van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ )."

Transcriptie

1 LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar kan ik bepaalde infrmatie nderbrengen?. We raden u daarm aan m, vrdat u begint, deze leidraad in zijn geheel dr te nemen en pas daarna te starten met het invullen van de aanmelding in het e-lket. Zrg er steeds vr dat u herhaling van infrmatie vermijdt. Deze leidraad geeft vr ieder nderdeel een indicatief maximum aantal tekens aan (pgelet: inclusief spaties). Het strekt tt aanbeveling m dit maximum niet te verschrijden. Aanvullend p deze leidraad strekt het k tt aanbeveling m, wanneer u effectief start met het invullen van de digitale aanmelding, het krte verzicht Tips vr het e-lket (aanmelding) te raadplegen vr meer praktische duiding inzake registratie, het activeren van gebruikers, en het tekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervr ). Prject [prjectnaam] Prjectnaam: [prjectnaam] Kies een krte titel f acrniem vr uw prject. Indicatief maximum aantal tekens 1 : max. 30 Startdatum: dd/mm/jjjj In de prjectaanmelding schat u de startdatum van uw prject z ged mgelijk in. Selectiecriteria: technisch criterium 3. De startdatum van het prject kan ten vregste de indieningsdatum van de uitgewerkte prjectaanvraag zijn! 1 Aantal tekens inclusief spaties. 1

2 Einddatum: dd/mm/jjjj In de prjectaanmelding schat u de einddatum van uw prject z ged mgelijk in. Selectiecriteria: technisch criterium 3, inhudelijk criterium 13. De maximale tegestane uitveringsperide van een prject is nrmaliter 3 jaar. De einddatum valt dus uiterlijk maximum 3 jaar na de startdatum: bijv. van 01/09/2016 t.e.m. 31/08/ en dus niet t.e.m. 1/09/2019. Om in aanmerking te kmen vr EFRO-steun dienen de te bewijzen uitgaven gemaakt te zijn binnen de prjectperide (d.w.z. factuurdata tussen start- en einddatum prject). Geef een beschrijving van de prbleemstelling f pprtuniteit waar het prject zich p richt en verantwrd deze prbleemstelling f pprtuniteit vr het prgrammagebied: Een crrecte prbleemanalyse is essentieel vr een ged prject. Hier met u de prbleemstelling f pprtuniteit vr de grensregi waar het prject p inspeelt, helder frmuleren. Daarnaast met k de effectieve behefte f vraag p het terrein duidelijk tegelicht wrden. De tekst met antwrden bevatten p de vragen 'Wat is gecnstateerd?' en 'Wat is de rzaak van dit prbleem/deze pprtuniteit?'. Selectiecriteria: inhudelijk criterium 1. Indicatief maximum aantal tekens: ca Licht zwel de Vlaamse als de Nederlandse cntext van de prbleemstelling / pprtuniteit te (gelijkenissen en verschillen). Beschrijf de prbleemstelling / pprtuniteit vanuit het perspectief van de actren die betrkken zijn bij het prject (bijv. niet enkel vanuit het perspectief van de prjectpartners maar k van de begde delgrepen). 2

3 Verwijs krt naar de aansluiting van het prject p Eurpees, natinaal, reginaal en / f prvinciaal beleid. Verwijs krt naar bevindingen uit bestaande studies, evaluaties, bevragingen, enz. (incl. beknpte brnvermelding), indien mgelijk. Ok naar relevante eigen ervaringen kan verwezen wrden. Indien het een vervlg p een (Interreg-)prject betreft: nderbuw duidelijk waarm dit prject ng ndig is. Specifieer de prjectdelstelling: Beschrijf de delstelling(en) van uw prject p bndige wijze. Zrg ervr dat duidelijk is p welke manier de prjectdelstelling bijdraagt aan de plssing f invulling van de eerder geïdentificeerde prblemen f pprtuniteiten. Deze meten de basis vrmen vr de prjectdelstelling(en). De prjectdelstelling met inpasbaar zijn binnen een specifieke delstelling van het Samenwerkingsprgramma Interreg V Vlaanderen-Nederland. Selectiecriteria: ntvankelijkheidscriteria 6 en 7, inhudelijk criterium 10. Indicatief maximum aantal tekens: ca Als uw prjecttitel een acrniem is, geeft u hier k de betekenis van het acrniem aan. Zrg dat uw prjectdelstelling(en) gefcust en duidelijk afgebakend is/zijn. Een prject dient zich maximaal te fcussen p één specifieke prgrammadelstelling uit het Samenwerkingsprgramma (zie k 'prjectfcus' hiernder). Brede, diffuse prjecten met erg uiteenlpende activiteiten die aansluiten p verschillende specifieke prgrammadelstellingen, zijn niet wenselijk. 3

4 Geef aan waarm grensverschrijdende samenwerking ndig is vr dit prject en welke tegevegde waarde de grensverschrijdende samenwerking heeft vr dit prject: Licht te waarm en p welke manier er grensverschrijdend wrdt samengewerkt binnen uw prject. Bijv.: Is grensverschrijdende samenwerking p praktisch f inhudelijk vlak ndzakelijk vr de realisatie van de prjectdelstelling? Beschikt men aan weerszijden van de grens ver cmplementaire kennis, ervaring, infrastructuur, enz. die niet aanwezig is binnen de natinale grenzen? Op welke manier werken de prjectpartners cncreet samen binnen het prject? Binnen het kader grensverschrijdende meerwaarde kunnen k de synergie-effecten die het prject mgelijk teweegbrengt geduid wrden (i.e. meerwaarde van het prject vr andere initiatieven p lkaal, prvinciaal, reginaal, natinaal f Eurpees niveau; mate van crss-sectrale f interdisciplinaire samenwerking). Selectiecriteria: inhudelijke criteria 3 en 5. Indicatief maximum aantal tekens: ca Uit de tekst met duidelijk blijken f er in het prject sprake is van schaalvrdelen, kenniseffecten, cmplementariteit van activiteiten en/f stimulans vr grensverschrijdende interactie. Prjectfcus Aan welke prgramma pririteit - specifieke delstelling draagt het prject bij?: Selecteer hier één van de specifieke delstellingen waarvr binnen de betreffende prjectprep prjectaanmeldingen ingediend kunnen wrden. Het is mgelijk dat een prjectaanmelding thematisch nder meerdere specifieke delstellingen inpasbaar is. Kies in dit geval steeds de meest geschikte specifieke delstelling. De beschrijvingen per specifieke delstelling in het Samenwerkingsprgramma en de bijhrende prgramma-indicatren en gidsprincipes zijn hiervr richtinggevend. 4

5 Beschrijf de bijdrage van het prject aan de gekzen specifieke delstelling van het prgramma: Hier dient tegelicht te wrden p welke manier het prject bijdraagt aan de gekzen specifieke delstelling van het prgramma. Een aan te bevelen aanpak hierbij is het drnemen van de beschrijving van de specifieke delstelling, inclusief prgrammaindicatren en gidsprincipes, in het Samenwerkingsprgramma. Vervlgens kan hier geduid wrden p welke manier het prject cncreet mee invulling geeft aan dit kader. Drie vragen staan centraal: he sluit het prject aan p de gekzen specifieke delstelling uit het Samenwerkingsprgramma? Wat is het verwachte ptentieel van het prject vr de prgramma-indicatren? Op welke manier sluit het prject aan bij de gidsprincipes? Meer infrmatie ver de prgramma-indicatren kunt u nalezen in het dcument verzicht prgramma-indicatren: definities en telichting dat beschikbaar is via de website van de grensregi: Selectiecriteria: inhudelijk criterium 2. Indicatief maximum aantal tekens: ca Partners Bij registratie in het e-lket dient u de cntactgegevens alsk twee vragen ver de cmpetenties en ervaringen en de mtivatie van uw rganisatie in te vullen. Iedere partner met dit individueel den vr zijn eigen rganisatie. 2 Opgelet: het partnerschap met grensverschrijdend zijn (minimaal één Nederlandse en één Vlaamse partner), en enkel rechtspersnen kmen in aanmerking. Selectiecriteria: ntvankelijkheidscriteria 4 en 5; technisch criterium 7; inhudelijk criterium 8. 2 Zie het dcument Tips vr het e-lket (aanmelding) vr meer praktische duiding inzake registratie, het activeren van gebruikers, en het tekennen van lees- en schrijfrechten: 5

6 Wat zijn de relevante cmpetenties en ervaringen van de rganisatie vr het prject?: Geef aan ver welke specifieke cmpetenties en ervaring(en) uw rganisatie beschikt inzake de gekzen thematiek, delgrepen, activiteiten, schaalgrtte, enz. van het prject. Beperk u tt de cmpetenties en ervaring(en) die relevant zijn vr dit specifieke prjectvrstel. Indicatief maximum aantal tekens: ca tekens Heeft uw rganisatie reeds ervaring met (Eurpese) prjecten en/f grensverschrijdende samenwerkingen, dan kan u dit hier aangeven. Vermijd lange en gedetailleerde psmmingen van specifieke prjecten waaraan uw rganisatie in het verleden heeft deelgenmen. Het beknpt beschrijven van het type ervaring(en) vlstaat. Zrg dat duidelijk is ver welk type rganisatie het gaat, welk type activiteiten zij uitvert, met welke delgrepen zij samenwerkt en welke specifieke kennis (i.f.v. deze prjectaanmelding) hierdr aanwezig is. Aanvullend kan u eventueel verwijzen naar de website van uw rganisatie. Partners met lcatie buiten het prgrammagebied kunnen ntvankelijk zijn, zlang de effecten van hun activiteiten k ten gunste van prgrammagebied zijn. Hier kan gemtiveerd wrden welke relevante cmpetenties en ervaringen van een prjectpartner van buiten het prgrammagebied aan het prject bijdragen. Een prjectpartner kmt van buiten het prgrammagebied als het adres van de partner buiten het prgrammagebied ligt. Wat is de mtivatie van de rganisatie m deel te nemen aan het prject?: Waarm is deelname aan dit prject een meerwaarde vr uw rganisatie? Op welke manier stelt het prject uw rganisatie beter in staat m haar taken uit te veren? Indicatief maximum aantal tekens: ca tekens 6

7 Maak duidelijk wat de cncrete meerwaarde is van het prject vr uw rganisatie. Bijvrbeeld: kunnen dankzij dit prject nieuwe ervaring en/f kennis pgedaan wrden? Een netwerk uitgebreid wrden? Delgrepen beter bereikt wrden? Wat biedt het prject dat dr reguliere werking niet gerealiseerd kan wrden? Partners met lcatie buiten het prgrammagebied kunnen ntvankelijk zijn, zlang de effecten van hun activiteiten k ten gunste van prgrammagebied zijn. Hier kan gemtiveerd wrden welke specifieke mtivatie een prjectpartner van buiten het prgrammagebied heeft m deel te nemen aan het prject. Een prjectpartner kmt van buiten het prgrammagebied als het adres van de partner buiten het prgrammagebied ligt. Idem vr partner 2, 3, Werkpakketten In het e-lket dient u de activiteiten waaruit uw prject bestaat, eerst in te delen in werkpakketten. Vr ieder werkpakket vert u een titel en een (glbale) mschrijving in. Deze zijn reeds standaard vastgelegd vr de eerste twee pakketten. U kan maximaal 5 additinele werkpakketten frmuleren (i.e. werkpakketten 3 t.e.m. 7). Vervlgens dient u aan te geven uit welke activiteiten ieder werkpakket bestaat (titel + mschrijving). Per werkpakket kan u maximaal 5 activiteiten frmuleren. Zrg ervr dat alle werkpakketten (én de activiteiten waaruit zij bestaan) een cherent geheel vrmen en dat duidelijk is he zij zich ten pzichte van elkaar verhuden. Ok dienen alle werkpakketten in het teken te staan van het realiseren van de begde delstelling(en) van het prject. Selectiecriteria: inhudelijke criteria 4, 11, 12, 15, 18 en 19 Indicatief maximum aantal tekens: vr de titel van een werkpakket /activiteit: max. 50 vr de mschrijving van een werkpakket: ca

8 Vr de mschrijving van een activiteit: ca De mschrijving van een werkpakket geeft idealiter een samengevat beeld van het del van het werkpakket en de nderdelen waaruit het werkpakket bestaat. De mschrijving per activiteit binnen een werkpakket geeft idealiter een beeld van wat er cncreet plaatsvindt en met welk resultaat. Vermijd k hier dat infrmatie dubbel vermeld wrdt. Per werkpakket met ten sltte aangegeven wrden welke partners actief betrkken zijn bij de uitvering van het werkpakket, en wat het indicatief budget vr de realisatie van het werkpakket is. Zrg ervr dat dit budget redelijk is in verhuding is met de beschreven activiteiten en de begde resultaten binnen het werkpakket, en met het prject als geheel. Algemene aandachtspunten (werkpakketten 1-7): Definieer de titels cncreet en bndig; zrg dat ze een idee geven van WAT er binnen het werkpakket f de activiteit gebeurt. Geef vr ieder werkpakket aan wat de belangrijkste prjectutput is. Vermijd te specialistische terminlgie en te gedetailleerde beschrijvingen Aandachtspunten bij werkpakket 1: Geef aan wat een kwalitatief prjectmanagement vr u inhudt: welke aspecten zijn hierbij belangrijk in het kader van het prject? Licht de cncrete prjectrganisatie te: welke partner is prjectmanager f cördinatr, wrden er specifieke stuur- f klankbrdgrepen (f andere rganen) samengesteld, is er sprake van sub-cördinatren f werkgrepen (bijv. per werkpakket?), enz. Aandachtspunten bij werkpakket 2: Bij vrkeur wrden alle cmmunicatie activiteiten binnen dit werkpakket 8

9 gebundeld. Indien er cmmunicatie activiteiten zijn die bij een specifiek werkpakket ndergebracht zijn, licht duidelijk te waar en waarm. Interne cmmunicatie hrt niet hier, maar is een nderdeel van werkpakket 1 prjectmanagement. Geef aan wie de delgrepen zijn (bv. bedrijven, landbuwers, werkzekenden, ), welke (srten van) cmmunicatie-acties vrzien wrden (bv. seminarie, demnstratiedagen, publicatie, enz.), welke cmmunicatiemiddelen ingezet wrden m deze acties bekend te maken (bv. website, brchure, pers, nieuwsbrieven, ) en via welke / welk type van cmmunicatiekanalen er gecmmuniceerd zal wrden (bv. eigen netwerk, netwerk van kepelrganisatie(s), via beurzen, enz.). Indien verwezen wrdt naar reguliere cmmunicatie-activiteiten van de prjectpartners (bijv. deelname aan cngressen / evenementen, nieuwsbrieven, eigen website, ) dient duidelijk aangegeven te wrden p welke manier het Interreg-prject in deze cmmunicatie-activiteiten naar vr zal kmen. Budgetten De vermelde prjectbudgetten per werkpakket, inclusief prjectmanagement en cmmunicatie, meten in gede verhuding staan tt de hierin vrziene activiteiten en hun verwachte utput, maar k tt het vlledige prjectbudget. De gevraagde budgetten dienen kritisch bekeken en realistisch ingeschat te wrden. In deze aanmeldingsfase dienen er echter ng geen ksten per kstenlijn pgegeven te wrden, enkel glbale budgetten per werkpakket. Deze wrden autmatisch pgeteld. Ten sltte dient u enkel het EFRO-bedrag aan te geven dat u vr dit prject wenst aan te vragen. Dit wrdt dr het e-lket autmatisch mgezet in een percentage. U kunt maximaal tt de helft van uw ttale prjectbudget EFRO-subsidie aanvragen (maximaal 50%). Selectiecriteria: inhudelijke criteria 2, 15. Indicatief prjectbudget: (autmatisch) Gevraagde EFRO-subsidie: [vul het gevraagde bedrag aan EFRO-subsidie in] 9

10 Het strekt tt de aanbeveling m, in de mate van het mgelijke, vr het indienen van een prjectaanmelding in te schatten f de vrgestelde prjectactiviteiten mgelijk staatssteungevelig zijn. Mits preselectie van uw prjectidee, kan dit in een latere fase immers gevlgen hebben vr het maximaal tegelaten percentage en/f bedrag aan publieke financieringsmiddelen dat tegestaan is vr uw prject. De aanwezigheid van staatssteun betekent niet per definitie dat uw prject in een latere fase 3 niet gedgekeurd kan wrden. Echter dient in dat geval bekeken te wrden aan welke vrwaarden het partnerschap mgelijk bijkmend dient te vlden. Vr meer infrmatie hiermtrent kan u de nta ver staatssteun p nze website raadplegen: Prjectprep Gekzen prjectprep: duidt in het e-lket de prep aan waarvr u uw prjectaanmelding wilt indienen. Zrg ervr dat u uw aanmelding vóór het verstrijken van de deadline indient via het e-lket! De datum en het uur van het mment van indiening wrden geregistreerd. Na het verstrijken van de deadline is het niet meer mgelijk m uw aanmelding in te dienen. Opgelet: een vlledige aanmelding wrdt niet autmatisch ingediend. Hiervr met p de knp indienen wrden gedrukt. Na indiening kan u uw aanmelding niet meer wijzigen. 3 Op vrwaarde van preselectie en uiteindelijk selectie dr het Cmité van Tezicht Interreg V. 10

Project [projectnaam]

Project [projectnaam] LEIDRAAD AANVRAAG Deze leidraad is pgesteld vr prjectaanmeldingen die gren licht hebben gekregen van het Cmité van Tezicht en uitgewerkt kunnen wrden tt een cmplete aanvraag. Hierbij wrdt vrtgebuwd p de

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

hiervoor, en voor andere documenten:

hiervoor, en voor andere documenten: LEIDRAAD AANVRAAG Deze leidraad is pgesteld vr prjectaanmeldingen die gren licht hebben gekregen van het Cmité van Tezicht en uitgewerkt kunnen wrden tt een cmplete aanvraag. Hierbij wrdt vrtgebuwd p de

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Projectplan voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten lokale groep Zeeuws-Vlaanderen (POP3)

Projectplan voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten lokale groep Zeeuws-Vlaanderen (POP3) Prjectplan vrbereiding en uitvering van samenwerkingsactiviteiten lkale grep Zeeuws-Vlaanderen (POP3) Prjecttitel: 1. Aanvrager Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband? Beschrijf

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Opgelet! Aan de registratie van de leerwegonderdelen verandert er niets. Je blijft dus opleidingen en stages registreren op de gekende manier.

Opgelet! Aan de registratie van de leerwegonderdelen verandert er niets. Je blijft dus opleidingen en stages registreren op de gekende manier. Leerweg Inhud Definitie... 2 Principes... 2 De leerweg... 2 De leerwegnderdelen... 3 Opleiding... 3 Stage... 4 IBO... 4 Knelpunt... 5 Welke acties kan je uitveren in de tab leerweg?... 5 De mschrijving

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

Projectplan voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten lokale groep Midden- en Noord-Zeeland (POP3)

Projectplan voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten lokale groep Midden- en Noord-Zeeland (POP3) Prjectplan vrbereiding en uitvering van samenwerkingsactiviteiten lkale grep Midden- en Nrd-Zeeland (POP3) Prjecttitel: 1. Aanvrager Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband?

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Informatie voor scholen

Informatie voor scholen Infrmatie vr schlen Niet alleen studenten, maar k schlen kunnen rekenen p een gede samenwerking met Travel2Cnnect als partner. Dr nze jarenlange persnlijke ervaring met stagiaires, vrijwilligers en lkale

Nadere informatie

Communicatieplan Gemeente Overijse Samenvatting

Communicatieplan Gemeente Overijse Samenvatting Cmmunicatieplan Gemeente Overijse Samenvatting 1 Cmmunicatieplan gemeente Overijse Analyse Dit cmmunicatieplan en alle adviezen die er in staan zijn het resultaat van uitverig vrafgaand nderzek. De vlgende

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Plan van Aanpak Solidariteitswerk in sectoren.

Plan van Aanpak Solidariteitswerk in sectoren. Cncept 08-02-2017 Plan van Aanpak Slidariteitswerk in sectren. Betrkken zijn bij internatinale slidariteitsprjecten is stimulerend en interessant, maar kan sms k ingewikkeld en uitdagend zijn. Het valt

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138

BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138 BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138 Opstellen van de rangschikking: 1. Per gunningscriterium wrdt een scre tegekend. 2. Vr de gunningscriteria aanpak en methdiek, prfessinaliteitswaarbrgen en kwaliteit

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 3 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 3 a) Weergave EFRO

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

ORGANOGRAM INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

ORGANOGRAM INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN ORGANOGRAM INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Managementcmité Integrale Jeugdhulp (MC) De uitvering van de delstellingen uit het decreet Integrale Jeugdhulp (art. 8) wrdt aangestuurd

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

Concept format projectaanvraag

Concept format projectaanvraag Bijlage 1 Cncept frmat prjectaanvraag 1 Welke rganisatie is prjectbeheerder? 2 Welke rganisaties zijn daarnaast betrkken bij het prject: Tegelaten AWBZ-instellingen, Vastgedeigenaar: Gemeente: 3 Welk type

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Communicatieplan vrijwilligerswerving

Communicatieplan vrijwilligerswerving Cmmunicatieplan vrijwilligerswerving Er werken bij Alzheimer Nederland 3300 vrijwilligers (exclusief cllectanten). Sinds enige tijd lpt het aantal vrijwilligers terug, en is het ndzakelijk dat er actieve

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Vragenlijst BVL-digitaal activiteitenplan

Vragenlijst BVL-digitaal activiteitenplan Vragenlijst VL- Deel A. verankering in schlbeleid/rganisatie 1 Deelname aan het VL is p schl en bvenschlsniveau vastgelegd in fficiële stukken/cmmunicatiemiddelen. Heeft de schl deelname aan het VL vastgelegd

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Projectplan Uitvoering acties LEADER Zeeuws-Vlaanderen (POP3)

Projectplan Uitvoering acties LEADER Zeeuws-Vlaanderen (POP3) Prjectplan Uitvering acties LEADER Zeeuws-Vlaanderen (POP3) Prjecttitel: 1. Aanvrager Wie vraagt subsidie aan? Als er geen sprake is van een samenwerkingsverband, vult u alleen uw gegevens in bij de regel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten INHOUDSTAFEL Artikel 1 DOELSTELLING VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 2 ACHTERGROND VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 3 DEFINITIES...

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sllicitatiefrmulier Administratief medewerker (statutair, weddenschaal C1-C3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Projectplan Uitvoering acties LEADER Midden- en Noord-Zeeland (POP3)

Projectplan Uitvoering acties LEADER Midden- en Noord-Zeeland (POP3) Prjectplan Uitvering acties LEADER Midden- en Nrd-Zeeland (POP3) Prjecttitel: 1. Aanvrager Wie vraagt subsidie aan? Als er geen sprake is van een samenwerkingsverband, vult u alleen uw gegevens in bij

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Screenen naar colorectale kanker in de huisartspraktijk

Screenen naar colorectale kanker in de huisartspraktijk Frans Gvaerts (Dmus Medica) Jessy Hste (Dmus Medica) Screenen naar clrectale kanker in de huisartspraktijk Handleiding vr de mderatr Handleidingen vr Kwaliteitsbevrdering Antwerpen 2014 Dmus Medica vzw

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Projectoproep 2018 directe internationale samenwerking/uitwisseling door West- Vlaamse gemeenten

Projectoproep 2018 directe internationale samenwerking/uitwisseling door West- Vlaamse gemeenten Prjectprep 2018 directe internatinale samenwerking/uitwisseling dr West- Vlaamse gemeenten Inhud 1. Samengevat... 2 1.1 cntext... 2 1.2 Budget:... 2 1.3 Timing:... 2 2. Situering van de call:... 3 3. Wie

Nadere informatie

Toezicht op het verloop van gerechtelijke onderzoeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne.

Toezicht op het verloop van gerechtelijke onderzoeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne. Bijznder nderzek Tezicht p het verlp van gerechtelijke nderzeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne. Aanbevelingen gedgekeurd dr de algemene vergadering p 20 februari 2019. Cnseil supérieur de la Justice

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie