en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader)."

Transcriptie

1 REGLEMENT INZAKE ALGEMENE REGELS VOOR HET PROVINCIAAL BELEID, DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE DEPUTATIE EN PROVINCIALE COFINANCIERING VOOR EUROPESE PROJECTEN HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement heeft betrekking p het engagement binnen de perken van het budget en bevegdheden van de prvincie West-Vlaanderen in vlgende Eurpese prgramma s die wrden pgesteld en gefinancierd dr de Eurpese Unie in het kader van het Eurpees Chesiebeleid (prgrammaperide ): Delstelling Grei en Banen - EFRO Vlaanderen Delstelling Eurpese Territriale Samenwerking - Interreg V A Vlaanderen-Nederland; - Interreg V A Frankrijk-Wallnië-Vlaanderen; - Interreg V A 2 Zeeën; - Interreg V B Nrdzee; - Interreg V B Nrd-West Eurpa; - Interreg Eurpe. en in het kader van het Eurpees plattelandsntwikkelingsprgramma (PDPO-Leader). Dit reglement is eveneens van tepassing vr de prjecten die wrden gedgekeurd binnen andere prgramma s (prgrammaperide ) die wrden pgesteld en gefinancierd dr de Eurpese Unie indien het prject wrdt uitgeverd, hetzij dr het prvinciebestuur f één van haar verzelfstandigde agentschappen (IVA s f EVA s), hetzij dr een derde die p het grndgebied van West-Vlaanderen haar werking heeft en van belang is vr de realisatie van de beleidsdelstellingen van het prvinciebestuur, zals gefrmuleerd in het meerjarenplan. HOOFDSTUK 2: ALGEMENE REGELS VOOR HET BELEID WAT BETREFT INZET VAN MIDDELEN EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN INZAKE EUROPESE PROJECTEN AAN DE DEPUTATIE Artikel 2 Om tegemet te kmen aan de verwachting van de Eurpese Cmmissie m naast de Eurpese middelen k bijkmende natinale financiële middelen te mbiliseren vr de realisatie van Eurpese prjecten, wrden in het budget van de Prvincie West-Vlaanderen jaarlijks bijkmende middelen ingeschreven bvenp de budgetten vr de reguliere werking van de prvincie West-Vlaanderen. Artikel 3 Met het g p het beleid inzake Eurpese prjecten wrden vlgende bevegdheden gedelegeerd aan de deputatie: - de bevegdheid m vr de prgramma s waarin dat vrzien is, rekening hudend met de gedgekeurde prvinciale beleidsplannen, t.a.v. het beslissingsrgaan dat in de prgramma s aangeduid is m de prjecten te berdelen, prvinciaal advies uit te brengen inzake ter gedkeuring ingediende Eurpese prjecten; - de bevegdheid m het partnerschap van de prvincie West-Vlaanderen in meerjarige Eurpese prjecten ged te keuren en hiervr engagementen aan te gaan ten pzichte van en vereenkmsten af te sluiten met de vr het beheer van de prgramma s aangeduide rganisaties, de prjectpartners en eventuele cfinancierders; 1

2 - de bevegdheid m binnen de marges van het financieel evenwicht van het meerjarenplan cfinanciering te te kennen aan Eurpese prjecten met een lptijd van meerdere jaren. HOOFDSTUK 3: ALGEMENE REGELS VOOR HET BELEID MET BETREKKING TOT DE INZET VAN DE BIJKOMENDE COFINANCIERINGSMIDDELEN VOOR EIGEN PROJECTEN EN VOOR PROJECTEN VAN DERDEN Artikel 4 De deputatie kan de cfinancieringsmiddelen - vereenkmstig de bepalingen van dit reglement - inzetten vr cfinanciering van Eurpese prjecten f deelprjecten. De cfinanciering wrdt tegekend vr de vlledige lptijd van het prject en nder vrbehud van gedkeuring van de Eurpese steun. Artikel 5 Er wrdt nderscheid gemaakt naargelang de categrie van de aanvrager: - gemeenschappelijke prgrammasecretariaten (in functie van Technische Bijstand) en PDPOprgramma; - eigen prjecten: prjecten f prjectnderdelen die dr de prvincie zelf f dr teden van haar verzelfstandigde agentschappen gerealiseerd wrden; - prjecten van derden. AFDELING 1: REGELS VOOR COFINANCIERING VAN PROGRAMMASECRETARIATEN EN HET PDPO-PROGRAMMA Artikel 6 De bijdragen aan de gemeenschappelijke prgrammasecretariaten en vr het PDPO-prgramma wrden geregeld via samenwerkingsvereenkmsten tussen de prgrammapartners en p het budget ingeschreven p specifieke acties. De selectiecriteria vr de prjecten die gedgekeurd wrden in het kader van het Eurpees Plattelandsntwikkelingsprgramma wrden gemeenschappelijk bepaald dr de partners, mdat ze nlsmakelijk verbnden zijn aan de gedkeuring van prjecten als geheel. AFDELING 2: REGELS VOOR COFINANCIERING VAN EIGEN PROJECTEN VAN DE PROVINCIE EN VAN HAAR VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN Artikel 7 De deputatie kan, binnen de perken van dit reglement en rekening hudend met de gedgekeurde prvinciale beleidsplannen, een deel van de cfinancieringsmiddelen aan eigen Eurpese prjecten f prjectnderdelen tewijzen. De deputatie neemt haar beslissing nder vrbehud van gedkeuring van het prject, p basis van advies van de dienst Externe Relaties en Eurpese Prgramma s ver een dssier dat minstens vlgende infrmatie bevat: - een beschrijving van het prject en/f prjectnderdeel waarvr de cfinanciering aangevraagd wrdt (als het prjectdeel waarvr de cfinanciering aangevraagd wrdt in een algemene prjectbeschrijving niet duidelijk van de andere acties kan nderscheiden wrden, is een bndige beschrijving van het te cfinancieren prjectdeel verplicht); - een duidelijk budget en financieringsschema van het prjectdeel waarvr de cfinanciering gevraagd 2

3 wrdt; - een nta betreffende de andere financieringsbrnnen, naast de Eurpese en de in dit reglement vermelde cfinancieringsmiddelen, die vr het prject f prjectnderdeel waarvr de cfinanciering gevraagd wrdt, ingezet f aangevraagd zullen wrden (indien van tepassing). Artikel 8 De definitieve tewijzing vlgt p basis van een dssier waarin de definitieve versies, zals gedgekeurd dr de beslissingsrganen van de Eurpese prgramma s, van de in artikel 7 vermelde stukken, evenals de vlledig gedgekeurde prjectaanvraag, wrden vrgelegd. AFDELING 3: REGELS VOOR COFINANCIERING VAN PROJECTEN VAN DERDEN Artikel 9 Om in aanmerking te kmen vr een subsidie met de aanvrager aan de vlgende vrwaarden vlden: - rechtspersnlijkheid bezitten; - prjectprmtr- f partner zijn van een prject f prjectvrstel in het kader van een Eurpees prgramma; - vlden aan de vrwaarden bepaald dr het betreffende Eurpese prgramma waarbinnen het prject werd ingediend; - een pstadres p het grndgebied van de prvincie West-Vlaanderen hebben f een aanvraag vr een prject indienen met een duidelijke actie in en meerwaarde vr de prvincie West-Vlaanderen; - vlden aan alle verplichtingen die vrtvleien uit eerdere tekenningen van subsidies van de prvincie West-Vlaanderen. Artikel 10 Om in aanmerking te kmen vr een cfinanciering met het prject aan vlgende inhudelijke vrwaarden vlden: - kaderen binnen een Eurpees prgramma; - de deelname van één f meerdere West-Vlaamse prjectpartners pnemen en/f een duidelijke actie uitbuwen die een meerwaarde heeft vr de prvincie West-Vlaanderen; - gedgekeurd zijn (f wrden) dr het bevegde besluitvrmingsrgaan van het betreffende Eurpese prgramma; - kaderen binnen het dr de prvincie West-Vlaanderen geverde beleid waarbij subsidieaanvragen wrden getetst aan de hand van vlgende vrkeurscriteria: direct en/f indirect bijdragen aan eigen prvinciale delstellingen, (.a. ecnmische spin-ff in de regi, het vergrten van kennis in de vrm van best practices, kennisntwikkeling dr samenwerking met een buitenlandse partner, intensiveren en verbreden van netwerken, blikverruiming); een hefbmwerking hebben; een meerwaarde betekenen in vergelijking met bestaande vrzieningen en activiteiten; een samenwerking tussen verschillende partners (prvincies, gemeenten, verenigingen), al dan niet in een internatinale cntext tt stand brengen; externe prfilering van de prvincie tt stand brengen; aandacht hebben vr een geïntegreerde aanpak van de prjecten; bij het (ver)buwen van infrastructuur die tegankelijk is vr het publiek aandacht hebben vr de tetsing van tegankelijkheid vr persnen met een beperking en streven naar een gede ruimtelijke kwaliteit. 3

4 - ng niet vltid zijn p het mment waarp de aanvraag in het kader van dit reglement wrdt ingediend; - ng geen vrwerp zijn f wrden van subsidiëring in het kader van een ander lpend subsidiereglement van de prvincie West-Vlaanderen; - duidelijke scpe hebben (mschrijving van te verwachten utput, timing en resurces). Artikel 11 - De aanvraag tt het verkrijgen van een subsidie kan drlpend en met digitaal gebeuren via het daarvr vrziene aanvraagfrmulier. - Meteen na het indienen wrdt de ntvangst van de aanvraag bevestigd en wrden het verdere verlp en eventuele bijkmende instructies meegedeeld aan de aanvrager. De aanvraag met ingediend wrden p vlgend adres: Prvincie West-Vlaanderen. Dienst Externe Relaties en Eurpese Prgramma s Kning Lepld III-laan Brugge Tel E Artikel 12 Vr iedere aanvraag met 1 exemplaar van de vlgende dcumenten ingediend wrden: - een vlledig ingevuld, gedateerd en ndertekend aanvraagfrmulier vr dit reglement (zie bijlage); - een kpie van de vlledige aanvraag binnen een Eurpees prgramma (inclusief aanvraagfrmulier en het ksten- en financieringsplan met een beschrijving van de prjectprmtr en partner(s)); - een gedetailleerd verzicht van de ttale subsidiabele prjectksten die in f vr de prvincie West- Vlaanderen wrden gemaakt; - indien het prject reeds werd gedgekeurd dr het bevegde Eurpese besluitvrmingsrgaan: een kpie van de gedkeuringsbrief f van het gedkeuringsbesluit van dat besluitvrmingsrgaan. Het aanvraagfrmulier is beschikbaar p de website Bij de elektrnische aanvraag geldt het mailbericht als ndertekening. AFDELING 4: TOETSING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG Artikel 13 De aanvraag wrdt nderzcht p vlledigheid. De aanvrager die een nvlledige aanvraag indient, krijgt de vraag m de ntbrekende dcumenten alsng in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervlledigd wrdt binnen deze termijn kmt niet meer in aanmerking vr een subsidie in kader van dit reglement. De aanvrager zal hiervan schriftelijk p de hgte wrden gebracht. Artikel 14 De aanvraag wrdt getetst aan de vrwaarden vermeld in het reglement. 4

5 Indien de prvincie West-Vlaanderen dit ndig acht vr de berdeling van het prject, kan zij: - de aanvraag vr advies vrleggen aan één f meer eigen f aanverwante diensten/instellingen; - een bijkmende bespreking van het vrgesteld prject met de aanvrager veren; Artikel 15 De deputatie beslist p advies van de dienst Externe Relaties en Eurpese Prgramma s binnen een termijn van 90 kalenderjaren, te rekenen vanaf de datum van ntvangst van de aanvraag f in vrkmend geval vanaf de datum van ntvangst van de ntbrekende dcumenten bedeld in bvenvermeld artikel 13 f de aanvraag al f niet in aanmerking kmt vr een subsidie en bij tekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wrdt tegekend. De aanvrager zal hiervan p de hgte wrden gebracht. Artikel 16 De subsidie wrdt tegekend nder de vlgende pschrtende vrwaarde: de aanvrager met gedkeuring van hetzelfde prject(nderdeel)-ingediend in het kader van het betreffende Eurpese prgramma - dr het bevegde Eurpese besluitvrmingsrgaan verkrijgen. In het geval van een slechts gedeeltelijke gedkeuring dr - f latere wijzigingsbeslissing van - dit besluitvrmingsrgaan wrdt k het subsidiebedrag, dat in het kader van dit reglement dr de prvincie West-Vlaanderen werd tegekend, evenredig aangepast. AFDELING 5: BEREKENING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG Artikel 17 - Eigen prjecten en prjecten van verzelfstandigde agentschappen: nbeperkt met een maximum van eur; - Prjecten derden: max 10%, met een maximum van eur Artikel 18 De cfinancieringsaanvragen wrden behandeld vlgens vlgende prcedure: Berdeling - De deputatie baseert zich vr de berdeling van de cfinanciering p een advies van de dienst Externe Relaties en Eurpese Prgramma s waarbij wrdt nagegaan in heverre de prjecten aan een aantal vrpgestelde criteria (zals mschreven in artikel 10 vlden; - p basis van deze berdeling wrdt de grtrde van de maximaal te te kennen cfinanciering bepaald; - het tegekende bedrag wrdt in principe uitgedrukt als een percentage van de subsidiabele uitgaven waarvr de cfinanciering wrdt gedgekeurd; - de mdaliteiten wrden geregeld via telagebesluiten; - de aanvrager bezrgt de prvincie, binnen het jaar na de principiële tekenning van de cfinanciering, een kpie van de brief waarin de tekenning van de Eurpese steun wrdt meegedeeld, evenals de eventuele wijzigingen die het prjectdeel waarvr de cfinanciering gevraagd werd, heeft ndergaan. Z niet, kan de deputatie beslissen de tekenning in te trekken; - na de definitieve tekenning van de cfinanciering bezrgt de aanvrager, binnen de maand na gedkeuring, elke wijziging die zijn prjectdeel f rganisatie (als deze gevlgen heeft vr het 5

6 prject) heeft ndergaan. Wijzigingen die een verhging inhuden van het dr de prvincie tegekende percentage f bedrag van de subsidie dienen in principe p vrhand aangevraagd te wrden. Artikel 19 In bepaalde gevallen en mits duidelijke mtivatie kan de deputatie bij het tekennen van de cfinanciering afwijken van de bepalingen vermeld in de artikelen 17 en 18, als: - het prject aansluit bij f een uitvering is van prvinciale beleidsplannen, psitief werd berdeeld, maar nvldende bijkmende natinale cfinanciering kan vinden bij andere instanties; - ze rdeelt dat bepaalde prjectuitgaven die niet aanvaard werden vr het tekennen van de Eurpese steun, wel in aanmerking kunnen kmen vr het berekenen van de prvinciale cfinanciering. AFDELING 6: UITBETALING, CONTROLE EN SANCTIES COFINANCIERING Artikel 20 - na betaling van het vrscht van 20% (vr cfinanciering vanaf eur) wrdt de verige tegekende cfinanciering, in principe en nder vrbehud van vldende beschikbare middelen p het budget, uitbetaald na vrlegging van een schuldvrdering waaraan een gedetailleerd verzicht van de vr dit prjectdeel ingediende ksten tegevegd is. De indiening van een schuldvrdering dient te gebeuren vlgens hetzelfde ritme als de vrderingen vr de Eurpese steun, tenzij anders vereengekmen; - de berekening van de cfinanciering zal gebeuren p basis van een kpie van het attest waaruit blijkt welk bedrag dr de bevegde auditr/cntrlecel aanvaard werd vr de berekening van de Eurpese steun vr dit prjectdeel; - in de gevallen waarin die werkwijze niet kan tegepast wrden, bepaalt de deputatie welke stukken vrgelegd meten wrden m het uit te betalen bedrag te kunnen berekenen. Artikel 21 Z spedig mgelijk na de prjectbeëindiging en na de aanvaarding van de betreffende declaratie(s) in het kader van het Eurpese prgramma met de aanvrager een aanvraag tt betaling van het sald samen met de vlgende dcumenten indienen: - een kpie van de gedkeuringsbrief f brieven van de Eurpese betalings- en /f certificeringsautriteit waaruit de gedkeuring van de betreffende declaratie(s) blijkt; - het verslagfrmulier betreffende de tepassing van het reglement inzake prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van subsidie + eindrapprtage West-Vlaamse relevantie. Artikel 22 Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wrdt tegekend verbindt deze zich er te: - de gedkeuring van hetzelfde prject - ingediend in het kader van het betreffende Eurpese prgramma - dr het bevegde Eurpese besluitvrmingsrgaan te verkrijgen, tenzij deze gedkeuring reeds vrafgaand aan de indiening van de subsidieaanvraag in het kader van dit reglement gebeurde; - de subsidie aan te wenden vr het del waarvr ze werd tegekend; - de prvincie verplicht p te nemen in de stuurgrep van het prject en p de mailinglijst van acties die in het kader van het prject wrden gerganiseerd; 6

7 - in de externe cmmunicatie m.b.t. het prject de herkenbaarheid van de prvincie West- Vlaanderen als ndersteunende verheid te waarbrgen p de wijze bepaald dr de deputatie p het mment van de subsidietekenning; - elke daarte gemachtigde afgevaardigde van de prvincie West-Vlaanderen testemming te verlenen m ter plaatste de aanwending van de tegekende subsidie te cntrleren. Artikel 23 De prvincie West-Vlaanderen heeft het recht de subsidie geheel f gedeeltelijk in te trekken, terug te vrderen f de subsidieaanvrager uit te sluiten vr verdere subsidiëring gedurende een bepaalde peride als: - één f meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd; - njuiste f nvlledige gegevens aan de prvinciale administratie werden meegedeeld; - de vrgeschreven termijnen vr het indienen van de schuldvrderingen en bewijsstukken niet werden gerespecteerd; - na cntrle van andere verheden een deel van de aan dit prject tegekende Eurpese steun ingetrkken f teruggevrderd werd. HOOFDSTUK 4 : ANDERE BEPALINGEN Artikel 24 Het prvinciaal reglement van 25 mei 2000 betreffende de cntrle p de tekenning en de aanwending van subsidies en p het testaan van reservevrming dr subsidietrekkers is niet van tepassing p de in dit besluit geregelde cfinanciering van Eurpese prjecten. Artikel 25 De deputatie tetst elke aanvraag aan de tepassingsvrwaarden van dit reglement en spreekt zich uit ver alle aangelegenheden die niet zijn vrzien en ver alle betwistingen betreffende dit reglement f de tepassing van bepaalde specifieke regels die van tepassing zijn p Eurpese prgramma s. 7

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Rik Röttger Telefn: 03 240 52 55 Agenda nr. 11/3 Nrd-Zuidbeleid. Subsidies aan Zuidprjecten van

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden (versie 19-10-2011) Pagina 1

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden (versie 19-10-2011) Pagina 1 ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS CA-ICT biedt het webprtal www.caict-esf.nl aan Gebruikers aan nder tepasselijk verklaring van de vlgende bepalingen en vrwaarden. Lees deze vereenkmst

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING 22 2015_GR_00030 Reglement subsidietelage duurzame klimaatprjecten - Gedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer Luc Hermans;

Nadere informatie

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR dienst sprt R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30-06-2016 REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR Artikel 1: Algemeen Binnen de grenzen van het gedgekeurde budget verleent de stad

Nadere informatie

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden (versie 19-10-2011) Pagina 1

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden (versie 19-10-2011) Pagina 1 ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS STOOF biedt het webprtal www.stf-esf.nl aan Gebruikers aan nder tepasselijk verklaring van de vlgende bepalingen en vrwaarden. Lees deze vereenkmst zrgvuldig

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN 1) Omschrijving subsidie Deze subsidie bestaat uit een basistelage, een werkingstelage, een engagementstelage en een extra telage vr rde, netheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en basisschool De Voorzienigheid

Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en basisschool De Voorzienigheid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkmst tussen de Vlaamse Gemeenschapscmmissie en basisschl De Vrzienigheid Tussen de Vlaamse Gemeenschapscmmissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwrdigd

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Reglement over de organisatie van activiteiten in het kader van het project Blijf er niet mee zitten

Reglement over de organisatie van activiteiten in het kader van het project Blijf er niet mee zitten Reglement ver de rganisatie van activiteiten in het kader van het prject Blijf er niet mee zitten Gedgekeurd in de gemeenteraad van dag maand jaar [Bestuursndersteuning vult dit aan]. Bekendgemaakt p dag

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Moctezuma Consulting

Moctezuma Consulting NOTA S BIJ KMO PORTEFEUILLE. NIEUWIGHEDEN IN HET KADER VAN DE KMO- PORTEFEUILLE VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Peilers van verschillende srten subsidieerbare vrmen van Bedrijfsadvies. Nvember 2009 Rudi Liekens

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen In te vullen dr de ambtenaar Dssiernummer:.. Aanvraagdatum:. Aanvraagfrmulier subsidie Duurzaam Wnen Naam en vrnaam:... Straat en nr.:.. Pstcde:.. Gemeente:.. Uitveringsadres (indien verschillend van bvenstaand

Nadere informatie

IB.CN.02 01/13. Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt II vermelde certificaten - naar de Volksrepubliek China van:

IB.CN.02 01/13. Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt II vermelde certificaten - naar de Volksrepubliek China van: I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Inlichtingen ver de prcedure vr de uitver van levende dieren, sperma, embry s, bredeieren en eicellen naar kan u bekmen bij de exprt bevrderende rganismen waarvan de cördinaten vermeld

Nadere informatie

REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015

REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015 + REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015 01. De Vlaamse Vlleybalbnd richt de VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE in vr zwel jngens als vr meisjes en dit in de categrieën U19, U17, U15 en U13. 02.

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 Certificatievrwaarden Cde: 1 van 7 Certificatie vrwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten beheve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 1. Algemeen Deze certificatievrwaarden zijn uitgegeven dr SPEN Certificatie

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Overeenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Stadskanaal

Overeenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Stadskanaal Overeenkmst Bedrijven Investeringszne Centrum Stadskanaal Ondergetekenden, De gemeente Stadskanaal, KvK 01169424, ten deze rechtsgeldig vertegenwrdigd dr mevruw B.A.H. Galama, burgemeester, hierna te nemen

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN:

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VAN 17 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DE CERTIFICATEURS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

De accreditatiecommisssie voor PVO (ACPVO) wil erop toezien dat elk geregistreerd osteopaat een minimum aantal uren bij- of nascholing volgt.

De accreditatiecommisssie voor PVO (ACPVO) wil erop toezien dat elk geregistreerd osteopaat een minimum aantal uren bij- of nascholing volgt. Reglement Permanente Vrming vr Ostepaten (PVO) 1 Definitie Onder het begrip «permanente vrming vr stepaten» wrdt verstaan: een vrming die de kennis van de prfessinele stepaat nderhudt, aanvult en uitdiept.

Nadere informatie