Instructie voor het indienen van een voorschot- of vaststellingsverzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructie voor het indienen van een voorschot- of vaststellingsverzoek"

Transcriptie

1 Instructie vr het indienen van een vrscht- f vaststellingsverzek in het kader van de Subsidieregeling POP3 Nrd-Brabant gerelateerd aan alle penstellingen Versie 12 ktber 2016 Bijlagen Bijlage 1 Aanvraagfrmulier vrscht- f vaststellingsverzek subsidie POP3 Bijlage 2 Frmat financiële rapprtage POP3 Bijlage 3 Frmat urenregistratie POP3 Pagina 1 van 12

2 Inhudspgave Inleiding Aanvraagfrmulier vrscht- f vaststellingsverzek Frmat financiële rapprtage Onderliggende bewijsstukken Minimale eisen ten aanzien van urenregistratie Telichting sanctiebeleid 10%-regel...11 Pagina 2 van 12

3 Inleiding U heeft subsidie tegekend gekregen in het kader van de Subsidieregeling POP3 Nrd- Brabant. Op grnd van artikel 1.15 van de subsidieregeling kunt tijdens de uitvering van prjectactiviteiten waarvr subsidie is verstrekt een verzek tt vrscht van de subsidie indienen. Aan het eind van het prject, wanneer alle activiteiten zijn uitgeverd dient u een vaststellingsverzek in. Een vaststellingsverzek met na aflp van het prject (per penstelling is een maximale lptijd van een prject bepaald, zie verleningsbeschikking van uw prject) binnen 13 weken zijn ingediend. In deze instructie wrdt beschreven he u een verzek tt vrscht en een vaststellingsverzek p met stellen en wrden de aandachtspunten vermeld vr de indiening van het betreffende verzek. Bij Stimulus Prgrammamanagement kunt u lpende uw prject p basis van p dat mment gemaakte en betaalde ksten een verzek tt vrscht indienen. Na de afrnding van het prject dient u een vaststellingsverzek in. Uw verzek bevat in beide gevallen ten minste de vlgende nderdelen: 1. Ingevuld aanvraagfrmulier vrscht- f vaststellingsverzek 2. Ingevuld frmat financiële rapprtage 3. Onderliggende bewijsstukken zals facturen, betaalbewijzen en urenregistraties (indien van tepassing) Verder handelt deze instructie k ver minimale vereisten ten aanzien van urenregistraties (hfdstuk 4) en in hfdstuk 5 leest u meer ver het sanctiebeleid dat wij binnen het POP3 Brabant hanteren. U kunt uw verzek inclusief bijlagen via f WeTransfer sturen naar: Pagina 3 van 12

4 1. Aanvraagfrmulier vrscht- f vaststellingsverzek Met het aanvraagfrmulier vrscht- f vaststellingsverzek dient u bij ns uw verzek in. Het is een frmulier waarmee u kenbaar maakt wat de ttale gerealiseerde ksten (in geval van een vrscht tt nu te) zijn in uw prject en wat het bedrag is dat u verzekt m aan subsidie uitbetaald te krijgen. In het frmulier dat u aantreft in bijlage 1 bij deze instructie vult u de vlgende gegevens in: - Of het een vrscht- f vaststellingsverzek betreft; - Op welke penstelling van het POP3-prgramma het verzek betrekking heeft; - Prjectinfrmatie (naam prject, zaaknummer, start- en einddatum); - Relatiegegevens van de aanvrager; - Cntactgegevens van een gemachtigde (indien van tepassing). Wanneer u niet eerder een gemachtigde heeft pgegeven f wanneer deze anders is dan bij de aanvraag, vegt u een machtigingsverklaring bij; - Relatiegegevens van de partners in het samenwerkingsverband van het prject (indien van tepassing); - Gegevens ten aanzien van crrespndentie; - Infrmatie ver de inhudelijke prjectrealisatie, in het aanvraagfrmulier wrden nder andere de vlgende vragen gesteld: Welke activiteiten heeft u in het kader van het prject (tt nu te) uitgeverd? Welke prestaties heeft u dankzij het prject (tt nu te) geleverd? Is sprake van aan het prject te te rekenen inkmsten incl. eventueel verleende andere subsidies die p de gesubsidieerde activiteiten betrekking hebben? Z ja, vermeld dan de betreffende bedragen en subsidieverstrekkers (veg tevens beschikkingen bij). - Infrmatie ver de financiële prjectrealisatie, in het aanvraagfrmulier wrden nder andere de vlgende vragen gesteld: Ttaal gerealiseerde prjecten; Ttaal te declareren ksten; Gevraagd subsidiebedrag ter uitbetaling; Wijze van financiering van het prject (tt nu te). Indien sprake is van een leen- f leasecnstructie graag telichten en nderbuwen met nderliggende dcumenten. - Gegevens ver gevlgde aanbestedingsprcedures, ingeval van aanbestedingsplicht. Een uitgebreide telichting p dit nderdeel vind u in het frmulier zelf; - Opgave van eventueel gegenereerde inkmsten tijdens de uitvering van activiteiten binnen het prject, zgenaamde nett inkmsten. Deze inkmsten wrden in mindering gebracht p de ttale ksten van het prject. Een uitgebreide telichting p dit nderdeel vind u in het frmulier zelf; - Beantwrding van penstelling specifieke vragen ten aanzien van mnitring. Per penstelling binnen het POP3-prgramma zijn specifieke vragen van tepassing. In het frmulier vind u de vragen nder de penstelling waarp uw verzek van tepassing is. - Het frmulier sluit af met een verzicht van mee te sturen bijlagen. Op deze manier kunt u cntrleren welke bijlagen met uw verzek meegeznden kunnen wrden; - Overige vragen en/f pmerkingen vr wanneer u vragen f pmerkingen heeft waarp u een reactie van ns verwacht; - Ondertekening van het frmulier. Pagina 4 van 12

5 2. Frmat financiële rapprtage In uw vrscht- f vaststellingsverzek neemt u in het factuur- en urenverzicht (zie frmat Excel financiële rapprtage, bijlage 2) alleen de ksten p die u niet eerder bij Stimulus Prgrammamanagement hebt gedeclareerd. Reeds eerder verantwrde en dr Stimulus gedgekeurde ksten maakt u inzichtelijk in het ttaalverzicht. De financiële rapprtage bestaat uit een verzicht van de ten beheve van het prject (tt nu te) gemaakte en betaalde ksten. Dat verzicht bestaat uit de vlgende bijlagen: A. Facturenverzicht prject B. Urenverzicht prject C. Ttaalverzicht prject Let p: uw financiële rapprtage wrdt nderwrpen aan de administratieve cntrle dr Stimulus Prgrammamanagement. Stimulus cntrleert nder andere f de gedeclareerde ksten aan de subsidiabiliteitsvrwaarden vlden. Alle nietsubsidiabel berdeelde ksten wrden gecrrigeerd cnfrm het sanctiebeleid (Beleidsregels verlagen subsidie POP; Besluit van de Staatssecretaris van Ecnmische Zaken van 19 mei 2016, nr. WJZ/ ). A. Facturenverzicht (uit frmat financiële rapprtage) In het facturenverzicht neemt u per regel de ten beheve van het prject betaalde facturen p. Per factuur vermeldt u de vlgende gegevens: - Vlgnummer factuur, nummert u de gedeclareerde facturen zdat wij de betreffende factuur bij een cntrle makkelijk terug kunnen vinden; - Begunstigde: u vermeldt hier de naam van de prjectpartner die betreffende ksten heeft gemaakt en betaald. Indien de subsidie is tegekend aan een samenwerkingsverband dienen de gemaakte ksten per samenwerkingspartner te wrden verantwrd; - Factuurnummer: dit is het interne bekstuknummer waarp de factuur in uw administratie is geregistreerd; - Aanbestede pdracht, vermeld p welke aanbestede (extern uitgezette) pdracht de factuur betrekking heeft. Alle facturen die betrekking hebben p één pdracht meten allemaal verwijzen naar dezelfde pdrachtnaam/-nummer; - Factuurdatum, datum van de factuur; - Crediteurnaam; - Begrtingspst; begrtingspsten crrespnderen met subsidiabele ksten zals vermeld in het betreffende artikel van de subsidieregeling. Alleen begrtingspsten die vr uw prject zijn gedgekeurd (zie bijlage 1 van uw verleningsbeschikking) zijn binnen uw prject subsidiabel; - Omschrijving; geef een krte mschrijving van de betreffende ksten weer. De bedeling is dat Stimulus Prgrammamanagement p basis van de mschrijving van de regel een idee krijgt van de activiteiten waar de ksten betrekking p hebben. Alleen ksten die betrekking hebben p de subsidiabele prjectactiviteiten zals beschreven in het gedgekeurde prjectplan kmen vr subsidie in aanmerking. Neem daarm een duidelijke mschrijving van de ksten p die verwijst naar de activiteiten uit het prjectplan; Pagina 5 van 12

6 - Ttaal factuurbedrag exclusief BTW. Het is mgelijk dat een factuur betrekking heeft p meerdere begrtingspsten. In dat geval graag uitsplitsen; - BTW-bedrag factuur; - Bedrag inclusief BTW; - Te declareren bedrag excl. BTW, dat deel van de factuur dat tt de subsidiabele ksten van het prject behrt (graag telichten, indien van tepassing, he het te declareren bedrag tt stand is gekmen); - Te declareren niet verrekenbare BTW, indien de begunstigde de BTW met betrekking tt de gedeclareerde factuur niet kan verrekenen; - Ttaal te declareren bedrag; - Betaaldatum: deze datum met aansluiten met de rentedatum van de betaling vermeld p het bankafschrift. B. Urenverzicht (uit frmat financiële rapprtage) In het urenverzicht wrden ten beheve van het prject gemaakte persneelsksten en inbreng van eigen arbeid verantwrd. Het urenverzicht dient Stimulus Prgrammamanagement inzicht te verschaffen in de ten beheve van het prject bestede aantal uren, gebruikte tarieven en de activiteiten die hierbij zijn uitgeverd. De vlgende gegevens dienen te wrden ingevuld in het urenverzicht: - Vlgnummer urenregistratie, nummert u de urenregistraties waarvr lnksten wrden gedeclareerd zdat wij de betreffende urenregistratie bij een cntrle makkelijk terug kunnen vinden; - Op welke begunstigde/partner van het prject de uren betrekking hebben; - Op welke begrtingspst van het prject de uren betrekking hebben; - Aard van de uren, hebben de uren betrekking p persneelsksten waarvr een uurtarief, berekend p basis van een lnstaat, f p inbreng eigen arbeid waarvr een vast uurtarief geldt?; - Aantal uur dat de betreffende medewerker cnfrm de urenregistratie heeft gemaakt ten beheve van het prject; - Tarief dat vr de betreffende persn wrdt verantwrd. Vr persnen die verlnd wrden dient het tarief te wrden berekend p basis van het brut salaris (persneelksten). Een niet-verlnde eigenaar mag zijn uren verantwrden tegen het vast tarief ad 35/uur (inbreng eigen arbeid); - Bedrag aan verantwrde ksten (aantal uur * tarief). C. Ttaalverzicht Het ttaalverzicht geeft per begunstigde/partner en per begrtingspst indien van tepassing inzicht in reeds bij Stimulus Prgrammamanagement verantwrde ksten en de crrecties die dr Stimulus zijn verwerkt in reeds ingediende rapprtages. Wanneer enkel een vaststellingsverzek wrdt ingediend, wrden de te declareren ksten vermeld in de klm Ksten deze rapprtage. Aandachtspunten bij het invullen van het ttaalverzicht zijn: - Bedragen in de klm Reeds verantwrde ksten dienen aan te sluiten met het ttaal van alle rapprtages die u eerder bij Stimulus Prgrammamanagement heeft ingediend. Indien u in één keer een vaststellingsverzek indient en dus niet eerder tussentijds verantwrding heeft afgelegd met een vrschtverzek, dan is deze klm niet van tepassing; Pagina 6 van 12

7 - Bedragen in de klm Crrecties Stimulus Prgrammamanagement ntleent u aan de brief / brieven Verwerking vrschtverzeken waarin de dr Stimulus Prgrammamanagement verwerkte crrecties p de dr u reeds gedeclareerde ksten zijn vermeld en gespecificeerd. Deze klm is niet van tepassing als u niet tussentijds verantwrding heeft afgelegd; - Bedragen in klm Reeds gedgekeurde ksten ntleent u aan de laatste brief Verwerking vrschtverzek van Stimulus Prgrammamanagement waarin de reeds gedgekeurde prjectksten cumulatief vermeld staan. Deze klm is niet van tepassing als u niet tussentijds verantwrding heeft afgelegd; - Bedragen in de klm Ksten deze rapprtage dienen aan te sluiten met de bedragen pgenmen in het facturen- en urenverzicht. Indien u in één keer een vaststellingsverzek indient, dan vert u alle gerealiseerde ksten van uw prject in deze klm in; - Klm Ttaal is de sm van de bedragen uit de klmmen Reeds gedgekeurde ksten en Ksten deze rapprtage. LET OP! Het bedrag per begrtingspst in het ttaalverzicht met direct te herleiden zijn uit de individuele factuur- en uurregels uit het facturen- en urenverzicht. Gebruik hiervr de klm Begrtingspst in de tabbladen facturen- en urenverzicht in de financiële rapprtage. Pagina 7 van 12

8 3. Onderliggende bewijsstukken Om uw verzek te kunnen berdelen vert Stimulus Prgrammamanagement een administratieve cntrle uit m vast te kunnen stellen f de verantwrde ksten aan de subsidiabiliteitsvrwaarden vlden. De verantwrde ksten wrden hierbij gecntrleerd aan de hand van nderliggende bewijsstukken. U dient nderliggende bewijsstukken ten aanzien van alle in uw rapprtage verantwrde ksten te te vegen aan uw rapprtage. He cmpleter uw rapprtage is nderbuwd he sneller Stimulus Prgrammamanagement de berdeling van uw rapprtage kan afrnden en he eerder de betaling van het (resterende) subsidiebedrag plaats kan vinden. Hiernder wrden de belangrijkste nderbuwende bewijsstukken vermeld die u met uw rapprtage dient in te dienen (let p: deze lijst is niet limitatief): Facturenverzicht prject - Facturen; gegevens p de facturen dienen aan te sluiten met de gegevens pgenmen in het facturenverzicht. Indien slechts een deel van het factuurbedrag ten laste van het prject wrdt gebracht, geef dan een krte telichting p vr de terekening van het verantwrde bedrag; - Betaalbewijzen (bankafschriften); de bankafschriften dienen p naam van de begunstigde te staan en er dient zichtbaar te zijn dat de betreffende factuur betaald is. Datum van betaling van de in het facturenverzicht pgenmen factuur met zichtbaar zijn. In geval van batchbetalingen, met de gehele batch inzichtelijk gemaakt wrden; - Bewijsstukken ter nderbuwing van de marktcnfrmiteit en redelijkheid van de ksten. U dient aan te tnen dat u een verwgen keuze van de investering en de leverancier hebt gemaakt. Dat wil zeggen dat u zich vr de aanschaf van investeringen en vr het aangaan van vereenkmsten eerst p de markt hebt geriënteerd ver de mgelijkheden en de ksten daarvan. Uit uw prjectadministratie dient te blijken dat u p basis van deze infrmatie een afgewgen keuze hebt gemaakt waarbij zwel prijs als kwaliteit zijn meegenmen. U kunt dit nderbuwen dr middel van meerdere ffertes, maar andere bewijsstukken zals prijscatalgi, infrmatie van het internet, enzvrt kunnen k als nderbuwing dienen; - Opdrachtbevestigingen / cntracten; - Overige stukken met betrekking tt ffertetrajecten; Urenverzicht prject - Urenstaten ter nderbuwing van de in het urenverzicht verantwrde uren. De urenstaten dienen te vlden aan de minimale daaraan te stellen eisen. Deze eisen zijn pgenmen in hfdstuk 4 van dit dcument. Stimulus heeft tevens een frmat vr de urenregistratie beschikbaar gesteld. Dit frmat is pgenmen in de bijlage 3. Op de urenregistraties meten in ieder geval de vlgende infrmatie zijn aangegeven: Prjectgegevens, zaaknummer, vlgnummer urenregistratie en naam begunstigde/prjectpartner: u vermeldt hier de naam van de prjectpartner die betreffende uren heeft gemaakt. Indien de subsidie is tegekend aan een samenwerkingsverband dienen de gemaakte ksten per samenwerkingspartner te wrden verantwrd; Pagina 8 van 12

9 Medewerkersgegevens, naam, functie, nderbuwing waarm vr de inzet van de betreffende medewerker vr het prject gekzen is, begrtingspst (begrtingspsten crrespnderen met subsidiabele ksten zals vermeld in het betreffende artikel van de subsidieregeling. Alleen begrtingspsten die vr uw prject zijn gedgekeurd (zie bijlage 1 van uw verleningsbeschikking) zijn binnen uw prject subsidiabel. Het kan vrbereiding f uitvering van het prject betreffen) en kstensrt, vermeld hierbij f het persneelksten f inbreng eigen arbeid betreft; Maand waarp de urenregistratie betrekking heeft; Jaar waarp de urenregistratie betrekking heeft; Omschrijving van de activiteiten die zijn uitgeverd in de verantwrde tijd. Op basis van deze mschrijving met het vr Stimulus Prgrammamanagement mgelijk zijn m de link te maken tussen de uitgeverde activiteiten en de activiteiten beschreven in het gedgekeurde prjectplan; Aantal uur dat de betreffende medewerker in de betreffende peride heeft gemaakt ten beheve van het prject aangegeven per dag in de betreffende peride; Gegevens en handtekening betreffende medewerker; Gegevens en handtekening leidinggevende betreffende medewerker. - Ter nderbuwing van de verantwrde tarieven bij persneelsksten dient u lnstrken/lnstaten van de bij het prject betrkken medewerkers aan te leveren; - U dient tevens de inzet van de betreffende medewerker/het persneelslid te nderbuwen. Overige bijlagen - Bewijsvering ver cmmunicatieverplichtingen (bijv. ft van gepleegde investeringen, een plaquette, prjectbrd, affiche, etc.); - Besluiten p vergunningaanvragen (indien van tepassing); - Aanbestedingsdssier (indien van tepassing); - Eigendmsbewijs aangeschafte machines en apparatuur (indien van tepassing); - Overeenkmsten leningen en/f financial lease (indien van tepassing); - Beschikkingen verige cfinanciering (indien van tepassing); - Eventuele verige bijlagen. Pagina 9 van 12

10 4. Minimale eisen ten aanzien van urenregistratie Urenregistratie persneelsksten en ksten inbreng eigen arbeid Aan de persneelsksten dient altijd een registratie van de uren ten grndslag te liggen. Deze urenregistratie met cntrleerbaar zijn en dient in elk geval p persnsniveau inzicht te geven in het aantal daadwerkelijk aan het gesubsidieerde prject bestede uren en een mschrijving van de verrichte werkzaamheden. De urenregistratie kan p papier f digitaal plaatsvinden. Algemene infrmatie urenverzichten Op het papieren f digitale tijdverantwrdingfrmulier staan naast de aan het prject bestede tijd, de naam van (f verwijzing naar) het prject, de naam van de medewerker, de naam van zijn leidinggevende/prjectleider, duiding van de peride en parafen (van zwel medewerker als leidinggevende) met data van autrisatie. De leidinggevende van de medewerker f verantwrdelijk prjectleider met de urenverantwrding vr akkrd autriseren binnen een redelijke termijn nadat tijd geschreven is. Als redelijke termijn wrdt maximaal een maand gehanteerd. De functiescheiding tussen mederwerker en de leidinggevende met duidelijk zijn, dit mag niet dezelfde persn zijn. Eisen aan de urenregistratie p papier Uit de urenverzichten met af te leiden zijn heveel tijd per medewerker aan het prject is besteed. De uren meten per dag geregistreerd wrden. Cumulatieve urenverzichten mgen per week f per maand zijn. Urenregistratie algemeen directeur/zelfstandige In geval van een algemeen directeur is er geen leidinggevende die p de geschreven uren akkrd kan geven, m tch zekerheid te verkrijgen ver de uren zijn er verschillende mgelijkheden: de algemeen directeur tekent zijn/haar uren en geeft een inhudelijke nderbuwing van de activiteiten in deze uren. Waar mgelijk wrden bewijsstukken die dit kunnen nderbuwen pgenmen in het prjectdssier, denk aan gespreksverslagen, rapprten, enz.; de algemeen directeur autriseert zijn/haar uren en stuurt een afschrijft van zijn/haar agenda met de rapprtage mee die (p hfdlijnen) aansluit met de urenregistratie. Een kpie van de agenda wrdt k pgenmen in het prjectdssier. Pagina 10 van 12

11 5. Telichting sanctiebeleid 10%-regel Op grnd van artikel 63 van de Eurpese Verrdening 809/2014 wrdt uw vrschtverzek c.q. verzek tt subsidievaststelling nderwrpen aan administratieve cntrles dr Stimulus Prgrammamanagement. Dr middel van deze cntrles stelt Stimulus Prgrammamanagement vast f de dr u gedeclareerde prjectksten vlden aan de subsidiabiliteitsvrwaarden van de subsidieregeling. Ksten die p basis van de uitgeverde cntrles als niet subsidiabel wrden aangemerkt wrden gecrrigeerd vereenkmstig het Sanctiebeleid POP3 1. Financiële crrecties en sancties (zie bijlage 4 van het Sanctiebeleid POP3) wrden tevens tegepast indien uit de uitgeverde cntrle is gebleken dat de begunstigde niet aan één van de subsidiabiliteitsvrwaarden heeft vldaan (bijvrbeeld aan de van tepassing zijnde cmmunicatievrwaarden). Na afrnding van de administratieve cntrle van uw vrscht- c.q. vaststellingsverzek bepaalt Stimulus Prgrammamanagement twee bedragen, namelijk: 1. Het subsidiebedrag berekend p basis van het ingediende vrscht- c.q. vaststellingsverzek, en 2. Het subsidiebedrag berekend p basis van de dr Stimulus als subsidiabel aangemerkte ksten na verwerking van eventuele crrecties. Deze twee bedragen wrden vervlgens met elkaar vergeleken. Indien bedrag 1 meer dan 10% hger is dan bedrag 2, wrdt de uit te betalen subsidie verlaagd met het verschil tussen de twee bedragen 2. Vrbeeld: Middels het vaststellingsverzek ingediende ksten bedragen De tegekende subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele prjectksten. Naar aanleiding van de uitgeverde administratieve cntrle heeft Stimulus Prgrammamanagement ksten ad als niet subsidiabel aangemerkt en gecrrigeerd. De gedgekeurde prjectksten bedragen derhalve Na afrnding van de administratieve cntrle bepaalt Stimulus de vlgende twee bedragen: 1. Subsidiebedrag berekend p basis van de ingediende ksten -> á 40% = Subsidiebedrag berekend p basis van de gedgekeurde ksten -> á 40% = Besluit van de Staatssecretaris van Ecnmische Zaken van 19 mei 2016, nr. WJZ/ , hudende beleidsregels mtrent het verlagen van subsidie verleend vr plattelandsntwikkeling in het kader van Verrdening (EU) nr. 1305/2013 en Verrdening (EU) nr. 1698/2005 (Beleidsregel verlagen subsidie POP 2 De verlaging gaat niet verder dan de vlledige intrekking van de subsidie, d.w.z. de uit te betalen subsidie kan niet lager zijn dan 0. Pagina 11 van 12

12 Subsidiebedrag berekend nder 1 is hger dan het subsidiebedrag berekend nder 2. Het verschil bedraagt en is hger dan 10% van het subsidiebedrag berekend nder 2. Op grnd van artikel 63 van de verrdening 809/2014 met Stimulus Prgrammamanagement sanctie tepassen dr het verlagen van de uit te betalen subsidie. Uit te betalen subsidie berekend p basis van de gedgekeurde ksten bedraagt Dit bedrag wrd verlaagd met het verschil berekend p basis van bedragen berekend nder 1 en 2, met in hierbven beschreven vrbeeld. Uit te betalen subsidie bedraagt derhalve Pagina 12 van 12

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER

BIBOB VRAGENFORMULIER Mdel mgevingsvergunning buwactiviteit BIBOB VRAGENFORMULIER Dit frmulier is in vereenstemming met de ministeriële Regeling Bibb-frmulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let p: U dient van alle gevraagde bewijsstukken

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS

BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS I. VOORSCHRIFTEN VOOR BEGROTINGSRUBRIEKEN OP BASIS VAN BEDRAGEN PER EENHEID I.1 Subsidiabiliteitscriteria

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functineel Gebruik Erfged De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: a. bescherming,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES Leest u vral de telichting vr het invullen en indienen van het aanvraagfrmulier ged dr. Dit kan vrkmen dat de subsidieaanvraag te laat f nvlledig

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER OMGEVINGSVERGUNNING BOUWACTIVITEIT

BIBOB VRAGENFORMULIER OMGEVINGSVERGUNNING BOUWACTIVITEIT BIBOB VRAGENFORMULIER OMGEVINGSVERGUNNING BOUWACTIVITEIT Dit frmulier is in vereenstemming met de ministeriële Regeling Bibb-frmulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let p: U dient van alle gevraagde bewijsstukken

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Toelichting Intellectueel Eigendom & publicatieafspraken

Toelichting Intellectueel Eigendom & publicatieafspraken Telichting Intellectueel Eigendm & publicatieafspraken STW realiseert kennisverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Hierbij is het van belang dat nderzeksresultaten in het algemeen en

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl bezeken p grnd van hgbegaafdheid. Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Europees openbare aanbesteding, conform de AW2012/ Zknr Zonnestroominstallaties De Peppel Te Ede

Nota van inlichtingen Europees openbare aanbesteding, conform de AW2012/ Zknr Zonnestroominstallaties De Peppel Te Ede Nta van inlichtingen Eurpees penbare aanbesteding, cnfrm de AW2012/ Zknr. 40474 Znnestrminstallaties De Peppel Te Ede Versie 0.1 Datum 26 mei 2016 Zaaknummer 40474 pagina 2 van 7 Nta van inlichtingen Deze

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER

BIBOB VRAGENFORMULIER Mdel mgevingsvergunning buwactiviteit BIBOB VRAGENFORMULIER Dit frmulier is in vereenstemming met de ministeriële Regeling Bibb-frmulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let p: 1. Algemeen Om welke buwaanvraag

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Aanvraagformulier onderzoek Landelijke Databank Risicotaxatie tbs WODC data

Aanvraagformulier onderzoek Landelijke Databank Risicotaxatie tbs WODC data Aanvraagfrmulier nderzek Landelijke Databank Risictaxatie tbs WODC data Met dit aanvraagfrmulier dient u een verzek in bij het EFP m gebruik te mgen maken van een dataset uit de recidivemnitr van het WODC

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT vr erkende Krtenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN 2016-2017 Belangrijk: - Lees grndig het subsidiereglement (zie bijlage) na. Dit is de algemene basis waarp het

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden (versie 19-10-2011) Pagina 1

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden (versie 19-10-2011) Pagina 1 ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS CA-ICT biedt het webprtal www.caict-esf.nl aan Gebruikers aan nder tepasselijk verklaring van de vlgende bepalingen en vrwaarden. Lees deze vereenkmst

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET Met dit frmulier kunt u een vergunning tt tijdelijke verhuur van leegstaande wnruimte aanvragen. Lees vr u dit frmulier invult

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap (B.V.)

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie