PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Rik Röttger Telefn: Agenda nr. 11/3 Nrd-Zuidbeleid. Subsidies aan Zuidprjecten van derden. Gedkeuring van het reglement vr de subsidiëring van ntwikkelingsprjecten in het Zuiden met draagvlak in de prvincie Antwerpen. Gedkeuring. Cnfrm het bestuursakkrd van wrdt gedkeuring gevraagd vr de invering van een subsidiereglement ter ndersteuning van ntwikkelingsprjecten in het Zuiden met draagvlak binnen de prvincie Antwerpen. Dit reglement vervangt de richtlijnen vr de subsidiëring van Zuidprjecten die gedgekeurd werden dr deputatie p 18 ktber Het del van dit subsidiereglement is het financieel ndersteunen van Zuidprjecten, met infrmatieve en educatieve return binnen de prvincie Antwerpen. Deze ndersteuning is gericht p bevrdering van internatinale samenwerking en p de verbreding van het draagvlak vr internatinale slidariteit. De delgrep van deze subsidies zijn erkende NGO s en 4 de pijlerinitiatieven die actief inzetten p draagvlakversterking rnd Nrd-Zuidthema s binnen de prvincie Antwerpen. De belangrijkste criteria van dit reglement zijn: Het prject dient plaats te vinden in een ntwikkelingsland dat vrkmt p de DAC-lijst pgesteld dr de OESO. De aanvragende rganisatie kan via dit reglement slechts vr 1 prject per jaar gesubsidieerd wrden. Eenzelfde prject is maximum drie jaar subsidieerbaar. Er met een educatieve werking aanwezig zijn f pgebuwd wrden binnen de prvincie Antwerpen ter versterking van het draagvlak vr een duurzamere, rechtvaardigere wereld en internatinale slidariteit. Cncreet betekent dit dat er activiteiten van ntwikkelingseducatie wrden pgezet van bvenlkaal karakter (gegrafisch en/f publieksbereik). Het prject met in de lijn liggen van de algemene inhudelijke criteria van de prvinciale beleidspties vr de Nrd-Zuidsamenwerking: Ze zijn gericht p bevrdering van mensenrechten en demcratie. Hebben g vr de eclgische draagkracht. Er wrdt bijzndere aandacht besteed aan de rl van kinderen, jngeren en vruwen en aan de leefsituatie van de inheemse vlkeren. Prjecten meten gericht zijn p directe ltsverbetering en maatschappelijk emancipatie van de armsten, en wrden

2 gedragen dr de bevlking met aandacht vr duurzaamheid en zelfredzaamheid. De educatieve, sensibiliserende en mbiliserende werking in de prvincie Antwerpen met bijdragen tt crrecte beeldvrming en internatinale slidariteit. Een prject kan vr maximum betelaagd wrden per jaar. Een prjectbegrting, ingediend dr een 4 de pijlerrganisatie, bestaat vr minstens 20% uit eigen inkmsten uit fndsenwervende- f zakelijke activiteiten, waarbij subsidies van andere Belgische verheden niet meegerekend mgen wrden. Binnen het subsidiereglement is k de aanstelling van een adviescmmissie van deskundigen dr de deputatie pgenmen die een ranking pmaakt van de ingediende prjecten p basis van de inhudelijke criteria. Het vrgestelde reglement wrdt als bijlage 1 bijgevegd en wrdt ter gedkeuring vrgelegd vr alle aanvragen vanaf Dit verslag werd gedgekeurd dr de deputatie p 7 februari De prvincieraad van Antwerpen, Gelet p artikel 43 van het prvinciedecreet, Overwegende de wenselijkheid van het inveren van een reglement vr de subsidiëring van ntwikkelingsprjecten in het Zuiden, Op vrstel van de deputatie, BESLUIT: Enig artikel: Het reglement vr de subsidiëring van ntwikkelingsprjecten in het Zuiden met draagvlak in de prvincie Antwerpen wrdt gedgekeurd. De tekst van dit reglement luidt als vlgt: Artikel 1. Beleidskader Het del van dit subsidiereglement is het financieel ndersteunen van Zuidprjecten, met infrmatieve en educatieve return binnen de prvincie Antwerpen. Deze ndersteuning is gericht p bevrdering van internatinale samenwerking en p de verbreding van het draagvlak vr internatinale slidariteit. Binnen de perken van de kredieten die p de gedgekeurde budget van de prvincie Antwerpen wrden vrzien, verleent de deputatie subsidies aan Zuidprjecten van derden. Cnfrm de intermediaire taak van een prvinciebestuur is ndersteuning cmplementair met cfinanciering van andere verheden. Artikel 2. - Delgrep De deputatie verleent subsidies aan erkende ng s en 4 de pijlerrganisaties. Deze dienen aan te tnen dat ze een kwalitatieve band met de prvincie Antwerpen hebben en actief inzetten p draagvlakversterking rnd Nrd-Zuidthema s. Artikel 3. - Definities 3.1 Subsidietrekker: de begunstigde van de subsidie.

3 3.2 Prject: Een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijke delstelling, beperkt in de tijd en gecncentreerd in een land f regi. 3.3 Tekrt in de prjectbegrting: In dit reglement wrdt het tekrt in de prjectbegrting berekend dr de geraamde inkmsten van het prject (exclusief prvinciale subsidie) af te trekken van de geraamde uitgaven van het prject. 3.4 Tekrt in de prjectafrekening: In dit reglement wrdt het tekrt in de prjectafrekening berekend dr de werkelijke inkmsten van het prject (exclusief prvinciale subsidie) af te trekken van de werkelijke uitgaven van het prject. 3.5 Bvenlkaal: Een prject is bvenlkaal als het de aangelegenheden van lkaal gemeentelijk belang verstijgt, en gericht is p realisatie van draagvlakversterking vr Nrd-Zuidwerking binnen de grenzen van het grndgebied van de prvincie (vr dit reglement wrden de districten van de stad Antwerpen gelijkgesteld met gemeenten) de pijlerrganisaties: de 4de pijler is een verzamelnaam vr alle initiatieven die ndernmen wrden naast die van de verheid (1ste pijler), de internatinale rganisaties (2de pijler) en de nietguvernementele rganisaties (3de pijler) in het kader van ntwikkelingssamenwerking. 3.7 Ontwikkelingsland: Als ntwikkelingslanden wrden die landen beschuwd die vrkmen p de lijst van het Cmité vr Ontwikkelingssamenwerking van de OESO die m de drie jaar wrdt vastgelegd, de zgn. DAC-lijst. ( Artikel 4. - Vrwaarden vr de aanvragende rganisatie 4.1 De aanvragende rganisatie met een actieve werking ter verbreding van het draagvlak vr internatinale slidariteit in de prvincie aantnen. Dit kan gebeuren dr vrlegging van een activiteitenverslag van het vrbije kalenderjaar en/f een planning van het kmende jaar. 4.2 De rganisatie dient een erkende structuur te hebben met rechtspersnlijkheid (bijvrbeeld vzw). 4.3 De aanvragende rganisatie heeft de maatschappelijke zetel in België. Ok de lkale partner in het Zuiden met ver een rganisatiestructuur beschikken (bijvrbeeld plaatselijke NGO, cöperatieve, lkale verheid, ). 4.4 De aanvragende rganisatie beschikt ver een publiek tegankelijke website met infrmatie ver het prject. Artikel 5. - Vrwaarden vr het prject 5.1 Om in aanmerking te kmen vr een subsidie met vldaan wrden aan vlgende frmele criteria: Het prject dient plaats te vinden in een ntwikkelingsland dat vrkmt p de DAC-lijst pgesteld dr de OESO De prjectbegrting vertnt een tekrt De subsidietrekker vermeldt vanaf de tekenning van de subsidie, het prvinciebestuur als ndersteunende verheid p duidelijke wijze en in redelijke verhuding met andere ndersteunende verheden/spnsrs De subsidietrekker dient de dr de prvincie Antwerpen aangeduide persnen te te laten m ter plaatse na te gaan f het prject plaatsvindt zals vrgesteld bij de aanvraag en hen tegang te verlenen tt alle dcumenten en infrmatie die zij daarte ndzakelijk achten De aanvragende rganisatie kan via dit reglement slechts vr 1 prject per jaar gesubsidieerd wrden Eenzelfde prject is vr maximaal drie jaar subsidieerbaar. De aanvragende rganisatie kan na deze termijn van drie jaar een nieuw

4 prject indienen. Dit nieuwe prject met een duidelijke eigen delstelling hebben en is afgebakend in tijd en ruimte. Het prject kan drgaan vr dezelfde delgrep en/f in dezelfde lcatie f regi, maar kan geen verderzetting zijn van het eerder betelaagde prject. 5.2 Er zal bij de berdeling van het dssier rekening gehuden wrden met vlgende inhudelijke criteria: Algemene criteria betreffende ntwikkelingsrelevantie: Het prject met bijdragen aan armedebestrijding en kaderen in het streven naar duurzame ntwikkeling Het prject met in de lijn liggen van de algemene inhudelijke criteria van de prvinciale beleidspties vr de Nrd-Zuidsamenwerking: Ze zijn gericht p bevrdering van mensenrechten en demcratie. Hebben g vr de eclgische draagkracht. Er wrdt bijzndere aandacht besteed aan de rl van kinderen, jngeren en vruwen en aan de leefsituatie van de inheemse vlkeren. Prjecten meten gericht zijn p directe ltsverbetering en maatschappelijk emancipatie van de armsten, en wrden gedragen dr de bevlking met aandacht vr duurzaamheid, zelfredzaamheid en hun sciaalculturele cntext. De educatieve, sensibiliserende en mbiliserende werking in de prvincie Antwerpen met bijdragen tt crrecte beeldvrming en internatinale slidariteit Specifieke criteria vr de pvlging van het prject in het Zuiden: Prjecten meten ingebed zijn in een bredere lkale cntext; uitgeverd en gedragen dr lkale actren in het Zuiden. Het prject met eveneens gericht zijn p participatie en inspraak van de delgrep Er is een degelijke begrting met een realistische verhuding tussen de ingezette middelen en persnen en de verwachte effecten Er is vldende aandacht vr diversificatie van de prjectmiddelen zdat na eventuele stpzetting van externe ndersteuning de werking ng geruime tijd verder blijft bestaan Uit de prjectpvlging met een duidelijke kwalitatieve grei blijken, waarbij cnclusies wrden getrkken uit (leer- )prcessen van eerdere prjectfases f vanuit vrige prjecten Prjecten die werken rnd één f meerdere van vlgende transversale thema s en sectren wrden bij de berdeling zwaarder gewgen: Educatie Gezndheidszrg Duurzame landbuw, vedselzekerheid en prjecten die mensen in staat stellen in hun eigen levensnderhud te vrzien Organisatieversterking: het prject draagt bij tt de creatie van sterke, zelfredzame rganisaties en structuren die een betekenisvlle rl spelen in de civiele maatschappij.

5 Sciale ecnmie: prjecten dienen bij hun ecnmische activiteiten aandacht te hebben vr de sciale aspecten van de activiteit.a. eerlijke handel, micrfinanciering, Eclgie en delgericht milieubeheer Prjecten in de minst ntwikkelde en lage inkmenslanden vlgens de DAC lijst pgesteld dr de OESO, evenals samenwerking met de partnerlanden van de Belgische f Vlaamse ntwikkelingssamenwerking wrden bij berdeling zwaarder gewgen Criteria vr de werking in prvincie Antwerpen: Er met een educatieve werking aanwezig zijn f pgebuwd wrden binnen de prvincie Antwerpen ter versterking van het draagvlak vr een duurzamere, rechtvaardigere wereld en internatinale slidariteit. Cncreet betekent dit dat er activiteiten van ntwikkelingseducatie wrden pgezet van bvenlkaal karakter (gegrafisch en/f publieksbereik) In geval de aanvragende rganisatie een 4de pijlerinitiatief betreft, met de educatieve werking in de prvincie direct gelinkt zijn aan het cncrete prject Over het prject wrdt gestructureerd gecmmuniceerd met het publiek via minstens een website en bij vrkeur k andere cmmunicatiekanalen zals een nieuwsbrief f sciale netwerksites Een educatieve werking gericht p een intercultureel delpubliek wrdt zwaarder gewgen in de berdeling Netwerking en inbedding in het bredere veld van Nrd- Zuidrganisaties en deelname in gemeentelijke adviesraden wrden bij de berdeling van de prjecten zwaarder gewgen. 5.3 Criteria vr subsidieerbaarheid en financieel beheer: De prvinciale subsidie bedraagt maximaal 50% van de ttale prjectbegrting Vlgende persnsgebnden uitgaven kmen niet in aanmerking vr subsidiëring: vliegtuigtickets en andere reisksten, verblijfsksten, lnksten van buitenlandse cöperanten en externen De prjectmiddelen zijn bestemd vr de cncrete ksten van het prject in het Zuiden Een prjectbegrting, ingediend dr een 4de pijlerrganisatie, bestaat vr minstens 20% uit eigen inkmsten uit fndsenwervende- f zakelijke activiteiten, waarbij subsidies van andere Belgische verheden niet meegerekend mgen wrden Een prject ingediend dr een landelijk erkende NGO, en dus reeds ndersteund dr een hgere verheid, kan maximum 50% van de eigen inbreng betelaagd krijgen Een prject kan vr maximum betelaagd wrden per jaar. Artikel 6. - Aanvraag Aanvragen vr deze subsidie kunnen enkel gebeuren dr indiening van het juiste aanvraagfrmulier. In de aanvraag wrdt infrmatie verschaft ver de delstellingen, de delgrep, de partners in het Zuiden, het draagvlak hier en in het Zuiden en de begrting.

6 Het aanvraagfrmulier is te verkrijgen via en dient getekend pgestuurd te wrden naar het p dit frmulier vermelde adres van de prvinciale dienst Nrd-Zuidbeleid. De aanvraag met uiterlijk vr 30 maart wrden ingediend. Dit kan zwel per pst als via aangetekend schrijven. De pstdatum geldt als bewijs. Onvlledige dssiers kunnen niet in aanmerking genmen wrden. Artikel 7. - Berekening van de subsidie 7.1 Cntrle p de ntvankelijkheid gebeurt dr dienst Nrd-Zuidbeleid p basis van: cntrle van de vlledigheid van het aanvraagdssier frmele vrwaarden zals gefrmuleerd nder Artikels 4 en 5.1 regelgeving rnd subsidieerbaarheid nder Artikel 5.3 De dienst brengt de aanvrager p de hgte met een ntvangstmelding. Wanneer de aanvraag nntvankelijk wrdt verklaard brengt de dienst de aanvrager hiervan p de hgte. 7.2 Op vrstel van dienst Nrd-Zuidbeleid duidt de deputatie jaarlijks een adviescmmissie van deskundigen aan. 7.3 De selectie van gesubsidieerde prjecten gebeurt na de ntvankelijkheidstetsing. Op basis van een berdeling van de inhudelijke criteria nder artikel 5.2 wrdt er een ranking pgemaakt van de ingediende prjecten. 7.4 De aanvrager kan wrden uitgendigd m gehrd te wrden dr leden van de adviescmmissie f dr persneelsleden van de dienst Nrd-Zuidbeleid. 7.5 De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de perken van het gedgekeurde budget van de prvincie Antwerpen rekening hudend met de criteria vrpgesteld in artikel De subsidie per prject bedraagt maximaal eur. 7.7 Van het beschikbare subsidiekrediet wrdt maximaal 30% tegekend aan natinaal erkende NGO s. Het verige subsidiebudget is bestemd vr de prjectaanvragen van 4 de pijlerrganisaties. Artikel 8. - Betaling en afrekening van de subsidie 8.1 De uitbetaalde subsidie zal nit meer zijn dan het tegekende bedrag. 8.2 De uitbetaalde subsidie kan bvendien nit hger zijn dan het tekrt in de prjectafrekening. 8.3 Vr de aanvrager is cumulatie van steun mgelijk ngeacht f de steun kmt uit lkale, reginale f natinale brnnen % van de tegekende subsidie zal als vrscht uitbetaald wrden na gedkeuring van de prjectaanvraag dr deputatie. Een 100% vrscht is mgelijk bij vldende mtivering dr de aanvragende rganisatie. 8.5 Bij niet-naleving van de vrwaarden genemd in artikel 5 f bij njuiste, nvlledige f laattijdige dssiers, zal de prvincie Antwerpen vergaan tt de gehele f gedeeltelijke terugvrdering van uitbetaalde subsidiebedragen. Artikel 9. - Evaluatiedssier 9.1 Het sald van de subsidie zal wrden uitbetaald na inzending en berdeling van een evaluatiedssier betreffende het prject. Dit dssier met wrden bezrgd p het adres vermeld in artikel 6, ten laatste p

7 31 augustus van het jaar vlgend p de tekenning van de prjectsubsidie. 9.2 Het evaluatiedssier bestaat uit: Een gedetailleerde en ndertekende staat van alle inkmsten en uitgaven van het prject (bewijsstukken dient u niet mee te sturen maar enkel ter beschikking te huden vr cntrle), ndertekend vlgens de bepalingen van artikel Het ingevulde evaluatiefrmulier ndertekend vlgens de bepalingen gesteld in artikel 11. Het evaluatiefrmulier is te verkrijgen via Artikel 10. Betwisting Betwistingen na beslissing betreffende dit reglement, de tepassing ervan evenals alle nvrziene gevallen wrden desgevallend éénmalig vr herverweging vrgelegd aan de deputatie mits duidelijke mtivatie en het aanbrengen van nieuwe elementen in het dssier. Artikel Algemene bepalingen 11.1 De dcumenten meten steeds ndertekend wrden dr de daarte bevegde persn, met pgave van naam en functie De aanvraag én de verslaggeving dienen in het Nederlands te gebeuren, eventuele bijlagen kunnen in een andere taal Zwel begrting als afrekening meten in Eur pgemaakt wrden en vrzien zijn van datum van pmaak en handtekening van de aanvrager Herkenbaarheid van de relatie met het prvinciebestuur: De aanvragende rganisatie infrmeert de prvincie ver het prject én ver ermee verband hudende activiteiten, waarbij eventuele nieuwsbrieven/uitndigingen verznden wrden aan f per pst pgestuurd wrden Bij de bekendmaking (p websites, in drukwerk, in nieuwsbrieven, persmededelingen, enz.) van het prject en ermee verband hudende activiteiten, dient p duidelijke wijze en in redelijke verhuding met de lg s van de andere ndersteunende verheden en/f instanties, het crrecte lg van de prvincie te wrden aangebracht en/f de vermelding met de steun van de prvincie Antwerpen. Artikel Wettelijk kader 12.1 De aanvraag wrdt behandeld vereenkmstig de bepalingen in: a) De wet van 14 nvember 1983 betreffende de cntrle p de tekenning en p de aanwending van smmige telagen. b) Het prvinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het testaan van reservevrming dr subsidietrekkers Inbreuken dr de subsidietrekker p de wettelijke en reglementaire bepalingen kunnen aanleiding geven tt terugvrdering van de subsidie. Artikel Overgangsmaatregeling In 2013 is het, als vergangsmaatregel, mgelijk m uiterlijk 30 april een aanvraag vr deze subsidie in te dienen. Dit reglement is van kracht vr alle aanvragen vanaf 2013.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 28 februari 2013 Artikel 1. Beleidskader Het

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

De provincieraad van Antwerpen,

De provincieraad van Antwerpen, 488 NOORD-ZUIDBELEID Provincieraadsbesluit van27 oktober 2016 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het provinciaal reglement van 28 februari 2013 betreffende de ondersteuning van ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Vr meer infrmatie kan u steeds terecht bij Vlaamse verheid Agentschap

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader).

en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader). REGLEMENT INZAKE ALGEMENE REGELS VOOR HET PROVINCIAAL BELEID, DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE DEPUTATIE EN PROVINCIALE COFINANCIERING VOOR EUROPESE PROJECTEN HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE)

OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE) OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE) Om de wederzijdse samenwerking tussen reginale partners in de drie sectren cultuur, jeugd en nderwijs te stimuleren lanceren Jke Schauvliege, Vlaams minister

Nadere informatie

Aanvraagformulier Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen 2017 IDENTIFICATIE VAN HET MUZIEKEVENEMENT

Aanvraagformulier Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen 2017 IDENTIFICATIE VAN HET MUZIEKEVENEMENT Aanvraagfrmulier Reglement vr de subsidiëring van muziekevenementen 2017 PRAKTISCH - Dit frmulier dient ten laatste p 1 maart 2017 ingediend te wrden bij cllege van burgemeester en schepenen, Btermarkt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING 22 2015_GR_00030 Reglement subsidietelage duurzame klimaatprjecten - Gedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer Luc Hermans;

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES Leest u vral de telichting vr het invullen en indienen van het aanvraagfrmulier ged dr. Dit kan vrkmen dat de subsidieaanvraag te laat f nvlledig

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten INHOUDSTAFEL Artikel 1 DOELSTELLING VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 2 ACHTERGROND VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 3 DEFINITIES...

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN 1) Omschrijving subsidie Deze subsidie bestaat uit een basistelage, een werkingstelage, een engagementstelage en een extra telage vr rde, netheid

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

gemeenteraadscommissie financiën, mobiliteit, toerisme, binnengemeentelijke decentralisatie en middenstand

gemeenteraadscommissie financiën, mobiliteit, toerisme, binnengemeentelijke decentralisatie en middenstand gemeenteraadscmmissie financiën, mbiliteit, terisme, binnengemeentelijke decentralisatie en middenstand Ontwerpbesluit Zitting van 23 mei 2017 A-punt Ondernemen en Stadsmarketing 31 2017_GR_00315 Initiatieven

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de toekenning van toelagen aan jeugdhuizen

Stedelijk reglement betreffende de toekenning van toelagen aan jeugdhuizen Stedelijk reglement betreffende de tekenning van telagen aan jeugdhuizen Gedgekeurd in de gemeenteraad van 25 nvember 2013 Bekendgemaakt p 28 nvember 2013 Art. 1 - Vrwerp Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Kaderreglement elk telt Sociale projecten die gelijke kansen bevorderen

Kaderreglement elk telt Sociale projecten die gelijke kansen bevorderen Kaderreglement elk telt Sciale prjecten die gelijke kansen bevrderen Artikel 1 Del Dit reglement begt ndersteuning van sciale prjecten die gelijke kansen bevrderen in Reselare, p vlak van integratie, armede,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Reglement over de organisatie van activiteiten in het kader van het project Blijf er niet mee zitten

Reglement over de organisatie van activiteiten in het kader van het project Blijf er niet mee zitten Reglement ver de rganisatie van activiteiten in het kader van het prject Blijf er niet mee zitten Gedgekeurd in de gemeenteraad van dag maand jaar [Bestuursndersteuning vult dit aan]. Bekendgemaakt p dag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015 PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-201 Net als de vrige jaren geven we de clubs de kans infrmatie ver hun jeugdwerking dr te geven aan de Vlaamse Vlleybalbnd (VVB). Op basis van criteria waaraan de clubs

Nadere informatie

Plaats : zaal Heikant gemeentehuis

Plaats : zaal Heikant gemeentehuis VERSLAG VERGADERING GROS Datum : 08.10.2014 Plaats : zaal Heikant gemeentehuis Aanvang : 19.30 uur Aanwezig : Vrzitter : Oxfam Wereldwinkel : Guid Van Beek Brederlijk Delen Centrum : Marcel Huysmans Brederlijk

Nadere informatie

FAQ : Projectoproep AAZW

FAQ : Projectoproep AAZW FAQ : Prjectprep AAZW 2015-2017 Vragen Antwrden Wat betekent: «De mdaliteiten vr de drverwijzing en werking zullen later wrden bepaald in een bijlage bij de vereenkmst» (lastenbek, artikel 3.1.3., p. 13.)

Nadere informatie

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1.1 Achtergrnd Een wijn kan beschermd wrden als beschermde rsprngsbenaming (BOB) f als beschermde gegrafische aanduiding (BGA). Vlgende Eurpese verrdeningen beschrijven

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT vr erkende Krtenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN 2016-2017 Belangrijk: - Lees grndig het subsidiereglement (zie bijlage) na. Dit is de algemene basis waarp het

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS

BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS I. VOORSCHRIFTEN VOOR BEGROTINGSRUBRIEKEN OP BASIS VAN BEDRAGEN PER EENHEID I.1 Subsidiabiliteitscriteria

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië Stichting Leven in Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Verhuding TFC en Stichting Leven in Albanië:... 9 Stichting

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als vereniging informatie en participatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als vereniging informatie en participatie Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als vereniging infrmatie en participatie

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen:

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen: Ntitie Onderwerp Prvinciale richtlijn spnsring 1. Inleiding Het financieel ndersteunen van Brabantse evenementen is een ged instrument vr de prfilering en zichtbaarheid van de prvincie. Daarnaast draagt

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires Vlaams Audivisueel Fnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Cllegelidbesluit nr. 20142015-0153 19-11-2014 Cllegelidbesluit hudende de subsidiëring en de niet-subsidiëring in het kader van 'Energiezrg p Schl' vr het jaar 2014 Het cllegelid, Gelet p de artikelen

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie