Subsidiebepalingen & deelnamevoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiebepalingen & deelnamevoorwaarden"

Transcriptie

1 Subsidiebepalingen & deelnamevrwaarden vr de uitvering van grensverschrijdende kunst- en cultuurprjecten in het prject tandem in het kader van het INTERREG V A-prject Kunstverbinding Kunstverbindung (202172)

2 Subsidiebepalingen en deelnamevrwaarden vr de uitvering van kunst- en cultuurprjecten in de EUREGIO binnen tandem In de subsidiebepalingen en deelnamevrwaarden wrden de vlgende aspecten geregeld: de subsidieverlening (wat kan wrden gesubsidieerd en wat niet); de eisen, die vr de aanvraag van prjectsubsidie gelden, en de hgte van de subsidie; de aanvraagprcedure vr prjectsubsidie; de selectieprcedure; de vrwaarden waaraan de subsidieaanvragers meten vlden. Op basis van het bvenstaande mvatten de bepalingen alle essentiële en wettelijk bindende vrwaarden vr het aanvragen en tekenning van subsidiemiddelen in het kader van tandem. 1. Opmerkingen vraf Achter tandem staat het INTERREG V A prject Kunstverbinding Kunstverbindung. tandem geeft vrm aan een prgramma met ca. 42 kunst- en cultuurprjecten in het gehele EUREGIO grensgebied. In de peride zullen 42 tandems wrden gevrmd en dus 14 tandemprjecten per jaar wrden gerealiseerd, die betrekking kunnen hebben p alle artistieke en culturele deelterreinen. Dit gebeurt aan de hand van wisselende jaarthema s. Vr de uitvering van de 42 kunst- en cultuurprjecten is een ttaalbedrag aan subsidiemiddelen van in ttaal (d.w.z. max per tandemprject) beschikbaar. Kunst- en cultuurprjecten kunnen eenmalig wrden gesubsidieerd. Vr een aanvraag naar subsidieverlening vr een kunst- en cultuurprject dienen aanvragers via de website nline een prjectaanvraag in te dienen, inclusief een precieze prjectbeschrijving en een kstenbegrting. De inhudelijke prjectleiding tetst de aanvraag aan de hand van vaststaande harde criteria. Een speciaal vr het prject in het leven gerepen expertgrep tetst de aanvraag aan de hand van vaststaande artistieke criteria en spreekt haar gedkeuring vr het prject uit. Vr het drgeleiden van de subsidiemiddelen aan de vr de kunst- en cultuurprjecten verantwrdelijken sluit de EUREGIO met beide tandempartners een cntract af. Vr deze pdracht heft geen aanbestedingsprcedure te wrden gevlgd mdat hier geen sprake is van een cncurrentiesituatie, pdrachten vlgens de INTERREG-subsidiebepalingen tt een hgte van znder aanbestedingsprcedure verleend mgen wrden. 2

3 2. Bevegde aanvragers Bevegd m een aanvraag vr subsidiëring van een kunst- en cultuurprject in te dienen, zijn publiek- en privaatrechtelijke rechtspersnen en privé persnen. Bijvrbeeld culturele verenigingen en rganisaties, particuliere instanties, stichtingen, vrije grepen en initiatieven en (hbby)kunstenaars. Belangrijke vrwaarden zijn dat: - zij ervaring hebben p het gebied van kunst en cultuur (als het gaat het m kunstenaars tnt dit hun prtfli), - zij in de EUREGIO zijn gevestigd f hun activiteiten in de EUREGIO ntplien en rechtstreeks culturele delen ten beheve van de inwners van de EUREGIO nastreven Een tandem met uit een Duitse EN een Nederlandse partner bestaan. 3. Subsidiebepalingen I. Object van de subsidieverlening In de jaren 2018, 2019 en 2020 zal subsidie wrden verleend vr de uitvering van kunst- en cultuurprjecten in het EUREGIO gebied. Subsidie wrdt verleend vr kunst- en cultuurprjecten van alle kunstvrmen vr zver deze betrekking hebben p het jaarthema. Het jaarthema, waarp de kunst- en cultuurprjecten betrekking meten hebben, wrdt tijdig via de website en tijdens de jaarlijkse bijeenkmst (tandemcamp) bekend gemaakt. De kunst- en cultuurprjecten dienen uiteindelijk te resulteren in een vr het algemene publiek tegankelijke presentatie in het EUREGIO-gebied. De datum van de eerste fficiële presentatie dient binnen het themajaar te vallen, dus vr de datum van het daarpvlgende barcamp. Geen subsidie zal wrden verleend aan: - culturele evenementen, prjecten en activiteiten met een verwegend cmmercieel karakter f een verwegend berepsmatig, partijplitiek f religieus gmerk, - prjecten, aangevraagd dr kunst- en cultuurinstellingen, die behren tt de reguliere activiteiten van deze instellingen, - kunst- en cultuurprjecten in het kader van jubilea, flklristische en heemkundige evenementen, mnumentenzrg, - activiteiten met institutinele subsidiëring als gmerk. Er bestaat geen wettelijk recht p subsidieverlening, k niet wanneer aan de genemde vrwaarden wrdt vldaan. 3

4 II. Aard en mvang van de subsidieverlening De subsidieverlening geschiedt prjectgebnden in het kader van de vr tandem beschikbare middelen vr financiële steun aan de kunst- en cultuurprjecten in het EUREGIO-gebied. In het bijznder zijn de vlgende ksten subsidiabel: ksten van PR-activiteiten (bijv. uitndigingen, advertenties, affiches, prgramma s); heffingen, huurksten, transprtksten, decratiemiddelen, vertalingen; hnraria vr eigen artistieke prestaties / persneelsksten (prjectgerelateerd); hnraria vr in pdracht gegeven artistieke prestaties; daarbij meten schriftelijke vereenkmsten c.q. cntracten wrden vrgelegd; materiaalksten; verige ksten, die nrmaal gesprken ntstaan (bijv. reisksten, catering, prtksten, telefnksten). Niet subsidiabel zijn in het bijznder de vlgende uitgaven: materiële investeringen zals de aankp van apparatuur, instrumenten etc.; geschenken aan artiesten en representatieksten lpende administratieksten en ksten van gebuwenbeheer; reisksten indien deze geen deel uitmaken van het gesubsidieerde prject; kapitaal- en financieringsksten. Uit de vr tandem beschikbare subsidiemiddelen vr kunst- en cultuurprjecten in het EUREGIO-gebied kan per prject een maximaal bedrag van (incl. BTW) per kunstenaarstandem wrden verleend. Indien de subsidiabele ksten bedragen, betekent dit een financiering van 100 %. Er wrden geen hgere subsidiebedragen beschikbaar gesteld. Ksten, die uitstijgen bven het ttaalbedrag dat in de vereenkmst is vastgelegd, dienen te wrden bekstigd uit eigen middelen van de vr het kunst- en cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen. Indien inkmsten wrden behaald dienen deze te wrden in aanmerking te wrden genmen in de in de vereenkmst vastgelegde kstenbegrting. Bij de vaststelling van de inkmsten dienen de inkmsten uit kaartverkp, subsidies van derden en inkmsten uit reclame en spnsring vlledig te wrden meegerekend. Het prjectbureau bij de EUREGIO dient vrtdurend p de hgte wrden gehuden ver andere vr het kunst- en cultuurprject aangevraagde en tegekende subsidiemiddelen. De interne bekhuding van de vr het kunst- en cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen dient inzicht te verschaffen in de prjectgerelateerde uitgaven en inkmsten en in de bijbehrende bekingspsten en bewijsstukken. 4

5 III. Aanvragen van een prjectsubsidie Om de subsidiabiliteit van een kunst- en cultuurprject te kunnen berdelen dienen de vr het kunst- en cultuurprject verantwrdelijken samen een fficiële aanvraag in te dienen. Bij het indienen van een aanvraag vr subsidieverlening vr een kunst- en cultuurprject in het EUREGIO gebied dienen geldende aanmeldingsdata in acht te wrden genmen. Aanvragen vr prjectsubsidiëring dienen plaats te vinden via het nline vrgeschreven Ggle aanvraagfrmulier. Het aanvraagfrmulier Frmulier prjectaanvraag kan ingezien wrden p De aanvraag vr subsidiëring van een eureginaal prject is in de Duitse f de Nederlandse taal. De aanvraag met vlledig zijn ingevuld. Na binnenkmst van de aanvraag ntvangt de aanvrager een ntvangstbevestiging. Vrdat de vereenkmst van de EUREGIO ver de subsidiëring van het kunst- en cultuurprject is afgeslten mag allen p eigen risic met de uitvering van het prject zijn aangevangen. Als begin van het prject geldt het afsluiten van het cntract vr het leveren van prestatie. Het eureginale prject dient te wrden gerealiseerd binnen het betreffende themajaar. Dr middel van de indiening van de aanvraag vr een prjectsubsidie gaan de aanvragers akkrd met deze subsidiebepalingen. Aanbevlen wrdt vr indiening van de aanvraag een adviesgesprek te veren met het prjectbureau tandem van de EUREGIO. IV. Berdeling en selectie van kunst- en cultuurprjecten Alleen wanneer de aanvraag heeft plaatsgevnden dr middel van het vrgeschreven frmulier en deze dcumenten vlledig en inzichtelijk zijn, zal het prjectbureau bij de EUREGIO de aanvraag berdelen. Subsidie wrdt uitsluitend verleend vr kunst- en cultuurprjecten, die - wrden uitgeverd dr een Duits-Nederlands tandem - betrekking hebben p het jaarthema en - primair een kunst/cultureel karakter hebben. Daarnaast zullen bij de beslissing f een kunst- en cultuurprject gesubsidieerd wrdt de vlgende criteria wrden gehanteerd: - Is het ingediende plan haalbaar? - Is de (artistieke) kwaliteit van het prject vldende? - Heeft het prject een grensverschrijdende invalshek? - Zijn de begrte ksten redelijk en plausibel? - Is de lcatie geschikt vr het evenement? 5

6 - Is de lcatie vr het evenement in het EUREGIO-gebied? - Is er een synergie-effect met andere evenementen? Gewenst zijn een gegrafisch evenwichtige verdeling van de kunst- en cultuurprjecten ver het grensgebied van de EUREGIO en een evenwichtige verdeling ver de diverse kunst- en cultuurvrmen. Bij de eureginale kunst- en cultuurprjecten beslist de expertgrep ver de subsidieverlening na vrafgaande tetsing dr de inhudelijke prjectleiders. De expertgrep vergadert maximaal twee keer per themajaar. V. Cntractuele vereenkmst Ten beheve van de uitvering van het prject en de beschikbaarstelling van het subsidiebedrag sluit de EUREGIO p basis van het besluit van de expertgrep een cntractuele vereenkmst met de vr de uitvering van het kunst- en cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen. Een te sluiten vereenkmst wrdt vr het geval dat de presentatie / uitvering gebnden is aan een vergunning als deze vergunning p de dag dat het prject begint aanwezig is. Het subsidiebedrag (max per tandemprject) wrdt als vlgt beschikbaar gesteld: - In de cntractuele vereenkmst tussen de uitverders van het kunst- f cultuurprject en de EUREGIO kan een vrscht (max. 75% van de ttale ksten) vastgelegd wrden; - De uitbetaling van het resterende bedrag (min. 25% van de ttale ksten) vindt binnen 30 dagen na afgifte van het vlledige eindrapprt plaats. De uitbetaling van de subsidie vindt plaats na cntrle en acceptatie van het eindrapprt betreffende de uitvering van het gesubsidieerd kunst- en cultuurprject. Het dr middel van het vrgeschreven standaardfrmulier in te dienen eindrapprt met binnen de termijn zals vermeld in de cntractuele vereenkmst met de vr de uitvering van het kunsten cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen wrden vrgelegd. Het eindrapprt mvat een weergave van de inhudelijke en uitvering en verschaft hiermee een vlledig verzicht van de resultaten van het prject (prjectverlp, aantallen bezekers/deelnemers, resultaatberdeling). Indien beschikbaar dienen prjectdcumentatie, drukwerk en mediaberichtgeving bij het eindrapprt te wrden gevegd. Het standaardfrmulier vr het eindrapprt kan van internet wrden gedwnlad via Het subsidiebedrag met ten beheve van het prject wrden aangewend. Mcht wrden vastgesteld dat het subsidiebedrag vr een ander del is aangewend dan in de cntractuele vereenkmst is vermeld znder dat hiervr testemming is gegeven, dat niet is vldaan aan bijzndere vrwaarden, wanneer het eindrapprt niet naar vrschrift f niet binnen de vastgelegde termijn wrdt afgegeven, dan wrden p basis van de cntractuele vereenkmst inmiddels uitbetaalde subsidiebedragen teruggevrderd. 6

7 Verlenging van de prjectlptijd is slechts in gemtiveerde uitznderingsgevallen mgelijk, waarbij een nieuwe tijdsplanning verlegd dient te wrden. Verzeken m verlenging van de lptijd met meer dan drie maanden wrden principieel niet gehnreerd. Verlenging van de prjectlptijd en iedere inhudelijke wijziging ten pzichte van de cntractueel vereengekmen uitvering vereenkmstig de aanvraag dienen nmiddellijk, schriftelijk, vr de inwerkingtreding van de wijziging en vr de aflp van de uitveringsperide met een mtivatie te wrden gemeld bij de EUREGIO. Het prjectbureau beslist ver de gemelde wijziging. De vr de uitvering van de kunst- en cultuurprjecten verantwrdelijken zijn verplicht alle infrmatie betreffende de crrecte aanwending van het subsidiebedrag beschikbaar te stellen aan de INTERREG-partners en de EUREGIO alsmede aan in pdracht van deze rganisaties werkende instanties. Tevens dienen zij het recht p tezicht p de uitvering en afrekening van het gesubsidieerde kunst- en cultuurprject te waarbrgen. VI. Publiciteit Al het cmmunicatiemateriaal, dat in het kader van het kunst- en cultuurprject tandem wrdt gepubliceerd, met tweetalig (D+NL) pgesteld zijn. Alle druk- en digitale publicaties dienen vrzien te zijn van het tandem-lg, het INTERREG-lg en de lg s van de c-financiers. Tekstuele publicaties meten een verwijzing naar de subsidie in de tekst bevatten. Overigens gelden de richtlijnen van de INFORMATIEBLAD COMMUNICATIE van het INTERREG V A- prgramma Deutschland-Nederland Deze leidraad kan van internet wrden gedwnlad via Het beeldmateriaal, dat de vr de uitvering van een kunst- en cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen beschikbaar hebben gesteld, mag in het kader van het prject tandem nbeperkt wrden gebruikt vr eigen publiciteits- en PR-activiteiten. Wanneer de vr de uitvering van een kunst- en cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen niet vlden aan de verplichtingen vlgens de bvengenemde publiciteitsrichtlijn kan het subsidiebedrag wrden gekrt. 7

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in het kader van het INTERREG IVA-Project GrensWerte (III-3-02=076)

Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in het kader van het INTERREG IVA-Project GrensWerte (III-3-02=076) Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in het kader van het INTERREG IVA-Project GrensWerte (III-3-02=076) 1 Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen, Producties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017)

Veel gestelde vragen, Producties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017) Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017) De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID

SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID GR 30.08.2012 SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: De verenigingen en persnen die subsidies kunnen verkrijgen Artikel 1. De erkende

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Structurele Prestatiesubsidie 2020 Sport- en muziekverenigingen

Aanvraagformulier Structurele Prestatiesubsidie 2020 Sport- en muziekverenigingen Aanvraagfrmulier Structurele Prestatiesubsidie 2020 Sprt- en muziekverenigingen Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend

Nadere informatie

Op welk moment kan ik subsidie aanvragen? Een aanvraag kan worden ingediend in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Op welk moment kan ik subsidie aanvragen? Een aanvraag kan worden ingediend in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Telichting bij het aanvraagfrmulier subsidie Regeling ter stimulering sedumdaken in Heerhugwaard 2018 Wanneer km ik vr subsidie in aanmerking? In de Regeling ter stimulering aanleg sedumdaken in Heerhugwaard

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen

Aanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen Aanvraagfrmulier Subsidieregeling islatiemaatregelen wningen Let p: U dient deze subsidie aan te vragen vrdat de islatiewerkzaamheden wrden uitgeverd! Na het besluit tt subsidieverlening kunt u de werkzaamheden

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

in het kader van het EFRO-project KI:SS West (Kernversterking door Innovatie: Samen Sterk in West- Vlaanderen)

in het kader van het EFRO-project KI:SS West (Kernversterking door Innovatie: Samen Sterk in West- Vlaanderen) vr het verkrijgen van een financiële tegemetkming vr initiatieven van startende en bestaande handelaarsverenigingen in de prvincie West-Vlaanderen in het kader van het EFRO-prject KI:SS West (Kernversterking

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Cpr 18047A Accuntantsprtcl behrend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II Dit Accuntantsprtcl is p maat gemaakt vr de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II. Het betreft het vlgende prduct, genemd

Nadere informatie

Aanvraag subsidie opleidingen printmedia en machineleveranciers 2018

Aanvraag subsidie opleidingen printmedia en machineleveranciers 2018 Aanvraag subsidie pleidingen printmedia en machineleveranciers 2018 2 Aanvraag subsidie pleidingen printmedia en machineleveranciers 18 Met dit frmulier kunt u subsidie aanvragen vr printmediapleidingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Uitvoeringsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Uitveringsregels Peuterpvang en Vr- en Vregschlse Educatie 1. Algemeen 1.1 Citeertitel De Algemene Subsidieregeling 2008 Oude IJsselstreek vrmt de basis vr de uitveringsregels Peuterpvang en Vr- en Vregschlse

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier verlening structurele activiteitensubsidie (> 5.000,-)

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier verlening structurele activiteitensubsidie (> 5.000,-) Subsidieaanvraag Aanvraagfrmulier verlening structurele activiteitensubsidie (> 5.000,-) Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening.

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

Instructie voor het indienen van een voorschot- of vaststellingsverzoek

Instructie voor het indienen van een voorschot- of vaststellingsverzoek Instructie vr het indienen van een vrscht- f vaststellingsverzek in het kader van de Subsidieregeling POP3 Nrd-Brabant gerelateerd aan alle penstellingen Versie 12 ktber 2016 Bijlagen Bijlage 1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT 1. De Stichting Inkpbureau West-Brabant (S.I.W.) bij deze rechtsgeldig vertegenwrdigd dr de vrzitter van het bestuur, de heer J.P.M. Klijs,

Nadere informatie

BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS

BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS I. VOORSCHRIFTEN VOOR BEGROTINGSRUBRIEKEN OP BASIS VAN BEDRAGEN PER EENHEID I.1 Subsidiabiliteitscriteria

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

in aanmerking nemende de Uitwerking Nota Sturing Maatschappelijke Organisaties van 21 september 2010 ( );

in aanmerking nemende de Uitwerking Nota Sturing Maatschappelijke Organisaties van 21 september 2010 ( ); Beleidsregels Algemene Subsidieverrdening Haarlemmermeer 2011 Het cllege van burgemeester en wethuders van Haarlemmermeer; gelet p de Algemene subsidieverrdening Haarlemmermeer 2011; in aanmerking nemende

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Subsidiebepalingen & deelnamevoorwaarden

Subsidiebepalingen & deelnamevoorwaarden Blz. 1-7 S. 8-14 Subsidiebepalingen & deelnamevrwaarden vr de uitvering van grensverschrijdende kunst- en cultuurprjecten in het prject tandem in het kader van het INTERREG V A-prject Kunstverbinding Kunstverbindung

Nadere informatie

Aanvraagformulier onderzoek Landelijke Databank Risicotaxatie tbs WODC data

Aanvraagformulier onderzoek Landelijke Databank Risicotaxatie tbs WODC data Aanvraagfrmulier nderzek Landelijke Databank Risictaxatie tbs WODC data Met dit aanvraagfrmulier dient u een verzek in bij het EFP m gebruik te mgen maken van een dataset uit de recidivemnitr van het WODC

Nadere informatie

en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader).

en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader). REGLEMENT INZAKE ALGEMENE REGELS VOOR HET PROVINCIAAL BELEID, DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE DEPUTATIE EN PROVINCIALE COFINANCIERING VOOR EUROPESE PROJECTEN HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN 1) Omschrijving subsidie Deze subsidie bestaat uit een basistelage, een werkingstelage, een engagementstelage en een extra telage vr rde, netheid

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Subsidiereglement ondersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE -

Subsidiereglement ondersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE - Subsidiereglement ndersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE - Artikel 1 - Del Dr de tekenning van subsidie ndersteuning wijkinitiatief wil de stad Reselare die initiatieven die bijdragen tt de leefbaarheid

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Reglement betoelaging lotgenotengroepen. Kom op tegen Kanker

Reglement betoelaging lotgenotengroepen. Kom op tegen Kanker Reglement betelaging ltgentengrepen Km p tegen Kanker 1. Del Km p tegen Kanker wil ltgentengrepen stimuleren, begeleiden en ndersteunen een kwaliteitsvlle werking uit te buwen. Dit det ze nder meer dr

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST 1. Algemeen In deze verwerkersvereenkmst wrdt verstaan nder: 1.1 Algemene vrwaarden: de Algemene vrwaarden van Verwerker, die nverkrt van tepassing zijn p iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwrdelijke

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7 Deelsubsidieverrdening stimuleringsregeling afkppelen hemelwater private terreinen Mk en Middelaar 201 7 De gemeenteraad van de gemeente Mk en Middelaar, Overwegende dat het van belang is te stimuleren

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 200 /

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 200 / PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 200 / Officiële naam regeling: Beleidsregels ntheffingen tijdelijk en uitznderlijk gebruik luchtvaart prvincie Limburg Citeertitel: idem Beslten dr: Gedeputeerde Staten p 15-12-2009

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Subsidieregelment ondersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE -

Subsidieregelment ondersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE - Subsidieregelment ndersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE - Artikel 1 - Del Dr de tekenning van subsidie ndersteuning wijkinitiatief wil de stad Reselare die initiatieven die bijdragen tt de leefbaarheid

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

HTW. Algemene Voorwaarden voor de webshop van HTW Catering 2018

HTW. Algemene Voorwaarden voor de webshop van HTW Catering 2018 HTW C A T E R I N G. N L Algemene Vrwaarden vr de webshp van HTW Catering 2018 Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cnsument gebruik kan

Nadere informatie

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2 Inhud Leveringsvrwaarden... 2 DEFINITIES... 2 TOEPASSELIJKHEID... 2 AANBIEDING EN ACCEPTATIE... 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 3 DUUR EN BEËINDIGING... 4 LEVERING EN LEVERTIJD... 4 OVERMACHT... 5

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie