BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS"

Transcriptie

1 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS I. VOORSCHRIFTEN VOOR BEGROTINGSRUBRIEKEN OP BASIS VAN BEDRAGEN PER EENHEID I.1 Subsidiabiliteitscriteria vr bijdragen per eenheid Wanneer de subsidie wrdt tegekend in de vrm van een bijdrage per eenheid, met het aantal eenheden vlden aan de vlgende vrwaarden: (a) De eenheden meten daadwerkelijk zijn gebruikt f geprduceerd in de peride bedeld in artikel I.2.2 van de bijzndere vrwaarden. (b) De eenheden meten ndzakelijk zijn vr de uitvering van het prject f er dr wrden geprduceerd. (c) Het aantal eenheden met aanwijsbaar en verifieerbaar zijn, met name ndersteund dr administratie en bewijsstukken als beschreven in deze bijlage. I.2 Berekening en bewijsstukken met betrekking tt de bijdragen per eenheid A. Prjectbeheer en -uitvering (a) Berekening van het subsidiebedrag: Het subsidiebedrag wrdt berekend dr het ttaal aantal maanden dat het prject duurt te vermenigvuldigen met de bijdrage per eenheid die van tepassing is p de begunstigde, zals mschreven in bijlage IV bij de vereenkmst. (b) Aanleiding gevende gebeurtenis: Als vrwaarde vr de tekenning van de subsidie geldt dat de begunstigde de activiteiten uitvert en de prestaties/prducten levert die uit deze rubriek meten wrden gefinancierd en waarvr de subsidieaanvraag is ingediend, vr zver gedgekeurd dr het natinale agentschap. (c) Bewijsstukken: Bewijs van de uitgeverde activiteiten en de geleverde prestaties/prducten met wrden verstrekt in de vrm van een beschrijving van deze activiteiten en prestaties/prducten in het eindverslag. Daarnaast met de cördinatr de geleverde prestaties/prducten upladen naar het Platfrm vr Prjectresultaten en meten deze, afhankelijk van de aard ervan, ten kantre van de begunstigde beschikbaar wrden gehuden vr cntrles en audits. (d) Verslaglegging: De cördinatr brengt vr het hele prject verslag uit ver de uitgeverde activiteiten en de geleverde resultaten. 1

2 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels B. Transnatinale prjectbijeenkmsten (a) Berekening van het subsidiebedrag: Het subsidiebedrag wrdt berekend dr het ttaal aantal deelnames te vermenigvuldigen met de tepasselijke bijdrage per eenheid, zals mschreven in bijlage IV bij de vereenkmst. Standaard wrdt nder de plaats van rsprng de plaats verstaan waar de uitzendende instelling is gevestigd en nder de lcatie van de activiteit de plaats waar de ntvangende rganisatie is gevestigd. Indien er een andere plaats van rsprng f lcatie van de activiteit wrdt pgegeven, met de begunstigde dit verschil telichten. (b) Aanleiding gevende gebeurtenis: Als vrwaarde vr de tekenning van de subsidie geldt dat de deelnemer daadwerkelijk aan de transnatinale prjectbijeenkmst heeft deelgenmen en de gemelde verplaatsing daadwerkelijk heeft ndernmen (c) Bewijsstukken: - Vr verplaatsingen tussen de uitzendende en de ntvangende rganisatie: bewijs van aanwezigheid bij de activiteit in de vrm van een dr de ntvangende rganisatie ndertekende verklaring waarin de naam van de deelnemer, het del van de activiteit en de begin- en einddatum wrden vermeld. - In het geval van verplaatsingen vanaf een andere plaats dan die waar de uitzendende rganisatie is gevestigd en/f verplaatsingen naar een andere plaats dan die waar de ntvangende rganisatie is gevestigd die leiden tt een wijziging van de afstandscategrie, met de daadwerkelijk afgelegde rute wrden gestaafd met verversbewijzen f facturen waarp de plaats van vertrek en de plaats van bestemming wrden vermeld. - Bewijs van aanwezigheid bij de transnatinale prjectbijeenkmst in de vrm van een dr de deelnemers en de ntvangende rganisatie ndertekende deelnemerslijst waarp de naam, de datum en de plaats van de transnatinale prjectbijeenkmst wrden vermeld, alsk vr elke deelnemer: de naam, het e- mailadres en de handtekening van de persn, de naam en het adres van de uitzendende rganisatie van de persn; - Een gedetailleerde agenda en dcumenten die tijdens de transnatinale prjectbijeenkmst zijn gebruikt f verspreid (d) Verslaggeving: De begunstigde brengt verslag uit ver de plaats van de vergadering, de datum en het aantal deelnemers. In alle gevallen met de begunstigde kunnen aantnen dat er sprake was van een frmele band met de persnen die deelnamen aan transnatinale prjectbijeenkmsten, ngeacht f zij bij het prject betrkken waren als 2

3 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels persneelsleden (berepsmatig f p vrijwillige basis) f als lerenden van de begunstigde rganisatie. C. Onderwijs, pleidings- en leeractiviteiten (a) Berekening van het subsidiebedrag: De subsidie wrdt tegekend in de vrm van een bijdrage vr de reisksten, de individuele steun en de taalhulp. Dit bedrag wrdt als vlgt berekend: - Reisksten: het subsidiebedrag wrdt berekend dr het aantal deelnemers te vermenigvuldigen met de bijdrage per eenheid die van tepassing is p de afstandscategrie vr de verplaatsing, zals mschreven in bijlage IV bij de vereenkmst. Met het g p de vaststelling van de tepasselijke afstandscategrie maakt de begunstigde gebruik van de nlineafstandscalculatr p de website van de Cmmissie: - Individuele steun: het subsidiebedrag wrdt berekend dr het aantal dagen/maanden per deelnemer, met inbegrip van begeleiders die ten hgste 60 dagen blijven, te vermenigvuldigen met de bijdrage per eenheid per dag/maand die van tepassing is p het srt deelnemer en vr het gastland in kwestie, zals mschreven in bijlage IV bij de vereenkmst. In het geval van nvlledige maanden vr activiteiten van langer dan twee maanden wrdt het subsidiebedrag berekend dr het aantal dagen van de nvlledige maand te vermenigvuldigen met 1/30 van de bijdrage per eenheid per maand. In vrkmend geval mag de begunstigde vr de berekening van de individuele steun vrafgaand aan de activiteit en vlgend p de activiteit één reisdag tevegen; deze extra reisdagen wrden in aanmerking genmen bij de berekening van de individuele steun. - Taalhulp: het subsidiebedrag wrdt berekend dr het ttaal aantal deelnemers dat taalhulp ntvangt te vermenigvuldigen met de tepasselijke bijdrage per eenheid, zals mschreven in bijlage IV bij de vereenkmst. - Persnen die deelnemen aan activiteiten die in hun eigen land plaatsvinden, kmen in aanmerking vr steun nder deze begrtingsrubriek, p vrwaarde dat bij de activiteiten deelnemers van begunstigde rganisaties uit ten minste twee verschillende prgrammalanden betrkken zijn en dat de afstand tussen de plaats van vertrek en de plaats van aankmst, zals hierbven mschreven, vlgens de nlineafstandscalculatr ten minste 100 km bedraagt. In alle gevallen met de begunstigde kunnen aantnen dat er sprake was van een frmele band met de persnen die deelnamen aan de transnatinale nderwijs-, pleidings- en leeractiviteiten, ngeacht f zij bij het prject betrkken waren als persneelsleden (berepsmatig f p vrijwillige basis) f als lerenden. 3

4 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels (b) Aanleiding gevende gebeurtenis: - Reisksten: als aanleiding gevende gebeurtenis vr de tekenning van de subsidie geldt dat de deelnemer de gemelde verplaatsing daadwerkelijk heeft ndernmen. - Individuele steun: als vrwaarde vr de tekenning van de subsidie geldt dat de deelnemer de activiteit daadwerkelijk heeft ndernmen. - Taalhulp: als aanleiding gevende gebeurtenis vr de tekenning van de subsidie geldt dat de deelnemer een activiteit van langer dan twee maanden heeft ndernmen en dat de persn daadwerkelijk in het buitenland heeft deelgenmen aan vrbereidende taalcursussen in de nderwijs- f werktaal. (c) Bewijsstukken: (i) Reisksten Vr verplaatsingen die plaatsvinden tussen de uitzendende en de ntvangende rganisatie: bewijs van aanwezigheid bij de activiteit in de vrm van een dr de ntvangende rganisatie ndertekende verklaring waarin de naam en het adres van de deelnemer, het del van de activiteit en de begin- en einddatum wrden vermeld. In het geval van verplaatsingen vanaf een andere plaats dan die waar de uitzendende rganisatie is gevestigd en/f verplaatsingen naar een andere plaats dan die waar de ntvangende rganisatie is gevestigd die leiden tt een wijziging van de afstandscategrie, met de daadwerkelijk afgelegde rute wrden gestaafd met verversbewijzen f facturen waarp de plaats van vertrek en de plaats van bestemming wrden vermeld. In naar behren gemtiveerde buitengewne gevallen waarin het bewijs van derden niet kan wrden vergelegd, kunnen de begunstigde en de ntvangende rganisatie een verklaring ndertekenen waarin de plaats van vertrek en de plaats van aankmst wrden vermeld. (ii) Individuele steun Bewijs van aanwezigheid bij de activiteit in de vrm van een dr de ntvangende rganisatie ndertekende verklaring waarin de naam van de deelnemer, het del van de activiteit en de begin- en einddatum wrden vermeld. (iii) Taalhulp Bewijs van aanwezigheid bij de lessen zijn in de vrm van een dr de cursusrganisatr ndertekende verklaring waarin de naam van de deelnemer, de nderwezen taal, alsk de vrm en de duur van de verstrekte taalhulp wrden vermeld, f De aankpfactuur van de leermaterialen waarp de taal in kwestie, de naam en het adres van de instantie die de factuur heeft uitgereikt, het bedrag en de valuta alsk de factuurdatum wrden vermeld, f 4

5 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels (d) Verslaglegging: Indien de taalhulp rechtstreeks dr de begunstigde wrdt verstrekt: een dr de deelnemer ndertekende en gedateerde verklaring waarin de naam van de deelnemer, de nderwezen taal, alsk de vrm en de duur van de ntvangen taalhulp wrden vermeld. De cördinatr brengt verslag uit ver de plaats van alle transnatinale nderwijs-, pleidings- en leeractiviteiten, de datum en het aantal deelnemers. II. VOORSCHRIFTEN VOOR BEGROTINGSRUBRIEKEN OP BASIS VAN DE TERUGBETALING VAN DE WERKELIJKE KOSTEN II.1. Vrwaarden vr de terugbetaling van de werkelijke ksten Wanneer de subsidie wrdt tegekend in de vrm van een terugbetaling van de werkelijke ksten, zijn de vlgende vrwaarden van tepassing: (a) ze zijn gemaakt dr de begunstigde; (b) ze zijn gemaakt in de peride die is vastgesteld in artikel I.2.2; (c) ze wrden vermeld in de geraamde begrting zals vastgesteld in bijlage II f zijn subsidiabel na verdracht van begrtingsmiddelen vereenkmstig artikel I.3.3; (d) ze zijn gemaakt in samenhang met het prject zals mschreven in bijlage II en zijn ndig vr de uitvering ervan; (e) ze zijn aanwijsbaar en verifieerbaar en zijn met name pgenmen in de bekhuding van de begunstigde en vastgesteld vereenkmstig de bekhudkundige nrmen die van tepassing zijn in het land waar de begunstigde is gevestigd en vereenkmstig de gebruikelijke kstenberekeningsmethden van de begunstigde; (f) ze vlden aan de bepalingen van de tepasselijke fiscale en sciale wetgeving; (g) ze zijn redelijk en gerechtvaardigd en vlden aan het beginsel van ged financieel beheer, met name wat zuinigheid en efficiëntie betreft; (h) ze zijn niet gedekt dr een bijdrage per eenheid als bedeld in deel I van deze bijlage. II.2. Berekening van de werkelijke ksten f actual cst A. Steun vr persnen met specifieke beheften (a) Berekening van het subsidiebedrag: de subsidie bestaat uit de terugbetaling van 100% van de daadwerkelijk gemaakte subsidiabele ksten. (b) Subsidiabele ksten: ksten die rechtstreeks verband huden met deelnemers met een handicap en begeleiders bij een verblijfsduur van langer dan 60 dagen die bvenp de ksten kmen die wrden gesubsidieerd middels een bijdrage per eenheid, zals mschreven in deel I van deze bijlage. 5

6 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels (c) Bewijsstukken: facturen vr de daadwerkelijk gemaakte ksten waarp de naam en het adres van de instantie die de factuur heeft uitgereikt, het bedrag en de valuta alsk de factuurdatum wrden vermeld. B. Buitengewne ksten (a) Berekening van het subsidiebedrag: De subsidie bestaat uit de terugbetaling van 75% van de daadwerkelijk gemaakte subsidiabele ksten met een maximum van EUR per prject, exclusief de ksten vr een financiële garantie indien de vereenkmst dat vrschrijft; en van 80% van de subsidiabele reisksten vr deelnemers uit ultraperifere gebieden en LGO. (b) Subsidiabele ksten: - Uitbesteding: uitbesteding f inkp van gederen en diensten, vr zver dr de begunstigde aangevraagd en vr zver gedgekeurd dr de natinale agentschap, zals mschreven in bijlage II. - Financiële garantie: de ksten van een dr de begunstigde gestelde zekerheid vr vrfinancieringen, indien een dergelijke zekerheid dr het natinale agentschap is vereist, zals mschreven in artikel I.4.2 van de vereenkmst. - De reisksten van deelnemers uit ultraperifere gebieden en LGO waarvr de standaardfinancieringsregel de subsidiabele ksten niet vr ten minste 70% dekt. - Ksten in verband met de afschrijvingsksten van uitrusting f andere activa (nieuw f tweedehands), zals pgenmen in de bekhuding van de begunstigde, mits de activa zijn aangekcht cnfrm artikel II.10 en wrden afgeschreven vereenkmstig de internatinale bekhudkundige nrmen en de gebruikelijke bekhudmethden van de begunstigde. De ksten van huur f leasing van uitrusting f andere activa zijn k subsidiabel, mits deze ksten niet hger zijn dan de afschrijvingsksten van srtgelijke uitrusting f activa en zij geen financieringsvergeding mvatten. In het geval van de aankp, huur f leasing van uitrusting kan alleen het bedrag wrden pgeverd dat vereenkmt met het aandeel van de gebruikstijd van de uitrusting vr het prject. (c) Bewijsstukken: - Uitbesteding: facturen vr de daadwerkelijk gemaakte ksten waarp de naam en het adres van de instantie die de factuur heeft uitgereikt, het bedrag en de valuta alsk de factuurdatum wrden vermeld. - Financiële garantie: bewijs van de ksten vr de financiële garantie die is gesteld dr de instantie die de garantie aan de begunstigde heeft verstrekt, met vermelding van de naam en het adres van de instantie die de financiële 6

7 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels garantie heeft gesteld, het bedrag en de valuta van de ksten vr de garantie, alsk de datum en de handtekening van de wettelijke vertegenwrdiger van de instantie die de garantie heeft gesteld. - Afschrijvingsksten: bewijs van de aankp, huur f leasing van de uitrusting, zals pgenmen in de bekhuding van de begunstigde, waaruit blijkt dat de ksten vereenstemmen met de in artikel I.2.2 vastgestelde peride en ter staving van de mate waarin deze uitrusting daadwerkelijk vr het prject is gebruikt. - In het geval van reisksten vr deelnemers uit ultraperifere gebieden en LGO, bewijs van betaling van de daarmee gepaard gaande ksten aan de hand van facturen waarp de naam en het adres van de instantie die de factuur heeft uitgereikt, het bedrag en de valuta, alsk de factuurdatum wrden vermeld. III. SUBSIDIABILITEITSCRITERIA VOOR PROJECT- ACTIVITEITEN a) De begunstigde ziet erp te dat de activiteiten in het kader van het prject waarvr subsidie werd tegekend subsidiabel zijn vlgens de regels die in de prgrammagids vr elke kernactie en vr elk gebied zijn vastgesteld. b) Activiteiten die niet vlden aan de in de -prgrammagids vastgestelde regels en de in deze bijlage vermelde aanvullende regels wrden dr het natinale agentschap aangemerkt als niet-subsidiabel en de subsidiebedragen die met de betrkken activiteiten vereenstemmen, meten vlledig wrden terugbetaald. Terugbetaling heeft betrekking p alle begrtingsrubrieken waarvr een subsidie is tegekend in verband met de als nietsubsidiabel aangemerkte activiteit. c) De subsidiabele minimumduur van de in de prgrammagids vermelde mbiliteitsactiviteiten is gelijk aan de minimale duur van de activiteit, exclusief de reistijd. IV. REGELS EN VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIEVERMINDERING IN GEVAL VAN GEBREKKIGE, ONVOLLEDIGE OF NIET-TIJDIGE UITVOERING Gebrekkige, nvlledige f niet-tijdige uitvering van het prject kan dr het natinale agentschap wrden vastgesteld aan de hand van: Het dr de cördinatr en de partnerrganisaties ingediende eindverslag. De prducten en resultaten van het prject. Het natinale agentschap kan tevens infrmatie in aanmerking nemen die het uit een andere brn heeft ntvangen en waaruit blijkt dat het prject niet vlgens de cntractuele bepalingen is uitgeverd. Andere infrmatiebrnnen mvatten mnitringbezeken, administratieve cntrles en cntrles ter plaatse dr het natinale agentschap. 7

8 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels Het eindverslag wrdt geëvalueerd aan de hand van kwaliteitscriteria en berdeeld p een ttaal van 100 punten. Indien het eindverslag wrdt berdeeld met minder dan in ttaal 50 punten, kan het natinale agentschap het bedrag van de definitieve subsidie verminderen p grnd van gebrekkige, nvlledige f niet-tijdige uitvering van het prject, zelfs indien alle gemelde activiteiten subsidiabel waren en daadwerkelijk hebben plaatsgevnden. Het eindverslag, de prducten en de resultaten wrden geëvalueerd dr het natinale agentschap, aan de hand van een gemeenschappelijke reeks kwaliteitscriteria die zijn gericht p: De mate waarin het prject werd uitgeverd in vereenstemming met de gedgekeurde subsidieaanvraag. De kwaliteit van de uitgeverde activiteiten en de mate waarin deze aan de prjectdelstellingen vlden. De kwaliteit van de geleverde prducten en resultaten. De leerresultaten en het effect p de deelnemers. De mate waarin het prject gericht was p innvatie en/f een aanvulling vrmde p andere initiatieven. De mate waarin het prject meerwaarde p EU-niveau heeft pgeleverd. De mate waarin in het kader van het prject effectieve kwaliteitsmaatregelen en maatregelen vr de evaluatie van de prjectresultaten zijn getrffen. Het effect p de deelnemende rganisatie(s). In het geval van nderwijs-, pleidings- en leeractiviteiten: De kwaliteit van de praktische regelingen ter ndersteuning van de mbiliteit, wat betreft vrbereiding, mnitring en ndersteuning van deelnemers tijdens hun mbiliteitsactiviteit, en de kwaliteitsregelingen vr de erkenning en validering van de leerresultaten van deelnemers. De kwaliteit en de reikwijdte van de uitgeverde verspreidingsactiviteiten. De mgelijke ruimere gevlgen van het prject vr andere persnen en rganisaties dan de begunstigde. Het definitieve ttaalbedrag van de subsidiabele ksten kan p grnd van gebrekkige, nvlledige f niet-tijdige uitvering wrden verminderd met: 25% als het eindverslag wrdt berdeeld met ten minste 40 punten en minder dan 50 punten; 50% als het eindverslag wrdt berdeeld met ten minste 25 punten en minder dan 40 punten; 75% als het eindverslag wrdt berdeeld met minder dan 25 punten. 8

9 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels V. CONTROLES VAN BEGUNSTIGDEN EN HET OVERLEGGEN VAN BEWIJSSTUKKEN Vlgens artikel II.27 kan de begunstigde aan cntrles en audits in verband met de vereenkmst wrden nderwrpen. De cntrles en audits hebben tt del te cntrleren f de begunstigde de subsidie heeft beheerd vereenkmstig de regels die zijn vastgesteld in de vereenkmst, teneinde het definitieve subsidiebedrag vast te stellen waarp de begunstigde recht heeft. Vr alle prjecten met het eindverslag wrden gecntrleerd. Bvendien kan er een aanvullende administratieve cntrle f cntrle ter plaatse van het prject wrden uitgeverd indien de prjectvereenkmst deel uitmaakt van de dr de Eurpese Cmmissie verlangde steekprefsgewijze cntrle dr het natinale agentschap f indien het natinale agentschap een gerichte cntrle ervan uitvert p grnd van zijn risicberdeling. vr de cntrle van het eindverslag en de administratieve cntrle verstrekt de begunstigde kpieën van bewijsstukken aan het natinale agentschap, tenzij het natinale agentschap m de riginelen verzekt. Na analyse van de riginele bewijsstukken zendt het natinale agentschap deze terug naar de begunstigde. Indien de begunstigde wettelijk niet bevegd is m de riginele dcumenten vr de cntrle van het eindverslag f de administratieve cntrle te verzenden, kan de betrkken begunstigde in plaats daarvan een kpie van de bewijsstukken verleggen. De begunstigde met er rekening mee huden dat het natinale agentschap vr een willekeurige cntrle daarnaast m bewijsstukken f dcumenten kan verzeken die gewnlijk vr een andersrtige cntrle wrden gevraagd. De verschillende cntrles mvatten het vlgende: a) Cntrle van het eindverslag De cntrle van het eindverslag wrdt uitgeverd ten tijde van de eindverslaglegging ten kantre van het natinale agentschap m het definitieve subsidiebedrag vast te stellen waarp de begunstigde recht heeft. De begunstigde legt aan het natinale agentschap via de Mbility Tl+ een eindverslag vr met de vlgende infrmatie ver de subsidie-uitgaven: De per begrtingsrubriek benutte bijdragen per eenheid: Prjectbeheer en -uitvering Transnatinale prjectbijeenkmsten Reisksten Individuele steun Taalhulp De daadwerkelijk gemaakte ksten per begrtingsrubriek: Steun vr persnen met specifieke beheften 9

10 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels De daadwerkelijk gemaakte ksten en de bewijsstukken zals mschreven in deel II van deze bijlage per begrtingsrubriek: Buitengewne ksten Prjectresultaten die zijn geüplad naar het Platfrm vr Prjectresultaten, zals mschreven in artikel I.9.2. b) Administratieve cntrle De administratieve cntrle is een grndige cntrle van aanvullende bewijsstukken ten kantre van het natinale agentschap die ten tijde van f na aflp van de eindverslaglegging kan wrden verricht. De begunstigde legt de aanvullende bewijsstukken vr alle begrtingsrubrieken vr indien het natinale agentschap daarm verzekt. c) Cntrles ter plaatse Cntrles ter plaatse wrden uitgeverd dr het natinale agentschap ten kantre van de begunstigde f een andere lcatie die relevant is vr de uitvering van prject. Tijdens de cntrles ter plaatse stelt de begunstigde de rsprnkelijke bewijsstukken ter beschikking vr een cntrle dr het natinale agentschap als vastgesteld vr de cntrle van het eindverslag en de administratieve cntrle. De cntrle ter plaatse kan twee vrmen aannemen: Cntrle ter plaatse tijdens de uitvering van het prject Deze cntrle wrdt uitgeverd tijdens de uitvering van het prject zdat het natinale agentschap het reële karakter en de subsidiabiliteit van alle prjectactiviteiten en deelnemers rechtstreeks kan cntrleren. Cntrle ter plaatse na de vltiing van het prject Deze cntrle wrdt uitgeverd na vltiing van het prject en gewnlijk na de cntrle van het eindverslag. De begunstigde verstrekt alle bewijsstukken en verschaft het natinale agentschap tegang tt de prjectuitgaven die zijn pgenmen in de rekeningen van de begunstigde. 10

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES Leest u vral de telichting vr het invullen en indienen van het aanvraagfrmulier ged dr. Dit kan vrkmen dat de subsidieaanvraag te laat f nvlledig

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Instructie voor het indienen van een voorschot- of vaststellingsverzoek

Instructie voor het indienen van een voorschot- of vaststellingsverzoek Instructie vr het indienen van een vrscht- f vaststellingsverzek in het kader van de Subsidieregeling POP3 Nrd-Brabant gerelateerd aan alle penstellingen Versie 12 ktber 2016 Bijlagen Bijlage 1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Europees programma voor onderwijs, training en jeugd

Europees programma voor onderwijs, training en jeugd Eurpees prgramma vr nderwijs, training en jeugd Individuele mbiliteit vr dcenten en ndersteunend persneel Dienst Internatinalisering 26/01/2016 Erasmus+ structuur Kernactie 1: Individuele leermbiliteit

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden (versie 19-10-2011) Pagina 1

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden (versie 19-10-2011) Pagina 1 ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS STOOF biedt het webprtal www.stf-esf.nl aan Gebruikers aan nder tepasselijk verklaring van de vlgende bepalingen en vrwaarden. Lees deze vereenkmst zrgvuldig

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden (versie 19-10-2011) Pagina 1

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden (versie 19-10-2011) Pagina 1 ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS CA-ICT biedt het webprtal www.caict-esf.nl aan Gebruikers aan nder tepasselijk verklaring van de vlgende bepalingen en vrwaarden. Lees deze vereenkmst

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

LOCATIE X LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011

LOCATIE X LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011 LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN LOCATIE X ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011 STARTDATUM LOCATIEOVEREENKOMST: 1-5-2012 EINDDATUM LOCATIE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING

HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene vrwaarden Aan deze HP Garantie p de hardware kunt u, als klant, expliciete garantierechten ntlenen ten aanzien van

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

FAQ : Projectoproep AAZW

FAQ : Projectoproep AAZW FAQ : Prjectprep AAZW 2015-2017 Vragen Antwrden Wat betekent: «De mdaliteiten vr de drverwijzing en werking zullen later wrden bepaald in een bijlage bij de vereenkmst» (lastenbek, artikel 3.1.3., p. 13.)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Vr meer infrmatie kan u steeds terecht bij Vlaamse verheid Agentschap

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER 1. Organisatie Naam Adres ADO Icarus vzw Kempische Steenweg 293 3500 Hasselt Tel.nr e-mail Sciale delstelling Werking van de rganisatie 011 85 84 66 (tussen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie