Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank"

Transcriptie

1 Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/ Datum 11/05/2016 Huidige versie 2.0 Van tepassing Datum van publicatie vanaf Trefwrden Paarden, identificatie, encdering, handelaar Opgesteld dr Rettigner Chantal, attaché Gedgekeurd dr Lefevre, Vicky, Directeur-generaal 1. Del De Uitveringsverrdening (EU) 2015/262 van de Cmmissie van 17 februari 2015 tt vaststelling van vrschriften vereenkmstig de richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tt de methden vr de identificatie van paardachtigen (verrdening paardenpasprt) trad in werking p 1 januari Een nieuwe besluit, het kninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en encdering van paardachtigen in een centrale gegevensbank, werd gepubliceerd p 4 maart Deze mzendbrief geeft de verplichtingen van de nieuwe natinale en Eurpese wetgeving weer die een specifiek belang hebben vr de paardenhandelaars. De mzendbrief beschrijft tevens de maatregelen die meten wrden genmen wanneer een paard wrdt binnengebracht in België znder gezndheidscertificaat. 2. Tepassingsgebied Deze mzendbrief richt zich in het bijznder tt de paardenhandelaars die paarden in België en/f in andere Lidstaten kpen en ze huden met het g p cmmercialisering f vr hun eigen gebruik. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Uitveringsverrdening (EU) 2015/262 van de Cmmissie van 17 februari 2015 tt vaststelling van vrschriften vereenkmstig de richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tt de methden vr de identificatie van paardachtigen (verrdening paardenpasprt). Kninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en encdering van paardachtigen in een centrale gegevensbank.

2 3.2. Andere Website FAVV: Website BCP: Website Cnfédératin Wallnie-Bruxelles du Cheval: Website Vlaamse Cnfederatie van het Paard: Website FOD: tratin/hrses/index.htm?fdnlang=nl 4. Definities en afkrtingen BCP : Belgische Cnfederatie van het Paard Bedrijf : landbuwbedrijf f trainingscentrum, paardenstal, f, in het algemeen, iedere ruimte f iedere inrichting waar gewnlijk paardachtigen wrden gehuden f gefkt, ngeacht hun gebruik, evenals de natuurreservaten waarin de paardachtigen in vrijheid leven Belgisch paard : paard gehuden in België p het mment van de eerste identificatie FOD : het directraat-generaal Dier, Plant en Veding van de Federale Overheidsdienst Vlksgezndheid, Veiligheid van de Vedselketen en Leefmilieu Gegevensbank : de Belgische centrale gegevensbank beheerd dr de Belgische Cnfederatie van het Paard Geregistreerd paard : paard ingeschreven in een stambek (studbk) f geregistreerd bij een internatinale rganisatie met het g p de cmpetitie Huder : elke natuurlijke f rechtspersn die in het bezit is van een paardachtige f belast is met het huden ervan, al dan niet tegen financiële vergeding, zwel permanent als tijdelijk, k tijdens het verver, p een markt f tijdens een wedstrijd, races f culturele evenementen De huder met de vrwaarden met betrekking tt de identificatie en encdering van paarden respecteren - Uitzndering : de ververders en de uitbaters van een verzamelcentrum klasse 1 (markten) meten de paarden niet registeren in de centrale gegevensbank, p vrwaarde dat de huding/verver uitgeverd wrden in pdracht van een derde partij Instantie van uitgifte : fkverenigingen, sprtverenigingen f andere erkende rganen, erkend f aangewezen dr de bevegde verheid, die telating hebben m het pasprt af te leveren Erkende dierenarts : dierenarts die erkend wrdt vereenkmstig artikel 4, vierde lid, van de wet van 28 augustus 1991 p de uitefening van de diergeneeskunde. Officiële dierenarts : de dierenarts van het FAVV f de zelfstandige dierenarts die taken vert uit vr het FAVV (dierenarts met pdracht-dmo) Paard (paardachtige) : een in het wild levend f als huisdier gehuden eenhevig zgdier van elke srt van het geslacht Equus van de familie van de paardachtigen en de kruisingen daarvan Paard definitief binnengebracht in België : alle paarden die uit andere lidstaten in België wrden binnengebracht, behalve:

3 - de paarden die deelnemen aan wedstrijden, paardenrennen, tentnstellingen, trainingen en sleepwerk vr een maximale duur van negentig dagen - de hengsten die enkel vr het vrtplantingsseizen p het Belgische grndgebied verblijven - de merries die p het Belgische grndgebied verblijven met het g p vrtplanting, gedurende een maximumduur van 90 dagen - de paarden die m medische redenen in een Belgische dierenkliniek verblijven Paard definitief ingeverd in België : elk paard ingeverd in België afkmstig van een derde land, uitgeznderd een dier dat vergezeld is van een gezndheidscertificaat «tijdelijke telating» tijdens de peride vermeld in het certificaat Pasprt : het fficiële dcument waarvan het mdel wrdt vastgelegd dr de Eurpese wetgeving - vr de paarden geïdentificeerd na 31/12/2015 : het mdel vermeld in bijlage I van de verrdening (EU) nr. 2015/262 - vr de paarden geïdentificeerd na 30/06/2009 en vóór 01/01/2016 : het mdel vermeld in bijlage II van de verrdening (EG) nr. 504/ vr de paarden geïdentificeerd vóór 01/07/2009, het identificatiedcument vereenkmstig de besluiten 93/623/EEG en 2000/68/EG 5. Vrwaarden identificatie en encdering 5.1. Identificatie en encdering in de gegevensbank Belgische paarden De vlledige identificatie van het paard bestaat uit: - een micrchip - een vereenkmstig pasprt de aanwezigheid van het vlledige beschrijvend en grafisch signalement is verplicht het grafisch signalement kan vervangen wrden dr ft s (ndzakelijk bijgeslten bij het pasprt), bij paarden gebren en/f geïdentificeerd : tussen 2013 en 31/12/2015 : 5 ft s vanaf 01/01/2016 : 3 ft s de signalementen meten niet vlledig zijn in het geval van paarden geïdentificeerd tussen 30 juni 2009 en 1 januari 2016 waarvr het pasprt afgeleverd is dr de v.z.w. Belgisch Warmbledpaard - registratie in de gegevensbank De aanvraag vr identificatie met wrden ingediend binnen de 6 maanden na de gebrte en het paard met wrden geïdentificeerd (met inbegrip van de aflevering van het pasprt) vóór de leeftijd van 12 maanden, en in alle gevallen vraleer het de gebrteplaats definitief verlaat. De aanvraag vr identificatie kan nder papierfrmaat f via een infrmaticatepassing ingediend wrden. Vr meer inlichtingen, met name ver de prcedures, gelieve de website van de Belgische Cnfederatie van het Paard en/f de Vlaamse Cnfederatie van het Paard te cnsulteren.

4 5.1.2 Paarden afkmstig uit andere lidstaten De paarden afkmstig uit andere lidstaten die in België wrden binnengebracht, wrden beschuwd als definitief binnengebracht behalve de uitznderingen (zie definitie). Deze paarden meten dus k beantwrden aan de Belgische vrwaarden vr identificatie en encdering in de gegevensbank, deze bestaan met name uit: - inbrengen, vlgens de prcedure, van een micrchip dr een erkende dierenarts vr paarden gebren en geïdentificeerd vr 01/07/2009 en niet vrzien van een micrchip vr paarden geïdentificeerd na 30/06/2009 en geïdentificeerd dr een alternatieve methde (vermeld in het pasprt) - de vltiing van het beschrijvend en grafisch signalement dr een erkende identificeerder als deze niet vlledig zijn de signalementen meten niet vlledig zijn, indien het pasprt afgeleverd werd dr een studbk vr geregistreerde paarden geïdentificeerd vóór 31/12/2015 en vrzien van een micrchip f een zichtbare, alternatieve methde het grafisch signalement met niet vlledig zijn, indien het dr de instantie die het pasprt afgeleverd heeft, vervangen wrdt dr een f meerdere ft s/afdrukken die vldende details tnen m de identificatie van het dier mgelijk te maken en het dier vrzien is van een micrchip f een alternatieve methde - registratie in de gegevensbank de aanvraag vr registratie met geadresseerd wrden aan de BCP en vergezeld gaan van een kpie van het gezndheidscertificaat. Het pasprt (het rigineel, geen kpie) met wrden neergelegd bij f vergeznden naar de BCP. Het paard met in rde gesteld wrden met de Belgische verplichtingen binnen de 30 dagen die vlgen p de aankmst in België en in elk geval vr elke verandering van huder. Het paard heft niet in rde gesteld wrden met de Belgische verplichtingen in de vlgende gevallen: - wanneer het rechtstreeks ververd wrdt van de p het gezndheidscertificaat vermelde plaats van bestemming naar een slachthuis tijdens de 10 dagen van de geldigheid van het gezndheidscertificaat - het wrdt gehuden in een quarantaineruimte met het g p de uitver naar een derde land Indien de huder bij de registratieaanvraag geen pasprt kan vrleggen met het paard wrden gecntrleerd en, indien ndig, geïdentificeerd dr een identificerende dierenarts vraleer het in de gegevensbank wrdt geregistreerd. Indien de huder bij de registratieaanvraag geen kpie van het gezndheidscertificaat kan vrleggen, dan zullen de maatregelen uit punt 6 tegepast wrden. De aanvraag vr identificatie/encdering in de gegevensbank kan nder papierfrmaat f via een infrmaticatepassing ingediend wrden. Vr meer inlichtingen, met name ver de prcedures, gelieve de website van de Belgische Cnfederatie van het Paard en/f de Vlaamse Cnfederatie van het Paard te cnsulteren.

5 5.1.3 Paarden afkmstig uit derde landen De paarden die definitief ingeverd wrden in België, meten geïdentificeerd en geregistreerd wrden vereenkmstig de Belgische vrwaarden vr het verlaten van België. De paarden die bij hun inver niet vergezeld zijn van een cnfrm pasprt, mgen niet van verblijfplaats veranderen f bij het slachthuis aangebden wrden, zlang ze niet vlden aan de Belgische vrwaarden vr identificatie en registratie. Het paard heft niet in rde gesteld te wrden met de Belgische vrwaarden wanneer het gaat m een slachtpaard 2, bestemd m geslacht te wrden binnen de geldigheidsduur van het gezndheidscertificaat. De aanvraag vr identificatie met ingediend wrden binnen de 30 dagen die vlgen p de aankmst van het paard in België. De aanvraag vr identificatie en encdering kan nder papierfrmaat f via een infrmaticatepassing ingediend wrden. Vr meer inlichtingen, met name ver de prcedures, gelieve de website van de Belgische Cnfederatie van het Paard en/f Vlaamse Cnfederatie van het Paard te cnsulteren. 5.2 Melding van wijzigingen van de gegevens die in de gegevensbank wrden geregistreerd Onrechtstreekse mededeling (p papier f elektrnisch) Na de eerste encdering van het paard in de gegevensbank, met elke huder binnen de 8 werkdagen de vlgende wijzigingen aan de centrale gegevensbank melden: - zijn gegevens in geval van het huden van een paard - elke wijziging van de gegevens van de huidige huder - het einde van het huderschap van een paardachtige - de wijziging van de plaats waar de paardachtige wrdt gehuden indien deze wijziging langer duurt dan 90 dagen - het definitieve vertrek van de paardachtige van het Belgische grndgebied - de wijziging van het statuut «bestemd vr de slachting vr menselijke cnsumptie» - de wijziging van het statuut als «geregistreerde paardachtige» f «fk- en gebruikspaard» De meldingen kunnen nder papierfrmaat f via een infrmaticatepassing ingediend wrden. Vr meer inlichtingen, met name ver de prcedures, gelieve de website van de Belgische Cnfederatie van het Paard en/f de Vlaamse Cnfederatie van het Paard te cnsulteren. 2 Vergezeld van een gezndheidscertificaat «slachtdier»

6 5.2.2 Rechtstreekse mededeling (materiële verzending naar f vrlegging van het pasprt aan de instantie van uitgifte) In bepaalde gevallen mag de mededeling van bepaalde infrmatie enkel gebeuren aan de hand van het vrleggen f verzenden van het rigineel pasprt naar de gepaste instantie van uitgifte (zie bijlage 2). Deze mededeling met wrden uitgeverd binnen 30 dagen. 6. Gezndheidsvereisten - Paarden afkmstig van andere lidstaten De aanwezigheid van een gezndheidscertificaat bij het intracmmunautaire verkeer is verplicht. Een gezndheidscertificaat is niet vereist vr paarden die deelnemen aan een culturele manifestatie, wrden bereden/geleid vr sprtieve f recreatieve deleinden, bestemd zijn vr beweiding f vr het werk f wrden ververd naar een dierenkliniek binnen de Benelux (België, Nederland, Grt- Hertgdm Luxemburg). Het gezndheidscertificaat bewijst dat het paard nderzcht werd dr een fficiële dierenarts vr het vertrek: de dierenarts heeft gecntrleerd dat het paard geen symptmen van ziekte vertnde en dat het niet afkmstig was van een bedrijf waar een fficiële ziekte werd vastgesteld. In afwezigheid van het gezndheidscertificaat met wrden verwgen dat het paard misschien besmet is en dat het andere paarden kan besmetten. Bijgevlg meten paarden binnengebracht in België znder gezndheidscertificaat een gezndheidscntrle ndergaan dr een erkende dierenarts, teneinde na te gaan f er geen infectie dr een meldingsplichtige ziekte aanwezig is. De verantwrdelijkheid vr deze gezndheidcntrle ligt bij de huder van het paard. In praktijk, wanneer de huder van een paard afkmstig van een andere lidstaat geen kpie van het gezndheidscertificaat aan de BCP kan verstrekken p het genblik van de registratie van het dier in de centrale databank, zijn de vlgende maatregelen van tepassing: - het betrkken paard mag niet wrden verplaatst znder vrafgaande testemming van het FAVV - de huder met z snel mgelijk een berep den p een erkende dierenarts, pdat die een gezndheidscntrle uitvert (klinisch nderzek + bledafname uitveren vr analyse, zie prcedure ter vervlgen bij dierenarts in bijlage). De huder bezrgt een kpie van de prcedure f de link naar de ad-hcwebsite aan de dierenarts. - het paard met wrden gecntrleerd en, indien ndig, wrden geïdentificeerd dr de identificerende dierenarts vraleer het in de gegevensbank wrdt geregistreerd Alle ksten zijn ten laste van de huder van de paardachtigen. De resultaten van de analyses zullen pas als beslissend wrden beschuwd na integrale betaling dr de huder van de dr het labratrium gefactureerde ksten. De analyseresultaten meten vergemaakt wrden aan de PCE per f per brief binnen de 30 dagen na herinnering van BCP dat de huders van paarden znder gezndheidscertificaat de prcedure van het FAVV inzake de paarden znder gezndheidscertificaat meten tepassen. Op basis van de resultaten van het klinisch nderzek en van de dr uw dierenarts aan de PCE meegedeelde analyses, neemt de PCE de vlgende acties:

7 - indien de resultaten aantnen dat er geen besmetting aanwezig is: de PCE deelt de huder schriftelijk mee dat het verbd p verkeer wrdt pgeheven p vrwaarde dat de identificatie en registratie van het paard vlgens de Belgische verplichtingen is uitgeverd - indien de resultaten van het klinisch nderzek en/f de analyses aantnen dat het dier besmet is f wijzen p een verdenking van besmetting: de PCE zal de dr de geldende wetgeving vrgeschreven cntrlemaatregelen tepassen. 7. Algemeen Iedere persn die paarden huisvest waarvan hij geen eigenaar is, mag in zijn inrichtingen enkel paarden aanvaarden die geïdentificeerd en geregistreerd zijn vereenkmstig de geldende wetgeving. Het is verbden de micrchips te verwijderen, te verplaatsen, te wijzigen, te beschadigen, nleesbaar te maken f te vervalsen. Het is verbden een nieuwe micrchip in te planten bij een paardachtige die er al één heeft, behalve in het geval vrzien dr het KB 16/02/2016. Het is verbden de gegevens in het pasprt te wijzigen f te verschrijven, behalve in die gevallen vrzien dr het KB 16/02/2016 f dr de verrdening (EU) nr. 2015/262. De fficiële dierenarts f de beheerder van de BCP kan elk paard definitief uitsluiten uit de vedselketen indien dit niet geïdentificeerd is vlgens de van kracht zijnde wetgeving. Indien de huder weigert m zijn paard te laten identificeren, laat het FAVV het dier ambtshalve identificeren p ksten van de huder. De fficiële dierenarts kan een paard definitief uitsluiten uit de vedselketen als duidelijk werd aangetnd dat het dier: - een substantie waarvan de tediening aan vedselprducerende dieren is verbden - een substantie tegediend in vertreding van de bepalingen van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stffen met hrmnale, anti-hrmnale, betaadrenergische f prductie-stimulerende werking heeft gekregen f kn krijgen. 8. Inwerkingtreding en tepassing van het besluit Het kninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en encdering van paardachtigen in een centrale gegevensbank trad in werking p 14 maart De werkelijke cntrles p de naleving van de nieuwe regels met betrekking tt de termijn vr registratie in de gegevensbank en de prcedure met betrekking tt de gezndheidscntrle van paarden znder gezndheidcertificaat zullen van tepassing zijn vanaf 4 weken na de publicatie van deze mzendbrief. 9. Bijlagen Bijlage 1 : Overzichtstabel Bijlage 2 : Registratie van de wijzigingen via rechtstreekse mededeling aan de instantie van uitgifte Bijlage 3: Prcedure met betrekking tt de gezndheidscntrle

8 10. Overzicht van de revisies Overzicht van de revisies van de mzendbrief Versie Van tepassing vanaf Reden en mvang van de revisie /04/2014 Originele versie 2.0 Datum van publicatie Nieuwe natinale (kninklijk besluit van 16 februari 2016) en Eurpese wetgeving (verrdening (EU) 2015/262.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Sanitaire voorwaarden Agriflanders 2015

Sanitaire voorwaarden Agriflanders 2015 Sanitaire vrwaarden Agriflanders 2015 Aanvraag telating verzamelcentrum vr landbuwhuisdieren bij FAVV Tijdelijke verzamelplaatsen vr landbuwhuisdieren hebben een telating cde 12.4 ndig vlgens het KB van

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

IB.CN.02 01/13. Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt II vermelde certificaten - naar de Volksrepubliek China van:

IB.CN.02 01/13. Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt II vermelde certificaten - naar de Volksrepubliek China van: I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Inlichtingen ver de prcedure vr de uitver van levende dieren, sperma, embry s, bredeieren en eicellen naar kan u bekmen bij de exprt bevrderende rganismen waarvan de cördinaten vermeld

Nadere informatie

Moeten mensen die waterdieren in hun bezit hebben voor sierdoeleinden bij het FAVV geregistreerd zijn?

Moeten mensen die waterdieren in hun bezit hebben voor sierdoeleinden bij het FAVV geregistreerd zijn? Meten mensen die waterdieren in hun bezit hebben vr sierdeleinden bij het FAVV geregistreerd zijn? Dat hangt af van het srt vrzieningen waarin de dieren wrden gehuden : - als het gaat m geslten vrzieningen

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden 1/ In welke mate gelden de identificatievoorschriften uit het koninklijk besluit van 16 juni 2005 voor uit het buitenland afkomstige paarden? Wat wordt

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Huisdieren en vakantie

Huisdieren en vakantie Huisdieren en vakantie Huisdieren en Vakantie 1. Wat te regelen m ze thuis te laten 2. Wat te regelen als ze naar een pensin f lgeeradres gaan 3. Wat te regelen als ze meegaan p vakantie 1. Wat te regelen

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Huisarts: recente wijzigingen

Huisarts: recente wijzigingen Huisarts: recente wijzigingen Deze brchure is een bijlage van de Infbx huisarts en geeft infrmatie ver de recentste (d.i. tt september 2015) infrmatie f wijzigingen die niet in de Infbx zijn vermeld. Het

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN Beheer van prtcllen Beheer van registraties Ontvangst dieren Reiniging en ntsmetting Veren Cntrle van dieren Klachten Mdel Prtcllen [naam nderneming] 1 Stichting

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen

Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Actiegrenzen vr micrbilgische cntaminanten in levensmiddelen Pagina 1/15 Overzicht van de revisies Revisie Juni 2010 Reden en mvang van de revisie

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

CBR. 01/11 wordt gebruikt in volgende gevallen: o de afgifte van een VRB. De in te voeren gegevens zijn deze van het theoretisch examen

CBR. 01/11 wordt gebruikt in volgende gevallen: o de afgifte van een VRB. De in te voeren gegevens zijn deze van het theoretisch examen 1 CBR 1. Afgifte van een dcument 01/11 afgifte van een dcument na een geslaagd examen Anders dan bij de registratie van een dcument, hudt deze cmbinatie autmatisch een intrekking in van een vrgaand dcument(en).

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN JAN 2010 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no.

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN JAN 2010 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN JAN 2010 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT n. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let p: dit frmulier is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Reglement Endurance Kampioenschap 2015 (versie 7 31-03-2015)

Reglement Endurance Kampioenschap 2015 (versie 7 31-03-2015) Reglement Endurance Kampienschap 2015 (versie 7 31-03-2015) Artikel 1. Algemeen: Van tepassing is het Algemeen Reglement Autrensprt Natinaal B 2015, Bijlage 1 Veiligheidsvrschriften Rijder en Wagen en

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het intra-eu fytosanitair communicatiedocument (IEPCD IPCD)

Omzendbrief betreffende het intra-eu fytosanitair communicatiedocument (IEPCD IPCD) Federaal agentschap vr de veiligheid van de vedselketen Omzendbrief betreffende het intra-eu fytsanitair cmmunicatiedcument (IEPCD IPCD) Kenmerk PCCB/S4/673795 Datum 30/07/2013 Huidige versie 2 Van tepassing

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn versie 2012 Frmulier vr: Bestuurder/vennt/aandeelhuder in de rechtspersn BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email PCBO Gedragscde Internet/ Intranet en email Deze tekst mschrijft het gebruik van internet en intranet (hierna tezamen internet ) en e-mail vr werknemers van PCBO Apeldrn. De vlgende punten zijn verwgen

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Infosessie Financiering bij projecten. 13 december 2012, MSI 02.08

Infosessie Financiering bij projecten. 13 december 2012, MSI 02.08 Infsessie Financiering bij prjecten 13 december 2012, MSI 02.08 Srten kredieten Tp-dwn: FXY-WERKG1-T2012 Vlttende: FXY-CONGRES-P3620 Prject: ZKC1234-01-W01 ZL12345600-01 Uitgaven p prjectkredieten Afhankelijk

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Interpretatiedocument VWA: Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Interpretatiedocument VWA: Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen Interpretatiedcument VWA: Verrdening (EG) nr. 2073/2005 inzake micrbilgische criteria vr levensmiddelen Infrmatieblad 85 / 1. INLEIDING... 2 2. IMPLEMENTATIE IN NEDERLANDSE WETGEVING... 2 3. INTERVENTIEBELEID...

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Administratieve formaliteiten en grenscontrole. Douane verplichtingen TOERISME IN BELGIE. Aankomst in België

Administratieve formaliteiten en grenscontrole. Douane verplichtingen TOERISME IN BELGIE. Aankomst in België TOERISME IN BELGIE Deze brchure bevat infrmatie ver terisme in België. Ze biedt praktische raad en juridische infrmatie. We hebben geprbeerd m alle relevante infrmatie ver reizen naar en verblijven in

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN:

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VAN 17 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DE CERTIFICATEURS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie