elke werkplek in de rganisatie te bezeken, als dat relevant is. De bedrijfsarts zal langs willen kmen als bijvrbeeld het verzuim f signalen vanuit een pen spreekuur daar aanleiding vr geven. De vrije tegang tt de werkvler zrgt ervr dat hij beter rganisatie breed en preventief kan adviseren. Het kan k z zijn dat de bedrijfsarts vraagt m een andere deskundige dit nderzek te laten den f de werkgever daarte adviseert. Wat hudt het pen spreekuur bij een bedrijfsarts precies in? Dr de wijziging van de Arbwet krijgen werknemers, die ng niet verzuimen f gezndheidsklachten hebben, de gelegenheid m de bedrijfsarts te cnsulteren ver gezndheidsvragen in relatie tt het werk. Een werknemer mag hiervan gebruikmaken znder dat u hiervr testemming geeft. Ok wrdt u hierver niet geïnfrmeerd. Het is aan u m alle werknemers van deze preventieve mgelijkheid p de hgte te brengen. Wat hudt de klachtenprcedure in? De bedrijfsarts hrt straks vlgens de wet een klachtenregeling te hebben. Deze prcedure met vr iedereen kenbaar zijn en in de prcedure staat mschreven he het ntvangen, nderzeken en berdelen van de klacht verlpt. Vr gecertificeerde arbdiensten bestaat deze regeling nu al. Arb Unie heeft daarm al een duidelijke klachtenprcedure. Wat hudt het melden van berepsziekten in? De bedrijfsarts dient bijzndere aandacht te besteden aan de verplichting m berepsziekten sneller p te spren, te nderkennen, te diagnsticeren en te melden aan het Nederlands Centrum vr Berepsziekten (NCvB). De wijze waarp bvengenemde activiteiten vrmgegeven wrden, meten in het basiscntract wrden pgenmen. In 2020 vindt de evaluatie van het traject Tekmst Arbeidsgerelateerde Zrg plaats. In die evaluatie wrdt ingegaan p de vraag f de melding substantieel is tegenmen. Op grnd van deze infrmatie, de infrmatie ver de verige inspanningen van de berepsgrep en relevante ntwikkelingen die van invled zijn p het aantal meldingen, zal de regering besluiten f de bestuurlijke bete bij niet naleving van de meldplicht aan het NCvB wrdt ingeverd. Het vrstel hierte zal eerst aan de Eerste en Tweede Kamer wrden vrgelegd.

4 Wat is de reden dat de randvrwaarden vr de prfessinele berepsuitefening dr de bedrijfsarts zijn pgenmen in de wet? In de wet wrden de rechten en verplichtingen van de bedrijfsarts pgenmen, zdat zeker wrdt gesteld dat zij hun vak p vlwaardige wijze kunnen uitefenen. Werknemers Wat verandert er vr werknemers? De vernieuwde Arbwet geeft werknemers nder andere p nderstaande punten meer rechten. Zij krijgen het recht m uit eigen beweging langs te gaan bij de bedrijfsarts, dr gebruik te maken van het pen spreekuur. Helemaal nieuw is dat werknemers bij twijfel ver de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een secnd pinin kunnen aanvragen. Werknemers krijgen, via het medezeggenschapsrgaan, instemming bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rl in de rganisatie. Wat is al definitief geregeld ver de secnd pinin vr werknemers? 1. De werknemer det het verzek m een secnd pinin aan de bedrijfsarts en die verwijst hem f haar dr naar een andere bedrijfsarts. 2. De bedrijfsarts hnreert dit verzek in principe altijd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn m dat niet te den. Bijvrbeeld mdat er geen enkele grnd bestaat vr dit verzek f als herhaaldelijk nndig f neigenlijk gebruik van de secnd pinin dreigt te wrden gemaakt. 3. De bedrijfsarts kan een secnd pinin k aan de werknemer aanbieden als de situatie hierm vraagt. Het blijft hierbij aan de werknemer zelf m te bepalen f er een andere bedrijfsarts wrdt geraadpleegd. 4. De ksten vr de secnd pinin zijn vr rekening van de werkgever. Welke aanpassingen zijn drgeverd in de gewijzigde wetstekst naar aanleiding van de internetcnsultatie ver de secnd pinin en de klachtenprcedure? De ntvangen reacties uit de internetcnsultatie hebben vral betrekking p de manier waarp de secnd pinin vrm heeft gekregen in het ntwerpbesluit. Naar aanleiding hiervan zijn de vlgende aanpassingen en tevegingen in de gewijzigde wetstekst pgenmen: De psitie van de werknemer is verstevigd dr de werknemers het recht te te kennen m zelf de secnd pinin bedrijfsarts te kiezen indien het cntract meerdere bedrijfsartsen f arbdiensten bevat. "Er is vr gekzen de werkgever niet te verplichten akkrd te gaan met (betaling van) iedere dr de werknemer aan te dragen bedrijfsarts, vanwege kstenverwegingen en de mgelijke deling van bedrijfsinfrmatie. Daarbij is het z dat de ndernemingsraad f persneelsvertegenwrdiging al instemmingsrecht heeft p de dr de werkgever en bedrijfsarts f arbdienst gemaakte keuze vr de bedrijfsarts(en) f arbdienst(en) die de secnd pinin kunnen verrichten. Op deze manier hebben werknemers p cllectief niveau zeggenschap ver de in het cntract p te nemen selectie van de bedrijfsarts(en) f arbdienst(en) die de secnd pinin kunnen uitveren." De regering zal het begrip zwaarwegende argumenten niet nader expliciteren. Er wrdt zveel mgelijk aangeslten bij hetgeen in de reguliere sectr gebruikelijk is. Een nadere psmming van argumenten waarm een bedrijfsarts niet heft dr te verwijzen is in strijd met de

5 gedachte dat de secnd pinin kan bijdragen aan het herstel van vertruwen in de bedrijfsarts. Dit wrdt in de artikelsgewijze telichting van het besluit tegelicht. De secnd pinin en infrmele cllegiale ndersteuning zals in de praktijk nu al vrkmt, kunnen naast elkaar bestaan. Het ntwerpbesluit sluit dit niet uit. Hierver is nu een passage pgenmen in de artikelsgewijze telichting. Het nderscheid tussen de secnd pinin en deskundigenrdeel. In de vrlichting ver het besluit zal hieraan aandacht wrden besteed. De Nederlandse Vereniging vr Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de brancherganisatie OVAL hebben het vrstel gedaan tt het pzetten van een cllectief initiatief vr een pl met secnd pinin bedrijfsartsen. De regering juicht dat te, mdat een dergelijk initiatief de kwaliteit en efficiëntie van de secnd pinin ten gede kan kmen en de keuzemgelijkheden vr de werknemer kan vergrten. Met name (werknemers van) kleinere bedrijven en zelfstandige bedrijfsartsen kunnen hierbij gebaat zijn. Vervangt de secnd pinin het deskundigenrdeel van het UWV? Nee, hierna treft u een verzicht aan met de verschillen tussen de secnd pinin en het deskundigenrdeel. Secnd pinin De secnd pinin biedt de mgelijkheid m een breder palet aan vragen vr te leggen aan de bedrijfsarts. Het wrdt drgaans aangevraagd als er nduidelijkheden blijven bestaan ver klachten, vragen en rzaken van gezndheidsprblemen al dan niet in relatie tt het werk. Het betreft hier (arbeids)gezndheidskundige vragen. Indien er sprake is van ziekteverzuim zal dit drgaans in een vreg stadium plaatsvinden. Bijvrbeeld al bij het stellen van de (werk)diagnse. Aanvraag alleen p initiatief van de werknemer. De werkgever betaalt vr de secnd pinin. Uitgeverd dr een andere bedrijfsarts. Deskundigenrdeel Mgelijkheid m het re-integratieprces recht te trekken als dat stagneert tijdens de eerste 2 ziektejaren. Dit kmt vr indien de werkgever en werknemer een verschil van inzicht hebben ver de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, de aanwezigheid van passende arbeid in het bedrijf van de werkgever f de re-integratie inspanningen van werkgever f werknemer. Aanvraag p initiatief van werknemer f werkgever. De aanvrager is degene die k betaalt. Uitgeverd dr een verzekeringsarts f arbeidsdeskundige van het UWV. Rl van de preventiemedewerker Wat betekent de vernieuwde Arbwet vr de rl van de preventiemedewerker? De preventiemedewerker krijgt een prminentere rl met als del dat deze de werkgever beter kan ndersteunen bij de zrg vr een deltreffend arbeidsmstandigheden- en preventiebeleid gericht p alle werknemers. Hij krijgt als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbdienstverleners, alsmede de werkgeversvertegenwrdiging. Het advies zal ver en weer plaatsvinden.

6 In de vernieuwde Arbwet dient de preventiemedewerker met instemming van de werknemersvertegenwrdiging (ndernemingsraad f de persneelsvertegenwrdiging), zwel de persn als diens rl, te wrden vastgesteld. Dit stelt deze rganen in staat m de vinger aan de pls te huden: kan de preventiemedewerker zijn taken nafhankelijk uitveren? Staat hij als persn stevig geneg in zijn schenen? Krijgt hij een psitie waarin hij werkelijk invled kan uitefenen? Bij welke verleggen en veranderprcessen in de rganisatie is hij betrkken? Met elke rganisatie een preventiemedewerker hebben? Elke rganisatie met tenminste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Als de rganisatie maximaal 25 persnen in dienst heeft, dan mag de directeur/werkgever k eventueel zelf de preventiemedewerker zijn, mits hij ver vldende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt m deze taken naar behren te vervullen. Wat met een preventiemedewerker den? De taken van een preventiemedewerker mvatten in ieder geval: het verlenen van medewerking aan het verrichten en pstellen van een risic-inventarisatie en - evaluatie (RI&E); het adviseren en nauw samenwerken met de werknemersvertegenwrdiging (ndernemingsraad f de persneelsvertegenwrdiging) ver de te nemen maatregelen vr een ged arbeidsmstandighedenbeleid; de maatregelen, zals vermeld nder punt 2 (mede) uitveren, dan wel daaraan meewerken. In de praktijk adviseert de preventiemedewerker geregeld de arbdienstverleners en werkt hij waar mgelijk nauw met hen samen. Dat wrdt nu k in de vernieuwde wetgeving vastgelegd, zdat de activiteiten van arbdienstverleners, preventiemedewerker, werknemersvertegenwrdiging en werkgever ged p elkaar kunnen wrden afgestemd. He kunnen we de kennis en vaardigheden van de preventiemedewerker p het gewenste niveau brengen? Het is belangrijk dat de preventiemedewerker zich ged vrbereid p de stevigere rl die vrtvleit uit de vernieuwde wetgeving. Arb Unie biedt een basistraining Preventiemedewerker aan p verschillende lcaties dr Nederland. Vanaf mei starten er speciale trainingen vr preventiemedewerkers, die dieper ingaan p de nieuwe rl. Deze eendaagse training Preventiemedewerker Upgrade gaat nder andere in p de rlverdeling, samenwerking met werkgever en OR, gevraagd en ngevraagd adviseren aan OR en werkgever en mgaan met weerstand. Arb Unie geeft deze training Preventiemedewerker Upgrade p 15 juni in Eindhven, 19 september in Zwlle en 6 ktber in Nijmegen. Meer infrmatie Neem cntact p met uw accuntverantwrdelijke f stuur uw vraag naar: Bekijk k ns webinar ver de vernieuwde Arbwet. De vrgaande gegevens zijn bedeld als algemene infrmatie en zijn niet begd als advies vr cncrete situaties. De infrmatie is zrgvuldig samengesteld. Arb Unie ervaart echter geen aansprakelijkheid vr de njuistheid en/f nvlledigheid van de aangebden infrmatie. Arb Unie, juni 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

100 Present registreert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers ten behoeve van:

100 Present registreert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers ten behoeve van: Privacy Reglement 100 Present 2016 Identiteit van 100 Present BV 100 Present BV, gevestigd te Peldijk, kantrhudend ABC Westland 145, hierna te nemen 100 Present. Registratie Kamer van Kphandel, Westland,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)*

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)* Vrstel vr nieuwe nrmen fndsenwervende instellingen, per categrie (A t/m D)* Categrie A Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. De enkele aandachtspunten hebben.a.

Nadere informatie

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch Verzuimprtcl gemeente s-hertgenbsch 1. De werknemer meldt zich p de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende ziek dan wel vindt er z spedig mgelijk na de ziekmelding cntact tussen de direct leidinggevende

Nadere informatie

De ins en outs van payrolling versie maart 2013

De ins en outs van payrolling versie maart 2013 > White paper Payrll Select De ins en uts van payrlling versie maart 2013 De kstenbesparende plssing vr het uitbesteden van werkgeverschap > www.payrllselect.nl Inhud 1. Inleiding... 2 2. Wat is payrlling?...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA nr. 18_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

DRAAIBOEK MEDEZEGGENSCHAP

DRAAIBOEK MEDEZEGGENSCHAP DRAAIBOEK MEDEZEGGENSCHAP INVOERING VAN HET WAARSCHUWINGSREGISTER ZORG & WELZIJN Januari 2016 Het Waarschuwingsregister Zrg & Welzijn is een initiatief van vijftien reginale werkgeversrganisaties die vallen

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA nr. 28_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie