UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine DE STERCKE, Willy VAN HOVE Marc VAN WITTENBERGE, Frans VERCAMER, Carl VAN DE WALLE, Antine EECKHOUT, Adrien DHONDT, Oskar BOUSARD, Aline DERVAUX, Dirk MARTENS, Martin DHAENENS, Maria DE VRIESE, Mieke PETERS, Marleen DE PAEPE, Hug VANDEWALLE, Nathalie VERMASSEN, Jef VERMAERE, Gerges DE ROO, Peter DECLERCQ Burgemeester-Vrzitter, Schepenen, Raadsleden, Gemeentesecretaris. 14. TOELAGE EN LENING VOOR INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR (IN GEBRUIK) VAN VERENIGINGEN Vaststellen reglement. DE GEMEENTERAAD, Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p de artikelen , 186 en 187; Gelet p de wet van 14 nvember 1983 betreffende de cntrle p de tekenning en aanwending van smmige telagen; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2009 hudende erkennen van verenigingen vaststellen reglement; Gelet p het advies van de gemeentelijke sprtraad van 3 december 2008; Gelet p het gunstig advies van de gemeentelijke cultuurraad van 4 december 2008; Gelet p het advies van de gemeentelijke jeugdraad van 16 september 2009; Overwegende dat het aangewezen is m k vr de verenigingen die geen (gedeeltelijk) gemeentelijke infrastructuur gebruiken een financieringsmgelijkheid te vrzien; dat de lening hiervr aangewezen is aangezien de middelen geïnvesteerd wrden in patrimnium van derden; Overwegende dat het tekennen van een telage f lening een gunstmaatregel is en geen recht; dat de eigen financiële draagkracht van de vereniging een belangrijk argument kan zijn m de vereniging verder te blijven ndersteunen; dat k van de vereniging zelf een (financieel) engagement wrdt gevraagd indien zij p eigen initiatief willen investeren; Overwegende dat het tekennen van een telage f lening het best gebeurt in functie van de investering waarvr ze bedeld is; Overwegende dat de heer Oskar Busard, raadslid, het vrleggen van een reglement ná de eerste tepassing ervan de mgekeerde wereld vindt; dat het cllege van burgemeester en schepenen zich hierdr ngelfwaardig pstelt; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, pmerkt dat in deze k m advies gevraagd werd en dat de adviezen aanwezig zijn; Overwegende dat de heer Hug Vandewalle, raadslid, zich afvraagt he zal afgewgen wrden welke vereniging heveel krijgt en nder welke vrwaarden; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, pmerkt dat de telage f de lening een gunst is en geen recht; dat elke aanvraag swies de gemeenteraad passeert, hetzij rechtstreeks, hetzij via het budget; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, het ged vindt dat er een reglement is; dat hij het jammer vindt dat er al een vereenkmst geslten werd; dat de vereenkmst best eens naast het reglement wrdt gelegd; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, stelt dat de vereenkmst werd afgeslten p basis van het ntwerpreglement;

2 Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, stelt dat de telage f de lening inderdaad geen recht is, maar dat er wel sprake met zijn van een zekere gelijkberechtiging; Gaat ver tt de mndelinge stemming: er nemen 22 raadsleden deel aan de stemming; elk raadslid heeft 1 stem; Gelet p de uitkmst van de stemming: 18 ja-stemmen, 3 neen-stemmen (OB, MP, MDP) en 1 nthuding (HV); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Art. 7: De gemeente verleent binnen de grenzen van nderhavig reglement telagen en leningen vr investeringen in infrastructuur (in gebruik) van verenigingen. Vr de tepassing van dit reglement wrdt begrepen nder: - telage: de telage zals bedeld in artikel 2 van de wet van 14 nvember 1983 betreffende de cntrle p de tekenning en aanwending van smmige telagen; - lening: het ter beschikking stellen van geld tegen aflssing van kapitaal en interest; - investeringen: investeringen in infrastructuur van nrerende aard die ndzakelijk zijn vr de ntwikkeling van de activiteiten die behren tt de nrmale werking van de vereniging meer bepaald het aankpen van grnden, het kpen, buwen f verbuwen van gebuwen, het aanpassen, inrichten f herinrichten van gebuwen, de aankp van buwmaterialen vr buw-, verbuwingsf (her)inrichtingswerken, het kpen, buwen, verbuwen, aanpassen van bijhrende installaties. - infrastructuur: terreinen, gebuwen en aanhrigheden gelegen binnen de gemeentegrenzen hetzij in eigendm van de gemeente hetzij in eigendm van een vereniging f van derden; - verenigingen: verenigingen die - in vrkmend geval, aangeslten zijn bij de crrespnderende gemeentelijke adviesraad; - en erkend zijn vereenkmstig het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2009 hudende erkennen van verenigingen vaststellen reglement; Zijn van de tepassing van dit reglement uitgeslten: - alle verenigingen die vr hetzelfde del gebruik maken van de telage vr lening vr aankp, buw f verbuwing van lkalen vr jeugdverenigingen; De vereniging vraagt de telage/lening schriftelijk aan bij het cllege van burgemeester en schepenen uiterlijk p 1 juli van het jaar vrafgaand aan de aanvang van de uitvering van de investering. Vr dringende investeringen f investeringen van geringe mvang (minder dan ) kan het cllege van burgemeester en schepenen een krtere termijn in aanmerking nemen. De aanvrager vegt, in vrkmend geval, bij zijn aanvraag tt telage/lening: 1 de recentste balans en resultatenrekening; 2 een verslag inzake het beheer en de financiële testand van de vereniging; 3 een explitatievrstel inzake de eigen financiële inbreng in functie van de financiële testand van de vereniging, de uitbating van de aangepaste en/f nieuwe infrastructuur en de eigendmsstructuur van de infrastructuur; 4 een mstandige mtivatie vr en een gedetailleerde mschrijving en raming van de investering; 5 indien de investering een verbreding van de activiteiten van de vereniging betreft, een bussinessplan dat minstens een peride van 5 jaar beslaat; Van de vrwaarden 1 en 2 zijn vrijgesteld: de aanvragers van een telage van minder dan Het cllege van burgemeester en schepenen nderzekt de ntvankelijkheid van de aanvragen en vraagt desgevallend bijkmende infrmatie p. De aanvrager machtigt het cllege van burgemeester en schepenen dr zijn aanvraag impliciet m alle relevante infrmatie in te winnen die nuttig is vr de berdeling van de aanvraag. De aanvragen vr investeringen waarvan de raming f meer bedraagt, wrden vrafgaandelijk vrgelegd aan de respectievelijke adviesraad, behudens wanneer het m instandhudings-, nderhuds- f herstellingswerken gaat. De telagen/leningen wrden binnen de grenzen van dit besluit verleend dr het cllege van burgemeester en schepenen, p vrwaarde dat de telage/lening nminatief is pgenmen in het investeringsbudget van de gemeente. Alle andere telagen/leningen wrden verleend dr de gemeenteraad, p vrstel van het cllege van burgemeester en schepenen. De vlgens vrgaande leden bevegde verheid beslist geval per geval ver de pprtuniteit tt tekenning van een telage/lening. De telage/lening is een gunst en geen recht.

3 Art. 8: Art. 9: Elke beslissing tt verlening van een telage/lening vermeldt: - de aard van de telage/lening en de afschrijvingstermijn van de telage/lening (in functie van de ecnmische levensduur van de investering); - de mvang van de telage/lening; - de aanwendingsvrwaarden van de telage/lening; - de verantwrdingsvrwaarden en termijnen van de telage/lening. Elke beslissing bevat in bijlage een vrstel van vereenkmst met de vereniging. De aard van de telage/lening is: - hetzij een gehele f gedeeltelijke investeringstelage van maximaal per kalenderjaar per vereniging in die gevallen waar de infrastructuur geheel f gedeeltelijk eigendm is van de gemeente; - hetzij een lening van maximaal per vereniging in die gevallen waar de infrastructuur eigendm is van de vereniging en/f van een derde en p vrwaarde dat de investeringskst minimaal bedraagt. Indien de vlgens artikel 7 bevegde verheid rdeelt dat de tekenning van de telage/lening risicvl is, kan zij een brgstelling eisen in de vrm van een persnlijke hfdelijke brgstelling f een hypthecaire brgstelling bij middel van een ntariële akte f een hypthecair mandaat. De brgstellers waarbrgen tegenver de gemeente Gavere de naleving van alle in de in artikel 8 bedelde vereenkmst aangegane financiële verbintenissen van de vereniging. Zij den hierbij uitdrukkelijk afstand van het vrrecht van uitwinning en van het vrrecht van schuldsplitsing tegenver de vereniging. Art. 10: De mvang van de telage bedraagt: - maximaal 100 % van de investering: in die gevallen waar de infrastructuur geheel f gedeeltelijk eigendm is van de gemeente en waar de gemeente er vereenkmstig het gebruiksreglement te gehuden is m in te staan vr het verhuurdersnderhud en de gemeente en de vereniging in nderling verleg beslten hebben dat het verlenen van een telage de beste wijze is m aan de vraag tegemet te kmen; - minimaal 50 % en maximaal 100 % van de investering: in die gevallen waar de infrastructuur geheel f gedeeltelijk eigendm van de gemeente is en waar de vereniging p eigen verzek de infrastructuur wil aanpassen en/f er bijkmende infrastructuur wil creëren. Het resterende deel van de investering dient gedragen te wrden dr de aanvragende vereniging. De eigen inbreng van de aanvragende vereniging wrdt in functie van de financiële testand van de vereniging, de explitatie van de aangepaste en/f nieuwe infrastructuur, het bussinessplan van de vereniging en de eigendmsstructuur van de infrastructuur: - hetzij nmiddellijk ingebracht wanneer de vereniging ver vldende kapitaal beschikt; - hetzij geprefinancieerd dr de gemeente waarbij met de vereniging een terugbetalingsplan wrdt afgesprken waarbij de vlgende mdaliteiten gelden: de terugbetaling verlpt middels jaarlijkse schijven, waarbij de laatste jaarlijkse schijf maximaal 50 % van het terug te betalen bedrag mag bedragen; de jaarlijkse afbetalingen wrden verdiscnteerd; de terugbetalingstermijn mag de afschrijvingstermijn van de investering niet verschrijden en bedraagt maximaal 20 jaar; indien de vereniging vóór het einde van de terugbetalingstermijn phudt te bestaan kan de gemeente de resterende schijven in eenmaal pvragen bij de vereffening van de vereniging; - maximaal 50 % van de investering: in die gevallen waar de infrastructuur geheel eigendm is van de vereniging p vrwaarde dat de investeringskst minder dan bedraagt. De mvang van de lening bedraagt: - maximaal 100 % van de investering: in die gevallen waar de infrastructuur eigendm is van de vereniging en/f van een derde waarbij de vlgende mdaliteiten gelden: de terugbetaling verlpt middels jaarlijkse schijven, waarbij de laatste jaarlijkse schijf maximaal 50 % van het terug te betalen bedrag mag bedragen; de tepasselijke rentevet is de IRS ASK 10 jaar, jaarlijks aanpasbaar p basis van de waarde p 30 december van het vrgaande jaar; de terugbetalingstermijn mag de afschrijvingstermijn van de investering niet verschrijden en bedraagt maximaal 20 jaar;

4 indien de vereniging vóór het einde van de terugbetalingstermijn phudt te bestaan kan de gemeente de resterende schijven in eenmaal pvragen bij de vereffening van de vereniging; indien de infrastructuur eigendm is van een derde met de vereniging vrzien in een persnlijke brgstelling. Bij de beëindiging van de vereenkmst tussen de derde en de vereniging, kan de derde, p basis van het recht van natrekking, beslissen de accmmdatie te behuden. Art. 11: De minimale aanwendingsvrwaarden van de telage/lening zijn: - de aanvrager dient de telage/lening aan te wenden vr het del waarvr zij is aangevraagd en tegekend; - de aanvrager dient de wetgeving verheidsverdrachten na te leven bij de aanwending van de telage/lening; - de infrastructuur waarvr de telage/lening wrdt verleend, wrdt nmiddellijk na de realisatie, vlledig en kstels in eigendm vergedragen aan - hetzij de gemeente in die gevallen waar k de andere infrastructuur geheel f gedeeltelijk eigendm is van de gemeente (recht van natrekking) en waarp de vereniging een recht van pstal f recht van erfpacht werd tegekend; - hetzij de vereniging in die gevallen waar de infrastructuur geheel eigendm is van de vereniging; - de telage/lening dient vlledig aangewend zijn binnen de 2 jaar na het verkrijgen ervan. Art. 12: De minimale verantwrdingsvrwaarden- en termijnen zijn: - de aanvrager rapprteert aan het cllege van burgemeester en schepenen uiterlijk 1 maand na de vltiing van de investering en minstens m de 6 maanden vanaf de aanvang van de investering; - de aanvrager rapprteert aan het cllege van burgemeester en schepenen ver de stand van zaken van de investering en van de aanwending van de telage/lening. Art. 13: Na realisatie van de investering kan de gemeente, afhankelijk van de aard van de investering, bijkmende dcumenten pvragen: as-built-plannen, eigendmstitel, Art. 14: De gemeente heeft het recht m de aanwending van de telage/lening ter plaatse te cntrleren. Art. 15: De aanvrager is er te gehuden de gemeente nmiddellijk in te lichten van elke wijziging aan de wijze van uitvering en/f de raming van de investering. Art. 16: De telage wrdt uitbetaald p vrlegging van vrderingsstaten met in bijlage de crrespnderende facturen. In afwijking hiervan kan het cllege van burgemeester en schepenen p verzek van de aanvrager een vrscht tekennen. De lening wrdt in één keer integraal ter beschikking gesteld. Art. 17: De verkrijger van de telage is er aan gehuden de telage terug te betalen in de vlgende gevallen: - de telage niet werd aangewend vr het del waarvr zij is tegekend; - de verantwrdingsvrwaarden en termijnen niet gerespecteerd wrden, vr het gedeelte van de telage dat niet/niet tijdig verantwrd werd; - als hij zich verzet tegen de cntrle ter plaatse; - de investering vr het einde van de afschrijvingstermijn niet meer vr het vrpgestelde del wrdt aangewend, vr het gedeelte van de telage dat verhudingsgewijs vereenstemt met de resterende termijn uitgedrukt in vlledige jaren; - de investering niet vlledig wrdt gerealiseerd, behudens wanneer dit in samenspraak met de gemeente wrdt beslist. Art. 18: De tekenning van een telage/lening wrdt pgeschrt zlang de verantwrdingsstukken vr een vrgaande telage/lening niet zijn ingediend, zlang de verkrijger zich verzet tegen de cntrle ter plaatse vr een vrgaande telage f in geval van een prefinanciering f van een lening de afgesprken schijven ng niet zijn terugbetaald. Art. 19: De telage/lening wrdt tegekend binnen de grenzen van de respectievelijke kredieten p het budget van de gemeente en vr zver ze het evenwicht in het financieel meerjarig beleidsplan niet verstrt. Art. 20: Onderhavig reglement zal bekendgemaakt wrden vereenkmstig de bepalingen van artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

5 Art. 21: Een afschrift van deze beslissing wrdt vergemaakt aan de rekendienst/financieel beheerder, de cultuurdienst, de jeugddienst en de sprtdienst. de Gemeentesecretaris get. de Gemeentesecretaris Aldus beslist in zitting, de datum als vrmeld. Namens de Gemeenteraad, VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT Te Gavere, de de Vrzitter get. Hug LEROY de Burgemeester Hug LEROY

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 november 2009 Aanwezig: Hugo LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

De raadsleden Herman Theys en Koen Van Criekingen zijn verontschuldigd.

De raadsleden Herman Theys en Koen Van Criekingen zijn verontschuldigd. ZITTING VAN 3 september 2013 Aanwezig: Hans Eyssen, burgemeester-vrzitter; Rudy Janssens, Dimitri Casteleyn, Nadine Van Hrebeek, Ann Spaepen, schepenen; Annelies Vander Bracht, Guid Peers, Alex Demarsin,

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (coöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (coöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal) 1. CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (cöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Prgramma vr de emissie van bligaties ten belpe van 4.000.000.000 eur SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school.

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school. Ouderraad: huishudelijk reglement Hfdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie p schl en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, wrdt in de

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

Vastgoedmakelaardij. Inhoudstabel

Vastgoedmakelaardij. Inhoudstabel Vastgedmakelaardij Inhudstabel 1. Situering van de vastgedsectr... 3 1.1 Facts and figures... 3 1.2 Vastgedmakelaar... 5 1.3 Hyptheekverstrekker... 5 1.3 Ntaris... 5 1.4 Vastgedprmtr... 6 1.5 Vastgedexpert...

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie